Goudsche Courant, vrijdag 26 juli 1901

Directe Speorwegverblndtngen net GOUDA Zomerdleost 1901 AaDgevangeD 1 M TUd van Greenwicti eOUDA SOTTIRDiMTioe nm S é 18 18 18 88 18 58 1 87 8 18 8 80 8 48 8 58 4 89 4 4 15 84 S 18 7 08 UU 7 44 8 14 8 17 S 14 10 18 18 4 11 81 1 t I t 8 8 7 11 7 88 8 81 8 88 08 S4 8S door 7 18 8 40 7 88 I 8 0 K j 7 88 8 7 8 8 7 44 0 S 4 ♦ 6 01 ff ff ff ff ff ff 4 J ff 10 1 5 11 ff ff ff ff ff 8 8t ff 10 80 5 18 ff ff ff ff 8 41 X fi I 5 87 5 88 5 45 8 7 47 8 07 8 S9 8 8 S 10 45 11 0 11 47 ff ff ff ff I 7 ff ff 8 48 ff ff 11 81 ff ff ff ff 7 4 ff ff 0 ff ff ff ff 11 48 ff 4 11 ff V i 4 18 ff I 1 89 S 81 4 08 m 1 58 ff ff s g 5 10 08 ff S 5 80 10 08 MB Sff Him Bitn jWUln Op d H tniaffa ifjii Zimbg Uundffg u Otiudag Mndugietw nteiitl U att a roor da 8a kl Terkrygbwr tegffs wkalea Traahtpryi H BoUaodMha Spo r £ gttn n ipUmamt Wwjji 1 ilteei niiffdff BOTTERDlH SOtlOA ri Tan 18 80 ff 1 48 ff 18 85 ff 1 84 ff I SS 8 14 1 45 t ff 1 58 ff 8 08 1 0 8 09 S 8S M L litia aopplaaeathaa a da Oam agaia dar Wagaaj Lita 4 88 I ff ff 8 17 f f ff 41 ff 8 87 I S 46 4 08 ff 4 45 5 88 8 04 8 8 7 05 7 8 8 8 1 ï 8 r ff V 4 53 ff ff 5 8 ff ff ff n 9 48 t ff ff ff 5 ff 8 48 fff 9 58 M ff ff ff 5 1 ff 8 88 ff ff 10 08 ff 4 0 4 84 4 59 8 18 48 8 84 7 08 7 88 8 80 8 48 47 10 09 10 U 11 04 7 88 U Sl 11 48 18 04 11 58 HM 18 88 B HollaadMka ipoor 08 8 84 9 00 9 87 10 08 10 19 i AUffaa la aa Sa klana aitra atalaa § Taaaltatiat ap iu loop ku alat garakaad wardao OODDa DBN H A A S riaa ram ll 81 10 00 10 1 10 8 11 18 18 18 18 88 18 1 16 1 8 8 81 8 4S 4 1 ff ff ff ff ll ff 1 07 ff ff ff ff ff i L 5 4 8 81 7 8 8 01 8 81 9 1 8 58 10 18 10 48 11 8 ff ff ff 8 18 10 08 ff ff 8 84 t 10 17 ff ff 8 88 P F 10 8 8 18 S 48 7 57 8 48 8 C 4t 10 1 10 84 10 48 11 18 11 7 1 44 8 80 8 48 4 18 4 48 41 10 88 88 8 01 7 08 7 1 7 85 8 5 8 6 S OS 9 44 10 11 U 9 11 8 IS OO 1 80 8 40 8 7 4 00 4 15 4 87 8 1 8 81 7 01 7 41 7 58 8 18 9 40 10 85 10 17 1 88 4 48 8 88 9 48 10 88 1 50 4 83 8 43 lO Oi 10 48 tl 5 11 8 4 10 14 0 11 10 K4 11 i 11 08 11 88 8 18 8 09 8 S4 4 17 4 48 t 81 8 48 7 05 7 81 8 09 8 18 8 48 10 88 10 4 HaraianikatraiB tlloaa la aa Sa kUaaa astfa hatalaa BahalTa aaa biljet l a kl aaa lapplaiaaat kawtja O O U A A vrsTtSDAId ffioa tana ou la 8 S8 8 11 8 8 9 38 10 80 10 5 18 08 1 10 8 8 8 88 07J 488 8 88 8 48 81 i0 l 10 80 10 87 11 88 ké i VI 8 01 8 8 tl 10 10 11 04 18 48 18 87 1 7 8 88 ƒ 4 1H 57 8 80 8 8 44 8 I0 8 11 03 11 47 U £ mat C 8 19 9 13 8I 10 88 11 1 1 08 1 10 8 18 8 404 87 S 11 5 48 6 01 38 10 50 11 18 lS li8 18 14 a b o t 0 A U I a bU H r tIaaMm H 8 8 10 14 10 8 18 00 18 88 S K S ll 4 3S 8 49 8 80 7 10 7 88 11 18 S S 7 88 11 84 8 40 S S 8 07 7 88 10 14 10 49 11 47 U SS 1 08 8 18 3 45 04 8 84 7 00 7 4 8 08 luit C 8 82 7 15 8 10 8 9 18 9 81 1 18 18 87 18 8 8 S 8 10 8 84 4 4S 8 08 8 81 7 09 8 10 9 88 9 48 Amai W 84 8 47 7 30 8 Sa 8 45 80 u 4 11 80 18 481 08 8 40 3 88 3 49 6 00 8 81 8 38 7 S 8 88 40 10 01 louda 7 08 7 31 8 18 1 8 10 18 10 84 IS d 1 88 t S 8J8 4 18 4 84 8 47 7 07 7 84 8 0 9 18 10J7 11 88 ll ki 8 18 8 88 7 47 8 88 0 IDM 10 41 11 88 11 48 18 08 1 48 S OS l 4 S 4 41 48 S1 7 00 7 8 8 4 9 35 I8 08 10 48 W L 8 07 44 O i Mi ♦ 1 j 10 86 1 86 4 88 9 88 iM 7 08 7 8 M 9 08 9 88 10 48 11 18 18 11 18 81 18 1 8 18 lAt 8 84 4 4H 18 8 18 7 84 7 48 8 8 9 89 10 07 10 48 UJ Italb All Waldersee in Napels aankomt zal de hertog van Aoste hem namens koning