Goudsche Courant, donderdag 25 juli 1901

Donderdag S5 Jilli 1901 So 8563 408 e aargan eOIMlHË COIBAIVT ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No H t ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertenjiën tot 1 uur des midd ttltiom Mt De Uitgave dezer Courant geschied dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alzonderlijke Nommers VT IF CENTEN Veemarkt te Rotterdam Dmadüg 33 Juli 1901 Vette Ossen en Koeien goede aanvoer prijzen waren voor ie kwaliteit 33 ae kwal 31 3e kwaliteit 28 cent per half Kilo Magere Ossen Melkvee en Vaarkoeien goed aangevoerd Vette Kalveren goede aanvoer ie kwaliteit 28 tde kwaliteit 36 3de kwaliteit 33 cent per halt KI Stieren goed aangevoerd Handel voor alles stadig prijshoudend Stieren minder in prijs Burgerlijke Stand GEBOEEN 18 Juli Jacobns ouders A de Hoog en J Vergeer Maarten ouders W Heö en M Muilenburg 19 Johannes ouders J Oosterwük en C Treure 20 Willem ouders C de Gruijl en M A Prins OVERLADEN 17 P G Scharleraan 9 m 18 J Zorg 51 j S J Beudeker 9ni ONDEETEOüWD 19 E van Dantzig én S J van Eijk J W Bijmolt te s Hage en E J T Kolong G J Droste te Haarlem en A Bonte ADVEIITENTIKIN QekoedersSTEEHSMA Bloemisten Turi singel TELEPH No 114 Bieden aan om tbans te planten prachtige Variteiten van CACTUS ftlBLIA S welke den gebeden Zomer met prachtig gevormde Bloemen prjken en doorbloeien tot de Torst intreedt VEEDEK HET BEKENDE ll l§IE€TEN € IDflR dat door bijvoeging van 40 deelen water alle Insecten doodt en voor planten bloemen on vruchten onschadelijk is Liter f 0 5Ü Liter f 0 80 7 Liter f 150 TE KOOP ot TE HUUR Twee Heerenhuizen aan de Oost en Westhaven beiden van Gas en Waterleiding voorzien Te be Op het Atelier van I SAMSOIM kunnen tegen flink salaris gedurende het geheele jaar voor vast CostumerukkenwtTkslcrs geplaatst worden vragen by IZAAK CATS papier Lange Tiende weg D 29 Gouda Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOUPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook alzonderlijke schotels en alles wat tot het koksvak behoort desvorlaiurd met bijlevering van servies zilver tafellinnen au enz Aanbevelend Gerard Pinksen Cuisinier Westhaven 182 VAN RLOMMtSTEINS INKT is nroufonclei Vmd hjk de BESTE en volkomen ON SCHADELIJkI APFl DOORN HOLLAND Handgeld f 900 Roloiiiale Werving by het aangaan van eene vrywillige verbintenis voor ZES jaren Aanbrenggeld TWINTIG GULDEN Men melde zich aan t rIjKttUgert en HlUlUepUehUgen tmet Hbepaald t er$of by den Commandant van het Koloniaal Werdepót te Hardenmjk of by een der plaatseiyke ot Garnizoens Commandanten HIUMepUeMlgeu onder de wapenen by hun onmiddeliyken chef Van de uitbetaalde Handgelden werden in het vorige jaar door bemiddeling der Administratie van het Koloniaal Werfdepdt en MET GOEDVINDMH der aangenomenen gezonden aan hunne FAMILIËN f iOtOS aan hunne CEEDITEUEEN f MS Totaal f lt SO Let vooral op de ECHT JiandteeJceniaff met roode letterat Obeplahnsteln DIRECTEUR DCR VICTORIA BRON OBERUHIISTEIM Overal fi verkrijgbaar Maatsehapp tot ExploUaHe van de VteUfria Bron Kant wr toor Nederland Boompjes 40 Botterdam Ilollaiidsche Ceiiienlsleenfabriek D VELDHUIS iN ie Q Txrerlcexlc a Sl ÏJeel HEEFT EN HOUDT STEEDS IN VO OEEAAD Ei en Cirkelvormige