Goudsche Courant, dinsdag 23 juli 1901

kleinere sommen De grootste vorderingen o a die van het Panorama Marchand ad 100 000 francs werden afgewezen 94 4372 1929 4414 59 74 66 4517 69 87 2040 4634 84 39 92 47 2129 4745 46 4833 2216 87 23 4927 80 5048 2322 59 2459 62 89 72 93 6131 2523 5249 39 95 63 5312 67 21 2641 56 63 5440 91 5504 94 5639 Ter zake Tan het gebeurde aan het stembureau te Joure bij de jongste herstemming in het district Schoterland is eene gerechtelijke instructie geopend De leden van het stembureau de heer L verdacht van min oirbare handelingen werden gisteren door den rechtercommissaris te Heerenveen gehoord Thans wordt Engeland getroffen door een boycot Het zgn de Engelsche kinderjuffrouwen nurses enz die het eerst getroffen worden en wel in Turkije Een keizerlijke iradë verbiedt den muzelmannen voortaan Engelsche goevernanten aan te stellen voor de opvoeding van hun kinderen Mevrouw Esterhazy de echtgenoote van den bernchten majoor had bij de rechtbank der Seine een eisch tot vernietiging ingediend betreffende den koop van een hnis voor haar rekening door haar man bewerkstelligd Ter terechtzitting bleek dat het hnis zwaar Terhypotheceerd was en dat de edele majoor een fooitje van 15 000 frs ter erkenning van zjjn medewerking had opgestreken De Italiaansche Inehtvaarder Spelterini die ten vorigen jare een ballontocht OTer de Alphen heeft beproefd maar toen door den wind uitWalliserland westwaarts naar Frankrijk werd gedreven wil dit jaar zijn poging herhalen Hij zal na over vijf ol zes weken veel ooste per bij Sint Moritz opstijgen waarheen dan eerst al het noodige ter zwaarte van ongeveer 18 000 kilogram nit Italië moet worden vervoerd Het is dus niet alleen een gevaarlgke maar ook een zeer dure onderneming Het N V d D meldt dat de commissionair in diamanten E S te Amsterdarü zich plotseling heeft verwijderd onder omstandigheden welke zijn vertrek zeer verdacht maken Verschillende handelaren hebben bij de justitie een aanklacht tegen hem ingediend wegens Terduistering Tan diamanten Het bedrag moet een waarde van meer dan f 25 000 vertegenwoordigen Te Nienweschans is D Kleingeld Troeger kantoorbediende te Groningen aangebonden door de marechaussee Hij was er indertijd stil van door gegaan met een bedrag van f 1100 en nam de wp naar Transvaal Daar zwierf hij eenige dagen rond doch werd toen door de Bngelschen opgepakt en over de grenzen gezet Hij keerde terug naar ziJn vaderland om te worden gesnapt Zijn geld werd hem in Transvaal ontstolen Omtrent den moord op de zendelingen Chalmers en Tomkins op Nieuw Guinea gepleegd en de naar aanleiding daarvan tot tuchtiging uitgezonden expeditie wordt Bet volgende gemeld De Parna keerde naar Thursday eiland terug met het bericht dat beide zendelingen met de lieden die hen vergezelden waren gedood geslacht en opgegeten Hun Zomerdleost 1901 QOUDA ROTTERDAM TÏM Ter I tl 7 11785 8 81 8 88 9 08 i U 9 88 9 67 10 86 10 66 11 16 19 1S 1 3 18 S8 l 7 8 18 8 80 8 48 8 68 4 89 4 54 6 15 5 84 18 7 0a 7 7 44 8 14 8 17 8 88 9 14 10 18 10 t6 U M j i 1 t 40 11 08 1 08 01 11 8 84 j 10 19 i 7 8 ii U 18 1 14 4 11 6 11 8 84 10 80 A 861 11 80 1 1 l l 8 41 X 10 87 744 9C6 i9 9 46 Z 10 18 10 68 U S 11 80 U 84 18 44 1 0 J 89 8 51 4 08 gp 6 87 6 88 6 45 8 89 7 47 8 07 8 50 8 6 9 35 10 45 11 06 11 47 o 1 111 1 68 Eg 10 7 7 8 45 11 11 i ioSiSJ 10 08 ii m8 s s5 o 7 4 ii 48 Qottda Moordrwht Siiawwktck 0 p ll HottarduB M BattardunD F d iite l