Goudsche Courant, dinsdag 16 juli 1901

meenschap over da Zuiderzee werd onder I honden Indien de trammaatschappg hj tr Ign Oorredyk Uroningen gereed heelt komt men vertrekkende om halltwaall s avonds uit Amsterdam s morgens om 8 nnr te Qroningen aan Van deze verbisding zal de poatery zich bedienen er is trouwens aan boord van elk der schepen een postcompartiment uitgespaard en do reederg is met de postdireetie in onderhandelingen over het postvervoer Ook op Kampen en Zwolle varen nu twee groote geriefelgk ingerichte saloobooten eveneens voorzien van een wandeldek Deze nieuwe ondernemingen zullen stellig ni BW leven geven aan de vaart op de Zuiderzee vooral des zomers En ook der plattelandsbevolking en den kleinen man zullen zg zeet welkom zgn want de tarieven zyn zeer laag gesteld Omgekeerd zal ook Amsterdam baat vinden hg deze verbeterde verbliiding over zee met Friesland Groningen en Overgsel en des Zomers zonder het ongeriel van vroeger I kannen proflteeren van de ftabgheid der leven I dige aantrekkeiyke Zuiderzee I Verkiezingsmalligheden Ëen heer te Baarn die met de m edeleI den eener sociëteit een weddenschap heelt I verloren naar aanleiding van de jongste geI meenteraadsverkiezingen zal daardoor een I 30 tal hooge hoeden hebben te leve gaande acbeidiug tnaachen kerk en politiek i de wereld inzendt I Langs de Fransche knak is men nog maar Ityd niet gemat over de aanweiigheid ran I het Engelsche MiddeUandscbe Zee eskadpr 1 te tcheepamacht heett nachten achtereen 1 laag de Fransche kost gekniist De bekende deskundige rooV zleluiekteo öille de l i ïonrettc een wereldberoemde peclaliteit algemeen beschouwd al de i eigenlilke opvolger van Charcot i wegens avertpanniug en hoogotoedswaanzin na een coDtalt van verscheidene deskundigen in een krapkzinnigengesticht opgenomen ter verpleging Z jn toestand is ernstig doch niet hopeloos D groote revue ter gelegenheid van den nationalen leestdag op de vlakte van Longchamps zal niet aannerketyk verschillen van die van vorige jaren alleen zgn er in verband met de tropische tempcratnur bijzondere voorzorgsmaatregelen genomen ter voorkoming dat bet schouwspel afloopt met ongelukken zonder tal De troepen zullen na aankomst een uur rust mogen nemen en dan worden den lui hygiënische dranken verachaH t rwyi de stad l arjis vaten met ytwater beschikbaar stelt I e Parjjsche troepen zullen van één uur in den middag al vry hebben en alle strallen worden kwytgOBolioldon Het hooidnummor van het vnnr erk waarvan elk nummer drie dnizend tranca zal kosten zal z n bet wapen van do stad Parijs op enorme grootte met het kruis van het Legioen van Eer er in voor de eerste maal DUITSOHLAKD De stedelijke tramlijnen te Berlijn mogen geen bovengroiidsche geleiding hebben Uoter den Linden tegen ondergrundscho leiding wordt echter geen bezwaar gemaakt üe keizer heelt op de hem voorgelegde plannen de woorden DrUber weg nicht I Unten dnrchl gezet en de gemeenteraad heelt er Vrijdag in geheime zitting over geredekaveld Ben Pargzenaar wonende te Uontmartre wilde geen gas in huis hebben en is toch slachtolter van een gasontplolflng geworden Een hall jaar geleden kwam by s avonds thuis en by het openen van de deur kwam hem een sterke gasincht tegemoet hy snelde naar zgn kamer om het venster te openen maar