Goudsche Courant, zaterdag 20 juli 1901

Zaterdag 30 Juli 1901 40ste Jaargang o 8558 fiouDSCHi mum JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon IVo H i ADVEKTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd ïelefooii o 89 De Uitgave dezer Courantgeschiedi dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prij per drie maanden is 1 25 franco ferpost 70 Alzonderiijke Nommers VTJF CENTEN ADYERTENTIilN in alle Couranteii worden aangenomen door het Advertentie Bureau vao A BKIiVkMAN ZOON Gouda Druk van A BRINKMAN Zd Op het laatste internationaal congres van Tandheelkunde gehouden te Parijs ter gelegenheid der Tentoonstelling van Parijs van 1900 werd Odol genoemd het beste van de mondwaters die tot nog toe in den handel gebracht zijn Prijs per heele flacon F 1 halre flaooii 00 cent Echt Zeeiiwsch Tarwebroofl t cent de K O bii A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 Openlsare Aanljestediug BUEGEMEESTEK en WETHODDEBS van Gouda znllen op WOENSDAG den 31 JULI 1901 des middags ten tutte nre op het Raadhais aldaar bij enkele inschrijving aanbesteden Wie zeker zyn wu de Echtr El el CuC O te ontvangen tesamen teld en na vole proefnemingen in den handel gekomen unde deii naam des aitrindem Dr Micha liB vervaardigd jp de beate machines in het wereldberoemde Mabblissement van Oebr Stollverok te Kenlen altcha tDpTQie SLelH Bikel Cacao in vierkanten bnsaen Deze Eikel Cacau s met melk gekookt eene aangenime gezonde drank voer dageiljksch gebruik een t 2 theele vm t ptsder voor een kop Chooolate Ala geoeesltrHcbtigo drank bij geval van diarrbee uiouota met water t gebruikea Verkrijgbaar bü de voornunnta H 71 Apotheksrs enz Ko V K prcDibusies It r Het uitvoeren van eenige voorloopige grondwerken ten behoeve van het Van BergenIJzendoorn Wandelpark Inlichtingen worden gegeven op WOENSDAG den 24 JULI 1901 des namiddags ten 2 ure op het terrein zelj door den Architect GROENEWEGEN Het bestek met teekeningen liggen ter visie op de Gemeente Secretarie en op het Stadserf te Godda en zijn met franco aanvrage en overmaking van kosten te verkrijgen tegen 1 2 00 per stel GetroedersSTEElTSMA Bloemisten Turfsingel TELEPH No 114 Bieden aan om thans te planten prachtige f 1 80 c 0 90 o 0 36 ienuriuilvertegeiiwoordiger voor Kederland iulfus Mattenklodt Amsterdam Kalveistraat 103 Variteiten van CACTUS DAHLIA S welke den geheelen Zomer met prachtig gevormde Bloemen prijken en doorbloeien tot de vorst intreedt VERDER HET BEKENDE £ OP Ai ODDS f 4 SCHIEDAMMEK GEUEVEE Merk NIGBLTOAF INSiECrEil CIDEH dat door bijvoeging van 40 deelen water alle insecten doodt en voor planten bloemen on vrachten onschadelök is Liter f Ü 50 Liter f 0 80 Vi Liter f 1 50 VerkrygbBar b M PEETERS Jz Op het Atelier van 1 SAMSOM kunnen tegen flink salaris gedurende het geheele jaar voor vast Costuiiierokkenwerkslers geplaatst worden N B A U bewiJB tan eobthoid k cachet en kurk steerls roorlieo van den naam der l iraia P HOPPE Nlenw onovertroften Trof Dr Liebers welbekend lIXVV XBAGBT BLIZIB EENIS MOT TAN TEEL wonlt veriocUt op t HEKK te letten DIT H T MiOtZUB TiW RAVKNSWAAY ZONRM OORINOHEH Deze THEEËN worden fgelererd in verzegelde pakjes van rij tviee m een half en een Ned one met vermelding vfen Nommer en Prfls voorzien van nevenstaanri Merk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoerinK van geëerde orders aanbevelende J C BIJL voorheen J BBEEBAART Lï Heu Alleen echt met Paliriekimerlc tot Toortdarende radioale en zekere genezing van alle zelfs de meest hardnekkige xenuw tiektetif vooral ontstaan door afdwalingea op jeugdigen leeftgd Tofale ifenezing