Goudsche Courant, vrijdag 26 juli 1901

Verkiezing in hel bistricl Gouda voorde Tweede Kamer der Staten Generaal I e rljKinnlge Hieswereenigingen In genoemd District heblien eenparig en In overeenstemming met een groot aantal andere kiezers tot Candldaat voor de Hamer gesteld en bevelen met allen aandrang lot TROUl¥E OPH Oftll T ter stembus op 30 Juli a s aan den Heer f HJHJEKimR Zaterdag 87 Juli 1901 40ste tlaarirariir INo 8564 H H mimm cohamt JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon Nu 49 ADVEUTENTIEN worden geplaatst van 1 6 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsniimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dos midd leleriM 0 gf De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 7Q Atzonderlyke Nouiiners VT IF CE ST £ Het Bestuur der Centr Lib Kiesvereeniging in het District J M NOOTHOVEN VAN GOOR Voorzitter D RUYTER Secretaris Kermis Gouda 1901 SCBOUWBURQLOdE Standplaats GHOOTE MAEKT NEIIEIILAÜBSCHE TOOlELVEREKNISISiG goedgek bj Kon Beslnit van 24 Mei 1895 van AMSTERDAM UINSOAO ao JVLI OpeningsvQorstelling 118 Ide OPVOEBUtl VIN OP HOOP YAN ZEGElf Spel van de Zee in i bcdryven van HERMAN HKIJEBMANS Jr Chrijver van OlMto en Het ZmeruU üebod CMT Door geheel Nederland met nitbnudig succes opgevoerd Ml Aanvang 8 itur Voor prijzen der plaatsen enz zie groote en kleine biljetten Q ekoedersSTEEUSMA Bloemisten Turl singe TELEPH No lU Bieden aan om thans te planten prachtige Variteiton van CACTUS DAHLIA S velke den gebeelen Zomer met prachtig geirormde Bloemen prijken en doorbloeien tot de Torst intreedt VERDEK HE t BEKENDE INSECTEIV € IDEII dat door bijvoeging van 40 deelen water alle insecten doodt en voor planten bloemen on Yi nchten onscbadelgk is V Liter ro 50 V Liter f 0 80 Vi Liter f 150 TE KOOP ot TE HULK Twee Heerenhiiizen aan de Oost en Westhaven beiden van Ga en Waterleiding voorzien Te be A Tr g n m IZAAK CATS papier Lange Tiendeweg D 29 Uooui If Op het Atelier van D SAMSOm kunnen tegen flink salaris gedurende het geheele jaar voor vast GostttinerHkkenwKrksters geplaatst worden Ondergoteekende beveelt lich beleetd aan voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOUPERS voor Partyen Bruiloften enz i laook alzonderiyke schotels en alles wat tot het koksvak behoort desv rlangd met bijlevering van servies zilver talellinnen enz eni Aanbevelend Gerard Pinksen Cuisinier Westhaven 182 ttOt A e V 1X B oudk m SCHIEDAMMEH GENEVEE Xerk NiaHIXZJAF Verkrijsbur b i iM PEKT KILS Jz N b A U bew i vkn ooltthoid ii okchflt o körk t u t vwr CHIEDAM T lion van don nMia itnr Kinn P UOPFK GOUDA JULI 1901 BEIfNEE s Stoomcarrousel Electriek Standplaats tegenover Cafe de Habmohik Deze als laatste nieuw gemonteerde naar de eischen des tijds ingerichte STOOMCARROUSEL SALON met buitengewone groote eleetrUohe verlichting zoowel binnen als bniten waarbij worden gepresenteerd prachtvolle gondel Gondeljacht KONINGIN WILHELMINA Gondeljacht van SEQUAH Gondeljacht VENETIË TRAKHENER HENGSTEN en ARABISCHE PAARDEN ABOyNEUBUXBOMKJBS inhoudende 12 ritten H 40 cent behalve de entree Minzaam aanbevelende BENDER Al iT001N öebr Stoll werck s Chocolade en Cacao Dwimatiffe door do niouwBte uitvindmgon jp macftinaal Röbied Tpriy torde fabricatie un lütahiiteivi gobruik vao fijn en öjiiste grond toffoii garaiidrei li Tbnulrör van Stollwerck s Chocolade ec Oaca o inlwuü der resp e n nanb reieDswaardig