Goudsche Courant, dinsdag 23 juli 1901

ï Dinsdag S3 Juli I90J So 8560 40ste Jaargani Beurs van Amsterdam mimm mum DiieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Tclerooii ito 8t De Uitgave dezer Courantg eschiedt dagel ks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Telefoon No S ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd AMERICAN VUUCHTEÏTPTJDDIÏÏGi ia t fijnste dessert en een sieraad der tafel Probeer t eens en ge zijt er verrukt Frijg per pakket 20 cent Aanbevolen door vele Kookscholen en Hotels Verkr gbaar bg alle Winkeliers in Comestibles Hoofdagent M v d BORG Rotterdam Hoogstraat 226 Fabrikant A J POLAK Wilderv Hollaiidsche Cemenlsleeiifabriek D VELDHUIS 3 ie a T7yer3 ger3g a d ITsel HEEFT EN HOUDT STEEDS IN VOORRAAD Ei en Cirkelvormige Buizeii waterdiclxte Putten ALLE SOOBTEH TEGELS KOEDRIÜKGOTElf fiHL VBAAfH PBUaOPQAVS een ran 28 kiezers te 01de enN eberkoop met de candidaten v d Schoot Prins Heeroma en Scharer n Van 6 JuU 1901 Se stemmen waren als volgt verdeeld Bob Oldeberkoop geldig 109 Heeroma 2 Prins 109 T d Schoot 97 Schnrer 99 enz ra Van Zaterdag 13 Jnli 1901 Ondergeteekende betuigt zijnen oprechtten dank aan de 28 kiezers 01de en Nljeberkoop die de candldatenlgst hebben onderteokend voor hnnne loyale bonding hg de stembus op l Jnll Hunne handeling getuigt van groote politieke moraliteit en hij hoopt daarom dat zi bij de aanstaande herstemming voor hun edel streven en de schoone leuB Verdeel en heersch naar verdienste mogen beloond worden L H HEEEOMA Langjarige ziekte in eenige dagen genezen Juflrouw J C Wesselink geboren Bulten Wachtpost 16 te Neede prov Gelderland was sedert jaren lijdende aan hevige hartkloppingen hoofdpijn en voortdurende slapeloosheid erge dikke voeten pijnen in rug en zijde zwaarmoedigheid ja het leven werd mij een last Mijn werk was mü te veel zoo niet gansch onmogelijk geworden Alle aangewende middelen bleven zonder uitwerking Bij de aanwending dezer wondervolle pillen bleek het dat het goede resultaat niet zon uitblijven wat ook werkelijk het geval was Sedert ik mijn toevlucht tot de Pink Pillen genomen heb ben ik een geheel ander mensch geworden en verklaar O met bet grootste genoegen dat die uitstekende pillen miJ eene volkomen gezondheid met nieuwe krachten en nienwe levenslust hebben teruggegeven Jnör j C Wesselink volgens portret De algeheele verarming van het bloed bad zoo op de gezondheid van juJlr Wesselink gewerkt dat slechts een vorsterkings middel en hemieuwer van het bloed als de Pink Pillen een zoo ongehoopte genezing badden knnnen bewerkstelligen wat andere middelen niet hadden knnnen verrichten ZiJ hebben op nienw hunne wereldberoemdheid als de krachtigste hernienwer van het Woed en versterkings middel der zenuwen bewaarheid De Pink Pillen zijn evenzoo werkzaam bo bloedarmoede bleekzucht Neurasth ie zennwziekten algemeene zwakte toestanden tengevolge van overspanning allerlei aardi maag en ingewandziekten Kheumatiek en Ischias Prijs i 1 75 de doos t 9 per 6 doozen Verki gbaar bjj Snabilié Steiger 27 Rotterdam hoolddepothouder voor Nederland en Apotheken Franco toezending tegen post wissel Ook echt verkrijgbaar voor Gouda en omstreken bij Wolw Co Westhaven 198 Wacht O mmwtl voor de mmaakult rlf a u dl echtt Pink PilUn alleen bii den Beer Snabilié te Rotterdam o bij de depcthmden dw onder de atletUnin de couranten tijn aangegiveni Alle andere vertonen verkoopen goedhopere zoo genaamde Fink PilUn zulke ie elechU om het publiekU bedriegen Ome venlaagever vernam op verechillende plaaUen i Nederland hoe de ptreotun r ingeloopen tijn en hoegenaamd met de mineU uiluerktng duer nagemaakte Pink Pillen ondervonden hidden onnoodta te zeggen daldezt pwMmwi tpoedig met het gebruik der