van elke zwakte Bleeb idoht Benauwdheid Hoofdpyn Migraine Hartklopping Maagpfln slechte spflsvertering Onvermogen Impotenz P Uutione enz Uitvoerige prospectnasen irijaporlesoh fl 1 fl fl 3 dubbele flescli I 1 CVj OntrailDepot Matth v d Vegte Zaltbomrael pótn M Cléban Go Kotterdam V Happel VGrafcnh HaltQmant de Jong J Gzn Rotterdam Wolff Oo Gouda OD bif alle drogisten Geeii Kinkhoest Geen Influenza Odi Kinkhoest Influenza Borst en liieelaandoeninjr binnen den kortst mogelijken t jd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van ouds bekende belii oünde en wei Èldberoenide Superior DruivenBorst lionig Extract M E L I A M T H E uit de Koninklijke Stoomfabriek DE HONINQBLOEM van H N VAN SCHAIK r DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et bij Firma WOLFF Co Westhaven 198 Oouda D MIEBIBS Kleiweg E 100 Oouda E H VAX MILD Veerstal B 12b te Gouda A BODMAN Moordrecht FINK8E Nieumrkerka d IJtel A N van ZESSEN Schoonhoven J Ta TOKKEN Boekoop B V WIJK Oudeaalrr B BOLLMAN Bodegraven A SCHEER Haattrecht P VV v EDE Oudetnater K van naa HEMDEN te Beeuwijk P v o SPEK UoercaptUt O V D STAR Waddinqeveen Wed v HOLST Waddinqtveen Voor Maaglijders A AN allen die zich door het vatten van koude of overlading van de maag door het gebruik van slechte moeielijk te verteeren te warme of te koude spijzen of door onregelmatige levenswijze een maaglijden als Mangkatarrh Maagkratnp MaagpIJnen moelelijke apljx 1 vertering of verslijming op den hals gehaald hebben ziJ hiermede een goed huismiddel aanbevolen waarvan de voortreffelijke werkingen reeds sedert vele jaren bewezen zijn Het is 3 u6 ri Urhiï8o i9 f ruiósnaijn Deze Kruidenwijn is uit voortreffeljke geneeskrachtig bevondene kruiden met goeden wiJn gemaakt en versterkt de spijsverteerings organen van den mensch zonder een laxeermiddel te ziJn Kruidenwijn geneest storingen in de bloedvaten zuivert hot bloed van bedorven ziekte veroorzakende stoffen en werkt bevorderend op de vorming van gezond bloed Door het op juisten tyd gebruiken van Kruidenwijn worden maagkwalen 1 meest reeds in t begin onderdrukt Men moet dus niet talmen er eene proef medete doen Symptomen als hoofdpijn oprispen zuur in de maag opzetting misselijkheid met braken die biJ obroniscbe maagziekten des te heviger optreden worden dikwijls na eenige malen drinken genezen Vorctnnrkïno nnK name gevolgen daarvan als fcV g benauwdheid koliekpijnen hartkloppingen slapeloosheid aambeien worden door KRUIDENWIJN dikwijls snel genezen KRUIDENWIJN heft verstopping op bevordert de spijsvertering en verwijdert door een zachten stoelgang onbruikbare stoffen uit maag en darmen i Schraal bleek uitzien bloedarmoede verval van kracbten zijn meestal de gevolgen van een slechte vertering onvoldoende bloedvorming en eei ziekelijke toestand van de lever BiJ gebrek aan eetlust evenals herhaalde hoofdpijnen slapelooze nachten treedt een voordurend ziekelijke toestand in KRUIDENWIJN wekt de verzwakte levenskrachten op KRUIDENWIJN verhoogt den eetlust bevordert de spijsvertering prikkelt de stofwisseling bespoedigt de bl edvorming brengt de geprikkelde j zenuwen tot rust en schenkt den zieke nieuwen levenslust Talrijkeattesten en dankbetuigingen bewi ten dttt m KRUIDENWIJN is te verkrijgen in flesschen 4 PI 1 50 en 2 in de Apotheken van Gouda Ondewater Schoonhoven Bodegraven Woerden Alfen Aarlanderveen Voorburg Leiden Rotterdam s Gravenhage enz alsook in alle groote en kleine plaatsen van de provincie NoordHolland en geheel Nederland in de Apotheken Ook verzendt de Firma WOLFF Co drogisten Westhaven Gouda 3 en meer flesschen Kruidenwyn tegen