Goudsche Courant, zaterdag 27 juli 1901

Wreeti SpeorwegverMndlngen set GOUDA Zomerdleist 1901 Aansevaogen 1 Mei TUd vai GreenwJcli 4 ilUu la n Umn tot kyMila Op laa tnl a iV 90084 Ti U 0 H 88 IIJI 11 48 11 04 r 4i 8 8 17 t f 8 41 V 7 f S 4B 4 08 4 45 i 88 8 04 8 7 05 7 8J8l 88 4 58 l U 48 5 8 48 M 5 111 8 81 lt 08 4 08 4 14 4 5 5 18 8 4 84 7 I8 7 8 tO 8 4 47 10 0 m dl Ooaptgiia in Wa ni lib f 1 48 1 4 88 8 14 i 1 88 1 8 08 U ii 11 08 U 88 1 0 8 0 8S 1 08 1 liln nppUianlknrijl 7 48 8 8 ll 41 d s 1 8 08 8 84 00 I7 10 08 10 1 iMglWH p lu b p la Ut intadmte flODDi OBN H aOnw varw 10 8 11 18 l l 18 88 18 88 1 18 1 58 8 81 8 48 4 1 4 50 5 18 6 4 8 81 7 8 ll 8 1 07 I 587 8 8 49 10 8 10 48 iV H 1M8 1 4B U 8 uV l U 8 0 8 48 4 1 4 5 8 8 5 4 8 A l il ll 1 10 00 10 1 j i Uu 01 7 08 7 1 7 85 8 85 8 8 0J VoorSarg 8 88 J d lMi im Ut t U E 5 in Ii 01 S ln 44 10 11 11 18 11 88 li OO 1 80 1 40 i 7 4 00 4 18 4 87 5 1 S 7 01 7 41 7 88 8 18 40 10 881 10 17 1 8 4 48 88 4 10 88 1 50 4 88 8 4J 10 0 o o U U i 1 HSTIKDIM ri nm ioiid 8 18 8 11 8 8i 18 10 80 10 5 11 08 1 10 i it lt 1 07 4 48 6 1 8 8 48 81 i0 i 10 80 10 87 11 08 AmU W 8 01 8 58 10 10 11 04 11 48 18 7 1 57 S 8 It 4 7 80 i 4S S 44 85 104 11 08 11 47 11 8 Alut 0 8 1 S IS S 10 15 11 1 1 08 1 1111 11 8 40 4 17 11 5 48 8 01 0 S 1 iO 11 18 18 08 11 14 8 O l D 1 U T I O H il 18 00 18 8 l 8 1 4 8 J 40 8 1 I 8i 1 08 8 08 S 4S 5 04 r M Viut n 8 11 7 15 8 10 l 8 9 1i ll 11 1 18 11 11 80 1 11 8 101 84 4 4i 8 08 8 11 7 0 8 1 I8 48 kmÊi W 84 8 47 7 80 8 i 8 41 10 48 11 8018 411 01 l tn 8 18 l U 8 018 11 8 88 7 1 8 1 40 10 01 louil 7 08 7 81 8 11 l i il 10 18 10 14 11 1 1J8 1 1 18 4 184 14 47 7 07 1 4 84 1I 1047 1141 10 14 10 4 T n F tsK is iis SS if t i ZtZ 1 iM m2 w w ditmaal al beel mal Het blad namsltjk waarschuwt tegen de groo e booten uit Bremen en Hamburg die te Cherbourg aanleggen In oorlogntp zal Frankrök aldua de Echo via Cherbourg een invasie van Duitsche Boldaten krijgen aangevoerd met de groote Puitsche booten die in deieoorlog haven uitmuntend den weg weten I De krijgsraad van Oren Algiers veroordeelde gisteren den soldaat Wardara vanhet vreemdelingenregiment ter dood Wardava had den korporaal Tiisot met zgn geweer de hersens ingeslagen en hem daarnauit het venster van de kazerne gegooid Mevrouw Olzewska die op ministerBaudin heelt geschoten verklaarde voorden rechter van instructie dat zg eigenlijkminister Dolcassé had bedoeld Maar dezereed haar voorbij m t z ia vrouw en zijndochter in zijn rijtuig en zü wilde geen onschuldigen trelfen De rovolver waarmee zijschoot blijkt inmiddels een zeer onschuldigspeeltuig Op de Franjch Duitsche grens opFranseh gebied hebben Fransche en Elzasser schooljongens tegen Duitsche collega sgevochten Er waren wat bloedneuzen enblauwe oogen Niettemin vinden we in enkeleFransche kranten melding gemaakt van un grave incident de fronttere Een nieuwe proef met een onderzeeacho boot is bij de Fransche marinemauoenvres schitterend geslaagd De Horse voerdes nachts van Hivre naar Cherbourg zonkvoor de reede van laatstgenoemde stad en onder opgemerkt te zijn wierp het torpedo s naar den kruiser Oocyte dien vanalle zyden omvarend Ten slotte rees de Morse weer en de commandant ging naar de Coc te waar hü bij den admiraal Fonrnier zgn opwachting maakte met de mededeeling admiraal ik heb de eer u mede te deelen dat ik nw schip in den grond heb geboord DiiiTScniiiiD De gezanten van Marocco zQn vrijwel onopgemerkt nit Berlijn vertrokken Er moeten