Goudsche Courant, dinsdag 16 juli 1901

Dinsdag 10 Juli 1901 40ste Jaargan a So S554 Vnwnu OU onbn IMl 1 iVU I 1 IwiUBU ObUptin llll I I 10 I lorriiDAii SUd lMs ll 4 il ƒ 1 I Mn N JIIV HudiliT UDd I I Im b Tib UU CwttinUii Ti I D U Muu sk i p j dito 414 I Ara HrpolliMkb pandbr 4 J I 1 II 1 VGr Hypothnkb pudbr 4 J I MtdorUodtoho buk uod 1 4 H t Hudolmutieii dito I N W k F 0 H p b p ndbr I 17 1 lotL HjrpotbMkb piadbr 4 I Dtr HjrpothMkb dito 4 t 10 1 OonUE Ua t Hon t buk und Ii4 I Ruil Hypotbeekbiok piodb il I ilMunt Moiil hj polli paadb 41 1 Mmw L o ft Uen Mrt 7I I lD Koll U apaor w Mü uod UI Mü tol Kipl Bt gpw u d 1U I Nod lDd 8poorwaK n Mod UI H d Zntd Afr Spm und g dito dito dito ll l duo 4 J l ItiUaBpoorwl mj MA Bob W ll Zdid lul 8p i ii A H obl a IS I Poi Wirtebiu W mea uad I 1101 I Ki L Or HiiH 8p lli il obl 4 BalliMhg dito aud 1 1 fuiov dito uod I I I t UR I ombi dito ud i lli i J iinkClLiUo Sp k p obl 4 100 I dtto dito oUi 4 AKa i Ceat u 8pMi obl I Okio l Korth W pt C T idJ 114 ditodlloWb 9t F Kr obl 7 I 1401 DmfnkRioOr Spm oort jin l Vi IWiioii loiilral obl io goud 4 I 101 UniiT k N b illl Ow wnil j 107 MMi K 8p Mi lehTp 101 K IorkO IMiofcWMt u l 16 7 Pmb dto Okio oblln I Onnoii Calif Inlivp mKoiidi 104 Rt Piiü Minn k Muil obl Dn Pw HooflUo big dilodito Liw 0ol l krp OI OuiAD4 0 n Boulb akart r uiid Tm O B Uw kN lob o O 4 Amitwd OmmbM Mi und IV Iott rd TrMiiww MMU arid Man BUd Amtardim lud I 101 tul Boltardui Mod 1 lOS BauiB BUd Aatwarpao 1117 10ll Blad BriuMl Uil i 10i HoM TkaiMRt alliOeMlioh 4 UI Oamm BtuUlMDli 1I 0 I U7 CK Gou B Cr 1110 101 Smii Mad Madrid a 11 1 41 Mmi Var B i ATb 8po l aart mmm mum DiieuwS en Advertentieblad mor Gouda en OtHstreken Telerow Re M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Oroote letters worden berekend naar plaataruknte Inzending van Advert ntiën tot 1 uur des mi d telereM Ut De Uitgave deier Courant g eschiedl dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdag en De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlyke Nommeri VTJF CENTEN van de nog voorhandnn Mantelsj Costumes on APO V iTOPFE V tafaa Te l verminderde prijzen D $ AM80M AOVERTKMilillN I INMAAK I BRA kDEWUII 85 82 80 p Liter Aanbevelend I Firma C LOUKËNS I l l i l i i I i i i i r II IN HET J 7 eTliclitiiigs Magaz3j De Avondster DUBBELE BUUKT I ifin heden ontvangen een prachtige collectie 1 meawe Gaslialloii § Rkmele een rnlme sorteering QA80KNAMKNTEN GASKOOKPLATEN en GASFORNUIZEN tegen ooncatreerende prjjten Ooedkoopste adres voor Winkel Etalages met saccea geplaaUt b j H H Winkeliers hier tor stede Denkt aan het gróoto wot van On BADIMRICHTINO eoraplMt TU titSO eo hoèger Uinuam aanbovolend M M VA L00 TELEF 117 Gasfitter QEEU BETEE adres voor alle soorten 80BOBS BUK ala IkI NoordbraliaDtsdi Sduen n Uannuguiji Kleiweg E 30 togi nove de Kloiwegsteeg Aanbevelend C SMITS Alle repu atiSD en aaoKeBiDteB werk Gebn Stoll werck s Chocolade en Cacao p AgMmstifre door ile nteuwnts lutvmtlin a fi martiiDMi j obicd Torb t rde fUirlMtlft ys uit4ulfteb gtibruilt van Qjnt en SjnHtu f r iiuli tlo rou randf etoi In rbfniker van StoUwerck s ChocoiAde ec Cacao 0 ht e onM Mniig fabnkjdt muwkounj beantwoordumlo ar ien in Jouü der Teip KtikNttwi IH rraa bKiaaldo 87 nrevets als Hofiereritacler I 44 £ oro UlpIoiiiit B gouden eiiE Medalllri leen bAwfja an uitamntend fijn fsbrika lïeoda 18Ï4 b hro lio Acca iemie national