o kl i 8 kikotalui oi ta Inlwn lija Zo d Kuiid n Dlud ndugwh rrtourtiljottoa oor d kl Tetlntiigbm tog tolo mehtpriji S HolUndali Spow J tui m ipl a l 5 ÜB 1 tilt Dilrin i i ToTTliKUilC i40 9 o U D 4 Tiflo nn 1 S0 18 88 U SI 11 46 18 04 8 17 f 5 41 8 87 r 4S 8 46 08 4 45 6 88 04 8 89 7 05 7 69 8 81 4 58 8 9 5 f 8 48 6 10 5 10 18 10 84 lO SS 10 48 10 49 1 i 5 61 19 0 1 1 58 l Oi 1 6 1 09 i O S 8S 0S 4 06 4 84 4 59 5 16 6 48 8 84 7 08 7 88 S iO 8 48 9 47 lO D 10 16 11 04 8 08 1 84 00 87 10 08 10 19 FmlIitW op dui loop k iit nkoil worio fl HollMid ko poor L iM iippUne lliowJii n d Coapogiii dor Wigoiii Liti flOÜDjk DËN HftAOfloe nm 10 58 11 18 18 18 18 86 18 65 1 16 1 58 8 81 8 46 4 1 11 06 1 07 11 18 1 18 11 80 1 88 i i 10 8 10 4 11 86 H 48 18 45 18 65 1 87 1 44 O 48 4 15 4 46 e O U U A 4 M 1TE8DAM ri ftn aad S6 8 11 8 83 9 88 10 80 10 5 11 08 1 10 S S8 8 88 07 43 6 5 6 8 48 61 10 19 10 80 10 87 l M Allut W 8 01 8 58 i 10 10 11 04 18 48 18 57 1 67 3 86 4 11 57 6 8 5 46 6 44 9 85 10 8 1L08 11 47 11 5 Alli t 0 8 19 9 18 9 8r 10 85 11 1k 1 08 1 10 8 18 8 40 4 87 6 U 6 45 8 01 S 10 50 11 18 18 08 1 14 eu 1 DA U I BÜU U 1 vlnnm H 10 6 18 00 18 8 I6 8 18 4 88 1 4 8 80 7 10 7 88 11 18 8 88 7 85 11 J4 1 40 8 8 8 07 7 38 10 49 11 47 18 88 1 08 8 08 S 4i 5 04 8 84 7 00 7 54 8 08 V ul 0 6 81 7 11 8 10 8 48 9 18 8 81 U 16 1 7 1I 68 8 81 1 10 t 84 4 4 8 06 6 31 7 0 8 10 8 46 Lmi W 8 84 8 47 7 80 8 86 8 45 80 9 46 11 80 18 48 1 06 8 40 3 88 8 49 6 00 6 81 8 88 7 85 8 86 9 40 10 01 loudi 7 08 7 81 8 18 9 19 9 8 10 18 10 84 11 61 l JI8 1 6 8 i8 4 18 4 34 8 47 7 0 7 64 8 0 ll 10 3T I1 S8 S i 1 48 8 08 8 1 4 1 4 41 5 48 8 S 7 00 7 56 8 49 8J 10 0 10 46 4 8 7 84 9 8 10 ll 11 07 4 88 9 88 8 40 84 4 48 5 lt S l 7 14 7 48 8 1 89 10 07 10 48 llJ8 ItZ ï J M 8J0 9 0 9 68 10 48 11 18 18 11 UM 18 61 8 18 naar aanleiding van de kwestie NotSls Tan Wageningen een extra nnmmer nit drie bladen bestaande De redactie beoogt daarmede duidelijk te maken dat wetsberziening niet enkel gewenscbt maar dringend noodig Uj dat jarenlang straffeloos handelingen konden gepleegd vorden waartegen de inwoners Tan het Bfik eindelijk dienen beschermd te worden dat zoolang het niet meer in onzen tijd passend en verouderd Wetboek Tan Koophandel gehandbaatd blglt wanbeheer en bedrog ongestoord zal kunnen Toortwoekeren dat de komende nieuwe Regeering reedt veel goeds zal hebben Terricht door spoedig een handelswet te bezorgen die aan de behoeften van onzen tijd voldoet en dat zoo dat voor de Regeering ondoenlijk tl blijken dan ten minste spoedig eene herziening tot stand behoort te komen waar het de Naamlooze Vennootschappen betreft Gemengde Berichten Hen meldt uit s Hertogenbosch Oisterenmiddag ontlaste zich boven deze stad een zwaar onweder gepaard met hagelslag en tellen regen Een treurig ongeval vond plaats in de militaire zwemkom alwaar eenige jongelieden bij elkaar waren Bevreesd voor het onweder begaven zjj zich nit het water naar het kleedlokaal doch nauwelijks daarin zijnde sloeg de bliksem in t lokaal Van de zeven zijn er twee op slag gedood terwijl nog een tweetal zeer ernstig zgn aaagedaan en thans in behandeling zijn in het Oroot Ziekenhuis alhier Ueo schrijft uit Delft Voor eenige dagen werd in de Deutsche Courant een ingezonden stuk geplaatst over een meer dan ergerlijke behandeling welke een milicienkorporaal bij het Ie bat van het 4e leg infanterie moest ondervinden van zijn compagniescommandant Bedoelde korporaal