Goudsche Courant, zaterdag 20 juli 1901

i Maandag 22 Ji li 1901 o 8550 40ste Jaargang fiOUBSKBE eOüRMT ISieuwS en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken TeleToon o M De üitg ave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Telefoon No 3 ADVEKTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd ADVERTKiNTIKIN WE TUNDSCHË HYPOTHEFiB Pill gevestigd te a Gravenhage De BANK verkoopt 4 pCU Ê and hrteeen in stokken van nOOO 1500 t 100 en l 50 tot den koers van 100 Verkrijgbaar te öouda bü do Hoeren MONTIJN DOETLAND De Directie J HOOFT GRAAFLAND J A VAK EEPERS EOIJAAEDS Op liet Atelier van I 8 M80IU kunnen tegen flink salaria gedurende bet gebeele jaar voor vast Costunierokkeiiwerksters geplaatst worden Crebroeders STEEHSM A Bloemisten Turi singel TELEPH No lU Bieden aan om tbans te planten pracbtige Variteiten van CACTUS Ü4HLIA S welke den geheelen Zomer met prachtig gevormde Bloemen prjjken en doorbloeien tot de vorst intreedt VERDEE HET BEKENDE IWI E€TEN € I EII dat door bijvoeging van 40 deelen water alle insecten doodt en voor planten bloemen un vruchten onscbadelp is V LIler f 0 50 Uier r 0 80 i Liter f 150 FEANSCHE STOOMVERVEEIJ IN chemische Witssctrerij 11 OPPElVHEIMËIt 1 KruiaUade Rotterdam Gebrevetecrd door Z M den Konin der Belgen goofddepöt voor GOUDA de He r A VAN OS Az dpeoialiteit roor het Htoonien en Terren vaii klle Heerenen Dameagarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting Toor het atoom u van plncWmanUla veeren bont enz Gordflnen tafelkleeden ent worden Daar da nieuwste en laatste methode geverfd Paltt Expcller SI Dartig juu wordt ditmidIdal net Tamaaeod auooes rda pijutiUnida iiiwn vu uuawaid lag Bhaun d gjiob tTarliondh eid pun tal In g D b Yt P J d nrTartr u eD il lalto ODhet bnekameik Ajikad Ad l A 50 i d in dmeoat pothoken T ijnaurdam bj Uloth 06bm Tim Toyll en Smdere GEEH BETER adres voor alle soorten SO rOuiVfrjBiJK als het Noordbraliaiitsè Schoen en Laarzeumagazijn Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend O SMITS AUe reparatiën en aangemeten werk Echt Zeeiiwsch Tarwebrooil M cent de K 0 bii A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 Geen Kinkhoest Geen Influenza Om Kiiikhoesl Influenza Borst en Keelaaiidoeningf binnen den kortst mogeiyken tgd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior DruivenBorst honig Extract j m E L I A M T II E uit de Koninklijke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK t DEN HAAG Hofleveranciers Flacons 11 70 cte 40 et bij Firma WOLFF Co Westhaven 1Ö8 Gouda D MIEBIBS Kleiweg E 100 Gouda E H VAN MILL Veerstal B 120 te flonda A BOUMAN Moordrecht PINKSE Nieuvierkerkad IJeel A N ViN ZESSEN Sdwonhoven 3 Th TOItKEN Boiknop B V WIJK Oudema rr H BOLLMAN Bodegraven A SCHEEK Haaatrecht P W v EDE Oudewater K viS D K HEMDEN te Beeuwijk P v d SPEK Moercapelle D T D STAE Waddinqtmen Wed HOLST Waddinqeveen t Geneesli algemeen P T IW1 I I M I M rt r Dlpio i o VrÖouU jfcüraollde I HTrff l PRAEPARATEN VAN llf t1ïl l niTk hp de mcesikrachMge en Teraterkende KINA WIJN tegen zwakte Vg miig l ai WVIH 1 i j k i e olwassencn gebrek aar eetlujt slechte hare gevolgen Bleelczucht apljaverterlng zenuwtioofdpijn ter versterking na eiekte of kraambed koorta OUINA LaROCHE FERRUGINEUX m het bijionder tegen Bloedgebrek t kwalen van Krltiachen leeftijd ent Verkrijgbaar lu fiecona a 1 00 en 1 lp I l pl f o P2m voedzaam versterkend aangenaam ven imaak voordagelijkschgeb uik HV I V a tW 1 hinderen zwakken en kllerachtlge gestellen er an te bevelen Als geneeakracbtige drank bij stoorniaaen der Bpt sverteringBorganen en diarrhce ook Yoor zuigelingen en kleine kinderen Pm s per bm a y Kgr 1 70 li i Kgr 0 90 è M Kgr ƒ 0 60 bussen i j Kgr 