Buizen waterdicMe Putten ALLE SOORTEN TEGELS KOEDRINKGOTEN ENZ VBAAQT PBliaOPOAVE PRAEPARATEN VAN M VcUlllA L AI Wll loowel bij kinderen als vulwassenen gebrek aan eetluat lechte pllaverterlQC MnuwbooAlpyn ter versterking na ziekte of kraambed koorti en hare gevolgen QUINA LAROCHE FERRUGINEUX i het bijionder legen Sloedgebrek Bleekiucht kwtlea T n KlitUchen leeft d cpl Verknjgbaar m flacona a f 1 90 ea L P I XroXjC Vk r 0 r voedzaam versterkend aangenaam van imaak voor dagelijVKh get uik L IIV I V n av vooral voor kinderen twakken en kllerachtige gajtellen recr aan te bevelen AU geneefkrvchÜRe drank bi atoorniasen der pljaverterlngiorganen en dlarrhée ook voor luigelingcn en kleine kinderen rnjiperbumS Kgr 1 70 è M Kgr O OO 4 H Kgr O fiO ChtmlBch Molb CiaStrAt Speciaal voor Kindervoeding in buwen i K Kgr O O tuivcre JTtCIROUllVCI 1 4 Kgr ƒ O BO j Kgr ƒ 0 26 A cill m a 5 ff a r if tl rooken eencr halve Cigarette is voldoende ter beatrijrtOHIUiq V IjCai H jing a de hevlgitt aanvaUcn van Althma etc Uidoosjes y 0 80 en O lio TamarinHf Rnnhnn fruit purgatief tegen ventopping Anm ht t Migraine Congeatleaetc vooral ook alilaxans voor kinderen bewijzen de Tamarinde Bonbons van KKAEPEMEN IIOLM belangrijke diensten daar de vorm voor het kind begeerlijk en de smnak aangenaam n l rijï per doosje ƒ O ÖO en O öO QaltnSalr PaC ïllpiG algemeen erkend ah het BESTE huismiddel aOUil J t j Hoeat Verkoudheid en Keelpyn het 11 een siymoplosaend en venacbtend middel bij uitnemendheid uitiluitend io Q flewhje verkrijgbaar Prijs 0 20 per fleschje 1h f ratparaUn rat KKAEPCLIEN A HOLH te Zelat ijH attttt roor Un ra l4gii§lltH Haarof d naam ott kaMttekttnnff n rtrkrijgbiuw hij O m ui rk Hpotk k r H VrOffislêH KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST jjljij öebri Stoll werck s Chocolade en Cacao Dcamiati dow de nieuwote uitviadingen ipmarhlDaal gebïod Tei tH t rde fnbrieatle oa tiitstuitend gobruik van fijne en fijnste gnrndstoffen ffurandoei lo rbnüker van Stollwerck s Chocolade en Oacao etai anböTeawiswaBrdig fabrikaat nauwkeurig beontwoordondo aan aco inhuua d r resp ËltikitteD De Hrma behaalde Ï7 BreTets als HofleTefaaclei 44 Ëere Biploma s gouden enz M daïltffi ei hnw B o aa uitmuntend fijn Kous Tous déeamons nne V 4 lll A r première ïa Me n oonaiddra Uon aevotr xoellelrrte tebrloattoD da Ohou lat bonboon vanea eto ta SUUWRrck e fabrikaat is verkr aar bij It H Cunüitetu s Baaktitbukküi i Obs nz Geaeiaidveitegen9oord 6r oor KederUiidJolios ttatteimlodt Amatordam Kuiverstraat lOS FBMSCHE STOOUYEBYÜBIJ BV ehemiseke WuseberiJ TAK H OPPENIIKIMKIt lU Kruiskade Rotterntitn Gebreretot ni di or Z M den Koniau der Belgen Hoofddepöt voor GOUDA de Heer A VAN OH Az Specialiteit roor bet atoomen en rerren van alle Ueerenen DamMgarderoben ataook aUa Kindergoederen Speeule inrichting roor bet atooot n van plache xaanteU veeren bont enz Oord nen tafelkleeden ent worden naar dt nieuwste en laatste methode geverfd Echt Zeeiiwsch Tarwebrood t eent de K 0 bii A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 WtT Wie werkelijk prijs stelt een UECELMK te hebben laat zich fotografeeren in de Votografttehe KtmêUmrieMing ST CriDIO Tan P V D WAALI Fl SINÖEL 661 flieuw onorertroflea Frof Dr