Victor Emmannel begroeten en hem de orde Tan Annonciade aanbieden alleen voor vorstelyke personen bestemd Gemengde Berichten Op telegraflseh verzoek van den burgemeester van Alblasserdam is Dinsdagavond van Dordrecht vertrokken een detachement vap 60 pontonniers onder commando van den lelnitenant Irisch Stephensan Dit verzoek staat in verband met du omitaodigheid dat de burgemeester had bepaald dat de herbergen ter gelegenheid van de kermi om 10 mr s avonds zouden gesloten worden Maandag werd met behulp van politie en ryksveldwachters getracht de herbergen op dien tijd te doen slniten vruchteloos echter Vandaar dat de hulp der militaire macht werd ingeroepen Om 9 anr waren de pontonniers ter plaatse Na een uur patronilleerens werd overgegaan tot de ontruiming der herbergen De kermisgangers namen een dreigende bonding aan Luitenant Stephenson werd met oen flesch op het hoofd geslagen waardoor hiJ bewQsteloos achterover stortte Ook werd een onderofïcier door een leer getrotlen Bijgekomen gaf de officier last tot vuren er werden acht scherpe wachtpatronen gelostj eene vrouw werd in de buik getroffen Ooic een man werd geraakt Gisteravond ging woer een detachement van 50 man onder luitenant Stephenson naar Alblasserdam Uit Alblasserdam wordt nader gemeld dat daar gisteren alles rustig was Er was ook nog niet gepatrouilleerd In het bericht waarin staat dat Maandagavond de herbergen om 10 nnl moesten gesloten zijn is niet jnlst Eerst Dinsdagochtend is daarvoor de order gegeven Er waren namelijk Maandagavond eenige baldadigheden gepleegd Ook is OHJuist dat er eene vrouw en een man zijn verwond Alleen heeft een man eene weinig beduidende schotwond in den arm bekomen De Berljjnsche berichtgever der N R Ct meldt Men zegt dat prof Koch op het tuber culosecongres te Londen een gewichtige ontdekking bekend zal maken nl dat de tuberculose van den mensch niet dezelfde is als die van het rundvee en de smetstof niet zooals tot dusver aangenomen werd van het vee op don mensch overgebracht kan worden Sedert het najaar van 1900 heelt Koch proefnemingen gedaan op de dieren die ter beschikking staan van de veeartsenijkniidige academie hij kwam daarbij tot de verrassende uitkomst dat de dierlijke en de menschelijke tuberculose geheel verschillende ziekten zijn De uitkomsten van zijn onderzoek en zgn preparaten zijn tot nader onderzoek in handen gesteld van een door het Reichsgesnndheitsamt aangewezen commissie van de beroemdste deskundigen onder wie prof Virchow Het staat nog niet vast in hoever de tuberkelbaciUen zelven al naar zij van Oondi Sfoordreoht Kieuwerkork Oapalla ftoHardtm M ilottwdimD P Bottsrdun B 8 0 08 1 Ml ff ff 41 ff 88 4 48 8 10 8 04 7 11 7 88 4 SS 8 41 ff ff ff 01 1 ff ff ff 11 4 ff ff 17 10 88 7 88 7 48 7 48 Bottordani Beurs Rottardra D F fiotterdam H Oapalla Hiauwerkark Hoordraoht èouda 7 18 8 87 8 41 7 88 8 8 ff 7 8 08 ff 7 8 14 ff 7 8 08 9 1 9 88 oada Zevaiilt Moara 8MtermearZeg Voorburg iHago Voorburg 8 88 7jj Zoalaim Zag 8 9 Zaaank Mo 8 08 Goud 8 14 8 88 7 88 7 48 08 03 9 18 80 a PaaaltatlaC op das laop kas aiat arakaad ordaa 7 ouit 8 80 81 7 88 7 50 8 18 Oudaw 6 88 8 88 8 88 8 88 i 8 l oerd 8 48 8 48 Utrwkl 08 7 4 8 11 OMrdi Oudav 8 88 8 88 Gouda k dier ol mensch afkomstig zjjn verschillen en in hun levenswijze een kenmerkend onderscheid vertoonen In den Lonvre warden in den laatsten tijd uit gesloten vitrines nogal eens