echte P nb PHitn ader zijn begonnen Het namaakeet der Pmk Pilltn heejt nog nooit iemand genezen HiernBvenB Afbeelding der i doos met de echte Plnk Pil len Belangrijke prijsvermindering VAN A VAN OS Az Ud Taillenr Kleiweg E 73 GOUDA Sletkril 7 V 93 l 17 JULI Trkr NiiiBuiiD O nt H d W S iVi 7 V dilo dilo Uk 3 $ dito dito dito 8 3 s Hoxait übl Oouill l881 S4 SU lTU n InMhrg iiigU J ll S O Oom Obl in pipier 1168 i 8S 81 i dito in il erl8a 6 811 PoBTUe L Obl met coupoD 8 dito tiolcU 8 S4Vg l J 861 101 8V 90 8SV 76 484 97 101 1841 72 11 116V 883 66 68 110 8V 100 814 140 H 108 107 101 68 38 104 9 84 9 101 10 10 103 117 108 41 RoiullD Obl BinDeal 1894 4 8011 dito Owioiii 1880 4 ii l dito bq Bothl 188 4 96 dito bij Hop 1889 tO 4 dito ia goud leen 1883 8 dito dito dito 1884 i Snilli Perpet aehuld 1881 4 Tliuiu Oepr Conr leen 1890 4 Qee leening eerie D Ge cleenin serie C ZoioAiii Ep T obig 1898 s Hnioo Ob uit 8eli 1890 8 TlKBKUBLA Obl onbep 18814 AwiTlaOAll Obligetien 1896 8 BoTTlBDiH Sted leeu 1894 3 NlD N A fr Hendeisv aand Arendtb Tab Mg Certiüceten DeliMaataohappü dito Arn Hypotbeekb pandbr 4i Cult Mü der Vorttenl aand a Or Uypotheekb pandbr 4I Nederlandache bank aand Ned Uandelmaataoh dito N W k Pao Hyp b pandbr 8 Sott Hypotheekb pandbr i l Vu Uypotheekb dito 4 i OoariNK Ooet Hoog bank aand BusL Hypotbeokbank pandb I AualKA Bqut by potb pandb 4 Maxw L 6 Pr Lien cert 6 Nlo Holl IJ Spoor w Mij aand Hjj totSxpl T Bt Bpw aand Ked Ind Spoorweg m aand Ned Zuid Afr Spm aand 8 dito dito dito 1891 duo 4V ITALII Spoorwl 18S7 89A Eobl 8 Znid ttal Spwmij A H obl 8 PoLSM Warschau Weenen aand BliL Or Huaa Bpw Müd obl 4 Baltiaohe dito aand Faatowa dito aand 6 Iwang DombT dito aand B Knnk t3h Azow 8p kap obl 4 dito dito oblifr 4 AmaiKA Cent Pao Sp My obl 6 Chic k North W pr O v aand dito dilo Win 81 Poter obl 7 Denrer fc Bio Or Spm eert T a lllinoia Central obl in goud 4 Louisr k NashriUi Oer t aand Uezicü N Spw Mi lehyp a 6 Mtas Kansas r 4pCt prei aand N Yark Ontasio fc West aand Ponn dto Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud S St Paul Uinn k Manit obl I On Pao Hooflün obig dito dito Line Col Ie hyp O S OiMiiDA Can South Ohert T aand V K C Ballw k Na lo h d o O AlBsterd Omnibns Mij aand van de nog voorhanden Mantels Costumes en JAPONfilTOVPfllV tegen veel verminderde prgzen U SAMSOM AIIVËIITEINTIEI Telephoonnet Gouda Abonnement t 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Ejjks Intercommunaalbarean Op 15 Juni 124 verkregen abonnementen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bnrean ACHTER DE VISCH MARKT TE KOOP ol TE HUUR Twee Heeren huizen aan de Oost en Westhaven beiden van öas en Waterleiding voorzien Te bevragen bj IZAAK CATS papier Lange Tieadeveg O 39 Goddi mm m m SWALITE ITES Netjakken Netbroeken Fijne Sokken Schenk Zn GEEN MALARIA MËÊT Missioiiarismiddel per flacon f S Geneest U in één dag al had V jaren lang aan die ziekte geleden Adres W J C VAN STAAY Van Brakektraat 3 Rotteedam P P SOOS TIENDEWEG 59 Ontvangen lil Ë Illïl lï KI in VEKZILVËRD UnMM METAAL Voor goedbJijven wordt GEGARANDEERD tfcOPtó f U IKK ODD t SCHIEIDAMMEK EUEVEE Merk NIGHTCAF Verkrijgbaar b i M PEETERS Jz N B Als bewijs van ecbtlieid i oacbet on kurk steed vooi CHIEDAM xien van den naam der Firma P HOPPK WIT Wie werkelijk prjjs stelt een te hebben laat zich lotograleeren in de K tografiache HuMttinrichUug STTJIDZO fan P w D WAALI9 Fl SINGEL 661 or PaiH Expeller Dvtlg iwn wenk difc üdd l net Terraaaand l fp s ai pijutillatiila inwlii s aangewsad taffen EhniM BB a s ö Huamid l Vj lal VerlÖwtdaiil ï l oekJaders Tertroowaa IfaS letts on het tabnakamerk Ankai Al t 85 TBe ai60e el in d meeete afwUieken T Amawrdam bn Uletk déban Tan Tuvu a Sanders I JlI yilDUtkClHglttntiaBI