0 90 K All cilll Afl Speciaal voor Kindervoeding in JYtCIKSUIIVCt j Kg f O 5 Kgr 0 26 Chemisch zuivere p Asthma Cigaretten ii2 7 3 Het roukcn eener hahc Cigarette is voldoende ter bestrij B ding 311 de hevigsls aanvallen van Asthma etc In ÏUIT PURGATIEF tc£cn Veritopplng Aambeien Migraine Congesties etc vooral ook nMazans doosjes i f 0 80 c Tamarinde Bonbons voor kinderen bewijzen de Tamwinde Üonbons van KRAEPLMEN i HOLM l oUiii ri ke diensten daur de vorm voor het kind begeerl ijk en de sinaaV aangenaam is I njg per doosje 0 90 eii 0 50 f aitniüif PsiC ftUp Q algemeen erkend als bet BESTE huismiddel 1 J Verkoudheid en Keelpijn het is een slljmoplossend en verzachtend middel bij uitnemendheid uitsluitend in H D fleschjes verkrijgbaar Prijs 0 30 icr ntschje Ve i ra paralen uh KRAEFELIEN ft HOLH te Zeist nijn allen t mUqtuti n wnarop da nnam en kandleri ettinff en pcrtrtjybaar btj üt meeiU Apotkekert en llrnguien KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST 4 iyid TWfnriTw tUnger ItaalmacMue zfln voorbeeldig in constractie en afwerking Hinger XaalmacMue zjn onmisbaar voor linishondelt k gebruik en nijverheid Stnger Kauimachtuet ziJn in alle takken van industrie de meest gezochte Stngtr B aalmachlne zil n ongeëvenaard in werkvermogen en duurzaamheid Singer Xaalmachtne zün voor het moderne borduren de meest geschikte Onderricht gratis ooi in hel moderne bordiiien WinU TnUiulittlst Parijs 1900 üvand Prix SIUGEE MAATSCHAPPIJ tOlIDA Lange Tiendewej 27 Het groote aantal zenuwkwalen van nnv r hoüfdpljn af tot de vaorafgaandeke teekeiiBnvuapopl ifeOiemiib v rt tM troU erM nog tHnd kUe middelon door de mediaobe Weteaectiap aangewend Bent aan den nieuwen tUd kont de eor toe dat kIJ door het jehraik maken van den eenvoadigatan wog namelijk langa da hnld eene pliynlol HglBebe ontdekking gedaan heeft die na honderde proBtnemingen thanaover de geheele wereld verbreid in en terwijl Ij in weteniohappelijke kringen de hoogste belBDgatelllng wekt teveai eene weldaad blijkt te aijn voor de aan aennwKwaleo lijdende menaohheid Deie geneeawJJ ta oitgevonden floor dea geweifn OfBuier van Gozondheit Dr Roman Welaitmann te Vtlahofen en bernat op de 0 ItTvindlng oi tP taan In eene Bü Jarigo praktilk Ituor wnHMrhinu ntii h t h ofd eumnnl por iIhk m orileii liinrtoegf aehlkteatofTen do i it bnltl o nni Md ril IJk aan het aeuawueatel lufa afil Met dece genoeswlJie werden weikelijk gohittereudo resoltaUn vaikregaB en Bil maakte toovoel opgang dat van eeii door den uitvinder geaehreven werkje OVER ZENUWLIilDEN en BEROERTE Ittre vaorkomlne en geneiinp Ti niien korte tl d reede de Itle dmk vei ai henen la Uit boekje bevat niet aHeen vor het grovte pnl liek verataaiibare verklarlnReii omtrent het weien dor nieuwere therapie en de daarmede zelfi til wanhopigf gaVBlIen vnihiegeu mtwaiking maar ook vfndt men daarin wetenschappelijke verhiiiidnlitigAri uit de iiiptltarhu blndf ii die aati deun I liena wijze gewdd zijn zoomede afachnft van lal vitM getui sohrifteu van hoogsepIaAtate goneoi kundig ïu nuder welke P Meniere med dr profeiïOf aa pDiylilui cl t Piiriji ruD Rougemont 10 Slemoreuer mud tr praklliearend gsneeahsar aan hat krank ilnnigmi coiticht de Ch irenton Santdlaralh Br Co n ta StBtt n Oroiimann med dr arrend arta taiobijnBBa D P farnatier i en0 th er dkeottur van hot hoipitsal te Agan aehoinratli Dr Schorlni kaïtael Butenfela Bad Ems Daraea med dr ganBethsar dlrtdtiiiir dar gHlv na thcrBpcult ie inrichting uoar lanuwlijders ta PaHJa nie st Henort 334 CDniul von Atthanbach mod dr Is Corfu Br BuiDach arrend aria de ZIrknIli Qbaf aialit 4 it Juchl mcrl dr t Weanan Dr C Bangavel leLa Farrltre Eure N vaa dan CenaellCentral d hygiini et de Santé In