Goudsche Courant, donderdag 25 juli 1901

Vrijdag 26 Juli 1901 o 8563 40Nie Jaar j aiii mirnm mum iMieuwS en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken telerasu Au SS De Uitgave dezer Courant geschied dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen üe prijs per drie maanden is 1 25 trance per K St 1 70 Atzoiiderlijke Noninit rs VT IF CENTEN Telefoon No S ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 üur d 8 midd VEHSCHEIDKNHEID Misa Hobboue zon in bet laatst der vorige week een lezing honden te Darlington en ten behoeve der Zaid Alriliaani che noodlijdenden spreken Maar het pnbliek maakte haar het spreken onmogelijk en maakte zooveel kabaal dat de voordracht niet gehoaden kon worden De jeugdige Comelis Vanderbilt ontvangt niettegenstaande zgn millioenen zeer democratische opvoeding Na eerst in verschillende fabrieken het praetisch machinevak te hebben geleerd zal hg na in dienst gaan Hi wordt niet geplaatst in het regiment waar meer millionairszoontjcs dienen doch heett een aanstelling gekregen als tweede luitenant in het 12de inlanterieregiment te NewYork Kinderen gedood Zondag barstte een hevig onweder los boven het Fransche dorpje Palan nabg Perpignan Kinderen snelden naar den kerktoren en begonnen de klok te Iniden in de meening dat z daardoor den bliksem zonden kinnen alwenden Plotseling sloeg de bliksem in den kerktoren doodde i kinderen en kwetste er 4 en een vrouw ernstig ai verteintif in mmu mimm TE REEUWIJK De Notaris H ÜROENENDAAL te GouDi is voornemens op Woenmlug 7 Auyimtuii 190J des voormiddags Jl unr in na te melden Kofflehuis Het V xpks van Reeuwijk aan bet Kampje bjj de Reeuwijksclie ürag wijk £ no 52 te Keeuwuk in het openbaar in eene zitting te veilen en verknopen No 1 Een hecht sterk en onlangs nieuw gebouwd HUIS waarin een naar eischen des tjjda ingericht KOFFIEHUIS MET VEKG0NNING tot verkoop van sterke dranken in hot klein genaamd Het Waj en vas Rekdwok benevens Kruidenierswinkel met daarbg behoorende groeten Tuin dienende tot Speeltuin strekkende voor van den weg tot achter aan de Oroote Reenwijkscbe Plas aan het Kampje nabij de Reenwijksche Brug in de kom van de gemeente wijk E no 52 te Reeuwijk kadaster Sectie C nos 1004 geheel en 863 gedeeltelijk zooals op het terrein is aangeduid te zamen groot ongeveer 386 M In de gemeente Reeuwijk is het maximum der vergunningen nog niet overschreden No 2 met daarachter staand Schuurtje en open grond naast perceel no 1 aan het Kampje v k E no 51 te Reeuwijk kadaster Sectie C no 863 gedeeltelijk en wel daarvan het resteerende gedeelte groot ongeveer 110 M met recht van voetpad over net bestaande pad begrepen in liet kiidustrnle pprcpcl Sectie E no 863 naar de öioute Uueuwijlvsche Plas Verhuurd tot 1 lanuari 1902 vourf70 per jaar Betaaldag en aanvaarding 19 September 1901 ol vroeger Dagelijks te bezichtigen Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van genoemdew Notaris GROENENDAAL te Gouda S Op het Atelier van I S IUtjlUltl kunnen tegen flink salaris gedurende het geheele jaar voor vast Custuiiivrokkeiiwcrksters geplaatst worden HM liMtt oaMhaddybU n i m M makkelykfte pottinüddel vow Hmtn o vooral tUmM tn IQadtnehoanwtrk I to d Apprahiar u C H Mllllir k O rTi Birlla laitli Str 14 Mas Oad liil op naam ao fabHakamark ¥ actrntaar