Goudsche Courant, maandag 22 juli 1901

Maandag 22 Juli 1901 40ste Jaargang o 8559 HALFJAARLIJKSCHE OPRUIMING bij B VA TOIIGERLOO ammÊPtamfmg mmm coirant I ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Scla oeïa exi I iaarzen 3m SLgraziJn Openbare Yerkooping TE GOUUA ten overstaan van den Notaris G C FORTÜIJN DEOOGLEEVEE op MAANDAG 22 JULI 1901 des morgens te elf nren in het Kofflehnis HARMONIE aan de Marlet van Een op den besten winkelstand gelegtn WINRELHÜIS WOONHUIS en ERF met aliondermke BOVENWONING in de Wgdstraat op den hoek der Kerksteeg aan de Markt te Oonda wp A No 43 kadastraal bekend in sectie C No 182 groot 1 Are 2 Cenüaren Verhnnrd tot 1 Mei 1902 voor 1 750 s jaars Te bezichtigen Woensdag 17 Donderdag 13 en Vrijdag 19 Jnli aanstaande van 2 tot i nren en op den verkoopdag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geett voonioemde Notaris FOETDIJN DEOOGLEEVEE te Gonda Telcfnon Nn K ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon No SI De Uitgave dezer Courant g eschiedt dag elijk met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommera VT IF CENTEN OPENBARE 7ESE00FIV9 TK GOU A ten overstaan van den Notaris G C FOETDIJN DEOOGLEEVEE op MAANDAG 22 JULI 1901 des morgens te elf nren in het Kolflehuis HARMONIE aan de Uarkt te gelijk met de tegen dat nnr aangekondigde veiling van Een enkele jaren geleden geheel vernieuwd goed onderhouden gunstig en gelegen WINKELUl IS met afzonderltike Bovenwoning EEF PLAATSJE en SCHUUR aan den Korten Tiendeweg te Gouda Wijk D No 15 en 15a Het benedenhuis van Gas en Waterleiding voorzien bevat de Winkel 2 Kamers Alkoof en Keuken en het Bovenhuis 2 VoorkameM Alkoof Achterkamer Keuken en Zolder met 2 Kamers en Dienstbodenkamer Het benedenhnis is verhuurd voor 7 per week en het bovenhuis is terstond te aanvaarden Het pand is te bezichtigen Donderdag 13 Vrijdag 19 en Zaterdag 20 Juli van 10 tot 3 uren en op den verkoopdag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FOETUÜN DEOOGLEEVEE te Goud Qobrooders STEEUSMA Bloemisten Turfsing el TELEPH No 114 Bieden aan om thans te planten prachtige Variteiten van CACTUS BABÜA S welke den geheelen Zomer met prachtig gevormde Bloemen prijken en doorbloeien tot de vorst intreedt VEEDER HET BEKHNDE inHSECTEH € IDeR dat door bjjvoegkig van 40 deelan witter alle insecten doodt en voor planten bloemen un vruchten onschadelgk is Liter f 0 50 V Liter f 0 80 Liter f 1 50 Gonda Dnik van A BBINEUAM Zn Openbare Yerkooping VAN Meu1 ilaire Goederen te GOUD A De Notaris H ÖROENENDAAL te Gouda zal op DINSDAG 23 JULI 1901 des Toormiddags 9 wur aan het Huis aan de Gonwe wijlt C No 143 te Gooda in het openbaar verkoopen Om Oontant Geld Een goed o derliouden INBOEDEL bestaande ini Secretaires Chillonnieres Comodekastje Ladetalels Linnenkast Stoelen Canape s Tafels Waschtalels Spiegels Pendnles Schilderijen öaskronen Ledikanten Bedden Beddengoed en Matrassen Vloerkleeden Oordijnen en Kachels Voorts divers Poreelein Glas en Aardewerk En hetgeen verder ten verkoop zal worden aangeboden Te besichtigcn daags v66r den verkoop van 9 12 en van 2 5 nnr Nadere inlormatiën geeft voornoemde Notaris GEOENENDAAL te Gouda OPENBARE VEIJWILLIÖE VERKOOPING te Erimpen aan de Lek De Notaris A JT OB MOOM te Ukkerkerk zal op WOENSDAGEN 31 JULI en 7 AUGUSTUS 1901 telkens des namiddags ten nnr in het Societeitsgebouw te Krimpen aan de Lek in het openbaar veilen en verkoopen JU iiuu iM zijnde de vier Woningen C 8 9 10 