voorwerpen gestolen Men heeft nn alle sloten op de vitrines laten vernieuwen Deze electrisch in verbinding te brengen met de administratie bleek te duur Natuurlijk kan men voorwerpen uit den Louvre niet gemakkelijk in het openbaar vérkoopen men verdenkt dan ook verzamelaars van deze dief stallen en dat te meer omdat onlangs bij de opening van de nieuwe zalen met meubelen toen alleen genoodig ien werden toegelaten het monogram gebordaard op de zitting van een stoel er met een mesje netjes was Aangaande het gebeurde te Joure icM Hot Centrum nader het volgende meilc De heer L is geen lid van het stemljnrean doch slechts bestuurslid van de chri t hist kiesvereeniging üe zaak waarviur genoemde L en zgn knecht voor den reclitor van instructie zijn gehoord is deze Toen genoemde knecht liet stemhokje ging verlaten ontnam de patroon hem het ingevnlde biljet en ziende dat de knecht die niet erg ontwikkeld schijnt te zijn bü vergissing op den socialist had gestemd in plaats van op den chr hist candidaat schenrde hg het biljet stuk en eischte van het stembureau een ander nienw biljet Reeds bij de eerste stemming moet L door den voorzitter van het stembureau er op zijn gewezen dat slechts èén persoon tegelijk zich in het hokje mocht bevinden Een eigenaardig echtelijk drama is te Berlijn met den vrijwilligen dood van den hoofdpersoon geëindigd Een 42 jarige werkman die gunstig bekend stond leefde met ziJn vrouw in zeer goede verstandhouding Kinderen had het echtpaar niet Ongeveer acht weken geleden verloor de man zgn vrouw door den dood Hij werkte nn niet meer en gaf zich aan drankmisbrnik over Toen hij de uitkeering ontving uit een verzekering verklaarde bij zgn vronw een nette begrafenis te willen geven de rest van het geld te zullen verdrinken en zich daarna op te hangen Dit treurige plan heeft de man in alle onderdeden ten uitvoer gebracht Men meldt uit Zutphen Voor de rechtbank alhier werd gi terep behandeld de zaak van O W Jr fabrikant van essences alhier beschuldigd van het zetten van zes valsche handteekeningen op eene candidatenlijst voor de verkiezing van een lid voor den gemeenteraad in district III alhier Als getuigen jt décharge waren door den verdediger van beklaagde jhr mr B de Jonge opgeroepen de hoeren C L van Balen hoofdredacteur der Zutphensche Courant en de hoeren ö Th Brnyn en W A Beekkerk van Ruth aan de redactie dezer krant verbonden 7 10 8S 10 8 11 15 11 08 I 1 08 11 18 I 1 14 11 80 f I Sl 10 18 10 11 8 11 80 18 84 18 44 1 80 V 11 18 f f V 11 88 I 40 tl 48 8 8 1S 3i 10 16 10 8 10 S8 10 4S in 4 ff 1 1 ff l 11 48 18 48 1S 1 87 ff 11 18 ff 11 80 10 48 11 88 Beklaagde beweert n l dat eerstgenoemde hem gezegd had de bedoelde zes namen maar op de candidatenlijst te zetten üit de verklaringen der getuigen bleek echter dat op Maandag 24 Juni den dag vbür de candidaatstelling beklaagde op het redactiebureau van genoemd blad geweest was en de heer van Balen hem daar op zijn verzoek inlichtingen had verstrekt over de wijze waarop eene candidatenlijst moet ingevuld worden enz Getnige van Balen had hem daar mede een lijstje van zes notabele personen gegeven die rtaar zijne meening wel genegen zouden wezen de candidatenlijst te teekeuen na daartoe aangezocht te pn voor het geval nl dat W niet het vereisclite 13 tal handteekeningen van arbeiders kon krggen die de lijst van don candidaat der arbeiderspartij met hunne bandteekening