Goudsche Courant, zaterdag 13 juli 1901

in andiSntie ostTangen gin verbadd met de mioiitercrisis Hbl Zaterdag zullen H M de Koningin en Frins Hendrik een kort bezoek aan de re identie brengen ten einde penige veranderingen in bet paleis in oogenschonw te nemen en keeren denzeUden dag naar bet Loo temg Ut Ooeman Borgeeins beeft de benoeming tot lid der Tweede Kamer voor Zntpben aangenomen Er zal dns nu in Amsterdam IV waar bg ook gekozen werd een nieuwe verkiezing moeten plaats hebben De Hiddelb Ct Kbryft Nn men tocb allerlei gernchten verspreidt omtrent personen die met de vorming van een nieuw kabinet zoudon worden belast willen wjj die wel vermeerderen met een waarvan men ons heden mededeeling deed nl jhr mr A F de Savornin Lohman daarvoor in aanmerking komt Hoe goed onze berichtgever ook op de hoogte kan zp hechten wif aan het gerucht toch niet veel waarde Het zou ona toch zeer verbazen wanneer dr Kuyper de aangewezen man gepasseerd ot zooals men beweert weinig lust toonde e n taak op zich te nemen waaraan h zich onzes inziens niet onttrekken mag Gemengde Berichten Het landgoed Oud Bussum is Woensdag ten overstaan van notaris Boterhoven de Haan in vollen en vrgen eigendom overgedragen aan den heer mr Herman J Kegzer te Amsterdam die den koopprijs 342 000 aan den verkooper uitbetaalde zoodat het landgoed ten name van mr Kegzer werd overgeschreven De beer H A Sc imitt procuratiehouder van mr Keijzer treedt als administrateurvan het landgoed op Hhl Men schryit aan de N R Ct Aan alle gemeentebesturen raadsleden hoofden van scholen en onderwgzcrs der verschillende Brabantscbe en öelderscbe gemeenten welke door wijlen mr P F van Cooth by uiterste wilsbeschikking zgn bedacht is toegezonden een afschrift zgner beschikkingen beslaande H bladzgden druk De bevoorrechte gemeenten zijn Kindhoven Boxmeer Roosendaal Oosterhont Waalwijk Oden Vegchel Oirschot Uravo Zevenbergen Boxtel Raamsdonk Qemert Etten Werkendam Steenbergen Denrsen Dieden Öeffen Hnisaoling Herpen Megen Esch Lith Ravenstein Borchem Asten Wychen Druton Appeltem Bergharon Kerkdriel en Wamel Sommige gemeenten krggen een legaat van f 4000 anderen een van f 40 000 weer andere vaste goederen en een tiende der algeheele nalatenschap na aftrek van alles wat uit dan boedel moest worden betaald De erflater wil dat de renten der vermaakte kapitalen worden besteed voor herhalingsonderwijs meer uitgebreid lager onderw js ondorricht in vreemde talen nuttige handwerken voor meisjes hier en daar ook voor middelbaar onderwijs Directe Speorwegverblodlngen aet GOUDA Zomerdleast 1901 AangevangeD 1 Mei Tyd vai ereeovlcb onot rottikdihtUi titm ir i 18 11 11 88 18 18 1 17 1 18 8 80 8 48 8 18 4 89 4 4 i K 14 1 18 7 0S T lt 7 44 8 14 8 17 l 8 9 14 10 18 10 48 U lt Oeads Heordneht n w k k Beltwdui H BottwduaD F Botterdua B f 8 09 9 08 10 08 ll K 1 Allan 1 U IrtM VijtMm f Or tal tw IuM ijj Inli V a H P t Jm rrt i Mli tt 4 1 H T rbg bw tog eitaln tmttprj g H ll iJ li 3y r l titn wfiiUi SODDA fia 1 14 3 lO l 1 8 k £ 10 80 8 41 X 10 87 7 4 8 07 8 S0 8 9 a Si 10 41 11 08 11 47 r 7 1 41 U S1 7 1 4 1 8 I 1 88 i U 8 41 3 41 4 01 I IS t 1 08 11 11 ll Oa 18 11 1 09 9 09 1 81 