f i Op het Atelier van II SAI IS01II kannen tegen flink salaris gednrpnde hetgeheele jaar voor vast Costuiiierukkenwerksters geplaatst worden per ü Citroen Limonade Siroop 40 Ct Frambozen 45 Sinaasappel 45 l3ij D MEEBIES KLEIWEG E lOa Ill i H Mi i Ondergeteekende beveelt zich beleefd aanvoor de levering van 1 DEJEUNERS DINERS SOUPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook atzonderlijke schotels en 1 allés wat tot het koksvak behoort desvcrfangd met bijlevering van servies zilver talelUnneu enz enz Aanbevelend Grerard Pinksen Cuisinier Westhaven 182 MOZA KNAKMODEL geurige 3 cent Si aar Verhrijgbaar bij S vAH WIJNGAARDEN KORTE TIENDBWEG D 2 GEEN BETËE adres voor alle soorten SCHO Jv TTJÏiJK als het Noordbrabantsch Schoea en LaarasBnapji Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SMiTS Alle reparatiën en aangemeten werk nk over Bulteolaodscb Overzlchl De Westminster Gazette heeft over de brieven van Steyn en Reitz een beschouwing die omdat zi van Engelsche zijde komt wegens haar kalmte en verstandigheid de aandacht verdient In Mei was de militaire positie van de Boeren slecht zegt het blad j het zou natuurlijk z n te concludepren dat zij thans midden Jnli nog wel slechter zal zijn geworden En wanneer men te maken had met een ander volk dan de Boeren zou men deze conclusie ook veilig knnnen trekken maar gelet op de vele malen dat de Boeren de logica der gebeurtenissen hebbeo gelogenstraft is het beter de gevolgtrekking toch maar niet te euthonsiast aan te nemen WÜ hebbeu hier te doen met moreele krachten die het moeilijk is af te meten En met genoegen leest men hierna een woord van bewondering voor president Steyn Een ander Engelsch blad heeft de misdadige domheid gehad uit de gevonden correspondentie de gevolgtrekking te maken dat Steyn altijd een woedende samenzweerder tegen Engeland geweest is Men moet zoo iets willen lezen in zijn brief om het er in te vinden Wat doet Steyn f Hij voert een oorlog en nn hij dien voert doet hg het met groote doorzettingskracht en geeft hij niet toe zoolang hij meent dat er nog eenige kans is op een gnnstigen keer Iedere staatsman die een oorlog begint moet bereid zijn hem zoo te voeren zegt de Westm Gaz terecht Het is niet waar dat Steyn en de Vrijstaters altijd oorlog hebben willen voeren met Engeland Maar een aantal Boeren die tegen de politiek van Kruger waren en die met de Uitlanders gaarne tot een vergelijk hadden willen komen zijn de trouwste en volhardeudste strijders gebleken sedert de oorlog is uitgebroken wat ook weer niet onlogisch is Intnsschen is Engeland verplicht deze strijders die het bewonderen moet te bevechten En juist omdat zg zulk een prachtig temperament hebben moet het te meer er voor lorgen dat het zijn krnit droog houdt zelfs terwyi het hunne begint op te raken en moet meer troepen sturen ook al beginnen de hnnne te versmelten De Boeren vertrouwen op een mogelijken gnnstigen keer in Enropa en op de uitbreiding van de beweging in de Kaapkolonie Die laatste mogelpheid verwerpt de Westminster Gaz ook niet En ten slotte protesteert het blad tegen de beschuldiging ingebracht tegen de liberale pers dat ziJ de Boeren aanmoedigt Steynheelt de bewering over de openbare meening in Engeland die ongerust wordt over Zuid FEVILLEJOX Eindelijk Saamgebracht Want hij had den coupé met het span Hohte Djoudvossen dat ter eere der verloving en sinds dien tijd was aangeschaft eens voor altijd ter dispositie zijner bruid gesteld Neen het rijtuig waa niet present de juffrouw had het heden om halt twee besteld zooals de binnen eroepen dienaar berichtte Nu het maakte hem mets uit met den tram tot de Beue AllianceFlati te rijden alleen zou het hem veel langer ophouden De redactie der iFreie Zeitung