Goudsche Courant, maandag 15 juli 1901

Het biyft over geheel Europa onverstoorbaar heet Te Paiïjs steeg gisteren de thermoter ver boven 90 graden Fahrenheit in de schaduw Zwemmen en baden brachten geen verfrissching Het water der Seine leek gesmolten lood De cafe s maakten goede zaken door de ontzagiyke vraag naar verkoelende dranken Tal van personen werden weder door zonnesteek getroffen Tnsschen 12 en 4 uur in den namiddag inllen geen miliulre oefeningen worden gehouden zoolang de hitte aanhoudt Te Levallois Perret is een 30 jarige vronw door de warmte bevangen uit een raam gevallen zy wilde ip een ploUelinge vlaag van waarzin zich uit het raam der derde verdieping langs een beddelaken in de straat neerlaten Zg werd ernstig gewond naar het hospitaal gebracht Meo verwacht dat de hitte nog eenige dagen aanhouden en in hevigheid toenemen zal Te Londen wees de thermometer gisteren 82 graden In Spanje woeden hevige onweders In den omtrek van Valladolid is de oogst geheel vernield Tc Chicago waar bet ontzagiyk beet is zyn 8 personen aan de gevolgen der warmte overleden De paarden hebben enorm te lyden Te Berign loopen de dieren voor de omnibussen met natte kopdoeken aan die op iedere halteplaats opnieuw in koel water werden gedompeld Woensdag avond te ongeveer 8 nnr zoo lezen we in t Utr Dbl geraakte te Utrecht aan den pverkant by de fyisweerstraat een der raderen van een handwagen tnsschen de rails beklemd Reeds kwam nit de richting Amersfoort een trein aans oren waarop met vereende kracht nogmaals geprobeerd werd om het rad nit te lichten Onmogelyk echter de wagen zat zoo vast als een muur Een der mannen ging den trein nog tegemoet om hem bytyds tot stilstand te brengen t welk echter evenmin gelukken mocht De wagen werd gegrepen en met zgn last nit een aantal meubels bestaande geheel verbryzeld De eigenaar bekwam aanmerkeiyke schade De moderne mensch schynt voor onderrichtingen over verzorging der tanden stokdoof te zyn geworden Anders is de onverantwoordeiyke nalatigheid waarmede het gebit beiiandeld wnrdt niet te verklaren Het is eenvoudig een raadsel Bgna dagelgks kan men in tydschriften brochures BZ de dringendste vermaningen lezen omtrent de onvermydeiyke voor het lichaam scbadelgke gevolgen die bet niet verzorgen van den mond na zich sleept In weekbladen heeft de rubriek Tandbygiène een vaste plaats en toch heeft minstens twee derden van het menschdom slechte tanden of een onwetriekenden adem Ik vraag myzelven af hoe is zoo iets in s hemelsnaam mogelgk Kan men Biet meer lezen f Is men oostindisch doof 1 Is de afkeer van den kultnurmesscb t gen alles wat geloof heet zoo terk dat hy absoluut niets meer gelooft f Wellicht wordt er te veel geschreven zoodat de mensch er van oververzadigd is Hg leest maar neemt het gelezene niet in zich op In geen enkel tgdperk was het met het menschelgk gebit zoo slecht gesteld als tegenwoordig Uit onderzoekin Mynen barteiyken dank aan allen die mg op 7 Juli 1 1 bigken van belangstelling gaven C P W DESSING Oouda 13 Juli 1901 Dames Fiets Soiled RIJWIEL met zoo goed als nienwe i Inchtbanden Prgs f 35 1 Te bevragen bg J W SCHOUTEN alhier t A V D LOÖ ARTS voor Zenuw en Zielsziekten Goudsclte Singel 51 BOTXXBOAM 8PKEEKUBEN INRICHTING VOOR PSYCHOTHERAP IE PoQrzuur bg fl frOLïF Co WESTHAVEN m milKKIilKSIiS Een reiziger die met den Inxetrein Pargs Amsterdam Woensdag avond te Roo endaal aankwam