Goudsche Courant, zaterdag 20 juli 1901

ISBCL lvCB ülrecle SDOorwegvcrModlDgeD mei GülüA ZQmerüleist 1901 AaD evangeo 1 mi W vao Greeofflcb 1 ft tl SOUDk aOTTIXDAHTii nna B I M 7 11 7 88 8 11 8 88 V 08 U 0 88 9 7 10 88 10 11 16 18 18 li lS 13 i8 1 17 8 18 3 80 S 4I 3 58 4 89 iM t lS t U 18 7 03 40 li oj 1 0 S Ol 01 8 11 18 w t 17 Se 5 46 6 39 6 10 7 7 6 80 7 4 1 18 S 0 i H EOTTERDAM SODDA rl nm 8 17 6 41 8 81 8 4 4 08 4 46 6 18 8 04 8 89 7 06 7 69 8 1 t 9 88 r 4 53 S 9 48 8 48 8 8 08 8 1 61 10 08 808 8 84 00 987 10 0 10 1 10 4 U 68 l o 18 88 1 09 8 09 8i l OS 4 l 4 84 4 69 5 1 5 48 84 7 08 7 8 80 8 4 9 47 10 09 lO U 11 04 l t U t al l p k irt g d a to B H M 8 A nio L llxl pH itl ü Cw l te W y Lil 10 18 11 81 11 4 18 04 lO IA r f 10 88 3 8 08 8 84 9 00 9 87 10 08 10 19 10 49 OOBDA O H i9 ii 10 88 11 18 18 1S 18 88 18 85 I IB 1 58 8 81 8 45 4 19 11 08 l O 11 18 1 18 11 80 1 8 10 4 11 86 11 48 Ï8 4 18 6 1 87 1 44 8 80 8 48 4 1 4 46 5 49 8 11 7 89 9 11 9 81 10 00 10 19 Rouda Zevenh MMro Soalarmeai Zeg Voorburg H g U 8 01 0 7 1 7 8l58 03 44 10 1111 U 18 0 1 80 0 7 4 0 4 64 5a 8U MJl VooSu 6 88 r d Z OM l 0 4 88 8 43 Z l m 2 g 6 g 11 6 1 54 IJil 7 nl Mc 8 08 0 11 64 11 5 U 08 H 1 8 0 8 84 4 n 4 4 6 1 6 40 7 06 7 81 1 0 8 8 48 I0 10 84 8 15 49 7 7 88 9 41 10 88 g o D o k i MSTiaDAU ri nu lott U 6 96 8 11 8 S 11 88 10 80 10 6 18 03 1 10 8 86 S I 07 43 6 88 8 43 1 lO i 10 80 10 87 11 06 AnuLW 8 01 8 88 ll 10 10 11 04 18 48 11 87 1 67 8 86 4 11 4 67 S 80 46 8 44 9 35 10 8 11 08 11 47 11 5 Alllit C 8 1 V 18 S 10 86 11 1 108 1 1 8 13 8 40 4 87 1 5 4 6 01 9 8 10 SO 11 16 18 i8 18 14 e o t D A u r K fi J tt r toe wm 10 14 10 69 18 00 U S 8 16 S U 4 38 U l 8 ll 4 40 S t 6 07 10 4 11 47 H S8 106 3 13 5 4 5 04 8 84 i B d 0 8 81 I 7 0 l Ottd w T L K S tf T sj ij ï 7rivs a sr ï H S z S mÏ m Vmit n 6 8i 7 11 8 10 8 18 9 18 9 81 l K 11 87 18 18 8 81 3 10 iJti t 4S 8 06 6 11 7 0 8 10 9 8 48 kMM lr 8 S4 8 47 7 80 8 3 8 4S 80 4t 11 80 11 48 1 0 1 40 8 88 iAl Ol 6 l 8 88 7 88 8 88 40 10 01 louH 7 03 7 81 8 18 9 19 10 18 10 84 18 81 1J 8 88 4 18 4 84 47 7 07 7 84 8 0 9 1 10 87 11 8 hoogstens enkele dagen na het aanbieden van het ontslag van het vorig Ministerie de opdracht tot vorming van een nienw Kabinet was gegeven en aanvaarii Uoch de toestand is ook niet normaal De Christelijke partgen hebben het er niet op toegelegd om de ministerieele portefeuilles te bemachtigen en hebben slechts gestreden zg het dan ook hier en daar in onderling overleg om de verschillende groepen der rechterzpe zooveel mogelijk te versterken Er is alzoo op dit oogenblik geen aaneengesloten meerderheid maar enkel het materiaal om zulk een meerderheid te vormen En dan ten slotte Zoo iemand dan ziet dr Knyper én bet hooge gewicht van de te nemen beslissing ètt de eigenaardige bezwaren van den toestand ten volle in Doch wij zien in het een en ander volstrekt geen reden tot bezorgdheid ol vrees voor de toekomst Integendeel Juist de bedachtzaamheid waarmede wordt gehandeld schenkt ons de overtQiging dat het resultaat van de besprekingen en overleggingen bevredigend zal zijn Zomerhuisjes zgn in een een paar dagen gereed Maar een stevig gebouw dat desnoods een stootje verdragen kan eischt een deugdelijk inndament En jnist dat vordert tijd Men seint uit Amsterdam Het stoUelijk overschot van wijlen den heer Lalleman is hedenmiddag op de begraafplaats Enstoord te Diemerbrng ter aarde besteld in tegenwoordigheid van een groot aantal belangstellenden Een der sprekers aan de groeve de heer van Qoor zeide dat de schooljeugd op dezen lonnigen blijden dag niet vermocht