en 11 Open Grond en Rietgors te amen groot 0 12 10 Hektare en de Bouwmanswoning met SCHDEEN C 2 3 en 1 en diverse perceelen H el en Hooiland te zamen groot 4 56 96 Hektaren te Krimpen aan de Lek Te aanvaarden 1 November 1901 Perceelsbeschrijvingen en nadere inlichtingen zijn te bekomen ten Kantore van den Notaris DE MOOIJ bo vengenoemd IN HET Verliclitings Magazijn De Avondsier DUBBELE BUURT zijn heden ontvangen een prachtige collectie mteawe Gasballons alsmede een mime sorteering GASOENAMENTEN GASKOOKPLATEN en GASFOENUIZEN tegen concnrreerende prjjzen Goedkoopste adres voor Winkel Etalages met sncces geplaatst biJ H H Winkeliers hier ter stede Denkt aan het groote genot van een BADINEICHTING compleet van aJt 0 en hooger Uinzaam aanbevelend M M VAN LOON TELEF 117 Gasfitter ITorte CS roexieaa daal KERMIS MUZIEK GKOOTSTE SOETEEEING IN DE ECHTE QreMder Hïï SSli Magazijn van alle soorten Muziekinstrumenten A UITTENBOGAARD Oosthaven B 16 l§leclil8enkele dagen Markt AS 4 t 10 GROOTE ISÏ H D KI I PrjjsveriDinleriDg van alle voorradige ZOHERGOmEREN I D O tl U MARKT 54 Kleedingmagazijn ê D O Ui 4J DEMATADOR Eenige prima kwaliteilen Heeren Costumes f3 00 f $ 50 Eenige prima kwaliteilen heeiii n costumes vroeger f 20 50 en f 15 00 thans f 13 26 en f 7 76 Van 9 tot 16 jaar Jongeh Costumes f 3 S5 en 4 75 o I Eenige prima kwaliteiten Jongeheeren Costumes vroefjeri 12 00 en f 9 50 thans f 8 00 en f 6 26 f KMer Costumes en Pantalons voor den halven prijs eerder LUfiTltE COLBERTIS DRILGOEDERCl enz enz a QEOOTE nALFMLIJESCEE DlimSOOP Ö in de SCHOENEN en LAARZENMAGAZIJNEN 2 DE ROÜÜÉ LAAIIS L Tiendeweg D 71 S KN H GOEDi O0PE WIMSEL Kleiweg E lOt Weg ens verffeTórderd Seizoen wórdt al het voorradige fin SCHOEN WERK opgeruimd Contant ff ® Prijzen vér benedewW coactmentie B Aanbevelend N J van ZONNEVELD TWEEDE BLAD STADSNIEUWS GOUDA 20 Juli 1901 Gisterenmorgen omstreeks 10 ure brandde de woning van den heer P Kraan te Sluipwijk oude veg tot den grond toe at Eenig huisraad kon in der haast nog in veiligheid gebracht worden Een hooiberg op eenige meters afstand bleef onbegrijpelijk gespaard Assurantie dekt de schade Stci KSBB De hooibouw is in rollen gang Eenigen z klaar anderen zitten nog volop in de drijkte De opbrengst laat niets te wenschen over en met het zeldzame weer wordt het hooi prachtig gewonnen De boeren zijn best tevreden te meer daar in t voorjaar de kyk niet zoo heel gunstig was Donderdagavond vergaderde in Het Bonte Paard de onderwjzers vereeniging Lekkerkerk en Omstreken De heer Kakebeeke verdedigde zijn stellingen die geplaatst waren bij de vraag Moet Ons Lager Onderwijs Hoofdelijk of Klassikaal gegeven worden f De stellingen werden zoo degelijk besproken tet er bjjna geen debat was en men aan t eind der vergadering tot de volgende ar eonri rie kwan t e Lager selioel bevindt zich op den goeden weg zg late zich niet van haar stnk brengen en honde niet op in haar streven om zoo degelijk mogelijk te zgn voor alle kinderen die aan haar toevertrouwd worden Obbkwateb Bij de op Woensdag gehonden herstemming voor lid van den gemeenteraad alhier tnsschen de heeren K Sille aftr lid en C J Verhoef werden 204 geldige stemmen uitgebracht waarvan K Sille 147 en C J Verhoef 57 stemmen verkreeg zoodat het aftredend lid de heer K Sille herkozen is ScHOOHHOVKK Naar men verneemt wordt van de zjjde van de directie der Trammaatschappij met den meesten spoed alles voorbereid voor den aanleg van de tram Schoonhoven