Goudsche Courant, zaterdag 13 juli 1901

Maandag 15 Juli 1001 40ste Jaargang So 8553 ftOMCHE COCMOT IMeuwS en Advertentieblad toor Gouda en Omstreken TelefooB Ro At ADVERTENTIEN worden jfeplaatat van l rcg lti i 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midi Tetehaa o M De Jit ve dezer Courantg e chied dagelijks met uiuondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden i 1 25 franco per post 1 70 Aizonderlijke Nomniors VIJF CEWTEN Varkrugbiai mi M PÉETERS Je H B kU beiriji via aektheid ii eaokat ea kork iteadi vooh riea Tu daiiuia dei nnu V P BOFFB Ooada Di vaa A BBIHSHAiIil A op hat Atelier van O SAMSOM knneii tegen flink salaria gedurende het geheele jaar Toor vaat Costomerukkenwerksters geplaatat vorden dfelsToedersSTEENSMA BloemiHten Turisingel TELEPH No 114 Bieden aao om tbans te planten pracbtige Variteiten Tan CACTUS DADLIA S welke den gebeelcn Zomer met pracbtig geTormde Bloemen prtjken en doorbloeien totde Tont intreedt VEKDEH HET BEKENDE INSEGTEIV CinER dat door bijvoeging van 40 deelen water alle in ecten doodt en voor planten bloemen OD Trnchten ongcïadelgk l V Lller f040 LItór f 0 80 Llier f 150 Wl Keker i n u a Echtr Eikel CsCftO t oiitTug n leeanvn ratald en u Ttl profuemlngen 1b den liaiidil gekomen onder des naam dee ültTüidon Dr MlohaalU Terraardlgd p do beeto macUnee In het wereldteroHBdo étabhliiiBmonl vaa Oabiw StoU wck te Xooloo tltelw Btkcl eacao B viarkastm bnaiaa D o Biktil Beao ia mot molk gekookt oono aangeoamo genmdo drank tooi da UjkKh gebruik een i 2 tbeoleptla Tan t poidor voor een kop Chooolato Alt geneeikiw bti p drank bj goTsl van ditrrhoe ileaita met water to gebruiken Terkri boar bt de voomaanMta H ApotMkara eu lift O 0 W VafltSr OonenalT rt genwoordigor vaor Hodoi and Juflui MattenModt Atniiterdam iCalvcixraal 103 TUiny i Wottdnbtliia I in de gtiiioeli wBrald bulceml eo geroemd ÜDorartroffea middel tegen lil Borat Long Lever aagttektei ena Inwendig i oowel all ook uitwendig in bijna lille liektegerallen met goed gevolg L laan U wenden PrUt per flacon U l L per poat t MS TUirrft Wo iinalf beiit èlnalanog ongekende geneeakraolit en keiliame werking Maaitt meeatal ell e p nlijlie en geraarroUe operatie geheel orerbodig Met deie ulf wenl een l jaar oud voor ongeneeulljk tehoaden beengeiwel en onlanae een bgna mt jaar kankerlUdea geneiea Brengt geneiing en tertaohting der pijnen bü wonden ontatekingen eni Tan allerlei aard Piïli por pot f 1 50 po poat f l eo CeitlraHt DonAt voor Nwltffiaml Apotbeker HKIIilM S NI E S Rok Am t r l m W r IHala ai ii beilatUauBdlr liaui li ehuUBaaiwUM kfl 4m TWiRail la Pnifab W K hil h l Urr l ik eilttTi teerwUé U o tkW a kg kW C Bttt lll i 41 S ai lekla I t 7BMSCEE ST00UVEB7EBI1 au ekemlsoke WasscberiJ TIX II OPPEHIlEmiËK 10 Kmiêltado BtOterdam Üebre ot jr l door Z M den Koning der Belgen aoofdaapAt TOor OOUDA do Oeor A VAN OS A2 dpeoialiloit voor het atoomen on varren van allo boerenen Damoagardoioben aliook alle Kindergoaderon Bpwsiale inrichting voor het taom B tan pincne manteli veeren bont ana j UM HM baele eaaekaOalylMa aa aa makaelvtala l u ela u i l i l Oe l i w iHeerae ooralilaniaeeiinoOereol ia ark de AMnwat vu 0 M Mltlir fc O Tinl lr l4 Meale