Goudsche Courant, vrijdag 19 juli 1901

t 6 17 aa 10 88 6 41 6 87 7 618 11 r 9 8 9 6 10 81 f 1 46 6 88 6 04 6 89 7 06 4 68 6 89 9 16 V 6 6 16 68 rl 6 111 6 66 10 0 l iréctTsiworwegverMDdlngen mei GOUDA Zomer A l A l r f aODDA ROTTIBB M ie 6 68 7 11786 8 81 8 88 9 08 9 9 4 9 88 9 67 10 86 10 68 11 16 rallB utsS ïs SS U a l8V 80 sTl sTsS 4 S9 4 64 6 16 6 84 8 18 7 08 l it 7 41 8 14 8 17 S S6 9 11 10 18 lO HUi door 7 18 8 40 H IH I LO Ol 9 14 J 10 19 7 88 8 80 11 18 1 14 4 11 6 11 8 St S 10 80 7 88 8 67 11 80 1 81 4 18 6 18 r 8 11 J 10 37 8 86 7 44 9 C6 9 99 9 16 10 18 10 66 11 89 11 80 18 84 19 41 1 80 3 89 3 61 1 08 g 6 97 6 86 6 16 8 89 7 47 8 07 8 i9 8 69 9 85 10 15 ll k 11 17 P 9 64 U 16 1 58 g 6 10 7 7 8 16 ll bl B 8 09 9 08 10 08 11 86 0 S 6 80 7 46 11 48 1 V I w l t Fil jr n ll n l Sm T B nl t l J 1 lil n J aiiiidt UooidrMht euwerkerl Capella tottndui H RottordamD I Rotterdam b a AU 1 8 Uuio Kxtr igioUlui Op duo toliun liiii Zoiid Ibudin Diiudag udaignlui r to itl il ttoo oor de i kl T rb jgbMr t g u li l a i lit ir ii H HMaiiAt Spoot L Bilr uppUnm l b wJK 1 lllnii Duudir KOTTIRDAII 90ÜD i Tel 1 4 t 1 61 36 8 14 8 4S S 16 4 08 t6 l SS 11 68 uüo 18 S6 1 09 B o 8 8S 06 1 06 1 94 4 69 6 16 6 18 6 84 7 08 7 86 8 90 8 48 9 47 10 09 10 g Holmiwi rooor L ErtTi i ppl all wji do Cmpogid d r W go bl 11 81 11 46 18 04 10 16 10 86 lO SS J 10 48 8 06 8 84 9 00 9 37 10 08 10 19 10 19 Tuallaliol op du loop toa ilit gnobaa oidsn 3UDDa DtlN H aOv M v ru 10 68 11 18 18 16 18 86 18 66 1 16 1 68 8 81 8 46 4 19 4 60 6 18 1106 1 07 6 09 11 18 1 18 6 18 11 80 1 89 6 97 10 46 11 86 11 48 18 46 19 66 1 87 1 44 8 80 8 48 4 16 4 46 6 39 6 48 6 19 6 81 7 89 1 01 8 39 9 17 9 68 9 66 10 18 10 48 11 9i 9 11 9 81 10 00 10 19 6 16 6 1 7 67 8 48 8 6 li 4l 10 1 10 84 10 6 11 J 6 11 67 tA 10 88 O O U 1 4 i M S T B B D i M i oBa iahda 6 6 8 11 8 31 9 38 10 80 10 69 18 08 1 10 j8 36 8 86 4 07 4 48 6 8 86 8 48 9 61 0 l9lC30 10 87 11 06 l BSt W 8 01 8 68 9 11 10 10 11 04 18 48 11 6711 67 3 86 4 U 4 67 6 30 6 46 6 44 9 36 10 8 U OS 11 47 11 69 AmaLO 8 19 9 18 9 8 10 96 11 1 1 03 1 1 1 8 19 8 40 4 87 6 1 6 466 01 9 5810 5011 16 19 19 18 14 a 9 8 ft o I n A u r a e j H r tM iwm 10 14 10 69 18 00 18 89 8 16 3 18 4 88 11 16 8 3 11 84 8 40 S S9 10 4 11 47 H HJ 106 3 08 S 4S 6 04 6 19 6 07 W t a 6 81 7 16 8 10 8 16 3 18 9 81 1 16 19 J7 18J0 8 81 8 10 8 84 4 1i 8 06 6 81 7 09 8 10 9 86 9 46 A ma W 6 84 6 47 7 30 8 95 8 45 9 80 46 11 30 11 18 1 06 8 1 1 8 88 3 41 6 0 1 6 81 6 36 7 86 8 86 9 40 10 01 loiid 0S 7 31 8 18 9 19 9 99 10 18 10 8118 61 1 98 1 5 8 88 4 IS 4 4 6 47 7 07 7 64 8 0 9 18 10 87 11 88 Utrecht 6 18 6 88 7 47 8 83 9 80 10 04 10 11 11 34 1118 13 01 1 48 3 08 3 19 4 I8 4 41 6 43 6 ii 7 00 7 66 8 4 9 8S 10 08 10 46 Woenlen 6 07 6 41 8 0 9 87 10 97 11 55 19 06 12 97 l S 7 81 j lo jn 11 07 Oudew 6 88 6 68 8 17 10 86 1 35 4 33 9 S6 Goada 6 48 7 08 7 84 8 30 0 06 9 66 10 48 1113 19 11 IJ Sl 11 61 1 16 40 8 64 4 46 18 6 16 7 14 7 49 8 9 89 10 07 10 48 U M vindt als eerfcistermorgen te Parfls waar een vrouw een revolverschot loste in de richting van het rpnig waarin de minister van openbare werlten de heer Bandin gezeten was die geen letsel Itreeg houdt men zich drnkker bezig met de persoon van de daderes en derzelver particuliere omstandigheden dan met het bedreigde slachtoller een doen dat zich tellien herhaalt ter bevrediging van het nienws en seDsatielns tige pnblielt en ter opwekking tot navolging van alle zwakken van geest wier eerzucht gemeenlvjk gelijkstaat met han tekort aan