Hiwaa talauan la Maaaw rt ialajhH anr aa lai aa aaaraaUaaal r art w aaa ma Geen Kinkhoest Geen Influenza V ONINKLUKC lïTTiRniEK Om Kinkhoest Influenza Borsten Keelaandoening binnen den kortst mogelgken tyd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior DmivenBorst honig Extract ftl E L I A 1 T H E uit de Koninklijke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM H N VAN SCHAIK Z HAA6 DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et bj Baattrecht P W D SPKK MoermpelU D Firma WOLFF £ Co Westhaven 198 Gouda D M1BB1B8 Kleiweg E lOo Gouda E H VAN MILÜ VeersUl B 120 te GouiUi A BOUMAN Moordrecht PINKSE Nieuuerkerkad JJeel A N van ZESSEN Sc ioorAom 1 Ta TOB K SS Bottoop B V WIJK Oudmmirr B BOLLMAN Bodegraven A SCHlflBB DE Oudeieater K van die HEIJDEN te Reeuwijk P I D STAR Waddingêveen Wed v HOLST Waddinqmeen lïT ilsaM DEjLFTSCHE Sla Ölie aH t Anllseptlscbe Tandpoeder en ADll8ep l§cli Mondtinctuiir van M JiSSÜTO Xandarta te Ordnenhage OVERAL VËRKRIJOBAAR Agent voor Nederland G IJgSELSTIJJ Blanwstraat Gouda mnger Xa ïéumMvê zijn voorI ieldig in constructie en afwerking Himger Kaaimmekineè zgn onMtjIkiar voor bttishondeiyk gebruik en ngverheid minger lVtuèUnaeMne $ ziJn in alle takken van industrie de meest gezochte mtng r XaUtiHacMnet zijn onge venaard in werkvermogen en duurzaamheid mngrr Xaatmachtneê zijn voor het moderne borduren de meest geschikte Onderricht gralk ook In het moderne bordaren WmU Tntamtdltai Parijs 1800 Grand Prix SKGÊR MAATSCHAPPIJ OOllDA l ange Tiendewey 27 m l H TI f W I I I M fl l i l fl l l fM I HH fl lll Dvar Gen c h algemeen aanbevolen Mat CercDIploma en Ooud Bekroonda é PRAEPARATEN VAN r if1£l l Slfi pHf ineett krachtige 11 versterkende KINA WIJN teilen swakte r Vewi t nil Vll j j i inderen l sulw senen gebrek aar eetluit slechte Bpyiverterlne zenuw hoofdpijn ter versterltlag na ïtekte of kraambed koorta QUINALAROCHE FERRUGINEÜX i hel lijioml kwalen ran Krltlachen leeflljd enz Vcrkri Kt a raambed koorti en tiare i e i l ien tegen Bloedgebrek Bleekzucht a 1 90 a ƒ 1 FiIf fkla fi OSk f voedzaam versterkend aangenaam vin maak voordaeelijkiehgeb nik il vi v a cw 1 itinderen iwakkcn en klicraehtlge gestelltn lecr aan te bevelen Au aiueakracbtl e drank bij atoornlisen ler ipIJaverterlnHorganen en dlarrhée ook yoor tuigelingen en kleine kinderen Pnjï per buïö S K T fl lO i M Kgr 0 90 i H Kgr O ÖO ChemlKh M AlL CitSl aea Soeclaal voor Kindervoeding in buMen i i Kgr 0 90 ïhemlKh MAlIrciilL or SpeclMl voor Kindervoeding in uWere JTlCIKaUIKCr Kgr 0 60 H Kgr O aö AcflltTIA C ttfaVf Üt n Het rouVcn eener halve Cigarette il voldoende ter bastrii K ding tan de hevlgitt aanvaUen van Attbma u lii dooijca ft ƒ 0 80 en 0 60 Tamarinde Ronhnn fruit puroatief tegen ver oppinc xam 1 gillttM HIUC IJUIIUUna b en Mlgrame Congeatiesetc vooral h6V Irtaxana voor kinderen bewijicn de Tamarinde Bonbona van KRAEPRI IRN Sc IIOLM bclanKnjke diensten daar de vonn voor het kind bageeriyk en de muk aangenaam ii l nji per dooije Q gO ca 0 60 5 2lltTllsilf siCtiilPG algemeen erkend al i het BESTE huiimiddcl r oallUCa Hoeat Verkoudheid en Ketlptjn het b een tiymofiloaaend m vemcntend middel by uitnemendheid uiuluitend in □ flcscbjct verkrijgbaar Pnj ƒ 0 20 per flcschjc D0 t rtiéparaltn ftm KKAKPELIEN t HOLH te Zeiat nUn