Goudsche Courant, donderdag 18 juli 1901

DuiTlCHLAin De minister ran binnenlandsche zaken heeft den gemeenteraad van Berlin Toor gesteld de mtschrgving van een nieuwe burgemeesterverkiezing en ondertnsschen is beleend geworden dat de mededeeling van de nieterkenning van den heer Kanömann als tweedebnrgemeester is geschied in zoodanigen vorm dat er geen twijfel meer kan bestaan aangaande den persoon des neigeraars Zi ne Majesteit heeft geweigerd de verkiezing van het gemeenteraadslid Gaatav Kanffmann tot burgemeester van Berlgn goed te keuren dus heet het als leefden wij nog in de dagen van Frederik den Qroote toen de persoon van den vorst zoowat in alles den doorslag gaf I Italië In provincie Pavia zjjn een aantal kerken gesloten moeten blgven doordien de priesters hooger traktement eischen ge Ned West Ind Expl en Mijob Maats 6pCt Deli Courant 82 Lettergieterij Amsterdam 93 Eijnlandsche Stoomtram 110 I5EC 3L av£B flODD ftOTTlSDAltviee Teru S 19 18 18 93 19 68 1 97 9 18 3 80 3 49 8 68 4 89 4 64 6 16 6 94 8 18 7 08 1 96 1 44 8 14 8 17 Mi 9 14 10 19 18 46 U il I 1 06 6 01 t 4 J 10 19 1 14 4 11 6 11 8 81 J iO SO 1 91 4 18 6 18 8 41 10 87 18 84 19 44 1 80 t 9 89 3 61 4 08 g 5 97 6 36 6 45 6 89 7 47 8 07 8 S0 8 69 9 S1 10 46 11 08 U d AU ie e 9 Ueeee ï 6 iW Op de W 4 Zeed de e Di deageeh t bili tU de 8e kl gbe U e e l U m H S IU Sp L p U e wü 1 AU Oi U 1 48 f 4 98 1 8 17 f 1 64 I 6 41 7 I 86 9 14 1 46 3 46 4 08 4 46 6 t8 6 04 8 99 7 86 7 69 8 91 S 16 B r 48 t l 3 v 6 6 46 9 58 9 08 6 10 8 61 10 08 11 69 If on 19 95 1 09 9 09 9 8 1 08 4 18 4 94 4 69 6 18 6 43 6 94 7 09 7 98 6 90 8 49 9 47 10 09 lO U 11 M B Bolludnke ipoor L Eitn inppleine ni ye lu de Col peg 1 da W on Uli i 49 8 91 7 89 8 01 8 89 9 17 9 68 9 Si 10 18 10 48 lUV 8 18 10 08 8 94 J 10 17 D f 8 88 E 10 6 89 6 48 6 16 8 49 7 7 8 48 8 59 B 44 10 19 10 84 10 8 11 16 U 67 O o D 1 i A S T B R D A H 1 Mtet toudk 8 S 6 11 8 8 9 18 lO M 10 69 11 08 1 10 1 84 M t 07 4 48 6 1 16 8 48 9 61 0 19 10 80 10 87 11 08 AouLW 8 01 8 t8 9 J 10 10 U 4 11 48 19 87 1 67 8J 4 11 4 67 6 80 6 48 8 44 9 8 10 8 1 08 11 47 1M9 AmibC 8 10 9 18 9 8T 10 8 ll l 1 08 l lu 1 13 8 40 4 17 t 1 5 46 8 01 a 10 0 11 16 ll il 11 14 Viut 0 8 81 7 16 8 10 1 16 9 18 9 81 1 18 11 11 68 1 11 8 10 8 84 4 41 8 08 8 91 7 09 10 9 16 9 48 4 lUt W 6 34 8 47 1 80 8 90 8 4 9 80 9 46 11 80 19 49 l 6 9 40 8 9S 8 43 6 01 6 91 8 86 7 1 8 9 9 40 10 01 loud 7 0S 7 81 8 18 9 19 9 99 10 18 10 84 19 81 U6 1 6 8 9 4 18 4 84 8 47 1 07 7 4 8 0 9 11 10 1J 11 11 vanger van Hameln Cantate in 3afdeelingen woorden van den heer Ds H P Schim van der Loeft en muziek van den heet S van Milligen De heer van Milligen was bg deze nitvoering tegenwoordig I Het gezang der kinderen was zeer goed alleen de begeleiding van de muziek liet hier en daar te wensehen ovef er was geen gelgkheid op sommige oogenblikken Na afloop werd de heer Spaanderman een krans vereerd namens de Commissie der Muziekschool De jonge dames Cats en v d Berg boden den beer Spaanderman een cadeau aan waarvan een pbotografle was gemaakt en hetwelk vergezeld ging van een album met de namen der deelnemers Te 2 nor werd een matinee gegeven door de stafmnziek van het 4de Beg Infanterie Bij de nitvoering van de Rattenvanger en de matinee was veel publiek aanwezig Tot slot der feestviering zal heden avond ten 7 nur een concert plaats hebben van het 4de Beg Infanterie directeur de heer W van Erp Na afloop v n het concert zal bjj gunstig weder Bal Champêtre en verlichting van den tuin plaats hebben speelde met eenergie en met gevoel dit hebben wij reeds meermalen getuigd toch moeten wiJ het nu nog eenmaal zeggen en wjj hopen wanneer weder later opperettes