Goudsche Courant, woensdag 17 juli 1901

Woensdag 17 Juli 1901 40ste Jaargang o 8555 mimm mum JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken lelefMHi 4 M De Uitgave dezer Courantgesehiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdag en De pr js per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nomm rs VT TF CENTEN Telefoon Ko AS AOVEHTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels üt 50 t nten iedere regel meer 10 Centen Grotite letters woiilen l erekend naar plaatsruimte inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Ety had met starre oogen voor zich heen gezeten toen zij binnentrad en de veraadering zijner gelaatskleur zooals ze die nooit bij hm tud geaieo hul haar het ergste doen vermoedeb De ledematen gehoorzaamden nog eyen toen ze hem nu in de slaapkamer leidde en te W bracht en zoodra hij uitgestrekt lag beerde ook een meer natuurlijkfl ktmr op het tevmett soo xonderKng H H Koek eo Banketbakkers Op DOSDXBDAQ 18 JVtl a dei aronda 7 nar nillen eenige leden TulietHaoldlwitBnrderNEBEKI ANDSCHE BANKKTBAKK£B8 VËKKËNIOI N a ait Antterdam la bet MUUair tehui Peper traat uUeentetttn en duidelijk maken DB AIMHAIGIG ZUHDE WET OF ARBEID EN RUSTTUDEI Wy allen hebben daar groot belang bjj en willen trachten met de hnlp van borengenoemde Ue r 0 hier een Afdeeling op te rlcbtea Ken flinke opkomst ii gewenscht daar het om alter belang il MaineM leden Tan boTengesoemdeVereeniging P W KAMPHUIZEN 3 K VËBHOEFF Koninkiyk Öoedgekesrde VERLOTING Dl Holt M van Landbouw AMeellat MIDI a Oimtrekea btj gelegenheid der I voor de 40 000 LOTEN uit te g ven A 80 et per stuk worden ingewacht by den Penning raeegter den heer J N BOTH te üouda Tpor oi op den 1 AUGUSTUS e k s Op het Atelier van 1 SAMSOIjMi kunnen tegen ink salariB g ftreMe het gaheele jaar voor vast Gostumenikkenwiirkslefs geplaatst worden asbroeders STEEUSM A Bloeniisten Tuilsingel ÏEIiEPJI No lU Steden aïu om thans te planten prachtige Variteiten van ÏUS DABUAS wdkellen gebeelen Zomer mot prachtig gevormde Bloemen preken en doorbloeien tot d i vorst intreedt VERDER HET BEKKNDE dat door b9vo K E deolen water alle inserften doodt en voor planten bloemen on vruchten onschadelijk Is Liter f OJM V Uier f 0 80 Liter f I M TUiny i WoadubaliiB I in do gohMl worelil kokend u iBroemd Onotertreffsn midAal lagen ille Borst L B lever Maagilekte ea In enii K oowol l ook uitwendig in liijn iiekl lto llon mol oeil otoIj L Jun lo wenden l rUs per flacon JUl 1 ker poM f 116 TUurr i We diritlf beiUonisUnog ongekende ge nee k r o b t keihune werking M kt meeeüil elke pgnlykeen ieï r olle opereüo gehwl o erb idi Mrtdo if word oen 14 r end voer oBir nfMll knihoud ii beeiigeiwel en onl U laar kankerlUdeB fenesen Brengt neiing en Je Bfhlmit der pgnw bij wonden ontilekiogen era van allertoi MtrtU PrtJt per pot f 1 BO per Pp t r 1 80 Apothok r IIKSIRI S4KBEBS Rokin A ter l m Otlim p if t i rMtie S r lUIIZIEKFEËST TER UELEGENHEID VAN HET 50 jarig bestaan derStads MuziekschoolteGouda F DiiDiiG ie m m n Jiiii m s aeuii m mmmr UITflï VOERD ZULLEN WORDEN DE TOO¥ KI llG Kinder Opcretto in 4 bedrijven door Otto LcBWia DE mmmi m haiilü toVdX T r tHrv r Voor de verdere feestelijkheden raadplege men het officieêle Feestprogramma dat tegen Ct te verkrijgen is bü de Firma J VAN BENTüM Zs Markt 9EP UNOKH VAN EHTBEB Ie Dag DINSDAG 16 JULI Voor de Feestrede met Matinee in den tuin middag Vit uur H H Leden der Hocieteit Ons Genoegen hebben hierop VHJen Toegang HnnneDames f Hnnne Kinderen 1 Niet Leden der Sociëteit Ons Genoegen hnnne Dames o Kinderen f AJW Voor de Operette De Tooverring s avonds TIt uur in de Zaal KUNSTMIN Voor H H Leden der