een hevige ontplolAng volgde inmiddels daar bet gas door het ganglicht werd aangestoken en de man werd ernstig aan gelaat en handen gewond zoodat hg geneesheer zgn praktyk niet heelt kunnen voortzetten De oorzaak der ontplolflng bleek te zyn dat men by het wegnemen van de gasleiding de hooldpyp niet voldoende had dichtgemaakt De doctor stelde daarom een vordering in tegjin de gasmaatschappy die harerzyds de aannemers der hnisleidingen en den huiseigenaar in vrgwaring riet De rechtbank van Parys heelt thans de gasmaatschappy veroordeeld den verminkte 20 0@0 IrancB schadevergoeding en levenslang een jaargeld van 6000 Irenes uit te betalen en den aannemer om de hellt dier bedragen aan de maatschappg terug te betalen do huisheer werd buiten h t geding gesteld Nu in Pruisen de geldigheidsduur der retonrkaarten is gebracht op 15 dagen zal behoudens goedkeuring van den minister van waterstaat de geldigheidsduur der in rechtstreeksch verkeer met dat land doorNederlandsche stations uit te geven retourkaarton I eveneens op 45 dagen worden gebracht BINNENLAND 1 Omtrent den stand der ministerieele crisis vernemen wij dat op dit oogenblik nog geen bepaalde opdracht tot Kabinetslormatie is gedaan Wel zon dr Kuyper na het obderhosd met H U tjjd van beraad gevraagd hebben om te overwegen o en op welke wijze een Kabinet uit de reehterzijde zou zijn saam te stellen Uit Amsterdam meldt men Minister Oremer aangezocht om zich als candidaat voor do Tweede Kamer in district IV beschikbaar te tollen hooit zich bereid verklaard een cventnoele candidatonr te aanvaarden De heer C Uly heelt thans deflnitiel aangenomen voor district IX te Amsterdam zoodat te Lochem een nieuwe verkiezing voor de Tweede Kamer zal noodlg zijn Gemengde Berichten Ondanks het plan tot alsluiting en gedeeltelijko drooglegging der Zuiderzee is er juist Er is een ernstige verzakking van St Paul s kathedraal te Londen naar de rivierzyde waargenomen De grond wtlarop het Ulrecie SiHH rweg rtïo iBgeo met öülUA oinerdleKl 1901 Aa eva gea 1 Mei Tyd vai Greeowlcfc I f Ê l soti n A aoTTlR i M T u 7 ii 1 11 t ti oi U sa i t 10 11 io i u it 11 11 ii is 11 18 i i ii 0 i os t ll S S0 S t 8 68 4 89 i l4 8 11 1 14 8 18 7 0t 7 88 41 8 14 8 17 S 88 1 14 10 18 10 48 lljll 8 01 4 J I 10 18 4 11 8 11 8 8t 2 10 80 4 18 8 18 8 41 J J0 8I 1 88 8 81 4 08 g 8 87 l 8 8 48 8 89 7 47 8 0 8 S 8 81 8S t 48 11 08 11 47 Ei 8 10 7 7 8 8 U n S 8 80 7 t 11 48 1 wi w l b i lain nMktiirii B BaUutak SfMr l Uit niirlaml kniih 1 AluU Di i4 11 01 f i oa n ii U4 n io i ii I 10 11 lO K ll l ll t0 ll 4 ll 4t 1 10 n it I i H l l Qoudi UoordrMkl lnwtrksfk OapelU mrdu U otterdimD P Botterdun B S 40 I l tO 1 17 f 0 H 41 dooi 7 11 7 1 7 Il 7 U 1 14 1 0 0 4 allMi U w I Uav IsM V Mn i Of turn Mn Znlw Umtiat Diid MM mIh nMiklUM n t S M wrtnjtt I n aMa inauMj B H UMto t Sp i I btn fpl rót t wi jfc 1 AlU Di i4lt tOTTiaDAM ÏOQDA ifm rmm jt t 17 8 41 87 8 4 U 4 41 t l 8 04 8 7 88 7 i 8 t 4 IS 8 89 I 4J 8 10 M 18 80 1 4 18 8 1 84 1 18 14 4S ts 1 18 8 08 Batlardaia Baan Rottudam V V aott rdui M OapolU Hl rk k Hoordiwkt oada 4 41 8 80 8 04 f U 7 81 4 88 1 41 I 8 01 8 11 t 8 11 8 04 8 17 8 10 81 7 88 7 4 10 18 V1 81 11 4 H 04 10 10 81 10 in 4 WTfWWI fc M O 7 48 1 09 I 09 8 81 0 4 08 4 84 4 1 8 18 8 48 8 84 7 7 8 0 8 4 8 