Goudsche Courant, donderdag 25 juli 1901

KOTTBRDAM 90ÖBA Ti Ttt B iO t V 0 18 80 V 48 ir IS S lO lft U 81 11 4 18 04 n lO SK w 10 88 10 4S V 9 r r teekent op eeoe lijn an 66 7 E H i r stelt daarom voor het maximum in 1 snbsidie van f 240 0 10 tot f 260 000 te verhbogen indien de Maatschappy bedoelde plaatsen in de lijn wil opnemen Na repliek van den heer Kerstens wordt diens amendement met 53 tegeik 18 stemmen verworpen Zonder hoofdelijke stemming wordt hierna het voorstel van Gedeputeerde Staten goedgekeurd 6 Voorstel van Ged Staten om het renteloos voorschot aan de Rotterda sche Tramwegmaatschappil voor stoomtramwegen op de Znidhollandsche eilanden vast te stellen op 1 3 van I 5 190 000 of f 1 730 000 na vermindering met de waarde van andere bijdragen De commissie adviseert eenstemmig dit voorstel aan te nemen Dit voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen 7 Wijziging en aanvalling van het Statenbesluit van 29 Dec 1891 betreffende opneming va verpleegden in het krankzinnigengesticht St Joris gasthulB te Delft De commissie advieeert tot aaifneming van dit voorstel strekkende om 861 plaatsen in beide gestichten te Delft beschikbaar te honden Aangenomen zonder discussie 8 Herziening ijer regeling van de subsidies en de verpleging van behoeftige krankzinnigen in aanslniting aan de nieuwe regeling voor het rijk De commissie adviseerde tot aanneming Het voorstel werd zonder stemming aangenomen 9 Voorstel van Ged Staten om alvorens in te gaan op een nader onderzoek van het denkbeeld van dr Ruysch om te besluiten tot den bouw van een provinciaal krankzinnigengesticht de beslissing af e wachten van den gemeenteraad van Rotterdam omtrent het hier aanliangige vraagstuk van den bouw van een gemeentelijk gesticht De commissie adviseert tot aanneming De heer Rnysch zet de redenen uiteen waarom hij he tt gemeend te moeten berusten in t besluit z ner medeleden van de commissie Nu Rotterdam wellicht een gesticht zal boawen en tevens binnenkort door een christelijk gesticht weder eenige plaatsen beschikbaar zullen worden gesteld is er voorloopig geen noodzakelijkheid om tot den bouw van een provinciaal gesticht over te gaan De vraag is echter waar het Rotterdamsch gesticht zal gebouwd worden en of er ook buitensteedsche patiënten zullen worden opgenomen Slechts dan zon gedurende langen tijd in het nijpend gebrek aan plaatsruimte kunnen worden voorzien Op voorstel van den voorzitter wordt de discussie gesloten en het voorstel ongewijzigd goedgekeurd Voorstel tot verbetering en uitbreidingder havenwerken te Vlaardingcn en daorvoor een subsidie te verleenen van een derde van de kosten van aanleg en wel tot een maximum van f 120 K 0 Dit voorstel is zonder discnssie of hoofdelijke stemming aangenomen Voorstel om voor de verhooging van de spoorwegbrug over de Gouwe nabjj Gouda een subsidie toe te kennen van f 362 000 en voor den aanleg van een stoomtramweg Boskoop Gouda geen ander subsidie beschikbaar te stellen dan begrepen mocht zijn inhet bovenstaande subsidie I3EClL A Iv£B loudt M oordrMht ieuwerfrark Oiipelle totterdum RottordamD Rottardim i AUmd aa i klaua Eltn bijkatalan Op dan traiaaa iga a 1 48 a a 1 4 a a 99 9 14 iAi 3 49 4 03 48 UK 9 1 58 a a a 1 03 9 09 M Too 97 10 09 10 19 XnM 11 8 It OS t K 1 0 LI 1 95 09 4 119 4 14 4 59 5 19 5 49 8 84 7 01 7 18 9 10 9 41 9 47 lH lItalla ap au lao taui aiat ankaal warim B SaUaaaalka ipoor L lr lapplantaltawili ta Ja Compagala dar Wigoni UU 7 9 a 9 17 6 41 9 97 a a 4 45 6 11 8 04 9 19 7 0 7 11 8 99 9 19 