tegoa a rnSmSm a I g euUtalji im eoiooraJ IéM UdeAM y 00 iiaaa I H l l i H l lauwe Gordönon talelkleeden eni wolden naar de nienwiie en iaatite methode geverW HUZIEKFEEST TEB GELEGENHEID VAN HET 50 jarig bestaan der Stads MuzieksclioolteOouda p Bixsufi 6 M mmm i m mi i it ki teii o s mmir UITGEVOERD ZULLEN WORDEN DE TOOVERRIIVG door Kinder Operette in 4 bedrjjven Otto Lbdwio M mtmmit van iahln ttr fill Dr T Tt t u Voor de verdere eetteljjkheden raadplege men bet olflcieële Feestprogramma dat tegen M Cti te verkrijgen ia b j d e tlrma J VAN BENTÜM Z Markt BEPALINGEN TAN ENTBEB Ie Dag DINSDAQ 10 JULI Voor de Feestrede met Matinee in den f uin a middags VI uur H H Leden der Sociëteit Ons Genoegen hebben hierop Vrijen Toegang Hunne Dames f Hnnne Kinderen Niet Leden der Sociëteit Ons Genoegen bnnne Dames ol Kinderen i Voor de Operette De Tooverfing s avonds TU uur in de Zaal KUNSTMIN Voor H H Leden der Sociëteit hnnne Dames ol Kinderen A M Voor nIet Ledea der Sociëteit hnnne Dames of Kinderen 1 l M Plaatsen jjn hiervoor te bespreken tegen 10 Ct por plaata DINSDAG s morgens van 10 lü nnr in de Sociëteit Ons Genoegen 2e Dag WOENSDAÖ 17 JULI Voor de cantate De Rattenvanger van Hameln s middags l t uur in do KOLFZAAL met it ATI NB E onder Directie van den Heer W VAN ERP s middags 2 i nnr in den Tuin H H Leden der Sociëteit Ons Genoegen hnnne Dames ol Kinderen f O S9 NietLeden der Sociëteit Ons Genoegen hnnne Dames ot Kinderen f Voor de Matinee onder dir van den Heer W van Erp in den Tnin t middags 2 i nnr Voor H H Leden der Sociëteit Ons Genoegen vrijen toegang Hnnne Dames t Hnnne Kinderen 1 Niet Leden der Hocieteit Ons Genoegen hnnne Damóa ol Kinderen i OJM Voor het Concert niet Tuinfeest en Bal Champêtre 7 nnr s avonds in den Tnic i H H liOden der eieteit Ons Genoegen hnnne Dames ot Kinderen 1 Nlei Leden der Sociëteit Ons Genoegen hnhne Dames o Kinderen f t Kaarten voor het geheele leest t 9 SO voor niet loden der Sociëteit Ona Genoegen I t AO voor Leden der Sociëteit Ons Genoegen Toegangskaiarten als bovenstaand alsmede Tekstboekjes voor de Operette en de Cantate zijn nitsinitend verkrijgbaar bg de Firmai J VAN BENTUM Zi Markt Leerlingen der Unziekschool hebben op vertoon van Itaart vrijen toegang tot allls leestelijkbeden Op de groote repetitie van de Tpoverring MAANDAG 15 JUtI s avonds 7 i nw hebben leerlingen dor School met hnnne onders ol voogden vrjen toegang op vertoon van kaart Iteoe kaarten moeten worden afyehnalé aan het getouw e n de Jfus eJkaeAo t We thaven opZATJlHVA013JUBtvan emiddagê l 3uur Namens de Commissie J J A UOSTIJH Secretaris STA ATSSPO OR Zeer goedkoope reizen tot ultimo September 1901 ellcen dag met BIJZONDEfiE TAGANTIEmmS Deie vacantickaarten worden van af 15 JULI o k afgegeven naar en van OOSTKIIBfeBK h g en naar en van WAUENIMCiEN Men kan dos voor f 2 00 in de I klasse f 1 50 in de II klasse i eiken dag een Tuaatiekaart f 1 00 in de III klasse bekomen n AHSTEaDAH ROTTERDAM DEN HAAO LE IQ Eft QOODA en ÜTRBOBT naar een der stations WAGENINOEN ARNHEM VKLP DE STEEG DIEHEN BRDMMEN ZOTPHBN OOR8SEL DEVENTER LAREN LOCHEM OOSTERBBBK laag ELBT CU NTMBQEN T en voor ÜBLIJKBS JPJtUA een vaeantiekaart op die atations bekomen naar