Ida Fana I Kou Toua déae m ooa una He4clrie er première eleime n oonalderatloti o I votre exoeUacfee falurloetloa de Ohooolet bonbon varifte eto etc I ItaOwtmk e fabrikaat ia verkrijgbaar bij H H Confioeon Banketbakken MUL I Oaoenalvertogenwoordiger Toor Saderland I I Aoüterdam Kalrorttraat 101 flolland clie Cementsteenfabriek D VELDHUIS a TlenaTxrex3r©r te a d ITsel HEEFT EN HOUDT STEEDS IN VOORRAAD Ei en Cirlrelvormige Buizen waterdiclite Pulkten ALLE SOORTEN TEGELS lOEDRlNKGOTEH EIL M FBAAGT PBUaOPOAVM Voor Maaglijders 1 A AN allen die lich door het vatten van konde ol overlading van d I maag door het gebmik van slechte moeielgk te verteeren te warm H oi te konde apijzen of door onregelmatige levenswijze een maaglfde I als Vluiijkatarrh Uaagkramp MangpIJnen moeieHike pij I vertering ol verHlijming op den hals gehaald hebben zj hjenned I een goed hnisniiddcl aanbevolen waarvan de voortreMeliJke werkingen reed I sedert vele jaren bewezen zjjn Het is m I Deze Kmidenw n is nit voortrelfelpe geneeekrachtig bevo I I dene kmiden met goeden w n gemaakt en versterkt de sp j I verteeringH organen van den mensch zonder een laxeermiddel t I I z n Krnidenwijn geneest storingen in de bloedvaten znivcrt b I I bloed van bedorven ziekte veroorzakende stoften en werkt b I I vorderend op de vorming vaii gezond bloed I I Door het op jnisten tgd gebr niken van Krnidenwgn worden maagkwale I I meest reeds in t begin onderdrukt Men moet das niet talmen er eene pro I I medete doen Symptomen als hooidptjn oprispen znnr in de maag opzettin I I misselijkheid met braken die b j chronische maagziekten des te hevige I I optreden worden dikwijls na eenige malen drinken genezen I I VAl at v ïnir onaangename gevolgen daarvan a I I V CrSVUppiUI benauwdheid koliekpijnen hartkloppinge 1 I slapeloosheid aambeien worden door KRUIDENWI JN dikwjjls snel geneze I I KRUIDENWIJN heft verstopping op bevordert de spijsvertering en ve I I wijdert door oen zochten stoelgang onbruikbare stoffen nit maag en darme I IScliraal bleek uitsien bloedarmoede verval van krachten I zjjn meestal do gevolgen van een slechte vertering onvoldoende bloed II vorming on een zickel ke toestand van de lever B j gebrek aan eetlns II evenals herhaalde hooldpjnen slapelooze nachten treedt een voorduren 1I ziekelijke toestand in KRUIDENWIJN wekt do verzwakte levenskrachttn II op KRUIDENWIJN verhoogt den eetlust bevordert do spijsverterin II prikkelt de stotwisseling bespoedigt de bloedvorming brengt de geprikkelde 1I zenuwen tot rust en schenkt den zieke nieuwen levenslust I I TMrIike ten en dankbetuigingen beumten dtti 1 I l p KRUIDENWIJN is te verkrijgen in flesschen El 1 50 en 2 I in de Apotheken van Goqda Oudewater Schoonhoven Bod II graven Woerden Alten Aarlapderveen Voorburg Leiden Rotterdam I s Gravenhage enz alsook in alle groote en kleine plaatsen van de II provincie Noord Holland en geheel Nederland in de Apotheken 1 Ook verzendt de Firma WOLKE Oo drogisten Westhaven Gouda II 3 en meer flesschen Kmidenwijn tegen origiueele prijzen naar alle plaatsen 1 H van Nederland I Voor namaak wordt gewaarschuwd McD verlaiuie uiisluittnd MT Haberi lllrlch sche Krui l iiwljn 3 SSSt p Patent H Stollen maimmi dsiinriiini ntntkm MHlirr irantmi UilM t mmlm m iUm lar n e i i ie r AIOM i Nacl akmt i mo it MaMa M iMfi M v MHn acAotriM H ülaUen aar w M Mr m mM MaaaaakwiM e Me ar rufl f iill M