9 47 OODDa U N HA Gviaa vana 9 11 10 00 10 19 10 8 11 18 11 19 11 19 ll 1 18 1 9 1 11 9 4 4 19 ll 1 07 f y 11 19 a 1 g t W II K a a 11 90 1 81 9 41 10 19 10 4 11 9 11 49 11 4 ll 1 97 1 44 1 10 Ml 4 1 4 4 49 9 91 7 19 l Ol 9 89 9 1T 9 9 9 9 10 18 10 49 U l l I 8 19 10 09 t t 9 84 i 10 17 a t 8 99 E B uj 9 49 7 57 9 48 S 4t 10 19 10 84 10 48 11 18 11 7 Ooudi 7 19 9 87 8 41 9 11 ZaaeDh Moerc 7 99 9 9 aSo toniiMi Zog 7 5 08 a Voorburg 1M 9 14 a l H gfc 7 8 9 09 9 19 9 88 i X H 6 89 8 01 7 01 7 19 7 95 8 115 9 69 9 0S 9 44 10 11 U 6 11 36 19 00 1 80 1 40 1 57 4 00 4 19 4 97 6 19 8 91 7 01 7 4 7 56 8 19 9 40 lO K anas o o o vi i i j M 4 43 8 98 9 48 zZÏr Z l ZZIZU OM 1 50 d H 8 43 10 0 Zo l m Zeg 8 1 p i 01 s l 8 4 10 14 S 0 U I k i USTIXDlll Tiaa aara roula 3 9 11 9 9i 98 10 90 10 9 18 0 1 10 1 881 1 07 4 43 6 1 5 18 8 48 61 0 19 10 80 10 17 IIM lilut W 9 01 9 9 9 91 10 10 11 04 11 49 19 7 1 7 9 9 I 4 11 4 67 80 5 49 9 44 9 89 10 8 U 08 11 47 11 9 AnukO 8 I 1S 8I 10 99 11 1 I 08 U 9 19 8 40 4 97 6 I 4 0 01 I t9 10 50 11 19 19 T 9 11 14 foilh o 8 03 J j j jj n Vt u U 11 18 ll H Ml 3 09 9 14 4 J7 4 41 5 11 6 48 7 05 7 81 9 09 9 19 9 45 10 18 10 64 raaJl tiat pdanl pka ilat eka l worlaa fl HaimoalkaUala allaa la a 9a Maa itra fcaUl i Bakria a biUal H M Hll a t Wwija h u I U a U t t I rt t viaaaaru 10 14 t0 9 19 00 19 39 l K 9 9 4 31 11 16 3 11 14 1 40 10 49 11 47 1 1 1 08 3 119 9 45 B 9 89 49 8 07 1 04 9 94 7 00 B 9 89 9 9 9 99 10 14 VmilO 8 8i 7 11 9 10 9 49 9 18 8l U l 18 87 IM 9 81 9 10 8 84 4 4i 9 09 9 91 7 0 9 10 9 49 Au ff 94 9 47 7 80 8 95 9 45 90 49 11 90 18 4 1 09 9 40 8 8 9 4a Ol 9 11 9 88 7 1 8 11 40 10 01 louda 7 3 7 81 8 18 9 1 1910 18 10 8418 1 148 1 8 18 4 18 4 84 4 7 07 7 4 9 0 l I9 97 11 18 19 911 7 47 8 88 9 10 10 04 10 41 ll n 11 48 11 01 1 48 8 1H 3 1 4 1 4 41 49 9 J 7 00 7 18 9 4 9 95 10 09 10 49 6 07 841 9 Ö9 9 97 10 17 11 56 18 09 U 97 4 15 7 14 9 1 10 18 11 07 07 J5 M Ó9 7 M MO J T 10 48 uT8 11 11 U 11 11 1 l H ♦ ♦ ♦ ♦ W l 1 89 10 07 10 4 IIJ8 4 38 commigsariB der Koniogin opeade de vergadering met een woord van herinnering aan het sedert de vorige vergadering overleden Statenlid A Kleyn die sinds 89 lid der Staten was en steeds ijverig deelnam aan den arbeid Weinig kon men vermoeden toen lig 14 dagen geleden opnienw den eed hier aflegde dat men hem bier voor t laatst zon gezien hebben Ingekomen is een schrijven van den Raad der gemeente Leiderdorp betreffende de snbsidieaanvraag dor Hollandsche Electrische Spoorwegmaatschappij voor de lijn LeidenHaarlemmermeer De gemeente had eene rentegarantie toegezegd en stelt nu voor aan tverïeenen der subsidie de voorwaarde te verbinden dat de lijn zoo zal loopen dat de kom der gemeente worde aangesloten In dat geval zon de rentegarantie worden gehandhaafd Mocht hiertoe niet worden bealoten dan zon een halte kannen worden gemaakt bjj Leiderdorp Alsdan echter zon de rentegarantie vervallen Aan de orde waren Wijziging der instroctie voor Q edep staten om biJ afwezigheid van den griffier n van het lid van Ged Staten dat hem Mrvangt een aangewezen hoofdcommies alsgrUfier te kannen doen optreden Aangenomen Voorstel van ed Staten om f 100 s jaars toe te kennen aan het Hoogheemraadschap van Rijnland voor eene beweegbare brag over de keerslais te Qonweslais Aangenomen Voorstel van ded Staten om af te wachten nadere mededeelingen en voorstellen ter zake van de aangebonden wijziging enaanvalling der reglementen voor Delfland en Schieland Aangenomen Presentie register van öed Staten goedgekeurd 6 