onderscheidingsvermogen Zoo wrtt men dan nu behalve heel veel anders nflg dat de daderes de vrouw is van een il Frankrijk genaturaliseerden Pool graaf Olziwska die verkooper is by de tabaksregieien tot v66r een zevental jaren ingenieur vms te Nizza dinds landen t jd viel de vrqi il in verband mei een spionnnge geseljikdeniB den minister pran buitenlandsche mken lastig onder vwrgeven vhn recUtenfl op geldeljke ondeifteilning e deze minister had dan ook eigpk tot slachtoffer lïoeten dienen vooilde geëxalteerde dame die echter niet mef bepaalde moordlastige Ideeén er op nitgefokken is at wel WSkfi nit het leit datij er geen pitroon meer oB het fir pen zaO Zelve steM zg de zaak evenwel als ooJit ernsti i vijor zelfs zou zj zich te NizM langen I tjd opzett ljik geoefend heüben Ma de rijchter van Spstrnctie Prinnnlt zaKdit alles op te lossen hebben terwijl veleldl wordt dat de man van de daderes v 6r een vijftal jarei te Savona in Italië jbaarheen hg verraderlijk g eloHt was in liechtenis was genonlën en als vergoeding financifeelen steun erlangile vin het departement van baitenlandschs zaken van Frankrijk en i later een bnreatalistenbaantje te N nterrdJ wat hem evenwel veel te min leek J I Priiis Henri v i Orleans ligt in Cambodscha ernstig zioBji an lever aandoening en hS w rdt onveriïi ld naar Saigon overgebra tht iJ Max Bégis in nu niets omhandenhééft en kan woele i en stoken naar genoegen is met zijn broeder Louis naar San Sebastian vertrokken om daar den ontoerekenbaren Déroulijde een bezoek te brengen waarna Fargs gelukkig zal worden gemaakt door een visite van Max Veeeesiode Stüek De staking in de Amerikaansche staalindustrie is algemeen in alle fabrieken waar de werklieden of het meerendeel van ben behooren tot den Arbeidersbond Overal is het bevel om het werk neder te leggen kalm opgevolgd In Pennsylvania Maryland Ohio en Indiana staan alle fabrieken stil De werkplaatsen der American Steel Hoop Company en der American Sheet Steel Company die het grootste aantal werklieden hebben zgn gesloten Het Arbeidersverbond heeft een strgdkas van een kwart millioen dollar Er zjn ongeveer 75 000 stakers BINNENLAND 6 66 1 48 6 80 6 04 7 11 7 88 4 68 1 41 8 01 6 61 6 11 6 04 6 17 6 10 6 86 7 89 7 48 BottBrdam Beun Rotterdam D F Sotterdam U Oapella Hienworkerk Itootdreoht doid 7 46 i AUe i l o 8 Um t total 7 16 8 87 8 11 7 J8 8 68 7 8 9 09 7 68 9 14 7 68 9 08 9 19 9 88 Qouda ï TOiih Mo6ro 8oeterme r Zeg Voorburg Hage Snud a PanüUtioI op den loop ba aiot gnokead wordu 9 07 6 81 7 88 7 60 8 16 touda 6 80 Oudew 6 86 Woerii 6 48 6 48 Utrwhl 6 08 7 4 P Il 8 88 8 69 9 89 Naar de Haarl Gt nit goede bron ver neemt heeft dr Kuyper de opdracht tot kabinetsformatie aanvaard en wordt thans ijverig aan het samenstellen van een regeeringsprogramcria gearbeid Wü kunnen hieraan nog toevoegen dat na eene eventueele totstandkoming van het nieuwe ministerie dr Kuyper een rnsttgd van 4 weken zal nemen Onder voorbehoud deelt De Besidentiebode mede dat bj de samenstelling van het Kabinet de katholieken drie ministerieele zetels zullen bezetten waarschgnlgk finan ciën justitie en waterstaat handel en nijverheid en dat men als minister van flnancién ioemt mr W H Jansen chef van het chiedamsche kassiershuis W Jansen en Co ethouder en voorzitter van de Kamer van oophandel te Schiedam l VJ De heer mr J H van Zanten sehrgft aaniet Hblad leven t de gesi vbnd bekend De ons lani tyk de kinder nomist een op t jl van B Lalleipin A hoofd der Sta rajj toe u ter aanvulling van nw mededeeling der verdiensten van wjjien