wilden bekrachtigen In plaats van dit advies te volgen en ofschoon beklaagde op den dag der candidaatstelling den heer van Balen op stra t ontmoetende dezen gezegd li ul met het vereischte getal wel gereed te kunnen komen had hij de hem opgegeven n imen eigenmachtig op de candidatunliist aK liandteekciiingen gezet Het openbaar ministerie w i iri onom mi door mr A A bar van der Felz achtte dan ook het misdrijf wettig bewezen en eischte twee maanden De advocaat toonde aan dat hier van valschheid in geschrifte geen schiin of schaduw is omdat de vereischten bij de wet gesteld voor die valschheid niet aanwezig zijn De dagvaarding noemt dan ook geen feiten waaruit valschheid in geschrifte kon geconcludeerd worden De beklaagde had geen intentie tot benadeeling Het eenige nadeel is dat de gemeente voor stemkaarten moest zorgen daar anders de beide aftredende leden Umbgrove en Soelner zonder stemming zonden gekozen zijn Pleiter vraagt ontslag van rechtsvervolging Uitspraak over veertien dagen De suikeroogst van dit jaar zegt het 3oer Hbl valt blgkens den laatsten tijd uit Kediri Soerabaja Sidhoardjo Pasoeroean en Probolingo ontvangen berichten lang niet mee Op sommige plaatsen is in den laatsten tiJd veel regen gevallen een der berichtgevers spreekt van buien van 70 80 mM Als naar gewoonte wordt hierdoor het karrentransport 6f onmogelijk 6f moeilijk gemaakt terwijl de surrah hier en daar weder haar slachtoffers kiest Officieel echter werd dienaangaande nog niets bericht Op vele ondernemingen is het beschot vrij Ter beneden de taxatie hier en daar blgtt het er zoo n 250 pikols benede i Het sap is verder niet snikerrijk Alles te zamen genomen zal ook 1901 vermoedelijk geboekt moeten worden als een middelmatig snikerjaar met een productie welke die van 1900 weinig overtreft 4 0 5 18 08 ff 18 ff 8 87 ff 5 88 5 48 i n 11 08 10 80 10 48 10 4 11 88 8 43 r 8 Onder Javanen en Chineezen wordt het eten van veel ananas als het eenige middel beschouwd tegen de nu steeds verder om zich heen grijpende knokkelkoorts De prijs van de ananas is dan ook schrikbarend hoog wegens de groote vraag zegt de Lac De geneesheeren zien daarin geen heil maar staan het gebruiken van die vrucht toe omdat het niet schaadt Een magazijn voor rookzwak kruit zal binnenkort te Batavi worden gebouwd het departement van Oorlog zoekt ijverig naar een geschikte plaats Naar het Bat Nbl hoort is f 25 000 voor den bouw van het magaign toegestaan Ook te Pesing tnsscken Batavia enTandjoug Priok zal een lort worde aangelegd Met de fnndeering van dat hetwelk het havenkanaal te Tandjong Priok zal moeten bestrijken hoopt men nog in den loop van dit jaar gereed te komen Het detachement dat onder den leInitenant J Mnnniks de Jongh in hetMoesoe oeloesche patrouilleerde ten einde de roovers van de t 5000 der SumatraPalembang Maatschappij op te sporen en ook de aanvallers van den controlenr Hens kwam den 14n Juni op de terugreis naar Palembang te Bajoeng Lentjir aan Op laatstgenoemde plaats had een droevig ongeluk plaats Toen de terugkeer nde pranwen waarin de militairen zaten zich te Bajoeng Lentjir van de haar voortsleepende stoomboot moesten loskappen werd één pranw door een andere overvaren zjj kantelde waardoor de opvarenden te water raakten AUeq wisten zich te redden mst uitzondering van een inlandschen fuselier die zoo snel door den feilen stroom werd weggesleurd dat redding niet