ontdekte daar dat z portefeuille en gouden horloge waren zonder dat hy eenige bad omtrent den dader De internationale wedstrijd n et geweer te Luzern had den volgenden einduitslag Zwitserland 4557 Nederland 4408 Frankryk 4388 Italië 4211 Oostenryk 4202 Dnitschland 40 4 België 3534 Nederland is het eenige land waarvan alle kogels in de schgf kwamen Sillem 919 Kemi de Block 891 Vuurman 888 Bouwens 871 Koster 844 Zwitserland beeft liggend conché prachtige resultaten behaald o a Kellenberger 342 in 40 schoten en 8taheli320 doch men moet niet uit het oog verliezen dat liggend voor de Zwitsers 1a position suprème en voor ben bet staande schieten debout Op het Atelier vai U SAM80M kunnen tegen flink salaris gedurende het geheele jaar voor vast Costumerolilienwerlisters geplaatst worden Gdl roecLers STEEITSMA Bloemkten Turfeingel TSaLKPH No 114 Bieden aan om thans te planten prachtige Variteiten van CACTUS DAHLIA S welke den geheelen Zomer met prachtig gevormd Bloooln ptyken en doorbloeien tot de Torat intreedt VEEDEE HET BEKENDE INSECTEN CIDER dat doo bijvoeging vaa 40 jdeekn water alle insecten doodt en voor planten bloemen on vrachten onschadeiyk is V LlUir f 040 V Liter f 0 80 Liter fl 50 INMAAK BBANDÏIWIJN Aanbevelend SLOTËMAKER Co Directe SpwrwegverMnélDgeD net eoilDA Zomerdleist 1901 iaoKevaiigeB 1 Mei Tijd vai Greeovieii e0UD SOTTllOaHflM M 4 II U 11 1 11 11 1 17 l ll MO S tl l l l 4 14 i ll 1 14 4 11 7 08 M 7 44 1 14 1 17 Ml Mt 10 11 l 4i 1I U i Ol 1 14 J 10 1 4 11 t l1 i i lt 10 10 4 11 1 18 r 1 41 X 10 17 i l7 i I 4i Ml 7 47 1 07 I S 1 1 i lS I0 4i 11 0 11 47 i lO 7 7 1 41 11 11 i lO 7 l 11 41 lUUm U I U Irtlt VgUUm O iMUwha l ImOh 1l am D1 4h faUf Mt mi lM r 4 U Wi 1 toU m H rtii iOTTIKDlII SOODa ili 1 M f r 441 If r l a IM l l4f 1 41 ir 4 1041 141 i ll MI Ml 4 M 4 41 Ml 1 04 4 7 i 7 11141 f t t tl ♦ 4 II 1 8 r M 1 1 41 M P I OI i in Ml IO U 1 01 1 01 4S 1 01 44 4 4 4 1 I LI 1 41 8 14 7 01 7 11 1 101 41 47 10 M 10 14 1144 1 4 1 11 TJ 1 11 1 4 7 17 S O D D 4 4 MSTilDAIL riM nm oud I I l ll Ml 18 10 10 lO I li OI 1 10 Ml I II i 17 41 1 I S It 1 41 ll 0 1 10 80 10 87 ll Ol AwtW I OI l il t 10 10 11 04 11 41 li 7 1 17 Ml 4 II 4 II 1 90 t tl I 44 Si 10 8 i 11 01 11 47 lUi lAutG 1 Il M7 10 11 11 1 1 08 U 1 1 1 40 4 7 tl 1 411 01 S 1 0 11 11 1 18 14 11 01 10 80 10 41 10 14 11 11 vau a Ml 7ai i t i i8 ain iiiMT is i 1 81 1 10 8 84 4 4i 1 01 l ll 7 0 1 10 l 4 law W I I4 M7 7 80 I IS I 4 80 V 4I 11 80 11 41 Ul 1 40 8 t 8 4 1 00 1 11 l il 7 11 Mi 40 10 01 iDowh 7 01 T ll 1 1 l ll ll 10 8418 11 UI KI 8 88 4 18 444 M7 T 0 7 141 0 l 1047 1141 11 48 tii Jiï M mJ Ï M im i lü lÜ IMl 1mU Ü M 8 14 i4 i U Ml f 4 7 M 4 IM7 JM8 UJ Te Oldenzaat ontatond gisterochtend omstreeks 6 uur brand In de bakkerg van de coöperatieve winkelvereeniging die zoo spoedig zich uitbreidde dat niet alleen dat gebosw maar ook de daarnaast gelegen woningen van Bergama en Sadorp binnen het anr oen prooi der vlammen waren Twee winkelbedienden die sliepen in den coöperatieven winkel konden zich ternauwernood redden De halzen met bonne inboedels zyn verzekerd Voorloopig bericht der Eotterdamsehe HarddraveryVereeniging Koningin Wilhelmina der Nederlanden De harddravergen en wedrennen znllen worden gebonden op Zondag 11 Augustus 1901 op bot exercilieterrein dft dd Hchntterg te Kutterdam Ingang l lnker Kottekade Er zal gereden worden onder de reglementen der Nederlandsche