Mnn Kruldonw n ia geen geheimmiddel zijn bostanddeelen zijn Malag wijn 450 0 Wijngeest WO O Glycerine 100 0 Roode wijn 240 0 Atlas bcsse H sap 150 0 Korsensap 320 0 Manna 30 0 venkel anijs alantswortel Amerik H krachtwortol gontiaanwortel kalmoeswortel 10 0 Deze bestanddeelenJ worden vermengd tolt Wr Wie werkelSl Jiif neeELMK te hebhen laat lieh iotograteeioi in da mffgra têeke ÊimmêtimrUskMma STTTIDIO nu P V n WAALIS FI SINGEL 661 Paii ExpelUrJ SgjM TSClb ai p ia SI i èm vartTOlwie mm Mto kaltMat rt 4 ka Adn 76a M o d l d MatoMaüiak T iiMlBda tflWk Wba TM I tB a iaador l l Wg l BAHSCE ST001£V£B7EBU kenilseke Wuscberlj H UPL i HElillËK 19 Kniifknile Botterdam l flbn T ii r I tlx r Z U den Koning der Belgen Hoofddepót loor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het atooman en verven van allo Heeren en DaniMgarderoben alsoof alle Kindergoederen Hl ciBle inrichting voor bet stoom n aa plncbemantelfl veeren bont ene Ooidynen tafelkleeden ens worden naar de nieuwste en laatate methode geverfd I Tluiny i We dwbaltim in do geheela wereld bekead on geroemd Onovertroffen middel legen alle Uerst Long Lev erNaafilekteii eu Inwendig zoowe als ook uitwimdig in bijna illa riektegevallen met goed evolg aan te wenden PrUs p r flaCOn 1 1 per peM t l M TUany s WeadinaU bezit e4nalinog onKekeude geneeakraobt en heij me werking Maal t meeslal elke pijnlijke en gevjiarvolle operatie gebeel orerbodig Met deze z i lf wenl een 14 aar Oud voOT onteneealllk tehoalea beengezwel en onlanaa een bijna ej laar tankerlUdcn genezen Breuai genezing en Tetuel tlng der pijnen bij wonden ontatekingen eu Tan altorlei urd PrU por pot f 1 60 per poit f 1 80 1 Gentrul Depdt voor Nederland Apotbikrr HENRI Stl DER8 Hokin 8 Amitenbun Wan gMndepAt II beiteile men direct aan die SeliatMiiapatlieka dea A IHIhKRV In Pregnd bel Holiitaeli Oeaterreieli OelUra proapeetiu U oglbialaii bu bat Cautiaal UapU Saadai I ai I I I ipiiaMaB llleaw oaovertreSeg lil L I e b kend il I niVV SIACBT ILIZIB ijll n Ullaa aekl aiat Fakr iakauick I PiJI tot voortdurende radioale en HbRMI lekeie genezing van alle aelfs HESraB de meest hardnekkige B KR eie Flen vooral ontstaan door IIBSBII aidwalingeo op jeugdigen leeftijd II lolale geneaing van etke iirakte Bleek adoht Benauwdhei4 Hsotdpgn iHigrune Hartklopping Maaffgn llalechte ipjjavettering OaMfqayD IZlmpotena PoUntiom taa Uit vobrige proapisctoaaen liijircr Fevib ILl t 1 I S dttbbaia leacb Oiiir n I Dapit MaUb d Vegte Zdtbobimal I II l M ËlAian k Co lotteiiibm I I Haptiel a GnlTcnbtge I I llalnmaM de Jong Caa Botterdan I Wolir k Ca Oonda I I o bü aUa drogisten m SCHIEDAMMER SEITEVEE UerM i NIGHTCAP Varkrügbaat b i M PEKTEItó Jz N B All bewijs vaa eaktkaid is awibal an kurk alaada tooi CHietAM ale fanden urn dar Km p7hoi f Bulleniaadsch Overztcbt Van het oorlogsterrein zeU is bitter weinig nieuws te melden Alleen het volgende telegram van lord Kitchener in dato 11 dezer nit Pretoria verzonden verdient vermelding hoewel men daardoor aangaande de gebeurtenis bü Warmbad niet veel wijzer wordt maar daarentegen is van den opperbevelhebber der Britsche troepen in Zuid Afrika in zjjn eigen telegram een vernietigend óórdeel te lesea over de neiging die er op het oorlogsterrein bestaat zoowel hij dagblad correspondenten als bjj officieren om de krijgsbedrijven sterk vergroot voor te stellen Lord Kitchener seint dan aan het departement