Goudsche Courant, dinsdag 23 juli 1901

t 408te Jaargang Woensdag 34 Juli 1901 No 8561 mmmt mium I ieuw8 en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Teleloon Ka at ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd teiefean M De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering vaij Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderiijke Nommers VTJF CENTEK Opeiil are Yerkooping TAK Meubilaire Croederen te GOUD A De Notaris H GEOENENDAAL te Gouda zal op DINSDAG 23 JDLI 1901 des voormiddags O i i aan bet Hais aan de Gouwe wjk C No 143 te Gouda in het openbaar Terkoopen Om Contant Geld Een goed onderhouden INBOEDEL bentaande in i Secretaires ChiUonnieres Qomodekastje Ladetafels Linnenkast Stoelen Canape s Tafels Waschtalels Spiegels Pendnles Schilderijen Gaskronen Ledikanten Bedden Beddengoed en Matrassen Vloerkleeden Gordijnen en Kachels Voorts diTOrs Foreeleln Glas en Aardewerk En hetgeen rerder ten verkoop zal worden aangeboden Te bezichtigen daags T6 r den verkoop van 9 12 en van 2 5 nar Nadere informatien geeit voornoemde Notaris GEOENENDAAL te Gonda CFekoedersSTEEITSMA Bloemisten Turi singel TELEPH No 114 Bieden aan om thans te planten prachtige Variteiten van CACTUS DAHLIA S welke den geheelen Zomer met prachtig gevormde Bloemen prtjken en doorbloeien tot de vorst intreedt VEEDEB HET BEKENDE lüSECTEN CIDER dat door bflvoeging van 40 doelen water alle insecten doodt en voor planten bloemen on vrachten onschadelijk is Liter f 0 50 V LUer f 0 80 Liter f 150 TE KOOP ol TE BUUR Twee Heerenhuizen aan de Oost n Westhaven geiden van Gas en Waterleiding voorzien Te bevragen bil IZAAK CATS papier Lange Tiende weg I 29 Gouda FEANSCBE STOOMVEEVEEIJ ekemisobe WaascheriJ fA H OPPEmUEIMËU 19 KruUkatU Botterdam Gebmetaerd door Z M dan Koning dn Belgen BoofddepAt voor GOUDA de Heer A VAN 0 S Az dpeeialiteit voor het toornen en verren t ii tUe Heeren en D me g rderoben alwok alle Kindergoaderen Speciale inrichting voor het atoom n n plDcbe mantela vaaren bdht ent Gordjnen tafelkleaden eni worden oaar denienwete en laatete methode geierid TlüiRy i Wondirb litm in do guheele wereM bekend en geroemd Oöovertroifon middel tegen sUe Barst Long lever aagilekten enz Inwendig loovel ook uitirendig in bijni nlla riektogeTtUen met goed gevolg un te enden PrUs per flacon lijt 1 per pest t 1 ti TUwrj i Wo dwialf beiit een Unog ongekende genee kr oht en heilMme werking Mwkt meeit l elke punlflke an gevMTvoUe operatie geheel orerbodig Met daie Mlf werd een M jaar oud voor ngeneeslllk Cehoudea beengezwel en onlang een b na 8 laar k BkerlU eB genezen Brengt genoiing enrenaohting der pijnen bij wonden ontttekvngen eni van allerlei aard Prils per pot f 160 per post f 1 Centraal L op3t voor Nederland Apotheker HEIVRI StUUERS Rokin 8 Am terdJL Wiü om awJt u Wtoll mra dimt m du beh U i potk k A tSiSKSV in P r l l l t S u O lin pwvrt t mtbi a o bg het C tmll li l i d r Idda l t a M I l M Geen Kinkhoest Geen Influenza Om Kinkhoest Influenza Borst en Keelaanüoening binnen den kortst raogelijken tjjd te doen genezen neemt onmiddelljk de toevlucht tot de van ends bekende bekroonde en wereldberoemde SuperimiDniiveii Borst liMgExtract MELI AMTII E uit de