Liebers welbekend USirV UACBT I IZII Alleen eokt met Fabrlekamerk tot voortdnrendOf radicale en tekere geuesing van alle aelfi de meeat hardGaekkige nenuw Miekten vooral ootataan door afdwalingen op jeugdigen leeftjjd foCale genezing van elke zw te Bleek idcht Benauwdheid Hoofdpgn Migraine Hartklopping MaagpQn slechte spysvertering Onvermogen I lmpotenz PoUutione ena Uitvoerige prospectussen Irijspcr ieaoh 1 1 fl t fi 3Vi dubbelt fleaoli ntranl Dep6t Matth v d Vegte Zaltbommel Dcpdts M Clébati k Co Botterdam IK Hap fel s GraTetiliage I I ainiinaui de Jong J Czn Rotterdam Wolff Co aouÜB on b t alle drogistea EENISEEFOTTAHTm Heu wordt verzocht op t HBKK teletteu UIT HIT MaOUOJM tav M RAVENSWAAY ZONE OORINCHBIII Dese THBËËN worden a leverd in verzegelde pakjes van eij twee n een half en een Ntd ont met vermelding van Nommer en kPr B voorsien van nevenataand fSlerk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoering van geeerde orders aanbevelende J G BUL tobrheen J BREEBAART Lz Thiiny B Wpadnbttliia wereld bekend on geroemd Onovertroffen middel tegen alle B O r B t L o f L e T e rHftftfztekten eax loveadig eoowel ata ook uitwendig in bijaa alle Eiektegevallen met goed gevolg aan te vrenden Pf B per flMOl t l p r post f l lft TUiny i Wondintlf bezit eoDalsnog oagekende geneeakraohl en heikame werking Maakt meeatal elke pjjnljjke en gevaarvolle operatie geheel overbodig Het deze zalf werd een U Jaar oad voor onfcneedljk fetaonden beeilfeEWel en onlangs een b DB SB Mr kankeriyden genezen Brei geneiiiig eif l verzachting der pijnen bij wonden ontatekiogfln oii van allerlfii aard PriiJB per pot f 1 50 per post f 1 60 Centraat Depdt voor Nederündl Apotheker IIENKi MANDERS Bokin 8 Amstatdam Vur gMD depot i bectelle men diKet ua ditSehntinnpotiidn é i A I HIKRKT in Pngradi bel RohitMh OttUtrsiok Ofll irrs proiptotni te ontbuJen bjj Iwt CtBtrul DepOt adnr Sokin 8 Amat Hau Gtonda D ik yan A BIÖIfflMA Zïs KE M I8GËV kti De BURGEMEESTER van Gouda brengt ter opeobare kennis dat de op den tjen Juli 1901 bi hem ingeleverde opgaven van candidaten voor de benoeming van een Lid van de Tweede Kamer der StatenGeneraal in het kiesdistrict Gouda op de Secretarie der gemeente voor een ieder ter inxage Etjn nedergetegd dat afschriften daarvan f zijn aangeplakt aan den forten Groenendaat bij de Markt en tegen betaling der kosten verkrijgbaar gesteld CUMida den 2 m Juli 1901 De Burgemeeiler voornoemd R L MARTENS BuUeolaodscb Overzicht Men hondt zich in Engeland bezig met wat de Star het nqrsterie van Baden Powell s politie noemt Men vindt het steedi curieazer dat de glorierljlie B P zich op weg bevindt naar Engeland terwijl zyn manschappen bg plokjes door de Boeren worden opgepikt Telkene leest men hoe kleinere ol grootere atfleelingen dier politiemannpn in handen der commando s vallen Zoo heelt de jongste verliezenlpt van het War Olflce wederom doen zien dat te Kalklaagte nabü Petrasbnrg in het westen vau den Yrijstaat de politiemacht een verlies Tan 2 dooden een gewonde en 17 gevange f fffr tok eit geleden Dne onrtandighaid doet de conservatieve Standard de klacht niten AèX de verliezenIj Bt nog steeds langer blijkt te zgn dan wen chelijk is en dat men enkel van gevechten boort door het