was naar zijn meening door den kapitein onrechtvaardig gestraft en had reeds te kennen gegeven hiervan bü den bataljonscommandant in appèl te zullen gaan toen hü op de chambrée teruggekeerd een zenuwtoeval kreeg dat gernimen tiJd aanhield en waarbij op last van den betrokken kapitein geen geneeskundige hulp mocht worden verzocht Een korporaal die bü het gebeurde aanwezig was schreef bedoeld ingezonden stuk en werd daarvoor gestraft met 4 dagen provoost De vader van eerstgenoemden korporaal te 8Gravenhage woonachtig zal zich persoonlijk tot den minibter Tan oorlog wenden teneinde Toldoening te erlangen Toor de onbiUpe behandeling ziJn zoon aangedaan De commissie van scheidsrechters die benoemd was om uitspraak te doen over de vorderingen van ondernemers die slechte zaken hebben gemaakt heeft thans haar taak ten einde gebracht Zij heeft o a aan de verhuurders Tan stoelen op het Champ de Mars 26 000 fr vergoeding toegekend voor het Zwitsersche dorp eTeuTeel Toor de Egyptische aldeeling 30 000 francs en nog enkele Kottndua Bmn Rottardun D F ftotterdun M O pelU Ki uwerkurk Bloordreeht Soadt 48 O 4 48 6 80 0 04 T ll 7 i 4 68 6 41 6 01 6 51 5 11 04 6 17 8 10 6 7 88 7 48 1 80 Si 18 47 7 M I i lUeai 1 o o Uuit oxtl botJ 11 9 81 10 00 10 19 7 16 8 87 8 41 7 88 8 68 7 99 9 0 7 58 9 14 7 88 9 08 19 Qoud ZereDh UD 3o0tflruMr Zag Voorburg i Hi fc B 89 10 14 9 07 J 88 7 60 8 18 oudb 5 80 8 81 Uudiw 5 85 Wond 6 48 8 48 Utrwkt 8 08 7 114 8 88 8 88 8 68 9 8 Utrecte Speorwegverblndlngen vet GOUDA boot was door de inboorlingen uiteen geslagen Verscheidene overbipselen der vermoorden waren ternggevonden maar onherkenbaar De Merrie England was met den gouverneur van Engelsch Nienw Gninea en een kleine koloune naar de plaats van het onheil vertrokken Eenige gevechten hadden plaats gehad waarbij Ï3 inboorlingen waren gedood terwijl aan Engelsche zgde slechts één inlandsch poUtiesoldaat door een lansworp gewond werd In het geheel waren de bewoners van tien kampongs bg den muord betrokken geweest Een gevangen genomen inboorling vertelde dat de heereo Chalmers en Tomkins aan wal gelokt waren De heer Chalmers werd het eerst weggevoerd en riep toen den heer Tomkins toe zich te bergen daar hg reeds vreesde dat de inboorlingen iets kwaads in het schild voerden D heer Tomkins wilde echter zgn metgezel niet in den steek laten en volgde hem Spoedig daarop werd de heer Chalmers in tegenwoordigheid van den heer Tomkins en zgn andere metgezellen met knuppels doodgeslagen Het hoofd werd hem afgeslagen en daarop verdeelden de moordenaars het lichaam onder elkaar De heer Tomkins werd des anderen daags geslacht en zijn vleesch aan de bewoners van een naburig dorp geschonken Ook werden dien dag alle inlandsche volgelingen der beide zendelingen gedood De tnchtigings expedltie bestond uit 10 man van de bezetting van Thursday eiland en 40 inlandsche politiesoldaten van Moresby Den 2n Mei jl werd de plaats bereikt waar de moord was voorgevallen De landing kon eerst plaats hebben nadat de inboorlingen door een hevig geweervuur van het strand waren verdreven Overal stiet men bij de nadering van een dorp op zulk een tegenstand De inboorlingen van die streek worden voorgesteld als dappere lieden Bij het eerste dorp dat getuchtigd werd deden de inboorlingen tjdens een hevig onweder twee malen een aanval op het door de expeditie betrokken kamp Op den Bijn bij Huisen kregen dezer dagen twee turfschippers een woordenwisseling