Harddraverg en Renvereeniging N o Optiningsprgs Harddraverg 3e klasse met Wiidicap voor paarden met geen beter record als 1 55 Minste snelheid i 5 Mini mnmafstand 2100 Meter Prgzen voor den eerste f 200 voor den tweede J 75 en f 40 voor den derde luleggeld f 10 halt rouwgcld No 2 Kermisprys Heat Harddraverö voor Poneys niet hooger als 1 43 afstand 1600 meter Prgzen voor den winner f 75 en f 25 voor den tweede aankomende in de beslissende Heat Inleggeld f 5 geheel ronwgeld No 3 Ëmmaprgs Heat Barddravery 2e klasse met handicap voor paarden met geen beter record als 1 47 Minste snelheid 1 56 Afstand 1600 meter Paarden zonder record worden door den handicapper geplaatst mits niet sneller geacht wordende als 1 47 Prijzen voor den winner f 225 en f 75 voor den tweede aankomende in de beslissende beat Inleggeld f 15 balt rouwgeld No 4 Krngersprys Wedren Vlakke Baan voor Poneys van blle landen en rassen niet hooger als 1 43 stokmaat met handicap Minimumafstand 1800 Meter Pryzen voor den eerste f 60 voor den tweede f 25 voor den derde f 10 en voor den vierde f 5 Inleggeld f 5 geheel rouwgeld No 5 Wilhelminaprys Harddravery Ie klasse met handicap Minste snelheid 1 48 Minimumafstand 3200 meter Pryzen voor den eerste f 300 voor den tweede f 100 en f 50 voor den derde Inleggeld f 15 half ronwgeld Alle harddraveryen zyn aangespannen behalve de wedrennen Records Op dezen baan worden niet in aanmerking genomen De baan zal 2 meter worden verbreed du de tenuntog loo noodig Toor deie verkiezing zal plaatii hebben op Dinsdag 30 Jali a en de tientemming zoo noodig op Dinadag 6 Augnstos a s Woenadagavood is te Baarn oMcieel bericht ontvangen dat het Konin1ilt k echtpaar a B Maandag in den namidda zal aankomen Terstond is de leestcomraxsie aan het werk getogen om een waardige ontvangst voor te bereiden Hen ia reeds met de vertiering van den weg van t station naar Soestdt k begonnen Langs dezi n weg zullen alle Baamsche Vereenigingen met banier xich opstellen s Avonds wordt de Brink eiectriicb gelllnmineerd De Nationale Christen geheel Onthonders Tereeniging in de provincie Znid Holland zal oene groote openlachUtamenkorast honden op Woensdag 17 dezer op hel landgoed Het Hnls ten Donek te Bolnes üv orde der spreekbenrten is I s A van Ueest van s öravezande openingsrede Pa A Wartena van Oonda De heilige ooHog Ds A 3 MoDttjn van Maasslais Onze bondgenooten de beer L 1 H Klout direetear van het tehaii voor drankznchtigen te Prinsenhage Urankmiabmlk en z jne genezing Ds Chr Huuninïher van Vlissingon Strjd en overwinning Hlutwoord Gemengde Berichten Men meldt nit Amsterdam Door middel van een valschen slentel heett men zich gisternacht toegang weten te verschaKen tot de diamantsiyper Jeanmtte in de Dijkstraat aldaar Dit de brandkast wordt vermist een waarde van 200U aan diamanten en geldswtarden De trommels z n in het kolenhok ternggevonden Uit Amsterdam scbrfjft men aan de N K a De Kamer van Arbeid voor de bonwbedrljven alhier heeft weder eens de ervaring opgedaan van de machteloosheid der K v A onder de huidige wet Ken stnkadoor had zich beklaagd bj de Kamer over het feit dat hy wegen dronkenschap door zijn patroon b j wien hy tal Tan jaren werkzaam was geweest was ontslagen terwyi hy niet dronken was geweest hy had toen hy ten minste op een getuigschrift had aangedrongen er wol een gekregen maar daarop stond de rede van zyn ontslag vermeld By