te betetfen welk een tronw en best vriend zij verloren had in den man dien men de laatste eer bewees Toch er waren nevens de oude ten van dagen ook verscheidene jonge leer lingen van de vormscttool voor bewaarschoolhonderessen op het kerkhof en enkele van deze konden bjj de herinnering aan het vriendelijk gelaat en het hartelijk woord van den ouden leermeester hare aandoening niet bedwingen en barstten in gesnik los De baar was met frissche bloemkransen bedekt de meeste van familieleden en vrienden des overledene maar ook van de vormBohool het Ned Ondw Genootschap het Schoolmuseum en van leerlingen en ondleerlingen Aan het graf werden door een vijftal sprekers de saamgekomenen nogmaals herinnerd aan Lallemans deugden ais mensch en als man van onderwp Ooud MoordreoU door 7 18 i uw rk rk 7 Oapella 7 8 Kott rd m M 86 1 U j RotterdunD P t Betterdam B 8 09 9 08 S 40 B IO 8 87 9 CS 9 89 9 48 Kott id iB Beun ♦ RolterdAin D P Eotterd n M 4 4 ♦ 11 0 p lle Riiuwerkerk 8 01 d Allm 1 MM ntr brtri 7 4 7 18 8 87 8 41 t j 8 68 7 S 9 0 7 8 9 14 7 9 08 19 Dr Abresch sprak voor het schoolmuseum de heer Tours voor de vormschool de heer Bigot voor het hoofdbestuur van het Ned Oud Gen de heer van Goor voor de commissie van toezicht op het lager onderwijs en de heer de Groot als een dergenen die zich onder Lallemans leiding tot onderwijzer mochten vormen Maar ook werd een laatste groet gebracht van verre uit Moordrecht de gemeente waar de beer Lalleman het grootste deel van ziJn zoo werkzaam leven heeft gesleten Ds van der Meer van Kuffeler uit Moordrecht sprekende voor de leden der Nederl Hervormde gemeente aldaar herdacht wat de heer Lalleman in en voor Moordrecht geweest is Als voorzanger en voorlezer in die gemeente was hg aller trouwe vriend Eenvoudig was hg met de eenvondigen en met de armen was hg arm Menigeen wiens steun en hnlp hij geweest ia ronwde daar om zgn verscheiden Vooral in dagen van droefenis kwam zgn karakter het schoonst uit wanneer hij eigen leed ter zgde stellend als een warm vriend troost en goeden raad bracht De vrienden en armen te Moordrecht zullen verzekerde de spreker den eerbiedwaardigen Lalleman nimmer vergeten Een der familieleden dankte de sprekers en de aanwezigen voor d eere den overledene bewezen Op 15 16 en 17 Jnli jl had te utrecht plaats het jaarlijksch examen ter verkrgging van het diploma van de Maatschappg tot bevordering der Toonkunst ten overstaan eener examencommissie samengesteld uit Mej B Zegers Veeckens leerares in den solozang aan de Utrechtsche afdeelingsmnziekschool der Mg de heeren R Hol directeur dezer school Dan de Lange algem secretaris der Mg Joh H Sikemeier Leon J Bonman W Robert directeur derafdee lings hiuziekschool van de Mij resp te Rotterdam Ngmegen en Haarlem en Arnold Spoel leeraar in den solozang aan het Koninklijk Conservatorium te s Gravenhage Vijftien candidaten hadden zich aangemeld en wel drie voor het diploma zang en 12 voor het diploma piauo onderwijs Van de laatsten moest één worden afgewezen zoodat van dezen slechts elf slaagden terwijl eerstbedoelden allen het verlangde diploma behaalden De namen der geslaagden volgen hieronder Voor zang onderwijs de dames J E van Linden van den Heuvel uit Vlaardingen C C de Koning Munting nit Gouda C C Kasselman uit Utrecht Voor piano onderwijs de dames J N de Zeeuw nit Vlaardingen V l M Himpe uit Breda A D Teves nit Amsterdam K JL Singels uit Haarlem J H P van Lier M B van der Veen G D Kienwenhnyzen en M C Boonacker allen uit utrecht de heeren J F Rooth uit Amsterdam A Stempels nit Dordrecht J W Bnlke nit