van oorlog In antwoord opnw vraa aangaande de ontmoeting met don v andbg Warmbad kan ik melden dat er een geyecht heeft plaats gehad op een twintigtal mijlen ten westen van Warmbad te Klerksdorp alwaar de Boeren onder bevelen van I rotorins overvallen en verstrooid werden door een afdeeling verkenners Men maakte eenig vee buit eii veertig veehoeders werden gevangen genomen Het is mij onmogelijk alle perstelegrammen te lezen die men verzendt zoadat my van het bewuste telegram niets bekend was toen in uw depêche mjj de vraag gesteld werd if het aar was dat Beijers commando op de vlucht was gedreven Gegeven dat dit commando niet aan t gevecht deelnam heb ik in ontkennenden zin geantwoord Do wekeliJkBche verliezenljsten die ik u toezond laten u zien dat daar waar de landstreek schoongeveegd wordt er noodwendig talrijke schermutselingen plaats vinden met geïsoleerde vijandelijke atdeelingeq Ik sein u echter dan alleen het verhaal van eene ontmoeting met den vijand in t geval zï tot eenig bepaald resultaat heeft geleid daar anders de telegrammen die dan zeer talrijk zouden worden n een valach denkbeeld van de verkregen resultaten zonden geven In het onderhavige geval bijvoorbeeld heeft de officier die de Britsche troepen aanroerde aan den persvertegenwoorger een verhaal gedaan dat niet van overdrijving was vrij te pleiten Ik kan ook bovendien niet goedkeurende neiging die er in do pers bestaat om de belangrijkheid van een simpele schermutseling zoo te vergrooten dat er een Britsche victorie van gemaakt wordt Hoewel het mu moeilijk valt een behoorlijke controle daarop uit te oefenen moedig ik deze neiging vol trekt niet aan Het is misschien niet kwaad hier even te herinneren dat lord Kitchener trots zijn FEVtLLETOX Eindelijk Saamgebracht 77 Ku itaarde hij haar aan alt bad ze in can vreemde taal gesproken aWat bi moest verkeerd gehoord hebben awie De herhaling van den kant van juffrouw HeidloflT liet nu ecbler geen twijtel meer over ien zij bedoelde Nog nooit had ze zulk een groote en plotselinge verandering met iemand zien pluts hebben als nu met den heer Ferdinand Lissow bij d mededeeling van wier drUgkracht ze ijh ael e wel nipt duidelijk bewi wu geweest Opeens wm hij een ander man Hij toqnide zijn geineene bieedsporigheid in i hij besloeg minder pluts dan tevoren hij had een nieuwe stem mj was aoo bovenmate getroften dat bet nu moeilijk meer te voorzien was welk einde deze zon derhnge conlerenlie zou nemen De juflrouw is bekend diet den chel der firma Seemannf icide hij wijl hij toch eindelijk iets zeggen moeit met bijna undoenhjke onzekerheid En toch kwam die naam er nu bekend en gemakkelük uit ja er klonk zelfs iets in door van bet eigenaanUge dialect dat men bel ru van den heer Lissow nageeit Dat was juist de spraak van den geincameerden eerbied voor het geld j men liiistere ilechta toe hoe een mmder njke den naam Kolhichild tütapraekt Ikd mijnbeer onbuigzame gestrengheid door de Boeren genoemd wordt een rechtman Door het Pruisische ministerie van onderwijs is een aanvallingsontwerp op de leerplichtwet uitgewerkt waarbij bet begin van den leerplicht wordt gesteld op 6 jaar het einde op 14 jaar Verder werden daarin straften voorgesteld aan de ouders ol voogden op te leggen wegens schoolverzuim van hun kin eren of pupillen en wel van 10 pf tot 2 mk boete of voor onvermogenden van drie uur tot twee dagen hechtenis