Goudsche Courant, maandag 29 juli 1901

Verkiezing in hel District Gouda voorde Tweede Kamer der Staten Generaal Re Vrijzinnige HIeswereenIgIngen In genoemd Rl§lrlcl iiebbei eenparig en In overeen§lemmlng mei een grool aantal ander kiezers lol Candidaat voor de Hamer gesteld en bevelen mef allen aandrang lol TROUWE OPÜOIII T ter siembu § op 30 Jul a § aan den Heer f HPHJERim te XÏ X X E lv £ Maandag 30 Juli 1901 40ste Jaargran£r No 8565 fiOÜDSCHE COIRMT J ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Q Telefoon Ak ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 6 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters wonlen berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 urn des midd Telcfaon o M De üit ve dezer Cïourantgeschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 70 Afzonderiijke Nommers VTJF CENTEN Het Bestuur der Centr Lib Kiesvtreeniging in het District J M NOOTHOVEN VAN GOOR Voarxitter D RÜYTER Secretaris HermIsGoiida 1001 SCHOUWBURQLOaE S t n d p 1 a a t fi o R o o ï E M A E K T NEDERUNBSCUE MEELVEKEENIGING goedgek bij Kon Beslait van 21 Mei 1H95 van AMSTERDAM DlJfSDAO 30 JVLI Opeaingsvoorstelling 118 de UPVOEBMC VIN OP HOOP VAN ZEGEN Spel van de Zee in 4 bedrijven van HEKMAN HKIJEHMANS Jr schrijver van Ghetto en Ilel Zmmdt iJeboU 0 Door gelieel Nederland met uitbundig Bucoes opgevoerd Aanvang 8 uur Voor prijzen der plaatsen enz zie groote en kleine biljetten ZU KOMEN Mr CBARLEfii tnet i n 6 gedretseerde Leeuwm Chambly en Hardec de beroemde Illusionisten Broliiers H ilK tL met hnn gedresseerde dieren Clown TREOT e Gebr ALBEHTI ENZ ENZ WAAR aebroedersSTEENSMA Bloemisten Turfsingel TELEPH No 114 Bieden san om thans te planten prachtige Varlteiten van GAGTllS DAHLIA S welke den geheelen Zomer met prachtig gevormde Bloemen prijken en doorbloeien tot de vorst Intreedt VEHDER HET BEKENDE innsECTeiv cider dat door bijvoeging van 40 deelen water alle insecten doodt on voor planton bloemen on vruchten onschadelijk is Liter f 0 50 Lller rO 80 Liter f 150 Op het Atelier van I 9AMS01M kunnen tegen flink salaris gedurende het aele jaar voor vast Coslomerukkenwerkslers geplaatst worden TE KOOP ol TE HUUR Twee Heerenhuizeii Te be Zenuw en Maagliiders ordt it oiertniging als een werkelijke hal wordt i in den nood het boek aanbevolen l i j Na ontvangst van adre per briefkaart ordt dt boekio franco per po t loegeaondeo door BLOKFOEIi S Boekb aaltbammw aan de Oost en Westhaven beidon van Gas en Waterleiding voorzien Te bevragen bij IZAAK CATS papier Lange Tiondeweg D 29 Öouda GOUDA JULI 1901 De Afd Gouda van het ALG NED WERKL VERBOND heeft op hare laatst gehouden vergadering beslotpn de andidatuur van Hr H FIi DEKA IITEB te steunen Niemand blijve thans thuis opdat hij slage W ROEPERS Voorz J N DE GROOT Secr C VAN ARDENNE Penn M HOOGENSTEGER j C J VAN DER WANT L REPARON De VRIJZINNIG DEMOCRATISGHE KIESVERERNIGING Afd Gouda heeft op hare vergadering besloten deCandidatuur van Mb H Ph DE KANTEB te steunen Kiest daarom op a s Dinsdag Hr H Ph DE EANTEB C VAN ARDENNE J BOJAWAL W ROEPERS P M VAN WAAS H J VAN WEELDEN Stoomcarrousel Eiectrieli standplaats tegenover Cafe de Harmonim Deze als laatste nieuw gemonteerde naar de eischen des tflds ingerichte STOOMCARROUSEL SALON met öuitengeuHme groote electritehe