fnbriknat auwkeuï K btiimtwoorueiuic fiWlBtten IK rma beliMlde 87 Brevets als Hoflereraacicr 44 £ ore Dlploma s gouden eiiz iüedaille een bflwijs ïan uitmantend fiju fabrika tt Keeds lbï4 wliiwit rid Acciiüemie nationul de Vkw Nous voiw dtf amonfl une lll d c ile d or première cl Ne on i onBld r t4oo ae votr voelkHit tebrl atloa de Obooolat bonbons vai lea eto etc VtoUwvok e abrikut ia verkrijgbaar bij U H Cuntiseurs Baaketbujdrar ml mz GVDemalvertegenwoordiger Toor Nederland Jfttliiu Hfttteimlodt Annterdam Kulverslraat lOt Handgeld f 900 Koloiiiale Werviii by hot aangaan van eene vrgwillige verbintenis voor ZES jaren Aanbrenggeld TfWINiTIG CULDEW Men melde zich aan frUKiUlger en MUUiepUehUgeu met ubepaaU verlof b j den Commandant van het Koloniaal Werdepdt te Hardtrwijk ot bjj een der plaatsoiyke o Garnizoens Oommandanten MUUUpUchUgeu ouOer de wapeaen by hnn onmiddeliyken chel Van de uitbetaalde Handgelden werden in het vorige jaar door bemiddeling der Administratie van het Koloniaal Wertdepöt en MBT OOBDVINDES der aaigenomenen gezonden aan hunne FAMILIËN f OIOS aan hunne CRECITEUREN 1 MS4 Totaal I ÊÉ SO Ooedkoopite n lolledx adres voor Vervoer van Inboedel soowel binnen als bnitoa de aUd met gealoten wageni ba A ORAVESTEIJN Lange Tiendeweg 39 AUe wordt tegen Traneport a ade vertekerd ADVEETENTIM in aUe Couranten worden aang enomen door het Advertenlle Bureau van A BUI ÜMAN dl ZOON Echt Zeeiiwsch Tarwebrooil i eent de B O A SLEGT KlEUWE HAVEN 27 4 FRANSCES STOOMVEEVEEIJ KN ebeiiiiscbe Wasscherlj f AH II OPPEMHEIMËIl in KrHi kaile Botterdnm ïebrt T9t r l J rr Z M den Koumg der Belgen üoofddepót Toor GOUDA de Heer H G TKIJ8BIJBG Korte Tiendeweg D 7 dpeoialiteit voor het Btoomea en verren van alle Meeren en U me garderoben alsook all Kindergoedelen Speciale inrichüug voor het toom a tan pincbemanteli veeren bont enz Gordgnen taielkleeden enz worden naar di nienwHte en laatste methode geverfd ThiiRj i WondwbiiiMi ia do gehoele wereld bekend en geroemd Onovortrolfea middel togen Me Dorst Long LeverMaagziekten eaz Inwendig zoowel sli ook uitwendig in bijna alle ziektegerallen met goed gerolg aan e wenden PriJs perflaCOl f 1 per post t I w Thinry i Wiaciirnlf bezit een nlanog oageW nde geneeakraolit en heihame werking Maakt meeatal elke p alqka en geraarvolle operatie geheel overbodig Met deze zalf werd een 14 jaar voor nteiiMsUlk rehooden beenipezwel en onlauHB een jna m juir kftnkerl den C i ezen Brengt geoeziag ea Tenaohting der pynen b wonden onUtekingen enx fan allerlei aard Prjj a per pot f 160 per post 1 1 00 Centraal Dispöt voor Nederland Apotheker IIENRI SIKDEKS Kokin 8 AmsteT m Wur geen JepAt ii bntelle men direct aan die SehutioiiipoUiiikt des A THlhRHY in Premda bel Hohitaeh Oettmeith Gelicre proapectu t aatbiedes Vti het Centrul Uep t flandar Rokin S AwtflrdanL si Paiti £xpeller Dwtif iuï vw dHmidéU met wiWMBd noDw lak JlektT oodMl i nu 1 ook i T tat TulTOwüirVaa llltta vlutt bridnwrk Xrit lF ri iH ne lio ét iDl iMeMaanlkekn Te ija M4w TlWk Oi uu Tu TnyU a Snaders aHr tl t tln ML aonda Drok van A BBINKllANdi Zn ISE IKGËV1 G Ot BURGEMEESTER der gemeente Gouda Gctien artikel 55 der Kieswet brengt ter openbare kennis dat op Dinsdag den 3oen Juli 1901 tuaschcn des voormiddags acht en des namiddags v f uur de stemming sal geschieden ter vervulling van eene plaats m de Tweede Kamer der Staten Generaal waarvoor candidaten