znllen worden opgevoerd dat ook zij dan hare medewerking zal willen verleenen Fatma een arme weduwe kwam zoo wjj meenen voor het eerst op de planken om een hoofdrol te vervullen zij speelde met gevoel en haar komt een deel van het gelukken van de operette toe 50 Jarig bestaan DES Croudsclie Muziekscliool II üemeng de Berichten De Maasbode deelt mede dat de presidentkerkvoogd van de afgebrande kerk te Monster van plan is de kerk geheel in den ouden toestand terug te brengen De vriend van AH Ahmed was een en al een jolige gast die zich zeer los over het tooneel bewoog en niet weinig bijdroeg om de lachspieren in beweging te brengen en hy slaagde daarin op voortreffeljke wijze mede een eersteling op het tooneel In haar tweede gedaante van een wesp was zij zeer goed zg verplaatste zich in weinige oogenblikken van het eene in het andere genre Dalila speelde zeer goed de haar toebedachte rol bare gestes waren goed gekozen j wij zouden te uitgebreid worden wanneer wj het geheele sprookje gingen behandelen toch zouden niet gaarne MestaphoruB de booze toovenaars vergeten hg toonde voor de zooveelste maal dat hij de hem toegedeelde rol met de meeste opvatting tot zijn recht doet komen Een woord van hulde komt hem daarvoor toe Te 6 i unr toog weder een groote menachenmassa naar Ons genoegen ter bijwoning van de zoo druk besproken operette de Tooverring in 4 bedrjven Geen plaats bleef onbezet velen moesten teleurgesteld worden daar reeds vroeg de kaarten waren uitverkocht Ten 7Vi uur nam de voorstelling een aanvang Het eerste bedrijf waarin bj het ophalen van het gordjjn het gebeele tooneel gevuld was met kooplieden en Marktbezoekers allen in Oostersche kleeding maakte een aardigen indruk zang en mimiek waren goed ingestudeerd Het geheele tafreel deed ons aangenaam aan en menigeen verlangde nadat het scherm was gevallen naar hetgeen verder zon komen Hat tweede tafereel de grot met de dwergen was een tableau zoo kunstig opgesteld en zoo geheel in den geest met het sprookje dat men haast aan de werkelijkheid zou gaan gelooven Voor deze grot was door den heer H C van Staveren een prachtvol decoratief geschilderd dat wiJ niet onvermeld mogen laten en dat naar wij hopen door velen die men genoemde heer wel zal willen opdragen zal worden gevolgd De heer van Staveren heeft getoond een zeer handig en talentvol decoratieschilder te zijn De dwergen waren zeer artistiek gekleed en deden hun best evenals de andere om de voorstelling te doen slagen Het tableau met de amazonen die mede zeer in overeenstemming met bet sprookje waren gecostumeerd was ook de moeite waard Hel was eigenaardig al die dames met speer en schild gewapend de verschillende bewegingen te zien Bitvoeren Tot zoover hebben wij gemeend over de verschillende koren van het tooneel te moeten gaan en zonder in het minste iets op de andere hoofdpersonen te willen afdingen komt het ons voor dat Ben Ali de eere toekomt Zij Nabij Keulen zijn Zaterdagavond twee mannen bij het zwemmen in den Rijn verdronken Het lijk van éèn hunner is gevonden En nu wg de voornaamste hoofdpersonen hebben besproken moeten wii nog even stilstaan bij Flamingo Vooral haar voordracht was uitstekend en van eene goede geest kan geen kwaad gezegd worden Wg brengen haar openlgk onze hulde en hopen haar nog meermalen in dergelijke rollen te zien optreden Ëen meisje van 10 jaar te SaintMartin des Plains in Frankrgk Auvergne moest een koe naar de weide brengen Zjj leiddn het dier door middel van een touw dat zij voor het gemak met een 4osBon strik om haar arm had vastgemaakt Toen de koe plotseling den kop omdraaide om een vlieg te verjagen werd het meisje omvergeworpen Zü gaf een gil van schrik