met bet gevolg dat de een met een bootje naar den wal roeide dit vulde met steenen en daarmede de opvarenden van het andere schip bombardeerde Toen de voorraad uitgeput was herhaalde hg deze handeling opnieuw Wel beschadigde hij verschillende deelen van het schip doch de opvarenden werden niet getroflen De andere schipper liet zijn vaartuig do rivier afdrijven doch t anker greep spoedig weer vast De aanvaller ging nu aan boord van het hem toebehoorende vaartuig greep t roer uit de handen zgner vrouw en draaide dit met een ruk over Tengevolge daarvan liep zijn schip met den kop in de zgde van het andere schip waardoor het lek sprong De aanvaller wilde daarna overspringen maar werd door zijn hnisgenooten tegengehouden Ben meisje te Berlijn was verloofd met iemand die voor zaken voor eenige weken op reis moest Een paar vriendinnen deden nu voor de grap in een dagblad een advertentie plaatsen waarin de Terloofde z jn 4 88 1 48 1 64 1 86 8 14 18 1 88 8 08 4 80 5 18 5 0 6 18 5 17 5 S 5 48 1i 4 8 81 7 8 8 16 6 49 7 S7 10 80 11 08 10 48 10 84 11 88 11 48 3 48 i 5 AangevangeD 1 Mei engagement met een ander meiije bekend maakte Maar zijn aanstaande die dit las werd zoo wanhopig dat zg Tsrgil innam en in zeer bedenkelgken toestand naar t ziekenhuis moest worden gebracht De groote tooTloed Tan buitenlanders naar de Duitsehe Universiteiten begint voor de Dnitsche studenten lastig te worden Te Hfidelberg hebben de Dnitsche studenten in de geneeskunde zich tot den Senaat gewend met de klacht dat de vele vreemdelingen die veelal beweren zij niet eens voldoende voorbereid zgn hun bg het onderwgs aan het ziekbed zeer hinderlijk zijn zoodat zij om maatregelen daartegen verzoeken Te Munschen is deze week nitspraak gedaan in een proces tegen een hotelhouder Een zeiziger bad een kleedingstuk gescheurd aan een schroefje dat uit een canapé stak en eischte schadevergoeding De rechter heeft de vordering toegewezen overwegende dat een hotelhouder moet instaan voor de schade door de meubelen aan reizigers toegebracht en zelf of door ziJn bedienden behoort te laten nagaan ol de meubelen zonder schade gebmikt knnnen worden Als een staaltje van de verwildering waartoe koloniale ondernemingen leiden wordt weder een geval medegedeeld nu niet uit DnitschAfrika maar uit den Congo taat Twee officieren bevalen in een dorp dat de negers voor hen moesten dansen Dit werd geweigerd omdat er een Igk boven aarde stond De officieren lieten daarop op de weerlooze zwarten schieten waardoor 31 en daarbij ool aantal vrouwen gedood werden De jnry te AnversTÜle heeft deze woestaards nu tot 25 jaren gerangenisstraf Teroordeeld Bij de justitie te Amsterdam is een zaak in onderzoek geljjk zeker hoogst zelden bij eenig rechtscollege is aanhangig gemaakt Men herinnert zich nog wel dat een anderhalf jaar geleden op allerhande wg ze het bericht werd verspreid dat een hondje werd vermist en dat de eigenitres een hooge geldsom uitloofde aan dengene die haar bet diertje terugbezorgde of eenig naricht kou geven omtrent zgn verdwijning Zoozeer ging baar het gemis Tan het beest ter harte dat zij aan haar publicaties toevoege hetgeen later bleek een leugentje om bestwili te zijn geweest dat volgens den geneesheer het leven van een ziek kindje van het al of niet terngvinden van dat hondje afhankelijk was Het beest werd niet goTonden ondanks alle moeite welke de meesteres in het werk stelde Zij had echter een idee flxe en wel dat