den heer Lalleroan directeur van hp t Schoolmtseum ilog op een aardige bijzonderheid uit zgn wijzen die ik bg het nazoeken van liedeiiis onzefr eerste Arbeidswet die misschiep weinigen menschen eer l Latleraail M was de eerste in iÉ loor voIrHeelden uit de prak oolzakelgkheb van een wet op den beid heeft aa g toond In de Eco vail 1856 bfc ijS vlg komt voor te M d i G B r 0Ó1 te Moordrecht I getiteld plavem3 n l ldbrland Met schrille Ktleuren wprdt daarin het lot geschetst v nl l i de ikindeïèn die in de touwsbigenjen in draaiörijel in die gemeen szomersi van 6 uur J m MgenB tot 8 uur avonds wintera van i tqi 7 hoesten wfrken Er waroh daarM kinderen v in nog en fijt jaren die vaak ïiogihalf slappnde liwjhun bed naar de werkjilaaji werden ged nèn eh s winters dan in esm ongezonde en lèohtiee loods met de ekne v erkleumd ha draaiden en de andere boven een smeu Md turfvunrfver warmden iDe schrijver mdigt met te vragen om wetsbepalingen dis den kinderarbeid zonden verbieden Eigenaardig is het dat de redactie der Economist in een o iderschrlft Wees op de zuinigheid der gemeenten ten opzichte van het onderwijs en de lioodzakelgkheid dit aanlokkelgk te maken ïnaar de vraag van een arbeidswet geheel ecarteerde Intusschen is van dat oogenb ik de litteratuur over het onderwerp steeds toegenomen en aan den heer Lalieman komt de eer toe er het eerst over te hebben geschreven Gemeng de Berichten Het Staatsspoor geeft vacantiekaarten uit met het recht om op de gemeenschappelijke lijn Esschen Rotterdam ook gebruik te maken van de treinen der Holl Sp Mg Deze weigert echter zulke reizigers toe te laten hetgeen reeds veel verwarring heeft veroorzaakt 9 tO 9 48 7 68 8 89 Het Duitsche beschermingscomité voor de aandeelhouders der Z A S M heeft beslo ten nogmaals btj de Duitsche regeering een vertoog in te leveren behelzende dat alle op de open markt gekochte aandeelen bona üd verkregen werden en de pogingen van den kant der Boeren om min of meer omvangrijke partijen van die aandeelen te verkoopen ondanks den 20 of 30 pCt lageren koers geheel niislnkt zijn Aan do Duitsche regeering zal worden verzocht dat vertoog ook ter kennis van de Britsche regeering te brengen In de Amerikaajische staten Kansis Nebraska en Coloraia geschiedt de aanplanting van nieuwe bdomen elk voorjaar door whoolkinderen Op den Booradag iooals dfe dag waarop dit gebeurt genoemd wordt krijgen alle leerlingen vrgaf en gaan onder leiding van hun onderwijzers en de nota elen der streek boémen planten Dit jaar hebben dertigduizend kinderen daaraan meegedaan Ieder droeg een stek van een boom die dan ter bestemder plaatse geplant werd Deze onderneming oppervlakkig gezien van weinig beteekenis draagt goede vruchten Volgens ta Nature toch heeft men inKansas op deze wijze meer dan honderdduizend hektaren bosoh aangeplant En buitengewo n goedkoop i 1 j j Een btutal inbraak is gistereii nacht gepleegd Itj eerf bewoonster der B ysBallot straat tal Utrecht f De dieven hébben een ruitje in de voordeur vert roken en daarna den gtjindel verscheven zoodat ze tien toegana tot de w ning hadden daar Ie deur oMprigens niet gesloten pvas Voor Bèn belangrgk beJarag In voorwerpen ièijnf en zilverliï voorwerpen a Ji gou vrUmd II Dp bef oonster afigiig I Imi daders zijn onb Jschenk der de Koningin mtrer t de staan t klok i üté chtsohe vrouwen aip H deelt hetflU D nog m de j De ka van Italiafitsch nitenhout is aan den voorkant en de zijstukkpu geornamenteerd in en stijl Lodewgk XIV Dit werk is bjzonder mooi van teekeslig en het zeer rgk