Verzuimende leerplichtige kinderen kunnen met den sterkenarm naar school worden gebracht i De bisschop van Saint Dié heeft den geestelijken in zijn diocees por rondschrijven verboden op eenigorlei wjjze zich met staatkunde in te lieten en wel voornamelgk in hun kanselredenen zich fiiet over politieke nangolegenheden uit te laten De Ganlois beweert dat gedurende de laatste zittingsdagen van de volks ortogenwoordiging oen groot nantal verzoekschriften zijn binnengekomen zoowel bjj de kamer van afgevaardigden als by den Senaat behelzende het verzoek aan afgevaardigden ot senaatsleden om zich te onthouden van stemming over de Wet op ie vereenigingen ot haar zoo mogelijk alsnog voor nietig te doen verklaren H0 resultaat der stemming beeft doen zien hoe nutteloos het indienen dier stukken was In een politieke redevoering te Corcieni gehouden heeft Mëline verklaard tegen de revolotionnaire politiek te zyn zonder dat hy en zyn vrienden evenwel clericalen waren De eenige zaak door hem bestreden was het clericalisme en het indringen der geestelgkheid en haar invloed op staatkundig gebied Laat de geesteiykheid blgven op t gebied waarop zg werkzaam behoort te zijn dan vervult zy bereids een schoone taak Onvermoeid wordt in België voor het algemeen kiesrecht gestreden tien tgdperk van hernieuwde actie staat voor de deur Nude motieJanson om het volk by referendum over algemeen kiesrecht te laten beslissen door de clericale meerderheid is verworpen hebben de socialistische en liberale kamerleden Donderdag beraadslaagd over den te volgen weg Beide partyen verbonden zich voor een gemeenschappeiyke actie ter verkryging van algemeen kiesrecht Lissow overigens nog geheel tot zijn volk behoord zoo zou de eeriiied in dit geval misBchien met precies even diep zijn geweest Want deze gelooven slechts un het geld dat hun luidjes hebben Alzoo 1 de jufirouw is met den chef van de firma Seetaann bekend had hij gezegd Ja hy is een oud vriend van ons huis en door mij in deze gelegenheid ingewijd zeide Louise eO dan bemerkte hierop de heer Lissow en wel met een glimlach die al veelzeggender werd dan bebocit ge u niet bezorgd te maken over den afloop dezer kleine hm voor zulk een beer geheel onbeduidende aflaire aJufirouw Heidlofi zag hem thans verwonderd un hoe had ze hem ook kunnen verstaan 1 De ingeslapen gcmeenhqd zijner natuur had namelijk een uitweg gevondeiflfit deze hinderlijke verrassing en hij meende te begrijpen dal dil niet meer jonge maar pikante meisje was de mait esse van den tabrikant Deze had nu eeomul dezen smuk en soo heel slecht was die trouwens ook niet zooals zelb mijnheer Lissow moest toestemmen Hoe wu bet hem niet zooeven nog met baar gegaan i Hij was niet ver meer van haodtastelijke teederbeid geweest wanneer ij slechts niet bang roor Gelukkig nu dat hij zich niet had laten gaan I Nu kwam hij Êtrigera leer zeker un zijn geklWant dere SecriEin zou zich wachten pen mogelyt opzienbarend onderzoek der zaak te bewerken daartoe leende zich in elk geval zijn relatie tot ze dame niet om dan onfeilbaar mede au het daglicht gebracht te worden In den breede werd vorder de kwestie van het vriuwenkiesrocht besproken dat de socialisten bovendien op bon program hebben staan De liberalen lazen een varBaring voor die tot strekking had alles te vermgdon wat de voorstanders van enkelvoudig en algemeen kiesrecht zou kunnen verdeden De liberale groep