iHn hoogendijk Eï a m IDENBURG A W F Dl KANTER Mr H Ph En herinnert aan den inhoud v n artikel 138 van het Wetboek van Stratrecht luidende Hij die opzettelijk zich voor een ander uitgevende aan eene krachtens wettelijk voorschrift uitgeschreven verkieiing deelneemt wordt j cstraft met gevangenisstral van ten hoogste een jaar Gouda den 36 Juli 190T De Burgemeester voornoemd R L MARTENS i i i Publicatie De Burgemeester van Gouda Brengt ter algemeene kennis dat de Kermis dit jaar aanvangt Maandag 39 Juli en eindigt Zondag 4 Augustus en dat de Tenten en lü amen mogen geopend zijn op 39 30 31 Juli en 2 Augustus tot s nachts ién uur op I 3 en 4 Augustus tot a nachts 2 uur Gouda 6 Juli 1901 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS PUBLICATIE Pe Burgemeester van Gouda Oecien art 126 der algemeene Politie Verorde ning der Gemeente Gouda Brengt ter algemeene kennis dat de tapperijen en andere inrichtingen tot verbruik van eet en drinkwaren gedurende de Kermis mogen geopend blijven op 29 30 31 Juli en 2 Augustus aanstaande tot snachts één uur op i 3 en 4 Augustus aan ttaande tot b nachts 3 uur Gouda a6 Juli 1901 iiüf 11 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS BuUeHlaedsch Ovefzlchu De twee nederlagen door de Britsche troepen in 4e Kaapkolonie geleden hebben de LoBdennnrs ïoo niet verbaasd of teleur ftesteld oTer gevoelens van teleurstelling f verbazing hebben i j zich reeds lang heen gezet maar hen toch p nlgk aangedaan Toevallig is het dat de mare van deze ongelnkkige incidenten juist weder kwam op FEVILLEJOM Eindelijk Saamgebracht 7 De chef der firma Seemann wier handelsprin ipe steeds wrfstrekte eerlijkheid geweest was die neds tt en nog eenvoudig een fabriek van werktuigen wai slechts gewerkt had naar den stelregel voor goed geld steeds de allerbeste waar te leveren waarbq de eigenaars moeite noch 1u ten geschuwd en hun eigen persoon steeds het allerminst ontzien hadden hij had geen waardeering voor de zienswijze van dit heerschap dat integendeel gewend was allereerst zijn eigen lieve petwonlijkheid altijd maar het beste te gunnen het mocht dan komen vanwaar het wilde Daarotn zeide de fabrikant nu met een koele terughouding die hem tegenover cooveel openbaarheid ia een reel minder beminnelijk daglicht pliAttte Het geeft niett om hier krantengebruiken te vermdden of uwe privaat aangelegenneden mijnheer van Uechtritz Ik kwam heden hierheen ongetwijleU van wege dit artikel maar minder om i iMtracto hot recht van zulk geschrijf te behtaddoi dan wel veeteer om der wille van eenige leer concrete mededeelingen die ik dan toch van den schrijver van het opstel betreffende de nette firma Laudacher hoop te kunnen ver het oogenblik dat lord MUner het woord voerde en een soort triomfzang aanhief De vorige maal dat hij een rede hield aan het dejeuner hem door Chamberlain aangeboden leverden de slag bü Vlakfontein en de val van Jamestown eea natnnrlp commentaar op zgn gezweta Het is schier alsof lord Kitchener er een daivelsch genoegen in schept de oogenblikken van triomf welke de Civiele Hooge Commissaria doorleeft met wien Uy naar met vrö groote zekerheid gezegd kan worden op niet al te goeden voet verkeert te vergallen De cöfera omtrent de concentratiekampen in een officieel stnk opgegeven en door Renter r eds overgeseind worden door de Star nader beschouwd Indien men de cgfera vertrouwen mag hetgeen