uitgevoerde beeldhouwwerk verhoogt de schoonheid van dit meestersnik zonder ergen kdoor overlading hinderlijk te zijn De kap Ydie met de kast geen samenhangWad geheel uitmaakt heeft natuurlijk dezelfde ornAientatie en beeldhouwwerk met ter zgdèjtwee vrouwenfiguren H t eigenlgke nnrwerk is in stgl geheel met zijn fraaie omkleeding in overeenstemming De plaat is een mat gouden met drijfwerk en email versiering en met fraaie dnidelgke cijfers terwgl zich nog aan den voorkant twee cirkel plaatjes bevinden t een met de namen Westminster en Cambridge waarmede uitgedrukt wordt wat het speeli werk ten gehoore kan brengen t andere met de woorden silence en carillon waarover een naald loopt waarmee men naar aanwijzing dier woorden leven of stilte in het speelwerk kan brengen De klank van t speelwerk is zeer helder evenals die van den slag van t uurwerk De slinger mede van goud vertoont op zijn schijf en f iai bewerkten zonnekop 4 93 19 80 18 88 a 8 8 7 10 7 86 7 86 7 83 8 13 7 00 7 64 8 08 f 69 11 08 10 80 10 46 10 64 11 89 J 16 11 48 Dit staande uurwerk zal de volgende week opgezonden worden naarl jttleis HetLoo waar het in de vestibule iM bUJTende plaats zal vinden De machinist Driessen van de S 8 kroegl eergisteren aan het station te Maastricht bg het nazien der machine zulke hevige brandt wonden doordien plotseling de stoom ontsnapte dat hjj ib hopeloozen toestand naar huis werd vervoerd Het in Engeli nd voor rekening van het Spaansche goavernOment gebouwde droogt dok van de Tyne afgesleept door de Nederlandsche sleepbooten Zwarte zee en Oceaan is in goeden staat op de plaats van bestemming Fort Maht n op het eiland Minorca aangekomen + Onze corresporjdeut te ïiVeenen schrgft Hoe ruw de laidelijkei bevolking in Hongarge nog is ejwiist een voorval in Sandorfalva gebeurd i Daar sierf Maandag deheereboer Franz Borbas jdie verleden jaarmet zijn dienstntedVeronikï hertrouwd was Hij vermaakte liair ziji heple vermogen tenb drage van 40C 000 J en onterfde zijnevier zoons uit het eerste jbjiwelijk Bij de begrafenjis viclel lie vier zoons hjj t het open graf van hun va4er hun stiefmoeder aan en sloegen haar Met knuppels dood Oednrende de vechtpartg mel de kist om enrolde met het lijk in het eraf Twee broeders der weduwe die huiim zuster verdedigden werden doodelgk gei$ond De moordenaars gaven zich vrijwillig bg den rechter aan N K Cl Uit Hoogwoud schrijft men aan ie N R Ct I Voor een paar weken Jwerd er bij een alleenwonend man alhier ï 900 gestolen De politie nam toen iemaiffl die den bestolene wel eens beiocht enldie grootere uitgaven deed dan zgne iqjjomsten hem veroorloofden gevangen j Een nauwkeurig onde Sjoek in het huis leverde niets op doch naar aanieidijig van een schrgven van den gevangen genOmene aan zijne vrouw ging de politie in dJm tuin aan het zoeken en Dinsdagmiddag vond zg daarin een kistje met bgna het geheile bedrag in papieren geld Op een der openbare lagere scholen te Amersfoort komt er den laatsten tgdibij de onderwgzers ontsteking der oogledei voor In verband met dit feit en met de opmerking van den behandelenden geneesheer die deze ontsteking toeschrgft aan besmetting is thans door B en W aan den gemeentegeneesheer dr Sohreuders te Amersfc ort opgedragen de oogen te onderzoeken van alle leerlingen en het personeel dier school 6 11 04 8 18 8 94 10 08 10 17 = 10 89 t l Bnrg en Weth van Arnhem zgn van oordeel dat het met het oog op het groote bedrag f 21 283 60 dat jaarlgks door de gemeente moet worden betaald voor de verpleging van krankzinnigen aanbeveling