Koninklijke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK r DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et bij Firma WOLFF Co Westhaven 198 Oouda D JUIKBIBS Kleiweg E 100 Gouda E B VAN MILD Veeratal B 120 te flouAi A BOUMAN Moordrecht PINK8E Niiumrlctrkad IJmL A N tak ZESSEN ScAoonAocM J Th TOBKRN Boatoop B V WIJK Oudeaaii r H KOLLMAN Bodegraven A SCHEER Haailrecht P W v EDE Oudeteater K va dsï HEUDBN te Reettwijk P v D SPEK MoercapelU D I B STAR Wa W i i Wed r HOLST Waddingaveen f f l l Ui e r Dlploms ta Ooud BekrooiHii PRAEPARATEN VAN aerwMh algetnccn uinbcvolEii IMIMnMIIMVinMPH X UUla L nt J IIC oo el bij kinderen aU volwassenen gebrek aar eetluit lechtB plltvniwliiff senuwboofdpQn ter vertterklng na nekte of kraambed koort en hare cvolseo QUINA LAROCHE PERRUOINEUX m het bijïoiider legen Bloedgebrek Bleektucht kwalen Tan Kritlichen Iwft jd ent Vcrknit baar m flacorw a 1 00 en 1 L IKCI V tlvAV vooral voor kinderen xwakken en kUerachtige geatcUen teer man te bevïiTeir AU geaeeakrachilge drank bij stoorniasen der apijaverteiiiioorganen en dtarrhéc ook Yoor migelingen en kleine kinderen Pnj per bmi H Kt r 1 70 H Kgr O OO H Kgr 0 60 Cbamlach JVIelkSUlkCr Sp = v Klndervoedln jji buiwn i S Kgr O OO 4 niivere K Kcr 0 50 H Ker 0 36 A e4limO tf SfVflrAftptl Hetrooken eener haUe Cigarette U voldoende terbtatri ► Ollillia S l il 11 iing an de hevlgtt aanvallen van Asthma etc In doosjes a 0 80 en O öÓ TatnarinHARnnhnnQ fruit PURGATIEF tegen verstopping AamI Ctlllgl illUC IjmiUl iiJ beien Migraine Congesties etc vooral ook ablaxans voor Vm eren Uwljien de Tamarinde üonbona van KKAEPF I IF N HOLM helantjnjke diensten daar de Yorm yoor het kind begeerl ijk en de smaak aangenaam is l nj per doosjc O O en 0 50 QolmSalr PacéUIckC al meen erkend ah het BESTE huismiddel sjalilllalV aallilCO j Hoeat verkoudheid en Keelp n het is een sUJmoplossend en iferzacS end middel bij uitnemendheid uiUluitend in Q fleschjes verkrijgbaar Prija ƒ 0 20 per fleschje UquétlaM ifaarnp d naam wparahn rtm KRACPELIEN Ir HOLM to ZtinU i n atl r rmim van waarop di naam m kttml eekmiiMg m tvrlri e aaf UJ é KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST AlilJftJ mtnger XaaimacMneê z jn voorbeeldig in constrnctie en afwerking Singer XaalmaehtneM zijn onmisbaar voor baishondelgk gebruik en nijverheid dinger Xaalmaehtnet zgn in alle takken van industrie de meest gezochte mngtr Xatamackfnea zijn ongeëvenaard in werkvermogen en dnarzaamheid Stngrr Xaaimacktnei ziJn voor hot moderne bordoren de meest geschikte Onderricht gretis ook In het moderne b rdureo YinU TntuuliUlai FarUs 1900 Grand Prix SINGER MAATSCHAPPIJ OOIIÜA tj dinge Tiendewey 27 Het groote aantal zenuwkwalen pbnl oilKb oitdikkteindun kult du aakoidard fnSaaiog a thaniovar dS b S w WM S5 i Sl j ï 1 b PP Iljk krlnpn hoont f Uli0t lUn w kl t5 i w Uj d blllkt t Un vo U ug nn VnJ D UJd d B i ot b ld DiK u Hi uSït i door d D w onobr TU Onoodull Dt aomu wolnmiDii u VUshotaa m UraTn I o dorrlodliia opKodiu Is na WJulf pntujk lM r waaMUIai sn li t kaan i rrr l wordriidkarlufaMklkUalaV a4 r hal iiaiUd lltJks k luaai tel iMcdevrdcclil Uet dua graMawat wMil n v rk UJk okltUr iid róulUtoa nriulna Ml fU mukta Moveel opfaBf dat tm ood door dan BitTtBdar gMahravan waru OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hara voorkamlag an geaatlng Mn Ml kart M d rawla daïladrak verai haofii la üit buekjo bevat nlrt Ha ww k t U PBW lauwere tbarapf an da daamada Mlfk lak v taanb re yerkl rlBjan oaitreiit bet e i lu wanhoiiiKP Kevallan verkreceu uitwerkloj maar ook vindt meo daarin wetanaetaaDDalUka bHiidellinen nrtUe inrdla fce biiadendiaaaiideie senee wijae gewild ilJn loomeda ahlbiift rai lal viiu tetnl achilftan van hoogEeplaatata neeaknudig o oiidar welke P Menièra maa ar arofaaiar aat io aolytl n ak 1 Panii raa Rauaament 10 sTalnBreucr ai d ar praktJiaarana ganaeahaaf aaa kal kraak alaalgcn leatloht a Charanlan SamUltrath Dr Co ia la Slaliin Broiamana med a arroad arta ta iVhUaaea 2 t i fla eaia ar di acteur ra hal hoipltaat ta Agsn Qeheiairatk Dr Sohermg kaaleel Bataafala lari £ mi Daraaa maa rtr i naaahear llrtataur der galvano thurapeutiaaae Inrichting voer lanawUldara ta ParÉla Ma St Hanoré 334 Conaul van A tharkaoh aiad dr la Corfu Dr Baabaaa arrend arta da Zirkalta Okar V l cegavai tela Famtra Earal lidaaa aan CanaaliCaalral a aagilnn at ae Santé In Frankrijk en veje anderen ra wa Auiat rd aa doar M CLBBAn Ca HeUli i 4 C HeUljawec ia R nwrdaia r E SAXTEX Op d lontala hnlennlaeh niadlalula tantoonaMIIni da DÏ VrtluaatJn M ttu U Badlult Juli MM Uwu a aXailIk kakMOJ Aaii nllrn wier nennwiteMI I air r of laliid r HMncwdsKn la r nit wsnaaiaaaad un iarlilllilield HJ ijn waarvan dekenteekene aUn aaran ecka liaard l a mitraina liakalTa dan blaadandra g groetejrlkkelbaa kald aalaagaaa d alaaalaniniia Ilaaaai ll ka aaraat n anaataiaHjta la tla d verder alle afrk n dia door beroait watniran vaidall as nol lijden un de volian Jiïrai BOoala v rlanimlng a a varmagaa tat afratan iwara laag al aiaelanlk alikaaa allimaM aar g naaiaa aSlaMrl derende m flaal all la i akta eriwatklag aaa ba paa aat nilj ila n onddit r ne Snaïuia tahandnllnj geweeat aljn naar door da bai d middolan lüa utbondingara kndwuarkiS jTllven elerttlaeeren aloonilool t ae b den tem a uln f bidllnf Tuiaar kirail gnniln bebli n en ten alolteatj dia ar K v l w r k r rM i ukItM r l k T Swina nohllnaalen ala ilak aaataadaad aagallg aaala ardgariag la tal baMd baaflalla M lalaruaelï tkarlaaaa aa aeakar arardaa vaar aa aagaa drakkaada pl a oadar at wbaafd nlalag W iir a Ut aaa aï n a kHalailag Ik aa kal alaaaa vaa kaaaaa aa vaalla u 1 du dri adiaiiiclil iu Mu tUd a al ook un laaaa aalalaa IIHaaaa aaa aiaaknebt aa krublalaaakaM Mi ucaniBd Tain ua laaae laraaaaa dia vaal ajt kal haafd w rk a en geeetoigk rautia wlUatk ToortmMnV iSll dïtogSi uS gantdak kb bet boven vannalde werkje au te aoballan hetwelk op ukTni keatWaaaiiABBaa vï londan wordt door Echt Zeeuwsch Tarwebrood i cent de K O A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 sl § Paii Expcller D tti juKT wttTdt dit middfll BM TflRiiMad nioow k JMitUUBd mwifTiBc mugÊmmd tuas BhaiuDAtUk Jioh tT n ondh d pqn ind i ItMtvAlniC Dtt fc l yj NL ÜË dan Tartrouwan Maa totta 09 bat ffthhakanark skait 14 1 a6 7 o aa 0o dflfl I in d mMtt ipothakan Te AjnstenUm Va Uloth dé1 ban vaa tajü ao Bandeis 1 s P V IKK OUDE m SCHIEDAMMEB GEITEVEE Merk Vorkrijgbaar byt M PEETERïJ N B Mh bewijs rSQ eohtlioid il esoliet en kurk steeds roor sien van den