47 loioï lO U 11 04I UM nwlawilknrga tta la Caa a ila to WnaH Ub 8 08 8 84 00 8 8T 10 08 10 1 iMilWW f u bar I i UUm la 8 Um n Mdil 0 0 D DA OBN SiAOfiaa a a 11 18 1 1 1 H U8 1 1 t 4 1 1 07 1 1 IM l Ol 8 8 t u 9 t I8 10 18 10 48 1M 8 18 10 08 8 84 i 10 17 8 88 e = 10 19 7 87 8 41 9 4 10 19 10 4 lO t 11 18 11 17 8 tl 4 0 8 1 1 a d 7 18 7 t n i i rC 9 i MJ 1 18 jj i l Sar 7 A 11Ü4 IM U 88 l 7 M 11 i 1 1 00 1 n AO 117 A on All 7 S l 6 81 7 01 7 41 7 8 l 10 e O U U A A M STB10AII ria M load 8 a 8 11 8 8JS a lO tO 10 1 1 08 1 10 M8 S 4 07 1 48 8 8 8 8 48 81 I 9 10 80 10 7 11 0 Am I W 8 01 8 88 9 t 10 10 11 04 18 48 18 87 1 17 4 111 17 8 80 1 18 8 44 9 88 10 1 11 08 11 17 IIM Ajalka 8 19 9 18 tjl 10 88 11 1 1 O I I11 18 S 4n l 8 l i 1 41 01 t 1 kO 11 1 li O li l4 00 1 18 4 87 1 1 7 01 7 41 7 8 8 1 10 4 4 8 88 4 4 88 1 10 01 t lO 8 84 10 14 17 4 48 5 8l 4 7 0S 7 1 809 8 88 8 48 10 88 10 14 l Ir BatalnM kUJat la U lal rt ta g IbM 8 017 0 T l 7 1 O VoorWrg 8 8 j Zo t ai I f t VMk liil 8 08 F Ooadl 14ll 7 7 48 0S9 0 9 l t0tO r nlW af laap tal ilal nkul 4a M Xi 11 1 1 a I ilm lana ï 8 18 i 4 8 1 4 1 7 10 7 8 1 10 0 11 0 8 88 7 81 10 4 8 40 07 7 8 4 10 84 3 I8 8 4 8 04 4 4 7 00 7 84 8 08 B9 11 8 11 11 t a uoud I IO 8 1 7 i 7 80 8 18 07 IfadaW Wowd 4 41 UtMski 8 0 7 4 8 11 M 8 88 9 89 10 14 IvmaLC i 7 11 t lO 8 f 9 1t U U KJT l l 111 ie 1 4 4 O 7 09 8 10 ll 1 48 Jlnt W 8 84 47 7 80 1 8 41 9 80 9 18 11 10 18 1 1 0 1 10 8 S 8 49 1 01 8 81 8 88 7 18 9 10 10 01 loada 7 08 7 818 18 0 119 8 10 18 10 1 li l 14 84 1 1 4441 47 7 07 7 14 0 1 1041 ll 8 01 8 1 4 1 41 Mi I 0 7 te 4 H 10 0 10 18 1 8 7 4 10 8 U OJ l U M 1 4 81 I 18 1 8 11 VM t 4 8J k Jfl 10 41 114 UlrwlU 8 18 8 7 47 9 0 10 04 10 41 U t 11 4 Woar Mi 8 07 8 41 8 0 9 7 10 7 Oadaib tM SS 8 17 10 88 OMda IM 7 08 7 4 M 9 0 9 18 10 1 U 1 18 11 1 1 1 in deze dagen nienw teven gekomen in het stoombootvetfceer tnsscben Amiterdam en 1 Friesland Rotterdam heelt al sinds lang op Haas en I Usel z jn Iraaie groote salonbooten het ver 1 keer op de Zniderzee van Amsterdam n t 1 werd tot voor korten tgd slechts onderhou 1 den door smalle kleine dag ol nachtbooten 1 waarvan hoe goed overigens de eigenaars 1 mochten trachten het den passagiers naar 1 den zin te maken het uiterlijk niet tot I een overtocht lokte Vy stellen ons o k 1 niet voiïr dat de maatschappij tol eipl i I tatie van Htaatsspoorwegen tot heden eene 1 moeieiyki concurrentie met de Zuiderzee 1 I booten had vol te honden in het verkeer I met de Nootd lBke provinciën Daarbij is I echter te iMlen op het nadeel dat de reeI derijen zoo goed als geene gelegenheid ven 1 r den tot aansluiting hnnner stoorovaartlgnen I aan het N oorde spoorwegnet Door den I aanleg van het net der Nederlandsche I tramwegmaatschappg is daarin thans eene I verandering van beteekenis gekrmen Dit I net is kringBgewyze over de gansche proI vincie Friesland uitgespreid en heelt drie I punten van aanknooping met de scUeepraart I opl de Zuiderzee te Lemmer Uakkum en I Harlingen I De hoeren Verschnre en Co en J ö Koppe I hebben in verband met de exploitatie van I dit bunrtverkeer in Friesland twee groote I moderne pussagiersbooten dpen bouwen en I openen met deze een dag en nachtdienst I op de Lemmer Door oen grondverzakking I by den bouw van den spoorweg Lemmer