Subsidieaanvrage van de Hollandsche Electrische Spoorwegmaatschappij Oed Staten stellen voor mede te deelen Ie dat op het verzoek afwijzend moet worden beschikt zoolang niet is gebleken van de onmogelijkheid dor totstandkoming in de toekomst zonder provinciale snbsidie eener spoorverbinding Amsterdam Rotterdam over Alfen tevens voldoende voorziende in de behoeften van Jiet locaal verkeer 2e zich bereid te verklaren om bü aanleg van een lijn Haarlem en Amsterdam Ringvaart voor gelijktgdigen aanleg van een liJn Oude Wetering Leiden een renteloos voorschot te verleenen van ten hoogste f 240 000 Het rapport der commissie concludeert tot aanAeming van dit voorstel ofsohoon tegen het eerMe gedeelte bezwaren waren geopperd De heer Van Velzen constatoert dat niet nit de conclusie maar uit t rapport zelf blijkt dat een groot deel der commissie ook is vö ir het verleenen van subsidie voor de Oostelijke lijn Omtrent dit punt is de commissie immers niet tot een besluit kunnen komen daar de stemmen hierover staakten Het amendement van den heer van Velzen wordt aangenomen met 37 tegen 36 stemmen Hierna wordt behandeld het tweede punt van het voorstel van Gedeputeerde Staten om subsidie te verleenen aan de lijn LeidenHaarlemmermeer Kotterdun Beun a f a a 9 45 RotUrdam D P a a t Botterdus U 4 41 6 10 04 7 U 7 11 Oipella 4 1 41 t a Mituweiknk 01 6 1 a a a Moordrecht U 9 04 a a Sondl t l 10 1 i illaai la att la Uaaaa aitn batalaa a 7 46 i 9 07 Itouda 80 8 81 7 89 7 0 19 Oudaw 5 86 ffo4rd 48 8 49 OtTMkl 9 08 7 4 8 11 8 98 Ulraclit 0 dew Uaida De heer Kerstens dringt er op aan dat de plaatsen Hoogmade en Leiderdorp in t tramnet worden opgenomen De lijn wordt dan slechts 1 7 K M langer wat weinig be Dit voorstal is zosder diBcnssie of stemming aangenomen Wijziging van bijzondere reglementen voor de polders Dijkpolder Willens Giessen Nieuwkerk vereenigde polder aan de Oostzijde van de Gouwe en oud én nieaw Rozenburg aangenomen Provinciale rekening over 1899 sluitende met een voordeeüg saldo van f 60 536 11 goedgekeurd OntWerp besluit tot betaling uit de onvoorziene uitgaven voor verbetering van den weg tusschen Bergscheuhoek en Hillegersbefg Goedgekeurd Ontwerp besluit tot wijziging der prov begrooting dienst 1900 subsidiëu voorkrankzinnigenverpleging enz Goedgekeurd Ontwerp beslnit om uit den post onvoorzien subsidie te betalen voor de tentoonstelling van vak en teekenonderwijs der Vereen ter bevord van fabriek enhandwerknijverheid Goedgekeurd Voorstel tot verhooging van het provinciaal subsidie voor den proeftuin te Boskoop tot hoogstens f 1000 Goedgekeurd Ontwerp besluit tot betaling uit onvoorzien van de kosten van grenssteenentusschen Noorden Zuid Holland Goedgekeurd Voorstel om ten behoeve der teekenschool voor ambachtslieden te Vlaardingen een subsidie van ten hoogste f 200 toete kennen Aangenomen Voorstel tot verhoog ing van het subsidie voor het Koninklgk Conservatorium voor muziek te s Gravenhage van f 2000 tot f 3000 De heer van Velzen vraagt stemming over dit voorstel dat met 39 tegen 31 stemmen wordt aangenomen Voorstel tot verhooging der subsidie ten behoeve van de ambachtsschool te s Gravenhage van f 2000 tot f 3000 Aangenomen Voorstel tot verhooging der subsidie voor de teekenschool te Hellevoetslnis vanf 100 tot 160 Aangenomen Voorstel om f 200 subsidie te verleenen aan de Vereeniging ter bevordering van het ambachtsonderwijs op Voorne Goedgekeurd Nadere regeling der bezoldiging van het personeel aan de brug over de OudeMaas Goedgekeurd 26 Voorstel om aan