naam der Pinas P HOPPE Iz NIGHTOAP Wie zeker n wu da £ ctati I xoJCel CllCAO te imtranges tesmnen 1 gesteld eo na vol prietuei gen In deu 1 handel gekomen ondei deK naam des 1 iiitvindera Dr Miphaelis vervaardigd op de beate machines in bet wereldm1 roemde étabblisaemeut van Geb StoU vsrok te Ksolen aiache Cikel Cacao In vierkanten boaaen Deze £ ik Cacaa met melk gekookt 1 eene langename gezonde dnnk vwr da1 gelijksch gebruik een i 2 theelepeli vaa t pooder voor een kop Chocolate Al I geneeakrachHge drank bij geval van I diarrhee sle nts met water te gebruikea f Yerkrijgbaar bü de voomaanute H 1 Apotbsksrs eni Ko K pnribuqee Pifia e ass Beder TTM a 0 90 Qeneraalvertegentroordiger land Julius Mattenklodt Ami t6rdam Kalveistraat 103 IN HET Verlichtiixgs Magazïóa De Avondster DUBBELE BUURT zgn heden ontvangen een prachtige collectie iHleuwe Gaslialloo§y alemede een ruime sorteering SASOBNA MENTEN GASKOOKPLATEN en GA8 j FORNUIZEN teg i concnrreerende prjjzen j Goedkoopste adres voor 1 Winkel Etalages met succes geplaatst bg H H Winkeliwii I bier ter stede I Denkt aan het groote genot van e i BADINRICHTING compleet van aj f SO en hooger Uinzaam aanbevelend N M VAN LOON TELEF 117 Gasfitter Zenuw en Ülaaglijders wordt ttit overtuiging als een werkelgke hulp in den nood hei boek I5a a d g e vex aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaart ordt d t boekje franco per post toegezonden door BLOKPOBla S Boekh Zaltt ommeL I Gouda Divk van A BRINKMAN Ha RËIM ISGEV1 G iNRICHtlNGEN WELKE GEVAAR SCHADE OF HIKDER KUNNKK VEROORZAKEN BUSGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gezien art 8 der HINDERWET Doen te weten Dat ij vergunning hebben verleend aan de firma J en M L van Holst en hare rechtverISlijgenden tot het herstellen harer door brand vlerwoedte fabriek van suïkerwerken in het perceel aan de Nieuwe Haven wijk N No 91 kadastraal bekend sectie B No 1978 Gouda den 33 Juli 1901 Burgemeester en Wethouders voornoemd Vu h MARTENS De Secretaris BROUWER BuKenlandsch Overzicht Er schijnt werkeiyk wederom verandering te komen in de tactiek van den Engelschen opperbevelhebber Lerd Kitchener moet een kort bezoek aan de Kaapkolonie hebben gebracht en alles wijst er op dat aanzienlijke aldeeliogen Britsche troepen van alt andere deelen van het oorlogsterrein naar dat gewast worden gedirigeerd Uit de papieren van president ëteyn is onder mrer gebleken dat de hoop van de Boerenleiders vóorna meljk gevestigd was op het voortdnren en toenemen der verwikkelingen in do Kaapkolonie en misschien hebben de Britsche staatslieden en generaals dit als een aanWtjzing beschonwd en het wenschelijk geacht bet zwaartepunt der krggsoperaties naar de zuidzijde der Oranjerivier te verplaatsen Volgens de Daily News zün de generaals Tncker Knox Brnce Hamilton Plumer benevens kolonel Pilcher Woensdag te Bloerafontein t jjeengekomen Blijkbaar had dit betrekking op een groote aanstaande troepenbeweging Andere berichten zeggen dat generaal Fnnch gevraagd heelt hem Knox en Flumer toe te zenden Hg zou hebben ingezien dat het hem onmogelijk was met de te zijner beschikking staande troepen den opstand te fnuiken Zelfs heet het dat een nieawe opatandi in de kolonie is uitgebroken Wat die nitdrukking