I St Niklaasga is de uitvoering van bet plan I ietwat vertraagd de geregelde vaart kan dientengevolge eerst den 12en Augustas worden ondernomen i t0 s il 7 1 8 8 1 8 47 10 1 10 8 11 88 11 18 11 80 10 4 11 11 18 18 00 l SO 8 40 81 t 1 8 l 0 8 11 18 11 ll 8 l 8 0 8 t aaa la a Sa 4t 10 11 11 10 17 10 88 in 48 U 10 84 11 UI Ü A 18 00 l 10 8 11 1 U 11 47 10 14 I 11 l t 0 I M 1 7 1 8 18 81 1 18 10 49 De Heerenveen en Bolsward de twee ovenbedoelde zusterschepen yn gebouwd op de weri der hoeren I en K Smit te Krimpen aan de Lek Zg zyn 52 meter lang en overdeks 6 75 M breed en meten 225 ton Over een deel der lengte achter den wgden schoorsteen voorzien van twee dekken komen zy het type van groote mallbooten naby Een stoommachine van 326 P K geelt aan deze schepen eene vaart van 12 myi De reis van Amsterdam naar de Lemmer is daarmede teruggebracht tot den tyd van 41 uur Benodendeks is een ruim hoog salon een alzonderiyk salon voor dames met toilet en buitendien vindt men er zes ruime I hutten die overdag elk vier reizigers en des nachts twee slapenden kunnen bevatten I V66ruit is boncdondeks een zeer ruime kamt voor tweede klasse passagiers ingericht si 1 deze verbiyven worden electrisch verlicht 1 en des winters met stoom calorileren Ver warmd In twee watertanks wordt drink 1 water en spoelwater voor de privaten en de 1 kombnis meegevoerd en deze schepen hebben 1 kimkielen waardoor bet slingeren op lee wordt verminderd Bovendeks ia een rook 1 salon alweder zeer ruim en gerielel k en daarboven strekt zich over de gansche breedte van het vaartuig een wandeldek uit De stuurstoel is voorzien van een quartermaster die naar believen in en uitgeschakeld kan worden en heelt correspondentie met de machinekamer door middel van een telegraal met reply Èlk dezer beide schepen heelt byna aen ton goads gekost men kan zich I dus voorstellen hoe gunstig zy alsteken by I de oude koeten waarmede vroeger de ge zware bouwwerk rast is nooit zeer vut geweest en reeds vroeger hekben verachilvingen plaats gehad die merkbaar werden aan scheuren in de muren waarom deze honderd jaar geleden reeds gesteund werden met gzers Maar thans is ook in het zuideiyke transept in den muur een scheur ontstaan en men meent dat het vele gravec in den bodem onder de kerk loopen drie spoorIgnen den toestand nu zeer bedenkeiyk heelt gemaakt te moer daar ook het westeiyke Iront met zyn torens met zwaar klokkenspel niet meer in het lood staat In de 3 Aug a s te Rotterdam te hou den vergadering van burgemeesters en secretarissen in Zuid Holland zal o a door denbeer F Van Vliet burgemeester van NienwLekkerland worden ingeleid de bespreking van de tengellooze vrgheid tot het oprichten van voor het publiek openstaande inrichtingen tot het verbruiken van eet en drinkwaren zoogen bierhuizen en pogingen tot beteugeling en door beer P J A De Bruine J burgemeester van Zwyndrecht de bespreking I van het drank verguuningsvruagstuk in verband roet de wet van 27 April 1901 Stbl no 15 I De veekooper en vetweider L Michietien te Brasschaet België heelt dezer dagenin een twistgeschrgt over de vraag ol Kederlandscho koeien in t algemeen gezond waren eens laten uitkomen hoe bevestigddie vraag beantwoord mag worden De heer M die jaarigks honderden stuks I vee in ons land koopt verklaart