verHahting zoowel binnen als buiten waarbS worden gepresenteerd prnchtvoUe gondels v Gondeljacht KONINGIN WILHELMINA Gondeljacht van SEQÜAH Gondeljacht VENETIË TRAKHENER HENGSTEN en ARABISCHE PAARDEN ABONSBMBIfTBOBKJXa iÊthoudende IS ritten ü 0 eent beluOiM de entree Minzaam aanbevelende AINTOOIN BEN KR Anll§epll§elie Tandpoeder en Jtnllsepllseb Mondllncluar van K ASSVTO Tandarts te Oravenhage OVERAL VERKRIJGBAAR Agent voor Nederland G USSELSTIJN Blauwstraat Gouda ADYEETENTrÈN in alle Couranten worden aangenomen door het A verleaile Bareaa van A BKIi KNAN ZOON FEANSCHE STOOMVEEVEEH cheiiilscbr Wasscberij VAW H OPPEMHEmiËK IS Krnittkade Rotterdam ebreretiM ril lo r Z M den K onian der Beljjen loofddepót voor GOUDA de Bear H G TRlJSUIJItG Korte Tiendewegf D 7 Specialiteit voor bet itoomea en TerrtBWi ftllti HeereD n Oamesgarderoben olioolr Kindergoederen Hpeciale inrichting roor het atoomen fU ucbe mantels veeren bout euE $ QordQnen tafelkleeden ens worden dmt i $ □ ieuwflte en laatste métfiode geverfd Meuw unovertroltea Frof Ür Liebera welbekend MIQW KBAOBT ILIX Alleen eelit met Fibriekuaerk tot TOortdQrende radieale en tekere genezing vftn alle wtfi de meest hardnekkige MëtiuwMiekterif vooral oatataaa door afdwalingen op jeagdigBn le d j enezing van elke sw ta ffiee Benauwdheid Hoofdf n Hartklopping MaagpfB slechte apQiveriering Onvermogw Impotens PoUntiona ens r DitToerige proepectnisen irg ifcr 1 oh fl 1 fi S il 87 dubbele fletek I 1 6Vr OenUard Pepót Mattk r d Vegte Zaltbommel l opJïte M Cléban ti Co Botterdam F Happel VGrravenhage J Valannssf deJoDg J Gsn Botterd B Wolff fc Co ouda en bii alle drogisten Thuny i Wondnbtlnil in do gelieele wereld belsnid n geroemd OnoTertraffen middel tegen tlle ontt haugr I ev r llt tliekt II Inwwdig zoowel al ook uitwendig in oijee alle iiektegerallea met goed itewlg aan te wenden PrtfS per flUH 1 1 per pott f l l TUiny i irnitmii bezit eenehnog ongekende i en eekraekt en keilzftme werking Maakt raeeetal elke fVidi en geraarvolle operatie geheet orerbodif r Md deze zalf werd een I ur Dwl rooc ea en MWI rehauden beengezwel en onlanti een bj oaM laar kankerlUden cenezen Brengt genenni n rerzacbting der pijnen bjj wonden ontstekingen enz van allerlei aard PrU8 per pot t l SO par post f IM Centraal Depdt vo r Nederland Apotheker HEWRI SANVERil Bokin 8 AMteM Wnr p dcpSt il WIdU aua aiiM m I lU SdtalnaqaMa du A THIÜRBY ia rncndi M Kokiink MmmUk Oelina pmpMtnt teoatbMea kij kat Cnlnal ll M 9mm j Rokia 8 AaKal4am Wl op uas rtfiitaar tv ilawn Wkbatn k Meenllli lalietm eewiii a w na l m tr m iiHii Goud Druk tm A BBINKKAN Zn Dit No bestaat uit Twee Bladen EERSTE BLAD De Verkiezing Aa Dinsdag 20 Juli heeft de verkiezing plaats Toor een lid ran de Tweede Kamer in bet district Qonda Deze verkiezing noodii geworden door bet bedanken van den heer Heemskerk is een nagalm van de algemeene verkiezingen Natuurlijk kan deze stemming geen wijziging brengen in bet eindresultaat dat beslist gunstig ii voor de aatiliberale partijen Toch wekken wij onze geestverwanten op tronw ter stembus op te komen De liberale sjmdida t Mr H Fb de Kanter is een uitn èiaend lid der Kamer geweest indertijd door de socialisten in Friesland uitgeworpen Bij behoort tot de vooruitstreveBiJen onzer partij en heelt niet mede