Rotterdam De dames De Koning Munting Hasselman Van Lier v d Veen Nieuwenhugzen en Boonacker genoten hare opleiding aan de Utrechtsche afdeelingsrauziekschool der Maatschappij D D Gemengde Berichten 11 0 I i o 11 18 i l l 11 80 I l 10 1 10 88 U 11 80 18 84 U 44 1 80 11 18 10 01 11 8 9 40 9 48 8 89 33 9 18 9 47 Zekere F de R te s Hertogenbosch een goed bekende bij de politie had nog drie maanden gevangenisstraf te goed Gistermorgen 031 6 uur zouden hem 2 agenten van politie gaan halen doch toen hg daarvan lont rook s ong hy gedeeltelijk gekleed in do Zuid Willemsvaart en trachtte zoo te ontkomen Een der agenten sprong dadelijk in een roeiboot en voer den zwemmer achterna Deze zwom telkens rondom de boot zoodat het voor den agent onmogelijk was hem te kunnen pakken Het was ongeveer 7 uur eer men er in slaagde hem in arrest te nemen Blootsvoets werd hij stevig geboeid naar de gevangenis getransporteerd Nbr Uit Nieuw Buinen meldt men Eergistermiddag zou een driejarig zoontje zijn vader in een der glasfabricken koffie brengen en nam zijn vriendinnetje nit de bunrt tot gezelschap en voor pleizier mee t Zou voor de kleinen een treurigen tocht worden Nauwelijks op het terrein der fabriek of het meisje geraakte in een hoop gloeiend heete asch è even daarna het jongentje ook Hoewel spoedig hnlp kwam opdagen en de vlammende kleertjes werden uitgedoofd bleken de handen en voetjes der kinderen vreeselijk verbrand te zgn zoodat hun toestand zorgwekkend is Een 72 jarige gistzifter te Schiedam hadeergisternamiddag het ongeluk in een beslagbak met kokend beslag in de branderijvan den heer S van dec Schouw aldaarte vallen De man werd er spoedig uitgehaald en per brancard naar het ziekenhuis gebracht Zjjn toestand is zorgelgk Henricus Evers bronwersknechtte Woensel in hechtenis genomen wegens den moordaanslag te Geldrop wordt beschuldigd in den namiddag van U Juli te Zes gehuchten op Thomas Schenkels en in den avond van dien dag te Geldrop op Franciscns Sengers en Magelina van Zeeland poging tot doodslag te hebben beproefd telkens door met een revolver te schieten waarbij laatstgenoemde alhoewel nog levende zoodanig werd getroffen dat haar toestand levensgevaarlijk is Beklaagde beweert door de aangevallenen gemolesteerd te zijn en alleen uit zelfverdediging te hebben geschoten om zijne aanvallers schrik aan te jagen Verleden week i er in het groote tuchthuis van Paliano niet ver van Eome een oproer uitgebroken Driehonderd gevangenen voerden in den vroegen morgen een blpbaar weloverlegd plan gezamenlijk uit Toen s morgens de cellen geopend werden opdat de gevangenen zich naar de werkzalen zonden begeven grepen zg drie van de cipiers vast en sloten hen als gijzelaars op Een die zich verzette werd levensgevaarlijk gewond De directeur van de inrichting deed vergeefsche moeite zijne oproerige gevangenen op zekeren afstand weer tot bedaren te brengen Ze gingen in de gevangenis alles kort en klein slaan brallend als leeuwen Het tuchthuis werd toen door de troepen omsingeld en het dak met soldaten bezet Tegen de tuchtelingen zelven dorst men niets beginnen daar zg in dat geval zeker hunne gijzelaars om hals gebracht zonden hebben De heeren hoeven stelden het ultimatum dat zij met de commissie voor het gevangeniswezen wilden spreken en de commiB ie kwam uit Rome over hoorde de klachten over het slechte eten en de slechte behandeling aan beloofde verbetering van dien toestand en straffeloosheid aan de rebellen Eerst daarna werden de gijzelaars die dertig uren in den macht van de oproerige boeven verkeerd hadden meer dood dan levend