j 0 4 08 4 14 4 9 l 48 14 7 0S 7 8 8 10 8 41 1 47 10 09 lO U 11 04 n BallaUaaka aar X btn aarrlaaaailWir a w 4a C m ar Waf Lita KottarduB Bwn Rottndui D P ftotterdun M OapaU HInwnkuk Hfdnelil oada t 41 8 87 f 4 41 1 88 04 8 19 7 01 7 89 8 11 £ 4 8 8 w 41 10 1 49 11 7 19 Gouda Etni li Uo re 8ool rMHZog Tooikaii sibfe 11 49 7 7 S o U U A A U S T C 1 o 1 io d 8 38 1 11 8 11 9 88 10 10 10 1 lf O I IO S8 1 18 4 07 4 41 1 1 I 1 48 10 19 10 80 10 87 11 08 lAuLW I ei 8 18 9 11 10 10 11 04 11 48 11 87 1 17 8 11 4 11 4 17 301 48 8 44 I SdO Si 11 08 11 47 11 9 IAbiLO 8 10 9 18 9 87 10 8 11 1 1 08 1 1 1 18 1 40 4 17 13 1 4 8 01 il 10 0 ll U 18 01 11 14 10 11 T tl 7 10 8 1 Otdew 1 88 Woofll 48 8 Utnekt 8 7 04 1 11 l t O 1 7 15 J IO a ll 8l 1111 17 II IO 1 11 8 10 3 8t t t I 0 11 7 01 t lO Il l 4 Aoul W 14 47 1 80 I IS I 4t I 80 41 11 1 11 41 l N 8 40 1 18 3 4 1 0 4 81 S lt 7 1 1 11 9 40 in OI lood 7 08 7 81 18 ï 9 9 19 11 18 l 8l 11 1 148 14 1 11 UI 4 311 47 7 0 7 54 8 09 ll 10 17 11 11 Utnehl WooHm Owlo De plannen om in Rusland de tgdrekening te veranderen die bgna 14 dagen van de West Europeesche afwgkt zgn nog niet opgegeven Onder leiding van grootvorst Constantijn voorzitter der Keizerlijke Academie van Wetenschappen komt over eenige maanden een commissie bgeen door den Czaar benoemd om voorstellen te doen tot hervorming der Juliainsche tijdrekening Behalve geleerden hebben in deze commissie eenige hooge ambtenaren zitting en namens de Synode een theologisch professor uit Hoskou Reeds zg n een aantal onderzoekingen en verslagen over het onderwerp gedrukt om voor de commissie tot leiddraad te dienen In het gemeentehuis te Wormerveer kwam Dinsdag een dronkaard om te stemmen HiJ zou zei hg schaamteloos wel kiezer zgn want hij betaalde genoeg belasting door zijn borrel Dit doet ons denken aan een zg aardigheid die v6ór de Kamerverkiezingen hier werd verteld dat een zekere candidaat onder de kenteekenen van welstand in de Kieswet zon willen opnemen het bewijs dat men gemiddeld f 50 s jaars aan borrels besteedt werd toen de autoriteiten vernamen dat de gelden van den gezegden wissel bestemd waren voor hulp aan de voornoemde lijdende personen Dat de gezegden wissel hierop naar Kaapstad werd teruggezonden tegelgk met een anderen voor een zelfde bedrag die later was onvangen H J LOUW De Deli Ct schreef den 7n Juni De cholera is zoo goed als verdwenen in Sumatra s Oostkust In het hospitaal der Deli Haatschappij kwam de vorige maand nog een enkele patiënt voor maar de ziekte neemt sterk af De Java Bode van 11 Juni meldt Vijf gevallen van cholera onder inlanders met doodeljjken aSoop zijn in het laatste etmaal te Batavia voorgekomen In bet kampement van het eskadron cavalerie op Fetodjo heeft zich gister biJ een Europeaan een geval van cholera met doodelijken afloop voorgedaan De bejaarde stationschef té Buasum heeft gister een ongeluk voorkomen Toen de trein die te 1 20 nit Bussom naar Amsterdam vertrekt afreed ontdekte bjj dat een wissel verkeerd stond hiJ rende er heen baalde den wissel over en daardoor liep t zonder ongelukken af Eergisteren had de werkman C H werkzaam in de machinefabriek van den heer e van der