origineele prijzen naar alle plaatsenvan Nederland I Voor nama ak woidt gewaarschuwd I Men verlanqe ttitsluilenii WT Hubcl l iJllriCh sche Kruldcnwyn MiJn Kruidenwijn is geen geheimmiddel zijn hestanddeelen zijn Malagawfln 450 0 Wijngeest 100 0 Glycerine 100 0 Roode wjn 240 0 Atlas bessensap 150 0 Kersensap 320 0 Manna 30 0 venkel anijs alantswortel Amerik krachtwortel gentiaanwortel kalijioeswortel 10 0 Deze hestanddeelen worden vermengd T er groKêe Erfolg mure Patimt H Stoltmt arrungan hat Anlui zu i uMu ênan werth lagen Xachahtnungen gtgtiêtt Uut Uuft liahar uniVB $ tet gcharfeti H StoUmi Bilt nn OM liirtot odte bt lolehên iluatiutdlungM l Ame uMurPMtt frt aabmM$i waj uitgehSngt w Warnung Patent H Stollen Bulleulitndscli Overzlcbt De Daily News verwijt lord Rosebery dat hy buiten blijft staan waar er binnen zoo voel werk te doen is en intusschen met steenen gooit naar beh die wel werken Zinbrief is zeer geschikt om mogelijke hereeniging der liberalen tegen te werken Gjj verschilt over den oorlog en dus is uw oneenigbeid ongeneeslijk zegt hg in hoofdzaak De Daily News ontkent dit maar de oorlog is op het oogenblik ook niet de quaestie doch de manier waarop er een eind aan kan worden gemaakt En hier hebben wü tegenover elkaar te staan Verzoening amnestie na den oorlog en koloniale zelfregeering aan den eenen kant onvoorwaardelijke overgave een eeuwigdurende oorlog onbeperkte uitgaven militaire ontwikkeling en dienstplicht aan den anderen En het blad is bet meest verontwaardigd omdat het meent dat lord Rosebery s woorden de harten van de regeering kunnen verharden en de knieën van de liberalen die hun verkozen werkenden leider volgen verslappen De Morning Leader herinnert er aan dat de liberalen onlangs der tegenwoordige regeering te sterk bleken op het punt van het onderwijs dat bewijst al dat het niet juist is dat zij in de binnenlandscbe politiek niets zouden kunnen doen zonder dat zij in imperialistische qnaesties partü gekozen hebhen de partij natuurlp die lord Rosebery de ware acht Als het land Imperialisme wil zal bet dit zeker direct echt uit Birmingham laten komen en niet het verwaterde nemen van venters die doen alsof zjj hetzelfde artikel verkoopen De Westm Gaz gelooft niet dat lord Rosebery van plan is zich beelemaal uit de publieke zaken te houden hy zou op zulk een critiek moment als dit niet te voorschijn komen als hjj niet bereid was een werkzaam aandeel te nemen in den strp Hij heeft gezegd dat de oorlog uit een moreel oogpunt rechtvaardig is of onrechtvaardig de wijze waarop hü gevoerd wordt onbeschaafd of gewettigd In het eerste geval moet nn de oorlog dadelijk worden gestaakt wat het koste zoo neen dan moet hij worden voortgezet met alle kracht en tot een spoedig en gelukkig einde gebracht De Westm Gaz ziet dit alternatief niet doch meent dat men de politiek die den oorlog veroorzaakte domheid en een ramp kan noemen maar toch vinden dat een nederlaag en het verlies van Zuid Afrika grooter rampen zouden zgn FEVILLETOX Eindelijk SaamgebracM Rita Nu Weet ge wel dat ik nu ook tamelijk veel geld verdien Dat doet me van harte pleizier waarde Kurt Hij dacht waarschijnlijk dat het nleer indruk zou maken wanneer er cijfers genoemd werden lik zal het dit jaar tot vijftien k twintigduizend mark brengen voer hij voort Ze trok inderdaad haar wenkbrauwen omhoog iDan feliciteer ik u ge zijt werkelijk een Kroesus bij vroeger vergeleken 1 Stijgt zoo iets je dan niet naar het hoofd Nog altijd die spottende toon Bij vroeger vergeleken I herhaalde hij ontevreden klagend Die verwenschte misère van vroeger schijnt ge maar niet te