mogelijk was Twee geweren verdwenen eveneens in de diepte Overwegende dat wegens het groote getal inentingen van varkens tegen de vlekziekte in Friesland voorloopig geen voldoend nut is te verwachten van de atgemeene handhaving van de ontsmetting welke krachtens kon besluiten van Juli 1896 en April 1898 bij het heerschen van die ziekte toepasselijk is heeft de minister van Binnenlandsche Zaken met ingang van 25 dezer in Friesland bniten toepassing gesteld de ontsmetting van kotten ter zake van de omstandigheid dat daarin varkens verblijf hielden welke uithoofde van de in enting tegen de vlekziekte voor ziek gehouden dienden te worden De achturige werkdag werkdag m de T reenigde Staten In den allerlaatsten jd hebben Amerikaansche gerechtshoven den achtnrendag welke door de wetgeving voor de hg aanbestedingswerken werkzame arbeiders is vastgesteld als ongrondwettig verklaard In een Van die gevallen had de directeur der openbare gebouwen in Albany aan de stedelijke gasmaatschappy de betaling geweigerd van een rekening Voor gas en electrische krachtoverbrenging ten behoeve van de regeeringsgebouwen op grond dat de werklieden van de fabriek meer dau acht uren gewerkt hadden De beslissing van het gerechtshof in dit geval overwoog dat de Staat alleen voor constructieve werken aan openbare gebouwen een beperking van den arbeid kan voorschrijven oen contract voor levering van de een ol andere marktwaar en als zoodanig waren gas en electrische kracht te beschouwen draagt het karakter van een koopcontract niet van een contract voor het verrichten van den een ol anderen arbeid 9 18 I0 8S 8 48 10 81 Een tweede beslissing heeft de staat Washington genomen De stad Seattle had een aannemer wegens niet nalejring van de achtsrlttwet sangeklaagd Het Hol sprak dezen échter vrjj op grond dat de eisch van een achturigen arbeidsdag door de stad inconstitutioneel is daar hg inbreuk maakt op het den arbeider bjj de grondwet gew arborgde recht naar zijn persoonlgken wil 8en arbeidscontract te slniten Te Tegolbort bij Berlijn is een dame in liechtenis genomen wegens verscheidene oplichtingen Zij verkleedde zich als dienstmeisje ging dan inkoopen doen in winkels te Spandau en verzocht daarbij om geen argwaan te wekken het grootste gedeelte Ws verrekenpakket te sturen aan een gefingeerd adres Een ander deel verzocht zg echter aanstonds te mogen meenemen wat haar gewoonlijk werd toegestaan Zoo slaagde zg er in gemimen tjjd sichlelf en het gezin van haar man te onderkoudea Hau man een ingenieur wist daar mets Do Italiaansche regeering heelt den gemeenteraad van Bari ontbonden Dit het olflcieele verslag blgkt dat de aanleiding tot den maatregel is geweest de opstelling van een financieel program hetwelk indruischte tegen de gemeentebelangen en waarbg 0 a de dienst der premieleening gestaakt en de belasting op meel eigenmachtig verlaagd werd In plaats van de beloofde bezuinigingen kwamen op de begrooting de gewone uitgaven met 160 000 en de buitengewone met 1 210 000 meer voor Verder brengt het rapport nog knoeiergen b aanbestedingen en onregelmatigheden in den dienst der gemeentekas en bij het beheer jui borgstellingen aan het licht S f Over Gerhard Terlinden nit Oberhausen meldt de K51n Ztg dat de nu reeds een tiental dagen voortvluchtige sedert jaren de met hem in verbinding staande banken en zijn eigen commissarissen op buitengewone wijze heeft bedrogen