waardoor de koe schrikte en op h l ging het kind achter zich aan leepend Na 250 meter werd de koe tot 8ta ui gebracht Het meisje was toen reeds dood Haar Igk was afzichtelijk vermuikt Een ontrouwe brievenbesteller 1 Door de politie is een onderzoek ingesteld naar aanleiding van onregelmatigheden welke zonden zgn gepleegd door een brievenbesteller te Amsterdam BiJ een huiszoeking in zgn woning werden tal van brieven briefkaarten en drukwerken meerendeels verscheurd in beslag genomen Wanneer het publiek van dergelijke operettes geniet dan denken de meesten er niet aan dat voor het daarstellen daarvan zooveel hoofdbreken noodig is wg evenwel doen dat wel en daarom brengen wij in de eerste plaats hulde aan den heer Spaanderman als directeur die met zooveel volharding de repetities heeft moeten leiden en die nu de voldoening smaakte dat zgn streven op hoogen prgs werd gesteld èn door de Commissie èn door het publiek èn door de leerlingen De leerlingen der solo en koorklassen boden hem een prachtigen krans aan De regisseur de heer Natzgl zg hier mede een woord van hulde gebracht voor zgne veelomvattende taakj bij toonde te zijn de rechte man op de rechte plaats De krans die hem werd overhandigd moge tot bewijs daarvan strekken dat men zgne werkzaamheden waardeerde Men meldt uit Eerbeek Velu we aan de Nieuwe Arnh Ct Spookvsrschijnselen booze geesten etc behooren tot het verleden Ja zoo zegt men Maar weg heelemaal weg neon hoor dat zjjn ze niet Dat ondervonden bier dezer dagen enkele arbeiders van elders die des nachts in een soort keet verblijf hielden Om één uur na middernacht hoorden zg eau geweldigen slag en tegelijk werd de Nog enkele regels moeten ons van het hart Bij uitvoeringen enz is er natap lijk muziek en nu mogen wij niet anders dan ook de bh die in het orchest medewerkten danken voor hetgeen zjj gaven Wg zagen daar ook den anderen leeraar der Muziekschool als Ie violist die zich tot die opoffring voelde genoopt om het feest van de Muziekschool te doeU slagen Het orchest daarom ook onzen dank gebracht voor de uitstekende begeleiding voor koor en solo s te meer daar het grootendeels leerlingen der orchestklassen waren Hiermee liep de eerste feestdag ten einde en als de tweede dag ons evenveel te genieten geeft zal dit feest ons nog lang in herinnering blijven Tot opening van den tweeden feestdag werd ten li uur opgevoerd De Ratten Utrocte Spoorwegverbindingen met GOUDA Zomerdienst 1901 Aangevangen 1 Mei 1 t l t 7 11 7 86 8 91 8 88 door 7 18 40 7 88 8 60 7 8 8 67 8 96 7 44 t OS 9 99 9 46 S 8 54 9 9 4 9 88 Ooudt Moordreokt ifianwarkaik Capells Rottarduii M KotterdimD F Botterdun B 9 67 10 86 10 68 11 15 11 09 II 11 18 11 90 10 18 10 68 11 99 11 80 7 7 7 1 6 10 5 90 1 88 1 00 11 18 t 10 08 8 09 9 03 11 96 9 OUD A Tiee Ten 1 S 11 88 11 81 11 46 19 04 BOTTBRDAM 7 68 Sotteidam Beun t Rotl rd m D P Botterdun M 4 49 6 90 6 04 1 11 7 99 Oipall 4 69 6 41 f Niauirerkwk 6 01 6 61 Uoordrseht 6 11 8 04 0 d 6 17 8 10 6 96 7 89 7 43 d AU 1 9 U tal ketolmi 9 40 9 48 10 16 10 96 lO SS 10 48 10 49 dn 8 39 3 7 46 9 18 9 47 8 08 8 84 9 00 9 SI 10 08 10 19 hnlWtei ep dui li p k id t g A id OOUDA nUN HAAOnM veru 9 91 8 46 4 19 4 50 6 18 5 09 6 18 5 97 96 19 66 1 16 1 S8 1 07 1 18 1 88 65 1 87 7 16 9 87 8 41 9 11 7 11 8 5 7 8 9 09 7 68 9 14 7 51 9 08 9 19 9 88 Oouda Ienali liMrii 8o t nn rZeg Voorburg H gfc 9 81 10 00 10 19 10 58 11 18 19 16 19 11 06 11 18 11 80 9 41 10 98 10 46 11 86 11 48 19 46 19 1 44 9 90 9 48 4 16 4 46 OO 4 16 4 87 6 19 6 9 7 01 7 41 7 66 8 18 9 40 10 96 4 48 6 98 0 48 4 81 6 43 lO Oi 6 1 6 64 lO U 7 4 49 6 91 6 46 7 06 7 81 6 09 8 18 8 46 10 96 10 64 h Bekiln eem biljet Ie U ee ippliiuit h