onderzoek is gebleken dat bet ineen bOBchje by Charentonneau aangerande en vermoorde 9 jarlg meisje nog leefde toen men haar vond De vrouw van een dokter en een dienstbode die de kq istmatige ademhaling op haar toepasten werden door het slachtoffer gebeten Men meent dat als een dokter aanwezig geweest was het kind tot het leven teruggeroepen zo i zyn Van den dader nog altya niet het minste spoor De secretaris sprak over de zaak me den patroon en de Kamer daarop de zaak behandelende achtte het wenscheiyk den patroon en den werkman te booren omdat zy het blliyk achtte dat den man althans een getuigschrift getiiven werd Op de nitnoodiging aan den Oeada Maordnakt SltawnkKk Oap IU Kallardaa H RotMrdamD F Eottardam B 1 0 1 14 l ll 1 10 II 7 11 T II Ml I m m l lO doei 7 11 0 7 11 t II 3 Jl ill m ll l l l l ll 4 01 l ii I OI i 1 11 T 44 ioi l n 16 11 11 1 14 10 0 4 B 7 11 t i l 41 4 S t f J i l4 0 I7 10 01 10 1 1 0 1 01 11 1 11 11 Bsttwdua B tin Rottanlu D P lottardua U Otpall Hlnwwkwk llMtdrwkt da 41 Ü I11 4I 11 04 t i 10 11 10 10 10 4 10 4 7 41 t ll 7 11 4 11 Ï 41 IM 11 01 a l i I OI t Ol Ml l ll I M i lT i lO Ml T ll T ll AUm 1 i I Uw WUli iMriiaK it 4i 1 I M riM 01 mtm dOnna UaNiIt4 fia m 7 11 MT 1 41 l ll 7 l 7 ia I J M l 7 t OI l Ml IMO 10 1 10 1 11 1 11 11 UI a ad l i h M tMtmMrZag Voorburg t Hm ll l 1 01 I M uil 1 j 1110 I II S 1 0 7 10 7 7JI 07 7 8 M4 7 00 7 14 1 01 uo I ua u ra te H r ia 1 1 14 10 1 U 0 1 11 ll 11 1 11 14 MO 10 4 11 47 l I OI M5 M4 4 T H 1 4 4 10 Ml T M 7 10 I U 1 11 1 41 Ml M 1 04 l ll Usue Uad w WMfd UIlMkl 1 41 1 t ll 8 10 1 4 t UirMhi WMnlw 0 d Ooad tU 10 11 10 41 ll l IMI IM ♦ ♦ ♦ zeer dnblent it Zonder optimisme dirf ik b weren z t dan ook de berichtgever van t Nieuws en ik geloof tot oordeelen in staat te ign na een 25jarige studie van het jniitKbteten dat de Nederlandsche schutters even sterk zyn als die van welke nationaliteit ook t Ontbreekt ons echter aan dagelfksche oefening hier in Zwitserland vindt men par maniere de dire op eiken kilometer gaans een schietinrichting by ons moet men ze met een lantaren zoeken dat is de kwestie Een incident heett zich nog voorgedaan by het geknield schieten van Sillem Hg schoot nl zjjn 30e schot hetwelk van uit den waarnemingspost als mis werd aangegeven Hy Sillem was over de afwerking van bedoeld schot tevreden t is daarom mogeiyk indien hg niet op een nevenschyfbeeld geschoten heeft in welk geval het schot als mis wordt aangemerkt dat de kogel een zg doublure gemaakt heeft d Wi z door het gat ia de scbff van een vorig schot gegaan is Indien de kogelgaten niet met doorschynend papi r beplakt zyn is dat een hoogst moeilgk uit te maken kwestie Het weder was prachtig ware de zon niet zoo schitterend en brandend het ton volmaakt zyn om goed te schieten I Een voor vradelievenden zeer verbiydend feit is het volgend Frankrgk en Duitschland kampend elk met 5 fort tirenrs in een strgd om den eerepalm in het juistschieten De belangstelling in den mato ia grossartig Elke natie heeft 2 banen te barer beschikking de standplaatsen yn versierd met de respectieve wapenschilden de Nederlandsche leeuw kgkt frank en vry nit de oogen De nitgeloofde prgzen van den match zyn 1000 500 400 300 200 150 en 150 frs bovendien de gonden chronometer voor den schutter die het hoogste totaal maakt de groote zilveren beker voor de drie beste resultaten in de 3 positiën de kleine zilveren