de gemeente Krimpen a d Lek wederom snbsidie te verleenen voor de instandhondingl van een stoombootdienst tusschen Nieuw Lekkerland Krimpen a d Lek en Ridderkerk Goedgekeurd 26 Provinciale begrootingen De rijksbegrooting wordt zonder discnssie goedgekeurd Daarna komt in behandeling de begrooting der enkel provinciale eu huishoudelijke inkomsten en uitgaven De algcmeene beschouwingen worden geopend De heer Pera richt hierna tot Gedeputeerden eene vraag naar aanleiding van het subsidie voor de droogmaking der plassen te Reeuwijk het vorig jaar aangenomen Waar de zaak z i spoedeischend is zou hg willen vragen of het misschien dienstig zou wezen dat Gedeputeerden bij de regeering aandringen opdat dit werk niet eindeloos worde gerekt De voorzitter antwoordt dat Gedeputeerden den toestand kennen en op spoed zoo noodig zullen aandringen 4 13 4 3 6 111 4 0 19 09 a a 18 a a 97 a a 81 49 9 1 H 8 80 11 08 9 10 80 10 49 8 48 10 64 II 59 11 19 7 10 7 99 1 96 7 33 7 54 8 09 T De heer Kemink vraagt nog of weldra een regeling tot stand ztl komen omtrent t verkeer met motorrijtuigen De voorzitter zegt dat die zaak in de najaarvergaderlng kan worden ter sprake gebracht en sluit hierna de vergadering Men meldt uit Den Haag De President der Fransche Bepabliek heeft gisteren door middel vin het Frauch gezantschap alhier aan President Eruger te Hilversum zijn innige betuiging ysn leedgevoel doen overbrengen Wegens het overlijden van mevrouw Krnger Wy vernemen uit goede bron dat dr Kuyper voor de samenstelling van het nieuwe Kabinet heeft oiAerhandeld met eene commissie uit de katholieke Kamerclub expres daartoe samengesteld en bestaande uit mr Harte van Tecklenburg dr Scbaepman en mr TravagUno De benoeming van mr Harte van Tecklenburg tot minister van financiën en van mr Loeff tot minister van justitie wordt vr zeker geacht De porteleuilles van oorlog en marine zullen worden vereenigd onder iéa ministerie van landsverdediging net twee directeuren generaal resp voor de beide afdeeliogen Tot oprichting Van een nieuw ministerie van arbeid zal eerst later worden overgegaan Men verwacht dat nog deze week de benoeming der nieuwe ministers in de Staatscourant zal verschijnen Centrum Gemengde Berichten Bij de extra treinen die Zondag op het traject Amsterdam Haarlem reden wai alt proef een dier treinen samengesteld uit alleen 3de klasse rjjtuigen hg den grooteutoevloed van derde klasse reizigers was ook die trein de verschillende reizen geheel bezet T jd Men meldt uit Nieuw Bninen Ëergisteravond is een 36 jarige arbeider vader van zes kinderen door zfne kameraden achtergelaten om zijn roes nit slapen bg t ontwaken in t water geraakt ea verdronken Met den trein uit Zntphen arriveerde gisterenmiddag te Arnhem een man uit Amsterdam die zoo ziek was dat hg op het perron moest worden nedergelegd en niet verder kon Door de politie werd hij met den brancard afgehaald en naar het stedelijk ziekenhuis overgebracht Hg beweerde door de politie te Zutphen in den trein te zgn gelegd A C De zoon van notaris E te s Heriogenbosch die Zaterdag bij het onweer mede getroffen werd is beterende zoodnt hg zich weer bewegen en door de kamer heen en weer loopen kan Dokter Browning te Philadelphia beeft aan de erfgenamen van den onder zijn hohandeling gestorven senator Magee te Pittsburg een rekening doen toekomen van ongeveer vier ton voor zorgen aan den overledene gewgd gedurende zgn laatste ziekte TUd vai Greenvicb d 7 19 7 41 9 14 1 17 9 9 9 14 10 1110 4 11 16 8 14 J 10 19 r 9 8t 10 90 t 8 41 