Sociëteit hnnne Dames ot Kinderen t O M Voor niet Leden der Sociëteit hnnne Dames ol Kinderen f l M gene r Plaatsen zgn hiervoor te bespreken tegen 10 Ct per plaats DINSDAG s morons van 10 12 nnr in de Sociëteit 0n8 Genoegen 2e Dag WOENSDAG 17 JULI Voor de cantate De Rattenvanger van Hameln s middags l i uur in de KOLFZAAL met UATtHEE onder Directie van den Heer W VAN ERP 8 middags 2 nar in den Tuin H H Leden der Sociëteit n3 Genoegen hunne Dames ol Kiqdereg f 0 30 NietLeden 4er Sociëteit Ons Genoegen hnnne Dames of Kinderen f O M Voor de Matinee onder dir van den Heer W van Erp in den Tnin s middags 2 i unr Voor H H Leden der Sociëteit Ons Genoegen vrijen toegang Hnnne Dames f Hnnne Kinderen f ti Niet Leden der Sociëteit Ons Genoegen hnnne Dames of Kinderen I O M Voor het Concert met Tuinfcest en Bal Champêtre 7 nnr s avonds in den Tuin H H Leden der Sociëteit Ons Genoegen hnnne Dames ot Kinderen f 0 00 NietLeden der Sociëteit Ons Genoegen hunne Dames of Kinderen f fl Kaarten voor het geheele feest f S SO voor niet leden der Sociëteit Ons Genoegen 1 l tfO voor Leden der Sociëteit Ons Genoegen Toegangskaarten als bovenstaiind alsmede Tekstboekios voo de Operette en de Cantate liJn nitslultend verkrilgboar bij de Firma 1 VA N HENTIIM Z Markt Leerlingen der Muiiekschool hebben op vertoon van kaart vrjen toegang tot alle feestelijkheden Namens de Commissie J J A UOSTIJS Secretaris Geen Kinkhoest Geen Influenza lm Kjpkhoesl Influenza Borst en Keelaandoening binnon den kortst raogelijken tp te doen genezen $ eemt onmiddellijk de toevlneht tot de Van oiids bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Druiyen Borst honigExtract M e L I A M T H B uit de Koninklijke Stoomfabriek DE HONIMGBLOEM van H N VAN SCHAIK Z imÉ HAAG Hofleveranciers Flacons tl 70 cis 40 ct bij Firma WOLFF e Oo Weithnven 198 ouia D MIKBIBB Kleiweg E 100 Gouda E H VAN MILU Veenrtal B 120 te floxdo A BOUMAN i rdrMA PmKBE Situmrktrkad IJmI A N va ZESSEN ScAoonAorm J Ta TO BKBN B T WIJK Oudtmt rr a ROLLMAN BodtgroKm A SCHBSB Hatutnda P W vEDE Oudtwalir K va d HEIJDEN te Rtmwijk P v d SPEK Motrcaptttt D V D STAR Wa4imgmm Wed v HOLST WaddingnMH f HollaiKlsclie Ceinenls eenfabriek b VELDHUIS HEEFT EN HOUDT STEEDS IN VOORRAAD Ei en Cirkelvormige BTnz0ii waterÜ3lit8 Putten ALLE soorten TIGELS KOEBBINKGOTEH SIL TBAAjai pglJaOPOAFX ADYMTIOTIffl in alle Comnten worden aangenomen door het Üdverleuüe Biireaii van A BHIi KHAN 00N FIIAUSCHE STOOllVEEVEEU tl ekeioisckc Wiuekerij VAM H OPPENHEIMEIt llBbr ef rd do r Z M Ifn KoniJiu d r U tf D Uoofddepöt Toor GOUDA de Btwr A VAN OS Az 3pM aIit it Toor hei gtoomen en Temn tu dlfl Heer o eo DuoMgftrderoben took alU Ründergoedereti Speciftle inriehting roor het etoom d tu plachemanteli veeren bont ens Gord oen ttfelkleeden ent worden oau de nienwffte en iaattte methode gererfd Nleaw onoTertroftea Sb S f 1 c i l Frof Dr Lieber welbekend I nivw sBAcn uizH UM aki mM Fikriibaurt tot voortdurende radicale tn lakare geoeiing van alle lelfi de meest hardnekkige enuwMiekten vooral ontstaan door kfdiraliDgeii op jeugdigen leeftijd Tocale eneziDg van ellÉe iw t Bleeb Beoaawdheid HoAldpiin jMigraine Hartklopping Uaagpyn sleeh ta spijsvertering Onvermogen Impotens PollatioDa lins Uiu Ivoerige prospeetnssen Il 114 1 por f Mil I 1 a dubbel fwli 11 DlmM DepSt Mattk d Vagts Zsltbauiiul u pAta M CKbto k Co Rotterdtm V Happel Onvenbaga 1 l atmmaDi ria Juuj J Cm RoUeribm Wolir k Co nouda en hH alia dropitaa iPain Expeller 1 Datli jtai ai ditiisid 1 Idal Bat Tanaaaaad imooaa 1 Ua j adllanla tawifTiai 1 liaBcavaad taan Rhaan 1 tlak JIaktT8rE iulliail gD taaaa dii 1 M 2 £ dol T r 1 Aak ik 1 1 IHaiamid 1 dan