een nieuwe opstand beteekent kunnen wjj niet goed vatten maar in ieder geval schijnt het toch vrij zeker dat het aantal rebellen voortdurend toeneemt en de reeds bestaande opstand steeds geweldiger proportiën aanneemt Wat moet men onder deze omatandigheden van het gerucht gelooven volgens hetwelk voortaan enkel Kaapeche koloniale troepen in de kolonie gebruikt zouden wor FEVILLEJOIM Eindelijk Saamgebracbt 4 Ta waarom niet Wijl hij zich nu eerst duidelijk Tan een hinderlijk gevoel bewualt werd dat hem bekroop bij de gedachte dat Rita en haar neef Kurt achter een dier deuren daar samen waren En nu zou hij zichzelven ook bekend hebben wanneer hij daartoe tijd had gehad dat het onverwachte ontmoeten van zïjn eigen rijtuig hier geen ïwettige verrassing voor hem was geweest Ten overvloede bemerkte hij nog duidelijk hoe de jonge heeren bizondere blikken onder itaalkaar wisselden Ze wisten klaarblijkelijk dat de verhindering van mijnheer den redacteur om hem te ontvangen in damesbezoek gelegen WM Ze verkropten hUn lachen ot verkropten het nog niet eens naar hun stelregel dat op de menschen daar aan gene zijde van de op een toonbank gelijkende balustrade die het vertrek in twee deelen verdeelde weinig of geen acht behoefde geslagen te worden Wanfc voor ben bestond heel de wereld even als dit vertrek uit twee afdeelingen waarvan de eene bekngrijfce door de kleine groep gevofmd werd die de Freie Zeitang tabrkeerde zij allen dut mee inbegrepen In de andere bevonden rich behalve het geheele overige menschdom al de leien ot advert den van de krant in één den en de eigenlijk Engelschen zouden worden geëvacueerd of naar andere deelen van het oorlogsterreir overgebracht De reden voor zulk een maatregel valt niet gemakkelijk te doorgronden Hoopt men van de plaatselijke kennis van die troepen gebruik te maken Maar liJ ziJn voornamelp gerecruteerd in deelen der kolonie die uitsluitend Engelsche zjjn en waar de rebellie geen vat op kan hebben Zijn ziJ beter dan andere geschikt voor het oorlogswerk in bergachtige en moeilijke streken ï Maar de Engelsche kolonisten zijn voor het grootst gedeelte stedelingen niet veel beter dan de Engelschen van geboorte vertrouwd met de Zuidafrikaansche natuur Wellicht moet de oplossing van het raadsel gezocht worden in het feit dat de Kaapsche koloniale troepen naar huis verlangen dat zij het zijn voor een groot deel vrijwilligers niet langer in dienst willen blijven en men hen nu te vriend tracht te houden door hen naar hun geboortegrond terug te voeren daarbij op hun gevoelens van rassenhaat speculeerende en hopende hen beter te zien vechten dan de gewone Tommies wien de geheele strijd natuuriyk hoe langer hoe onverschilliger wordt In den Petit Bleu be reekt kolonel Hieciardi die vroeger aan het hoofd van een commando van uitlanders tegen de Engelschen gevochten heeft de aan generaal Kitchener tóegeschreven plannen In de uitvoerbaarheid er van koestert hü weinig vertrouwen De Chineesche quaestie is nu toch zooveel verder gekomen tot een eindregeling dat de gezanten het met de Chineesche gevolmachtigden eens geworden ziJn over het bedrag der schadevergoeding 450 000 000 taels de rente die daarvan zal worden betaald i pCt en het plan tot flossing en ook over de