AMSTERDAM ROTTERDAM DEN HAAG LEIDEN GOUDA en UTRECHT Wie goedkoop reiien wil kan dns desverkiezend denzelfden dag temgkeeren met eene bijzondere vacantiekaart of dit op eiken anderen dag doen Voor reizen van en naar een willekenrig station S S N C S ol N B D 8 vrage men ALOB BKNE rACAXTlX KAABTBS m Strooibiljetten en inlichtjngep kosteloos aan alle ttaUdas dar drio ï r Maatschappijen Ilollaiulsche Ceniëntsleeiifabriek D VELDHUIS DiTle o Tjrexlrex a d IJs©l HEEÏT KN HOUDT STEEDS IN VOORRAAD Ei én Cirirelvormige Buizen waterdichte Putten AUE SOORTEH TEGELS KOEDRUKGOTEM EHL VHAAOT PHIJHOPOAVB JEcht Zeeuwsch Tarwebrobri een de K Q A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 Wtr Wie werkelijk prgs stelt tut DBCIELMIK te hebben laat zich fotografeeren in de K tofra têeke MmmêUmrlehiimg STTJIDIO ni P V WAALê FL SINGEL 661 Hloaw oaovertrollen I I Frof Dr X iebere welbokead IlIlirVESACBT SLIZU AIImh Mkt BWt Fatoiekim tot Toortdavende radicle en sekere gVDexiDg tko lie ulti de meeflt hardnekkige xenuwxiektent vooral ontatuo door afdwBlingeo op jeogdigen teeftyd Totale iceoeïiDg van elke twakte Bleeh ftücbt Benaawdheid HoofdpQn Migraine Bartktoppiog Uaagpgn slechte fpö vertering Oorermogen Irapotens PoUntione aa Uit Toerige proapectniMQ I rj3 r r eftch d 1 fl 2 fl Si dabbalo fl eh Ontra lDepot Mattb v d Veftte Saltliomniel Ucpöta M Clëban k Co Rotterdam F Happel jrarcnhage lialmmMi de Jdok J Oaa KotbenUoi Wolff k Co Rouda 00 hn alle drogisten PaiN Expelltr Deitif jiK eidt dtt mld4el aec i mim ii i imceee la rüuiUlewle ioniviat levewl tmn BkeiKaUek JhshtTerkmUaM T j eekil M Wnmerk lakei ia lJB e aSOe le Il d meeete iiioUiekaa Te Imitordui M Dietk ai bu TM lajil o Bender U t i Ci ittn n Dd J f o IKK ODD SCHIEDAMMER GENEVEE Merki NIGHTOAP ito ff CHIEPAM IN HET GOUDSCH Verliclitings Eagazi ïi De Avoyë§ter DUBBELE BUURT zijn heden weer ontvangen de nieuwste Geisers en Ba en van ai f 90 en hooger Alsmede een fraaie Collectie OASORNAMENTEN GASEOOKPLATEN en COMFOREN ÖA8P0RNÜIZEN met goed werkende Ovena van al f SO en hooger Alles onder garantie tegen concnireerende prijzen Aanbevelend IH M VAN LOON Aanleg voor Oai en WaterleUUng Dit Ho bestaat uit Twee Bladen EERSTE BLAD ke visgëvi g BURGEMBESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ter openbare kennii dat afschrilten van de processenferbaal betreffende de herslcraming ter verkiexing van twee Leden van den Gemeenteraad lijn aangeplakt in den Korten Uroenendaal alemede dat gelijke aiscbrifteo op de Secretarie dtr Gemeente voor een ieder ter inxage ïijn nedergelegd alwaar daarvan iozaj kan worden genomen op lederen werkdag van des morgens 10 tot des namiddags l uur pouda den 13 Juli 1901 Burgetueeftcr en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER BulteDlmuiscb Overzicbt Nn is er al een derde lezing omtrent de redin van Baden Powell s vertrek naar Engeland De eerste lezing nataurlijk die der oorlogspartij was dat deze veldheer aan de gevolgen van malaria leed de tweede dat hg met Kitchener rniie hM gehad over een plan om de voornaamste Boerenleiders door verraad gevangen te nemen De derde en tot nn toe laatste lezing is dat de held van Mafeking deerlijk in ongenade is gevallen