echter voor Duitschland niet onbelangrijke tractaten zijn gesloten het mag o a postkantoren openen te Fez te Akkaesa en te Mequinèz en in verschillende havens krijgt het eigen ankerplaatsen Woensdagmiddag is ook Otto het lidvan den raad van administratie der Frebetrocknnng gearresteerd on dus wéér eenvertrouwensman in het schandaal betrokken ËKOKLAXD Eergisteren heeft het hof den zwaren rouw om Victoria s dood afgelegd en den halven rouw aangenomen Reuter deelt mede dat omtrent een buitenlandsche reis van het koningspaar nog niets is vastgesteld f ♦ 4 4 t 0 8 04 T ll 7 88 4 8 41 f 1 8 01 8 81 8 11 8 04 I 8 17 8 10 7 8 f 41 khiM bM Mtla Bottndam Bwn Rottanlui D F Ssttardui U Oapallt HIaawwkiik HoordrMht eida i illMa 1 7 18 8 87 8 41 7 8 18 7 8 t OI 7 5 l 7 88 a 08 t l Qoid Zavrah Moero 8Ml MrZ Vaorbarg Uh d 07 8 81 I e 7 50 8 18 8 10 5 88 8 48 8 08 tOUli Oud w Woud UttMkl 8 18 I t8 8 8 1 8 8 41 7 04 8 11 Op het congres tegen tuberculose heeft professor Brouardel een voordracht gehouden waarin htj zich ernstig verzette tegen de meening van prof Koch dat melk en vleesch van tuberculeuse runderen niet zéér nadeelig zou zijn Hij eischte streng toezicht op de melkerijen geiyk dat in Noorwegen gebeurt Ook hy achtte het boven allen twijfel dat tering te genezen is en krachtig drong hy aan op verspreiding van bgzonderheden over tering onder de minder ontwikkelde bevolking BINNENLAND President Kmger is gisterenmorgen met de heeren Eloff privaat secretaris en dr Heymans lyfarts om halftien per rgtuiguit Hilversum naar Utrecht vertrokken en van daar per spoor naar den Haag gereisd waar het gezelschap te 11 40 aankwam De President neemt eenige dagen zgn intrek te Scheveningen by den heer Wolmarans teneinde te midden zgner persoonlgke vrienden wat afleiding en opbeuring te zoeken in deze droevige dagen Van verschillende zyden uit binnen en buitenland bigven nog steeds bewyzon van deelneming in het verlies van Z H Ed inkomen Denkeiyk zullen heden avond de namen van do nieuw ministers in de Staatscour iiit verschgnen Naar wy vernemen is de samenstelling als volgt Buitenlandsche zaken mr B Melvil baron van Lynden lid van de Eerste Kamer Justitie mr J A Loefl lid van de Tweede Kamer j Binnenlandsche zaken mr Th Heemskerk wethouder te Amsterdam Financiën mr 1 1 Harte van Tecklenburg lid van de Tweede Kamer Landsverdediging oorlog en marine gecombineerd wanrscbgniyk de heer H Seret lid van de Tweede Kamer Waterstaat handel en ngverheid dr A Knyper lid van de Tweede Kamer Koloniën jhr mr T A 3 van Asch van Wyck lid van de Eerste Kamer Do bedoeling is om zoo mogelgk tegen October een nieuw departement voor arbeid landbouw en onderwys in het leven te roepen aan het hoofd waarvan zal staan dr A Kuyper terwgl alsdan als minister van waterstaat zal optreden mr C J de Marez Oyens thans administrateur aan het departement van waterstaat handel en nyverbeid Het loodswezen zal by waterstaat worden gevoegd terwyi het niet onmogelgk is dat de postergen en de telegrafie onder binnenlandsche zaken zullen komen Op het 26e Nederl Taal en Letterkundig Congres 26 29 Augustus te Nymegen zullen 0 a spreken dr Mansvelt super intendent van onderwgs in de Zuid Afrikaansche Eepubliek over De toestand van het Nederlandscb in Zuid Afrika prol iVédericq en F B Coers Fz over het Lied in verband met den Nederlandscben stam de beer Cornette van Antwerpen over het Tooneel dr Schaepman over de waarde der kennis van de Nederlandsche historie voor