Alle tot dusver voor de maatschappij opgemaakte balansen zonden vervalscht zgn Het tekort wordt geraamd op 3 millioen gulden Terlinden schijnt t er aedert jaren op te hebben aangelegd eenige milhoenen voor zich af te zonderen en daarna te verdwijnen Waarschijnlijk zal de val dezer instelling nog andere flnancieele moeieigkheden ten gevolge hebben STADSNIEUWS GOUDA 25 Jnli 1901 Men schrijft uit t district Gonda aan de a r Ned Zullen de a r te Gouda uitkomen met de candidatunr Idenburg en de liberalen met De Kanter door eenige kiezers is gewerkt voor een candidatuur van den heer A M Hoogendijk steenfabrikant te Nienwerkerk a d IJsel Het vereischte aantal onderteekenaars is er reeds Genoemde heer was tot nn toe lid van de a r Kiesvereeniging te Nienwerkerk en zon in geval hiJ gekozen werd gaarne zitting nemen als een 2e Staalman Deze grap kan een herstemming tot resultaat hebben Voor de eerste piaal zal bier optredende Nederlandsche Toonoel Vereeniglng directie van der Horst en Co Het gezehichap is samengesteld nit de dames E de Boer van Rijk van der Horst Marie Faassen Schwab Ternooy Apél Haspels De Heer Faassen Bronkenier Kiebl en Klopper en de heeren Ternooy Apél van der Horst Henri van Knyk Henri de Vries Schwab Faassen van der Does Holkers Mnsch Brouwer van der Lngt Melsert Hermanns en Arbous Opgevoerd zal worden Dinsdag a s 0p Hoop van Zegen t beroemde spel van de zee van Iferman Heyermans Jr welk stuk met nog meer succes door het gezelschap ten tooneele gebracht is dan de beide vorige meesterwerken van dezen auteur Ghetto en Het Zevende Gebod Ook beide laatstgenoemde stukken zullen alhier opgevoerd worden Uit Schoonhoven schrijft men Een 13 jarig meisje alhier zon met eenige kennisjes poffertjes bakken op een spiritnsfomuisje Hare kleeren geraakte in brand en gillend van pijn vloog het meisje de straat op waar zjj door de schrikbarend toenemende Tlam groote ontsteltenis veroorzaakte Inmiddels toegesnelde personen drongen haar ter redding van de hooge havenkade te water terwijl de heer C Schoon Thim haar nasprong en redde Het meisje Igdt hevige pijn vooral aan den geheel ontvelden arm maar men hoopt nog op beterBcbsp 367 Staats loterij Ie Klasse Trokking van Douderdag 25 Jnli Prijzen van f 20 631 3783 7814 11660 14463 17137 18772 766 4222 32 65 80 87 18912 944 4319 8104 11912 14706 17220 67 1120 4783 8820 23 15187 96 19052 27 4816 9049 41 15219 17396 19108 1221 66 9137 14114 15331 17644 19246 1358 5306 9478 93 15596 17856 19878 1949 5419 9730 12287 15717 18164 19993 2035 5729 38 12610 15824 78 20048 2296 619610593 12966 16333 18400 60 2338 648410819 13137 16521 18520 20368 2626 6986 25 13396 25 75 20667 2975 7283 11129 13886 16600 18625 98 31 55 7342 11504 14021 17119 18750 20841 3738 7485 Amsterdam 23 Juli 1901 Volgens het Weekblad van de Commissiebank te Amsterdam zjjn in de week geëmdigd 23 Juli door tnsschenkomst dier bank verhandeld de volgende minder courante fondsen Opr aand Singkep Tin Maats 1 100 Granplacer Mijnbouw Mij 20 Aand Bouwondern Willeropark 500 Weltevreden Exploitatie Mij van bouwterreinen 127 pCt 5 pCt oblig HoUandsche Maats tot Zoutexploitatie in Rusland 101 Aand Tanah Wangle Maats 75 Nederl Scheepsbouw Maats 100 Nederl fabriek van werktuigen en spw materieel i 1100 65 5 pCt oblig Handelïvereeniging Amsterdam 101 Aand Nederlandsche en Javaache Hypotheekbank 95 Egnl Stoomtramweg Maats 105 Amsterdam 