heeft zich daarovi r nog niet uitgesproken de een is er voor anderen weer zgn er togen Vooral opportunistische motieven doden bon er op aandringen voorloopig dit punt te laten rosten De kracht van het gemeenschappcliik pogen ter verkrgging van algemeen kiesrecht zou door verdeeldheid hierover kunren verzwakken De clenkulo party nl staat biykbaar wel principieel vgandig tegenover vrouwenkiesrecht maar vertoont neigingen om dat principe prgs to geven in de hoop zgn tegenstanders te vcrdeolen Ook wordt gevreesd den machtigen invloed dio de geegtelgkhcid op de vrouw oitootent en die haar eon bulpleger zou bieden om baar bg invoering van het enkolvondig kiesrecht te redden wy voegen er by zegt de door do liberalen voorgelezen verklaring vorder dat nu wg er allon op uit z n om het land te onttrekken aan den verdertfllgken Invloed van het socialisme het dwaas zou zUn een horvorming te willen op don voorgroqd stelloo die dezen invloed voor langen tgd zeer zou versterken Wy meenen dus dat het zeer wonscheiyk is op het oogenblik deze kwestie ter zydo te stellen Het is dringender geiykheid te krggen voor de mannen Door beide eischen op den voorgrond te stellen zou men beide doen schipbreuk lyden Vorige kiesreclitbowogingen geven ons do zekerbeid dat ook nu de strgd met kracht begonnen niet spoedig opgegeven zal worden Reeds hebben d 6r het heele land meetings plaats gehad En zoo de clericalenniit goedschiks aan den uitgesproken volkswil gehoor geven welnu reeds nam do arbeidersparty het besluit met alle kracht desnoods door straatbetoogingen haren eisch kracht bg te zetten En meermalen reeds is in België het bowös geleverd dat het aocialimo in België krachtig genoeg is om zyn eischen ingewilligd te krygen De gezantschapswyk te Peking zal zooals bekend is versterkt worden en een bezetting krygen zoodat deze wyk een vesting In de hoofdstad zal worden Voorts hebben de gezanten besloten dat dit gedeelte der stad in Daarom zou hij betalen en voor deze menschen zorgen wat kwam het hem op deze pur duiziyid mark un I 0 dan kunt u volmaakt gerust zijn mompelde hy nog eens en mukte aanstalten den aftocht te blazen En mijnheer Seeraann z l ons ook naar omstandigheden altijd nog couUint vinden Dur valt niij in de beslaglegging diealtijd hur onungenaine zgde heelt kcr misschieit geheel achterwcKc blijven wanneer mijnheer de fCommerzicnrath Mijnheer de Commerzienrath viel Louise hem verwonderd in de rede als hij het nog niet Ik dacht dat bi den tilel reeds had Ken kwestie van tijd aatuurlijk Wanneer mijnheer Seemann dus de kleine bbrgslelling op sich wilde nemen Louise stond versteld van de behaaglijke buigzumheid die zich nu en vooral bij het laatste woord hoe Unger hoe meer over de persoonlijkheid van den beer Lissow iKgon iit te spreiden Misschien dachten deze lo het donker werkende geldmakers haren mei werk overUden vriend dur ook een soort valstrik te spannen waaruit hij zich wel makkelijk genoeg zou bevrijden itaaar toch zeker zlechts met opoffering van s6mmen die zij hem om harentwil niet wilde laten verliezen alk geloot niet dat zulks gun saj zei ze nu dus ronduit alk bedoel dat wiJ dit van den heer Seemann niet kunnen verUngijn Hij verstond baar geheel verkeerd 0 dat zal de juffrouw zeker slechta een enkel woord kosten Uchte hij baar bemoedigend en vefclzegzend toe En wjjl ie hem bevrwmd aanzag waidf bij dui fvervolg uitsluitond voor