riii Htg 5 89 8 7 19 7 86 M6 8 6 9 03 9 4 lO U 11J5 11 5 19 0 1 30 9 40 9 57 4 1 Voorbarg 6 88 Z Z t l 1 6 Zo l m Z g 6 69 K S in4S 9 51 y 6nli Mo 5 a j is 9 19 9 80 10 11 10 64 U S 19 08 U 9 6 19 3 09 3 94 4 eitnbeUleL e o t D 4 u ra fc ii r 10 14 10 6 19 00 19 89 9 16 3 H 11 16 9 39 11 94 9 40 S n 10 49 11 47 1 S9 108 3 13 3 4i a 9 89 4 39 49 6 80 7 J 0 7 88 8 86 10 80 11 06 7 95 10 46 8 07 7 88 8 48 10 64 6 04 844 7 00 7 44 8 08 5 li ll 11 48 9 07 8 98 8 11 8 9S 8 69 9 89 10 14 rond 6 90 a Sl 7 88 7 60 8 18 Oadev 6 85 Woard 6 48 8 48 Utrtcbt 8 08 7 4 ff j 3 19 4 i 4 41 6 49 8 l 7 00 7 68 8 49 9 35 10 08 10 48 4 9 7 94 9 10 16 U OJ 4 88 9 86 8 64 4 46 S 18 6 18 7 14 7 49 1 1 9 89 10 07 10 43 11 18 Ulrwht 8 18 8 89 7 47 8 88 9 90 10 04 10 41 ll ï 11 48 19 09 1 48 8 08 Wo nl a 8 07 8 44 8 09 9 87 10 97 11 66 19 06 19 97 Oadaw 6 18 8 88 8 17 10 8 1 86 Oowll i 4i T 08 7 M 8 80 0 08 9 t6 10 48 11 18 11 11 1 11 19 61 9 18 1 40 deur der keet mot kracht optngeslageu Het de rust de mannen was het natuurlijk uit Ook d volgends nachten precies te één ure werden verdachte geluiden vernomen Dat kon zoo niet langer de keet moeit worden afgebroken en op een veiliger plaats neergezet Zoo geschiedde het Een inspecteur van politie uit Brielle heeft gisternamiddag in vereeniging met de politie uit de Lange Torenstraat te Botterdam op de Oosterkade bjj de Qoudsche boot aangehouden zekeren de J uit Nieuwerkerk a d IJsel verdacht itta oplichting Eenige weken geleden verkocht hij te Brielle paardotnigen doch in plaats van deze te zenden zond hg aan sijn afnemers ondier rembours pakjes die een aantal plankjes inhielden Het geld dat omdat de pakjes onder rembours verzonden werden door den schipper die ze bezorgen zou was geïnd ontving hü van dien schipper als hij daar aan zgn ligplaats in de Nieuwehaven aankwam Deze oplichter is nu op het bureau van politic in de Lange Torenstraat opgesloten De Daitsche gymnasiasten gaan waarlijk ook al aan de mensnr dDn Verledw week hadden in de bntrt van BerJgn een aantal broekjes hét voornemen om die duelimitatie te gaan navolgen zjj hadden echte degens meegebracht en zetten zich reeds in postuur toen plotseling uit het stratkgewas eenige hoeren met flinke wandelstokken kwamen toeschieten en de ducllanten op een ongemakkelijk pak slaag trakteerden Aan verzet dachten dezen niet want ijj kerkenden in de wezenstrekken van hun aanvallers de eerwaardige gezichten van hun ondo hoeren Een van de papaas as door het aan zoonlief gericht schriftuur bekend geworden met de aanstaande moordpartij Hü had de vaders der andere mannetjes gewaarschuwd en vol pleizier spraken ze af hun spruiten een flinke les te geven De heertjes zullen moeten wachten tot ij student zjjn eerst op dien leeftijd heefteen mannengezicht met litteekens attracties voor de zwakkere helft van de Duitsche bevolking Een merkwaardig kerkelijk bouwwerk is Zaterdag middag in het Westland in Vlammen opgegaan Van de Proteatantsche kent van het dorp Monster staan nog slechts d muren en de af eknotte toren overeind Te kwart over drie werden de eerste sporen van brand waargenomen De spuit van het dorp in de onmiddellgke nabijheid van de kerk gestationneerd was vrj spoedig in werking Ook de brandspuit van Poeldijk was weldra ter pjaatse aan den arbeid Wat vermochten echter deze beido dorpsspniten tegenover zulk oen brand P Volgens ooggetuigen sloegen de vlammen hoog boveB het kerkgebouw uit en waren haewd klaarlichte dag zeer ver in den omtrek zichtbaar Een sterke wind deed voor het overslaan J van het vuur het ergste vreezen De huizen zgn slechts door een smalle straat van de kerk gescheiden Daarom besloot het gemeentebestiiar de