opsommen van dooden en geWonden Waarom zegt men niet ronduit Wat te kalklaagte gebeurd is En de Times correspondent te Pretoria tracht eenig licht te werpen op de redenen welke het zoo dnre politiekorps onbrnikbaar maken Hij zegt Tot pog toe heeft men nog geen noemenswaardig resultaat gezien van de kostbare recrateering die het politiekorps tot een sterkte van vele duizenden heelt gebracht Vijf 11 zes duizend man politie zonden heel wat nuttig werk hebben kannen verrichten ware het alleen maar in de steden om den g8rniz9en8dieiist te verlichten Maar niets heeft men zien gebeuren het korps leed aan een volkomen en alle krachten verlammend gebrek aan organisatie zó6 zeUs dat de politie in de drie grootste plaatsen van de geannexeerde landen in handen van locale departementen moest overgaan Ook yerzekert de correspondent dat zg die voor de organisatie van het politiekorps veruntwoordel k waren de groote fuut begingen van dat korps al Ie willen scheiden van liet Siudelijk Saamgebrachi 85 = = Daar stonden k het paar een paar schoone menKhCQ zooals hij bjj xichzelven erkennen moest zoo klaarbUjkelyk in een omarming verrast dat hen niets anders te doen overbleef dan dat wat ze deden het noodlot namelijk gelijk het in de gedaante van Richard Seemann over den drempel trad zijn gang te laten gaan De man Kurt van Uechtritz stond daar als een betrapte ongetwijfeld maar wat zoo iemand nog aan mannelijken trots beritten kon dat had hij saamgeraapt en blikte den ander terwijl hij dd i arm met de gebalde vuist dwars voor Rita hiidd als om haar te beschermen donker en vyandig aan Hij dacht niet anders dan dat dit een vooruit beraamde overrompeling van den geldman daar was als luitenant en als dezen alleen voelde hq zich op dit oogenblik stond hü tegenover hem en zoo was er slechts één afloop der zaak mogelijk En Rito RiU zag verder dan haar bloedverwant en dieper Zij geloofde geen oogenblik aan e i daad van ijverzuchtige splonnage van den kant van haar verloofde Zij merkte dat er een ongelukkig toeval in het spel was geweest en overwoog bliksemsnel een geheel anderen uitweg loochenen en verbloemen kon ie niets dat militair opperbevel in Znid Afrika Dit wil zeggen dat Baden Powell met lord Kitchener overhoop heeft gelegen De correspondent wordt zelfs hatelijk waar hg den spot drgft met B P s talent om schilderachtige uniformen te ontwerpen Hoe artistiek een bereden soldaat er ook in zijn nniform moge uitzien men kan weinig diensten van hem verwachten zoo hij noch paard noch zadel heeft En dit is gedurende maanden het geheim geweest van de geschiedenis der Z Afr politie De Star meent dat het houden eener parlementaire enquête ten dezen een vereiscbte is Eergisterenavond word getelegrafeerd dat de Engelsche kranten zich over het geheel fatsoentijk over de doode mevrouw Kruger uitlieten Dat blijkt niet zeer juist van gentlemen zon men dit verwachten maor de meerderheid der Britten heeft dit vroeger toongevend woord geschrapt en sedert komt telkens de ploertige zijde boven Jammer dat Thackeray dood is bij vond stof te over voor een nieuw boek De grOote kranten zooals de Times havenen de doode vrouw wel niet maar geven toch geen bl k van deelneming De Jingo kranten zmder onderscheid schimpen