zonder voorbehoud niet mag geschieden daar de Engelsche overheidspersonen zich meermalen als volmaakte leugenaars hebben doen kennen en het tastbaar in het belang der regeering is om het aantal der in de concentratiekampen opgesloten personen zoo groot mogeiyk voor te stellen om het aantal sterfgevallen betrekkeljjkkleiner temaken dan zouden in den Vrijataat 32 715 blanken geconcentreerd zyn en 44 465 in Transvaal In de kampen bevinden zich 43 075 kinderen en van dezen zyn er gedurende do maand Juni 576 gestorven Dit cyfer staat geiyk met een jaarlyksche sterfte van 160 per 1000 of op een andere wjjzo uitgedrukt zou indien de sterfte een jaar lang aanhield na 12 maanden een zesde der kinderen gestorven zyn In Transvaal op zichzelf bedraagt het sterftecijfer 190 per 1000 In de kampen bevonden zich 27 711 vrouwen waarvan er 138 stierven Het radicale blad wyat zgnerzyds op de biykbare onbetrouwbaarheid der cyfers welke reeds dadeiyk blokt uit de opgaven omtrent de gevangen gehouden kleurlingen Er zouden 23 489 kleurlingen in de kampen opgesloten zgn waarvan 13 047 kinderen en van al die lieden zyn er slechts 5 in de maand Juni gestorven 1 Biykbaar zegt de Star ia het rapport even slordig opgemaakt als dat omtrent het verbranden der hoeven waar men met één oogopslag reeds aan kon zien hoe er aan geknoeid was geworden hoe er was bygevoegd en afgetrokken Te Bradford heeft mias Hobhonse in een meeting die door Gladstone s zoon de Rev Stephen Gladstone gepresideerd werd het woord gevoerd Zy wees de gemeene be achuldiging tegen de Boeren vrouwen ingebracht ala zouden zy door de geringe zorg welke zy voor haar kinderen droegen verantwoordeiyk wezen voor dea dood van de Kurt zag zijn bezoeker opmerkzaam aan Hij was nu werkelijk nieuwsgierig te weien wat deze met de zaak had uit te staan Zou deze slimme vos pej slot van rekening er misschien zelf met deze mijnzwendelarij zijn ingeloopen Neen dat was niet denkbaar Gij weet echter niets ging Richard Seemann snijdend voort en het is dus misschien van belang voor u wanneer ik u meedeel dat ge daar zedeUjken teun hebt verleend aan een iKdrog van de ergste soort Het was hier zonder eenig ook maar schynbaar ander doel op de gemeenste ejtploitatie van kleine kapitalisten aangelegd Aha nu begon het Kurt duidelijker te worden Er bevonden zich in de omgeving van dezen man slachtoffers der firma Laudacher misschien hadden eenige zijner lagere beambten of van zijn werklieden geld bij de bedriegerij verloren dat het een betiriegerij gold betwijfelde mijnheer van Uechtritz en lUt was karakteristiek nu ook geen oogenblik meer zij hadden den chef hun nood geklaagd en deze kwam nu voor hun belangen op In overeenstemming met dezen gedachtengang viel Kurt van Uechtritz in U aat raiuchien wat ver Maar ik wil daarover met strijden inhoeverrc ge de menschen ten slotte toch onrecht doet U moogt me gelooven ot niet de zaak is mij hoogst onaangenaam Ik zal ze bg mijn collega ter sprake brengen en mij bekUgen Ik ben hier niet gekomen om het vuile werk voor hen te doen En wanneer één of eenige écktante gevallen van verlies ter uwer kennis zijn gekomen gelijk ik moet aaniumen too i mifrhwn de tommen zouden tnni zen verontwaardigd af Gebruikten zy ook gaarne huismiddeltjea om haar kinderen te genezen dan hadden die middeltjes zoo merkt zy zeer juist op da kinderen toch geen kwaad gedaan toen zQ zich nog op de