burgemeester bevond zich niet in de gemeente telegraSsch uit Den Haag hulp te ontbieden Te half zes verscheen er ean stoomspuit it Den Haag die eveneons eer 1 16 ll l 11 48 t 9 18 ItM Tyd van vreenwlcb Bpoedig water gaf De pogingen den toren vrtj te jonden waren intusachen waarschijulgk mede door de ondraaglijke hitte waarmede men te kampen had mislukt Eenige belendende huisjes vatten vuur doch hier werd het kwaad in den aanvang gestuit fie kerk brandde van het koor af geheel uit Al het houtwerk zag men snccessievelgk verkolen ed onophoudelijk vielen stukken brandende bfilken of planken en stukken leisteen in ftet schip der kerk In plaats van een dak Wet men thans in het gebouw boven zich d u blauwen hemel Van den lorschea breeden torep stortte boven de klok de spits ter aarde De laatste dienst van het uitstekVhde uurwerk geleverd door de firma Volcker te Kotterdjam was geweest de brandweer Meen te ro pen Tot tien innten voor v jf bleef het uurwerk gaan Ook de wiJzerplAen leden veel schade Tegen kwart i oot zeven was het gebouw totaal nitgebrandl De vloer lag dik bedekt met puin verkoold hout en leigrnis De toren zonder spits en met halve wijzerplaten zag er tréurig ontredderd uit De brandweer was n g aan den arbeid De handspuiten werden wat in beweging gehouden door jongens en mannen De stoomspuit richtte telkens kletterend haarforsche waterstralen op die punten waar de vlammen weder zichtbaar werden Ongelukken van persoonlijken aard kwamen niet voor De oorzaak van den brand ligt hieiv als in zooveel gevallen in het duister Twee redenen werden opgegeven Sommigen meenen dat de brand veroorzaakt is door loodgieters die in de kerk eenige reparatie uitvoerden anderen meenen dat het onheil veroorzaakt is door een gebrek aan de electrische geleiding De thans verbrande kerk herinnerde aan Hollands grootheid 1 Men vond er de begraafplaats van Wassenaar en Catharine van Brederode benevens een fraai gedenkteeken voor den zeeheld admiraal Pietersen welk monument mede ernstig werd beschadigd Het gebouw was vrg laag verzekerd n l voor f 40 000 bi de flrma De Joug te Amaterdam de toren voor f 5000 4 f 6000 Het tramverkeer te Berlgn Woensdagmiddag veroorzaakte een brandende tramwagen bg de Sohünhanser poort eii paniek onder de passagiers en de voorbijgangers Plotseling waren de gassen der accnmnlatorèn in brand gevlogen en aan beide zijden van den wagen sloegen de vlammen uit De passagiers vluchtten in aller gl en de conducteurs probeerden het vuur te dooven maar te orgeefs Een volgende jfageh nam toen het brandende lichaam op sleeptouw en reed hem naar een reihise waar de brand geblnscht werd Op deuzelfden dag ontstond een ongeval doordat op den hoek van een straat een groote hoeveelheid zand op de tramsporen was geworpen zoodat de kringloop van den elektrisohen sti oom was onderbroken en de geheele eneigie in de ijzeren doelen van der wagen drong De passagiers kregen daardoor zeer hevige en p nljjke elektrische schokken Toen de zandmasaa s met water waren doorvocht kon het verkeer weer wofden hervat Bg een te Newyork gehouden wielerwedstrijd werd tegen een mededinger die alseerste aankwam protest aang teekeud omdat hij zich door zijn gangmakers had latentrekken door middel van een dun zijdenkoordje dat hg in den mond hisld endat niet gebroken was Als merkwaardigheid deelt de Zandv Ct mede d it een der beroemdste coursepaarden te Zandvoort vertoeft om van de zeebaden gebruik temaken nl Spofford eigenaar de heer A A van den Berg te Haarlem Spofford was in 1897 de charapiondraver te Weenes hg maakte 11 Augustus van dat jaar op de renbaan bg Weenen een toentertüd wereldrecord van 1 min 26 sec over 1000 M Twee jaar