J 10 87 7 47 8 07 8 50 9 9 9 9S 10 4 11 09 11 47 11 81 a a r a l a 11 49 y 1 tUiaa mii4a l 19 M9 10 81 9 89 49 lO Ot 8 811 9 49 98 X 9 11 Om den senator die millionair was te helpen sterven na hem een en twintig maanden als Igfarts overal vergezeld te hebben is de dokter tot dit bedrag gekomen De erfgenamen maken bezn aar te betalen De vorige week kwam een jonge man in bat groste badbnis aan den Lido te Venetië Aan den ingang staat met groote letters de waarschuwing dat de diractie niet instaat voor het vermissen van voorwerpen die niet aap het bureau in bewaring worden gegeven Oe jonge man gaf dan ook zijn horloge en beurs met 195 lire af vroeg toen een ontklefdkamertje kreeg na 21 en eprong weldra in het frissche water Toen hij na geruimen tiJd eruit kwam en den oppasslr Tfirzocht po 21 te openen kree hg tot zgn schrik tot antwoord dat hg zich vergiste wifit de heer van no 21 was al 10 minuten geleden teruggeweest had no laten Openen en was na zich zeer spoedig gekleed te hebben weggegaan Natuurlijk protesteerde de ander maar ten slotte opende de oppasser het kamer en jawel geen kleedingstnk was en te vinden Er bleef den berooide die in zgn zwembroekje stond te bibberen niets over dan van hais andere kleeding te laten halen Toen herinnerde hg zich dat hij zgn beurs en horloge had afgegeven maar het ontvangbewi s was ook verdwenen Dat zou hem ook niet van nnt geweest zgn want de kleerendief had het bewjjsje in den vestzak gevonden en had zich niet ontzien zich de bewaarde voorwerpen te laten overhandigen I In een ander kamertje vond men na veel zoeken de achtergelaten kleeren van den dief niet veel bijzonders gelgk men denken kan In no 7612 van bet Weekblad van het Recht komt een vonnis voor van de rechtbank te Leeuwarden waarbij een persoon veroordeeld is wegens een valsche aangifte voor de kiezerslijst in Ferwerderadeol Het geval betrof een arbeider die vroeger als inwonend zoon bg zjjh vader tegen loon werkzaam was geweest en op dien grond op de kiezerslgst was gebracht Een jaar geleden echter is hg gelrouwd en woont sedert afzonderlgk Toch heeft hy weder het hem van gemeentewege gezonden aangiftebiljet ingevuld en onderteekend alsof hy nog bg zgn vader inwoonde terwyi hg by opgaaf der waarheid geen kiezer zou hebben kunnen zgn De techtbank heeft het ten laste gelegde bewezen geacht en den beklaagde veroordeeld tot 14 dagen gevangenisstraf Aan d firma Rotten bierbrouwerg De Zwarte Ruiter te Maastricht is door de redactie van de Sigarenmaker het volgend schrgven gericht Naar aanleiding van bet verbod aan de Sigarenmakersvereeniging te s Bosch om te vergaderen in een uwer lokalen hebben wg het plan opgevat om aan al onze 50 afdeelingen welke wy u hier aanduiden een missive te richten waarin tot boycot der Maastrichtsche bierhuizen wordt aangespoord met verzoek andere vakarbeiders eveneens daartoe aan te raden Indien nw firma bereid is ons aan te toosen dat haar daad op moreele gronden berust dan zullen wy ons plan intrekken evenzoo wanneer uw besluit alsnog wordt herToepen In Amsterdam en Rotterdam alleen hebben wfi circa duizend leden en ons vakblad waarinr de missive ook wordt opgenomen wordt in honderd twee en twintig plaatsen gelezen De Amsterdamsche briefschrgver van het Haagsche Dagblad zegt sprekende over de Volksdagblad kwestie Wat duisters er in deze kwestie zyn mag vast staat dat reeds eenigen tüd geleden sprake was van de oprichting van een vryzi M 4oi ocratiech dagblad onder leiding van den nu ontslagen of ontslag genomen hebbenden