den Nederlandscben stam in den vreemde de heer Tutein Noltheniua over hot Nederlandsch in Amerika de heeren Qlockener Brousson en Haanstra over den toestand van het Nederlandsch in Oost Indie prof Vercoullie over Middelen om de algemeene spreek en schrgttaal in Vlaamsch België meer ingang te doen vinden Misschien zal dr A Kugpor het Congres bgwonen lOTTIKDali 40 V 48 7 88 10 18 10 10 38 10 48 10 4 10 8 11 18 11 84 11 47 10 14 Het uitvoerend comité verzoekt de spre ker ook die voor de afdeelingen die zich nog willen laten inschrgven met het oog op de samenstelling van het programma dit zoo spoedig mogelgk te doen De gelegenheid om zich als lid van het Congres te doen inschrgven is nog steeds geopend bg den secretaris van het uitvoerend comité mr C G J Bgleveld Keizer Karelplein te Ngmegen Onder de feesteigkheden die met dit Congres gepaard zullen gaan verdient vermelding een groot avondfeest op het Valkhof dat bg die gelegenheid schitterend zal worden geïllumineerd Aan een zeer uitvoerig schsgven uit de residentie aan De Tijd waarin omtrent de crisis geruchten grootendeels herhaald wordt wat reeds in andere bladen is vermeid kunnen wy nochtans het volgende ontleenen Omtrent de mogelijkheid vau het ojilreden van een katholiek ministerie van buitenl aken beet het Denkt men even na over de muetlgke positie waarin een kalliolieku ramist van buitenlandsche zaken zuu komen te staan ten opzichte van liet vra igstn c van het herstel onzer legatie by den U Stoel dan is het eenigszins inoeiiyk aan te nemen dat aan een katholiek in de gegeven omstandigheden de portefeuille van buitenlandsche zaken zal zgn aangeboden of dat hg zoo dit laatste al het geval mocht zgn deze heeft aangenomen Dit belet niet dat als toekomstige minister van buitenlandsche zaken een paar katholieke gezanten alsook zeker katholiek Haagscb Kamerlid door velen worden aangewezen Van den heer Lohman gedoodverfd als aanstaand voorzitter van de Kamer zegt de correspondent Als zeker mag worden aangenomen dat deze betrekking voor bgna niemand begeerIgk dit allerminst moet geacht worden voor den heer Lohman vooreerst omdat hg daardoor zou verhinderd worden om gelgk hg gewoon is deel te nemen aan bet debat over elk wetsontwerp van beteekenis in de tweede plaats omdat het hem met zgn prikkelbaren aard meer dan anderen moeite zou kosten als president der Kamer de noodige kalmte te bewaren bg heftige tooneelen zooals de Kamer sinds socialisten daarin zitting verkregen reeds meermalen aanschouwd heeft en zooals in de toekomst in toenemende mate te verwachten zyn Ongetwgfeld bezit de heer Mackay veel meer qualiteiten welke in hem een geschikt opvolger doen zien van den heer Gleichman om te zwggen nog van de omstandigheid dat de heer Mackay reeds eenmaal het voorzitterschap gedurende geruimen tyd op waardige wijze bekleedde De lange duur der crisis zou voorts wel verre van aan gebrek juist aan emberras dn choix van candidaten voor het ministerschap zyn te wyten In een noot waarschuwt de redactie evenwel tegen het geloof aan crisisgeruchten waarbg zy het bekende bericht van bet Nieuwsbl v Ned als volgt nog eens tegenspreekt 10 14 8 S 8 80 7 10 7 88 7 8 7 00 7 54 8 08 11 08 1 18 10 80 10 48 S 48 10 84 5II 11 18 i 4 8 07 4 Van de hardnekkigheid waarmede somtyds geheel valscbe berichten worden volgehouden levert een sterk voorbeeld het Nieuwsblad voor Nederland van heden Op grond van een onwraakbaar getuigenis sedert nog aangevuld met dergelgke getuigenis