vrijgelaten 4 11 4 18 8 39 S tl 4 03 g 1 48 1 84 1 88 8 14 45 1 1 8 08 4 0 6 18 6 08 18 8 87 a 48 a 8 80 7 10 7 88 7 5 7 38 7 00 7 64 8 08 11 08 S 26 10 80 10 46 8 48 10 54 9 1 4 11 48 Dit ware verhaal van een tuchthuis herinnert sterk aan de fantastische geschiedenis van E A Poe van het gekkenhuis waar de directeur en zijn staf door de losgebro ken gekken onder de douchet en in dwangbuis gestoken werden Nog altgd loopen er in In een koffiehuis aan de Voorstraat te Utrecht kwam s avonds tnsschen licht en donker een Dnitscher en bestelde een glas bier Geruimen tijd bleef hg daarna aan een tafeltje zitten en eerst toen hg nog maar de eenige bezoeker was stond hg op en ging naar het buffet om aan de kofflehuishoudster zgn vertering te betalen V66r hij echter vertrok vroeg hij aan de juffrouw of ziJ soms een lap stof voor een japon of wel vinger ep theedookjes wilde koopen tegelijk van elk een staal latende zien Daar zoowel de japonstof als de doekjes werkelijk mooi waren en de prijs 10 cent per el voor de stof en 2 cent per stuk voor de doekjes dol goedkoop was Men zg dus voor die heeren gewaarschuwd In do graandistricten in de Vereenigde Staten duurt de hitte voort de weerkundige bureaux voorspellen echter regen in de n aste toekomst De ond miniater van landbouw Norman Col ran deelt de meening van den tegenwoordigcn titularis niet wat betrefti den invloed van de hitte op den oogst Colman verklaart dat de droogte voor de landbouwers in den staat Missouri nadeeliger Is dan de burgeroorlog was Het finaueieel Verlies zal het plunderen verwoesten branden enz in de vier jaar van den oorlog overtreffen Slechts 26 procent van den oogst zal terecht komen tenzjj er dadelgk regen komt Ook de hooi en de haveroogst is voor de helft mislukt alleen de boekweit staat goed Te Londen wees de thermometer eergister 83 graden Fahrenheit in do schaduw wat 10 graden boven de gemiddelde temperatnnr voor Juli is 2 7 44 8 14 8 17 S 8 9 U 10 18 10 48 11 81 9 4 r 8 3 i 8 41 J 7 47 8 07 8 l 8 59 9 31 8 U 10 1 10 80 10 37 10 45 11 08 11 47 11 il 11 48 10 98 4 10 81 i L 8 01 8 88 17 9 3 9 68 8 18 10 08 8 84 i 10 17 10 18 10 48 11 8 10 19 8 88 8 48 8 9 4t 10 1 10 84 10 48 11 18 11 67 Het is den deskundigen gebleken dat het U jarig meisje dat eenige weken geleden te Charentonneau bjj Parijs in een boschje langs den weg vermoord werd niet te voren door den moordenaar ia beleedigd zooals men aanvankelijk dacht Het kind is alleen geworgd De dader heeft beleediging voorgewend door het slachtoffer te ontkleeden en het een messteek in den buik te geven De politie is nu den dader op het spoor Andries de Wet die plotseling uit België verdwenen was en over wiens vertrek in de Kamer al zooveel is te doen geweest is Dinsdag te Brussel teruggekeerd Aangezien hg nog altgd geen gevolg had gegeven han het verzoek van den commissaris van politie eens hg hem te komen ging hij dadelijk na zijn terugkomst daarheen met een advokaat ZiJu komst meldt de Petit Bleu scheen nogal verwarring te brengen aan het bureau Men liet hem lang wachten Toen is hem gezegd dat hg wel ontvangen kon worden maar alleen Andries de Wet heeft toen maar van het onderhoud afgezien Er is sprake van dat hij nog een lezing te Antwerpen zal houden In Frankfort ia thana waternood De leiding is onvoldoende voor de behoeite en nu ia van gemeentewege bekend gemaakt dat niet enkel s nachts van 10 tot 5 uur m ar zoo noodig ook van 3 7 uur geen water zal worden geleverd De burgerij is nu zeer ontstemd over den tragen voortgang met de uitbreiding der waterleiding Er is weer een nienw soort van