Goudsche Courant, woensdag 17 juli 1901

So 8556 Donderdag 18 Juli 1901 408te Jaargantj ttOIIMlE OIBlfT J ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken lelcroon So M Dfe uitgave dezer Courantg eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Telefoon Ho A9 ADVEHTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte luïcnding van 4 ivertentiën tot 1 uur djps mid4 FEANSCÏÏE STOOMVEEVEEU chemische Wtsscherij VAN H OPPEüHEIlllER 19 Kruiskade Botterdam öebrevetöcrd door Z M den Koning der Belgen Qoofddepót voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit Toor het toornen en Terren van alle üeerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting toot het atoom a van plucbemantela veeren bont enz Gord nen tafelkleeden enz worden nasr de nieuwste en laatste methode geverfd Gouda Drnk van A BRINKMAN Zn kelen en W Compier Cornells Bastiaan ouders A M Spee en J C de Gruil 15 Pieter ouders G Schouten en C de Bruin OVERLEDEN 14 Juli H W F van Soest 6 w NieuAve Zending PARAPLÜIES Dassen en Handschoenen A VAM OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Telephoon Mo SI Amsterdiiiii Beurs van Slotkrsl 7 Vi 9 is 3 i Vfhrs 79Vi 8 9 98 8 i 90 4 8üV 8IV 4 8 60U 96 8y 98V 6 101 88 90 881 676 4II4V 51 194 97 101 1841 8 JULI NiBMiiND C rt Nod W 8 Vi dito di o ditc S dito dito dito 8 HoNail übl Goudl 1881 98 4 ÏTALIS InBeliryTLDgl869 8l 5 81 i Oobuks Obl in papier 1866 I dito in Eilierisgs i PoBTuaAL Obl met coupon 8 dito tiolcet 3 ftnuKO Obl Binnenl 18il4 4 dito Geoonl 1880 4 dito bij Bolhs lSSS 4 dito bü Hop 1889 90 4 dito io goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 5 ijPAMJB Perpot schuld 1881 4 XuïKllJ Gepr Conv leeti 1890 4 6ec leening eetie D Oeo leenin earieC ÏOID An Sp T oblg 1899 5 Hliloo Ob fiiit 8eh 1890 6 VINIEDIU Obl onbop 1881 4 Ahstiadah Obligatiea 18S5 S BoTTHuu Sted leeu 1894 S NlD N Afr Unndelsr aand Arendab Tab Mij Certificaten DeliMaataoliappij dito Am Uypotlieelïb pandbr 4V GuU Mi der Voratenl aand a Gr Hypotheekb pandbr 4Vi Nederlandsche bank aand Ned Handelmaatacb dito N W P c Hyp b pandbr 8 Bott Hypotheekb pandbr 4 Utr Hypotbeekb dito t OoBTBNit OoBt Hong bank aand DaL Hypotheekbank paodb 72 llï lUV S23 Akiuia Eqnl hy poth pandb 4 Haiv L O Pr Lien cert 6 Nib Holl IJ Spoor w Mii aand Hij totExpl T Bt Spir aand Ned Ind Spoorweg m aand Ned Zuid Afr Bpm aand 6 dito dito dito 1891 duo 4Vi iTiLIl Spoor l 1887 89A Bobl 8 Zuid Ital Spwmij A U obl 8 110 POLKH Waraohau Weenen aand ev loov 814 1407 8U s 108 107 Bnsl Gr Ru Spw Mijd obl 4 Baltiaohe dito aand Faatowa dito aand Iwang Dombr dito aand 6 Knrak Ch Azoir Sp kap obl 4 dito dito obtig 4 B8V a i AuBBiKA Gent Pao Sp Mij obl 6 Ohio k North W pr C v aand dito dito Win 81 Poter obl 7 Denver Sc Bio Qr Spm oort T a Illinois Central obl in goud 4 LouisT fc Kashvilli Oer t aand Mexico N Spw Mij Ie hvp a 8j 10 Ilias Kansas r 4pOt prol aand N Tork Ontaaio li West aand S6 e Ponn dto Ohio oblig 6 Oregon Oalif Ie hyp in goud B 104V 8t Paul Minn k Manit obl On Pao Hoof lijn obig 8 dito dito line Ooi lo hyp 0 8 69 64 99 101 10b lOt 1031 ll l UJV 108 411 Canjldx Can South Chert T aand Vm 0 Ball Na lo h d o O Amatord Omnibus Mij aand NlD Stad Amsterdam aand I Btad Botterdam aand 8 Biian Stad Antwerpen 1687 S Stad Brussel 1886 S HoNQ Thoias BeguUr Gesolsoh 4 OoeTBMR 8taataleenig 1860 8 K K Oost B Or l880 8 Spujv bud Madrid 3 1868 Nan Ver Bfi A li Spool oort van de nog voorhanden Mantels Costumes en JAPOMSTOFFEW tegen veel verminderde prjzen D SAltfSOM Veemarkt te Rotterdam Dinsdag i6 Juli 1901 Vette Ossen en Koeien goede aanvoer prijzen waren voor ie kwaliteit 34 ae kwal 32 3e kwaliteit 28 cent per half Kilo Magere Ossen Melkvee en Vaarkoeien