omtrent een tweede mededeeling van gelijkea aard in het zelfde blad verklaarden wg hetgeen daarin voorkwam omtrent een zeker onderhond niet slechts onjuist doch volkomen onwaar Toch houdt bet blad zyn beweren staande on vraagt ons tamelgk naïef wat dan wel in de bedoelde mededeeling onwaar wa f Hierop past slechts éen antwoord alles In het algemeen publiceercn wg ia ons blad ongaarne namen van zegslieden tonder verkregen toestemming Wil de redaotie van het Nieuwsblad v N die kennen dan zgn wg evenwel bereid ze haar mede te deelen De redactie zal ze trouwens zelf reeds vermoed hebben hy wie wy ons te vervoegen hadden lag voor de hand Gemengde Berichten De commissaris van politie in de 5e sectie te Amsterdam verzoekt opsporing van E 8 48 jaar aommissionnair in diamaat laatst wonende te Amsterdam Hg wordt verdacht van verduistering van ongeveer f 25 000 diamant en heeft zich vermoedelgk de laatste dagen in België opgehouden o a in Ostende en Meohelen in gezelschap van zgne vrouw en 14 jarig dochtertje Hg spreekt HoUandsch Franseh Duitsch en Engelsch Zyue vrouw eene in het oog loopende persoonlgkheid knap uiterlgk flink gebouwd Bg ontdekking wordt zoo spoedig mogelgk bericht verzocht daar vooralsnog de verduistering niet is gebleken en zgne aanhouding van omstandigheden zal afhangen In het raadhuis te Hiilegersberg sloeg de bliksem terwgl de burgemeester en de ambtenaren aanwezig waren Denkelgk kwam hg door een schoorsteen sloeg van een fonteintje der waterleiding het kettinkje stuk en ontlastte zich vermoedelgk door den afvoerbuis naar het riool Te Scheveningen zgn oergisteren 4 vreemdelingen aangehouden die vermoed worden te behooren tot een internationale dievenbende Uit ingewonnen informatiën bleek dat een paar dezer personen die zeer i et als heer gekleed te Scheveningen vertoefden in België zeer slecht bekend staan en daar te lande ter zake van verschillende miadryven als oplichting valschheid in geschrifte enz herhaaldelgk veroordeeld zgn Het viertal is thans over de grenzen gebracht Men schrgft uit Haarlem Met de staking aan den bouw b de libhttabrieken wordt het er niet beter Op Eergisteren zetten de metselaars geholpen door grondwerkers den arbeid voort doch nadat s avonds een vergadering had plaats gehad in het Volksgebouw staaktAta gisteren ook de metselaars Volgens de opzichters op de werken i dit een gevolg van het ontbreken van opperlieden maar de laatsten vertelleti dat de metselaars zich met hen solidair hebben verklaard en dat onderling is besloten dat geen opperman aan den arbeid zal gaan bij een nieuw aan te nemen metselaar en d t omgekeerd geen metselaar een vreOmden opperman wil hebben om steenen aan te drafen 1041 u lüi W i l 8 01 8 88 1 8 8 18 10 08 8 4 t 10 17 M e F10 1 8 48 4 10 1 10 84 10 18 10 48 11J 10 4 U l 11 57 Overal zyn nu posten uitgezet aan de spoor aan de toegangen tot de stad aan de trams ent om eventueel van buiten komend arkvolk te weren Verder doorkruisen groepjes stakers de stad doch zeer ordelgk Zg hebben besloten totaal geen drank te gebruiken De metselaars die nu taken verdienen f 0 28 per uur De gemeente eischt een beuling van f 0 23 Zg eischen geen loonsverhooging I De Opperliedsubond uit Amsterdam leidt Dl de staking Eet sovialiatische raadslid Groot was gisterochtend een tgd lang met de stakers beziR De juwelier P te Weenen was sedert jaren ongelukkig getrouwd geraakte bovendien financieel in droeve omstandigheden en kwam ten slotte in handen van den