Gouda Dezer dagen zullen met de betrokken waterschapsbesturen de definitieve regelingen plaats hebben Met vertrouwen wordt dan ook de gang der zaken gevolgd daar de betrokken autoriteiten reeds van hnnne onmisbare medewerkingen bijzondere belangstelling hebben doen blijken Zevehhuizek Zondag had alhier een vergadering plaats in Pai Intrantibns Als spreker trad op de heer C van Erkel te Amsterdam Doel van deze vergadering was oprichting van eene vereeniging van veldarbeiders Tot onderwerp had genoemde heer waarom en hoe moeten arbeiders zich vereenigen P Z i liet de organisatie van de arbeiders veel te wenschen over OuDEBKEEK i jt IJsEL Naar men met zekerheid verneemt zal door verschillende kiezers uit deze en de omliggende gemeenten bij de a s verkiezing van een lid van de Tweede Kamer in het district Gouda candidaat worden gesteld de heer A H Hoogendijk steenlabrikant te Nienwerkerk a d IJsel Het vereischte aantal handteekeningen is reeds mimschoots verkregen ITKRGADBRINGVANDËNGEHEeNTGRiAD VRUDAQ 19 JULI 1901 Voorzitter de Burgemeester E L Martens I egvnwoordig z n de hh Noothoven van Oeor Jager Herman van de Velde vanOalen Lnger van Iterson de Lang Erook Donker Straater Vingerling Jaspers en deBaadt Alwe de bh Bellaart Prince en Dessing De Voorzitter Ik moet den raad raededeelen dat de heer Prince heeft bericht verhinderd te ziJn de vergadering bij te wonen De Notulen der vorige vergadering worden goedgekeurd De Voorzitter Bij Koninklijk besluit van 3 Juni jl is vrflstelling verleend van de verplichting tot het oprichten van eene burgerdag dagen avondschool voor zoolang de avondschool voor ambachtslieden ten genoege van de regeering door de gemeente wordt instand gehouden en is aan de gemeente bij Kon Besluit van 24 Juli j l tot 1 December 1903 vrijstelling verleend van do hi de Leerplichtwet opgelegde verplichting tot het verschaffen van gelegenheid aan meisjes om buiten avonduren 96 uren in het jaar herhalingsonderwijs te genieten Door Gedep Staten is goedgekeurd hot raadsbesluit tot onderhandsche aanbesteding van eenige werken aan 0 F Tholens en door B en W is op 9 Juli de kas van den gemeente ontvanger geverifieerd on in orde bevonden Het proces verbaal daarvan ligt voor de raadsleden ter visie Aangenomen voor kennisgeving Ingekomen gedrukt en voor heden aan de orde Een voorstel tot wijziging der gemeentebegrooting dienst 1901 Ben voorstel tot verhuur van de vroegere kantonnale gevangenis Een voorstel tot oninbaarverklaringvan eenige posten der pi dir bel naar hetlukomen dienst 1900 Een voorstel tot verkoop van werktuigen van den vroegeren beukmolen Een voorstel tot wiiziging van hetreglement van orde voor de Raadsvergaderingen Een voorstel tot het aanstellen van personeel aan de Avondschool voor ambachts lieden De rekening der ontvangsten en uitgaven der gemeente over 1900 Wordt gesteld in handen eener commissie waarin worden benoemd de hh Jager Donker en de Lang Een rapport der commissie belast geweest met het onderzoek der rekeningenvan de gesnbsidieerde instellingen van weldadigheid Ter visie Een voorstel tot wijziging dergemeentebegrooting dienst 1901 Een voordracht voor hoofdonderwijzeres aan de bewaarschool in de Patersteeg Daarop zgn geplaatst de dames L Mej J MALTHA te Rotterdam n M A VAK WEEL te Rotterdam ra A A VAH GENDT te Arnhem Ter visie 11 Een voordracht voor onderwijzeresaan de Ie Burgerschool voor Meisjes Daaropzijn geplaatst de dames Mej M J HÜBER te Gouda A VAM