m$l m rotrtigm ram ttiftMthn muirop ét naam en JutMftl tk niHff m ptrlfufhaar tii M m KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST Ayi y ADVERTENTlEir in alle Couranten worden aangenomen door het Adverlentle Burean van A BKli KMAN ZOON Gebroeders STEEUSnA Bloemigten Turfsingel TELEPH No 114 Bieden aan om thans te planten prachtige Variteiten van G4CTIJS DAHLIA S wellie den geheelen Zomer met prachtig gevormde Bloemen prgliea en doorbloeien tot de vorst intreedt VERDEE HET BEKENDE IM1 E€TEI € IDER dat door bijvoeging van 40 deelen water atle insecten doodt en voor planten bloemen on vrachten onschadelvk is V Liter f0 50 Liter f 0 80 Vi Liter f 1 5 Echt e tiwsch Tarwebrood tÈ felU de K a A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 TE KOOP of TE HUUR Twee Heel enhiiixen ie oe Ik aan de Oost en Westhaven beiden van Gas en Waterleiding voorzieh Te bevragen bj ÏZAAK CATS papier Lange Tiende weg D 29 Gouda PBMSCE £ STOOMVEBVSBIJ hciiiischi Wusckrij TAM 11 OPPEmHElMEIl IS Krntitkade ItotUrdani iebreveteerd door Z M den I oiiiui der Balgen Boafddep t voor GOUDA da Heat H G TltlJSBLItG Korte Tiendeweg D 7 Specialiteit roor het utoomeo e totmuid alle tieeren en DameigMtferobeif alMMik alle Kindergoederen Speciale inrichting voqr iet itoora B rao pluche mantels veeren bont ene Gordgnen tafelkleeden ent worden naar d nieawite en laatste methode eerarfd Een Eetlepel CITROEN oj SINAASAPPEL LIMONADE POEDER in een bierglas water geelt loaier bijvoeging van sniker een heerljjk glas LIMONADE LIMONADE POEDSB kom if eent per kalf OttH bjj J V N ni lE Kieiweg S 2 qihI IHeaw aorcrtroaea FisT Dr Ueben ralbekM d niihr nA BT iuziB W bt m t ritolikiunk tot voortdurende ra ieale n Mk re genezing van alle uUi de meeat hardnekkige zenuwtiekten vooral ontataan door afdwalingeo op jengdigen leeftijd Tolale aneiing van elke twaitta Blaak uebt Benaowdhaid Boafdpj n Migraine Hartklopping Maag n alechte apga vertering OnvarmogeD I lrapotani PoUntioaa ana uitvoerige proapactnaaen rrgapor faMh 11 I 8V dubbel bkIi CenttaiJ Dep t Mattk T d Ve to Zaltboam l UepfiU M CUbu fc Go Eottardan Y Happal i Gra enliage f almmua d Toog 1 Ou Bottardam Woll k Go Gouda ca W alle drogiataq Gonda Druk van A BRINKMAN Zn Bullealitoilscii Overzicbt Sir Alfred MUner de nienwste eereburger van de stad Londen heeft nataarlijk zjjn diploma van eerebnrgerschap niet kannen ontvangen zonder een speech te honden Hg hield dien in het bijzga van zgn baas en Triend Joe en heeft dos de gelegenheid niet Uten voorbijgaan eens flink af te geven op allen die een antinationale neiging aan den 11 dag leggen nl door te trachten Enge land te doen stil staan op den weg van misdaad en wreedheid en op de betaalde lasteraars van Groot Britamiië in het buitenland H j heeft ook gewaarschuwd tegen concessies die de toekomst in gevaar zouden brengen en tegen zachtmoedigheid in de behandeling van de rebellen alles heel netjes in Joe s lijn Merkwaardig is nog dat Sir Alfred de illusie schijnt te voelen dat bet gelnkken zou de onde Boeren gevoel te doen krijgen voor oefeningen van het Britsche bnrgerschap Zoo weinig kent de man de menschen met wie hü te doen heeft 1 Maar het mooiste van alles is die edelmoedige behandeling na den oorlog die Sir Alfred den Boeren toezegt Na den oorlog in de