rechter Nadat hy zgn straf zes weken uitgezeten had vond hy zyn huis leeg en rgn vrouw met hare vermogende zuster naar de baden Hg semde haar toeo dadelgk dat hg tot haar zou komen Maar aan het station trad een vreemde heer op hem toe die zich voorstelde als burgemeester van de badplaats waar zgn vrouw was en als innig op haar verliefd Hg bood den juwelier 40 000 kronen indien hy afstand wilde doen van i jn vrouw Deze na veel aarzeling stemde ten slotte toe stond zgn vrouw al ontving 40 000 kronen en begint met een nieuwe zaak een nieuw leven Een 7 arige knaap Ch V te Leiden werd eergisterochtend ongeveer 10 uur uitgezonden om een boodschap te verrichten doch keerde niet terug Toen na geruimen tyd het kind niet thuis kwam werd bg de politie aangifte gedaan van de vermissing waarop een onderzoek volgde Verschillende geruchten deden de ronde o a dat het ventje zou gezien zgn in gezelschap van een heer van een kermisklant enz Zooals begrgpelgk werd toen aan ontvoering gedacht hetgeen de taak om een spoor te vinden zeer bemoeilgkte Na verschillende aanwgzingen toog de politie aan het dreggen in de Oude Vest dicht hg de onderlgke woning en werd de knaap levenloos opgehaald Een draad wol welken het kind nog in de hand had doet denken dat het ventje daarmede vischjes heeft willen vangen en dat hy toen te water is geraakt De oorzaak waardoor de pleizierboot Ceres eergister zoo laat te Amsterdam terugkwam was de volgende Des avonds uit Muiden vertrokken werd de boot overvallen door een zóó dikken mist dat de gezagvoerder het raadzaam achtte op de Vecht bg Nichtevecht te bigven en den ochtendstoqd at te wachten Daar ziJn in Indië enkele intercommimale tdeioouverbindingen Maar de fiscus vreezende dat zy afbreuk zouden doen aan de opbrengst der telegraaf heeft bg het verleenen van de vergunningen zich een zwaren cgns bodongen De verbinding Batavia Cheribon ïegal Pekalongan Semarang Soerabaja ontviBR in 1899 bruto f 60 569 en in 1899 f 67 269 en moest aan den lande een cgns betalen van f 31 544 en f 36 576 Geen wonder dat andere vergunningen niet in exploitatie werden gebracht De Itjn Batavia Buitenzorg Soekaboeml had in 1899 een bruto ontvangst van 1 1266 en moest daarvan f 297 als cgns betalen Het einde is dat zy eerstdaags opgebroken wordt Van de verbinding Batavia Soerabaja wordt gezegd dat op de tnsschenkantoren Cheribon Tegal en Pekalongan f 3000 per jaar wordt toegelegd zoodat ook die kantam met sluiting worden bedreigd De slsipmoordenaars van de intercommuiaie telefoim hebben eer van hun werk zoo schrijft de Locomotief Ken denkt wij weten niet jnist hoe lang reeds in Indie over staataezploitatie maar in afwachting vin een beslissing houdt man alle ontwikkeling van het modernste der verkeenmlddelen tegen Daarom betaalt het publiek voor een telefonisch gesprek tussehen Batavia en Semarang f 5 tussehen BaUvia en Soerabaja t 6 tnsschon Semarang en Soerabaja f 3 50 per drie minuten Het Parysche blad Le Francais meldt dat een der fraaiate diamanten naar Amerika verhuist Het is een steen welke in 1894 in Zuid Afrika is gevonden en te Amsterdam word Blep n Hy weegt 60 karaat veel minder dan andere beroemde steenen maar moet bgzonder fraai van vorm en kleur zgn Het plan bestond dit kostbaar stuk dat den vaidscheo naam van Prins Eduard van York had gekregen aan te koopen ais geschenk Toor den Britschen koning by gelegenheid van zgn kroning De Engelschen die bos vont zulk een schitterend cadeau wilden aanbieden boden