het dier door booze menschen die haar een kwaad hart toedroegen Tcrdonkeremaand was Als de schuldigen wees zjj aan de lieden bij wie zij tot kort TOor de Termissing binnenshuis had gewoond en Tan wie zij in onoenigheid gescheiden was Dat denkbeeld heeft haar tot heden toe niet los gelaten en ziJ zon Toortdurend op middelen om achter de waarheid te komen Dezer dagen heeft zij daartoe het strafbare middel te baat genomen waarop in den aauTang dezes gezinspeeld wordt Zg wist dat een zoon Tan de door haar X 9 11 10 83 9 48 10 81 f 0 68 1 i l 8 01 8 S8 9 17 9 58 9 66 1 10 08 8 84 10 17 8 88 E F 10 S 8 48 8 b c 4t 10 19 10 84 10 18 10 48 11 19 lO tO 11 18 11 67 TUd vaB Cfreeowtcl beschuldigde familie als matroos bü de Koninklgke Nederlandsche Marine in dienst was en Termoedde dat deze 24 jarige landsverdediger gelijk met meer Jantjes het geval pleegt te zgn allicht wel eenige contanten zou kunnen gebruiken Met behulp Tan een tnsschenpersoon werd den jongen man wiens schip te Nieuwediep lag en die juist in een stadium Terkeerde dat de dienst hem begon te mishagen een lionderdtal guldens bezorgd in het bezit Tan welken schat hij naar Antwerpen deserteerde Hg had een stuk moeten teekenen waarin hij verklaarde het geld te leen te hebben bekomen Dat stuk had hij waarom blijkt niet onderteekend met een valschen naam In Antwerpen ontmoette hg toevallig de bewuste dame die hem de valsche onderteekening onder het oog bracht doch hem verzekerde dat alles terecht zon komen als hg met baar naar Amsterdam terugkeerde en het zijne wilde doen om de waarheid omtrent het hondje aan den dag te brengen waarvan volgens haar zijn ouders alles zonden weten De matroos ging mede naar haar woning en eenmaal daar zijnde sloot zg met behulp schgnt t van dienstpersoneel hem op en verklaarde hem niet zgn vrijheid te zullen hergeven voor hg met gunstig gevolg schriftelijk de noodige pressie op z n ouders had uitgeoefend om hen tot spreken te dwingen De matroos wien t overigens in zgn gevangen staat aan niets ontbrak was zoo goed niet of hg schreef na drie dagen in het huis vertoefd te hebben naar ziJn familie een brief als van hem verlangd werd De ouders die zich van alle schuld in dezen vrg weten gingen met het schrgTen naar de politie de commissaris zond een paar agenten naar de bewuste woning en nadat de bewoonster eerst herhaaldelijk ontkend had den gezochten man in huis te hebben stemde zü nadat met een bcTelschrift van de justitie was gedreigd eindelijk toe dat de politiemannen een onderzoek instelden Dezen vonden den van zgn vrgheid berooiden matroos opgesloten in de badkamer Tegen de dame is daarna wegens wederrechtelgke vrgheidsbeneming procesverbaalopgemaakt N v d D Het blijft heet overal Te Parijs daalt de thermometer overdag niet beneden 80 graden in de schadnw In de afgeloopen week steeg het sterftecijfer tengevolge van de bnitensporige hitte Gisteren kwamen 4 gevallen van zonnesteek voor waarvan 3 met doodeljken afloop Te Villejnil bleven 2 personen op straat dood Te Londen is het van hetzelfde laken een pak Reeds om halftien gistermorgen wees de thermometer in de schadnw 81 in de zon 112 graden De omnibusmaatscbappijen zonden veeartsen nit die last gaven de paarden welke bleken te Igden nit te spannen Den geheelen dag reden paardenambulances die de in onmacht gevallen dieren weghaalden 20 Personen die door zonnesteek getroffen waren werden in de hospitalen opgenomen Te Moskou en Midden Rusland