kunnen vergeten Vergeleken bij den luitenant met onbetaalde rekeningen den schooier van voorheen ben ik een Kroesus niet waar bij uwen Kroesus echter nog altijd een schooier Vriendelijk streelde ze zijn hand Maak je toch niet driftig hoe kunt gij alleen in het geldmaken met hem willen concurreeren I Zoudt ge denken dat hij het had wanneer hij het alleea had moeten verdienen Neen daartoebehooren generation Do Daily Telegraph verneemt uit Pretoria van 16 dezer De verhalen van wreedheden en het doeden van gewonden te Vlakfontein zijn niet behoorlijk bewezen als er wreedheden gebeurd zijn dan waren zij het werk van een of twee Boeren De Boeren hebben op enkele uitzonderingen na den heelen oorlog door gehandeld met menschelijkheid en edelmoedigheid Kitchener seint uit Elandsfontein van 17 dezer dat in de Oranje Kolonie Charles Botba een zoon van Philip Botha den luitenant Thomas Hamun en de veldcornet Olivier Veen ziJn gedood Uit Peking wordt aan de Köln Zeitung gemeld De gezanten erkennen openlijk dat het uitzicht op een spoedig eindigen der onderhandelingen donkerder is dan ooit den toestafid achten zjj zeer ernstig Reeds langer dan een maand staat men op het doode punt Een bijeenkomst der gezanten die Woensdag zal worden gehouden werd weder uitgesteld daar het duidelijk bleek dat ze toch doelloos zou ziJn In de vergadering van 11 Juni bereikte het verschil van meening zgn hoogtepunt sedert dien datum werden de onderhandelingen over deze quaestie niet weder opgevat Het voornaamste geschilpunt tusschen Engeland en Rusland betreft de wijze van betaling der scbadeverp oeding Alle gezanten waren het reeds in het begin van juni de goedkeuring hunner respectieve regeeringen voorbehouden eens geworden toen Engeland zijn sanctie weigerde verklarende dat het zijn handelsbelangen had te beschermen Do gezanten der neutrale mogendheden meenon dat öf Rusland óf Engeland nietonbelangrijke concessies zal moeten doen wil een eindresultaat der onderhandelingen ten opzichte dezer quaestie bereikt worden Sedert dien datum behandelen de gezanten de regeling van betrekkelijk onbelangrijke en geheel op zich zelf staande vraagstukken als bijv verbeteringen de scheepvaart betreffende Wanneer echter de flnancieele vraag slecht is opgelost zouden de onderhandelingen in één dag tot een goed eind kunnen worden gebracht LiHoeng Tsjang noodigde de gezanten reeds dringend uit een volledig schema van de vredesvoorwaarden over te leggen China zou bereid worden bovenden alle redelijke voorwaarden aan te nemen doch het wil definitief weten wat de mogendheden eigenlijk verlangen opdat het met de tenuitvoerbrenging der voorwaarden een begin kan maken In een Russische courant die gOed ingelicht IjCet te zjln zien we voorts vermeld dat in Wat ware hij zoo hij niet een zoon zijna vaders zoon der groote firma was Misschien procurist of ingenieur met een inkomen hall zoo groot aU gij nu hebt Misschien dat hij er zich ook bovenop had gewerkt een zeker billijkheidsgevoel dwong haar dit te zeggen want ik geloot dat hij in zijn vak goede ideeén heeft en taai is hij als de beate Maar grijze haren zou hij er zeker van gekregen hebben En die hebt gij toch nog niet en ze keek teeder naar het zacht gekrulde korte haar met den goudtoon over zyn krachtigen nek Hij zuchtte half ongeduldig half berustend Ik merk dat ge toch al bloed hebt gelekt natuurlijk Het bevalt u hier bestellingen te doen bij wier prijs het op een nul méér niet aankomt Wie zou het u ook euvel kunnen duiden I Maar hoe toch de trek met het eten komt I Er waa een tijd ik geloof het waarachtig toen ge mij als kapitein