concentratie kampen is in Juni veer bijna één percent van de blanken geitorven zeker niet door edelmoedigheid in de behandeling van vrouwen en kinderen door te goed voedsel dekking ligging I En Batuurlgk verondersteld dat de opgaven juist zijn Juist dezer dagen lazen wij nog een overzicht van de aantallen van gewonde gedoode gevangen en de wapens neergelegd hebbende Boeren zooals zg door de EngelBohen waren opgegeven Volgens deze zouden de Boeren hebben verloren 6400 dooden 5793 gewonden 34 622 gevangenen terwijl er 30 000 zich hadden overgegeven en 3500 gedeserteerd waren Het totaal 80 315 waarbij gevallen van ziekten en ongelukken niet meegeteld zgn is minstens 20 000 hooger dan het aantal dat de Boeren ook volgens de Engelschen ooit gehad hebben En er staan nu nog 15 000 k 20 000 man in het veld o k volgens de Sngelschen Er moet ongeveer met dubbel krp geschreven zjn oni tot deze conclusie te komen 1 Eén ding is jammer namelijk dat de mooie speech van MUner afgestoken werd op denzelfden dag dat er twee ongelukstijdingen werden gepubliceerd Indien het Ministerie van Oorlog niet verstandiger was had de censor te Kaapstad zoo wijs moeten zgn en die dingen een paar dagen achterhouden de impet ialistische hooge taal van FEVILLEIOX Eindelijk Ssiamgebraclxt 8 He kvam voor xaken hierheen begon h nu iFermltteer dat we daartoe overgaan Het andere dan daarna ZooaU ge wilt zeide Kurt door deze manier van doen sterker geprikkeld dan hij dat door een scherpen aanval zou geweest zijn Mij veroorlooft u echter wel een op het andere betrekking hebbende bemerking Mijn eerewoord daarop dat mijp nicht Rïta hier heden voor het eerst in deze vertrekken was Richard Seemann maakte een stomme buiging Nu dat rooest toch zeker wel beteekenen dat hij hrt gegei en eetewoord accepteerde zoo ongeveer als de ondertcekening van een goede firma op een wissel Veel was ook daarmee wel niet gezegd waaneer hij zich bereid verkkarde te gelooven dat zijn bruid en haar neef elkaar tot hiertoe niet hier maar elders hadden gekust iHet spreekt wel is waar van zelf ging Kurt van Uechtritz de adellijke journalist nu op hoogen toon voort maar ten overvloede wil ik er aaa herinperen tot elke genoegdoening die u mocht vermeenen te Vannen vorderen ben ik ten allen tijde bereid Nu eindelijk scheen toch het woord gevallen dat mijnhMT Richard Seemann tot zijn hiertoe Milner zou dan meer indruk hebben gemaakt De droeve berichten loepen over krijgsbedrijven in de Kaapkolonie en zgn van ernstigen aard Op eenigen afstand van Beau fortWest dus midden in de Kaapkolonie heeft Scheepers een proviandtrein aangehouden alles daaruit genomen wat hem aanstond en de rest met den heelen trein verbrand Het militair geleide van den trein schijnt niet groot geweest te zijn en op den overval werd zoo weinig gerekend door de Engelschen dat er niet eens een gepantserde trein in de nabijheid was om den proviandtrein gezelschap te houden Er wordt nu seint Kitchener een volledig onderzoek ingesteld maar dat helpt niet veel gedane zaken hebben geen keer De Boeren hebben wel meer treinen vermeesterd maar niet op zulk een plaats Het tweede ongeluk had eveneens plaats in het hart der Kaapkolonie ongeveer op dezelfde breedte maar meer Oostwaarts Kolonel Crabbe werd bij Cradock door Kritzinger aangevallen