verdient om ernstig te overwegen of ook alhier van gemeentewege niet zal worden overgegaan tot de oprichting van een krankzinnigengesticht Vooral ook omdat het niet moeielgk zal vallen hiervoor een gemeenteterrein te bestemmen Waterborg op Sonsbeek De vereeniging Centraal Israëlietisch krankzinnigengesticht in Nederland stelde in uitzicht dat met haar onderhandelingen zouden kunnen worden aangeknoopt over het opnemen barer krankzinnigen mits gelegenheid worde geopend tot plaatsing van 250 è 300 patiënten en het opnemen van Ie en 2e klasse Igders Op voorstel van Burgem en Weth is thans benoemd een Raadscommissie aan welke is opgedragen te onderzoeken of het wenschelijk is van gemeentewege een krankzinnigengesticht op te richten en deswege aan den Raad een rapport in te dienen met een globale raming der kosten van oprichting en van beheer en de baten der exploitatie van een dergelgk gesticht Eenigen tijd geleden heeft zich te Amsterdam een comité gevormd met het doel een Bond te stichten van Ambtenaarsvereenigingen ten einde een wetteltke regeling te verkrijgen van den rechtstoestand der burgerIgke ambtenaren en beambten Naar wg vernemen vindt het streven van dit Comity in ambtenaarskringen groote waardeering Reeds hebben zich verschillende vereenigingen te zamen eenige duizenden leden tellende tot ipedewerking bereid verklaard en het comité vertrouwt dan ook dat de bedoelde Bond in Sept tot stand zal komen Daar de medewerking van alle belanghebbenden bier noodig is verzoekt het comité nogmaals alle besturen van vereenigingen van ambtenaren on beapbten die geen nitno diging ontvangen hebben hun adres op te geven aan den heer C Grondhoud 3e Helmersstraat 9 te Amsterdam De voltooiing van het eerste sanatorium vcJOr 54 lijders te Hellendoorn is nabij dank zij wijlen mevrouw Hoog Enschedé te Noordwijkerhout die de vereeniging benoemde tot haar universeel erfgenaam waardoor deze direct de beschikking kreeg over f 86 000 waar f 130 000 nu nog bezwaard met vruchtgebruik later bg komt Als geneesheer directeur treedt op de heer H W Boele arts te Utrecht die reeds een jaar aan het hoofd heelt gestaan van een Nederlandseh tehuis voor minvermogende borstlgders te Davoz Het reglement bevat o a de volgende bepalingen In het sanatorinm zullen worden verpleegd borstlgders die Nederlander en onof minvermogend zijn Zg wier middelen het toelaten de hoogere verpleeggelden die in andere sanatoria gevorderd worden te betalen worden niet opgenomen Slechts zoodanige borstlgders worden opgenomen die aanleg vertoonen voor of verkeerun in het eerste tijdperk van longtuberculose en wier toestand het vermoeden wettigt dat zjj binnen betrekkelijk korten tgd genezen of aanmerkelijk verbeterd het sanatorium zullen kunnen verlaten en daarna die verbetering van bUJvenden aard zal zgn Niet opgenomen worden zware zenuwlgdors en alkoholisten en in t algemeen lijders die tengevolge van eigen ziekten of ziekten in de omgeving van waar zg komen moeilflkheden ten opzichte van de behandeling of gevaar voor de andere verpleegden kannen doen ontstaan De Daily Graphic publiceerde dezer dtgen een te Liverpool ontvangen brief van een sergeant Ficher een gewezen politieofficier uit Liverpool die nit Naauwpoort Nock van 3 Juni gedateerd is en het gevecht bij Vlakfontein op de volgende wgze besebrgft Do Boeren verschenen plotseling achter e B dikken rook en het kwam toteenvreeseljk gevecht Wfl werden zoo met hen handgemeen dat het moeilgk was hen van omie eigen mannen te onderscheiden omdat zü ook in khaki