ceremoniën biJ de ontvangst van Eoropeosche gezanten aan het Chineesche hof in het vervolg in acht te nemen ook een gewichtig punt in een land als China Ook over de normaliseering van het vaarwater bij Sjanghai is men het ééns geworden en de scheepvaartmaatschappijen mo ten met de regeling daarover getroffen zeer ingenomen zijn Nu blijft intusscben nog een zeer belangrp punt over si de wijze waarop het geld voor de betaling van rente en aflossing voor de schadevergoeding door China zal worden gevonden Daarmede hebben de mogendheden zich natuurlijk ook in te laten omdat ziJ zoo voorzichtig zijn en zoo vriJ te verlangen dat hun op de inning der gelden voor de betalingen te gebruiken toezicht zal wor woord haar publiek Nu het overige menschdom dat hiertoe niet behoorde kwam bij hen niet in aanmerking Bleef alzoo publiek en makers der krant de geéxploiteerden en de cxploiteurs de vele dommen en de weinige verstandigen en dan was de vraag gemakkelijk te beslissen wie zich voor hooger in rang mocht houden Richard Seemann draaide werkelijk eenige oogenblikken zoodat het jonge mensch achter de balie in de meening hem nog duidelijker te moeten atschepen nog zeide en wel op den toon waarop men vroeger wel een heidaar beste vrind toeriep een half uur zal het zeker wel duren misschien ook langer eer mijnheer van Uechtritz vrij zal zijn Loop u ondertusschen een paar straten om Zeer verplicht voor den goeden raad Neen r ien mij dan liever dadelijk bij mijnheer van Uechtritz aan Vlug jongenheer met een ongeduldige geste die nu toch den gebieder van velen verried cEb wanneer ge dan wat meer beleeldheid mee terugbrengt zal dat geen kwaad doen Pe bengel stond versteld rankte echter aanstonds dat hij in zijn schulp moest kruipen Welken naam vroeg hy zoo brommig als hij durfde Naam is niet noodig Een heer wenscht mijnheer van Uechtritz te spreken Dat klonk naar een van die alspraken die de heeren van de redactie niet zelden maakten met personen die dan ook niet genoemd behoelden te worden wijl hup komst verwacht werd Zoo ging dan het jonge mensch en bracht toen hg terug den gegeven Voorgesteld is nu dat de inkomende rechten van over zee ingevoerde goedsren tot een percentage van i pCt en een paar andere belastingen o a oen op het zout daarvoor in fand zullen worden gegeven Die belastingen zullen wel voldoende zijn Zyn ze dat niet dan zou die zeetol verhoogd kunnen worden tot 7 i percent Daartegen heeft Engeland groot bezwaar Eei t had Rusland voorgesteld die rechten te verltoogen tot op 10 pCt Daartegen heeft de Times Zaterdag zich bettig verzet niet geheel zonder reden Het blad begreep wel dat vele mogendheden die verhooging nogal eenvoudig vonden en er ook niet tegen hadden ominl zij er weinig last van zonden hebWn en deze belasting gemakkelijk te controleeren is Maar Engeland zou er wel nadeel van hebben beweerde de Times In Engelsche handen is 60 pCt van den heelen bnitenlandschen handel op China en 84 pCt van de schepen die op China varen zijn Engelsche schepen Engeland heeft er dus groot belang bijr dat do handel met China over zee zich ontwikkelt niet achteruitgaat in elk geval En Rusland heeft daarbij geen belang integendeel Want de handel van Rusland met China heeft bijna uitsluitend