booldredactenr van het Volksdagblad De plannen hebben vasten vorm gekregen een drukker is gevonden en heel lang zal het niet duren of alweer een nieaw dagblad zooals het publiek zeggen zal is verschenen Pe w d kashouder te Tjilatjap ran der Zalemsz die van daar spoorloos verdween met f 50 000 aan gonvernementsgelden heeft iaarvan niet lang pleizier gehad Aan twee inlandsche vrouwen te Bandoeng waar bg TToeger gewoond heeft zond hy een kistje oadean inhoudende f 2000 ie guldens dit lehjjnt de justitie op zgu spoor te hebben gebracht nadat de twee schoenen met het geld te Bandoeng in hechtenis waren genomen Vrijdag jl kreeg toch de schout van UeesterCornelis bericht dat van der Zalemsz zich te Poeloe Gadoeng in de afdealiiig Bekasi schuil hield ten huize van hadji Tingil een 65 jarigen grijsaard van geep al te beste reputatie Zaterdag begaven zich de officier van justitie de assistent resident van Meester Cornelii schout Calmer en de demang naar die woning ei deden baar omsingelen Toen de schout daarop binnentrad werd hem een gesloten kamer aangewezen waarbinnen de gezochte zich bevond door den politiebeambte toegesproken verzocht van der Zalemsz deden hem even den tgd te gunnen zich te kleeden verder deelde hg den schout door den wand heen nog mede dat het zaak zou zyn den huisbeer scherp in het oog te houden aangezieu hadji Tingil hem bet grootste gedeelte van den buit zon hebben afhandig gemaakt terwyi zgn hulsjongen hem 1 12 000 zou hebben ontstolen en zich daarmede uit de voeten gemaakt in de richting van Tangerang Nauw waren deze woorden gesproken of er knalde een schot van der Za iemsz had zich met een jachtgeweer den dood gegeven door een schot in het rechteroog en daarmede voor zgn ongelukkige weduwe het pensioen behouden üit een stapel padi waarnaar hadji Tingil erg angstig keek kwam een zeildoeksche buikband te voorschijn waarin voor een bedrag van f 12 412 in sovereigns waren geborgen onder een hoop steenen vond de justitie een bedrag aan bankpapier van f 2315 en in een stalen koffer van van der Zalemsz tot een bedrag van 10 405 in dollars In het geheel werden f 25 177 van de vermiste halve ton gouds teruggevonden Onder de kleeren van den doode vond men een vertaling van den Koran en eenige koepiahs zoodat vermoed werd dat van der Zalemsz verkleed als inlander had willen ontsnappen De Langedgker koolbouwers hebben tegenwoordig te kampen met een ziekte welke tot dusver slechts een enkelen keer in enkele planten zich vertoonde Het hort van verschillende koilsoorten gaat tot rotting over ten gevolge van het aanwezig zyn van maden Geheele akkers gaan verloren en wathet ergste is men kan er in dezen tgd van het jaar niets meer voor in de plaats zetten Van de aangetaste planten zyn eenige ter onderzoek opgezonden naar prof Ritzema Boa te Amsterdam U v d D Het gerechtshof te Rouaan heeft Zaterdag een dertigjarige van goede afkomst die door dronkenschap achteruitgegaan was tot den dood veroordeeld weg s het plegen van een moord soortgelgk aan dien te Tilburg In dronkenschap had hg het grnwelstuk begaan Te Hamburg waren gisteren drie Werklieden op den toren van de hoofdkerk aan den arbeid De stelling waarop zy stonden brak en alle drie vader zoon en neef stortten neer De vader was dadelgk dood de beide anderen stierven in het hospitaal In het Pargsche blad Le Journal loest men de volgende merkwaardige en ook voor Hollanders nieuwe byzonderheid omtrent Nederland In Holland land van rivieren en kanalen leeft het grootste gedeelte der werkliedenbevolking