Goudsche Courant, maandag 22 juli 1901

Kauw o IVIenschi Kauwl 1 Gladstone de bekende Engelsche staatsman heeft niet 1 alleen zgn vaderland groote diensten bewezen door zyn politieke deugden hy heelt der menschheid ook een beproeld I recept nagelaten om gezond te bljjven en een hoogen ouder dom te bereiken Hg was tot aan zyn dood een der flinkste I en gezondste mannen van Engeland en verliet deze wereld I eerst na zyn tachtigste jaar en toen nog niet eens graag 1 Da uitkomst is dus even verrassend als het middel eenvoudig is Het middel heet JTentok kauut Gladstone vertelde het aan ieder die het hoeren Wilde dat hij elke bete van zyn maaltyden 36 koer zegge en schryve zes en dertig keer kanwde Dit krygt nog grooter beteekenis als men weet dat de groote oude man een uitstekend gebit had Hoe nu doet de moderne mousch bfl het eten Hy neemt een zoo groot mogelgken hap drukt er met zgn paar nog overgebleven gave kiezen een maal ol twee drie op giet er een flinke slok bier ol wgn overheen opdat de rommel beter zakt en werkt dan met moeite het heele etenskluwen naer beneden De maag moet nn maar zien hoe zg het met dat boeltje klaar speelt t Maar die laat volstrekt niet met zich spelen want ze heeft buitendien werk genoeg Haar verteringswerkplaats is slechts voor goed kleingemaakte en genoegzaam doorweekte brei ingericht Tegenover dikke in bier of wgn zwemmende brokken staat ze machteloos De maag doet haar best maar is eindelgk toch genoodzaakt die ongemakkelgke toevoer hall verteerd het darmkanaal in te sturen In de darmen echter kunnen alleen door de nit Assam in botsing is gekomen met een kudde olilauten die een luchtje schepten langs den spoor Een olilant werdt gedood en de trein ontspoorde over zgn zwaar lichaam Verscheiden reizigers werden gekwetst of ontvingen kneuzingen Gisteren is het de warmste dag geweest te Londen die sedert tijden i voorgekomen De thermometer stond s morgens om half negen reeds 5 graden hooger dan een vair de vorige dagen van dit jaar Om half een wees de thermometer reeds 130 in de zon Het aantal menschen die door zonnesteek getroffen werden was buitengewoon groot En er was zooveel vraag naar ijs dat verscheidene winkels reeds vroeg op den dag waren uitverkocht Eergister werd door een bekenden Haagschen etrooper te Loosduinen in een sloot in de duinen om het landgoed Groenendaal van mevr v Goch een schildpad bemachtigd van een paar dM lengte Door den jachtopziener van het landgoed werd de man bekeurd wegens visschen in verboden water maar zijn vangst wilde hij niet afstaan Een brutale inbraak heeft Donderdag midden op den dag plaats gehad te Vroeuhont onder Rozendaal Terwgl de wed De Mooy aldaar met haar knechts op het land werkzaam was klommen dieven op het huis braken een deel van het dak weg on verschaften zich zoo toegang Het geheele huis werd toen doorzocht en zj namen alles ran waarde mede De politie heeft nog geen spoor van deze brutale inbrekers gevonden De Krijgsraad te s Gravenhage veroordeelde G S milicien bij het 4e reg infanterie in garnizoen te Leiden tot 4 weken militaire detentie ter zake van Ie dea rtie opgevolgd door arrestatie De machtige Russische sbreker Jermak is met admiraal