over land plaats Wanneer Engeland zon verliezen door vermindering van den handel op China zou het met de eene hand moeten teruggeven wat hot met de andere nl door de ontvangst vun do Chineesche schadevergoeding in zijn schatkist won De speeches van lord Kosebery en van den heer Asquith hebben niet veel verandering gebracht in den toestand der liberale partj Lord Rosebeiy heeft gesproken van een georganiseerde huichelarij een uitdrukking indertijd door Disraeli gebruikt van het Peel kabinet waardoor de fictie vaneenheid in de liberale partjj wordt bewaard vermoedelijk heeft dit hem in de o pgen van zijn vroegere partijleden niet veel goed gedaan Aspnith beeft volgens den Standard volgens een tegenstander dus klinkende algemeenheden verkondigd dlo ongeveer ulle leden van do liberale partij w l zonden kunnen onderschrijven Er is wel wat waars in deze woorden Toch wae de rede van Asquith voor zoover wij naar de uittreksels die wü er van zagen kunnen oordeelen een zeer knappe speech Het standpunt van die liberalen die een rp willen dat de vereeniging is van vrjjo zich zolf regeerende gemeenschappen is er goed in giteengezet Maar wü zijn zoo zeker niet im atmmmmmmt kwam het korte verzoek uit Gelieve u voorloopig hier binnen te komen Hij had de uit het groote vertrek voerende deur opengestooten en dan een klein voorvertrek vol rekken met hoopen papier doorloopendj nóg eene en nu deed zich een domein op dat na de kaalheid van het bureau van zooeven tamelijk verrassend werkte Het was een met bevallige weelde gemeubileerd vertrek maar toch zeker een werkvertrek te oordeelen naar de geweldige schrijftifel die in de nabijheid van het ééne raam stond Ook dit was een prachtexemplaar een zeldzaam stuk zoowel wat materiaal als bewerking betrot zooals Richard s eenigszins geoefende blik spoedig ontdekte zyn eigen meublement kon kwalyk op iets dergelijks bogen Hij mocht overigens Ik stuk der werkelijk bezienswaardige stoffeenng van deze kamer nauwkeurig bestudeeren wanneer hij lust had van de prachtige persische ottoraanen af tot den standaard van gesmeed ijzer naast de schrijltafel toe uit welks lofwerk de klokken voor het electrischc licht als wonderbloemen te voor chijn sproten men liet hem tijd daartoe De minuten verliepen misschien slechts drie of vier maar tóch kwam den kalmen taan zijn situatie op eenmaal geheel ongehoord Voor Nu was al het onbevangene daarvan voorbij tot de scherts waartoe hij zich ddjrmee dat hij voorloopig zijn naam niet noemde den weg had gebaamd was hij niet meer gestemd Hij had de werking onderschat der voorstellmg die zich hier onverraijdelyk aan hem opdrong die twee daar achter die deuren samen en gij hier alleen wachtende tot dat het Empire niet in de practflk zou blijken het syndicaat voor de exploratie on exploitatie van de rest der wereld waarvan de spreker juist zeide dat het het niet was Enkele BIngelsche bladen imperialistische natuurlijk zien in lord Kosebery nu den man van de toekomst zö verwachten dat hij wanneer hü maar niet blijft buiten de zaken maar alle onaangenaamheden van de poliHek weer wil dragen spoedig een partij om zich heen zal krijgen een nationaal liberale partij zooals de Daily Chronicle wenscht een democratisch imperialistische zooals