bevond zich in een der nieuwe straten van het uiterste zuiden naar den Kieuzberg heen hij Us terwijl hij op het punt stond dat merkwaardige krantennummer bij zich te steken nog eens straat en huisnummer en ging dan te voet op weg Die weg was lang bijna van het eene einde van BerlijD naar het andere En wijl de trams om deien tijd leer bezet waren zoo beleefde de chef der firma Seemann onderweg vertranngen en lange minuten van wachten aan straathoeken en halten lools h dat heel niet meet gewoon was f eheel afgezien nog van het stooten en schuiven ij het instappen en de bekrompen ruimte binnen in den wagen waarin hij zich selven tamelijk curieiu voorkwam Afrika gevonden in een regeeringsblad dat nog wel onder censorstoezicht staat Dan zon dus de Engelsche pers wel heelemaal niet meer over den oorlog mogen schrijven De Engelsche katholieken waren door het eedsformulier dat koning Edward geheel naar ouden trant btj zijn troonsbestijging had moeten uitspreken indertijd ernstig verstoord geweest En niet zonder reden het formulier van dien eed was voor katholieke ooren onnoodlg kwetsend Om aan vele klachten en verzoeken tegemoet te komen beeft men het formulier willen wijzigen en door lord Salisbury werd Vrjdag het veelvuldig geamendeerde ontwerplormttlier aan de opinie van het Hoogerhuis onderworpen en zoi der discussie in eerste lezing aangenomen Bij de behandeling in tweede lezing op Dinsdag a 8 verjiracht men een scherpe oppositie Men zal zeker niet vergeten zijn hoe het soms wel eens geestige Berlijnsche spotblad ülk tijdens het tnsschen den Keizer en de stad Berlgn gerezen geschil over het verleenen der offlcieele goedkeuring op de benoeming van den heer Kirschner tot burgemeester der hoofdstad wekelgks een plaat gaf met het onderschrift ich kann warten en waarop gedurende meer dan een jaar een carioatnur van den burgemeester Kirschner werd gegeven die in altijd andere houding als wachtende op de ofScieele goedkeuring stond afgebeeld Nu er een nieuw conflict is ontstaan over de vervulling van het ambt van tweede burgemeester van Berlijn door den heer Kauffmann doet Ulk weer hetzelfde en geeft zij zeer geslaagde caricatnren op het voorval Het is misschien wel eens goed met een geschil als het onderhavige den spotte drijven maar dit mag ons niet doen vergeten dat de zaak ook een hoogst ernstige zijde heeft Mag men tenminste gelooi slaan aan hetgeen de Freis Ztg dienaangaande beweert dan zou de rijkskanselier graaf Von Bttlow niet minder dan driemaal hu Z M hebben aangedrongen op het goedkeuren van de benoeming In het licht bezien beteekent de keizerlijke weigering een échec van den kanselier dat misschien ook niet zonder gevolgen zal blijven Het politietoezicht te Peking is weder aan de Chineesche autoriteiten opgedragen De stad is nn weer volkomen rustig In het zuiden der provincie Fetsjili zijn eenige wanordelijkheden voorgekomen De Daar naar het verre zuiden heen werd ook het instappende publiek al minder net en Richard Seemann de voorname fabrikant zat ten laatste zoo ongeveer met de vriendelijke nieuwsgierigheid van den belangelooze in wat nu nog wel alles zou komen ingeklemd tusschen een vrouw met zeer levendig schoolkind aan den eenen en een keukenmatres met een omvangrijke marktkorf aan den anderen kant om nu heel met te spreken van zijn overbuurman een dikke vuile kerel die snoof als een nijlpaard Erg was het maar dat de heele zaak zoo langzaam ging Ze zou hem op deze manier meer tijd kosten dan hij daaraan had mogen spandeeren Hier eindelijk de conducteur gaf den heer die sinds jaren niet meer thuis waé in deze buurt der stad een teeken en deze sprong af op den eeuwig vochtigen en vuilen rijweg juist tegenover den ingang der dwarsstraat waar hij zijn moest