goedaangevoerd Vette Kalveren goede aanvoer ie kwaliteit aa jde kwaliteit 26 3de kwaliteit 2a cent per halt KI Stieren goed aangevoerd Handel voor vet vee en vette varkens prijshoudend Melkvee traag ADVKllTKINTIiCN Heden overleed in den ouderdom van rnim 81 jaren onze geliefde Vader en Behuwdvader eeRiiiT ummm lmümak Directeur van het jl ederlantUch Schoolmuseum Ridder in de orde van Oranje Z aeMti weduwnaar van MARIA PREDEKIKA VROEG 1 N E IJZERMAN AkSTEKDAM i liALLEMAK l M J IJZERMAN I C G Tis EEKAteebest Lailemvh J N TAN EEK G H DE GROÓf BniKSLOOT I lAlbmajj J S j t GROOÏ IG B jiiALLEMAN Je Roi tebdah ü l4ï leman £ ij L LSZ Amsterdam 14 nll 901 Volttrekt eeni KenniageviTiff De teraarde beafelling zal plaats Ijpbben Donderdag ais ten 1 uur oBJde begraalplöats Enslioord tepiemerlmig extbA qpvoeinhii fi de Tpoverting jj Kinder Ope rette in 4 hedr DOOR TTO LUpWIG j OP a s Donderdag 18 Juli s avonds yi uur precies iDdeSocieleit Ods Genoegemi Zaal Kanslniin te GOUDA ENTREE voor Leden van de Sociëteit Ons Genoegen hunne dames ol kinderen 1 0 60 per persoon Voor niet Leden der Sociëteit 0n8 Genoegen hunne dames ol kinderen f per persoon PLAATSBESPREKING ItonderdagtnlMag i uur preete in de Sociëteit Ons Genoegen H H Koek en Banketbakkers Op DOyDBBDAG 18 JVLla t des avonds 71 unr zullen eenige leden van het HooJdbestuur der NEDERLANDSCHE BANKETBAKKERS VEREENIGING uit Amsterdam in het MÜUair Tehuis Peperstraat uiteenxetten en duidelijk maken DE AANBANGIG ZIJNDE VET OP ARBEID EN RUSTTIJDEN Wjl allen hebben daar groot belang bj en willen trachten met de hulp van bovengenoemde Heeren hier een Afdeeling op te richten Een flinke opkomst is geweneeht daar het ons aller belang is Namens leden van bovengenoemde Vereeniging P W KAMPHUIZEN J A VERHOEPP Op het Atelier van U S MSOH kunnen tegen flink salaris gedurende het geheele jaar voor vast Costiimerokkenwerksters geplaatst worden Handgeld f 90O Koloniale Werving bö het aangaan van eene vrjwiUige verbintenis voor 2E8 jaren Aaiibreiiggcid KWiMTIG CilILDE V Men melde zich aan rrlJmUUgert en MmttepUchUfien mei onbepUaM nUlUepUcMtgeu onder Ae wapenen rden in het vorige jaar door bemiddeling der Spot en MET aOEDFISDEN der aange f aan hunne CrIeDITEÜBEN 1 f M tieso I verlof by den Commandant van het Koloniaal Werdep6t te Harderwijk of bg een der plaatselgke o Garnizoens Commandantci biJ hun onmiddelltiken chef Van de uitbetaalde HandgeldeuAdministratie van het Koloniaal Wer nomenen gezonden I aan hunne PAMILIËN I fOfOA Total mnger Xai zijn voorbeil Mnger Ma ziJn onmii Mnger JWa zijn iif alli mingrr Maai z jn ongefe Singer Mat zijn voor j el Onderricht lacMoes lig in constructie en alwerking fucMne I ir voor huishondeljk gebruik en njverheid aeMne ikken van industrie de meest gezochte Jacftfne aard in werkvermogen en duurzdt pheid lacUne li moderne bordufen de meest gescttkte WmU Tikt Parl 190 JrandPri ilis o i i het maderae borduren TrODi an e Tien we 27 MAATSCIMPPIJ Maatsehapp tot Ikeploitatie van de Fietoria Bron Kanttor voor Nederland Boompjes éO Botterdam Qébrt Stoll werck s Chocolade en Cacao DcBlmatige óoor de nieuwste uilvintlingon mactiinaal gebied verb t rde fhbfieatle m nitahütend gebruik van fijn en fijnsio grondbtoften fi rantleerfi lei rlwniker van StoUwerck s Ghccolade en Cacao een aanbevtuenswiai dig fiibriV tat cauïïkeung U aotwoordQ ide aan ien inhoud der Twp Hltikflttea Lc irma bc a ddö 27 Brevets mIs lïofieTeraïicIct 44 Eere Dipioma s gouden evz Medaïllee een bfiwqs ïan uittnnnlend fijn fabniiait Keeds 1874 Bilireyf de AccaUemie national de Paria Nous T0U8 décomons une 1l A Ulo d or pr mière clnKNe an oonsldaratloii os Totra exoëUenta fipbrloatlon de Chocolat bonbons vaa ias