Oie sen te Krimpen aan den IJael bet ongeluk een top van een vinger der linkerhand af te knellen door het losgaan van een bout die hg op de draadsnijbank moest bijwerken Uit Padang werd aan de Locomotief geseind dat het stoomschip Salak met de quarantaine vlag in top zon zjn aangekomen omdat onderweg een man van de equipage aan cholera was overleden terwijl een ander nog aan die ziekte lijdende zou zgn Het blad vo gt daarby 0p ons verzoek om inlichtingen vernamen wg van de agenten te Batavia dat de Salak werkelgk met de gele vlag te Padang is aangekomen en dat ook quarantaine gelast is wegens een verdacht geval van buikziekte maar dat het schip den volgenden dag kon vertrekken zoodat van cholera geen sprake kan zgn geweest terwyi van het overiyden van iemand van de bemanning hier geen bericht is ontvangen De verklaring van den heer Louw voor den Britscben consul waarvan wü gister melding maakten luidt woordelijk De ondergeteekende Hendrik Johannes Louw van Johannesburg Z A Republiek op het oogonblik verblgf houdende te Amsterdam verklaart Dat hiJ lid was der Uitvoerende Commissie van de Weldadigheidscommissie voor krijgsgevangen vrouwen en kinderen te Johannesburg Dat in ol omstreek de maand Januari 1000 door de voornoemde commissie een wissel op zicht voor p at 800 ontvangen werd nit Kaapstad ten einde het Ijjden der vrouwen en kinderen die te Johannesburg krijgsgevangen gehouden werden te helpen verlichten Dat een proclamatie door den opperhevelhebber der Britscho troepen in ZuidAfrika lord Roberts was uitgevaardigd waarby het aan de banken verboden werd bedragen grooter dan p st 20 nit te betalen zonder dat hiervoor een geschreven machtiging der Britsche militaire autoriteiten was verkregen De voornoemde commissie hierop aanzoek gedaan heeft bij de autoriteiten voor de ver eischte machtiging die kortaf geweigerd Men herinnert zich de berichten omtrent de verwoesting van Dullstroom een plaats in het Lydenburgsche op 16 November 1900 Het blgkt nn uit mededeelingen die de Tel ontving van een der bewoners van Dullstroom die Russisch onderdaan zynde naar Pretoria mocht gaan en van een Hollandsche dame uit Middelburg Z A R die verleden week in Nederland is aangekomen dat de Engelschen in t begin van Mei jl hun vernielingswerk zgn komen voltooien Bg de eerste verwoesting op 16 November schynen de Engelschen gestoord te zgn in hun schandelgk werk Een paar buizen zgn toen min of meer onbeschadigd overgebleven De mannen van Dullstroom zgn spoedig daarop hun vrouwen en kinderen te hulp gekomen en hebben hen van kost voorzien Ook hebben ag de verwoeste woningen hier en daar weer ingericht zoo goed als mogelgk was om voor schuilplaats te dienen voor de vrouwen en kinderen De mannen bleven bg de kommandos en waren voortdurend met den vyand in aanraking op verschillende plekken Dullstroom en de geheek streek daaromheen bleef in het bezit der Boerenkommandos 1 t I f 8 1 7 11 7 8 8 81 I SS 08 9 84 9 SS door 7 18 S 40 7 18 8 10 j 7 88 8 87 18 7 44 9 0 9 19 9 4 i 8 4 9 3 10 8 10 1 11 11 11 08 H 18 11 10 10 18 10 11 89 11 80 1U8 1 01 4 U 1 11 4 18 1 18 1 89 8 11 4 08 9 l lt 38 1 41 891 18 EË 1 10 1 0 1 14 1 81 l JO 