Voor een der huizen der stille straat stond een fraai rijtuig Die is gemakkel ker hier gekomen dan ik dacht Kichard Seemann vluchtig van den vermoedelijken eigenaar van den coupé die op eenigen atstand op den zjjnen geleek en begon nu naar zgn huisnummer te zoeken Hij moest daarbij de straat oversteken daarheen waar het itjtuig stond Nu ontstelde hij maar slechts een oogenblik Dat was zij eigen rijtuig natuurlijk I De koetsier groette ook reeds en veronderstelde wel een afspraak Want het was duidelijk dat Rita het r tuig hierheen gebruikt had en dat het op haar wachtte Zij had dus vandaag ook een bezoek aan haar bloedvermuit gebnch xeker een wonderl kc U vreemde troepen zullen binnen een maand de hoofdstad verlaten Alleen de bewakingsdetachementen van de gezintschnppen en der spoorwegen worden gehandhaafd La fan verneemt dat Li Hung Tsjang van het Chineesche Hot een telegram heeft ontvangen waarin met veel strijkages aan Rusland en herinnering aan de vriendschappelijke betrekkingen die teeds tnsschen Rusland en China hebben bestaan wordt te kennen gegeven d China de teruggave van geheel Mautsjoerije wenscht Men zon in dit bericht een indirecte bevestiging kunnen zien van het ook door ons vermelde belicht in een Siberisch blad omtrent den afstand van gebied die Rusland zou gevraagd hebben voor de teruggave van Mautsjoerije Verspreide Berichten Max Regis is gisteravond te Oran rustig en wel scheep g egaan naar Alicante Donderdag a s zal geopend worden de electriscbe spoorwegverbinding tnsschen Fayöt SaintGervais en Chamonix De reis van Geneve naar Chamonix zal daardoor slechts drie nui en drie kwartier duron en van Parfis naar Chamonix ruim veertien nnr Volgens de nieuwe Propos van Felix Faure door de Figaro gepubliceerd zoo ten tijde van het Schnebeléincidentaan de grens van Elzas Lotharingen eenoorlog tnsschen Duitschland en Frankrijkalleen voorkomen zijn door het krachtigeoptreden van den toenmaligen Duitschengezant te Parijs graaf Von Munster die gansch buiten Bismarck om zich rechtsreeks wendde tot den keizer De khedlve van Egypte heeft niet langte Parijs vertoefd en daar hij incognito reist had hij aan de Seine boorden geen last van oBcieele begroetingen Gisteravond is hij voor een langdurige kuur naar Divonne vertrokken na medegedeeld te hebben dat hgpnnr voor zjjn pret te Konstantinopel is geweest of eigenlijk uit burgerlijke beleefdheid De redacteur van het blad La volonté nationale te Remiremont Ponthière die vA6r een viertal weken toen de minister von landbouw van het station Epinal vertrok riep Weg met Waldeck Rousseau P is daarvoor veroordeeld tot 200 fr boete DUITSCHLAKD Het heet dut de rijkskanselier Von Bttlow menloop En een beetje vreeftid dat zij hem teforen niets daarvan had gezegd Ze had hem sinds ze verloofd waren den indruk gegeven en zeker met optet als lag geheel het verloop vm haar dag ook dat deel daarvan dat ze niet samen waren minuut voor minuut klaar voor zijn oogen als wenachte zy zelve dat hy van elk oogenblik wist hoe en waar de bruid het doorbracht Nu bleef hem tegenover den koetsier niets anders over dan te doen alsof hij werkelijk volgens atspraak hier was l8 de juffrouw boven knikte hij tot den man op den bok en deze gat den hoed in de hand een bevestigend antwoord Zoo begon dan ook hij de trappen van het nog tamelijk nieuwe gipspaleia te liestijgen tot op de derde verdieping waar zich volgens een aanwijzing beneden in de gang redactie en expeditie der Freie Zeitung bevonden Boven had men een glazen deur die slechts op de klink stond op veel gaans en komens berekend een kaal portaal en een rij deuren die daarop uitkwamen Richard Seemann klopte even aan de naastbijzijnde en trad binnen In het kantoorlokaal dat zich aan hem