zoudt genomen hebben met niets dan mijn traktement en de renten van het waarborgkapitaal En nu moet hét reeds een hoop geld zijn waaraan een paar generation gewerkt hebben om hem bij elkaar te brengen ttOf de inkomsten der kronen van Saksen en Polen of de civiele lijst van Lodewijk den Veertienden om te bouwen de sloten waarin deze meubelen passen zeide ze hem ernstig toeknikte Laat die flauwe grappen Rita weerde hij ontevreden at iGij zijt nu natuurlijk voortdurend tot scherts gestemd ik minder dat weet de duivel Ondanks uw hoog inkomen Peking hardnekkig het gerucht stand houdt alfi zou Rusland China hebben medegedeeld dat het slechts dan bereid zou zijn Mandsjoorije terug te geven als bet daarvoor eengrooter stuk aan het gebied van Semipalatinsk grenzend en een aan het Hindoekoegabergte grenzend gedeelte van westelijkTibet in de plaats krijgt Rusland zou bovupdien nog andere oischeff hebben gesteld die echter niet den afstand van grondgebiedbeoogden Zooals de telegraaf reeds had gemeld beeft het Deensche ministerie eergisteren bij monde van den minister president ziJn ontslag aangeboden dat ook door den Koning werd aanvaard Tot aan de benoeming van hun opvolgers znllen de ministers evenwel voortgaan met do znkon van hun departement verder te behartigen Bij de jongste Kamerverkiezingen is namelijk een radicale meerderheid afgevaardigd Voor het eerst zal nu misschien door den Koning een kabinet worden benoemd dat in hoofdzaak uit de Kamermeerderheid zal zijn gekozen De oneenigbeid tusschen het centrum en den Bund dor Landwirthe spreekt zich steeds scherper uit Hot komt steeds duidelijker aan het licht dat de Bund der Landwirthe aanstuurt op de vorming van een groote Agrarische partij ook onder den kleinen boerenstand waarbij dan volgens bet Centrum de zedelijke geestoljko en godsdienstige behoeften der boerenbevolking op den achtergrond zouden worden gedrongen De meeste agrarische bladen hullen zich op het oogenblik in een geheimzinnig stilzwijgen dat alleen door de Kreuzzeitnng wordt verbroken Het conservatieve orgaan betitelt het streven van den Bund der Landwirthe als een politiek van roofridders die gaarne in do vette weiden van de westelijke provincies van Pruisen wat zouden willen grazen Verspreide Berichten Praskrijk Het heet nu dat de anti semiet Gnérin wiens gevangenisstraf om gezondheidsredenen veranderd is in verbanning zich te Brussel gaat vestigen hoewel hj toch voorloopig aan bet meer van Gonève gaat vertoeven Te Bazel gevoelt Jules zich niet veilig daar wonen te veel Dreyfusvrienden en die zouden hem wel eens iets kunnen doen Dankbaar tegenover Loubet is Hij zag haar in de schoone onbarmhartige oogen Ja ondanks mijn hoog inkomen Nu werd haar blik echter plotseling week oo pijnlijk verwijtend keek hij haar aan Arme kerel mompelde zij met een uitdrukking van het gelaat als hij nog nooit bij haar had gezien Hel is jammer j Wit is jammer Rita fluisterde hij 0 allerlei zeide zij zich reeds weder behcerschend Hij vroeg niet verder wijl hem voor het oogenblik iets anders in den zin lag Ik ben zeer bescheiden Rita dat zult ge toestemmen begon hij Ik verlang niets van u noch van hem geen protectie geen aanbevelingen zooals anders wel een arme bloedverwant ik kom niet by hem borgen Veen dat hebt ge goddank niet noodig wierp zij er tusschen Hij ging voort Maar één dienst kondt ge my bewijzen breng mij eens een bezoek kom mijn nieuwe inrichting ook eens kijken O de brillante van hier Ja Ik ben er trotsch op als echt parvenu met een korten gedwongen lach Doe mij het kleine pleizier toe Zij had niet zoo verstandig moeten zijn