dat ten I verige jare van 200 Nederlandsche magere I koeien welke hy aan het grensstation te I Esschen aanbood 43 werden teruggezonden I wegens tuberculose De heer M liet deze I 43 zoogenaamd zieke koeien in Nederland I vetten en toen zg vet waren slachten in bet I abattoir te Antwerpen En wat bleek toen f I Ueen enkel rund was aangetast door tahèr I culose I Een ander veekoopman kocht in 1900 I 2500 en in dit jaar reeds 1200 vette koeien 1 I op verschillende markten in ons land By de I I slachting bleek dat van deze 3700 stuks I slechts 5 tubercnioos waren I De tsaar verdeelt op de volgende wyze I zyn lag Hy staat om hall negen op en I drinkt onder hot aankleeden een kop thee I Om negen uur zoekt hg de gewichtigste I staatsatukken nit en bespreekt die met een I zgner ministers Tusschen 10 en 11 uur I gebruikt de keizer een licht ontbyt en daarna I tot 1 uur ongeveer luistert hy naar I het rapport der ministers en toekent de I eindelooze reeks van stukken die hem worI den voorgelegd In deze uren ziet de tsaar I ook de rapporten der provinciale gonverI nenrs door I Hg maakt graag kantteekeningen die I alle door secretarissen geredigeerd worden en die den provincialen gouverneurs behoorlyk worden overSebracht Gedurende depaar uren die hiermede heengaan drinktde tsaar het eene glas thee na het andere Wgn raakt hg zelden nan v i6r den avond by de thee gebruikt hy somtgds brood en kaviaar f X 8 11 S 9 4 r 9 8 10 08 De nrie volgende uren tot 4 uur s ihid dags widt de keizer aan hot loven ia qn gezin en dan is hg onuitputteiyk in het uitdenken van spelletjes met zgn drie dochters Ook worden hem in dien tgd de dagbladen voorgelezen door een igner Wjudanton Voomameiyk z n dit de Times de Figaro fn de K91n Ztg Een boek leest de tsaar zelden ol nooit Niemaod heelt ooit een boek in zgn handen gezien zoo beweert een schryver in Leisnre Hours aan wiens mededeelingen het bovenstaande ontleend is Om 4 uur begint het werk opnienw en dat duurt tot den maaltgd om 7 uur Wanneer de keizerin weduwe aan het diner verschynt biyit de tsaar tot een uur ol tien met baar praten Dan gaat hy weer in zyn kabinet en aan bet werk tot middernacht De Isaar ziet er tegenwoordig goed nit en heelt sinds zyn jongste ziekte in do Krim geen der epileptische aanvallen te verduren gehad die zegt de schryver hem vroeger zoo herhaatdeiyk plaagden Een leerling der operbare school te Over schie die het vorige jaar niet minder dan 77 pCt der schooltgden verzuimde heelt het sedert de invoering der Leerplichtwet gebracht tot ruim 88 pCt ongeoorloold tchoolverznim Van 15 Januari al kwam deze leerling elke week op bet arabteiyk weekrapport van genoemde school voor Noch de waarschuwingen van den schoolopziener noch de ernstige vermaning van de commissie tot wering van schoolverinim vermochten daarin verbetering te brengen en eerst thans na een herbaalde overtreding der wet gedurende een hall jaar ia de onwillige vader voor het kantongerecht gedaagd Het hootd der school en de betrokken klasse onderwgzer zyn eveneens gedagvaard om in dezen nog eens mondeling te herhalen wat zg reeds schrilteiyk week aan week met hun handteekening hebbon bekrachtigd Daarvan is echter het gevolg dat twee klassen der school samen 96 leerlingen tellende een schooltyd moeten missen ter