Frankn en vele Auderen Aan allrn wier rennwicentnl rarer of natndcr Hnffeilaan l f nn ogeMitNiiail rciinuarbUiclieid llja n waarvan de kenteekeneu ijn oiiron scha hoofdpijn mi raine iohela hoor dpnr blondandra g grnoteprlkltelbBa lield cajaaB lhB t ilaoeifloihold llohametljka onrutt en onhphaDBlIike toa ilBm verder alle sickon die door hrroeite getroffen uei ten en nog lijden aan de gevulgun daarran tfloaiN vorlammlnson onvermogen tot spreken rware tongval nioeieli k ahkleo liJfhBld der BPwrn ntBii met weorldureiiiie o n plaatselijke twakto vnriwakDng van geheugen eni en llJ die reeiU onder geneeaknndlge behandeling gewecat zijn maar door de bekeftdo middelen kIr onthondingaen en kondwaterknnr wrliveu eli i triaeeien etoomlool of teebaden geen genaaing of ienlriug hunner kwaal govondien hebbfn en ten vlotte zij die vreep c voel TOar beroerte nuütoe reden hebben wegeni verechijnielen ala non aanhoudend angstig veatka ardeovlao la M beeN hoordfllja mat daiiallBheid BlkkerlnBon en donker worden voor da oogta drakkande pIJ M ar fiat VHrbMftf Uln la e oaran hal vee van kriebellng la en het slapen van handaa aa voeten un al deie drla Mtworitn nn KenowlIJderB ala ook aan jonge molslei llldenda aaa kleakiaeht in kraobtelooihafil MK b Kamnde lalfi aan JoKde personen die veel met het hoofd werkte en geaaUilJke reaotle wltlaa voorkomen wordt dringend aangeraden Eicb het boven vermelde werkje aaa te aohaffen hetwelk op wutvrafa koatiloea ia ftuoo ver landen wordt door AtttHterdAM door H CLBBAX 4 Co nplllgeweg 41 i i n SA l K KOI fF A othekèr orto Hoohteeg 1 a 1 0BRT PÖHTÖV Oude rachV M d J3Mrdbrii F OL tóniai Uï i nnlBch mëdlolnare tëntoonateUing ïa dVor WeiHi lUing U Mb MM Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOl PERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook aizonderlpe schotels en alles wat tot het küksvak behoort desv Tlangd met byievering van servies zilver tafellinnen enz enz Aanbevelend Gerard Pinksen Cuisinier Westhaven 182 Nieuw onovertroflen Frof Dr Liebera welbekend ZiaVW XkACBÏ SLZZBa Alleen echt met Fabriekimerk tot vovitdnrende radicale eo lekere genezing van alle zelis HiSH de meest hardnekkige xenuv bSwH Kiekten vooral ontstaan door Wa W afdwalingen op jeugdigen teeftyd ijenezing van elke zwakte Bleeh Benauwdheid Hoofdpijn Migraine Hartklopping Maagpjn Jslechte spBSvertering Onvermogen iifmpotenz Pollutione enz Uitvoerige prospectussen I rija per I ewh il 1 II 3 H SV dubbel üesrli II üi j CenlroilDep8t Msttli v d VeRte Zallhomraul Uipöta M Otóban h Co Bottordam i Happel s Gra cnllRgo 1 I altninADfl de Jong J Czn Rotterdam Wclff Co Bouda ca bü alle drogisten ThioRf s Wo deibalttD ia de gebeele wereld beleend en geroemd Onovertroffen middel tegeu alle U O r s t L O II K L e V e r I Maagziekten enz Inwendig ezoowei ala ook uitwendig in bijna die ziektegevallen met goed lïevolg aan te wenden PrtJS per flaeoil H 1 per post I IS TMstty s Woadsnalf bezit eeaalsnog ongekende geneeskracht ea heilzame worlcing Mankt meeatal elke pijnlijke en gevaarvolle operatie geheel overbodig Met deze zalf werd eea 14 ttar oud voor oii i eneesli k irehoadei beeiigezwcl en onUuga oen bijna lea Jaar kankeriydeii ffenezeu tirengt genezing en Terzachting der pijnen bij wonden ontstekingen enz Tan allerlei aard Prys per pot f 160 per post f 1 60 Centraal Depot voor Nederland Apothek r IIEKItl SlI DEItlÜ Eokin 8 Amsterdam Waar geen depot ia beatelle men direct aan die Sohutunapotheke des A THIKRRY in Pregrada bel Hohitack Oeatetreich Öelieva proipectua te ontbieden by het Centr8al l epftt Sender Rokin 8 Amaterdam wie zeker z n wu i EchtP Eikel Cacao te ontvangen tesamongestehl en na vole pruefnemingen in den faandd gekomen andei deii