hoeven bevonden De toestanden in de concentratie kampen te verbeteren zou meende zy meer tot de pacificatie bybrengen dan overwinningen of gouvernementsbesluiten Nadat tot dusver de agrarische pers over de uit Stuttgart gepubliceerde cgfera van het ontwerp tarief van invoerrechten oon hardnekkig stilzwygen bewaard neemt ze nu het air aan van groote teleurstelling en de Deutsche Tageszeitnng noemt bet invoerrecht van 5 5 M voor tarwe en 5 M voor rogge belachelijk ja een booze insinuatie tegen de regeering daar een invoerrecht dat werkfiigk iets tot stand brengt toch onmogeiyk door deze rogoling kan worden verkregen I e Deutsche Agrarcorrospondenz behandelt de aanvallen der liberale per op het tarietontwerp en spreekt de hoop uit dat ook de liberale volksvertegenwoordiger s het standpunt hunner iiers zullen innemen en tegen zulk een tarief zulten stemmen Ze xuUen zoo schrüft de Corrospondenz alle overtuigde agrarische vertegenwoordigers daarbij aan hun zgde vinden en zoo zal het naar ernstige agrarische overtuiging inderdaad njidereiide groote gevaar van zulk een tarief waarschyniyk afgewend worden met de regeeriug zou de agrarische pers zich eerst dan bezighoorion als een offlcieele bevestiging der getallen heeft plaats gehad waardoor de sedert jaren vol vertrouwen wachtende landbouw zoo bitter werd teleurgesteld De inscheping dor Dnitscho troepen in China welke naar het lieve vaderland terugkeeren maakt een versterking der Duitsche vloot devisie in de golf van Tsji li noodig B j de sedert bet begin der onderhandelingen voor Tong koe stationneerende kanonneerboot Suchs commandant de kapitein ter zee Dfthnhardt hebben zich do groote kruisers Kaiserin Augusta en de torpodoboot S 90 gevoegd De Kaiserin Augusta ankert voor Takoe en de S 90 verzorgt den posten telegraafdienst op de Peibo De in de laatste weken in de arabocht vereenigde schepen hot eskader kruisers zyn nu geheel en al uit elkander gegaan De aanvoerder van het eskader de vice admiraal Bendemann stoomt met het vlaggeschip Ftlrst Bismarck begeleid door de torpedobooten wens niet te groot mo fen zijn maar ik zou dat weet de hemel uit mijn privé middelen ze reiken niet ver toch wanneef men zoo weer iets kon goed maken Ook de eigenaara der Freie Zeitung zouden misschien te vinden zijn tot matige vergoedinRen Ik stel natuurlek voorop dat er sprake is van kleine luiden voegde hij er nu nog b na barsch aan toe want de ijzige terughouding van Richard had hem van zijn sluk gebracht Hij dezen dte het makkelijkst te helpen zijn worden de verliezen toch meest het sterkst gevoeld Een merkwaardig aanbo l was alles wat mijnheer Richard Seemann nu eindulijk droog hierop antwoordde Om de waarheid te zegtfcn was hij volstrekt niet zoo bizonder getroffen door de grootmoedigheid van dezen voorsbg dan veeleer het enorm onpractische daarvan hem in het oog sprong En wijl hij ala man van zaken de menschen met wie hij te doen had voorloopig steeds ietwat wantrouwend placht aan te zien zoo vermeende hij hier nieta te ontdekken dat de telaat gekomen vrees voor mogelijke onaangename gevolgen die het zich inlaten der krant met de Weener zwendelarij na zich kon slepen en den wensch deze te voorkomen Een merkwaardig aanbod had hg gezegd Mogelijk dat het u merkwaardig voorkomt zeide daarop mijnheer van Uechtritz zijnerzijds stijf U die van ridderlijke gevoelens natuurlijk geen idee hebt