beker voor alle mededingers en de zilveren medailles van de gedelegeerden van elke natie èën Drie krggsgevangen Boeren hebben getracht van de Bermuda eilanden te ontsnappen maar werden gegrepen en in boeien geslagen De Fransche raynwerkers hebbeu besloten indien vóór 1 November niet alle eischen ingewilligd die in Mei jl zgn geformuleerd tot algemeene staking over te gaan Oeiyk men zich berinneren zal is ter gelegenheid van de werkstaking te MontceaU besloten ook een referendum te houden over de wenscbelgkbeid van eene algemeene staking in de mgnen buiten de gebeurtenissen te Montceau om De uitslag van dat referendum is dezer dagen vastgesteld en bet bleek dat de meerderheisl er voor was Ut men echter in Frankrgk na de geprocUmeerde algemeene stakingen te Marseille en te Montceau in het voorjaar voor deze nieuwe algemeene staking in het verschiet erg bang zal zgn valt nog te bezien 1 01 til 1T 1 11 lO U 10 41 114 I U 10 0 1 14 1 10 17 p F 10 4I 44 10 1 10 84 10 41 11 11 ll t7 AÜVËRTEINTIEJN M gen is gebleken dat reeds van de 100 tchoolkinderen slechts tien in vele streken zelfs slechts drie een gaat gebit hebben Dus circa 90 van alle schoolkinderen hebben reeds slechte tanden De indtrerte oorxakeii van bet van geslacht tot geslacht snel toenemend bederf der tanden zgn gegrond op onze levensgewoonten en op onze wüze van voeding weeke aan voedingzouten arme Bpgzen oudcielmatige opvoeding der znigelingen geërfde geschikboid voor slechte tandvorming intensieve hoofdarbeid maar vóór dat alles onreinheid on onvoldoende verzorging van den mond De directe aanleiding vuor het holwar en der kiezen is te zoeken in de spleetzwammen die in den mond rotting en gisting veroorzaken Wordt de mond niet verzorgd en reingehonden dan biedt hg oen uitstekend broeinest toniperatnur 37 voor deze kleine maar zeer gevaarlijke levende wezens die er de meest gunstige lovMis en voedingsvoorwaarden in vinden Voedingsstof en voor de bacteriën zgn etensresten raondslgm afgestooten cellen van den mondsiymbuid vryiiggende tandzonnwen enz Uit deze voedingsstoffen produceeren de spleetzwammen schadeluke stofwisselingsproducten namelgk mclkzurcn waardoor het glazuur der tanden worden aangetast Ook is het bedenkelgk dat naast deze tandverwoestende spleetzwammen zich tallooze ziektenverwokkende p ithogene bacteriën in dozen natoarIgken broedoven voeden en voortdurend bereid zgn tot een aanval op het totaal organisme Naast vele andere zgn in holle kiezen on in onzuivere mondholten vaders en moeders denkt er aan de kiemen van DtphtherU gevonden Daarom hechten doktoren en tandartsen met recht zooveel waarde aan de goede raondverzorging by kinderen Voor den denkenden lezer alleen deze komt in aanraef king volgt uit het vorenstaande van zelf dat het dagclyks meermalen zuiveren vnn de mondholte absolnnt noodzakélgk is Verder is het dnidelgk ftoe de ver orgtng IH denmond doelmatig moet geschieden Eenvoudig dit men moet den spleetzwammen hun voedsel ontnemen en daardoor hun ontwikkeling onniogeiyk maken Dit geschiedt door bet mechanisch verwgderen dor bovenbedoelde voedingsstoffen en door langs cbemischen weg invloed uit te oefenen op de zwammen zelf Het eerste geschiedt door t gebruik van den tnndborstel het tweede door aanwending van antiseptisclie mondwaters Do borstel zg niet te hard als mondwater is gebleken Odol bet beslate zgn Wy weten nit beproefde navorscbingen