naam des uitvinder Dr Miohaelle vemu digd op d besta machines in het wereldbercBind Mbblissement ran Qebi StoUw rok f Keulen alsclw J rT121cfeaerij Cikel Cacao in vierkanten bassen Dete Eikel Cacao is met melk gekookt eene aangename gezomle drank voor d g lijksoh gebruik een 1 2 theelepeU vu t poeder toot een kop Ohooolat Ala geneeakracbtige dnmk bij geval van diarrhee slscnts met water te gebruiken Yerkrügbaai bij de voomaamata H 1 Apotheksra eni Pr s Ko V S ptcoftmje f 1 80 o 0 90 a 086 Qeneraalveitegemroordiger voor Keder and Julius Mattenklodt Amiiterdam Kalvcistraal 103 V Wie werkelflk prijs stelt UedKLIelK te hebben laat zich fotografeeren in de lf0tografi eh € UuutUurickHng STTJIDIO van P V D WAALIS Fl SINÖEI 661 Qoada Druk van A BRINKMAN Zn Dit No bestaat uit Twee Bladen EERSTE BLAD pn II I I ButteolaDdscb Overzicbl Sir Edward Grey dien wfj ergens een radicaal genoemd vinden maar die intnsschen in zaken den oorlog in Zaid Afrika heel ver at staat van de meeningen van Daily News en Morning Leader die in lord Eosebery s ministerie onderminister van baitenlandscbe zaken was heeft te Peterborongh een rede gehouden tegen lord Bosebery Het was de tweede maal dat W Edward zooals hij vertelde juist op dan morgen van den dag waarop fiij enredezon bonden verrast werd door een brief in de bladen die zijn speech in de war gooide Maar ditmaal ten minste heeft Sir Edward örey groot succes gehad met zijn nieuwen spbech Het kostte hem veel met Lord Rosobery te moeten breken Maar hiJ die verleden Week samen met Asquith en met hnn tehenstanders in de liberale partij oan det ndere zijde heeft uitgemaakt dat de liberaleq best éèn konden blijven al verschilden zij op het punt van den oorlog kon natuurlijk niet anders doen dan lord Bosebery die wil dat de liberalen het eens zullen ziin ovec tart hiiporiniteinö on aio nun aïttWB aiW kracht als poliiieke partij ontzegt afvallen Hj verklaarde dan ook dat naar zijn meening de liberalen staan aan het begin van nieuwe dingen een nieuw leven nieuwe pogingen Al de parts het daarvoor op hot eenebekende punt eens moet zijn dan moest lordBosebery naar voren komen om dat te helpenbereiken M wü vrijwillig meer teragtreden in het politiek leven maar iets als eenpolitieke conscriptie bestaat er nn eenmaalniet De aandrilt om deel te nemen aan depolitiek moet van binnen komen uit het gevoel dat men noodig ia voor zijn partij eiJijn land Dus lord Bosebery behoeft niet te verwachten dat de liberalen hem znllenkomen smeeken weer aan hun hoofd te komen ataan De oppositie tegen het nieuwe Önitsche tarief van inkomende reebten dat nog slechts door een dagblad is medegedeeld is al begonnen De Vosa Ztg komt op tegen het vait tellen van een minimaal tarief Met zulk een tarief zegt het blad bindt de wetgever zichzelf maar niet alleen voor het oogenblik ook voor de toekomst De wetgever van FEVILLETOTM Bindelijk Saamgebraclit Sa En ze dacht van nu al te grijpen waar zo kon vermaak genot behagen ach en misschien ook eens zooals bijvoorbeeld in het halluurtje waarvan hier hoogstens sprake was een tukje ebt geluk I De zalen van het magazijn begonnen zien nu te vullen en terwijl Kurt toch reeds geen tijd meer had en Rita aan het werk van het uitkiezen het doel van haren tocht hierheen nog heel niet was toegekomen zoo scheidden ze terwijl hij ging zij echter bleef En nu had ze zich ook spoedig de hulp van eenige bedienden van hel magazOn verzekerd die zich aan de toekomstige gemalin van den chef van het hui Beemann met biionderen ijver wijdden Eu meer dan een uur Ung werden nu deze en een helper aan het werk gebonden terwijl de laatste tapijten op den vloer ontrolde op bidders zwevend prachtige stoften in haar voUe lengte liet