gedaan aan da laatste scheuring in de Uberale Unie Hij verdient in alle opzichten het Ttrtrouwen der Kiezers en Toor Oouda zou het een eer zijn indien wij hem weder in de Kamer konden brengen Laten wij dus alle krachten inspannen n onze stemmen vereenigen op Ml H Ph de Kanter die de candidaat is van alle vrijzinnigen BttltenkHdsch Overzicht Gister of heden wordt de Saxon met generaal Baden Powell te Soathampton verwacht De regeeringsbladen herinneren nog ecM dat hg niet terugkeert wegens zgn ongenade maar omdat hg drie maanden verlot krggt wegens ziekte Daarna zal B P naar ZnidAlrika teragkeeren Al moet zgn onMnigfceid met lord Kitchener zeer hoog hebben geloopen toch denkt de regeering hem tot knlght te verhelfen Evenwel op een Inisterrgke ontvangst heelt de held van Haleking niet te rekenen er zal zelisgeen leestmaaltje waarmee men toch in Engeland niet karig is op overschieten Een jaar geleden zou het anders zijn geweest Ta Southampton zullen toch de burgemeester en de gemeenteraad ter ontvangst aanweiig ztjn FEVILLETOX Ehdel k Saamgebracht 8 Eeti oUd Tiiend vsn mijn overleden vader een gepensioneerd beambte een zonderiing wel ifl wftAr maar een man van eer beett zicb door een hartstodit dien hij van oudsher voor ondernemingen in net bergvak koeiterde laten verleiden met deze dievenbende wanneer er werkelijk van meer dan één persoon sprake is in verbinding te treden Het recht uw beeren Laudacher en consorten k te betitelen hier tikte hij weer een met den vinger op de voor bem tifgende krant zult ge mij wel niet willen bestrOden wanneer ik u meedeel dat men den oHden heer een overeenkomst Het teekenen waarbij hij deel nam aan winst en verlies der loogenaéiade maatschapp en xich met s n geheele vennogen aansprakelijk steMe tPoooerwetter dat had hij in geen geval moMBB doen liet Kurt van Uechtrtti die opuerikaaam toehoorde zich hier hooren Na Kt de maiitochappü een soort laiUissenwnt in scène en fingeot crediteuren die ook reeds Ust heUien gegereii tot inbeslagneming van al waft B n TfieM bcsit Ze gaan overigens soo driertt ts criu tebooi UJ er tnsidieDin tdat het ichiintt als meenden ze dat de bedrogenen zich aonsft gnweno net de laak tom den dag te Donderdagmorgen vergaderde de Fransche ministerraad op het Elysée De voorzitter van het Kabinet deed mededeeling van den uitslag der verkiezingen voor de departementale raden en van den indruk dien deze verkiezingen op de verschillende prefecten gemaakt badden Het algemeen gevoelen was datjds Ycrkiezingen een zeer sterk nitgesprolKn aKtiek karakter hadden gediiageu Het aTiURl door de republikeinen gewonnen zotels bedraagt jaist 50 Het getal cunsciup d i reet in eerste stemming gekozen msinl daarvan bebooren tot de rallies en conservatieven 290 In 92 districten moet nog een herstemming volgen In alle departementale raden wordt door de republikeinen de meerderheid gevormd uitgesloten slechts in La Vendee Ijc Maine et Loire La Loire Inlérienre en Le Morbihan De Fransche minister van oorlog De Lauessan heeft aan generaal Voyren per telegraaf machtiging verleend den den Angustns nit China naar Frankrijk terflgte keeren len bet opperbevel over de Fransche troepen in handen te geven van generaal Sncillon De minister voegde aan deze machtiging nog het volgende toe 0p het oogenblik van