gekleed waren Helaas schoten eenige van de Boeren onze gewonden dood Wij vingen een van hen en schoten hem in de maag Hg stierf denzelfden avond Hg was een Duitscher Van mtjn kleine afdeeling alleen werden 7 man gedood en 19 gewond van 4 officieren werden 3 gedood Mgn paard viel tusBchen de rotsen en ik zocht achter de rots dekking Ik was nauwelgks op de plaats aangekomen toen een Boer aangaloppeerde en handen omhoog riep Ik legde mgn karabijn op de rot maar had nog mgn revolver bg mij Hg kwam lachend naar mg toe en zei Zoo geef me nu nog den patroongordel en de patronen Toen hg dicht genoeg hjj was schoot ik hem dood in de maag met mijn revolver Ik nam zgn geweer weg dat ik mee naar huis zal brengen De K51n Ztg teekent hierbj aan Wat zal de Engelsche jingo pers in de eerste plaats de Daily Mail over dit geval van openlijke tegen beschaafde oorlogvoering str dendo arglistigheid zeggen f Wanneer een gewezen politie officier dus toch een lAan dit niet op deti laatsten trap van ontwikkelmg staat met zulke brataliteit niet Bitchtt het oorlogsgebraik overtreedt doch het ook bovendien openlijk vertelt dan moet men zich afvragen of de Engelschen reden hebben over het niet handhaven van de internationale oorlogsregelen bij den tegenstander te klagen Een onderwijzeres in het Oeldersche dorp Laren heeft dezer dagen eervol ontslag gekregen nadat door haar aan den gemeenteraad was gericht een schrgven afgedrukt in de Larensche Ct van 13 dezer waaraan het onderstaande is ontleend Nadat zg reeds in den winter 1899 1900 den eersten winter dat zij als onderwijzeres werkzaam was er dikwijls niet in had mogen slagen hoe hard ze ook stookte de temperatuur in haar lokaal boven het vriespunt op te voeren meende zg toen de volgende winter begon te naderen en het zich liet aanzien dat dezelfde toestand weer zou ontstaan verplicht te zijn daartegen zooveel doenlijk te waken De arrond school opzietier verwees haar naar het gemeentebestuur en een wethouder beloofde voor de zaak moeite te zullen doen Maar er gebeurde niets De winter brak aan en meermalen was op koude dagen des morgens in het lokaal de temperatuur niet hooger dan 18 graden Pahr 14 graden vorst dus De gevolgen bloven niet nit Nagenoeg alle kinderen begonnen te hoesten en er deden zich ook gevallen van ingewandsaandoeningen voor Een gesprek met den burgemeester gaf in zoover iets dat de ramen die niet sloten en erg tochtten werden dichtgestopt wat intusschen geheel onvoldoende bleek want de toestand bleef dezelfde De onderwijzeres die op haar post was gebleven zoo lang ze kon werd eindelijk ien 19n Januari door een ernstige ingewandsziekte aangetast volgens geneeskundige verklaring gevolg van kouvatten aan welke ziekte ze thans na een half jaar nog lijdt en die haar gezondheid zoodanig heeft geschokt dat het haar niet mogelgk is zoo een winter nogmaals door te maken Het is baar niet bekend dat in de koude dagen na het begin barer ongesteldheid in het lokaal eenige verbetering is aangebracht STADSNIEUWS GOUDA 18 lull 1901 Naar het Utr Dbld verneemt zal in het district Gouda tot candidaat voor de Tweede Kamer worden gesteld A W F Idenbutg Tot president der synode der Herv Kerk is benoemd ds Van der Flier tot vice president dr Bronsveld tot secundus ds Heerspink 50 Jarig bestaan DER Qoudsc e Muziekscliool III Ten 7 uur ving gisterenavond het concert lian van het 4e Regiment Infanterie directeur de heer W van Erp Zooals te denken was was een groot publiek aanwezig het weder werkte daar aan mede De tuin was bijna overal verlicht