is het nog erger De thermometer wijst er in de zon 155 il 167 graden Te Odessa staan de zaken geheel stil Het aantal gevallen Tan zonnesteek is groot Belasting toot bnitenverblijf Een Berlijnsche koopman die in het Torig jaar te Grttnau den zomer doorbracht in een gehuurd huis werd door de belastingautoriteiten te QrUnau aangeslagen in de inkomstenbelasting omdat hg langer dan 3 maanden in die plaats Tertoefd had Daar de koopman te Berlgn 2000 mark belasting betaalde eischte het Grttnauer stadsbestuur daarvan een vierde gedeelte De koopman weigerde te betalen en het gevolg was een proces De rechtbank heelt nn beslist dat de koopman geen belasting behoeft te betalen omdat het gemeentebestuur van Grünan niet heeft bewezen dat de koopman te Grttnau een dubbele woonplaats bezat Thans bestaat het plan degenen die tijdensden zomer te Postdam verblijf bonden tebelasten l Terwijl de moeder afwezig was is in de Brusselsche voorstad Schaerbeek een kindje van een maand in de wieg verbrand De veroTering der ruimte Het heet dat de luchtschipper Santos Dnmont a s Maandag te Parijs opnieuw proeTen zal nemen met zijn bestuurbaren ballon om te trachten den Deutsch prijs ter grootte Tan 100000 francs van de Aero clnb te behalen Bjj een ontploffing Teroorzaakt door een onweder ia een mijn bij Alais zgn 4 mijnwerkers gedood en 10 gewond Eén voor één worden onderwetsche dingen weggeraagd en nu worden bedreigd met de Terdwijning Tan de zeeziekte Bet nieuwste middel daarostegen i a gordel nitgOTonden door den Italiaanschen dokter CalUano en die eenvoudig zoo sterk om het lichaam wordt aangehaald dat de inwendige lichaamsfnnctien in een toestand van werkloosheid worden gebracht Het succes moet groot zgn 4 STADSNIEUWS GOÜDA 22 Juli 1901 In de gisteravond gehouden vergadering van de R K Kiesvereeniging is besloten den candidaat der anti revoïntionairen den heer A W F Idenburg te steunen Te s Gravenhage is o a geëxamineerd voor de lioofdakte de heer J van der Laan alhier In het Tehuis voor Militairen alhier vergaderden de vorige week een 20 tal banketbakkers van Amsterdam Rotterdam en Gonda ter bespreking hunner belangen die bedreigd worden door het ontwerp van met in de Tweede Kamer aanhangig regelende de arbeidsen rusttijden der bedienden Bedoeld ontwerp wet geeft den patroons slechts vrgheid hun ondergeschikten in dienst te houden van des morgens 7 tot des avonds 6 uur welke tgd nog wordt onderbroken door 1 uur rust Deze regeling achtte men voor den banketbakker een totale onmogelijkheid daar dat vak eigenaardigheden bezit boTen andere Takken namelgk dat da orders niet naar behooren zouden knnnen worden uitgevoerd aangezien het bestelde dan in minder verschenen toestand zou moeten worden rondgediend daar de meeste partgen 6f des avonds laat óf des nachts gehouden worden De bespreking werd geleid door den voorzitter van de aldeeling Amsterdam der Nederlandsche Vereeniging Tan Banketbakkers den heer Kreunen Deze drong er op aan dat zoo raogelp alle patroons zich vereenigden om der regeering düidelgk te maken dat een beperking van werkuren niet anders dan schadelgk kan werken op het bedrgf ScHOONHOVEK Bg Kon Besl is benoemd tot essaieur van den waarborg en de belasting der gouden en zilveren werken alhier C Huygens essaieur bg dat dienstvak te Leeuwarden Krikpis a d Lek Benoemd tot wethonder de heer W v d Weiden in plaats van den heer tS Boogaerdt Bz die bedankt had 367Bte staats loterij Ie Klasse