DEK SLUIS te Sleen H P WUIJSTER te s Gravenhage Ter visie Een schrijven van B en W tot opbeuring van de wekelijfcsche veemarkten met rappest van de Kamer van Koophandel tot afwijzing adviseerende Ter visie Een voorstel van B en W betreffende het bevisschen van de wateren dergemeente ten voordeele van het Burgerlijk Armbestnur Ter visie Een adres van de afd Gonda van den Nat Bond van Handels en Kantoorbedienden verzoekende de subsidie van f 200 tot f 400 te willen verhoogen met rop port van B en W tot aanneming adviseerende Ter visie 15 Een adres van Mej A T van der Wonde ontslag verzoekende als onderwijzeres aan de 2e Burgerschool voor Meisjes tegen 20 Attgnstus Wordt eervol verleend tegen dien datum 16 Een adres van C de Koning con ciergebode van de Stedelijke Muziekschool verhooging van zijn jaarwedde verzoekende Zal worden behandeld bij de gemeentebegrooting voor 1902 a n de orde De snppletoire begrooting voor 1900 van het Bestodelingenhuis De rekeningen over 1900 van de Volksgaarkeuken en het Hoffmansge sticht Het voorstel tot wjziging der gemeente begrooting dienst 1901 Ing st No 51 Het voorstel tot oninbaarverklaring van aanslagen in de plaatselijke directe belasting naar het inkomen dienst 1900 Ing st No 52 Het voorstel tot verhuur van oen gedeelte van de voormalige kantonnale gevangenis Ing st No 53 Het voorstel tot verkoop der werktuigen van den voormaligen benkmolen Ing st No 54 De voorstellen betreffende het personeel der Avondschool voor ambachtslieden Ing at No 56 Worden zondorhoofdelijke stemndog goedgekeurd Aan de orde 8 Het voorstel tot bestendiging van het opnemen van bepalingeti omtrent mjnimnmloon en maximum arbcidsdnur iu de bestekken der gemeente Ing st No 50 De heer Donker Ik breng hulde aan de Commissie van fabricage dat zij voorstelt het mmimum loon en don maximum arbeidsdnur te handhaven ik ben wel dankbaar maar niet tevreden Ik zon eenige cijfers willen verhoogen en we een timmerman hetzij voor grof of fijn werk op 18 cent willen brengen een metselaar op 20 opperman op 15 verver op 18 en een behanger ook op 18 cent per uur voor overwerk minstens 25 voor nachtarbeid 50 en voor Zondagsarbeid 100 pCt De heer Noothoven van Goor Het komt mij voor dat het gewenscht is het gevoelen van de commissie van fabricage daarover eerst te vragen en zou dns dit punt van de agenda willen afvoeren Zonder hoofdelijke stemming wordt hiertoe besloten Aan de orde 9 Het voorstel tot bepaling van hetaantal wethouders en in verband daarmedetot wijziging van het Reglement van irdevoor de vergaderingen van den Raad Ing st No 55 Wordt goedgekeurd Aan de orde 10 De ontwerp verordening regelende het beheer der gemeente gasfabriek en regelendede samenstelling en den werkkring der Commissie van bijstand in het beheer dier fabriek Ing st No 43 Na eenige discussie waaraan de hh Vingerling van de Velde Donker van Galen Herman Noothoven van Goor Straater ven Iterson en de Voorzitter deelnemen worden de beide verordeningen met enkele wijzigingen goedgekeurd Aan de orde 11 De samenstelling der stembureanx voor de verkiezing van een lid der Tweede Kamer van de Staten Generaal Benoemd worden Ie Stemdistrict tot leden de hh Jager en Luger 2e Stemdistrict tot voorzitter de heer Dessing tot leden de hh van Galen en van de Velde 3e Stemdistrict tot voorzitter de heer Noothoven van Goor tot leden de hh Jaspers en Straater Aan de orde De benoeming van een leeraar in de wisen werktuigknnde en van een