neorgolven meubeten bij het licht tte en wat er meer van dien aard wa XIV Richard Seemann was altijd een man geweest die baid werkte die den achturiiien arbeidsdag dikwyit büna moeit verdubbelen wilde hij eemgi heden nu kan niet meer den wetgever van morgen de handen binden deze moet do wetten kunnen maken die hem noodig voorkomen Alleen wanneer een wet is een sanctie van een verdrag met oen anderen Staat is de wetgever gebonden Dan is er een andere partij tegenover welke hij zich verplicht heeft zich voor den tijd gednren welken het tractaat loopt niet een andore wet te maken Met zijn onderdanen kan een staat geen verdrag sluiten Een minimnm tarief is altijd een zwakheid De wetgever vertrouwt blijkbaar niet op zijn eigen kracht om later aan een drang tot wijziging weerstand te kunnen bieden Nog merkt de Voss Ztg op dat men in Frankrijk ar men een minimaal tarief had vastgesteld zich er niet aan heeft gehouden De Frankf Ztg bespreekt het tarief in een artikel waarin het voornamelijk wijst op de moeilijkheid handelsverdragen te sluiten wanneer men een dubbel tarief heeft een minimum en een ander tarief ieder contractant stuurt dan op het minimnm tarief aa Maar bij de tegenwoordige handelspolitieke verhoudingen meent het blad dat het wel eens heelemaal zou kunnen mislukken handelverdragen te sluiten op zich laten wachten Beeds maanden lang 1 bestond ze eigenlijk maar de Koning en de I Begeering deden eenvoudig alsof ze er niets I van merkten Zooals men weet loopt de 1 wetgevende machine in Denemarken sedert jaren heel slecht De Koning heeft steeds conservatieve ministeries gehad ofschoon het Folkething sedert onheugelijke t den een liberale men zou zelfs kunnen zeggen len radicale meerderheid heeft Het is waar dat het Landstbing de Eerste Kamer langen tijd een conservatieve meerderheid had Maar ook dat is nu niet meer het geval en het ministerie Sehestedt steunde slechts op een fractie der rechterzijde in het Landthing Men is thans zeer benieuwd of de oude koning er toe zal besluiten eindelijk aanhangers der liberale partij die hij tot nu toe zoowat als zijn persoonlijke vij nden beschouwde aan het bewind te roepen Doet hiJ het dan moet het ziJn onder den invloed van den kroonprins die gansch andere denkbeelden is toegedaan dan zijn vader Te Kopenhagen ging dezer dagen het gerucht dat den leider der liberalen in het Folkething J C Christenseu telegrafisch het vormen van een kabinet was opgedragen Folitiken spreekt dit tegen wel is Christensen naar Kopenhagen ontboden Het is dus wel waar zins klaar komen met de taak die dagelijks op 1 hem wachtte En de dienst van een bruidegom wiens trouwdag naderende is pleegt ook geen sinecure te zijn En toch had hij het is niet te veel gezegd die HeidtoUf sche affaire sedert Louise er geweest was nog geen minuut uit het oog verloren Hij had de zaak aan die atdeeling zijner bureaux meegedeeld die voor de relatiën met de buitenhmdsche geldmarkt en nl wat daarmee samenhing te zorgen had en die hem reeds eenmaal van bericht omtrent de firma Laudacher gediend had Daarmee stelde hij zich echter niet tevreden De zaak occupeerde hem voortdurend ondanks al het andere dat hij aan zijn hoofd had En wonderlijk in weerwil van de harde onschoone werkelijkheid van de eigenlijke kern der zaak bezat de gedachte aan haar toch een zekere charme voor hem die haar hemelsbreed van zijn andere beroepszaken deed verschillen Dat kwam d r van daan ze hing met Louise samen En alles wat h£ULr betrof behoorde dat merkte hij nu pas tot den eigenlijken feestdag zijns levens den eenigen dien het ooit zou gehad hebben De ophelderingen die zijn bureau omtrent het zonderlinge bankroet mocht verkrijgen lieten nog op zich wachten Hoe