de Daily Mali ou willen Er is gelooven wjj weinig kans op Inde laatste dagen is de positie van de liberale partij er niet minder op geworden Zooals de Westm Gaz terecht beweert een oppositiepartij in tijd van oorlog is altjjd in oenleelijke positie keurt ze den oorlog niet af dan heeft ze tegenover de regeering geen reden van bestaan meer doet ze het wel dan is ze anti nationaal Vóór de oorlog uit is hoe dan ook zal 4e liberale partij n Engeland niets kunnen doen daarna is er geen reden niet weer het beste van haar te hopen De Wet op do vereenigingen die verschillenden Pranschon journalisten reed zoo menig scherp dagbladartij l in de pen heeft gegeven werd in een der jongste nummers van do Libre Parole nogmaals besproken en als altjjd in fel anti semietischen geest Het droeg het opschrift Mme DreylusGonzalès supérieure générale dos congregations De Libre Parole beweerde in hoofdzaak dat mevr Droyfas Uonzalës aan de hoofden der verschillende congregatien een rondschrijven zou hebben doen toekomen waarin zij namens den minister president Waldeok HouBseau den vereenigingen officieus aanbeval de bjj de wet voorgeschreven goedkeuring van de statuten te vragen Naur aanleiding van het bedoelde artikel lyegaf zich de heer Pierre Dreyfus zoon van mevr DreytusGonzalès naar het reductiebureau van de Libre Parole en vroeg daar den hoor Albert Monnlot die bet bewuste artikel geschreven had oin een onderbond Deze laatste verklaarde niet te spreken te zijn zoo de heer Dreyfus geen bewijs van introductie kon overleggen Hierop bleef de heer Dreylns in de gang staan wachten tot de heer Monniot eindelijk ook voorbij ging Dreyfus vroeg hem wie hiJ was en toen Monniot zi n naam noemde sloeg hiJ hem een aantal malen met zgn wandelstok in het het hen beliett huh tête i töte al te breken Tegelijk echter scheen hem ook de overrompeling die hij hen hipr bereidd nu achtera zijner onwaardig Hij voelde dat ook zij zich over hem zonden kunnen beklagen Het bezoek was misschien geheel onschuldig neen waarachijnlijk zelfs zeker I Hij zag Rita vÖOr zich eoobIs ze daar in de deur zou treden de srhoone wenkbrauwen een weinig optrekken bij ztjn aanblik en hem dan met een koelbloedig schertswoord begroeten En dan zou ze hem vertellen wat haar hierheen had gevoerd hem uitlacheri dat hij daar zoo eerbiedig gewacht had in plaats van bij hen binnen te komen vallen en de zaak zou zich op de eenvoudigste wijze der wereld prettig oplossen Ja zoo had het kunnen komen altijd verondersteld dat geheel hetzel Je daarbinnen tusschen die beiden was voor gevaUen wat daar werkelijk was voorgevallen het kwam echter toch anders Iq bet onatwijabaar gevoel dat het toch het eenig jui e en behoorlijke waa in dit bizondere geval te doen alsof hij hier thuis was liep Richard nu vlug op de binnendeur toe klopte krachtig aan draaide de knik om en zond terwijl hij langzaam opende de woorden vooruit Mag ik binnentreden V Een eigenaardig geluid was dat de stemvan Rita onbeheerscht zooals hij ze nimmergehoord had iets als een onderdrukte kreet Nu vreemd I zonder eenigen toornigen hartjtdcht veeleer met e i moeden alkeer en een gevoel van grenzenloozen weerzin tegen wat moestkomen sloeg Richard den deurvleugel geheel terug U ordt vervolgd