Evenals de muilezels zaliger nagedachtenis sloegen nu de paarden van de Engelschen op hol en al vechtende moest Crabbe terugtrekken Znidelgk van Cradock Het bergachtig terrein hielp de Boeren Wanneer Kitchener nu aan het slot van dit tweede ongeluk seint onze verliezen waren gering dan is dit goed voor de ganzen De verlieslgst zal er ons naderhand wel meer van vertellen Maar wg zgn er nog niet Alle goede dingen bestaan in drieën Kitchener seint er wel niets van maar de Engelsche kranten verklappen het De Boeren hebben een krachtigen aanval gedaan op Aberdeen Aberdeen ligt zuidwaarts van Graaf Reinet en dat wijst op het verder oprukken van de Boeren in de richting van Kaapsthd Zulke dingen kunnen geen plaats hebben indien de opstand onder de Afrikaauders niet aanmerkelijk is uitgebreid Daarbij al het hopen wg ook wel blijven in ZnidAmerika waar het heet dat Chili zich wapent zoodat ook Argentinië naar vermeerdering van ziJn oorlogsmateriaal zoekt De nieuwe president van Chili dr Riosco moet bepa ild op een militair programma zjjn gekozen Hg wil algemeenen dienstplicht invoeren en de vloot versterken met een groot slagschip en twee groote kruisers Dadelijk antwoordde Argentinië daarop met de openbare mededeeling van zgn minister van financiën dat het conversie fonds steeds grooter werd maar ook mocht worden aangesproken voor oorlogsdoeleinden zoodra Chili Argentinië tot sterker bewapening bewaarde kalmte deed verliezen Blijf my met deze comedie van het lijf voer hij toornig uit met een korte krachtige geste Ge wilt mij de eer bewijzen met m j te schieten nadat ge mij hebt aangedaan wat mij de man aandoet die mijn kas be steelt Wie zijt gij mijnheer om tegenover mij den verongelijkte zóó op te ireden r Zyt u om mij van het gebruikelijke jargon te bedienen nog wel in staat om satistactie te verschaffen waar ge uw med werking verleent aan het in de wereld sturen van een schandblad dat betaalde reclames levert tot ondersteuning van de gevaarlijkste zwendelarij i ivMijnheer u zijt onbeschaamd en zult thans mij rekenschap geven riep Kurt nu woedend Rekenschap dat moet toch zekerbeteekenenbewijzen Hier zijn ze zeide Richard Seeraann en kreejg zijn bijna in stukken uit elkaar gevallen krant mt den zak Daar dat is uw naamteeken En toch heeft zich vóór dit hier heden en zijn oog vloog beschuldigend over het prachtige vertrek de schouwplaats eener snoode trouwbreuk alles in mij verzet tegen de overtuiging dat een man van uw naam uw milie zich voor dergelijke dingen kon leenen Ja nu geloof ik het en nog meer Kurt van Uechtritz trok den ander het blad uit de band beschouwde zijn naamteeken dat wat daarboven stond en moest zich bezinnen Hij schrei thans zoo velerlei Maar nu viel de zaak hem in Och heer een kleine affaire tusschen honderd andere die geen van alle traaier waren I Maar het is toch iets ellendigs wanneer men uit zijn stand raakt dacht hij nu Ware hij dwong Na komt een bericht dat de Chileensohe regeering een ontwerp zal indienen tot verhooging der belasting o a op alkohol en verkoop van salpeterhoudende gronden waarvan de opbrengst zou worden gebruikt voor leger en vloot De conversie zou worden uitgesteld en binnen drie jaar zon men trachten 50 millioen dollars bgeen te brengen voor militaire doeleinden President Erraznriz die