Tattrm latte li l 9é TSa aaliba aal Iladmaaataaaotbakaa Ta Inatardaia M ülatk a Ibaa Taa Tbtu aa Baadan If KIMtnkbnIKtnIm ESHISDSFOTTAHTSEL Reu wordt veriocht op t HEKK Ie letten tm grr Maouux vak M RAVKNSWAAYZONEN f QOBINCHEM Dete THEEËN worden afgeleverd in versegelde pakjes van m hwa m een half en ten Ned om met vermelding van Nommer mi jPrja voortien van neveostaaad Merk volgens de Wet gedepo oeerd Zich tot de aitvoeriaff van geeerde orders aanbevelende J G BUL voorheen J BREEBAART Li Ondergeteekelde beveelt zich teleetd aan voor de levering van dejeuners DINERS SOI PERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook afsonderlgke schotels en alles wat tot het koksvak behoort dewcrlangd met bijlevering van servies zilver ttfellinnetf enz enz Aanbevelend Grerard Pinksen Cuisinier Westhavm 183 MT wie werkelijk prijs stelt een te hebben laat zich fotograieeren in da fM gratUehe UmmtUmrieUlmg STTJIDIO ni P V Da WA ALS Fl SINQEL 861 Oosda Dmk van A BRINKMAND Zm Bultenlandsch Overzicht Kitchener seinde eergisteren nit Pretoria In de Kaapkolonie heeft Scheepers openbare gebonwen verbrand te Mnrraysbnrg alsmede eenige hoeven in den omtrek Twee aldeelingen hebbén Zeernst bereikt na eenigen tegenstand ontmoet te hebben Zy brachten buit mede Onze verliezen waren één ofScler gesneaveld 3 officieren en 26 man gewond Aldeelingen zjjn te Heilbron aangekomen nit het oosten Broadwood s brigade heeft Reitz overrompeld by nam Stetjn s broeder en anderen gevangen Stejjn zelf is in zgn hemdsmouwen ontsnapt Een nader telegram van Kitchener van denzelfden dag voegt er bjj dat de zoogenaamde regeering van de Oranjorivier en de staatspapieren in handen der Engelschen gevallen zgn alleen Stogn en nog ëèn man ontsnapten De Daily News verneemt nit Bloemfontein dat bg de overrompeling van Reitz op den Hen negen en twintig Vrgstaatsche ambtenaren gevangen genomen zgn onder wie de commandanten Clonne Wessels en de Waal veldkornet Steyn een broer van den Fresidenl staatssecretaris Brain B a8er en de Villiers Naar t heet was de Wet ook te Reitz hü zon dan met presideht Steyn ontsnapt zgn Naar de Daily News verneemt heeft Lord Kitchener aan de regeering gemeld dat het volgens zgne meening thans mogelijk was een groot aantal infanterieregi menten uit Znid Afrika terug t roepen leitelgk zon dat neerkomen op wegzeodiug van het grootste deel der onbereden troepen Kitchener vraagt tegelgkertgd hem negeen groot aantal bereden manschappen te zemïen om ii plaats in te nem n van hendiealdns zonden vertrekken Mocht de regeering tot dezen maatregel besluiten zoo zegt de Daily News dan zou zg de strgdkrachten willen samentrekken tnsschen Durban I ietermaritzbnrg Johannesburg en Pretoria in welk geval het niet mser noodig zou zgn de lani e spooriyn tnsschen Kaapstad en Pretoria geheel te bezetten De dag van den 14en Juli is te Parijs gevierd met de ge bmikelgke leestelgkheden Het geheel programma is gevolg zonder dat er eenig bgzonder incident zich heeft voorgedaan Het waa goed weder met eenigszins bewolkte lucht Be troepn die van Longchamps van de groote revue terugkeerden werden levendig toegejuicht FEVILt EJOjy Eindel k Saamgebracht 78 ËAuise keerde onckttuichen tnd tot hsar vader terug Z had hem niet lang en niet eens ongaarne alleen gelaten Ze tud gedacht dat hij onckrtusachen wat tot kalmte koa komen u had ie echter nauwelijks een blik op hem g sUFgen of ze was ook reeds onder het uiten van een half gesmoorden kreet a zijn zijde Ge zijt onwel papa ge zijt ziek lieve papa hoort ge mij f Heere God En in wanhoop greep ze met de handen naar bet hoofd Maar s ïedig kwam ze de eerste ra delooze ontzettinfE te boven Z