meer Richard Seemann onderttraschen nadacht over wat Louise hem verteld had de te onverdraaglijker scheen hem deze boereobedriegerij in het groot dit grove net waar slechts een zeldzame paradijsvogel als de oude Heidloff met zijn heel biiondex geniale gril kon inloopen Hij had zich door Louise het krantennummer I Uten geven en haalde bet nu weer eens voor de scbplijk dat bjj de vorming van een nienw kabinet ten minste eenigszins met de wenschen der linkerzijde rekening znl worden gehouden V De Belgische liberale en sociale Parlementsleden hebben weer een vergadering gehouden waarin breedvoerig over het vronwen stemrecht werd beraadsiaagd Verschillende voorstellen werden gedaan tot een besluit kwam men niet Verder is besloten een gemengde commissie van zes liberalen en zes socialisten te benoemen voor de propaganda ten ganste van algemeen stemrecht en evenredige vertegenwoordiging De clericale en anticlericale betoogingen in de Spaansche steden houden op ongevaarlijk te z jn de heeren gaan daarbij aan het veehten on goed ook Te Saragossa gaven da olerioalen aanleiding in zoover dat zjj met een processie begon en op liet terrein versehenen behoorlijk gewapend Volgens te Berlijn uit Madrid ontvangen berichten begon het gevecht toen da processie uit da kerk kwam Er ging een oorverdoovend gefluit op afgewisseld met de kreten Weg met do Jezuïeten De processie werd door schrikkelijk gevecht De vrouwen vluchtten in de huizen de mannen werden handgemeen De Carlisten en geestelijken die vooraan de procossie gingen schoten zjj gobrnikten hun messen en zwaaiden hun stokken en vaandels Er viel een doode en omstreeks vijftig man werden gewond Dertien personen ziJn ernstig gewond door schoten en messteken De Carlistische generaal Cavero die verwoed vocht kreeg twee schoten in zijn hand en een dolksteek in z jn dij Indien de processie de markt had bereikt zou er een waar bloedbad ontstaan zijn Daar hadden do markthandelaren zich achter barrikades en karren en kisten verschanst klaar voor den aanval De processie vluchtte in een kerk De antlclericalen overgoten de deuren met petroleum en trachtten die in brand te Steken De belegerden schoten van uit den toren Eindelijk slaagde de gendarmerie er in de orde te herstellen In de kerk werden de schietwapenen in beslag genomen Do geestelijken en de kapittelheeren moesten verkleed naar huis teruggaan een geestelijke ontvluchtte over de daken Ook een klooster en een Jezuietenschool werden met stoenen gebombardeerd en de deuren werden er in brand gestoken terwijl degenen die er in zaten de stormkolk luidden De over dag terwijl hij na het tweede ontbijt tegen één uur zich wederfaan zijn schrijltafel gezet had en eer hij weer aan zijn werk ging Het met tz onderteekende artikel beviel hem nu bij de tweede lezing nog veel minder dan eerst Het was zelfs nog handiger geschreven dan hij toen aanstonds bemerkt had Het was klaarblijkelijk op bestelling gemaakt en was voor hem die het nu la de bedoeling kleme kapitalisten ol liever bezitters van spaarpenmngen te lokken en hen het geld uit den zak te kloppen ook duidelijk genoeg zoo begreep hij toch ook weer hoe anderen juist door het hier gestrooide lokaas in het net konden getrokken worden Leest men niet dikwijls genoeg in voorname kranten schijnbaar zeer zakelijk en nuchter geschreven artikelen over zekere landstreken in Paraguay of Guatemala ol waar niet al artikelen den een ot anderen belangeloozen onderzoeker of bezoeker dezer schoone maar weinig bekende streken schijnbaar aUéén door interesse in de zaak zelve in de pen gegeven of hoogstens door den wensch deze gezegende streken voor de beschaving open te steUen opdat de schatten van heur bodem opgegraven en met