do gezantschappen zal dienon on dat de rest banken hotels winkels het douanokaatoor het yamon eni daaruit moeten verdwynen De North China Daily News komt nu djiartegen op En inderdaad lykt de kans groot dat zulk een Europeesoho vesting in de hoofdstad van China een voortdurende bron van ergernis en onaangonaamhoden zal zyn Nu is er een andor denkbeeld geopperd nl om oen zuideiyk stuk van Peking en hét aaraati gi rniende jachtpark als vreèmdelingonwyk in te richten Dat zou ook dit groote voordeel hebben dat alle bbtels banken on koopmanshuizen die de Europeanen noodig hebben ovcnoons daar zoudon kunnen worden gevestigd en dat de wyk voor uitbreiding vatbaar zon zyn Een besluit dat door de mogendheden is goedgekeurd schgnt er ih elk geval nog niet te tjjn V De democratische party in do Vereonigde Staten schynt nu toch elndeiyk het zilyer te zullen loslaten De democratische conventie in don Staat tlhio althans hoeft geweigerd qm nog langer het vrö zilver begiiisel in baar werklBzingsprogram op te nemen Daarmede hoeft reeds een deel van de domooratischo party hot Bryanlsme losgelaten Men verwacht dat dozo beweging moor en meer vordering zal maken en wanneer datgeschiedt dan zal in verband mot don weerzin tegen de imperiallotiscbo politiek van Mc Kinley de democratische party zeker zeerworden gesterkt Vei lirei le Ucrichteh Ekakkkuk t Is voor do hogrootingscommissio uit do Kamer buffelen wil zy de Kamer in staat stellen om dadciyk na do hervatting der werkzaaroheilep in den b rtst aan den slag te gaan Zoo wordt dan door de commissie nog maar wat doorgewerkt voor een paar wokeu tot het laatst dezer maand De landbonwbegrooting een nogal verkwikkend onderwerp in deze hittedagen 1 i $ L reeds aigehandeld De bisschop van Saint DiA hooft don gcaitelgken in zgn diocees aangeschreven dat zy zicb gestrongoiyk hebben to onthouden van politiek door daden ot door woorden dat is voor hen verboden terrein t Is wel de eerste maal dat een kerkelyk hootd een zoodanig beslist tak aan delijkar Wurvoor is men dan zulk een kniooe dame I Wat hij eigenlijk bedoelde bleef voor Louise gelukkig heelemaal verborgen Maar ook zoo hadden zijn woorden een al te bitteren bijsmaak voor hur Ze antwoordde er niets op wierp echter geheel heet in hur gezicht een onwiileIteurigen en in elk geval zeer sprekenden blikuur de deur Want mijnheer Lissow iiegreep dezen Vapstonds Ik wil niet langer storen reide hy snel en wal onRCmotivccrd Mur hij Ji4d nu op zg n manier belangrijk meer respect voor deze dochter van den ouden man d rbmnen dan m het begin Men zou ook met hur hebben te rekenen wurop hg kwahjk wu voorbereid ge we st En dan had zich ondertusschen ook bat gevoel van htm meester emukt dal locb de grootste voorzichtigheid getmden was en men met een man als den chef tier firma Seemann sou te doen hebben Reeds nu had hij er een duidehjk voorgevoel van hoe men hier ten slotte al dadelijk een deel der gemaakte unspraken zou moeten laten vallen om meoschen als deji heer Seemann geen lont te doen ruiken Want hoe het mef de legitimeeriflg dezer aanspraken geschapen stond dit wttt mijnheer Ferdinand Lissow zeil bet best In elk geval moest hij tijd iiebben om Ie orerleggen En nu hg zich meiikwurdig vlug buiten voor de glazendeur der Heidloff sche woning vond stun en deze door de juffrouw aphter hem werd afgesloten kon by unstonds onderweg met dit oveneg een unvang maken