23 Jnli 1901 Als nieuw ingekomen wijzigingen van vraag en aanbod in het Weekblad van de Commissiebank vermelden wg U de volgende loodsen GEVRAAGD 90 pCt 50 150 235 110 1 24 98 pCt f 500 240 130 pCt 12076 75 pCt 70 51 100 65 95 97 110 Aand Amsterd Voorschotbank Totok Mijnbouw Maats Ned Hyp Bank te Veendam Rotterd Hyp Bank Algem Maat van Levensverzekering en Lijlrente AANGEBODEN Opr aand Granplacer Mijnbouw Mg Aand Amsterd Voorschotbank Willemspark Bouwondern Nederl Bouw Maats Weltevreden Exploitatie Mij van bouwterreinen Biljiton Maats Ie rubriek Ned labr van Werktuigen en spoorweg mat Serie A Idem 4 1 100 Idem Serie B Oblig Idem Aand Handelsverz Gorontalo Ned en Javasche Hyp Bank Amsterd goederenvervoer Rijnlandsche stoomtram Derde Ned Herverz Mg Tweede 2SECL ii 2v£E MARKTBBRICHTEW Oouda 35 Juli 1901 Granen vrijwel onveranderd Alleen tarwe iets en bonte mais veel hooger Tarwe Zeeuwsche 7 50 A ƒ 7 90 Mindere dito 7 A 7 30 Afwijkende 5 75 6 25 Polder 6 A 6 60 Rogge Zeeuwsche 5 J5 A 5 75 Polder 4 90 i 5 30 Buitenlandsche per 70 kilo o i a Gerst Winter In f Zomer A ƒ Cbevallicr 5 35 A 5 75 Haver per heet 3 as i 3 6o per 100 KUo ƒ 7 40 A 7 85 Hennepzaad Inlandsche lo A 10 50 Buitenlandsche 7 A 7 50 Kanariezaad 7 A 8 Koolzaad A Erwten Kookerwten k f Niet kookende A Buitenlandsche voererwten per 80 Kilo 6 10 a 6 30 Boenen Brüineboonen i Witte boonen A Paardeboonen ƒ A Duiveboonen li Mais per 100 Kilo Bonte Amerikaansche 6 35 A 6 35 Foxanian 6 25 A 6 30 Cinquantine 6 50 VUHAKKT Melkvee aanvoer handel en prijien vlug Vette varkens redel aanvoer h TOdelvrijwel 2o4 l t per half KG Biggen voor Engeland red aanvoer handel roatig 18 a 19 ct per half K G Magere Biggen goede aanvoer handel matig 1 05 A 1 40 per week Vette Schapen red aanvoer handel traag ƒ 17 i 25 Zuiglammeren red aanroer handel vrijwel a Nuchtere Kalveren redel aanvoer handel matig r 6 A ƒ 9 Graskalveren red aanvoer handel mati i8 A 25 Fokkalveren 8 A ƒ 15 Kaaa aangevoerd 137 partijen handel vlug ie kwal 24 4 26 2de kwal 21 3 Zwaardere 27 Boter weinig aanvoer handel vlug Goeboter 1 30 4 1 40 Weiboter i o 4 i 20 Belangvijke prijsvermindering VAN A VA OS zm Md Tailleur Kleiweg E 78 GOUDA TeiephO0H A o 91 iieurs van Aiiislerdaiii Vrkrs Slotkr 7 7 i aa n 8 0 SU V 81 ♦ i 6 8 67 aai 7 6 101 l ÏO 88 678 481 51 194 7 101 U41 7a mm 112 IIS m 1 187 88 JULI MlLjkNu Corl Ned W 8 SV diio dito dft 8 dito dito d to 8I loHejB üM Gou ll leSUVS 4 ruii Inaohr Tia t86S 6l S JoiTiHK Obl m papier IBBK Bdito iD E Ivor 18A6 fi POSTCBAL Oril mtit COU On 8 dito tinlcHl ü UdsLand Obi HinDeol 1804 4 duo Gkoorb 1880 4 dito bi HiHlis 18811 4 dito bg Kop 188 if0 4 dito m KOud leun 1883 Ödito dito dito I8H4 S Spawje Ptwi Lt achuld 18Sl 4 ftiHKiij lei r Couv loen ISD i Ö IfBuinK i I Gec leoitin serie C AüioKfü Hp v obift Uf Müxroo Oh 1 Sob 18tfO 8 I Vbjksdbla Obt OU pp L8S1 4 VusTVBü M ObligHtion 18Wb 3 llOTTKHU M Stul t iu 18U4 8 Smd N Afr H Ddelav aaml Aren i b Tab M ij Certifiuatea Üel MftKtaahaT p dilo km Hypoiheekb pHiidbr 4Va Cult Mg der Voriteul aand i Or Hypolhnekb pRDdbr 4 i Nederiandai he bank aand Ned Knudelmaatach uito t W h Pac Hyp h pandbr 8 tt Hj lotheekb pund r 4 Utr Kvpotheekb dito 4V ÜosTBNK 6 Mt Hodft bank aana K U8L HypDtheokhaiilc paudb E ViKBRifA Ëqnt hy potb paodb 4 Usiw L G Pr Liun rert 6 Smu Hot U Spour w Mg and Mij t t Ëxpl T St Spw aaad Ked Iiid Spoorweg m aaod Ned Zuid Afr pm