Makaroff aan boord 4 Juli van Tromsoe vertrokken om de oostkust van Nova Zembla en Siberië te onderzoeken Hoewel dit officieel als het doel der reis wordt genoemd meent men dat het eigenlgk doel ie zich dwars door het js een weg te banen naar do Pool of ten minste zoover mogeiyk in die richting door te dringen De naam van het schip is die van Ruslands meest bekenden baanbreker een kozakkenhooldraan die D J Ha tnlnnJA in SihflriR aticitte De Amerikanen peinzen voortdurend op het vinden van objecten waarvan een pool of een trust te maken is Nn is er te NewYork een zouttrust tot stand gekomen onder den naam van Internationale Zoutmaatscbappg met een kapitaal van ongeveer 125 millioen guldon De Rockefeller en hun genooten hebben het heft in handen De vereeniging omvat de Amerikaansche Nationale Zoutmaatschappg de Engelsche Zout Unie en de Canadeesche Zoutmaatj schappy De houtzaagmolen Oranje Nassau onder Overschie behoorende aan den hoer J P Zomerdleist 1901 Aangevangen 1 Mei Tyd van Greenwich o t D 1 R o T T ï K D A M Ttot nt Directe SpoorwegverUndlDgen net GOUDA f f 40 I 9 48 7 48 1 89 9 11 9 47 d I 8 08 8 84 Cw i t1 10 08 lo i9iMdtaM o tu loo ku Ut miknl mnia 1 48 1 4 1 86 9 14 1 48 46 1 S8 8 08 6 17 f r f f r 41 f 8 87 8 48 4 01 4 4S 88 6 04 6 19 7 0 7 f8 l 4 8 6 89 f ft f 8 46 f rk 10 8 6 11 81 11 45 18 04 U B8 ir 06 1S S8 1 09 8 09 8 8S 3 06 4 Ö8 4 i4 4 9 16 48 6 14 7 08 7 j 8 80 8 48 9 47 10 09 1 1 11JI4 E HaUudaal ipoor X Iitn luppluinlkirüi da ComftpiU dn Wlgon UU OOUDA DEN HAAOviM laru 10 19 10 68 11 18 18 16 18 86 19 6 1 16 1 8 8 91 8 48 4 19 4 0 18 49 6 81 7 89 11 88 1 07 I f 5 08 11 18 1 18 f 18 I 11 80 1 89 87 9 49 10 88 10 48 11 85 11 48 18 45 18 5 1 87 1 44 1 80 8 48 4 15 4 48 88 48 6 1 6 49 7 57 10 18 10 48 11 99 9 81 10 00 10 46 11 18 11 7 e o U D A A H S T I B D A K tUi ioudi 6 36 8 11 8 81 9 88 10 80 10 9 18 08 1 10 8 88 8 18 4 07 4 48 8 I 86 8 48 1 10 19 10 80 10 87 11 06 Ain t W 8 01 8 8 9 11 10 10 11 04 11 48 18 7 1 57 8 18 4 11 4 7 5 80 1 46 6 44 9 85 10 8 i 11 08 11 47 11 9 JAmit 0 8 19 9 18 9j 10 88 11 1 1081 10 8 18 8 40 4 87 1 5 4 6 01 9 8 10 0 11 16 18 09 11 14 OUD A U T 1 O H T viM nm B 18 00 18 88 8 15 8 18 4 88 8 49 6 80 7 10 7 86 1 16 10 80 1 88 7 88 10 46 1 40 8 19 8 07 7 88 8 48 10 4 11 89 1 06 8 08 8 45 5 04 6 94 7 00 7 54 8 08 9 11 81 B 9 89 W t C 6 81 7 1 8 10 8 86 0 18 9 Jl 11 18 18 87 19 5 1 8 8 10 8 84 4 4i 8 06 6 81 7 09 8 10 9 85 9 46 iknut W 5 84 6 47 7 80 8 85 8 4S 9 80 9 48 11 80 18 4 1 08 8 40 8 8S 8 49 8 01 8 91 6 36 7 15 8 88 9 40 10 01 Idoad 7 0S 7 81 8 18 9 19 9 89 10 18 10 84 18 1 IJ l M8 4 18 4 84 47 7 07 7 8 8 09 9 18 10 87 11 8 V 11 48 10 14 r i ÏJ v tM mJ oiïi i 1 in Jumari in dronkenschap kapitein A dame gedood heelt en die deswege tot zes jaar gevangenisstral veroordeeld is waarvoor de keizer geen gratie wilde verleenen vertoeft sinds eergisteren in de gevangenis te Ensislieim in den Boven Elzas waarheen hï onder goed geleide is overgebracht BINNENLAND PROVINCIALE STATEN ZUID HOLLAND Over het voorstel tot verhooging der spoorwegbrag alhier De commissie meent dat het belang der door de provincie terecht ter hand genomen verbetering der vaartgemeenschap tasschen