eto etü 8tsUw8rQl B falrikaat is verkrijgbaar bi Il A Cünfiseurs BaiiketbokkerM eiUL GenezaalTM genwoordi er Yoor ïïederluid Jiüiiu Hatteimlodt Ameterdam Kalrerstraat 103 Gebroeders STEEHSMA Bloemisten Turfsingel TELEPH No 114 Bieden aan om thans te planten prachtige Variteiten van dkCm DAHLIA S welke den geheelen Zomer met prachtig gevormde Bloemen prjjken en doorbloeien tot de vorst intreedt VERDER HET BEKENDE INISCCTEN CIDER dat door bjjvoeging van 40 doelen water alle insecten doodt en voor planten bloemen on vruchten onschadelijk is V Liter f 0 50 Liter 0 80 i Lller f 150 BulteplandSch Overzicht De Pekingsche correspondent van de TilAes is op reis ifi Korea en sept interessante dingen over den voortgang dien de Japanners in dit land maken janan wordt ladgzamerhand zoo dicht i Yolkt dat een land waarheen de emigrdtie zich geschil t kan richten het zeer welkom mpetj wezen En het ligt zoo dicht bij Korea heeit zooveel b ang erbij dat geen ander datj vooral Rusjand daar geen vasten voet kri t dat de emigratie jaist naar Korea zekp in Japan wel zal worden a ngembedig jHet aantal Japanners in Korea neemt dan lok voortdurend toe hqn spoorweg van Chemnelpo maar Seoel is uitstekend in orde een leel vai den landbonw is in Jinn handen nege tienden van de scheepvaart en inde Ping yang kolenvelden hebben zij leitelijk het monopolie Rqsland dat natnnrlijk de groote mededinger is is hoogst beleefd jegens Japan geeft kennis aan de Japansche legatie van Russische troepenbewegingen in Mandsjoerije wanneer deze de Eoreaansche grens naderen en zon een Japansch officier nooit de ïeleediging laten aandoen die een Engelsch ofScier ondervond toen hij met een Chineeschen pas en belofte van Rnssische hulp door Mandsjoerije reizende door Kozakken werd gearresteerd en het land uitgezet Dat Rusland zoo beleefd doet tegen Japan is natuurlijk omdat het in Mandsjoerije waar sedert de moordpartijen van verleden jaar groote onrnst heerscht de handen vol heeft volgens de Times hebben zü 175 000 man in Mandsjoerije en zonden deze niet meer doen dan net hun tegenwoordige posities behouden Of het later niet zal trachten in Korea meer macht te krijgen is wat anders Zeker is dat Japan tegenover elk voordeeltje door Rusland behaald tegenwoordig dadelijk er ook een verkrijgt En ten slotte moet het groote aantal Japanners in het land aan Japan wel een groeten voorsprong geven Maar het is ook waar dat Korea in handen van de Russen geljjk zou staan met voortdurend een geladen pistool tegen het voorhoofd van Japan Te Londen nog altgd gernchten kennelijk uitgestrooide praatjes over het spoedig einde van den oorlog Een Londensch weekblad zegt dat in den Britschen Ministerraad is besloten krachtige maatregelen te nemen tot een spoedige beëindiging van den oorlog in Zttid Afrika Aan Kitchener zou bevel ge FEViLLETOX Ei delijk Saamgebracht 79 Ondertusschen overlegde ze ze had nu too rijketijk tijd daarvoor oi ze Ridiard aanstonds van deze door de ziekte haars vaders veroorzaakte wendine zou in kennis stellen En ze kwam tot het besluit het voorloopig niet te doen Ze wilde hem niet bij al haar bekommernissen halen Van het verloop der Laudacher ache aangelegenheid waaraan ze met merkwaardige kalmte dacht zou ze wel hftoren En dan waitneer men eerst weer met de een of andere pretentie bij haar aankwam dan was het altijd nog vroeg genoeg om de weinigen die dit mocht aangaan met deze nieuwe lotswending in kennis te stellen xin Rita van Uechtritz hierin ongelijk aan de meeste leden harer kunne deed de bezorgingen en inkotmn die haar uitzet betroffen liefst alleen Ze had daarbij noch behoefte aan viouwelijk advies noch was haar iets aan de begeleiding van haar verloofde gelegen