wat een zeer feestelgk aanzien gaf Een keurig programma werd uitgevoerd na afloop daarvan begon het bal champêtre een massa paren bewogen zich op den dansvloer er heerschte een prettige geest en niet dan noode ying men huiswaarts De kinderen der Muziekschool werden onthaald en genoten volop van hetgeen hun werd aangeboden Het gouden feest der Muziekschool is weder achter den rug het zal nog lang in aandenken blijven bij allen die tegenwoordig geweest zijn WiJ wenschen de commissie geluk met het goed geslaagde feest en hopen dat de Muziekschool zal blgven bloeien tot sieraad onzer gemeente PosterUen m Teiegrapliiu Post en telegraafkantoor te Heemstede Jaarwedde f 1900 en vrije woning Pensioensgrondslag f 2200 Borgtocht f 7127 reéel Ofschoon aan de ambtenaren van de beide dienstvakken vrgheid wordt gelaten om zich aan te melden hebben ingevolge de bepalingen van bet Koninklijk besluit van 21 Maart 1894 no 17 de postambtenaren voor deze directie den voorrang Sollicitaties in te zenden vóór 5 Aug a s Benoemd 1 Juli Tot tweede klerk bg het Hoofdbestuur de klerken der posterijen en telegraphie 2de klasse D A van Ringelestein en J L Berton beiden van het hoofdtelegraafkantoor te Rotterdam tot adsistent bij het Hoofdbestuur B C Kuhlmann magaz nbediende aldaar 16 Tuil Tot brievengaarder te Beers L J Vergoest j tot postbode te Roermond E H Zeevenhooven thans brievengaarder te Baaksem 1 Aug Tot directeur van het post en telegraafkantoor te Kralingsche Veer A van der Ent thans commies der telegraphic 3de klasse te Maassluis tot brievengaarder te Tgnje K Dam 16 Aug Tot directeur van het post en telegraafkantoor te Sittard J G van Nanta Lemke thans in gelijke betrekking te Heemstede Verplaatst 6 Juli De surnumerair der postergen ca telegraphic J L Fgnvandraat van Busaum naar Arnhem postkantoor 16 Joli De commiezen der telegraphic 2do klasse J H E d Arnaud van Amsterdam en J Reyenga van Baarn beiden nair s öravenhage onder intrekking der verplaatsing van laatstgenoemde naar Amsterdam 4e telegraflsten mej W M Moesman naar bet bijpost en telegraafkantoor s Gravcndgkwal en K ï L Peltzer naar het bgpost en telegraafkantoor Burgemeester de Roosstraat te Rotterdam beiden van het hoofdtelegraafkantoor aldaar de klerk der posterijen en telographie 1ste klasse L G de Groof van het bgpost posten telegraafkantoor Amstelstraut naar het hoofdpostkantoor te Amsterdam de klerken der postergen on telographie 2de klasse J Oorthnys van Rotterdam telegraafkantoor Mej F de Vos van Scheveningen beiden naar s Gravenhage telegraafkantoor H Zimmerman van bet bijposten telegraafkantoor Prins Hendrikkade te Rotterdam naar Scheveningen W L Varohsiean van Bodegraven naar Gorinchem G H Hibbeler van Amsterdam telegraafkantoor naar Bodegraven en N W A Overbroek van het bijpost en telegraafkantoor Burgemeester de Eoosstraat naar het bijpost en telegraafkantoor Prins Hendrikkade te Rotterdam 1 Aug De klerk der posterijen en tele graphic 2de klasse E C O A J von Bose van Amsterdam telegraafkantoor naar Rotterdam telegraafkantoor 1 Ctet De commies der telegraphie 2de klasse C Dronkers van Utrecht naar s Gravenhage do klerk der postergen en telegraphie 2de klasse mej L H M Peletier van Rotterdam telegraafkantoor naar s Gravenhage telegraafkantoor Tgdeigk werkzaam gesteld 16 Juli Aan bet hoofdpostkantoor te Rotterdam de commies der postergen 2de klasse C Smitt Jz onder ontheffing van zijn beheer van het bgpost en telegraafkantoor s Gravendykwal aldaar Eervol ontslagen op verzoek 16 Juli De adsistente bg het