ten gevolge van het fiasco der Znid Afrikaansche politie Baden Powell had eenige honderden borgere ingeleid die natnnrljjk nauwelijks gewapend en van paarden voorzien naar de commando s over liepen zoodra de eerste gelegenheid zich daartoe aanbood Kitchener heeft het zoo kras gevonden dat bij Baden Fowell naar Europa heeft temggezonden Intneschen blijft de oorlog voortgaan in Engeland verdeeldheid te strooien niet het ttinst ei weet het onder de liberale partij Volgens Chamberlain bestaat die liberale partg niet eens meer in dien geest althans liet Mj op vergadering der liberaalnoionisten De Engelsche bladen zijn alle vol van de bekende meeting der liberale partjj en spreken van een tijdelgke zegepraal van Camp bellBannerman Daily Telegraph betreurt de onderwerping van Asqnith De vaderlandsliefde zegt bet blad strgkt de Vlag voor de politiek De Daily Mail erkent dat Campbell Bannerman iemand is met ijzeren vuist en FEVILLETOX Eindelijk Saamgebraclit Dat betcekcDt dat wij nu beslag legden niet tItóitM op UW paar duizend mark gelijk gij schijnt gedacht te hebben maar ook op uw gaheele meubilair twee bedden tafel een paar stoolen etc uitgexonderd Nu dat xuUen we wel vinden wij kennen de daarop betrekking hebbende paragra phen dat kunt u aan ons overlaten Is er uwerxijdi privaat gendom bij wat echter niet wel il aim te nemen zoo blijft dat aan u natuur4i o wij tijn niet on§alant en hij trad nu wüi een Kchrede nader op haar toe terwijl t met oogen vol onuiuprekettjk verachteli keo weenin voor hem terugweek En met een plompe poging om een allicht slechta hem bekende onbeschaamde bedoeling die hij daarjuiat gehad had goed te maken Ik xeide u reeds ik gebruik steeds consideratie ik iU daarvoor bekend En daarom is het mijn meening dat wij de zaak van nu af behandeteb tonder mijnheer uw vader veel lastig te vaUen Uy Khtjnt een wat opgewonden heer ISn tt sijt toch meerderjarig op den toon van den man van xaken zonder eenige ironische bedoding Bt zou daarom ook voorgeslagen h ben wanneer dit uw eigen meubelen varen H iirttMt dfl beiUgtogging wurvoor ik reeds een stalen wil maar gelooft niet dat de liberale partij veel zal winnen bij eene tijdelijke verzoening Zoo nn en dan vernemen wg ook tets van Engelsche zjjde waaruit hipt dat men aan de Theems niet de rechte igde van de medaille laat zien Een zekere korporaal Fracis deelt in de Daily News mee wat hjj van den oorlog denkt na al hetgeen hij in ZuidAfrika gehoord en gezien beeft In de eerste plaata houdt hiJ h t kampenstelsel voor eigenli k in het voordeel van den Boer Wij hebben zegt hjj zijn woningen verbrand zijn vrouw en kindoren weggevoerd Nu heelt hij niets meer te verliezen Nu is hg een onverzettelijk en wanhopig man Nu heeft hij elke gedachte van overgave uit zijn geest verbannen en bezielt hem alleen de dorst naur wraak De korporaal is overtuigd dat ZuidAfrika voor Engeland verloren is De meuschen in Engeland zegt hg wauen dat wij de Boeren zullen overwinnen door ze stelselmatig uit te patten Voor iemand die de plaatselgke toestanden kent is dit een ongerijmde waan Voedsel kunnen de Hoeren steeds in onbeperkt groote hoeveelheden uil de Kafferstreken balen Voor het maken van munitie hebbei