het geheele jaar door op schuiten die tot vervoer van goederen dienen Allen zonder uitzondering zyn opgesierd door ware tuinen bestaande uit hoog opgaand groen bloemenperken zelfs geheele boschjes waar het gezin zgn maaltyden gebrnikt terwgl het acbtergedeelte van de schnit ingericht is als groetentuin waar allerlei soort van groenten in overvloed worden gekweekt Wg hebben ons best gedaan om bovenstaand mopje zoo letterlgk mogelgk te vertalen De Fransebe werklieden hun Journal lezende zullen wel jaloersch zyn van hun Hollandsche lotgenooten STADSNIEUWS GOÜDA 24 Juli 1901 Vrydag zal bier ter stede in de Zaal Kunstmin der sociëteit Ons Genoegen optreden Mr H Ph de Kanter en Zaterdag in dezelfde zaal de beer A W F Idenburg Op heide avonden zal gelegenheid tot debat rgn Do afd Gouda van de 18 D A P en de Kieev Ons Belang besloten gisteravond met een meerderheid van 2 stemmen by de a 8 verkiezing voor een lid der 2e Kamer den Heer Mr de Kanter te steunen De minderheid wou geen der candidaten aanbevelen doch de leden vry laten Bg Koninklgk Besluit van 12 Juli 1901 no 65 zgn goedgekeurd de Staten van de Vereeniging van Onder Officieren Korporaals en Scherpschutters van het Bataljon d d Schutterg te Gouda HusTxicHT Mej F Gglstra heeft bedankt als onderwgzeres aan de Zondagsschool van den Protestantenbond NoDWXBXXiiE a d IJssxL Vrgdag avond had de landboiwor Z alhier bg het naar huis rg den met een voer hooi het ongeluk van den wagen af te vollen en zich zoodanig te bezeeren dat geneeskundige hnlp moest worden ingeroepen By onderzoek bleek dat hg zgn schouder gekneusd had en dat drie ribben waren gebroken Nog eenige dagen en de groote drukte die de hooiboaw by den landbouwer teweeg brengt is voorby Het hooien is dit jaar buitengewoon gemakkelgk geweest Door den aanhoudenden feilen zonneschgn droogde het zeer sterk zoodat in zeer korten tgd het gras van bet land als hooi in de bergen was geborgen Onder deze omstandigheden kan het niet anders of de kwaliteit van het hooi moet uitstekend zgn Met de opbrengst gaat het zeer ongelgk de een heeft veel de ander daarentegen weinig Over het algemeen echter bestaat er geen reden tot klagen 367Bte staats loterij Ie Klasse Trekking van Woensdag 24 Juli No 8239 f 20 000 No 4809 12057 en 14034 ieder f 400 No 2064 f 200 No 726 2535 4826 9204 10078 11775 en 20640 ieder f 100 Pryzen van f 20 9 3393 6437 9212 12076 15020 17932 34 3411 98 24 89 80 54 78 33 6681 42 12118 92 18006 108 43 6615 57 80 16105 18126 31 3524 28 77 12210 8 27 59 29 89 9365 31 75 28 82 57 6719 9479 50 16228 56 202 73 34 9516 64 163 54 18255 7 3661 36 9639 75 16407 18315 66 62 73 55 76 26 25 62 89 80 9719 12302 33 38 350 3706 6983 9829 98 93 18411 482 87 7136 93 12462 15573 16 84 8813 74 9920 12501 94 39 613 32 83 60 5 15621 43 20 49 7216 84 32 51 50 30 3933 44 89 12655 16737 74 86 54 59 10042 97 86 18665 619 78 70 46 12708 15851 79 49 4012 84 10225 22 62 18614 94 37 7312 39 85 15900 43 783 43 19 79 12856 92 48 830 85 36 86 65 97 66 945 4113 55 10336 12914 16020 82 46 14 69 46 57 84 18762 1016 4248 7463 69 81 66 18880 42 70 44 10432 13027 77 18900 59 76 58 38 56 16104 26 98 85 73 94 13103 50 481215 4307 7615 10510 20 52 66 65 62 31 56 75 72 831396 76 39 58 89 16210 190181514 4401 78 10805 13201 16 23 15 6 81 59 8 50 35 66 4521 7656 10806 59 67 19264 1749 28 7700 41 82 94 66 1878 4609 66 10918 18335 16329 88 1967 64 60 32 13451 68 19346 78 4734 81 37 69 16402 19453 88 4849 98 51 13638 76 76 2098 4925 7837 59 61 89 19503 99 36 99 11009 13674 