die trouwefa o6k maar zelden tijd daartoe zou gehad hebben Zoo had ze zich op een foormiddag vroegtijdig naar een der groote meubelmagazijnen in de tl pxigeratraMe begeven die daar eerst in den zonden zijn een proclamatie uit te vaardigen waarin den Boeren wordt aangezegd dat al hun eigendommen verbeurd verklaard zullen worden wanneer zij niet onmiddellijk de wapens nederleggen Verder werd aan Kitchener opgedragen de Eoerenaanvoerders verantwoordelijk te stellen ToOr het wangedrag der Boeren te velde De Dfly Mail verklaart dat 70 000 man infanterie door Kitchener teruggestuurd zullen worden dit is het grootste deel dcri militie alle soldaten van de garde alle Indische troepen ook veel rijdende en veldartiUerie en de meeste nieuw uitgekomen Yeomen van vijf shillings per dag Van de overblijvende troepen zullen 50 000 man worden gebruikt om de Koeren na te zetten De Kaapkolonie moet zich zelve verdedigen In zijn redevoering over den politieken toestand wees de eerste minister der Kaapkolonie 8ir Gordon Sprigg op don geleidelgken voortgang naar een federatie van Znid Afrika Ten einde den terugkeer tot een verantwoordelijk bestuur te verhaasten is de regeering voornemens een uitgebreid stelsel van immigratie van loyalisten uit GrootBrittan nie en uit de rest van het Britsche R k naar Transvaal en de Oranje Kolonie te bevorderen De eerste minister achtte den tegenwoordigen toestand van de Kaapkolonie gunstiger dan ooit sinds de oorlog uitbrak Er wordt overleg gepleegd tnsschen lord Kitchener en het Kaapsche ministerie waardoor naar sir Gordon hoopt het einde van den strjd zal worden verhaast De 4nancieele toestand van do Kolonieis bevredigend de inkomsten overschredende ramingHet voornemen bestaat een tolconferentiebijeen te roepen tegen het einde van ditjaar voor geheel Zuid Afrika om daardoorte komen tot de eenheid van de Zuidafrikadnsche tarieven In de Belgische K raer is de vorige Wieek beraadslaagd over de begrooting van onderwijs De afgevaardigde Hyman stelde in t licht dat volgens de officieele statistiek 127 000 kinderen in België geen onderricht genieten Daarbij moest opgemerkt worden dat de nietofflcieeie scholen van de clericaien zooveel mogelgk leerlingen opgeven om de Staatssubsidies te doen verhoogen die volgens het aantal leerlingen afgemeten worden loop der laatste maanden geopend was Het gold de uitrusting van haar boudoir Richard had haar geheel vrij jelaten zoowel wat kleur stijl van het geheel oJ houtsoort enzoovoort alsook wat de kosten betrot Eensdeels had hij wel een goed vertrouwen op haar goeden smaak en die zekere verstandige kalmte die dan toch de kern van haar wezen uitmaakte ze was niet voor niet de dochter eener Zwitsersche en nog wel eener Fransch Zwitsersche en die haar wel zou beletten in overdreven verkwisting te vervallen En dan wat zou het dezen eenen keer hinderen zóó ze het laatste deed f Het kwam hem voor als zou het hem innerlijk verlichten wanneer ze hem op deze wijze eens een paar oèers oplegde wanneer hij bij haar óók eens iets door de vingers had te zien Want was hij het niet die ondanks al zijn handelen als man van eer m den grond toch bitter onrecht deed aan dit niets vermoedende vertrouwende wezen f Hij raet den moeilijk en onvolkomen verstikten hartstocht voor een andere in de borst Nu in dit eene geval weinig genoeg vermoedend wie weet overigens of re de zaak al te tragisch zou hebben opgenomen wanneer deze haar bekend ware geworden besteeg Rita van Uechtritz de vele trappen van het meubelmagazijn dat de tweede en derde étage van een nieuw opgetrokken reusachtig hoekhuis innam Onderweg overlegde ze welke keuze ze zou doen Haar heerlijke teint leende zich nog uitnemend voor zalmldeur