elektrische lamp uitgevonden door den Amerikaanschen ingenieur Hervitt De lampen van Hervitt bestaan uit glazen buizen gevuld met kwikdamp waardoor de elektrische stroom wordt gevoed De positieve elektrode bestaat uit ijzer de negatieve is van kwik De lampen knnnen op de gewone elektrische geleidingen dienst doen wanneer de stroom van 100 tot 200 volta spanning heeft Terwgl deze spanning voldoende is om de lamp lichtgevend te houden heeft men hoogere spanning noodig voor het ontsteken Door middel van een Wehneltachen interrupter of op andere geschikte wijza wordt deze spanning verkregen Het licht moet schitterend en zeer gelgkmatig ijn maar t bevat niet veel roode stralen Daardoor is t niet aangenaam voor het oog maar dit zou te verhelpen zgn door een roeden reflector Lampen van 500 tot 1000 kaarsen zonden naar Nature meedeelt gevoed kunnen worden door een stroom van 115 volts Een elektrische lamp welke als nachtlicht en eveneens voor de gewone verlichting kan dienen ia door Hyld uitgedacht Deze lamp bevat twee draden de eene die den eigenaardigen naam van babydraad draagt geeft een lichtsterkte van één kaara en kan dienen ala nachtlicht de andere draad geeft een lichtsterkte van 16 kaarse n Om nu wanneer de lamp haar sterkste licht geeft dezen draad uit te schakelen en den anderen te doen gloeien heeft men eenvoudig de sok van de lamp even los te maken Te Oud Beierladd kwam onlanga kinderloos te overlijden de heer J N een zeer vermogend ingezetene In zijn teatament kwam voor dat zgn vrouw met wie hg buiten gemeenachap van goederen gehuwd waa 6 maanden na zgn dood gratis in het huis mocht blijven wonen Behalve een kleine grootboekrente Toor de weduwe waren zijn broeders en zusters eenige erfgenamen Inmiddels werd de publieke verkoop van het huis aangekondigd Een groot publiek was aanwezig en toen de verkoopconditiën door den notaris waren voorgelezen trad een persoon naar voren en zei Ik bied voor de weduwe i 1500 De man bedoelde natuurlgk namens de weduwe Niettegenstaande het bod bespottelgk laa waa was niemand te bewegen een hooger bod te doen Do afslager bood nu namens de familie f 1600 doch ook toen bleef het pnbliek zwijgen Toen nu bleek dat het huis niet te verknopen waa werd namen de famUie bekend gemaakt dat de verkoop geen voortgang zal hebben Eenige dagen geleden bekwam de heerHonweling hoofd der flrma wed P Houweling scheepsbouwers te a Hertogenbosch een vond aan zijn voet door in een apijker te trappen de onbeduidendheid der wond was oorzaak dat geen geneeskundige hnlp werd ingeroepen Eergisteren geraakte echter zgn hoofd geheel in de war alles begon eensklaps te verstijven door heeren doctoren werd bloedvergiftiging geconstateerd alle hulpmiddelen om den Igder in het leven te honden werden aangewend doch niets mochts baten Het N en Adv v Kollum en O schrijft Dat enkele menschen een bepaald kunatmatige manier er op nahouden om anderen te bedriegen blpt nit het volgende Bij een bakker in een naburig dorp komt een schippersvronw om inkoopen te doen Zij bestelde een flinke commissie en deed dat In een gioots trommel welke zij in haar boezelaar droeg Toen zjj alles in de groote trommel gepakt had zou de betaling geschieden doch kreeg eenig oponthoud daar zg bemerkte haar beurs vergeten te hebben Handig als zjj was en om wantrouwen te voorkomen greep zg haar groote trommel en plaatste dien achter de toonbank zij zeide tegen den bakker met een half uur terng te znllen zgn om het geld te brengen en kon dan ook de trommel met eetbare waren wel meenemen Doch met twee uren was de vrouw nog niet