maakte z n boord o brach hem m en andere positie en smaakte de onuibtprekelijke voldoening dat hij nu nog eens spri zij 1 ook met zware tong N atf bed naar bed En laarop met een moedtn blik naar hfMt dien ze fiooit vergat Arm i De éièves der polytechnische schooi die voor de eerste maal met het hun geschonken vaandel aan de revue deelnamen hebbon als naar gewoonte gemanifesteerd voor het standbeeld de stad Straatsburg voorstellende op de Place de la Concorde De president der republiek heeft op i or tel en door bemiddeling van den prefect van politie 0 a ook 624 fiacre koelsler kwgtschelding verleend van boeten door hen wegens overtredingen der plaatselgke verordeningen beloopen Alleen valt te meiden dat op de olflcieele tribune te Lungchamps de graaf de honge viUe oud gevolraachtigd e der Frnnscho re geeriog te Constantinopel plotseling ineeu zakto en zooats geconstateerd werd door aanwezige artsen op de plaats overleden was h was ongeveer 65 jaar oud De VossisclTe Zeitnng heeft officiële cg ers in handen gekregen over d Los von Rora beweging in Tlostflnrgk In Januari 1898 begon zy Sedert n het ledental der protestantscho kerk te Weenen toe in IS JS na 1 Maart met 306 in 1H99 met g in 1909 met i 59 in 1901 eerste 1 ma anden met 220 in het geheel 2004 Het aantal nieuwe leden bedroeg over den heolen tgd 2407 terwyi er 4U3 leden bedankten die dus de Roomscho kerk won van de Protestanten Do sterkste toeneming van de protestanten had plaats in 1899 onder het clericale ministerie Thun Merkwaardig is dat torwyi ónder de katholiek gewordenen 16Q mannen zgn en 243 vron en onder de 2407 die zich van Homo losmaakten 1244 mannen zgn en 1163 vrouwen Onder deze afvalligen zgn dus de vrouwen bjjna even sterk vertegenwoordigd als de mannen hetgeen in stryd is met de bewering dat de vrouwen het katholicisme over het algemeen trouwer zgn dan de mannen In 19 X waren er zelfs 387 vrouwen en 314 mannen die van de katholieke kerk afscheid namen All het zoo voortgaat zegt de Voss Ztg zou dr Lueger wel eens niet meerkunnen rekenen op de hulp der vrouwen die bg zgn clericale agitatie hem van zooveelnut was Verspreide Berichten Fbinkrux De nationale feestdag eergisteren is zondor groote incidenten voorbggogaan te Parga en in de provincie bg mooi weder hoewel eenigszins betrokken lucht Er wa blauwroode aangezicht weer Maar er was iets met hem gebeurd lichamelijk dat zij met geheel begreep Ëcfa plotselinge zwaktetoestand een aanvat van onmacht Ze trachtte het te hopen maar de opwekkende en sterkende middelen die ze nu begon aan te wenden hielpen zoo weinig Laatmaar ik weet niet wat het is ik kan nietgoed slikken seide hij ftldzaAm onduidelijken afgetrokken £ n wat hij nog niet scheen temerken zag zij en haar hart stond er bij stil de eene hand de rechter waarmee hij een glashad willen vasthouden kwam niet meer de hoogtem En nu lag ze zwaar onmachtig om zich tebewegen op het dek Iemand van de bewoners der beoedenverdieping ging op verzoek van Louise snel naar een dokter De lange namiddag was inmiddels verstreken en de met verlangen verwachte dokter kwam eerst op een vergevorderd avonduur Louise had tijdig de lamp aangestoken om haar zieke beter te kunnen waarnemen Eerst had ïe hH licht om hem niet te hinderen op een verwijderde tafel geplaatst Maar toen kon ze zijn trekken de scherpe beweeglijke na zoo stille trekken niet duidelijk genoeg zien voor haar knagenden angst Zoo haalde ze de lamp weer naderbij heel dicht bij en na wéér eea 9te k door haar hart hij die anders zoo nerveus gevoelig voor zoo iets was bleek nu geen hinder te hebben van het licht Hij zag Toor zich heen en haalde tamelijk rustig adem En de dochter