Botterdam en Amsterdam medebrengt de noodzakeiykheid van thans de gelegenheid tot opruiming der lage bmg aan te grijpen De commissie vermeldt als een teit dat de scheepvaart door de Gonwe in concnrrentie met het kostelooze Merwedekanaal en niettegenstaande het beletsel derGonwebmg nog steeds toeneemt en wgst er op dat bepaaldelgk ook Boskoop dat veel prodncten naar Rotterdam verscheept ter verzending naar het buitenland door oene verhooging der ipoorwegbrng ten zeerste zal worden gebaat De door den minister aangegeven doorvaarthoogte der bmg van i M en doorvaartwSdto van 14 M kwam der commissie met het oog op de eischen van het verkeer voldoende voor De commissie meent ook dat de provincie door de Gouwe als vaarwater te verbeteren met inbegrip van de verhooging der spoorwegbrug de handelsbeweging van de plaatsen langs de Gonwe gelegen voldoende in de hand werkt en een nieuw oUor voor een snellere verbinding te land niet wel van haar mag gevorderd worden te minder waar zy ook elders zooveel te doen vindt Eenstemmig meent de commissie te mogen adviseeren om te besluiten zooals door het college van Gedep Staten aan haar wordt voorgesteld Professor Jan ten Brink is gisterochtend te Leiden overleden Dr Jan ten Brink werd 15 Juni 1834 te Appingedam geboren en studeerde te Utrecht in de theologie In zijn studiejaren reeds behaalde hij aan do Groninger hoogeschool een gouden medaille voor een studie over Sottmdam Beun Rotttidun D P Aottardun U Capellt Hiauw lknk HoordnoU ttoida f 6 6 4 48 80 6 04 T ll 7 H 4 8 41 I 01 1 11 8 04 17 6 10 6 95 7 88 7 48 t AUw U tl UUl 7 16 8 87 8 41 9 11 8 58 9 08 7 18 9 14 7 58 9 08 9 19 9 88 Gouda Zareuli lloaio Sutennaw Zn Voorburg Hag ru idteUet op tol laoptn oudiu 80 6 81 7 88 7 50 Oudew 88 Woerd 48 6 48 Utnolit 6 08 7 04 8 11 8 88 i 9 07 8 16 8 88 8 8 9 89 Utnokt Woonleli Oado Gouda 1860 promoveerde hs tot doctor m de theologie op een proelschrilt getiteld Over de Zedeleer van D V Coornhert aanvaardde een betrekking als huisonderwijzer te Batavia en werd in 1862 leeraar in de Ned Taal de geschiedenis in de aardrijkskunde aan de H B S met 5 jarigen cursns te s Gravenhage In 1865 werd hij benoemd tot hoogleeraar in de geschiedenis der Ned Letterkunde en aesthetische critiek aan de hoogeschool te Leiden Z n ambt aanvaardde hy met een rede over De geschiedenis der Ned Letterkunde en hare leerwyze Gemengde Berichten In een Amsterdamschen brief in de Controleur lezen we Er was een tjjd dat wie het niet te breed had s morgens met een klein pakje dat zjjn zg kegje oftewel twaalf nurtje bevatte naar zijn bureau wandelde Wie het beter kon doen ging koffiedrinken met een plat of met een hall biefstukje in de Poort Voor hen die zich nog eventjes bultende eerste en buiten de tweede categorie moesten rangschikken ontbrak een passonde inrichting waar het twaalf uurtje gebruikt kon worden Daarin moest worden voorzien en eenige menschen met een waren business blik richtten in de Kalverstraat een z g Innch room op d i voor hen die het niet mochten weten zjj t gezegd een inrichting waar men voor 15 ets een behoorlijk belegd cadetje eet en voor 10 ets een goede kop koffie drinkt Niet alleen echter dit