vertoonde was aan leasenaars een heel bataillon hoeren liezig meest in het oog loopcndjong volkje Richard verwonderde zich vluchtig dat de krant een zoo vcelhoofdigen staf noodi had Dat dit het allerheiligste der redactie met was merkte hij aanstonds Achter een dier zijdeuren troonden waarschijnlijk in verdere vertrekken de verantwoordelijke en zijn makkers elk op zich zelven en daaronder ook mijnheer Kurt van Uechtrits bij den keizer zijn ge eldigen meester tot driemaal toe heelt aangedrongen op goedkeuring van de verkiezing van den heer Kauffmann tot tweede burgemeester De staatssecretaris van het ministerievoor KlzasLotharingen Max von Puttkammer heeft z n ontslag genomen omdat hijreeds zeventig is en zooveel dienstjaren telt ItjlliS Het heet dat Crispi de ond premier een badkunr gaat doormaken te Aix les Bains in het zuiden van Frankrijk Een driehonderdtal trambeambten teRome trachten naar verbetering van positie Op SardidiS staken nu zeshonderdspoorbeambten machinisten stokers en conducteurs en de kansen pp mu vergelijkstaan niet te best Uit het onderzoek der militaire autoriteit is gebleken dat te Berra slechts 16 van de 25 soldaten een salvo gelost hebben op de stakers die een dreigende houding aannamen BINNENLAND Uit het jaarverslag van den consul der Nederlanden te Oldenburg De landbouw in dit district krijgt kbe langer hoe meer beteekenis in de richting van de veeteelt Fok en mestvee rendeeron voortreffelijk Het gevolg daarvan is dat de aanbouw van voedergewassen en granen steeds grootere verhoudingen aanneemt terwijl bovendien nog een belangrijke invoer van die voedergewassen zooals mais gerst lijnkoeken enz plaats heeft Het melkerij bodrijf staat in hoogen bloei In het district werken de grootste zuivelinrichtingen van Duitschland als modelbedrijven De producten golden steeds hooge prijien Besmettelijke veeziekten komen zelden voor maandenlang bleef het district daarvan geheel vriJ De paardenfokkerij werd mot uitstekend gevolg gedreven en fokhengiton en morriën vooral de eersten worden over de geheeïe aarde uitgevoerd Geheel Duitschland en Nederland zijn afnemers van de rijks en particuliere stoeterijen en vereenigingen Daarbij gaat een belangrijk aantal fokdieren naar N Amerika Z Amerika en Australië waar zij goede prijzen maken ünitas weekblad ter bevordering der belangen van den Handel en de Indistrie geeft Men nam in dit vertrek hel air aan als men het druk had Hoewel aan een leMcnaar in den hoek twee nog ongebaarden over uitgeknipte stukken krant lachend fluisterden en daarbij ook kauwden en men bezat hier ongeveer de hoffehjkheid aan beambten der belasting eigen Bij Rxhard Seeraann s binnenkomen hadden z ternauwernood omgezien de jonge heeren en schenen hem nu selfs te willen laten wachten Daaraan maakte hij echter spoedig een einde waarschijnlijk zonder dat hij het zelf wiat slechts door den toon waarop hij naar mijnheer van Uerhtritz vroeg Ze draaiden zich allen om onwillekeurig de oor n spitsend zoo ongeveer als oen hond of paard die gedresseerd worden op de welbekende comraandostem schaamden zich daarop echter waarschijnlijk over den verraderlijken trek en waren nu liefst des te grover geworden allhans de persoon die hier het publiek moest te woord staan Hij kwam langzaam naar voren m achtelooze houding V kunt mijnheer van Uechtritz nu niet spreken Hij is bezet Kom u over een half uurtje terug Waarom zeidc Richard Seemann nu niet met goeden luim de eigenlijk komisch werkende driestheid van dit insect negeerend en in het volle genot der sisuatie Ik wéét dat hij bezoek heeft Mgn bruid juffrouw van Ucchtritz is daar Wees zoo goed en dien mijnheer Seemann aan wat toch ir elk geval het alleen natuurlijke zou geweest zijn P IVordt vtrvelgd k