zat stom en werkeloos naast het bed de $ iden van jammer ïneengewrongen Tot den stillen aan te spreken dit waagde ze heel niet me het wan te verschrik ren aardig wat mcnschon op de been te l args en de gebruikelgko manifestatita hadden een kalm verloop De groote revue te Longchamps werd bggewoond door den president der Rcpi biiek de ministors do gezanten de presidenten van Kamer en Senaat tn tal van andere meuschen van ofticieele waardiglieid erkende autoriteiten uit het burgerlgke on het militaire leven t Oing er alles ïioel ceremonieel toe tusachon do gezaghebbende mannen waarbg de ministor van oorlog generaal Apdré en de pre sident der iiepublick de hoofdvortoonors waren met vaandol on muziekkorpsen tor opluistering ea genoraals werden pkrhtiglgk onderseheiden raot decoration on do militaire wieirgders worden door het toekijkende publiek goIiHeerd als oen nicawye Flanwgevallenen inguvolge do hitte lichtgewonden en verdwaalde kindertjes vormden het gewone traditioneole contingent terwgl de president der Ropubliok het gebruik van jaren gehildigd heeft mot oen schrgvon uan den minister vnn justitie ter erkenning van de deugden der milltairen in do revue welke orkonniug natuurlijk vervatNvus in een beetje gezwollen termen wei pai send bg zooin volksfeest De koclsierij der hnurrutuigen te Parg hebbeo ten getale van 624 van den president kw schelding gekregen van strai wegens pvtiticovertrodingen Er worden te Marseille pogingen aangewend om althans een deel der haven tot vrghaveii verklaard krijgen ten oinije met kans op welslagen te kunnen concnrreoren met Barcelona zoo juist tot vryhftveti geproclameerd Door de tew terlating van de onderzecsche boot Triton metende 106 ton on lang 34 5 m te Cherbourg bevinden zich nldanr nu ze onderzecsche oorlogsvaartnigon Hot vaartuig loopt boven water twaalf knuopen per uur en oitder water acht knoopen en heeft twee motors In den AlgenTeenen Raa4 van Algiers heeft de rumoerige Max Regis de jodenhater Zaterdag weer eens teeken van leven gegeven door allerlei insinuatiën tegen den prefect Lutaud doch deze diende wgselgk niet van repliek wat evenwol niet belette dat het publiek op do tribune zooveel lawaai maakte dat de zitting moest opgeheven worden DuiTSOHLAlfB De keizer heeft sinds zgn regeeringsaantrediug in 1888 ter rechtvaardiging van zyn reputatie als praatvair te hooi on te gras kelijk geweest dan mis schien te moeten ontdekken dat hij voor haar niet meer dddr wai Miaschien was dit ook een sluimering die geen noodlottige beteekenis had En toch verlaten en onuitsprekelijk treurig oaU het raei e daar terneer aat wilde de looden stilte dner uren haar bijna nog een genadig uitstel toeschijnen Ze kon zich ieti denken dat slimmer ware geweest luide woede bij haar vafler en vertwijtetd razen tegen de bedriegers wien hij ten pffer was Revallonj e dan eon verterende onrust om nog icti te redden ot een star gemijmer over dit zijn lot alles toestanden die hem ten laatste naar de plaats gouden gebracht hebben welke hkar stille angst haar reeds lang nis het grootsie schrikbeeld voorspiegelde n ar het gekkenhuis nrfmelijk l at bleef hem nu toch wel bespaard En oogenschijnlijk leed hij nu niet Eindelijk kwam de d ter een vriendelijk fatsoenlijk man kwam ook hier als trooster en bemoediger gelijk ziju daarin toch altijd eenig blijvend beroep dat met ztdn brengt zij het dan ook meer veor de troostbehoevende verpleegster de gezonde dan voor den zic ke Hg stelde een nauwkeurig en langdurig onderzoek in en daarop gingen ze in het naaste vertrek en daar las plukte Ixmise hem letterlijk met haar oogen vol angst de woorden van de lippen nog eer ze geheel uitgesproken