goedkoop zjjn der waren dreef de menschen in steeds grooter getale naar de nieuwe inrichting maar ook het feit dat een en ander werd overgereikt door vriendelïke beschaafde meisjes a m wie het eens en voor al verboden is een fooi aan te nemen Een waar koopje dus Van h t lot dezer juffertjes wil ik een enkel woord zeggen vooral nu het oprichten van lunch rooms epidemisch dreigt te worden we hebben er toch al drie en meer en meer jonge meisjes er in worden getrokken Ik geloof gaarne dat het publiek t niet weet hoe die bleeke meisjes met haar vermoeide zenuwachtig glimlachende gezichtjes worden afgemarteld opdat t zjjn broodjes kan krijgen voor 15 ets en zgn koffie voor 10 ets Publiek is naief en ik heb er gesproken die dachten dat de ondernemers dezer nieuwe inrichtingen zich tevreden stellen met geringe winst Welnu ik zeg dat zulks niet het geval is ten bewijze zal ik het dagelyksch bedrijf van een lunchroom juffertje schetsen s Morgens v6ór 6 uur moet worden opgestaan want te 7 uur dient de zaak open te gaan dient men menschen te kunnen ontvangen die met vroege treinen vertrekken en eerst nog wat willen gebruiken dient dus alles in orde te zgn Dan vangt de dag aan de eindeloos langedag met ziJn gedraai om tien menschen tegelijk te bedienen met ijn ongure complimentjes van jonge en oude hoeren lan g acnc woraen loi ia uur Slapenstijd is dus 6 uren En als men nu denkt dat dit werk behoorlijk betaald wordt ook dan heelt me t mis Ik wedt althans van een meisje dal een loon heeft van 1 12 s maands De kinderen zijn intern zeker maar met z n drieën ol vieren hebben ze een zolderkamertje en toten nu dat begrgpt men wel Van vriJ om eens te gaan wandelen isgeen sprake van een vrjen avond per weekkomt niets in Slechts s Zondags is de zaakgesloten en dan kunnen de meisjes genietenol uitslapen 10 16 10 8 10 88 10 48 10 49 10 14 10 9 11 16 11 84 10 49 11 47 Oit Bombay wordt bericht dat een trein Heimer kantoor Weenapleiu te Rotterdam is gisteravond tot den grond afgebrand De molen was geheel nieuw en nog niet eens in gebruik De in de nabijheid staande dolen de Bruinvisch is door de felle hitte ïoor een deel geblakerd Gisternacht is een felle brand uitgebroken in de stoombranderij de Kiaton van den heer Melchers te Schiedam In het Sysseltsche bosch t Ede dus schrift meu aan de N R Ct dreigde een mpsenplaag door de z g n gestreepte deunenrups btj voorkeur voorkomend in ongeveer 30jarige dennen Begin Juli verlaat deze rups de boomen om zich onder t mos te verpoppen Nn kwamen des morgena honderden vogels in het woud die het mos loskrabden en hun ontbijt deden met de te voorschijn komende rupsen Zonder deze nuttige opruiming ware ongetwyfeld een volgend jaar het gansche bosch vernield Het merkwaardigst is dat de vogels van uren ver moeten gekomen zyn daar er in het bosch zeil weinig verbiyi honden Te Cherbourg is een nieuw spectakelstnk opgevoerd Les Boers De toeschouwers gilden met razende geestdrift Leve de Boeren Een troepje Engelachen dat de voorstelling bywoonde ging woedend heen en werd door de menigte uitgefloten Ondertrouwd GERARD J DROSTE Jn an ANNA BONTE HiABLKM ÖOUDJL 19 Juli 1901 AOVERTKr riEN Mijn dank voor de vele blgken van