11 14 18 44 l 0 1 80 lOTTIXDlM Ml i 89 d 8 84 9 00 4 U 18 80 11 88 9 40 9 48 I 4 41 1 10 1 04 1 U 7 11 7 41 4 81 41 1 01 1 t 11 04 17 8 10 1 88 7 88 7 48 8 0 11 81 11 48 18 04 9 18 9 47 10 18 10 l lO SS 10 48 10 49 9 ST 10 08 10 11 Allan 1 aa la Uaaaa aitni Malawi haiaWM p la laaf ki lial laiaka warlo OOU o A OE 10 1 11 11 ll l 18 88 11 1 1 1 1 1811 18 1 07 ll U 1 18 11 80 1 18 N H A A 8 naa tavaa 1 81 8 41 4 19 10 19 t 4 0 1 18 1 01 18 17 81 1 48 10 00 9Jl 7 1 8 8T 8 41 9 1t T ll 8 8 7 9 UI T I8 V4 7 1 9 01 9 19 l ll 9 43 lÓ II 10 4 il 8 11 48 18 4 18 1 S7 1 44 I IO 1 41 4 11 4 Om itreeks het begin van Mei 11 toen de kommandos afwezig waren is een sterke Engelache macht te Dullstroom verschenen en heeft alles totaal vernietigd wat nog te vernietigÈfti was overgebleven Alle vronwen en kindéren zgn toen op open wagens geladen en dagen lang over het koude Hooge a O ID A U raiOH r laanrm 10 14 10 9 18 00 11 88 l 3 11 4 88 8 4 11 1 8 38 11 14 t 40 S I9 10 49 11 47 H SI 108 8 08 S 4S 04 t 9 07 B 1 18 10 80 10 48 1 48 10 4 19 11 88 i 89 7 10 7 88 7 8 11 8 18 8 1 9 89 07 T 11 48 10 14 14 7 00 T 4 8 08 r 1 Ml 7 M J IM4 1 114 lt 1 4 e J m m Ü Ó 48 94 iMI Ul liTu uil l l 8 Ü 3 40 4 1 11 18 7 84 7 48 M M 10 7 10 41 11 11 veld vervoerd naar hst twintig uren van Dullstroom gelegen dorp Middelburg Een der vrouwen lag ziek maar haar werd een uur gegeven om met haar drie kinderen gereed te wezen en toen w haar onderdakje vernietigd Kort nadat de ongelukkige te Middelburg aankwam is zjj bezweken Men beweert dat de bekende Amerikaansche miUiardair Andrew Carnegie die in den laatsten tgd enorme sommen heeft geschonken voor liefdadigheidsinstellingen en inrichtingen van openbaar nut aan een lid van de kamer van koophandel te New York heeft verklaard dat h i nog 56 millioen pond sterling zon verdealen voor Wjsrken van liefdadigheid Bg Norton in den staat Missouri zyn eergisteren een goederen en een personentrein met elkaar in botsing gekomen De beide locomotieven werden verwoest De beide machinisten en 6 andere personen zgn gedood 25 passagiers gewond Men vreest dat onder het puin nog meer doeden liggen Het gebied van hitte dat New York ruim een week geteisterd heeft heeft zich nu verplaatst naar de znidwestelgke staten der Unie die nn ontzagiyk te Igden hebben van droogte In Missouri Mississippi Arkansas en Texas heerscht watersnood j paarden en runderen sterven bg duizenden De thermometer te Pargs wjs gemiddeld 80 graden aan in de schaduw de onafgebroken droge hitte veroorzaakt ook daar sterfgevallen krankzinnigheid en zelfmoorden Zes personen zijn aan de gevolgen van zonnesteek overleden terwgl 9 personen zich van het leven hebben beroofd Een min met een baby op den arm werd dwalende gevonden in de straten van M n treuilsons Bois de warmte had baar gehengen verlamd Een houtgraveur werd plotseling krankziimig en hing zich op na eerst het volgend gedicht te hebben opgeschreven Qn importe que l on me condanme Si l on croit que je suis coufable Qn on arraehe même mon Ime Et qu on la serve sur nne table Wat komt het er op aan of men mg veroordeelt als men meent dat ik schuldig ben Laat men mg desnoods mgn ziel ontrukken