16501 21 2198 47 8087 71 13700 10 27 2222 84 8123 11108 26 23 51 31 6047 79 58 45 58 52 55 95 8217 11243 59 16671 19707 2467 5232 38 80 64 85 47 86 37 64 87 69 16811 19887 2618 58 93 11308 1 3862 27 19906 5336 8317 11469 14030 31 40 49 85 11647 14170 49 91 84 5406 8408 55 71 16908 200422606 5543 48 74 81 53 20164 59 61 64 80 14304 60 20209 93 6662 8559 98 14 65 41 2708 69 70 11651 55 17014 96 41 6757 81 55 67 17106 20431 2848 58 8606 81 85 11230 20517 49 5839 15 11726 14433 39 20680 57 40 56 56 49 76 20737 2900 69 8701 68 89 77 56 14 81 66 73 14525 17395 71 56 5925 92 82 14614 439 20820 3030 49 9001 11838 17 17512 22 3220 6070 71 11908 95 28 52 23 6140 9126 10 14768 17756 60 29 47 44 71 14865 61 65 90 61 60 74 14942 17808 20903 3372 6207 73 95 57 17908 69 85 61 9212 12021 16011 22 van de nog voorhanden MantelSj Costumes en tegen veel verminderde pryzen D SAMSOM Wö verklnren hiermede openl k datOdol alleen dan echt ia wanneer hei verkocht wordt in onme patent flacon en wanneer op de etiketten on2 firma Drcsdenor chemisch laboratorium Lingner voloit gedrukt is Prijs per heete flacun F 1 halvB flacon 40 o nt Ii4 iir a i lll U rllalll Vikra Slolkra w Si ni IU 4 8V 1 8 l ♦ 1 5 a 8 l 87 WJf I V 101 8 r 80 w V 67 4 4 SI i 1 4 97 1011 i 4i 7 us r 88 M 65 r t 87 w uov 81 mm 214 1407 1 Va lOSV 107 lOi 86 37 1 4 4 T w 89 64 9V T 111 m i i 10 1 lOSV llv W 117 M lOS 411 83 JULI NsoiEüNu Un Natl W 8 8V ililii iiin iiirr 8 Mt litfl ilito i HoHOaII UM Gou 1 188l 3 4 IrAlalB iMnhr ViUit 868 f l 5 OoiTINK Obl Q apier l8flK S liln til i ver 1818 8 PoETDOAla O mt t coujion 8 lita tiiikttt H dun ftHCcipB 1880 4 liio ht Rotha 188U 4 dito lig Kop 18ttV 0 4 dito iD Kouii l en 1888 A V tito ditü 18x4 5 dPAMJB Perpet Bcliuld 18S1 4 ToHKsiJ Gti ir Couv Itjoti 18 0 4 Gscleeriip sariaO ZöiuAfKRp T oWn 18 ï I Meiioo OI luSoh 1880 6 ViNCZIIKLA Obl OQiiup 1881 4 AvaTiRDAM ObligatleD 18 8 aoTTKftüAM Btul leBit 18 4 8 NiD N Air Himlfllsf Kanil AftiodHb Tab Mij GertifiüAtaq i Doli Mfiiitsobapptj dito Ara Hypotbeokh pnudbr 4V Jult Mij der Vonten und 8 Or HypoLbuakb pandbr 4 i Nodertandiohe bank luiad Ned HandelmaaUflh mto N W t Pao Hyp I pandbr 8 Rott Hy iotli6ekb pBn lbr 4 Utr HypotheeWba dito iV OoOTiNK O mt HoDfC bauk annd Rdbl Hypotbflflkbauk pandb 6 Amirika Ëqiit hy potb paodb 4 Blaiir L Q Pr Liun eert 6 NlD rtoll U Spoor w Mij aand My tnt Eipl 8t Spw uDd Ked lud Spoorweg m land Ned Zmd Afr Spm aaod R dito dito dito 1801 dito 4Vfl iTALiiSpoorwt 887 8 A Kobl 8 Zuid Ilal Spvm A H obl 3 PoLi N Wariobau Weeoea uad RCBL Or Ruin Spw Mü l obl 4 Baliiaohe ito aand Faaiowa dito aand Iwaiig Hombr dito aanit 5 Kursk Ch Azotr 8p kap obl 4 dito dito obliir 4 Amerika üont pio Sp Mij obl 6 Ohie k North W pr C t aan I dito dito Win i Heter obl 7 Denver k llio Gr Spm oert r a lilinoia Üontral obl ia goud 4 f Louiav k Nash villi Cor r aand Mexico N Bpir Mi Ie hyp a 6 Miia Kaniaii r 4pCt pref aand N Tork OutHflio k Weit aaud Ponn dto Obio ohlig 8 Oragoo Oalif t e fayp in goud i St Faal Mion k Uanit obl Uo Pao Hoofiyn obi 8 dito dito Liac Col Ie fayp O 5 Canada Can South Chert r aand Vrn C Rallw k Na lo h d O Amatard Ommbua Mij aod Rottard TramwesfMaais aand v NiD Stad Amstardam aaud I i Stad Roitardam aaud S j BiLOTR Stad Aniwerpao 18 7 8 Siad Bruaiot 18813 HONO TliQiH Rogttilr Gi Bolioh 4 OuiTKNii Staalaleenig 1880 6 K K Ooit B Cr 1880 3 SpaNjp Htad Madrid 8 1898 NcD Vpr Raz ATb Spoel eert Belangrijke prijsvermindering VAN A VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA relepho m Xa Jl