en deze kleur beviel haar beter dan het eeuwige lichtblauw dezer honeymoon nesten En of men de wanden geheel met atlas in een plboi Van 136 510 schoolkinderen die in 1898 do scholen verlieten hadden slechts 33 451 alle klassen doorgemaakt Bil het onderzoek van de miliciens bleek dat van de laatste jaarsklasso van 13 300 man 1678 of 12t pCt geen schoolonderwijs ontvingen slechts 1362 of 10 pCt konden iets meer dan het lezen en schrijven HySan wees er op dat de door de orden bestuurde seminaria zeer vrijgevig met de onderwijzers diploma s zp en dat do nit deze inrichtingen voortgekomen onvoldoende voorbereide onderwjzers steeds zeker zjn door de clericale regeering bj de aanstellingen boven het uit de staats seminaria voortgekomen persooeel voorgetrokken te worden Ten slotte hield de afgevaardigde zich bezig met eenige door geestelijken geschreven leerboeken die in de clericale seminaria gebruikt worden ZM wordt in een geschiedenisboek de hertog van Alvn tot don grootsten held verheven terwijl de prins van Oranje Marnix en do onderteekenaars van het compromis als in schalden geraakte adelijken helacheluk worden gemaakt Een literatuur geschiedenis Verwaarloost de geheele geestelijke beweging ill Frankrijk en België een ander leerboek keert zich tegen de burgerlijke vrijheid zooals die door de grondwet erkend is De krach in Dnitschland werktnog steeds na Weer een nieuw faillissement wordt ditmaal uit Augsburg gemeld waar de bankinstelling Bnrkardt Co haar betalingen geslaakt heeft Dat men in Saksen de toekomst zeer zwart inziet is wel af te leiden uit het volgende résumé uit het verschenen tweede deel van het jaarverslag der Dre dener Handelsund Gewerhekammer De afzet verminderde in de meeste gevallen zeer sterk toenemende bloei kan slechts voor enkele industrieën worden geconstateerd Dikwijls moest zelfs met verlies gewerkt worden daar geen gezonde verhouding bestond tnsschen de hooge prijzen der grondstoffen en den lagen verkoopsprijs van het afgewerkte product Ook de levensstandaard van de arbeiders werd door dit alles sterk gedrukt Het hedrijf moest in een aantal fabrieken worden ingekrompen en overal werden arbeiders ontslagen of all hans de loonen verlaagd Over de chronische werkloosheid wordt zelfs al niet meer geklaagd en slechts hier en daar is er vraag naar zeer bekwame arbeiders Ieder fabrikant is al blij zoo hg wat te doen heeft en om voor de fabriek tenminste een ploeg bekwame werkkrachten hgeen te houden werkt men op enkele plaatsen maar door en stapelt en rosetten arrangemeat zou beklceden Wanneer dat vuil werd en haar niet meer kleedde dan het men over een paar jaar de heele geschiedenis die het oog dan toch begon te vervelen wegnemen wanneer het zoover was was er weer iets nieuws meer elegants opgekomen Dat ze voor de zaak zooveel mocht besteden als ze wilde had Rita haar verlootde natuurlijk aangezien En ze verwonderde zich weer eens over deze zijne grenzcnlooze voorkomendheid jegens haar Ze was boven aangeland en betrad nu de magazijnen waaraan de talrijke daar uitgestalde mrichtingen dte meest telkens tot een soort vertrek vereenigd waren iets labynntachtigs verleenden Hier had men met een paar neten divans dito tochtschermen en bonte paneelen verder gekarakteriseerd door opgehangen waaiers en lantaarns een aardig stukje Japan geschapen Ginds stelden mollige zittingen en tapijten een turksche kamer voor een rookvertrck natuurlijk waarm zells de langslangige nargileh de persische waterpijp niet mankeerde De weer eenigszins afgedankte renaissance met haar bruine lambnzeenngen haar ruwhouten zittingen en wonderlijke estrades voor niets en nog eens niets als moest er in het vertrek een poppenspel worden opgevoerd