en die op een tafel opdienen Bergistermiddag werd een Belg die te Pargs woont naar het hospitaal gebracht De man was gek geworden door de warmtoen liep in het hartje van Pargs in een opzichtig costnum tot de tanden gewapend met revolvers messen dolken enz waarmee hg de voorbggangers bedreigde Bg militaire ezcercitiën te Heidan zijn verscheidene soldaten ziek geworden door de warmte Te Breslau is een soldMt door zonnesteek overleden 11 48 1 tllM DiKlac In nptUiii 4l 1048 l 4 10 81 9 9 4 9 8 10 08 i l 8 01 8 81 9 17 9 88 l 8 8 18 10 08 8 14 J 10 17 8 18 E F 10 1 8 48 8 SI S 44 10 19 10 84 lo n 10 M n ii 10 41 11 16 1 7 Alj ri Aan een der bladen werd dezer dagen een brief getoond afkomstig nit het gevangenenkamp op Ceylon waarin voorkomt de meedeeling dat de censor heeft verboden om grootere brieven te schrgven dan van vier zijden Daarin had de schrjver aanleiding gevonden om wat kleiner te schrgven al bleet het schrift nog zeer leesbaar Maar dat was geenszins naar den zin van den eeoftir die aan den brief een medededing vasthechtte inhoudende dat een lange brief als deze gekrabbeld op vier zgdjes ia den vervolge niet zal worden doorgelaten Het is dus niet voldoende dat de gevangenen in hnn uitlatingen voorzichtig zgn zg moeten ook wgd uit schrgven opdat ze niet te veel tegelgk meedeelen Djosdagavend u opnieuw een geval van pest voorgekomen bg de 56 Arabische stokers die te Marseille onder geneeskundig toezicht staan Het Pasteur instituut te Pargs heelt een hoeveelheid serum naar het zuiden gezonden maar tot dusver heelt zich nog geen enkel geval voorgedaan in de stad Vier gevallen zgn tot dusver aangegeven te Konstantinopel Volgens de offlcieele opgaven uit Egypte zgn daar sedert 7 April 88 personen aan de pest ziek geworden 37 zgn ovefleden in t geheel bevinden zich in het land 26 pestiyders waarvan 2 te Alex andriê en 2 te Port Saïd Op het laatste internationaal congres van Tandheelknnde gehouden te Pargs ter gelegenheid der Tentoonstelling van Pargs van 1900 werd Odol genoemd het beste van de mondwaters die tot nog toe in den handel gebracht zyn Prijf p heala flaoon F 1 haly aoon 80 cent STADSNIEUWS GOUDA 12 Juli WOl tslag der Herstemming voor 2 leden van den Gemeenteraad DISTRICT 1 Uitgebracht 534 stemmen Van onwaarde 5 529 stemmen GsMig Uitgebracht warden op de bh P J Bellaart 246 stemmen Dr P Scheltema 283 Zoodat gekoze is de heer De P SCHELh TEMA jl DISTRICTji Uitgebracht 433 steramen Van onwaarde 6 Geldige 428 stemmen Uitgebracht werden op de hh U H Engels 220 stemmen F van der Straaten 208 Zoodat gekozen is de heer C H ENGELS Tot de Ie klasse der ryks h h s alhier zgn toegelaten K de Beer C P Boonzaayer A Boiman A J Bruini A J Cats J C Dessing J 3 Doeleman voorw P A Droste J Eikelenboom E Gerretsen J M A Goedewagen P C Hooft L P Hoogendgk A de Jongh A J van der Kind G C J D Kropman K R van der Le ö G Lion M van Muiswinkel I Samsoi 8 L Sanders S H Smit M J Spaanderman K van der Torren G F van der Want F Well L C de Roog C Bonte L C S van der Torren W Zwaaneveld Afgpwe n 7 De toelatingseiamens voor de hoogere klaisen worden voortgezet De heer C R 0 Herckenrath tydelgk leeraar aan de rijka h