onlangs gestorven is beeft steeds zgn best gedaan een verzoening tot stand te brengen zjjn opvolger volgt blijkbaar een andere politiek Misschien staat deze in verband daarmede dat Brazilië onlangs met Argentinië een formeel verbond moet hebben gesloten lutasschen overtreedt Chili zjjn overeenkomst met Argentinië waarbij die beiden Engeland hadden aangewezen als scheidsrechter Engeland I in hnn geschil over de grensregeling en bepaald hadden dat zjj in den tasachentijd hun krggsmateriaal niet zouden mogen vermeerderen De ministerieele crisis in Denemarken is beëindigd Den 23en heett de Koning de nieuwe ministers benoemd Het kabinet is thans als volgt samengesteld Denitzer buitenlandsche zaken en voorzitterschap van den ministerraad Alberti justitie Enevold Soerensen binnenlaudsche zaken Hoerap openbare werken Ole Hansen landbouw kolonel Madsen oorlog Christopher Hage minister van financiën sehontbijiiiacht Joebncke marine Christensen Stadil eeredienat en onderwijs Het wekt zeer veel verwondering dat de heer Hoerup in de combinatie opgenomen is Want men herinnert zich in Denemarken dat het de heer Hoerup was dis tgdens den constitutioneelen strijd welke van 1885 tot 1894 duurde de meest vooruitstrevende groep der radicale partij aanvoerde en dat zjjn orgaan de Politiken geen enkele gelegenheid liet voorbggaan om den Koning direct aan te vallen De benoeming van den heer Hoerup zal ten gevolge hebben dat de conservatieven zich dichter zullen aaneensluiten om het liberale kabinet te bestrijden De nieuwe Spaansche minister van binnenlaudsche zaken de heei Alfonao Gonzalez is te Sint Sebastiaan aangekomen om den eed van tronw aan de regentes af te leggen De keus van dezen minister wordt door de liberalen teer toegeipicht de clericalen echter ziin er zeer door teleurgesteld want de heer Gonzalez heeft in de Kamer naar aanleiding nog dragonder luitenant geweest lieve hemel hoe had hij den kerel daar willen krijgen Maar zóó Een redacteur duelleert ook nog wel en het behoort niet een tot de zeldzaamheden Maar dan moet de zaak toch in een zekere verwijderde betrekking tot een eerezaak staan En hier i Hier gold het zekere praktijken van het krantenraakershandwerk die een slechts halverwege latfioenlijk mensch zich zou schamen te verdedigen ot ook maar te verontschuldigen die zelfs geen vermelding dulden En Kurt van Uechtritz in wien in dit kritieke geval het oude standbewustzijn opleefde bekende dit nu bekende het aan nijn aanklager en bijna met de daarjuist gebruikte woorden Dat is mijn ondertcekening ja zeide hij terwijl hij het oude stuk papier want dat was het nummer der Freie Zeitung ten slotte Reworden verachtelijk op tatel wierp En zoo zal ik het artikel ook wel geschreven hebben Verlangt ge dat ik mij daaromtrent zal rechtvaardigen F Ik bedank v voor Zulk een smerige reclame mogen zij Verantwoorden die dit verdomde handwerk tot datgene gemaakt hebben wat het is U schyht de verantwoordelijkheid en vrijheid mijner positie hier te onderschatten Ik lever bepaald werk en doe dat zoo goed ik kan Men deelt mij mede wat bij het publiek moet worden ingeleid men levert mij eenige gegevens eenige gezichtspunten en dit stramien bewerk ik Het overige gaat mij niet aan Hij brak af wijl tchard Seemann echter geen woord repliceerde moest hij zelf het