scheen toch altijd nog liefhebbers te vinden want ze was door eenige degelijke en kostbare stukken vertegenwoordigd Maar wat beteekenilc dit alles bij de luxe der nu weer meer gewilde inrichtingen k la Louis Qumze directoire en empire de laatste weliswaar stijt en recht van vorm maar alles in atlas en brocaatglans stralend in het geschitter VI o l S t 18 W den aangroeienden voorraad afgewerkte rtikelen in de magazijnen op Ook de kleinhandel wordt door dit alles sterk getroffen daar de koopkracht der bevolking verbazend is verminderd Vevsprei fle Berichten I I j Frankrijic De kassier van de filiaal der Franjche bank te Evrcux Mailard gehoeten is wegens verduistering van ctteijke honderdduizenden francs in hechtenis genomen Hat nieuw gereorganiseerde reservècskader komt onder bevel van admiriiilBessen en zal twee duizend man teilen terwijl het eigenlijke doel is het arineeffeo tief te verminderen en de uitgaven te beperken Déronlède heeft in de verbanning tochook nog lust en gelegenheid gevonden omeen hete en een dronk te wijden aan zjjnongelukkig land waartoe eergisteren in zünvilla te San Sebastian een banket van 22converts heeft plaats gevonden bij gelegenheid waarvan do patriotische specialiteit ineen soort van vervoering geraakte ten aanzien van de mogelijkheid van een bondgenootschap tnsschen Spanje en Frankrijk Het bedrag van den uitvoer heeftover de eerste zes maanden van dit jaarbeloopen 2429 475 000 fr 68 710 000 fr mrader dan over het vorige jaar terwijl deinvoer steeg tot 2105 835 000 fr dus met 87 150 000 fr Een vijftigtal Benedictüners zullen tePadua een prachtig landgoed betrekken Het heet nn dat er tnsschen de Frlnsche en de Portugeesche regeering een vergelijk is getroffen ter regeling van de Portugeesche schuld De prefect Van Algiers Lutand wordtwaarschijnlijk prefect Van het departementBouchesdn Ehóne en de prefect van hetYonnedep rtement flaudefroid feaat dannaar Algiers In Frankrtjk maken de militairen van lapreren rang óók al een onbehoorlük gebraik van hnn wapenen Zoo heeft een soldaat te Arraa met bajonetsteken een korporaal en een burger ernstig gewond toen deze beiden hem naar de kazerne terugbrachten waaruit by zich verwijderd had zonder permissie er kristallen priama s in lapis lazuli en echt verguldsel I Rita voelde zich tot deze laatste dingen getrokken en vond spoedig den weg daarheen Ze wBs hier reeds bekend en de jonge verkooper die zich bij haar binnenkomen ter harer dispositie had gesteld werd zoodra daartoe bij het binnenkomen van meer pubjiek gelegenheid bestond door haar geloosd zoo was ze nog ongestoorder in haar beschouwinR Men had daar een paar wondervoUe zaken m rozenhout en zilvÈr een spiegelkaslje kleme tafel cassette waarop ze letterlijk verheid was Juist stond ze er weer voor Ze behoorden bij de inrichtingen in het zuiverste rococo en men had haar hier een klein heiligdom opgericht omheind door portieres van lichtblauwe zijde Een groot jeugdig heer doorkruiste de uitgestrekte zalen eveneens sedert ongeveer een half uur zelfs met potlood en notitieboekje waarin hij nu en dan iets opschreef en was na een juist niet interessante wandehng door een lange smalle gang die door den muur met zijn vensters naar de donkere binnenplaats ter eener en de ruggen van ontelbare buffets ter andere zijde gevormd werd eindelijk weer eens m lichtere streken beland Daar kreeg bij juist even een rijzige damesgestalte in het oog die op eenigen afstand echter ook reeds weer tusschen de uitgestalde meubelen verdween Hij was als geclectriseerd Maar het was hier heel met makkelijk elka ir te vinden men kon letterlijk verstoppertje spelen met en ook zonder opzet Zoo ging het hem nu met haar tVoriit verveigd