wille van èèn onverschillige die maling heelt aan de heele wet en die deswege eroordeeld zal worden tot misschien 50 cent boete Da heer Oottlr Mann thans verpleegd in het geneeskundig gesticht Cottdewater naby s Hertogenbosch heelt in gezelschap van een anderen verpleegde Pontsma genaamd een poging tot ontvinchting gedaan die echter maar gedeeltelgk is gelukt De heer M werd in de onmiJdellgke nabgheid van tiet gesticht gevat P wist zich eerst in een korenveld schuil te houden en tater naar den Bosch te ontsnappen waar hy zich begal naar een vriend van den heer M door wiens tusschenkomst hy toen naar Condewater werd teruggebracht Hoe weinig begrip sommige menschen hebben omtrent de soliditeit der Rykspostspaarbank blgkt uit het volgende Eene vrouw had I 500 n wilde die aan een heer in bewaring geven Deze weigerde echter maar gal haar den raad het geld op den postspaarbank te brengen Maar als het postkantoor nou eens albrandt F Dan h je geld toch goed want het Bgk is er voor verantwoordeiyk Na lang praten zeide de vrouw Ik wil het dan doen maar zon u dan een bewysje willen geven dat u er borg voor zyt Onmiddellijk werd het gevraagde bewys verstrekt De Pruisische minister van onderwys heelt bepaald dat aan alle scholen na elke les eenige t jd gerust moet worden en wel in het geheel zoovele malen tien minuten als er uren onderwgs worden gegeven Meo mag dien rusttgd tot minder dan 10 minuten beperken mits de overbiyve de minuten alsdan aan volgende msttydeB worden toegevoegd De rusttijd moet ten minste lang genoeg duren dat in de lokalen de lucht kan worden ververscht en den leerlingen de gelegenheid wordt gegeven eenige beweging in de open lucht te nemen Op een kleinen rusttyd moet telkens na het volgend losnnr een grootere volgen In Calilomifi is thans op aanraden van verscheidene hygiSnisten een middel tot verwydering van de stellaag beproetd dat voortralUïk bleek en nu algemeen ingevoerd wordt Door de besproeiing met petroienm qn de straten in den zomer vrij van stol en in den winteR ontstaat geen modder De werking is zoo goed dat zulk een besproeiing maar driemaal In t jaar bohootl plaats te hebben De petroleum moet eerst warm gemaakt worden on Werkt beter naarmate tg zwaarder aan bestanddeelen i de goodkooppte qsaliteit is er dus het meeot geschikt vq r De onaangename lucht 1b na eenige dtpn geheel verdwenen M ia er niet aan het Turkaohe departettont van Financien Wét dan ook de door dm oooi eer vio dingryk geworden Turksche ambtenaar al niet bedenkt om iets van zgn salaris betaald te krjgen grenst soms aan het ongelooflgke Het volgende onlangs by een proces bekend geworden geelt daarvan een staaltje Eenige maanden geleden werd in Aen der regeeringskasaen in de provincie een tekort ontdekt van ruim I 60O en twee ambtenaren die daarvoor aausprakelgk waren werden geschorst on naar het gerecht verwezen dat hen veroordeelte het ontbrekende aan te zuiveren Maar omdat ze volslagen zonder middelen waren werd er hg bepaald dat zg in hun betrekking zonden worden hersteld en dan een vierde hnnner inkomsten ter dekking van het tekort zou worden ingehouden Dit zeer goedaardige vonnis beviel den betrokkenen volstrekt niet Zu lieten d irom door een goeden kennis bg dezi ltdcrechtbank een nieuwe vordermg indicni ii voor de