Hoofdbestuur mej J M Tam 1 Sopt De brievengaarder te Akkooi J van Velzen MARB TBERICHT1ÜW Qouda i8 Juli 1901 Granen wederom moeiltjk e verkoopen vooral afwtjkende kwaliteiten Tarwe eeuwsche 740 i ƒ 7 80 Mindere dito 6 90 i 7 30 Af yijkende 5 50 i 6 Polder 5 75 6 50 Rogge Zeeuwsche 5 35 k f 5 75 Polder 4 70 5 Buitenlandbctic per 70 kilo o a ƒ o Gerst Winter ƒ i Zomer 4 Cbevalher 5 35 i ƒ 5 75 Haver per heet ƒ 3 25 ii ƒ 3 60 per 100 Kilo 7 40 i 7 85 Hennepzaad Inlandsche 10 i 10 50 lluitenlandsche ƒ 7 4 ƒ 7 50 Kanariezaad 7 il ƒ 8 KooUaad a Erwten Kookerwten ƒ a Niet koekende ƒ 4 Buitenlandsche voererwten per 80 Kilo 5 90 a 6 15 Boonen Bruineboonen A Witte boonen ƒ 4 Paardeboonen X f Duiveboonen k f Mais per 100 Kilo Bonte Amerikaansche 6 k 6 30 Foxanian 6 15 k f 6 35 mquantine 6 50 4 675 Veemarkt Melkvee weinig aanvoer handel en pnjïen vlug Vette varkens redel aanvoer handel vrijwel 31 4 23 ct per h ilf KG Biggen voor Engeland red aanvoer handel stug 17 a 18 ct per half K G Magere Biggen goede aanvoer handel beter 1 05 4 1 30 per week Vette Schapen red aanvoer handel traag 16 4 21 Zuiglammcren red aanvoer handel vrijwel ƒ a ƒ Nuchtere Kalveren redel aanvoer handel traag ƒ ö 4 9 Fokkalveren 7 i 14 Kaas aangevoerd 116 partijen liandel vlug ie kwal 24 4 35 50 2de kwal ƒ 2 j 4 23 Zwaardere 36 Boter weinig aanvoer handel vlug Goeboter ƒ 1 25 4 1 35 Weiboter 1 10 4 i 15 VERSCHEIDENHEID Er is weer een baldadige aanslag op een sneltrein bijtgds ontdekt geworden Ditmaal hadden de tot nu toe onbekend gebleven boosdoeners het gemunt op den sneltrein die s nachts van Berlijn naar Keulen gaat door bg Dortmund een groeten wissel zoo met steenen en ander tuig te verstoppen dat die niet meer overgehaald kon worden De baanwachter ontdekte eenige minuten voordat de trein moest passeeren den toeleg en nog net bijtijds om een groo t ongeluk te voorkomen Belang vijke prijsvermindering VAN VAN OS Az Md TaUleur Kleiweg E 73 GOUDA Telephoou Itn Hl Ueurs vuil Amsterdam Vrkrs 91 98 8 93 s S Vl 80 82 8IV U l fllt Vl m 96 Siotkrs 78 l S 9S 81 i 17 JULI l llD LaND üart Nnd W S 81 dito ili D dlK 3 dito dito dito 8 67 98 101 88 90 88V 676 484 101 1841 72 118 115 883 51 58 iiov 98V 100 814 140 51 s 108 107 105 8 58V RusUND Obl Binnenl 1894 4 dito GeoonB 1880 4 dito bi Rotfas 188 4 dito b i Hop 1889 90 4 dito in goud leen 188S 6 dito dito dito 1884 5 3PA1IJB Parpot ohnld 1881 4 ToEKEiJ Qepr CoL leen 1890 4 iep l eumg 8 me D iecleomn serie C ZoiD AFE Ep ï obIg 189 8 6 MEiloo Ob vt 8oli 1890 Venkiueh Obl onhep 1881 4 AMaiiEBiM Obligation 1895 3 BOTTEEDaH Sto l leen 1894 3 Hbd N Afr Hmdelsv aand Arenil b Tab Mg CertiScaten DeliiVlaatschappü dito Aru Hypotheettb pandbr 4l üult Mij dorVorstenl aand s Or Hypotliuekb pandbr 4Vi Nadertandsche baak aand Ned KaudelmaatBoh aito N W 11 Pao Hyp b pandbr 8 Hott Hy iotheokb pandbr 4i Utr Hypothookb dito 4Vi OoBTENE U jst Hong bank aand RusL Hypottiei kbaak paudb 6 OI= XSTJIlv£I2STa Van Se nog Voorhanden MantelSj Costumes en tegen v eel verminderde prjjzen 11 SAM80M Burgerlijke Stand GEBOREN 13 Juli Cornells Bastiaan ouders A M Spee en J C de de Gruil 14 Herman ouders J Kleelstra en M Jonker 16 Johanna Cornalia Hondrika ouders H Bons en A van den Berg 16 Neeltjo Johanna ouders G Brenkman en C Kisman 17 Willempje Jannigje ouders A Baan en A de Groot Frits ouders K Anker en T Blom OVERLEDEN 16 Juli P Snel 65 j GEHUWD 17 Juli H Brons en J M van Balgoij A Hoogendgk en M J van Leeuwen Ondertrouwd Ed ifAS DANTZIG BK S J VAS EIJK GoiipA Oostbaven 43 Ai vi iME Tii i