daarna wou hfl o a te Clingendaal den loterijprijs zgnde toen het eigendom van den heet W A Ockhorst t Botterdam die hem in Nederland invoerde ZiJn nieuwe eigenaar werd jhr L Boreel te Vogelenzang die hem verkocht aan den heer D A van Stralen te Haarlem Deze won met hem een prijs te Beverwijk op de korte baan Daarna werd hij het eigendom van den heer v d Berg De ouderdomsgebreken Heten zich weldra eenigszints gevoelen bij dit flere paard het zeewater schijnt echter een merkwaardigen en heilsamen invloed op peezen en spieren van een paard te hebban Het is een feit dat de hoer Do NentM een bekend eigenaar van een grootenstaUenpaarden in België steeds züne paarden aan de Belgische kust laat verblijven Friesche boter In het Ned Landb Weekbl wordt het volgende medegedeeld In The Qrocer komt voor een verslag vanwinkeliers te Birmingham daaraan ontleenen wii De secretaris deed voorlezing van een i schrijven van den heer E H Kannrenther viceconsul dei ederlandeu te Birminghau welke brief vergezeld is van een afschrift van de circulaire der Friesche Maatschappij van landbouw inhoudende de maatregelen door die maatschappi genomen om de echtheid der boter van Friesche zuivelfabrieken te garandeeren De circulaire werd reeds gepubliceerd in de advertentie kolommen van The Grocer dd 25 Mei De heer Wright meende dat uit den brief blijkt hoezeer de boterhandel tegenwoordig op zjjn qui vive is zulke maatregelen waardeert hg ten zeerste Hij vertrouwde dat dezelfde weg ook in andere streken zou worden bewandeld en dat het dan voor hem niet meer noodig zou zjjn de waar die hg kocht te analyseeren De heer Bolton zei dat de vervalschingen waarvan in deze soort boter sprake is voor een groot deel in verband stonden met den aard van den bodem Hjj geloofde dat er geen kwestie was van knoeierg on als iemand die Friesche boter in groote hoeveelheden had omgezet kou hg zeggen dat het uitstekende boter was die de Deensche nabij kwam Hij stelde voor te verklaren dat de vergadering van ganscher harte instemt met de maatregelen door de Friesche Mg van Landbouw genomen De heer Newey ondersteunde de motie waarop deze werd aangenomen Maandag vergaderde de gedeporteerdencommissie te Londen weer Mr Roosegaarde Bisschop is daar in zeer krachtige termen opgekomen tegen de opvatting van den voorzitter dat de ambtenaren der Ned Z A 3 M gehandeld zouden hebben als oorlogvoerenden en daarom niet kunnen worden beschouwd als rechtmatige eischers van schadevergoeding Mr Bisschop hield staande dat het hier een kwestie geldt van internationaal recht en privilegie en dat de commissie niet bevoegd was de eischen eenvoudig te schrappen want de eischers zijn burgers van een met Engeland bevriende mogendheid De voorzitter antwoordde dat zelfs iedere beginneling in de studie van het internationaal recht erkennen moet dat ingeval de burgers eener bevriende mogendheid ophouden neutraal te zjjn of de wapens opvatten tegen de vertegenwoordigers van een andere mogendheid zg gerangschikt moeten worden onder de oorlogvoerenden die geen recht hebben om schadevergoeding te eischen Door oorlogvoerenden te worden honden zg op burgers te zgn van een bevriende mogendheid Mr Bisschop verklaarde dit niet aldus te kunnen inzien Wjj zeide hy zjjn een souvereine mogendheid en kunnen bescherming geven aan wien wg willen De voorzitter voerde daarop aan dat de commissie niet heeft te onderzoeken naar den internationalen staat van zekere individuen doch na te gaan heeft of de verbannen personen onderdanen waren van een bevriende mogendheid of zg terecht verbannen werden en of zij verliezen en harde bejegening hadden te verduren als gevolg daarvan De commissie is er zéér op