ternggaal van I 2400 wclki zg lii ui schuldig zouden zgn en zg wiTden ook tot do betaling van die som verooi det ld maar nu werd omdat de wet verbiedt meer dun een kwart vnn iemiinds üikoiiiMcu tor schulddelging in te houden do hun reeds opgelegde korting van 2 K t in vgf deelon verdeeld wuiirvan er vier aan den laiitblen bchnideischer werden toegewezen terwgl éen deel voor de benadeelde Staatskas bestemd bleel De welwillende kennis droeg de aldus uiaandelgks door hem bg den Rgkabetaalmeester geink s seerde vier parten dadeiyk tegen een kleine commissie aan zyn vrienden af en het dool was bereikt de twee ambtenaren bleven in lunetie on betalen met 5 percent van hun maandelgksch salaris en rentelouze by den Staat eigenmachtig aangegane leening terug maar krggen tenminate 20 pCt uitbetaald STADSNiEÜWS GOUDA 15 Juli ISIOI Heden morgen viel in de St lanskerk een opperman van een steiger Met een beblued achterhoold werd hg op last van Dr de Boer naar het gasthuis overgebracht Bedankt voor het beroep der Ned Herv Kerk te Noordwolde door den heer M Rosbergen cand te Boskoo Heden middag werd in de MolenwerI een jongentje dat onder een wagen hing en er alaprong door het achterwiel overreden Naar het gasthuis overgebracht bleek dat het been gebroken was De onlangs nit Oost Indië ternggekeerde Ie luit der inl K W De Bock is bg het leger hier te lande ingedeeld by het 5e reg inlantorie De heer E Bruinwold Riedel opzichter van de gaslabriek te Zutlen is benoemd tot directeur van de gaslabriek der gemeenten AUen Oudshoorn en Aarlanderveen By de te Rotterdam gehouden Rgkapremiekenringen voor de provincie Zuid Holland werden in de eerste plaats gevraagd dekhengsten van 3 4 ol Sjarigen leeltgd waarvoor waren uitgeloold een premie van 1400 en twee van 1 300 Er waren ingeschreven 13 hengsten waarvan 12 waren opgekomen Vo ra had de keuring plaata van 7 hengsten irelke in aanmerking konden komen voor inschrgving in het Paardenstamboek Alleen de S jarige vos Nelson van D v d Spek te Moerkapelle werd daartoe waardig gekeurd De premie van 1400 werd toegekend aan den 4 jarigen Immo van de Vereen tot verbetering van het paardenras te Dirksland en een van I 30 5 aan de 3 jarige Asmar van dezellde Veroeniging Oost Flakkee te Den Bommel Voorts werden vgl premies van I 100 toegekend nl aan Nelson van D V d Spek te Moercapelle Nobel van de Vereen tot verb van het paardenras te Mootahoek Robert IV van J den Toom te Berkel en Rodenrgs Amull van de Vereen Dordrechti en Andreas van de Vereen Hoeksche Waard IftDgaten niet ouder dan 2 jaar Ingeschreven jtWaren 20 paarden waarva l6 opgekomen waren Beschikbaar waren l emies van 1100 zoo mogelgk 1150 De uitspraak der jury luidde dat premies van 1100 werden to gekend aan Cronjé van K Schggrond te Vierpolders en Brennua nit de stal Voorwaarts te Alphen aan den By n en voorts premies van 1 an Bertram en Bertold beide van den stal Voorwaarts hierboven genoemd Vooral beide laatste paarden waren mooie exemplaren die goed uitkwamen i engsten niet onder dan 1 jaar Ingedreven w en 19 paarden waarvan 16 opgokomon Hiervoor waren beschikbaar 6 promiea vat 1 76 De nitapruk iras dat f premie werden toegekend aan Cicero Cesar Civiloa Condor alle van den stal Voorwaarts Alphen a d Kgn en Dirk van A Groenenwegen te Blciswgk