zoowel als door langjarige practische ondervinéing dat Odol hot meest antiseptisch werkzame en onschadelgksto mondwater is dat we tegenwoordig tgr beschikking hebben Het spreekt van zelf dat men aan Odul geen tooverkracht mag toeschrgvon Holle kiezen kan ook Odol niet meer vullen dat moet de tandarts doen De vrees voor den tandarts die nog stamt uit do overoude tyden toon de heeien smeden het kiezentrekken als novonhandwerk uitoefenden die vrees is belacheiyk tandarU A Workenthin Beriyn Openbare Yerkooping TK GOUIIA ten overataan van den Notaris G C FORTCIJN DROOGLEEVER op MAANDAé 22 IIJLI 19 1 des morgen t elf uren in het Kofflehnis HARMONIE aan de Markt van Ëen op den besten vtinkrlstand fcelegrn WINRELHUIS WOONHUIS on ERF mot alzonderiyke BOVENWONING in de Wydstraat op den hoek der Kerkstecg aan de Harkt te Gouda wyk A No 48 kadastraal bekctid in sectie No 182 groot 1 Are 2 entiaron Verhuurd tot 1 Mol 1902 voor t 750 fl jaars Te bezichtigen Woensdag 17 Donderdag 18 en Vrydagjiy Jnli aanstaande van 2 tot 4 uren en op den verkoopdog van 8 lot 11 uren Nadere Inlichtingen geelt voornoemde Notaris FOHTUI IN DROOGLEEVER te Gond i mim 7EBE00M8 TE GOUIIA ten overstaan van den Notaris G C FOBTUIJN DROOGLEEVER op MAANDAG 22 TÜLI 1901 des morgens to elf uren in bet Kotflehuis HARMONIE aan de Markt te gelgk mot de togen dat uur aangekondigde veiling van Een enkele jaren geleden geheel vernieuwd goed onderhouden gunstig en gelegen WII liËLIIl l $ met alzonderiyke Bovenwoning EBÏ 1 LAAT SJE en SCHUUR aan den Korten Tiendeveg te Gonda Wyk D Mo 16 en 16o Het benodcnhuis van Gas en Waterleiding voorzien bevat de Winkel 2 Kamers Alkool en Keuken en het Bovenhuis 2 Voorkamirs Alkoof Achterkamer Keuken en Zolder iiat 2 Kamers en Dieustbodenkamer Het beneduuhuis is verhuurd voor 7 per week én bet bovenhuis is terstond te aanvaarden Het pand is te bezichtigen Donderdag 18 Vrydag 19 fen Zaterdag 20 Juli van 10 tot S uren en op dan verkoopdag van 9 tot 11 nren Nadere inlichtingen geett voornoemde NoUiia FORTUUN DBOOGLEEVEB to Gouda GOUDSCHE MELK INRICHTING gevestigd TURFSINGEL TELEFOON No 21 j y B f heden zjn onze prgzen VOLLE ZOETE MELK f a pW Ltter GEROOMDE MELK ï BOOMKARNEMELK ZOETE ROOM 0 ZURE ROOM vooruit te besfellen 0 SLAGROOM M GEPASTEURI SËERDE t ui i GESTERILISEERDE e Gepasteuriseerde Koomboler T I 30 per kilo Belegen Koomboler voor keukeniiebrulk f 1 20 per kilo Uoudscbe kaas In diverse kwaliteiten va i 15 40 c per K G Leidsche Kaas 25 Kdammerkaasjes ± 4 pond t 1 10 per stuk lioorokaasjes t 1 Kilo 0 80 s Tweemaal daags worden alle producten door de wykknechts aan huis bezorgd lÉF Voor buiten de stad levering in speciale verpakking ter verzending als postpakket AMERICAN VUUCHTEHTPUDDING ia t fljnsta dessert en een aierand der tafel Probeer t eens en ge zijt er verrukt over PrU8 per pakket 20 cent Aanbevolen door vel Kookscbolen on Hotela Verkrygbaar bjj alle Winkeliers in Comestibles Hoofdagent M v d BORU Rotterdam Hoogstraat 226 tOoedkoopste en oliedat adres voor Vervoer van Inboedel Zoowel binnen als bniteo de stad met gesloten wagens GRAVESTEIJN Unge Tiende weg 3 MUn leordt tegen Trantportsohade venekard DELFtSGHE SLAQltlE JHpt t 2 Antlseptliehe Tandpoeder n Anllgepli§eh Alondtlncluur l van S AaaOTO Tandart te t Qravenhage OVERAL VEBKRUOBAAR Agent voor Nederland i IJSSBXSTIJN Blauwstraat Gouda y Fabrikant A J POLAK Wildervnnk