Trekking van Maandag 22 Juli No 7220 f 5000 No 12105 en 18134 ieder f IBtX No 5786 1 1000 No 6449 en 8117 ieder 1 200 No 4659 5474 14142 en 19639 ieder 1100 Prijzen Tan f 20 22 2799 99 9455 12188 15411 18038 120 2866 5777 72 96 58 18105 55 84 5827 9539 12345 96 22 57 2934 5969 48 65 15507 30 377 86 6026 60 12416 18 18224 426 91 6117 9612 31 46 18306 28 96 18 93 12467 69 8 68 3126 43 9706 12546 86 66 549 27 60 20 58 91 69 622 28 6262 81 78 15628 86 30 49 93 9802 94 15726 98 56 57 6359 18 12607 55 18456 96 70 80 9901 64 93 18524 700 71 89 9 12700 15817 18609 28 3213 6466 42 12851 25 77 35 38 6610 67 94 26 80 72 43 12 81 99 45 81 808 50 27 87 12950 15908 18771 956 3341 29 10040 13051 39 78 74 3430 6736 10139 79 16120 18887 1010 37 60 10202 81 61 57 20 48 87 13 13197 68 18910 30 55 6899 29 13211 96 25 31 88 6938 81 92 16200 61 1162 3501 48 10329 18343 15 57 78 64 73 49 13442 24 70 1205 3727 93 76 77 16309 78 35 38 7006 85 13560 16412 19033 44 3807 16 87 92 25 59 93 15 28 97 13616 97 89 97 23 48 98 20 16507 19123 1332 53 61 10456 62 44 19216 38 54 7141 10687 13754 45 69 1410 85 61 10609 96 48 72 12 88 75 36 13821 70 76 23 3904 76 65 84 16600 83 43 49 7207 67 97 87 19312 47 4018 7389 82 13940 16734 30 1638 4116 7456 10782 14043 72 32 78 10837 51 16816 19471 57 21 1708 90 88 62 14116 16 19636 9 4206 7 554 87 61 73 97 80 86 79 93 14276 16967 19664 1856 4346 7732 10904 14402 17033 19819 86 68 75 61 15 53 45 7884 11025 46 87 79 7987 39 98 17106 89 8011 54 14 529 9 19932 13 11167 46 35 97 39 91 14660 94 20030 8120 11232 84 17266 46 8200 61 14723 59 77 75 64 14812 87 20148 8392 82 26 17336 92 8423 84 48 17423 20217 35 11327 93 45 18 8594 40 14911 84 40 8684 11449 26 92 68 8701 11557 15009 17572 20350 57 11622 12 17627 20406 8872 32 13 17719 30 8943 33 29 21 20532 9051 72 50 46 76 73 11963 1 5076 17872 20671 82 90 15198 17944 68 9228 97 16216 48 20775 63 12024 53 80 20850 95 85 1 5337 86 53 9300 12119 41 18020 20929 9435 29 58 34 41 65 Belangrijke prijsvermindering VAN A VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 QOÜDA VelephooH Mo 31 üeurs van Aiiislerdam Slotkri 7 Vi 9 Vrkrs 791 98 f A 90V 81V 84 0 6 99 6 81 17 JULI Vbmiusd Cart Ned W S Vidito di o ditc 8 dito dito dito 8II NSii Obl Ooudl 1881934I ijU ix laoobr jViDg 1862 81 5 OtiaTKHB Obl m papior 1868 5 dito in iil erlSeS 6 l iiaTUQAL O il mot coupon 8 duo ticket i KutLiSD Obl Biwenl 1894 4 duo Oecons 188U 4 duo biiRutba 1889 4 dito bij Hop 1889 90 4 dito m goud leeo 1888 8 illto dito dito IB84 5 67 98V ♦ Ü6 101 3 l 90 ssv t 75 484 61 194 97 loiv 184 72 112 116V 888 88Vi lOOV 9 V 214 I 140 1 SI I 109 I 107 105 I 86 5 V IMV 1 1 1 89 r 64 1 99 1 101 1 10 z 1 1081 1 V 117 109 1 1 j 1 rii iHjs Ferpot Bcbuld 1881 4 ruHKII Oepr GoDV leen 1890 i I Ie leeniiiK Betie D recleemn aenaC Üi ió Ara Rp ï oblg 189 UlUiOO Ob il Scb 1890 6 Vhkezdila Obl otibep 1881 4 AMaTlRDAU Obligatieo 1895 S HoTTKBDAU 9ttHt leen 1894 8 Nbd N Afr HnndelBv aand AreDdüb Tab Mg GertiiioateQ Deli Maataohappü dito Ara Uypotheekb paodbr 4Vb Oult Mi der Vonten aand b Gr Hypotheekb pandbr 4Vi Nederlandarbe bauk aand Ned HaudelmaatBch dito N W 11 Pao Hyp b pandbr 8 Kott Hypotbeekb pandbr 4i Utl Uypothealib dito 4 OnBTBNK ÖjBtHong bank aand RuBL Hypotheek baak pandb Ahxbika Ëqut by potli pandb 4 Uaxw L G Pr Lien oert 6 NlD Holl IJ 8poor ir Mij aand Mij tot Expl y St Spw aand Ked Ind Spoorweg m aand Ned Zuid Afr 8pm aand 6 dito dito dito 1891 duo 4V IrailSpoor 