moest dat heeten Maar misschien vilt u toch zoo goed zijn mij mede te deelen wat er betreffende gewaande slachtoflers dezer onderneming ter uwer kennisse gekomen S 91 en S 92 naar Japan waar ook de Geier on de kanonneerboot Jaguar krnisen Na lange vermoeiende werkzaamheden vangen de bomanningen der schepen oen pleiziertocht aan waaraan schietoefeningen verbonden zyn De vico admiraal Kirchhoff neemt don dienst in bet Jan tse bekken op zich waar de kruisers Hansa Sesadler Bussard en de kanonneerboot Tiger onder zyn commando zyn gesteld Voor Tsing tonankeren de Hertha en de Schwalbe Te Washington is de correspondentie uitgegeven tusschen de regeeringen van Spanje en de Vereenigde Staten gewiaseUl in den tyd aan de oorlogsverklaring van 1B9H onmiddeliyk voorafgaande Uit do stukken moet biyken d t president Mac Kinley hot door Bismarck in 1870 gegeven voorbeeld ten opnicht van de fimaer depêche opgevolgd heeft en opzetteiyk telegrammen vervalschte of verminkte teneinde een oorlog onvormydeiyk te maken Den 27en Maart 1898 seinde staatssecretaris flay aan de rogeering te Madrid welko de verlangens der Amerikaansche regeering waren Aan dezo gaf Spanje ten deele voldoening mot de byvoeging echter dat ook op de andere eischen zou worden ingegaan indien president Mac Kinluy de Spaansche kuniiigm slocbta voor hot Congres wilde steunen Deze houding van het Spaansche kabinet hiold de president echter zorgvuhlig geheim in zyn medüdcelingon aan het Congres slecbts uit do verte toespelmgon makende op vage beloften van Spanje zuodat deze lautsto eenvoudig onopgemerkt bleven Kn ou brak do oorlog uit hoewel Spanje geneigd was algeheele voldoening aau de Vereenigde Staten te geven Do Amerikaansche pers behoudt oen algeheel stilzwygen oyer deze onthuiliiigeu Vernpi eidt Berichten Frxnkewk Max Kogis heeft te Sun Sebastiaan by zyn vriend Déroulède koffie gedronken Heden vertrok hy naar San Joan de Luz waar een antisemietiscb congres wordt gehouden en daarna zal hy via Parjja naar Algiers teruggaan Prins Henri van Orleans iioeft gisteren lichte koorts gehad Over zyn toestandzyn alsnog geen mededeehngen te doeu De Echo de Paris heeft we r eenbui van antl Duitsche gezindheid gehad en Gewddnde jlachtoffer 1 zeide Seemann scherp Wat bedueit u daarmee O allePmiDst uw waarheidszin in twijfel te trekken beste hoer Maar we weten dat de menSchen overdrijven en vooral dezulken als hier waarschijnlijk in het spel zijn In plaats van alle antwoord zeide Richard Seemann nu met een scherp vragenden blik u mijnheer van Uechtrit werkelijk niet meer omtrent de hier mag ik mij met recht van de daarjuist gebruikte uitdrukking bedienen de gewddnde firma Landacher Compagnie bekend dan wat zich uit de vage algemeenheid uwer fraaie volzinnen hier laat afleiden f Kurt vloog innerlijk op onder dezen laatsten steek op zi n gewetenlooze phrasenmiikerij maar hij was eerlijk genoeg dien al vurdiend te accepteeren en met stilzwijgen voorbij te gaan Mij persoonlijk absoluut niets antwoordde hij Want het wfts hem trouwens op dit oogenblik pas ingevallen dat de eigenaars der krant ten sbtte misschien bij de opbrengst dier nette speculatie mat een provisie of zoo iets geinterqtsseerd waren De fabrikaat zag den jongen nuih van adel thans met een soort deernis aan Hij moest hem wel gelooven Ik weet dus inderdaad racer dan gij zeide hij ditmaal zonder verdere scherpte Wordt vervokd