er aan den eigenaar het bektnde DiamantSyndicaat een hooge aam TOOT binnan 8 maanden te betalen Itaat toen kwam de heer Jeanne de Paryscheagent van do New Yorksche diamanthandelaars Smith Co met een bod van 500 000 francs contant Voor deze som werd dekoop gesloten naar men meent voor rekening der heeren Morgan Astor en Vanderbilt die dan nog vrg wat invoerrecht te betalen zullen hebben Gisteren is een vertrouwd persoon met dat stukje zuivere koolstof naar New York ingescheept Men meldt dat de ponteniers eergisteravond te Alblasserdam in het geheel niet gepatrouilleerd hebben De burgemeester had de regeling dat de herbergen s avonds 10 uur moesten sluiten ingetrokken In verband hiermede is alles rustig gebleven zoodat het detachement ponteniers gisternacht om 12 uur naar Dordrecht kop terugkeeren Om één uur waren de ponteniers te Dordt terug Uit Alblasserdam schrgft men het volgende De ongeregeldheden en het groote tnmnlt der vorige avonden hebben de kermisgaugers niet weerhouden Woensdagavond de herbergen te bezoeken Tegen 10 uur waren deze meer dan vol Nu echter geen bevel tot ontruiming gegeven werd bleef alles rustig en is de Woensdognaoht als een gewone kermisuacht voorbygegaan De ponteniors die met een boot aan do werf van de heeren Smit lagen behoefden geen dienst te doen De toestand van Vogel die Dinsdagavondin den schouder werd gewond ia hoogstgunstig Dordr Ct Op 23 24 en 25 September zal te Amsterdam ho tweede Internat Congres gehouden worden van geneesheeren verbonden aan LevensverzekenngMaatschappgen Het eerste Congres een paar jaren geleden te Brussel gehouden toonde het belang van dergelgke bgeenkomsten Uit nagenoeg alle landen van Europa en zelfs nit Japan traden deelnemers toe Wat is bet doel van dit Congres f Volstrekt niet hot scherper maken van het geneeskundig onderzoek waaraan zg die hun leven willen verzekeren zich moeten onderwerpen Mogeiyk leiden de beraadslagingen zelfs tot een tegenovergestelde uitkomst en wordt het aantal geweigerde verzekeringen dientengevolge niet groüter maar kleiner De eerste vraag die de geneeskundige te beantwoorden heeft is Heeft de candidaat verzekorde al dan niet de normale levenskans en zoo niet is de afwgking van dien aard dat hg moet worden afgewezen ot onder bezwarende voorwaarden toegelaten P De heer van Groningen redacteur der Telegraal die bg den feestelgken intocht van het Koninklgk echtpaar te Schwerin onder de paarden der cavalerie geraakte is bgna geheel hersteld te Amsterdam teruggekeerd Een aardig staaltje vernemen wg zegt de redactie uit den mond van heer van Groningen dat getuigenis aflegt van de harteIgkheid van de inwoners van Schwerin tegenover onzen verwonden landgenoot en diens echtgenoote Toen deze laatste zich met een der aardige stoombootjes die het Schwerinei meer bevaren naar Zippendorf begaf en zg een kaartje wilde nemen kwam de kapitein naar haar toe met een Nein Holland bezahlt nicht en hy liet niet af voor mevr V G een passe partout had aangenomen voor zgn boot en zg de belofte had afgelegd dat zoodra haar echtgenoot weder zoover genezen was dat hy kon nitrgden deze naar zgn stoomboot zou komen opdat onze vriendelijke kapitein met hem een rondreis over het geheele meer zou kunnen maken Nog op den voorlaatsten dag van zyn verbiyf te Schwerin bood een aanzienlgke dame aldaar den heer v 6 voor zgn vervoer per spoor een gemakkelgken ziekenstoel aan STADSNIEUWS GOUDA 26 Juli 1901 De Vryzinnig Democratische Kiesvereeniging