waren een lichte rechtszijdt aanval van berowte Maar hij gat ook a nstopds hoop dat de raak geen ongunstig verloop nemen en waarschijnlvjk ternauwernood sporen zou acjitertatad Voor bet 916 rodevosringen uitgesproken waarvan twoe en twintig in t B ransch bg boioeken aan vreemde hoven achttien in t Engelscb drie in t Russisch on achthonderddriii oa zeventig in t Duitsch I l e Odde hoeft de keizer eenige voomanw Kranscheii die hun kaartje geponssoerd hadden aan boord van do llohenzollern til eten gevraagd = BINNENLAND Nu de heer C Lely het lidmaatschap der Tweede Kamer voor Arasterdam aanneemt wordt als candidaat in het district liochem genoemd mr Hesselink van Suchtelen die geen onbekende in dit district is daar h vroeger burgemeester van öroenlo is geweest on schoolopzioiior De heer II H Heldt heelt de oandidataitr voor do Tweede Kamijr hem in district Amsterdam IV door de Ijiherale Uhie aangeboden aanvaard Een by velen bekend en hooggeacht landgenoot u eergistermiddag ontslapon In denouderdom van 81 jaren is te Amslordam overleden do heer Jorrlt BornnrduB liOlloraandirecteur van hot Nodorlandsch 4clioolmnsenm Mot hora daalt een man ton grave van wien met recht kan gezegd worden liy hoeft gewerkt zoolang het dag was een man in wien op menig gebied zeer veelwordt verloren een ondorwysman van deoude garde doch die niet verupterd was omdat hg steeds met zyn tyj wilPmede tegaan De 20en Januari 1820 te Naaldwyk geboren werd hg daar op 1 April 1838 aangesteld als kwoekeling aan de openbare school achtereenvolgen wos hy daarna kweokeling aan do in die dagen vermaarde school van den bee r Van den Hoonaard te lilligersberg ondermeester aaii liet bekendo instituut Noorthey guuverneur by U kinderen des lioeriin Vnn Wcstrocne aan den Hoorn by Delft en zagzich op 24 jarigen leef tyd benoemd tot hooldonderwyzer aan de school te Stad aan t Haringvliet Na een i antal akten tn bobben verworven werd b j in December lfi44 lioofd der school te Moordrecht waar lig niet minder dan 43 jaren eervol werkzaani was Daar heelt hy in en bniten de school een nuttig e werkzaam Iovpu geleld Steeds stond hg krachtig do openbare school voor doch altyd wist hg daarbij de meeningen van oügenbhk het gebruikelijke ijscmujJrouten rust wut ondersteuning en regeling der werkzaamheid van het hart door het mumepteel daarvfKtr gegkte medicament waarroor hij et a ecept schreet en dan vertrok hy Morgen vn £ ou hij weer komen zien Tevoren had hij terw ii laar wat Rimwkciirigcr opnam gevraagd f Z u geheel aKeöl met onzen patient i Toch ir w vader niet Hoe oud zeidet dat hij was I ouise had nog heel niets gezegd tdrieenzestig o ilan hij scheen tevreden zoo ongerear alsoi dit een verdienste van den lieke en teveni een gëtistiÜ omstandigheid was U kunt toch hier in huis hulp krijgen om wat te halen en te brcmjen U woont wat afgclegcn Mooi alles zal wcncre ht komen Vannacht blijft f toch maarliever op f Nu go eden avond En zoo nam Jvouise d n haar wacht en vet plegirtipMÜen waar in de dicfw stiite der nacht en ongestoord als vfin de geheele wereld afgesneden En het deed haar goed iets voor haar vader te kunnen doen en zich in haar grenzenlooie Ue de voor hem eens te kunnen laten gaan zon der daarin door hcmzelven gehinderd te wordün Ze drukte toen ze het ijscompres vernieuvfde het grijze hoold van hem die aar in halve bt wustcloosheid hcendrootnde eens zacht en teeder tegen zich aan Ach God hoe larïfhad ze reeds niemand meer diwn ze kon liefkwjzen Bij haar vader in zich zelven gekeerd of overspannen attijd door innerlijke hartocht bebeerscbt zooals hij stnds jaren geweest was wtui het reeds lang lang niet meer tot zoo iets gekomen