terug De bakker bezorgd greep in woede eens naar die trommel en ontdekte dat zij zonder bodem was Dn vrouw had al haar inkoopon dus door de trommel laten zakken en den bakker als waarborg een trommel zonder bodem achtergelaten In de Revue de Paris behandelt de bekende Parijache hoogleeraar Michel Bréal de vraag ol een wereldtaal mogelijk is Hij acht deze zeer gewenscht en bedoelt daarmede enkel een gemeenschappelijke hulptaal niet enkel tnsschen geleerden maar ook in het belang van handel nijverheid en staatkunde De oplossing die hg van het vraagstuk voorstelt zal echter nogal bedenking ontmoeten Hg houdt de oude doode talen voor het doel ongeschikt eveneens de meeste nieuwere talen met uitzondering van het Engelsch en het Fransch Hij ziet namelijk groot voordeel in het denkbeeld door ee koopman den heer Chappellier aan de band gedaan om een tractaat tnsschen Frankrijk Groot Brittannië en de Vereenigde Staten van Noord Amerika aan te gaai waarbij zÜ zich verbinden op de scholen behalve de moedertaal tevens het Engelsch of Fransch te doen onderwgzen ook bg het lager onderwijs aan de meeste scholen in de groote steden Aldus zouden onder een gezamenlijke bevolking van 180 millioen een zeer groot getal personen van beide talen zich leeren bedienen De bewoners van NoordEuropa leeren gemakkelijk Engelsch die van Zuid Europa en Zuid Amerika Fransch Deze twee talen zouden aldus allengs wereldtalon worden Zou Duitschland daarmee genoegen nemen f De ontwerper voorziet dat het zulk een tractaat met leede oogen zal Rnzien maar wjjst er op dat vele Duitschers reeds óf Fransch bt Engelsch of beide talen verstaan en wel uit eigenbelang zouden genoodzaakt zijn één dier talen te leeren waardoor zg met de andere volken in nauwere aanraking zouden komen Ook wordt niet gedacht aan Slavische landen en het Oosten Het is niet waarschgnlgk dat het plan spoedig tot vervulling komt Men achrgft uit het arrondissement Neuzen Men leeft hier alsof de leerplichtwet er niet was Zij die Jannari af steeds verzuimiets hebben aanmaning noch waarschuwing ontvangen Op dorpsscholen worden wekelgks soms 40 pCt der leerlingen opgegeven voor doorloopend verzuim wegena veldarbeid En dat zal nog erger worden nu het rapen of lezen der korenaren voor de deur ataat Een gezette zangerea waa door een operadirectenr te New Orleana geëngageerd Zg was met succes te San Francisco opgetreden en zonder haar vooraf gezien te hebben verbond de directeur haar aan zjjn gezelschap Doch toen zij zich persoonlijk aanmeldde gaf de impresario haar onmiddellijk ontslag omdat zij te corpulent was Haar toegezonden portret had dien indruk niet gegeven De zaak kwam nu voor den vrederechter waar de directeur zelf zijn zaak op de volgende wijze bepleitte Zie deze jonge dame eens aan en zeg mg eerlijk of iemand in staat is een balkon op het tooneel te maken dat solide genoeg is om haar te dragen zonder nog mijn Romeo mede te rekenen die ook nogal iets weegt En in travesti zon ik haar toch ook niet knnnen laten jbptreden o a als Page in de Hugenoten of als Siebel in Paust welke rollen deze jonge dame volgens haar contract zou moeten zingen Het publiek zou in lachen nittarsten al zong zg als een engel De rechter keek de jonge zangerea geruimen tgd aan zonder lachen en en stelde den impresario in het gelijk De jury te Leipzig heeft de vorige week een viertal valscbe munters tot ten deele zware straffen veroordeeld Zjj hadden zich te Carsbad neergezet om valsche muntbiljetten te maken Dè zaak kwam nit doordat een drukker wien zjj een plaat voor het maken van den ondergrond hadden