als ze was wanneer ze niet gemerkt had dat de zaak ondanks de schertsende wijze waarop htj haar behandelde bem zeer na aan Ijet hart ging tOp de redactie vroeg zij cis overlegde ze ija ik heb daar ook een paar pnvé vertrekken Er was gelegenheid daarvoor en het was mij zoo ook aangenamer Iemand als ik moet zoo te Guèrin heel en al niet die heeft louter uit vrees gehandeld en zoo heel na aan den dood schijnt Quérin óók niet te wezen wantt hij begint alweer dnelplannen te koesteren De gepensionneerde luitenantkolonelPioquart heeft bij schrijven aan den minister van oorlog generaal André geprotesteerd tegen de plaatsing van luitenant kolonel Ducassé op de promotielijst hoewel deze bj het Esterbazy pBpces zoodanig gecompromitteerd is dat alften do amnestie hemgered heeft van een gerechteljke vervolging Picquart verklaart dat er onder generaal Andre s voorgangers één geweest is die in oerezaken niet overgevoelig kon zijn wat echter niet het geval is met hem André Luitenantkolonel Ducassé was als helper van de generaals Qonse en Du Pellieniin het bijzonder betrokken bij de zaak dergesluierde dame Onder verdenking twee duizend fr verduisterd te hebben is de voorzitter vanbet internationale uitvoerende comité voorde werkstakingen te Marseille vap Augustus 1900 en Februari 1901 alsmeiW de secretaris en do penningmeester in hechtenisnomen Het door hen ontvreemde moest dienen als ondersteuning van do stakers In verband met fotografische opnamen van verdachte Initjes te Cherbourg heeft de marine prefect nadrukkelijk verboden het doen van j iame van onderzeesche booten onder bedreiging met onmiddellijke aanhouding en inbeslagneming vande toestellen BINNENLAND Dr Knyper had gisterochtend een onderhond met dr Schaepman die daartoe eveneens in het Hotel des Indes s Gravenhage is aangekomen De leden van de Tweede Kamer behoorende tot de Itatholielce club waren gistermiddag te 2 nar weer in een vergadering te s öravenhage saamgekomen De Stichtsche Crt het orgaan van het Kamerlid De Waal Malefyi verklaart het niets verwonderlyk te vinden dat de crisis zoo lang duurt en zegt o a Dat de crisis een geheet normaal verloop heeft zooals een onz r bladen beweerde zonden wij niet zoo gril toegeven Normaal zoQ het voorloopig naar onze meening alleen geweest zyn wanneer binnen zeggen dag en nacht ter plaat e zyn iDan stel ik voor dat ge ona daar eens een fijn dejeuner voorzet Bij die gelegenheid kunt ge ons het best met uw geheele huisraad imponeeren wijn zes verschillende soorten likeurglazen mede inbegrepen Die hebt ge toch En alles hopen we m de nieuwste modellen I Hij stampte even met den voet en wendde zich als in plotselinge woede af Daar drong ze tegen hem aan en rekte den langen hals om hem nochtans in het gezicht te kunnen zien Wees tevreden malle Kurt ik zal komen Hij draaide om Gij alleen i Ia Hij behoeft er niets van te vernemen 0 wat zou hij er tegen hebben wanneer ik mijn neef en ouden speelmakker op zijn bureau een bezoek breng Dat is zoo onschuldig mogelijk ija zoo onschuldig mogelijk herhaaldethij terwijl hij de woorden mechanisch mompeloè en daarbij Rita met he te oogen aanzag üus gij komt het is afgesproken Geef er mij de hand op Ja ik kom dezer dagen Goed Ik zal u dagelijks verwachten Ik za niet vóór vier uur uitgaan frO ik zal er zijn eer ge er aan denkt I zeide zij losweg Ze wist wat ze deed ze wilde aan de alspraak eeft luchtig half railleerend cachet geven hoewel ze merkte dat het bij Kurt heel anders gemeend was En in den grond bij hddr ook Rita vond dat het leven haar de arme jonkvrouw nog veel schuldig waa gebleven IVardt vervolgd