g re bnrgencbool alhier is benoemd tot leeraar in de f ranscbe taal aan de h b s met 6 j c te Rotterdam Ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan der Stadsmnziekscbool zal 16 en 17 Juli een muziekfeest plaats hebben in de Sociëteit Ons Genoegen waarvan onderstaand het programma volgt Eerste Dag Ten 1 ure Feestrede te houden door daa President der Commissie van Toezicht over de School gevolgd door uitvoering van enkele nummers door de Orkestklasse onder directie van den heer Joh ö Arentz T D 8i m Matinee Mniieals te geven dow kat Mmdakkorps der d d Schuttery denr 0eme nte Directeur do heer Joh Q Arsntx t n 7i Opvoeriag Tan De ToovekfeiR Oparatt in i bedriJMl erkt naar een sprookje nit ii 1001 Nacht woorden a aniiak raa Otto Lodwlg doorlaar lingen van da school met begeleiding van de Orkestklaate onder directie van den heer J E B Spaanderman T veede Dag Ten IJ ure Uitvoering van De Rattenvanger van Hameln Cantate voor kinderkoor Woorden van Ds H P Schim van der Loeft Muziek van S van Milligen door de leerlingen van de Zangklasse met Orkestbegeleiding van het 4e Regiment Infanterie onder directie van den heer J U B Spaandermai Ten 21 ure Matinee Musicale te gevou door het Stafmuziekkorps van het 4e Regiment Infanterie Directeur de heer W van Erp Ten 7 ure Concert te geven door het Stafmuziekkorps van het 4e Regiment Infanterie Directeur de heer W van Erp daarna bg gunstig weder Tuinteest en Bal Champètre De hootdnummers van het programma beloven een groot genot te zullen verschaften De Operette De Toovering ia een vloeiend geschreven werk de muziek is degelgk en toch zeer bevattelgk terwgl naar wy vernemen dit werk schitterend gemonteerd is In den Haag en Rotterdam werd deze operette met groot succes opgevoerd De Cantate De Rattenvanger van Hameln van onze vroegere stadgenooten Ds H P Schim v d Loeft en S van Milligen is vroeger hier al eens meer uitgevoerd het laatst bg het vertrek van den heer van Milligen uit deze gemeente Het aantrekkelgke sprookje vap den fttttenBa Ker is door dichter en componist meestonpXbewerkt en ongetwgfeld zullen zeer velen de kennismaking met dit interessante wqrk nog wel eens willen hernieuwen Bedankt voor het beroep der Ned Herv Kerk te Polsbroek to z door ds J Vonk te Oldebroek De uitslag der gister door de Woerdensche Wielrydersclnb De Struisvogel gehouden wedstrgden was als volgt lo Spurtrace over 300 meters open voor leden der W W C le pr G C van Vliet 2e pr H Groeneveld Be pr D van Diggelen allen te Woerden 2o Spurtrace over 300 meter open voor alle wielrg ders le pr Q C van Vliet te Woerden 2e pr J Schrieck te Moerdgk 3e pr M SImmerman te Rotterdam 3o Wedstryd over 5 K M open voor alle wielryders le pr G C van Vliet te Woorden 2e pr J Verhoeff te Rotterdam 3e pr H J Groeneveld te Woerden 4e pr Joh Hennevelt te Utrecht Rech tszaken Men seint nit Breda aan de N R Ct De officier van justitie by de rechtbank alhier heeft gisteren by de griffie appèl aan geteekend tegen het vonnis der rechtbank waarby Mntsaers werd vrygcsproken De Hooge Baad verwierp het cassatieberoep lo van den rondzwervenden koopman door de rechtbank te Rotterdam in hooger beroep door t