i zjj hun eigen werkplaatsen zonder nog te spreken van de menigte patronen die zjj ons ontnemen Wij worden trouwens door ons eigen stelsel erger uitgeput dan zjj Behoeven zg al ponden wij hebben tonnen doodig De Hollandache Kapenaars zjjn allen tegen de Engelschen opgestaan maar alleen wanneer het noodig is sluit een gedeelte van hen zich met manen paard bg de invallers aan En die noodzakelijkheid treedt dan alleen in wanneer de Boeren eenig verlies lijden en zij dit verlies moeten aanvullen De Boeren spelen een koel berekend spel Zg begrijpen dat hun getalsterkte juist v egen8 de guerilla die zij voeren en wegens de zwaardere eischen van onderhond en Verpleging welke aan een groote strijdmacht worden gesteld nimmer een bepaald aangpnomen en voldoend gebleken ejjfer mag overschrijden De steeds toereikende en nooit te sterke aanvulling welke de Kapénaars hnn strijdende broeders ver chaffen houdt het effectief van dezen altijd op onveranderlijke hoogte terwijl het groote leger van hun vijanden met snel volgende tusschenpoozen door dood en ziekte slinkt en fiaitw meer Torsterking kan ontvangen De Daily Telegraph klaagt dat de onderhandelingen in China zoo langzaam vor machtiging in hff wen heb nt z n afwezigheid te doen plaats hebben Behoort duü inderdaad niets van dit mobilair u toe Nu wij stellen natuurlijk ook den verhuurder in kennis wat geheel zonder het bewustzijn van Ie belcedigen gezegd toch slechts beteekenen konde wanneer ge mq beliegen wilt en om den tuin leiden zooals ze dat allen doen zoo helpt u da4 niets u eitidelijk liet Louise zich hooren en wet veel kalmer en gedecideerder dan hij ver acht had En ge hebt werkelijk gedacht bij deze ongehoorde geschiedenis heel geen bezwaren te zullen ontmoeten Gemeend tfat wij geheel hulpelcK s in uw macht waren i ja wat zoudt ge dan kunnen doen zeer ver eerde 1 riep hij bijna vroolijk Er komt dank zij e n opwelling van bet oude rasseniievoel b de gedoopte heeren van zijn soort toch ook altijd iets als sport bij de zaak in het spel De haat van het slachtoner heeft haar bekoring wanneer ze naar de regelen der regelen wordt opgedreven tDacht u dan d t wij met secuur gingen O wy kennen het wetboek En hij die het documentje ontwerpen heeft dat uw papa nu nu onvoorzichtig was te onderteekeneo meent u misschien dat die zijn zaak niet verstaan had Alles i de votmaakste orde en op gezegeld papier piecies looals het hoort En weer klopte hij m den borstzak terwijl Loaise hem aanstaarde au een wonder bijna versteend als ze was van de driestheid waarmee hij nu de bedriegelijke bedoelingen van de ei e waartoe hij behoorde e$aa bkwt te Leggen De ale w verleende btar ecbter veel meer doren Weliswaar heelt lapan toegestemd de methode van afbetaling dor ChinceBCho schadevergoeding door middel van schutklstproBMson rentende 4 pOt te aanvaarden maar in diplomatieke kringen wordt gevreesd dat de tegenwoordige kalmte in China do voorloopster van een orkaan ia Mag men een dépêche uit liome aan de Dolly Mail geloovon dan heell Italic toch do Sammoem baai weten te verkrijgen ft Pao Ting Foo ligt thans nog een garnizoen van Franache troepen van 2000 man sterk dat alleen de orde moet handhaven nu de Duitsehers