belangstelling ondervonden hg myne verkiezing tot lid van den Raad dezer gemeente Dk P SCHELTEMA die iets te vorderen hebALL£N ben van de PMBST uujutoxiTF tn Hi MiMff lan hst SOjarig beatoum der Stads Mu i haehool worden verzocht hunne rekeiingen in te zenden v66r UB J VLI a a bjj den Penningmeester A D va VREÜMINGEN INMAAK BRiHSEWUll eS 82 80 p Ut Aanbevelend 9 8 8 48 9 8 10 08 i i 8 01 i S8 9 17 9 8 9 6 8 18 I I 10 08 8 84 10 17 8 88 F F 10 89 8 4 8 S0 9 44 10 19 10 84 Firma C L0URËK8 Openbare Verkoopingl TE SLUIPH IJK gemeente REEUWIJK op MAANDAG 29 JULI 1901 des morge s te elf uren in het Koffiehuis van K HOOGENBOEZEM op hot Dorp ten overstaan van den te Gouda rOBideerenden Notar s 1 G C FORTUUN DROOGLEEVER van eenige perceelen I Wei enHooiland in den polder BROEKVELD en VETTENBROEK onder de gemeenten Zwammerdam en Reeuwijk te zamen groot 11 Hectaren 20 Aren 45 Centiaren 1 Ta aanvaarden vry van huur 1 Decemb r 1901 Te veilen in drie perceelen 1 De perceelen zyn dageiyks te bezichtigen 1 Nadere inlichtingen geelt voornoemde I Notaris FORTÜIJN DROOGLEEVER e Gouda Opea bare Verpacliting te SLUIP WIJK gemeente REEUWIJK op MAANDAG 29 JULI 1901 onmiddellgk na afloop der op dien dag aangekondig e veiling van Landeryen in het Eolfiehnis v n K HOOGENBOEZEM op het Dorp t n overstaan van den te GoAda resideerenden Notaris G C FORTÜIJN DROOGLEEVER van 29 Hectaren 71 Aren 36 Centiaren WATER als Visschery RIET en KÜIGTLAND BOSCHHAKHOUT WEG enz op Ravensberg en s Gravénbroek in den ZoutBHUispolder te BSMUWIJK Voor den tijd van 5 jaren In twee perceelen Dagelijks te bezichtigen Nadere inlichtingen geelt voornoemde NoUris FOETUIJN DROOGLEEVER te C A V D LOO ARVS voor 2jeiiu w en Zielsziekten Goadsche Singel 51 BOXXSBDAM SPBEEKDKEN f f UBKiniG TOOR PSTGHOTHERAPIE maag goed verteerde voedingsstoHen verwerkt worden en zoo kan men zich dan voorstellen hoe weinig voedingswaarde dergelgke slecht gekauwde spgzen voor het lichaam overlaten Is het dan te verwonderen dat men zoowat de Uellt van het menschdom hoort klagen over slechte spgsvertering duizeligheid maagpgn hoofdpgn migraine zenawachtigheid en meer dergelgke aangeoaamheden Slechte spgsvertering slecht bloed slechte gezondheid slecht humeur reeds de oude schrijvers noemden de maag de moeder aller ellende Voor alles neme men om te eten den tijd Het middagmaal is immers geen wedren met hindernissen maar de gewichtigste en meest beduidende arbeid van don ganschen dag Voorloopig kennen wg nu eenmaal geen andore manier om ons lichaam in stand te honden dan door te eten Hieruit volgt dat wil men het lichaam goed conserveeren d i Irisch gezond zonder hinder en pgn men ook langzaam eten moet want goed gekauwd is hall verteerd De gewoonte doet hierbg alles In t eerst zal men misschien glimlachen als men hoort dat men over elke bete 36 maal moet kanwen heelt men zich echter maar eerst met wat energie er aan gewend goed te kauwen dan zal men reeds na korten tyd niet meer kunnen begrgpen dat men vroeger zulke onhebbelgk groote porties in eens naar binnen werkte en spoedig zal men ondervinden welke invloed het goed kanwen op onze gezondheid uitoeleut De ouders moesten reeds vroegtgdig hun