gerechtshof te s Hage tot 3 maanden gevangenisstraf veroordeeld wegens diefstal 2o van den herbergier te Noorbeek gemeenle Slemake door t kantongerecht te Gulpen tot 2 geldboeten veroordeeld ter zake van t houden van een openbare danspartjj Naar sHoogen Haads oordeel is de beslissing wat het belang der openbare orde zedeiykheid en gezondheid vordert aan den gemeente wetgever overgelaten en vindt het onderscheid door den requirant gemaakt tusschen onderwerpen die onmiddellgk en zulke die slechts middeliyk biermede in verband staan geen steun in de Wet Door het gerechtshof te Amsterdam werd Dinsdag in hooger beroep behandeld de zaak van Abels Gans en Rntz jongens van 18 tot 20 jaar reeds beruchte misdadigera die al verachillende vonnissen hebben ondergaan Door de Amsterdamsche rechtbank werden zy veroordeeld tot gevangenisstraf onderscheidenlgk voor den tgd van 5 5 en 4 jaren omdat zg in den nacht van 25 op 26 Januari inbraak pleegden in een kantoor en magazyn aan de St Anthoniusbreestraat aldaar Op heeterdaad door politieagenten betrapt ontkwam een hunner langs de gedempte Botterdammersloot door te springen door de ruiten waarbg by zich ernstig verwondde terwyi een andere vluchtte in een riool uitkomende in de Kromboorasloot De advokaat generaal jhr mr Baud zag in dit drietal een gevaar voor de samenleving oordeelde waar verbetering niet was te voorzien uitbanning uit de maatschappg noodzakelgk en requireerde mitsdien bevestiging van het vonnis der rechtbank waarbg aan dé beklaagden langdurige gevangenisstraf was opgelegd Nieuwe Zending PARAPLUIES Dassen en Handschoenen A VAN OS z Md Taillear Kleiweg 1 73 GOUDA Teiephao Sa 31 lieurs Aiiislei iiaiii van 8 JULI I Vikrt iSlotkrt NiraBu D O rt N d W S J i 91 4 T O i dilo di o dllc 8 KS S8 i dito dito dito 3 93 8 Sl i UoKSii Ubl Ooadl 1881 93 4 l Vii IliMï lDiobrgTinn 1881 81 6 90 j Oomii OW 10 papier 1888 1 Bil dito in ilverlUS 8 SIV 81 i PoaTOOii Ohl met coupon 8 dito luket 8 84Va Rnuns Obl Bionenl 1894 4 Oli n dilo Geoona 1880 4 96 dito bi Rotha 188 4 i 96 dito bd Hop 1889 90 4 98V dito in oud leen 1883 dito dito dltu 1884 i 8PA1IJI Perpot acbuld 1881 4 67 TuRKKU Gepr Cour leen 1890 4 98 Vf Ge iMninB aurie D Gee leeutn aerieC 1 SO j ZoiB AiaHp V oblg 19 I 101 Ulifoo Ub it Seh 1890 8 V NE Diu Ohl onhap 1881 4 SS AiUTIiDAa Obhgalieii 1891 3 90 HoTTIsUAH 9tud leeit 1894 3 StA N Afr Hin lela and Areiid li T b Mg CtirUSo ten 871 Daii Mulaohappi dito 414 Ara Hypotheekb pandbr 4 Cult Hij derVDratenl a nd SI a Or Hypothuekb piuidbr 4 i Nederlandai he bauk aand 194 Ned Handelmaatach dito N W k Pao Hyp b pandbr 8 97 Bott Hyi otlioekb pandbr 4i i Uu Hypolbeekb dito 4 101 OoSTiN Oi t Hong bank And 184 Ruil Hypotheekbank pandb 11 AxiunA Bqut by polh pandb 4 Maiw L G Pr L n rort 7 NlD Holl IJ Spoor w Mij aand 118 Mü tol Bi i T 9t Spir aand 1 UI Ned lud Spünrw m aalid 8I Ned Zuid Aft Spm aand S dllo dito dito 1891 duo 4Vi iTAUlSpoorwl 1887 89 A Eobl S8 a Zaid llal Sp mij A H obl 8 l Poirai Waiaohau Woenen aand l UO 8p Mg l ohl 4 Bahiacbe dito aand Fawiowa dito aand 5 wang Oombr dito aand 5 1 98 j kurak Cb Ai oir 8p kap obl I 10 1 dito dito oblig 9111 8 AH incA C