zjjn heengegaan Generaal Oasoele dtr Amerikaansche troepen zal China op den Hen dezer maand veriitea Generaal Creagh zal zjjn opvolger wezen De Engelsche nrlillurlo zou Woensdag Peking verlaten KIgenaardig genoeg begint de Chi esche rogcoring lliiins met het nomen van represaille inuutrcgelen De hineesche gez ant te Wanblnglon heeft namens zijn regdering aun dio der Vereenlgde Staten een eisck ingediend tot schadevergoeding ad B X dnizend dollars voor slechte behandeNng van hineesche onderdanen te Butte in Montana in d D jare 18861 Verspriade Berichten FftAKKBIJK De miJnworkcrH hebben hun congres te Parijs gesloten nadat eerst een peoiale commissie bol ast is met do kennisgeving van de genomen besluiten aan den minister van handel en den minister van binnenlandsche zaken respectievelijk de heeren Millerand en Waldock Houssean De reserve divisie van liet MiddellantlBche Zeeeskader vi ika v66r een drietalJaren is opgeheven wordt den tiendenAugustus a s weer gevormd Volgens offlcleele opgaven vertoevener in de Republiek 382 0i00 loontrekkendewerklieden van niet Franschen oorsprong waarvan 287 000 mannen en 9 5 000 vrouwen die voor bijna zes procent werkzaam zijnin de industrie voar les en een holf procentin den handel en 12 procent in deh landbouw Donderdagmorgen is in het lyceum voornatuurlijke historie te Parij hot standbeeldonthuld van den grooten geloerde Chevrenl werk van den beeldhouwer Fagel De bevolkings of juister vermenigvnldigingsapostels de afgevaardigde Piot ende senator Öernard hebben van den premier een schrijven ontvangen dat den bur bedaardheid dan ie voor mogelijk gehouden had Het is toch nog zeer de vraag ot een rechtage leerde uw aanspraken voor zoo zeker zou houden als gij den schijn aanneemt te doen zeide zij koud Wat rechtsgeleerde riep hij verachtelijk maar toch met een klein gevoel van onbehaaglijkheid Dat zijn de waren En met kostelijke brutaliteit voegde hij er aan toe u zijt wel niet wij dat ge er aan denkt u in de handen van zulk een kerel over te leveren Het ontbreekt u zelfs aan de middelen daartoe I Het eerste wat ge daar moet doen is borgstelling geven En ten slotte komt die nüei zijn rekening en onnecmt u nog het weinigje dat wij u gelaten hebljen en kleedt u zelb tot op het htimd uit Meneer Ferdinand Lisaow mpt al zijn schijnbare plompheid handelde volstrekt niet zonder sluwe berekening toen hij deze mokerslagen op bet schaamtegevoel der fatsoenlijke dame Hat vallen Hij wilde baar doordat bij haar beschaamde in verwarring brengen en geheel ontwapenen Het eenigstc wat hij echter bereikte was een pijnlijke h m op haar gelaat aan zijn smaakvolle manier van uitdrukking scheen zij verder geen aandacht te schenken Ik weet niet zeide zii terwijl ze diep adem haalde en dut was ais een gevoel van bevrijding bij de bloote gedachte aan hem diei ze nu spoedig moest vermelden ik weet niet hoe onze vriend die deze zaak voor mij behandelen zal hierover denkt Uij heett mij opgedragen a naar hém te verwijzen fVriend vriend Uchte hij onbeschaamd en keek hur weer owt het vertrouiralijke knip ger en den ïVausoh bnrger in het bijzonder weder moed kan geven I Wol zijn do gegevens aangaande de jongste volkstelling nog niet geheel