toegezonden verdenking kreeg en de politie waarschuwde welke de personen die de afdrukken kwam halen in hechtenis nam Eenige medeplichtigen waren vroeger reeds te Eger gevangen genomen en veroordeeld De hitte heeft te Berlgn een merkwaardig gevolg gehad De Vereeniging voor dierenbescherming had al eenige jaren geleden ezels ingevoerd om te trachten daardoor het afbeulen van de honden voor karren te verminderen Tot nn toe had ze niet veel succes gehad De ezelmarkt werd maar zwak bezocht Maar tijdens de ontzettende hitte toen paarden maar vooral honden niet meer voort konden is menige karremnn naar een ezel gaan omzien Er was opeens zoo n groote vraag naar ezels dat het aanbod niet voldoende bleek En de Berlgners zien nu als een nieuwtje allerlei voertuigen met ezels bespannen door de straten rgden De grauwtjes loopen niet zoo bard als honden maar zijn veel sterker en veel beter bestand tegen do hondsdagen De Fransche regeering heelt een verslag uitgebracht over de werkstakingen van het vorige jaar HetPaantal was bijzonder groot 902 tegen 740 in 1899 368 in 1898 en 356 in 1897 Een sterke vermeerdering dus en daarbij waren 10263 bedrijven en 222 714 werklieden betrokken Het getal verzuimde dagen bedroeg 3 700 577 waarvan 70 pCt dus de meeste door werklieden die niet hadden willen staken De meeste stakingen waren echter van korten duhr 162 liepen in één dag af 118 in 2 dagen en 579 minder dan één week Daarentegen liepen 8 eerst na 100 dagen of langer ten einde 2 van wevers te St Vincent de Beiras en van glasblazers in het departement dn Nord duurden 176 en 177 dagen dua bjjna een half jaar In 205 gevallen 24 216 werklieden gaven de patroons toe 360 met 140 358 arbeiders eindigden met oen schikking en 337 met 58 140 stakers mislukten In do meeste gevallen 580 was eisch van hooger loon de aanleiding daarvan mislukten 218 en gelukten slechts 113 geheel in de overige volgde een schikking Loonverlaging leidde in 66 koeren tot staking slechts 18 mislukten Slechts van 508 stakingen kon worden nagegaan welk geldelijk nadeel door de 153 184 werklieden is geleden nl 9l railmillioen francs Bg 53 stakingen moest de strafrechter optreden en sprak 422 veroordeelingen uit Bg 234 traden verzooningsraden op en wel n 141 gevallen op verzoek der werklieden STADSNIEUWS GOUDA 19 Juli 1901 Naar aanleiding van de vacature voor een lid der Tweede Kamer noodig door het bedanken van Mr Tb Heemskerk in dit district was door de liberale Kiesvereeniging Burgerplicht tot den heer Mr C J E graaf van Bglandt de vraag gericht of hg weder als candidaat zoude willen optreden Op dit schrijven kwam het volgende antwoord in hetwelk wg gaarne opnemen Den Haag 16 Juli 1901 In antwoord op uwe vriendelgke letteren van 13 dezer begver ik mg ter uwer kennis te brengen dat ik om verschillende redenen waaronder de toestand mguer gezondheid een voorname plaats bekleedt be8lotenheb mijn parlementaire loopbaan voor shands ala afgesloten te beschouwen Ik gevoel mg gedrongen deze mededeoling te doen vergezeld gaan van een woord van oprechte en hartgrondige dank aan U en aan allen die zich inzonderheid tijdcna de jongate verkiezingscampagne ten behoeve mijner candidatunr zooveel moeite en inspanning hebben getroost Die bewijzen van sympathie zullen steeds bg mij in aangename en erkentelijke herinnering blgven Met de meeste hoogachting heb ik de eer te zijn Uw dionstw dienaar C VA BIJLANDÏ Op voorstel van den heer D Enijter werd besloten een brief van dankbetuiging te zonden voor al hetgeen graaf van Bijlandt tijdens zijne 7 jarige loopbaan als