wat hulp van nu nog geheel ontbrekende kolonisten vertienvoudigd mochten worden om dezen alsdan in den zak Ie vloeien f En hoeveel lezer vermoeden wel dat deze traaie opstellen geKihreven zijn op directe en uitdrukkelijke bestelhng van NewYorker kapitalisten die duizenden kwadraatmijlen van die ongezonde tropische woestenijen van den destijds nog niet doodgeschoten president in kwestie dier vriendelijke republieken en van zjjn regeering gekocht hebben om hun beid heeft het houden van verdere processies nu verboden Dat had zj vroeger moeten doen want het blijkt niet dat voor het Christelijk geloof zulke optochten noodzakelijk 3ijtt Verspreide Berichten FUANKRIJK Door den rechter van instructie Pringuet is aan een drietal deskundigen een onderzoek gelast naar de geestvermogens van gravin Olzewska de bcdrijfster van den aanslag op minister Bandin terwijl de advocaat der overspannen vrouw al het mo gelijke zal doen om de zaak verwezen te krggon op grond van moordaanslag met voorbodachten rade naar het Hof van Assises en niet naar de correctioneele rechtbank Zoo noodig zou de advocaat de quaestie van incompetentie opwerpen voor de correctioneele rechtbank Do staking der spoorwegbeambten op Corsica is algemeen en reeds is het ongemak groot Door de begrootings commissie ia met op twee na algemeene stemmen besloten tot schrapping van den gezantschapspost bij het Vaticaan terwijl er tal van bezui Het beet dat de Kartbuizermonniken fabrikanten van de wereldvermaarde likeur Chartreuse hnn inrichtingen biJ örenoble alsmede hun fabrikuatrechten verkocht hebben aan drie firma s Een aantal Fransche leesboeken van ker keiyke strekking zijn door den minister van onderwijs op ingewonnen advies van de scholen verbannen De Siècle verklaart dat de congregatiën den dertigsten Juni vijf millioen schuldig waren aan dien staat en de regeering heeft den betrokken orden doen weten dat bij niet voldoening van het verschuldigde de gewenschte machtigingen bezwaarlijk verleend zouden worden Aan twee jonggehuwden den heer en me vrouw öébrak is eergisteren door de geneeskundige faculteit de doctorstitel verleend Max Bégis is nog ver van dood hij beeft heel genoeglijk deelgenomen aan een te zijner eer aangericht banket en hij reist onverwijld door naar Alicante DOITSOHLAND De vroegere eerste luitenant Büger die grond voorloopig eerst eens niet eenige geslachten Europeesche landverhuizers te bemei ten i Wat Richard Seemann daarentegen nog niet recht begreep was hoé iemand als Kurt van Uechtritz zich voor zulke diensten kon leenen Had hij misschien toch zelf in goed gelool geschreven ï Richard las nog eens een paar machtspreuken van het knoeiwerk Neen dat was althans deze bewuste bedoeling met zoove mogelijk groote woorden zoo weinig mogelijk te zeggen haast onbegrijpelijk dat zulk van een overigens fatsoenlijk man kwam Wds het dan wel werkelijk zoo Het teeken kwam uit maar misschien dat niets dan deze onderteekening van den jongen mederedacteur der tFreie zeituiig was en dat hij het ding niet gelezen had Het zal het beste zijn dat ik hem eens spreek dacht Seemann hier Zelta al ezien daarvan dat Kurt van Uechtritz dien hij toevallig kende hierbij te pas kwam moest hij zooals hem nu bij nadere overweging voorkwam de redactie der Freie Zeitung rekenschap vragen aangaande een artikel dat dermate geschikt was om onheil aan te richten Hij keek op de klok en vond dat hij desnoods een uur kon ontwoekcren wanneer hij er nu dadelijk heenreed en om hall vier uur als wanneer eenige heeren van zijn teekenburcau hier zouden zijn om hem een serie nieuwe ontwerpen voor te legsen weer terug was Nu was het de vraag of hij het rijtuig kon krijgen zijn eigen namelijk 1 firurdt vervolgd