uigewerkt doch de hoer Waldeck Uunstienu kan toch al vast de vorblgdende mededceliug doen dat de bevolking van Frankrgk over do laatste vijf jaar is toegenomen met 4ia 3 4 zielen tegen 175 027 over de vorige periode on de ciifers zullen wellicht nog mooier blijken Van 1880 tot INM bedroeg de aanwas 20i 27 2 zielen dus brengt de laatste vSfjaarlgkKcbe periode een vcrheogende vooruitgang in menig opzicht Kn dttu héoft de premier naar zgn medodoeling nog pri chtige plannen in portefeuille voor de naaste toekomst 1 OBUOT BlUTTiSüll Tijdens do afwezigheid van den hertog van York en Jonnanght met gemalin zorgen koning Kdward en koningin Alexandra voor de kinderen van het echtpaar en sinds de koningin v66r een paar dagen met haar kleinzoon den zevenjarigen prins Edward op de kniu door Hydepark beeft gereden ontmoet men lal van grootinauin s uit de hooge aristocratie dag aan dag met kleinkinderen op do knie welke malle nailperü de jongelui misschien maar hall aardig vinden omdat ze er het slachtoffer van zijubij dezi hitte I BINNENLAND PROVINCIALE STATEN ZUiUHOLLAND Do afdiselingen der Provinciale Staten van Zuid Holland hebben benoemd tot commlitle van rapporteurs over de provinciale begrooting voor 02 de leden mr L van Andel jhr mr W Th Govers Deynoot mr W Dolk en H de Wilde die nit bon midden gekozen hebben tot algemeene rapporteir den heer Dolk De ministor van binnenlandscbe zaken overwegende dat do heeren J II A Schaper mr H ioeman Dorgesius en mr Th Heemskerk benoemde leden van do Tweede Kamer der Statan ieneraal respectievelijk in de kiesdistricten Veendam Amsterdam IV en UoQda hebben verklaard dio benoeming niet aan te nemen dat derhalve eene nienwe verkiezing van leden dier Kamer moet plaats hebben In gemelde kiesdistricten hoeft bepaald dat de verkiezing in die districten zal plaats hebben op Din dag 23 uli a s oogen aan Heel kwaafl was ze niet zooil niei jong meer Meneer Ferdinand ï i irfiw liad haar zelfi reeds lang beelemaal niet kwtind gevümlen had echter zo iets verduiveld afwijxends in houding en gebaar Kn daarom oo c wanneer se een vriend had want de oude daarbinnen kwam bier er üt aanmerking sulke knapen hebben gewtjonlijk geen vrinden zoo was dat ten slotteeen wettige bruidegora Wat kon zoo iemand echter anders zijn dan feen man die niet veel bczatr en daarom de bruid een oude jiiffronw moeit laten worden eer het tot trouwen kwam onderwijzer pob beambte ot tets dcr ï tijks Da alles gihg mijnheer Lissow b ik mi ncl door het hoofii en bewoog hem de aankohdïging van bet l eatann van een vrtend die hier zou ingrijpen tamelijklicht op te nemen Vriend dus de juffrouw heettzulke f edc vrienden f liet hij daarom nu ondereen veelbeteekend lachje hooren DaD kunt uvan geluk spreken Vrienden in den nood ukent toch het spreekwoord Ea dan acl teloos en wie is die mijnheer i Mijnheer Richard Seemann zeide liouise Dit was voldoende dacht ze Mijnheer Seemann Nu en wat me r De klant mag mij overigens opxOeken ik heb geen tijd achter hem aan te loopen en wat zou en conlerentie met hem ook baten Maar geef u mn toch liever jijn adres Manheer Richard Seemann van de grooteliriiaa aan het 8chifFerkanal zeide Loutse no2 alHjd heel kelm IVardt vtrvolgd