ini P o SpMgoW 6 Ohio k North W pr i n 1314 I eler obl 140 Denver k Rio Or Spm oen i a H s H a lUinoi Central obl lo goud 4 i 108 1 Louiav tNo baiiliCerr aan l 107 Mexico N apw Mii lehyp B 8 101 Mie8 K n aa 4pCt prof Band N rorkOntaa o4Weat aand 3 a S Ponn dto Übio oblig 8 Oregon Oalif lo byp lo goud 1 1041 8t l aul Minn k Umi obl Un Pao Hoof l n ob ig 8 dilo dito Line Col lo byp O 5 Canada Can South Ohort r aaud 9 Vi C R ll kNa lob d c 0 64 Amatard Omoibua Mjj aand 99 lUttord Tramir6K Maala iAnd NiD 9ud Amaterdam aand I IM Stad Rotterkun aand 8 10 BlLOTi Stad Antwerpen 1887 1 10 SiBil Brnaael 18861 108V UoKa ThaiaaRogulb aeaeltch 4 119 ii OiHTIv 3taauleenig 1860 1 mV k K Ooat B Cr 1880 I 101 Siivjr StaH Madrid 8 1868 I H Neu V r H ATb Spoel eert r I van de nog voorhanden NantelSj Costumes en JIAPONfilT tFFKtl tegen veel verminderde pryzen ö SAMSOM VERSCHEIDENHEID Het dorp Pleysteil in den Boven Palts is voor drie vierden door brand vernield Twee kerken en een vrouwenklooster zyn geheel afgebrand Eén persoon is in de vlamden omgekomen By een hosting tnsschen een goederen en en sneltrein zgn eergisteren nabg Dresden de machinist en een remmer van den eersten trein ernstig gewond De machinist is sedert dien aan de gevolgen overleden W Het tusschen Sngeland en Canada varende stoomschip Ontario dat te Liverpool il Unnengeloopen heeft op reii byna onophondeiyk Mistig weer gshad terwyi het ter hoogte van New EouUdland uitgestrekte gsvelden ontmoette AirVËRTËNTIEN Hartelgk dank voor de vele bewgzen van deelnemlng ondervonden by bet overlgden myner Echtgenoote N VAK KRIMPEN Gouda Juli 1901 C A V D L0 ARTS voor Zenuw en Zielsziekten Cvoadsche Singel ölj ROTTMRDAM SPREEKUREN 8 9 i INRICHTING VOOR PSYCHOTHERAPIE Ondorgoteck endo beveelt zich beleefd fan voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOliPERSi Voor Partijen Bruiloftön eilz Alsook af ondorlgke schotels en alles wat tot het koksvak behoort de vorlangd niet byievoring van servies ijver taieliiniKn enz enz i Aanbevelend Gerard Pinkseflk EENISDEFOTTAHim Men wordt vtfiocU op f VEKK te letten niT HïT Maoizijn vak 1 VI lUVKNSWAAYZONÉNJ OORINOHBM Dflze THKËËaN worden geleverd in verzegelde pukjesvautfe Uaee en efn half eo ten Ntd ék imet vorDïoldiiiK van Nommer bt F rys Tonrzien van oevenstaanf Merk volgeufl de Wet godepo ue rd Zich tot de tiitTfjeriu van g B erde orders Banbeveleode C BM 1 voorheen J BREEBAAH l Telepliooniiet Gouda Abonnement f 40 per jaar vaor perceolcn binnen een kring van h M 1 gelegeA Aanlfig en onderhoud gratigj Met net is aangesloten aan het Ryks Inter communaalbureau Op if Thnl 121 vcrkregffl abonnesienten Contracten en voorwaarden verkrygbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCH MAEKT GEEN BETERE adres voor nllasoorten SCnOKyWBHK als liüt Mbralianbich Schoen i n Laarzenmagazijn Kleiweg E S0 tegenover de Kleiwegstoeg Aanbevelend C SMITS Alle reparation en aangemeten werk Zenuw en Haagfiijders wordt eit orertui ing als een werhelgke hulp in den nood het boek I3aacLgr©Trex aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaart ordt d t boekje franco por post tfiegezonden door BIiOKFOüL S Boekb Zaltbomnnel