kinderen aan den galden regel van goed kauwen gewennen in plaats van zooals thans zoo dikwyis gebeurt hun langzaam etende kinderen al scheldend tot spoed aan te zetted Iets dommers bestaat niet Om goed te kunnen kanwen t is dnidelgk moet men goede kanwwerktnigen hebben Met de vingers kan men geen papier sngden met stompjes tand en holle kiezen geen vleesch vermalen Allereerst dient dus de tandenkwestie geregeld te worden Holle kiezen moeten zooveel mogeiyk door den tandarts in orde gebracht worden en overigens moet men zich onverwyid aan een doelmatige verzorging der tanden gaan wennen Dat is ontwgtelbaar noodig niet alleen om het gebit zeil te behouden maar nog meer met het oog op de reinheid want de rottingsstolfen die van uit elke mondholte welke niet meermalen daags gereinigd en gespoeld wordt in de maag terecht komen werken uiterst nadeolig op de spijsvertering Hoe men het gebit moet verzorgen werd in onze advertentiéu reeds voldoende verklaard De zaak is eenvoudig deze men moet het tusschen de tandspleten aangroeiende vuil hetwelk de tanden aanvreet en verrotting doet ontstaan onschadelijk maken en de ontwikkeling er van tegengaan Dat geschiedt door het mechanisch verwgderen der bacte riënvoedingsstoffen en door langs chemischen weg de aangroeimg te beletten Het eerste doet de tandborstel het tweede goschiedtj door gebruikmaking van een antiseptisch I mondwater De tandborstel mag niet te hard zjn Voor mondwater I heeft Odol zich als het beste doen kennen Op het laatste W I congres van tandartsen te Parijs werd Odol genoemd het doelmatigste mondwater dnt tot nog toe I in den ttandel gebracht is A F MARTENS G GOUDA Kleiweg EU F Il I I II1 1 Jl S W i W I I m wm III ii w i m Aanstaande M4ANÏ3AG 22 JULI begint de I HALFJAARLIJRSCHE I OPRUIMING I Alle goederen worden tegen veel verminderde Hprijzen uitverkocht I Bijzonder voordeelige aanbiedingen iïl ► ït i jr JaponstolïeD en gekleurde Katoentjes 1 Open bars Aan bssteAing BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GooDA zullen op WOENSDAG den 31 JÜLI 1901 des middags ten twee ure op het Raadhuis aldaar bg enkele inschrgving aanbesteden Het uitvoeren van eenige voorloopige grondwerken ten behoeve van het Van BergenIJzendoorn Wandelpark Inlichtingen worden gegeven op WOENSDAG den 2i JULI 1901 des namiddags ten 2 nre op het terrein zeil door den Architect GROENEWEGEN Het bestek met teekeningen liggen ter visie op de Gemeente Secretarie en op het Stadseri te Gouda en zgn met Iranco aanvrage en overmaking van kosten te verkrggen tegen 1 2 00 per stel TraDsvaai Limonade is de EtIMOnilOE die thans vooral gevraagd wordt en voortann om hare fijne geur en heerlijke pittige smaak het meest zal gedronken worden Iedereen probeore ze Alleen verkrggbaar te GOUDA in Siroop en Kogelflesschen bg P nt IJBBECHT Zeiigstraat 85 tQoedkoopste eu solledst adres voor Vervoer wan Inboedel Zoowel binnen als buiten de stad met gesloten wagen Antiseplische Tandpoeder en Anllseptlich Mondtlnetunr van M A SSVIO Tandarts te Gravenhage OVERAL Vï BERUQBA AR Agent voor Nederland G IJ8SELSTIJN Blanwstraat Gouda i bS A GRAVESTEIJN Lange Tiendeweg 39 AUei trordt tegen Transport sehnde vernekerd