vertegenwoordiger voor Gouda voor dit district en voor de gemeente Gouda bad gedaan In de heden middag gehouden zitting van den gemeenteraad die door 14 leden werd b ewoond afwezig waren de hh Prince Bellanrt en Dessing eerstgenoemde met kennisgeving werd tot leeitear in de wis en werktuigknnde aan de Avondschool voor ambachtslieden benoemd de heer J A W Baart en tot assistent in het bouwkundig en vakteekeneu aan genoemde School de heer Th Jansen Voorts werd aan Mej A T V d Woude eeivol ontslag verleend als onderwijzeres aan de 2e Burgerschool voor Meisjes tegen 20 Aug Morgen zullen wij een uitvoeriger vft slag opnemen Kbimpbn a d IJssel Alhier ontstond eergiateravond brand in eene tnrfloods gevold met turf op de steenfabriek t Zand rak van den heer Hoogendgk De looda brandde tot den grond af Aasnrantie dekt de schade Schoonhoven Naar de Ass Ct verneemt heeft mr H J Carsten Bz met ingang van 1 September eervol ontslag gevraagd als kantonrechter alhier Rechtszaken Den 18n Juni nam de politie in den winkel van P F van Koningsbruggen winkelier in foestartikelen te Haarlem eenige honderden geklenrde strookjes papier in beslag Die papieren waren aan de voorzijde bedrukt met De Nederlandache Maagd geeft aan toonder 25 40 enz kussen Penningmeester Cupido secretaris Amor De rand daaromheen had veel overeenkomst met die der bankbiljetten Aan de achterzijde waren liedjes gedrukt De klöur dezer biljetten gelijkt in het geheel niet op dio der bankbiljetten en wel niemand zal zich hierin ook vergissen Koningsbrnggen had zich gisteren te Haarlem voor het ten verkoop in voorraad hebben dezer biljetten te verantwoorden De ambt van het O M vorderde tegen hem f 3 boete subs 3 dagen hechtenis VERSCHEIDENHEID De 73 jarigc Helena van der Reyden herdacht eergisteren den dag waarop zij vóór 60 jaar bij de familie J Kastoelen te Leiden ala dienstbode in dienst trad Na 47 i jaar bg deze familie trouw en ijverig haar plichten te hebben vervuld trad zjj bij de dochter des huizes gehuwd met den heer G N Holm in dienst en vervnlt daar nu reeds 12 i jaar haar plichten nog met een zorg en vlijt die men op zulk een leeftgd zelden meer vinden zal Dat de familie Holm dezen dag dus niet onopgemerkt voorbij liet gaan spreekt vanizeH Heel netjes was er voor ons oudje groen gemaakt en ontving zg verscheidene geschenken Een Amerikaanscb blad bevatte onlangs een advertentie over een geneesmiddel met attesten over gelukte genezingen Onder deze attesten was er een van oen oud militair die tengevolge van in den oorlog tnsschen Noord en Zuid bekomen verwondingen als ongeschikt voor den dienst was gopensionneerd De dappere soldaat verklaarde in het attest radicaal genezen te zjjn Een ambtenaar van het ponsioendeparteraent las toevallig het attest en liet den naam van den invalide van de pcnsioenlgst schrappen omdat het motief tot pensionneering was weggevallen De ex invalide heeft nu een gerechtelijken eisch tot schadevergoeding ingesteld tegendengene die hem genezen hoeft Toen F Vap T te Weert bezig was met het schoonmaken van een oud pistool waarvan hij niet wist dat er een achijt op zat ging het pistool plotseling af mot het gevolg dat hem de linkerhand verbrgzeld werd De hand moet geamputeerd worden Belan vijke prijsvermindering VAN A VAX os z Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Telephoon o il Burgerlijke Stand Reeuwuk GEBOREN Dirkje ouders C Oosterwgk en G van Es Alida ouders P Verweg en G van Es OVERLEDEN A Janmaat 75 j GEHUWD K Oosterom en G Perd k van de nog voorhanden MantelSj Costumes en tegen veel verminderde prijzen 11 SAM80M