gesteld alle gewettigde eischen te onderzoeken in den welwillendsten en edelmoedigsten geest doch als zjj de eischen moet nagaan door oorlogvoerenden gesteld dan wordt het een gansch andere zaak De voorzitter bepaalde dat het verhoor Maandag der volgende week zal worden voortgezet teneinde mr Bisschop in staat te stellen nadere instruction te bekomen STADSNIEUWS GOUDA 17 Juli 1901 VEHGADEEINGvandenGEMEENTEBAAD op Vrijdag 19 Juli 1901 des namiddag l i uur Aan de orde De suppletoire begrooting voor 1900 van het Bestedelingenhuis De rekeningen over 1900 van de Volksgaarkeuken en het Hoffmansgesticht Het voorstel tot wijziging der gemeente begrootiag dienst 1901 Ing 9t No 51 Het voorstel tot oninbaarverklaringvan aanslagen in de plaatselijke directe belasting naar het inkomen dienst 1900 Ing st No 52 Het voorstel tot verhuur van een gedeelte van de voormalige kantonnale gevangenis Ing St No 53 Het voorstel tot verkoop der werktnigen van den voormaligen beukmolen Ing St No 64 De voorstellen betreffende het personeel der Avondschool voor ambachtslieden Ing St No 56 Het voorstel tot bestendiging van hetopnemen van bepalingen omtrent minimumloon en maximum arbeidsduur in de bestekken der gemeente Ing st No 50 Het voorstel tot bepaling van hetaantal wethouders en in verband daarmedetot wijziging van het Reglement van ordevoor de vergaderingen van den Baad Ing st No 65 De ontwerp verordening regelende het beheer der gemeente gasfabriek en regelende de samenstelling en den werkkring der Commissie van bijstind in het beheer dier fabriek Ing st No 43 De samenstelling der stembureaui voor de verkiezing van een lid der Tweede Kamer van de Staten Generaal De benoeming van een leeraar iu dewisen werktnigkunde en van een assistent in het bouwkundig en vakteekenen aan de Avondschool voor ambachtslieden Hoogstwaarschijnlijk zal onze kermis dit jaar bezocht worden door A Benuer met Stoomcaroussel G Wolfs met Hippodrome A v d Horst met Schouwburg Gebr Rudolph Jacqueb met Circus B Priucelli Schentke met Theatre Nalionaai Eiozzi met Biograph W Bhöme met Panopticum Dobbelaere met Panorama Boas met Pbotografle J Hallu met Draaimolen D Diterwgk met Beignetskraam P Tegelaar idem benevens verschillende andere kleine inrichtingen poffertjes koek galanterie terieen uikerwerkkramen Omtrent de vernieuwde inrichting van den heer D üiterwijk lezen wjj uit Utrecht Eindelijk waren wij zelf eens in de gelegenheid met de geheel nieuwe inrichting de Beignetskraam van den heer D Uiterwgk op de kermis alhier kennis te maken Lang was er naar die gelegenheid gezocht n kleine beschrijving van het prachtig ingerichte Etablissement is hier dan ook niet misplaatst Het voorfront is door n meester in z n vak verricht terwijl geslepen spiegelvensters met beeltenissen van H M Koningin Wilhelmma Z K H Prins Hendrik er prachtig in zjjn afgebeeld De heer D Uiterwjjk heeft moeite noch kosten gespaard om iets prachtigs te leveren Binnen hangen nette kleine gordijnen in sierlijke wanorde afstekend tegen gouden kronen en lusters weer afstekend tegen glimmend koperwerk Alles te zameii genomen durven wg met open vizier te zeggen dat het Etablissement van den hoor Uiterwjjk is eenig in zjjn genre Te Lekkerkerk heeft weer een treurig ongeluk plaats gehad Het 7 jarig zoontje van den heer M Hoogenboezem was met eenige kameraadjes hooi gaan rjjven langs de wetering Door het warme weer werd hg zoo dorstig dat hij t waagde met zgn klohipje wat slootwater te krijgen doch verloor het evenwicht viel te water en zgn kameraadjes die b hem waren konden hem niet te hulp komen Zoo moesten zg hem jamjnerlijk zien verdrinken OoDERKEEK a d IJsEL Hct driej irig zoontje van