De paarden verkeerden in goede conditie De jury bestond thans uit de heeren Punt kapt der artillerie te a Qravenhage E Overbosch veerrts te Gouda C Fanel veearts te Rotterdam J C Roodsant te Dirksland J Leeuwenburg te Zwgndrecbt H de Jong ond veearts te Ginneken H Costorman landbouwer te Eist en M Mz de Roon landhonwer te Raamsdonk Nieu we Zending i PARA PLU IKS Dassen en Handschoenen VAK OS Z Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA v l i8heMi m ai Ainslcrdaiii Vihrs I 791 98 98 98 1 90 81 81 M iirs vuil ülotkrs 79 98 1 JULI NlDSauiiD Corl Na l W S 8I J dito di u illtc 3 riito duo dito A Ho aia Ul l ioii ll 1881 981 LTAUl Inaohri Tiaii 1888 81 OoiTlHA Obl ID papier 1888 8 81 l f iiiio iu E itBriasa 1 811 sou 96 88 Po OAL 01 1 mut coiipou 8 rfilo ticket S 11 Rl l AliD Obl Biniianl 1894 1 duo Omom 1880 1 duo bil Kolhl 1889 1 dito hg Hop 1889 90 4 ditu tu KOud laan t88S 8 4ïU illto ilitu 1SH4 8 Vi io i 88 00 88 876 181V 101 1811 118 tiSAKJS Ferixit huid 18811 Tl aailJ Gepr üttuv loeu 1890 1 Oa Ii ening uria D fiee teeuin lerieO Zuil A Rp T oWg 1S9 Mllloo Ob l B b 1890 8 TlNueiLA Obl oiilwp 1881 1 ivanaDAH Obligatlan 1898 8 BoniaDAH Suia lwu 1891 8 NlD H K i Hindalir luid Arandsb Tab Mti Oertlloataa DeliM at happy dllo A rn Hypotheekb paDdbr 1 887 noVi au 110 81 108 107 108 8 V IM e 81 99 lOl 108 loal 109 118 IIJV 10a 11 Zuid Ital Spwmd A H obl 8 PoLrK Waraohau Waenen aaad go Gr Rim van dü nog voorhanden Mantels Costumes en tegen veel verminderde pryzen lï SAMSÖM Veemarkt te Rotterdam Maandag 15 Juli igol Vette tlawjn en Koeten goede aanvoer pnjKn waren vttor ic kwaliteu 34 ae kwal 3 3e kwaliteit 38 cent wr half Kilo Vette Kalveren uocilc aanvoer ic kwaliteit 8 lilc kwaliUMt a6 jde kwaliteit 33 lent per h Ut KI Vette Varkens redel aanKCvoeni ie kwaliteit 33 3e kwaliteit 33 3e kwaliteit Kj cent jier half KI Schapen en lammeren oetl aauKevocrd Hamlat voor attcd prijahoudcmi l Vi Ti tMTIiON Societsit Ons Genoegen Aan de loden wordt b j deae kennis ge eïVn dat de Sociëteit DL JSDAÖ en WüENSDkd l i on 17 JÜLI ZAL HfULOTBJf ZUS ter gelegenheid der Feestviering v n het 50 jarig Juhilé der üted Muziekschool Namens het Bestuur F HERMAN Fz Seorotaiia GODDA 15 Juli 1901 Naanilüozc Vennootschajr ITationaal Grondbezit te n QUAVKSUAGK De DIRKCTIE bericht dat de Couponê lUr 4 ObllaatiêH vervallen de l AugHHu wol betaalbaar zijn te s Gravenhage ten Kantore der VennootsOhap de Hollandsche Bank De Vos en Vreede en de Firma P J Landry Amsterdam b d HU Praetorius efl Zoon Gouda b d HH Montjjn on Dortland Echt Zeetiwsch Tarwebrood g emt de K O A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 y IN HET y rliclitings Magazijn De Avondster DUBBELE BUORT z jn heden ontvangen een prachtige coUectl xllleuwe € a§lialloii9 nismf de een ruime sorteering UASORNA MENTEN fiJ KOOKPLATEN ea ÖAS for SUIZEN tegen concurreerende prijzen Go koopste adrOs voor iukel Etalages met ncces geplaatst bd H H Vinkeli ra hier ter stede Deikt aan hot groote genot vao 000 BADINRICHTINO coapleot van IlHSO en hdogör Minzaam aaBbevelehd M M VAN LOOIV TELEF 117 Oasatter i P O 1KB OÜD SCHIEDAMMEB SENEVEE Utrkt NIGHTOAP Varkrügbaar bjji M PËKTERS Ja I U Al bewij ran oobtheld Iso eacbat en kurk ataed voori i HIEOAMT alan in dan naam dei Hm b p HOF Pa