pijnlijke swijgen verbreken en b n opnieuw en wel met van het kerkelijk vraagstak zeer besliste verklaringen afgelegd Verspreide Berichten EüOIUND Het congres tegen de tuberculose heeft zich gisteren bezig gehouden in de secties met de vragen moet aan antoriteiten door den geneesheer opgave worden gedaan van elk geval van tering P Welke invloed heeft het klimaat op de ontwikkeling der tuberculose P en welke is de diagnostie van de tnbercaloae op levende dieren Professor Koch heeft een beschouwing voorgedragen over den strjjd tegen de tering vergeleken met dien tegen andere besmettelijke ziekten De tering zei hij is in den aanvang te genezen maar men moet niet denken dat dit alleen of in hoofdzaak gedaan kan worden zonder de sanatoria Hij wees op de resultaten verkregen in NewYork in Noorwegen en in Saksen waar een uitnemende speciale wetgeving bestaat HiJ beval het oprichten van sanatoria aan en ook de populariseering van voorschriften tegen tering Hg was v66r kennisgevingen door den dokter van gevallen van tering en ten slotte verklaarde hg onder levendige belangstelling als zijne absolute meeniug dat tuberculose van dieren niet door voeding op menschen overgaat Over deze meening van Koch werd druk gediscussieerd en besloten werd haar fond te onderzoeken FUKKRUK Monniot de redacteur van de Libre Parole die van Pierre Dreyfus een pak slaag heeft gekregen zond zgn getuigen aan den stafkapitein Bernheim die Dreyfus veri ezelde en de afstraffing glunder aankeek De kapitein echter kon van zijn chefs geen toestemming krijgen om met Monniot te vechten en nu brengt de woedende redacteur ook Bernheim voor den rechter Te Roabaii waar bg de verkiezingenZondag hevig gevochten werd is t eergisteren nog eens ruw toe gegaan Op een aantalplaatsen werden de ruiten ingegooid steenen werden op de tramrails gelegd en erwerd betoogd voor het technisch instituut waar de leerlingen aan t feestdinaeren waren De werkstaking bij de spoorwegen opCorsica is geëindigd De directie heeft alleeischen toegegeven en zal ook het salarisgedurende den stakingstijd onverkort uitbetalen iets an de veratoktheid van een schooljongen op het traaie gelaat bij de beste kranten gaat het zoover ik weet niet veel beter Dat zou ik dan toch betwijielen zeide Richard koud Reeds wanneer u verder niets ha ontbroken dan een behoorlijke bekendheid met de toestanden waarvan u hier spreekt zoo ware dat reeds onvergeeflyk Nu zag de mederedacteur der Freie Zeitung den spreker dan toch aan met iets van de meerderheid die de vakman tegenover den leek gevoelt De buitenwereld heett er nu eenmaal geen idee van hoc deze dingen in hun werk gaan zeide hij En daarop weer meer als de beminnelijke goedhartige laitenant van voorheen Mooi is het wel niet ia zou moeten liugen wanneer ik wilde zeggen dat ik groot respect voor bet métier heb waarin ik verzeild ben Maar wat z l iemand beginnen die van huis uit niets geleerd heett dan vrooUjk leven terwij l de noodige basis der zaak toch steeds ontbrak Dat was weer geheel Kurt van Uechtritz de innemende schoone man die zich zelvcn innerlijk steeds voor een goeden kerel gehouden had met wien het bt gemeen slecht omging en wien het nu billijk voorkwam dat aqderen zulks ook inzagen Maar hij was hier niet aan het rechte kantoor gekomen fl ordt vervoigd