D S is op 11 dezer spelende in een sloot geraakt en verdronken Direct aangewende pogingen om de levensgeesten op te wekken mochten niet slagen Zoo eischte in één week het water hier dus twee slachtoffers NiEDWEEKERK a d IJsEL Do heer Mr C Zaaijer werkzaam ter secretarie ihier is benoemd tot burgemeester van Dirksland Melissaut en Herkingen Amsterdam 16 Juli 1901 Volgens het Weekblad van de Commissieb ik te Amsterdam zgn in de week geëindigd 16 Juli door tusschenkomst dier bank verhandeld de volgende minder courante fondsen Opr aand Granplacer Mgub Maats f 25 Aand Nederlandsche Bouw Maats 240 Wonokoyo Maatsi tot exploitatie van het land lOpCt Billiton Maats 2e rubriek f 1600 Kahajan Mgnbouw Maats 115 pCt Tabak Mijiibouw Maats 46 Handelsvereeniging Goran talo 61 Nederlandsche en Javasch Hypotheekbank 95 Nederlandsche Scheepvaart Maats 87 Oost Indische Zee en Brand Assurantie Maats 30 Amsterdam 16 Juli 1901 Als nieuw ingekomen wijzigingen van vraag en aanbod in het Weekblad van de Commissiebank vermelden wij U de volgende fondsen GEVRAAGD 5pCt oblig Landb Mg Bangnk 65pCt Tanaw Mg tot expl van bet koffleland 10 Aand Tjiharocs Rahajoc 5 Preston Cool Comp 10 Handverz Gorontalo 61 Maas Hotel te Botterdam 45 Ned Hyp Bank te Veendam 150 AANGEBODEN Aand Tjidemar Kina Kuituur Mjj 160 pCt 5 pCt oblig Ned Ind Cultuur Mg 50 Aand Ned Ind Houtaankap Mij 45 Sumatra Cultuur Maats 185 ICootei Exploitatie Maats bod Wjj verklaren hiermede openlijk datOdol alleen dan echt is manueer het verkocht wordt in nare patent flaconém wanneer op de etiketten onze flrma Dresdener chemisth laboratorium Lingner voluit gedrukt ié Prys per heele flaooa F 1 halve flftcon 60 cent Belan vijke prijsvermindering VAN VA OS z Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Teleifhoon Mo 3i tiiislerdaiii Vikrs ülotkrs i Vi n n 93 9311 8 90 821 8IV llcurs vaiJ 8l 24 BOU j H l 98 96 JULI iD iu iiD U n Ned W S S il dilo di o illtL 3 Hi dito dito 3 üitmti Übl Goucll 1881 98 4 ÏTALlB Iasohrijïing 1863 81 6 OosTiNB Obl m papier 1868 6 dito io ctlverlS 8 6 PoaTUOAL Obl met ooupoo 8 dilo tioket 8 87V V 94 88V 876 484V 194 97 KuiLANll Obl ïianeol 1894 4 duo öecoDB 18 so 4 dito biiRolhi 188 4 dilo bq Hop 1889 90 4 dito in goud leun 1883 6 dito dito dito 1884 6 apAKJB Porpet tchuld 1881 4 Tdeksh Gepr OoBv loon 1890 4 Oef lueuing lerie D Gec Ieamn MriflC 2uiDAra Kp y oblf 189 5 Mixioo üb it 9oh 1890 8 VïNBZDïLA Obl onftop 1881 4 AusTBftDAH ObhgatieQ 1896 3 SoTTiauAX Stod laeu 1894 3 Nrd N A t Httodolav aand AreDdsb Tab Mg üertifio ton DeliHBatichwp dito Arn Hypotlieekb paodbr 4Vi Oull Mij dor Voretonl aand l Gr Hypolheekb pandbr 4Vi NederUndaiho baiilc aand Nod HandelmaaHoh dito N W II Pao Hyp b paodbr 8 Bott Uyiiolhéekb paadbr 4i Utr Hypolheekb dito 4V 10IV OoBTlNa Ooat Hong bank aand I14 RnaL Hypotheokbank pandb 6 Ahbkika ICqut hy poth paudb 4 J Maiw L O Pr Lien cert 6 72 flD Holl IJ 8poor w Mii aand 11 Mij totEip 8t Spw aand 1161 Ked lad Spoonreg m aand 983 Nod Zuid Afr Spm aand D dito dito dito 1891 dito 4Vi iTiLI Spoorwl 1887 89 A Bohl S 66 Ziud iul Spiraü A H obl 8 687 PoLFN Warschau Weenen aandl i 101 BuaL Gr Ruu Sp r Hijd obl 4 Baltisolie dito aand Fastowa dito aand 6 61V Iwang Dombr dilo aand 5 98 KnnkCh A o rSp kap obl 4 100 dito dito obliK 4 9 u Amsbika Cent Pao Sp Mg obl 6 Ohio i North W pr C T aand 914 dito dito Win 8t Poter obl 7 140 Denver li Rio Gr Spm oort a 61 IlUnoia Central obl in goud 4 109 LouU k Naihiilli Oer y aand 1071 j Mexico N Spw Mij Ie hyp e e 105 MiBH Kansas T 4pOt pref aand N TorkOntaaio Weat aand 88 l uio dto Ohio oblig 6 van de nog voorhanden Mantels Costumes JTAPOillsVorVENi tegen veel verminderde prjzen ü SAMSOM