heeft op hare gisteravond gehouden Vergadering besloten de candidatuur van Mr H Fh de Kanter te stennen De minister van binnenlandsche zaken brengt ter kennis van belanghebbenden dat met 1 September aan de rgks hoogere burgerschool met 5 jarigen cursus alhier te vervullen zgn de betrekkingen van tgdelgk leeraar in a Engelsche taal en letterkunde 5 lesuren s weeks b geschiedenis en Nederlandsche taal enletterkunde 11 lesuren s weeks e wis en natuurkunde 15 lesuren s weeks d Fransche taal en letterkunde 14 lesuren s weeks e Hoogduitsche taal en letterkunde 12 i 14 lesuren s weeks Zg die voor een dezer betrekkingen in aanmerking wenschen te komen gelieven zich vóór 6 Augustus met vermelding van het aantal dienstjaren door hen aan eene hoogere bnrgenchool of gymnaiiom doorgebracht aan te melden by den inspecteur van het middelbaar onderwys dr J Campert te s Gravenhage Beroepen hg de Ned Hervormde Kerk te Gorinchem ds J G Deur alhier MooiiBEïcuT Als leden voor de commissie tot wering van schoolverzuim hebben bedankt de heeren J van Gennep en D Nugteren Heden avond zal bg den heer den Braber alhier een politieke vergadering worden gebonden Als spreker zal optreden de heer Idenburg candidaat voor de Tweede Kamer Belany i ijke prijsvermindering VAN A VAN OS z Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Telepheou to if U urs vuii iiisloniaiii Vrkrs Slothr 71Él 7 Vi 3 i VS 90V iV 81 l 84 l tt a TV 8 SI 86 101 S8 90 881 75 481V 85 JULI IDIUANl Urt Ned W 8 SVi iltto i1i o dit 8 duo dito dito 3 HaNa LUbl Houill l8Sl tS 4 LTALII laiehr TiuK 1888 81 5 OolTllia Obl in i apier 1888 I dito ID K lver IStlS 5 l oaTueu O l met c oupou 8 dito tmlcfll H ion 1 41 llli l l D Obl Binnool I8S4 4 dun ÖMons 1 8Ü 4 diUbiiKolha 188 4 dito bij Hop 1889 VO 4 dita m ttood leuu 188S I dito dito ditu 18 4 5 8PA lJ Psrfiet irbuld 18S1 4 ruiinH Oeiir Coii leni 18K0 4 Gfl leBiiinu BBMO D Gec leemn MrieO ZdiuAh Up obl UU Mmoo Üb 11 Sob 18110 6 ViKiztIlLi Olil oniiep 1881 4 AWSTIEDU ObliKitian 18116 8 BoTTCUIl Stsd Itwu 18 4 8 NlD N Afr U iidel i a ud Arendub Tab M CertifiMton DeliM t sbappi dito Am Hypotlieekb paudbr 4V I Cult Mij der Voratenl aand Gr Hypolhoekb pandbr 4Vi Nederlaodai tie bauk aaad Ned ilandelmaatiob into N W Pao Hyp b pandbr 81 Eott Hyiiotheekb pandbr t l Utr Uypotbeekb dito 4 OoffriNE Oiiat HunK bank aand Ruit Hypotheekbauk paodb Ambuka Eqnt hy poth pandb 4 I 55 m 8V 100 9 ai 814 140 SI lOSV Vé Mai L a Pi Lien o rt 8 72 N D HoU U Spoor w Mij ind 112 Mij totBipl v St ap und lU l Ned lad Spoorweg m aand 888 Nad Zuid Ab Spm aud 8 dito dito dito 1891 duo 4 i Inu Spoor l 1887 89AEobl Zoid ltal Sp mij A H obl S PoL Waraehau Weeneo aand RoiL Gr Ru Spw Mijd obl 4 Baliiaohe lito aand FaalowB dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 6 ICnnk Ch Azow Sp kap obl 4 dito dito obliK 4 A HIUU Cent Pao Sp Mg obl i Ohio k North W pr O aaud dito dito Wm Potar obl 7 DenTer k Rio Gr Spm eert T a Ulinoia Central obl lu ROud 4 I Louiar k Naahillli Cel r aand 107 Ueiico N Spw Mu lebyp a 8 lOSUiia K uur 4pCt pref und N Tock Ontaaio k Weat aand 8e i Penn dto Ohio oblig 8 I OregOB OM lo hyp in gond S 104 4 8t P aL Uinn k M nit obl Un Pm Hooflgn ob ig 6 dito dito Lino Col Ie byp O 6 OiXiDA Cm South Ohert T Mind 89 Tm o Ilw k Na lo h d c O 84 Amitard Omnibua Mjj aand i O Eottord TnoiiiroKMMU a nd NlD Stitd Amaterdam aand I 101 Stad Rotterdam und 8 10 1 BiLsn StMl Antwarpen 1887 8 10l 8tul Bruaael 188e8 l lOSV Hoira