op het zwartkappige vrouwtje met het zwarte japonnetje sabraapzuchtig en benepen Alleen de Daily News maakt ew vitmomiariag Zjj keelt een orUltelorer nmvronw Krager geteekwrf L W waarin met veel sympathie van te overledene wordt gesproken In dat artikel vertelt de scbrgver o a dat hg in Januari 1900 Nettie Ëloff haar grootmoedei hoorde voorlezen het bericht over Spionkop Mevrouw Kruger riep weenend nit toen zg hoorde van de vele Engelsche dooden en gewonden Waarom deze oorlog Wat zullen die moedors en vrouwen gevoelen daar over zee als zjj het hooren Na dien tijd voegt de schrijver van het artikel er bg heeft mevronw Kruger zelf een zoon en drie kleinzoons in den oorlog verloren en haar leed steeds met berusting gedragen Wat steekt de ploertigheid van de meeste Engelsche kranten leeiyk af bij de beleefde houding welke de militaire autoriteiten te Pretoria steeds op last van den opperbevelhebber tegenover mevrouw Krager in acht genomen hebben De Fransche minister president WaldeckRüDsseau en de minister van marine De Lanessan zullen vermoedelijk den 27en van deze maand s avonds 9 uur te Marseille aankomen Dan heeft de officieele ontvangst merkte xe met den verraderlijken glued van haar gelaat en de lippen waarop Kurt s kussen nog brandden Zoo zag dan ook zij mijnheer Richard vlak in het gezicht met wat hij voor den moed der vertwijfeling of een soort onschuld kon houden ËQ toen hij nu misschien een tien seconden na zijn binnentreden het eerste woord sprak Mag ik vragen juffrouw wat dit te beteekenen heeft zeide zij onverwijld Dat moogt ge Richard ik nam afscheid van nu ja het is niet anders van een liefde mijner jeugd Eer ik de uwe werd wilde ik daarmee geheel hebben afgerekend Verduiveld hoe slim ze was Kurt had zijn nicht misschien nooit zoo bewonderd als op dit oogenblik Hij voelde dat zijn bijna uitdagend voorkomen van daareven dat den trots van een zuiver geweten kon voorstellen heel goed paste bij de uitlegging die zij aan de zaak gaf en zoo hield hij het dan op matige wijze bï ongeveer als wilde hij zeggen het is een verbazend fatale positie waarin wij ons alle drie bevinden dat geef ik toe Maar ik behoef hier toch niet als een arme zondaar te slaan I Die daar ginds tegenover hem maakte zoo heel geer aanstalten tot uitvaren stokvisch dacht Kurt met verachting en triomfeerend tevens Maar hij triomfeerde te vroeg Richard Seeniano had misscHien werkelijk langer met z n antwoord op Rita s woorden gedraald dan men in de conversatie gewoon is maar slechtsomdat hij ondertusschen die twee daar vOOr hemmet de oogen sondeerde Ën nu zeide hij met 1 beleedigende kalmte en koelheid I plaats door den prefect en den plaatselijken coamandaut D torpedo vernieler Hallebarde brengt alsdan de ministors aan boord van het oorlogssohlp Bouvet Buitengaats vereenigt zich deze bodem mut het eskader terwgl gedurende enkele dagen groote vlootmanoeuvres zullen worden uitgevoerd en de bekroning van dit bezoek van den minister president aan de vloot is een groot feostbanket aangericht aan koord van de Bonvet Deze laatste fasOïiteit is voor den achtsten vastgesteld Daarna gaan de beide ministers weder te Maneille aan land Het eval Kauffman laat de Duitsche pers maar niet los Wist een