aand R dito dito dito 18S1 dito 4V Itaur Spoornl 1887 89A Eobl 8 110 Zuid ItaLSpwmij A H obl S PohfV Wanniaa Weeueo aand aoaL Or Ruaa Spw Mgd obl 4 Baliiaohe Hito aand Faaiowa dito asad 6 981 100 l S14 140 SI lOS 107 lOi IwaDg nombr dito aaml K Kurak Gh Azov Sp kap obl 4 dito ditü obttK 4 Ahikika Cent Pao Sp Mg obl S Chic k Nortb W pr Cv aand dito dito Win 9t Pater obl 7 i J Denver k Uio Gr Spm oerl r a lllinoia Central obl ia oud 4 Louia b NasbrilU Cer v aanH Mexico N Spir Hi Ie hyp a 8 8 i S7 104 Mias Kaneas v 4pGt pret aand N TorkOutMBioScWeat aand Ponn dto Obio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud St Paal Minn k Manit obl Jq Pac Hoofign obig A 69 64 a 101 10 7 101 1081 117 lot Viè nog voorhanden Mantels Costumes en jrAPOil SIT4 FFEl tegen veel verminderde prijzen D SAMSÜM dito dito Lino Ooi Ie hyp O i CiNiBA Can South ühbrt T aan 1 Vin C Rallvr k Na Ic b d o O Ameierd Omnibua Mij aand i Rotterd Tram veif Maata aand NiD Stad Amaterdam aand I 8Utd Eoiterdam aand 8 BiLQiE Stad Antwerpen 1S87 S i Stad Bruaael 1880 Vi HoNQ Theiaa Kegullr Ooaelach 4 OoBTBiTK Staataleenig 1800 5 K K Ooat B Cr 1880 8 Spanjb Stad Madrid 8 1808 NvD V gn eZj Tb Spoel eert VERSCHEIDENHEID Uit Brussel wordt geseind De socialistische afgevaardigde Bertrand zal tegen het ontwerp van wet op de militaire reorganisatie in een wetsontwerp indienen hevattende één artikel dat Inidt De militaire plaatsvervanging is algeschaft Men beweert dat dit ontwerp is ingediend ten gevolge van een afspraak tasschen liberale katholieke en socialistische afgevaardigden die voorstandere zjjn van den persoonlijken dienstplicht r en wormen hebben 20 pCt van de snikerbieten van de plantages van het gonvemement Kienw Rnsland totaal vernield Men ducht cog erger schade Burgerlijke Stand ReeawUk GEBOREN Willem oaders J Sloof en N Oosirom Ai VKiiTi f Tii iN Kermis Gouda Degelijk PI A X 1ST vraagt plaatsing gedurende de Kermis Ook genegen voor enkele avonden Billijke condit Adres HENEI BIEONOLÉ Jozeilaan 9 Rotterdam II I I I IN HET Verliclitings Magazija lie Awouditer DUBBELE mUfiT I zijn heden ontvangen een prachtige collectie ilieiiwe Ga§l allou § nlsraedo een mime sortcering GASOHNAMENTEN GASKtlOKPCATEN en GASFORNDIZEN togen concurreerende prijzen Goedkoopste adres voor W inkel Etalages met sncces geplaatst bij HJJ Winkeliers hier ter stede Denkt aan het groote genot vati een BADINRICHTING dompleet van affSO en hooger Minzaam aanbevelend M M VAN LOON TELEF 117 Gasfitter Mleuw noverfrütleu Prof Dr Liübora wolbokend USDW XSACB7 lI IZia AUsen edit met Kabriekimerk tot Tourtdorende radicale eo zekere geoeziug van alle ze i de meest hardnekkige tttenuw Mtektenf vooral ontataan door afdwalingen op jeugdigun leeftyd I Totale genezing van elke Kwakte Bleellacbt Benaawdheid Hoofdp n Migraine Hartklopping Maagpyo slechte tpgsvertenng OnTermogen Toipotenz Pollntione enz Uitvoerige proBpectaasen I nji per 1 each fl 1 fl 8 fl B 0M tl flowb Onlrn Depot Matth v d Vocte ZaUbommel IJ pött M Clóban k Cc Rotturdam I Huppel s OraveDhage T l almiDaiiB de Jong 1 Ozn Rotterdam Wdff k Co aoui a on bji aUe drogiiten C A V D LO0 ARI S voor Zenu w en Zielsziekten Goudsche Singfel iil BOTTEBhAM SPREEKUREN S H INRICHTING VOOR PSYCHOTHERAPIE l Wie werkelijk prijs stelt een lECELIJIK te hebben laat zich fotografeeren in de tittografitcke HuuêUmrtcliUHg STTTIDIO mP w D H AilLfil Fl SINGEL 661