assistent in het bouwkundig en vakteekenen aan de Avondschool voor ambachtslieden Tot leeraar in de wis ea werktnigkunde wordt benoemd de heer J A W Baart en tot assistent in het bouwkundig en vakteekenen de heer Th Jansen Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering door den voorzitter gesloten Rechtszaken Door do Arrondissements Rechtbank te Rotterdam werd gister o a het volgend vonnis gewezen H V Z 27 jaar arbeider te Jaarsveld trachtte vetkeering aan te knoopen met eene dochter van C den O aldaar De ouders van het meisje waren echter hierop tegen wat biJ beklaagde een grief tegen hun had doen ontstaan Zondagavond 26 Mei na voorbij do woning van de familie den O aan het Zandpad komende had hiJ een lat van een tuinhek staande voor die woning afgebroken Daar de genoemde familie zeer veel last van beklaagde heeft werd hom ernstig aangeraden haar met rost te laten Geeischt werd 8 dagen gevangenisstraf Voor de Amsterdamsche rechtbank verschenen gister drie oud gaston van Lammertje Zondag W Eoelofs Mansheim en on Stnbbo allen recidivisten Hun is ten laste gelogd dat zi in den avond van 27 Juni zich door middel van een valschen sleutel toegang hebben verschaft tot den broodwinkel van juffrouw Schloeman in de Lelieüwarsstraat te Amsterdam en vervolgens uit de toonbanklade 10 gulden kleingeld en mt een linnenkast in de achterkamer i 25 hebben ontvreemd Bij de behandeling dor zaak greep een incident plaats Koelofs die in den laatsten t jd in de gevangenis reeds half versuft scheen werd thans afzonderlijk binnengeleid en nam met den blik van een idioot op de bank der beklaagden plaats Op alle vraga van den president bleef hjj het antwoord schuldig Do verdediger mr Lieftinck vroeg op grond van art 415 Wetboek van Strafvordering schorsing van de behandeling der zaak en een onderzoek naar den geestestoestand van den beklaagde Mr Regout officier hield Roelofs voor dat er ernstig vermoeden van simulatie bestond en dat de beklaagde indien dat vermoedefi juist was heden ter terechtzitting nog kon overdenken of het bedriegeluk voorwenden van krankzinnigheid wel in zfln wolbegrepen belang was te achten Roelofs bleef hierop zwijgen en zag slechts een enkele maal wezenloos op tot den veldwachter De rechtbank in raadkamer gegaan zijnde besliste dat twijfel was gerezen aangaande beklaagde s geestvermogens gelastte een onderzoek door deskundigen en teruggave der stukken aan den rechtercommissaris waarop Roelofs werd weggeleid Tegen de beide andere beklaagden werd de zaak echter voortgezet Zjj ontkenden alle schuld en zeiden het geld op hen bevonden in het logement in de Pieter Jacobstraat met spelen en weddenschap gewonnen te hebben Atjeli Aan een onder datum van 15 dezer ontvangen officieel telegram is het volgende ontleend Een brigade marechaussee onder den Enropeeschen sergeant Stner attaqueerde in de Tiro streek een sterke bende üoor een dqnderbusschot werdei de sergeant en 3 inlandsche mindere militairen zwaar gewond terwjl in het daarop gevolgd handgemeen nog 4 inlandsche mindere militairen gewond werden De vijand word teruggeslagen met achterlating van 8 doeden 11 geweren en blanke wapens De sergeant Stuer is sedert overleden In een vuurgevecht hj Amoet werd de Europeesche sergeant Verboom nietlevens gevaarlijk gewond VERSCHEIDENHEID Een verkiezingsdrama in 3 bedrgven I Uit De Ooststellingwerver van 29 Juni 1901 Voor de verkiezing van vier leden va den Baad zjju 6 candidatenlijston ingeleverd