der Duitsche bladen onhngs te vermelden dat de rijkskanselier Von Bhlow niet minder dan driemaal bij den Keizer had aangedrongen op het bekrachtigeo van de benoeming Kauftman zou is ook ditmaal de tegenspraak niet nitgebleveii De Nordd Alg Ztg bevat over de qnaestio Von BUIowKauffmann de volgende verklaring Volkomen terecht wordt het gerucht als a n de Rijkskanselier tot driemaal toebgZ ten gunste van Hen heer Kanlfmann hebben gesproken door verschillende bladen tegengesproken Graaf Von Billow heeft over te geheelo zaak of over den persoon van mi voorgedragene tegenover den Keizer geen Woofd gerept Het was de bekende Eagen Richter geweest die het eerst van zoogenaamd volkomen betrouwbare zgde over het echec van den Rijks kanselier had gesproken Met dit officieuze dementi wil de Rijkskanselier zeker eens en vooral duidelijk maken dat althans hg er niet aan denkt door zjjn persoonlijk ingrijpen een der rechten van de Kroon te verkorten En bigkhaar is hg tevens van oordeel dat een Rijkskanselier niet behoort in te grijpen bij quaesties van benoemingen waarvoor de uitsluitende verantwoordelijkheid wordt gedragen door den betrokken minister Het Berliner Tageblatt meent echter dat het niet aangaat dat een Pruisisch minister president bg zulk een ernstig conflict als hier ontstond tusschen 9e regeering en de stad Berlijn een dergelijke neutraliteit betracht Ook desnoods ongevraagd zon Von BUlow hier hebben moeten handelen Vergpreiile Berichten Fbaskkuk De kolenwerkers te Bordeaux 150 in aan tal hehbuii het werk gestaakt Maar er was dttdolgk voldoende vorvangiiig gereed en Wat mij belreit juffruuw van VechtnU ware dit afscheid niet noodig geweest Ik treed van zelf voor de oudere rechten van dien heer die hij waarschynlijk niet van plan was ooit geheel op te geven terug Mijnheer dat is intaam I riep Kurt nu luide uit Rita was bleek geworden moreel in het gezicht geslagen te worden was haar nog nimmer overkomen Daaraan dat dit mogehjt was geweest bemerkte ze hoe hopeloos haar zaak stond Maar nu kwam niet de irots de hoogmoed van de aan het hof verkeerende dame in haar met geweld in verzet tegen gindschen fabrikant en ze zeide I aat varen Kurt de schijn is tegen mij ik had je volgens burgerlijke begrippen van fatsoen heel niet mogen bezoekenHet belieft mijnheer Seemann mij niet te gelooven dat komt hem zoo in zyn zaak te pas mij verder te willen rechtvaardigen ware vernederend ik ga ik raad de heeren overigens aas zich zoo mogelijk n t warm te maken Dat is de zaak niet waard Ën onda deze ongemanierdheid ging ze met vasten tred heen En dit was dus het sk t I Richard Seemann schaamde zich diep een zaak te zijn begonnen die zulk een einde had kunnen nemen Wees zoo goed de dame niet zonder begeleiding te laten gaan mijnheer van Uechtritz zeide hij ep wel zonder bizonderen hoon Ik wacht u hier Ik had met u te spreken over een aangelegenheid die ik geheel afgescheiden van de behandeUng van dit hij draalde nu toch een oogenblik dit intermezzo wenschte te houden Ik ben aaogtonds tot uw dienst mompelde de arbeid ging kalm voort Toen kwamen de stakers aan de dokken kabaal maken en mishandelden enkele werklieden Er werd gevochten de garde te paard chargeerde en met vele bebloede koppen en