TheiaaRegullrGiiaelBok 4 lig Oamna StaaUlaenig 1880 5 1171 K IC Ooal B Or 1880 8 101 Sru Sud Madrid 8 1888 41V NlD Tor B z b Spoel eert I van de nog voorhanden Mantels Costumes en tegen veel verminderde pryzen U SAMSOÜl ISBC31j iJv£E VEESLAG der Vereeniging Hulpbetoon voor eeriyke en vlgtige armoede over het jaar 19Ü019Ü1 Set is ons een groot genoegen een overzicht te geven van het ö6Bte jaarverslag onzer Vereeniging Dank zy de sympathie en medewerking van vele leden zoowel binnen als buiten de stad bleven we in staat gebtold onze vrouwen geregeld weik en waar noodig ondersteuning te geven Het Bestuur onderging eeue groote verandering door het vertrek van onze geachte Presidente Mevrouw Wernink van llavesteyn Tui vau jaren behartigde HKd do belangen ouier Vereeniging mot bizonderen yver en toewyding Dour veler welwillendheid steeg het aantal geplaatste loten onzer loterg tot 900 Wg bevelen haar tegen dezen winter wederom met warmte aan daar we veel genaaide goederen m voorraad hebben en de verkoop daarvan gering is ün en hartelgken dank aan Heeren Kegenten en Duoies Uegentessen van het Oude Mannenhuis voor de soeplgsteu waarmede we onze gezinnen steeds eer verbigden Door Dames Kegentebsen van bet Oude Mannenhuis worden we voortdurend van breiwerk voorzien waardoor we uu een doolstoin meisje ook uan werk kunnen helpen Wg nemen deze gelegenheid waar om er nogmaals op te wgzeu dat ouZe Vereeniging zich ook bela st met t laten naaien van lijn werk Mej Hoest van Tjiinburg en Mevrouw van Iterson Graaliand stellen ztch gaarne steeds beschikbaar tot t in ontvangst nemen daarvan an belangstellenden wordt tevens medegedeeld dat de rekening on verantwoording ter inzage ligt ten huize van Mevrouw Brouwer van Oldenborgh Gouwe C 26 Namens het Bestuur dor bovengenoemde Vereeniging Mej BOKST vak LIMBUÈG Prmdenté Mevr J M vis ITEESON GaiAPUKB StorttareaH VEKSCHEIDENHEID De legermanoeuvres zgn dit jaar ongelukkig wat het aantal slachtollers betreft Onlangs verdronken een aantal Duitscliu geniesoldaten by het opslaan van een brug en nu zgn Dinsdag zeven Fransche kurasslors die m een bootje do Seine by Brillanconrt moesten oversteken te water geraakt met het ongelukkig gevolg dat drie hunner verdronken Een ondernemend man vroe den burgemeester van Nieuw Beierland om op de aangrenzende terreinen een kermis te mogen houden door aldaar te doen plaatsen kramen draaimolen paardenspel enz maar kreeg ondanks zgn aanbod van t 25Ü vuor de algemeene armen een afwgzend antwoord zells wat hg ook zon bieden de toesteBiniog was niet te verkrggen Nu werd een bekwaam advokaat geraadpleegd en deze was van meening dat de aanvrager gerust zgn gang kon gaan en geen toestemming van den burgemeester noodig heeft omdat de politieverordening allen rechtsgrond mist en dus niemand het hem kan beletten Daarop is terstond met den bouw van spellen kramen en draaimolen begonnen Burgerlijke ataud Uoordreobt GEBOREN Gerrit ouders H T Tier en L Verstoep Johan ouders P J do Witt en J J Kooy Geertruida Johanna ouders T Atteveld en M Steenbergen Petrus Johannes ouders P J de Knegt en T Boon ONDERTROUWD F Vink en J van Vlaardingen OVERLEDEN J Ooneugeiyk 1 maand Aiivi iiTi f Tii ï De Heer en Mevrouw TEBSTEEÖ Kbub geven kennis van de geboorte van oen Zoon Gouda 26 Juli 1901 GEEN BETEE adres voor M sminm SCUOKÜi ITEUK als bel XoonlbraliaDyi èmn m L iar snin i itzijii Kleiweg E 30 tegenovei de Kleiwcgs teeg Aanbevelend C S MI l ft Alle teïaratitn en aangemeten werk