1887 89A Ii abl a Znid Ital Spwmq A H obl 8 I t L N Warachau Weenen aand Ki BL Sr RuBB apv Mtj l obl 4 BalliBohe dito aand Faatowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 5 iCnralÉ Oh Azoir 8p kap obl 4 dito dito oblig 4 AnaaitA Cent Pao Sp Mij obl 5 Oilio ai North W pr 0 t aand dito dito Win 9t Peter obl 7 Denrer Ie Rio Gr Spm eert T a Ulinoia Central obl in gond 4 I Louiav Ie Naehtilli Oer v aand Uexico N Spv Mij Ie hyp a 6 Hias KanaaB r 4pGt pret aand N York Outasio fc Weat aand Penn dto Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goad 5 St Paal Minn Ie Manit obl Dn Pac Hoof lyn ob ig 6 dito dito Lino Cot le hyp 0 6 CaXada Can South Ohert T aand V 0 Rallw k Na lo h d o 0 AnlBterd OmnibuB M aand Kotterd TTamvei MaatB aand NiD Btad Amaterdam aand 3 Stad Rolterdam aand 8 Mbi 01b Btad Antwerpen 1887 S i Stad Bruaael 1886 S i I lolla Theiaa Regnllr Oeaelaoh 4 Ojann Staataleenig 1880 6 K K Oail B Cr 1880 8 SKAxn Sted Madrid 8 1188 Nn Tar Bai ATb 8pdel eert van de nog voorhanden MantelSj Costumes en I tegen veel verminderde prijzen ü SAMSOM Afloop der Openbare Verkooping van Onroerende Qoederen Veiling 22 Juli lljOl gehouden door den Notaris G C FORTUUN DËOOGLEEVER Huis Wgdstraat hoek Kerketeeg A 48 k van Gend en Loos Toor f 9900 Hnis Korte Tiendeweg D 15 en 15a k I Cats te Gouda voor f 6300 I T 1 II I Veemarkt te Rotterdam Maandag 33 Juli 1901 Vette Ossen en Koeien goede aanvoer prijzen waren voor ie kwaliteit 33 se kwal 30 je kwaliteit 37 cent per half Kilo Vette Kalveren goede aaftvoer lekwaliielt i8 ade kwaliteit 36 jde kwaliteit 23 cent per hall Kit Vptte Varkens re4el aanjevoprd ie kwaliteit 33 3e kwaliteit 23 3e kwaliteit 19 cent per half Kl Schapen en lammeren goed aangevoerd Handel voor lies traag iet mmder in prijs 1 1 LOL VERSCHEIDENHEID In Augustus en September a a zal teOstende worden gehouden een tentoonstelling van alle middelen en methoden tot bestrijding der zeeziekte alsmede een daarop bstrelïkfftg hebbond congres Een en ander gaat uit van den Bond tegen de iïeeiiekte die te Parp gevestigd is De tentoonstelling wordt Terdeeld in zesafdeelingeni 1 Toestellei tot vermindering van hetstampen van schepen Toestellen tot vastlegging i n de Utgewenden i 1 f Ventilatie van hutten 4 Toestellen voedsel en draaien totvoorkoming van zeeziekte 6 Andere middelen tegen zeeziekte 6 Litteratuur over zeeziekte 4llVEllTKr Tli J Op het Atelier van t llI OIM kunnen tegen flink salaris gedurende hetgeheele jaajvoor vast j Co8Uiiii rokkeinve rkSters geplaatst worden Kleiw novertroflen Frof Dr Liobara welbekend ZESW XSACBT UIXiJ AllMn echt met FdiriDkunerk tot voortdurende ratiioal zekere genezing van alle dé meest hardnekkige xem iektetif vooral ontstaan afdwalingen op jeugdigen eefti ToCale genezing van elka xwakte K e tdcht Benauwdheid Hoofdpön Migraine Hartklopping Maagp n slechte spgsvertering Onvermc en Impotenz Pollatione enz Uitvoerige proBpectnasen 1 ijl per fieiok fl l H i 11 SVi dubbela fleBcIi I 6Vi O ntrail Depot Mattb v il VeRto Zaltbommel pöta M Cléban Co Kotterdam V Happel sGravenhage J tlaltninftus e Joüj J da RotterdBin Wolff Co Gouda on bil allo drogisten t Wie werkelijk pr Je stelt een te hebben laat zich lotografeeren in de Fotografflêche HuuMurlchHug i STTJIDIO vaa P V D WA 4LI § Fl SINGEL 6 61 GEEN BETEE adres voor MemotlaaSCUOEywiSJtK lagazijg Kleiweg E 30 tegenover de Kloiwegsteeg Aanbevelend C 8MIÏ8 Alle reparatien en aangemeten weck