een aantal arrestaties Werd de rust hersteld Ei konjngin Eanavalo van Madagascar heelt gisteren een bezoek gebracht aanBordeaux Zg gaat nu weer naar Areaeken van waar zij Donderdag afreist naar Marseille en Algiers De Noorderspoorwegraaatschappij zalde nacht en ochtendtreinon die voor denpostdienst reden vervangen door automobielen zAó geconstrueerd dat zg op de railskunnen rjjden Zjj zullen 30 K M per uurknnnen afleggen DUITSOULJIND Er is weer een nieuw financieel schandaal te berichten Gerard Ferlinden bestuurder van de maalsohappij Gerhard Ferlinden in Oberhansen is sedert eenige dagen voortvlnchtig Naar thans is gebleken heeft hij voor zich en de genoemde maatschappij bg bankinstellingen belangrijke bedragen opgenomen welke hij zich wist te verschaffen door het overleggen vnn vervalschte boeken en balansen Ook sohijnt onrechtmatige uitgave van aandeelen te hebben plaats gehad Als vermoedelijk medeplichtige is de procuratiehouder Kospatt in hechtenis genomen De toestand van de maatschappij nog niet duldelgk te overzien maar een failli M m it schijnt overmijdelijk In de vergadering van crediteuren der Leipziger Bank deelde de curator mede dat het vermogen van de leden van den Raad van commissarissen hetwelk in geval van hun veroordeeling ter beschikking zou komen 10 millioen mark bedraagt De activa beloopen 45 millioen mark Daarbjj komt het provenu nit het faillissement der Kasseier Treber Trocknnng Actiën Gesellschaft en het vermogen van de leden van den Raad van commissarissen dier instelling De passiva bedragen 85 millioen De benoeming der curatoren word bevestigd terwjl de commissie nit de crediteuren definitief werd gekozen BINNENL AND PROVIjNCIALE STATEN ZüID HOLIiAND Zittiilg van Dinsdag 23 Juli De voorzitter de heer mr J G PatiJn Kun soinher en gmg werk hik Riia achteraan Hij had bitter medelijden fO t haar Rn z ó Üel had hij ze dat hij voorshands slechts als in haar plaats haar beschaming haar ontgoocheling gevoelde Zou Seemann Uai slotte wetkelijic toevallig zijn gekomen kwam het in hem op terwijl hy de kamer uitging Wat een verduiveld toeval was daar dan in net spel geweest In de naaste vertrekken was Rita overigens niet meer heel niet meer boven m het huis Hij lde naar de trap hif nep eerst met gedempte slem dan luider waarachtig ze wa weg Nu de eerstvolgende ontmoeting met haar na dezen Krach kwata altijd nog vroeg genoeg Hij dacht er met schrik aan met den schrik eener sekcr niet laffe maar weeke genotzuchtige natuur Voor den toch in elk geval bedrogen bruidegom te treden dat kon hem veel minder schelen Hier kwam uit zijn jeugd nog weer eens een soort vechtlust bij hem op die de duitsch adelMjke officier toch altijd nog eer dan iets anders een weinig mag koesteren en voeden Inderdaad minuten lang vergat hij heel den redacteur zou echter helaas maar al te apoedÏR weer aan hem herinnerd worden Hg ging over het dikke tapijt van zjjn prachtige werkkamer naar het salon toe waarin deze Seemann hem met Rita had getrotfen Goddank dat het tenminste de slaapkamer niet was dacht hij vluchtig t e fabrikant stond nog precies zooala hy hem verlaten had wachtend koel met een oogenschijnl e kalmte die in dit geval misschien het meest beleedigeml was Jf ff vtrvoigd