nw terugroeping spreekt de Regeering haar warme erkentelijkheid uit over de wjjze waarop gjj de n opgedragen instrncties hebt ten uitvoer gelegd evenals over de voortreffelijke discipline die gg bjj de troepen hebt weten te handhaven Hetzelfde geldt voor de resultaten die gg met de n door het marinebestunr verutrekte halpmiddelen voor de sanitaire verpleging uwer manschappen hebt weten te bereiken Ik wensch u geluk met de door n volvoerde taak die te opmerkelijker is daar zjj gestrekt heeft tot verhooging van Frankrijk prestige in het verre Oosten en tot roem van ons leger Volgens een heden onder de telegrammen meegedeeld bericht van de Berljjnscbe Krenzzeitnng zal het Dnitscbe tarief ontwerp heden of morgen openbaar worden gemaakt Dat zal eeo verstandige maatregel zjjn nn vechten de tegenstanders van inkomende rechten tegen een tarief waarvan zg maar een deel en dat misschien niet eeqs heelemaal jnist kennen nu ontstaat misschien een onnoodige verbittering die later niet gemakkelgk weer verdwijnt Het is ook zeer wel mogelijk dat de regeering probeert door de openbaarmaking van het heele ontwerp een iets beteren indruk te maken op de vrgzinhigen in Memel die bjj de herstemming voor een lid van den komen en ais leidden ze hieruit een soort zekerbeid fOor zich zelven af Ze hebben hier een gevolmachtigde een sekeren heer Ltssow Ferdinand Lissow Richard had zijn man opmerkzaam aangezien Kent ge dien heer i vroeg hg ook nog ten overvloede Neen Ik heb den naam nooit gehoord zeide Kurt onbevangen en hij sprak blijkbaar waarheid tMaar dat is een allerinfoaraste historie Zijt u misschien van plan de bende op té jagen i Ik vraag slechts omdat ik dan récht gaarne aan de sport zou deelnemen Ook hierna nog vroeg Richard Seemann terwijl hij naar het krantennummer wees Nu juist reide Kurt zonder dralen Kan men niet hij sprak nu als het ware als een derde die over de zaak aan het woord was kan men niet na een beter inzicht in het karakter van een onderneming te hebben verkregen van zijn oorspronkelijke aanbeveling daarvan terugkomen Ik zal met de andere heeren van de krant over de uak spreken en wel grondig hij knikte bg deze wowden veelbeteekend in de richting der deur en ik twijtel niet ot mij zal alsdan vrij el worden gelaten deze onderneming te brandmerken zooals ze het schijnt te verdienen En ik moest me zeer vergissen wanneer we de kerels er nut toe brachten hun zoogenaamde aanspraken successievelyk alle te laten vallen Meent ge i zeide Richard Seemann ironisch Dus zóó werd dat behandeld Met zulk een makkel ke elegantie gezwenkt eerst luchtig en zonder de minste scrupu een bednegelijke onderneming ondertteiindf om dieseltde suk vnvolgens op 5tiksdag tnsschen den agrariër en den sociaaldemocraat den doorslag kannen geven en wier partjjverbond besloten heeft geen candidaat te stellen en de leden vrg te laten Dat er rechten zullen worden geheven op tninbonwprodnctcn spreekt nu de Post tegen Do Voss Ztg kwam joist gisteren al op tegen dez rechten dio bet bind ouverdrageijjko plagerij noemde Zooals hooge rechten op graan handelsverdragen met Rusland Amerika enz onmogolgk zonden maken zoo zouden hooge rechten op vruchten bloemen groenten zulk een verdrag met Italië in den weg staan V Voor de volledigheid moge hier nog worden vermeld wat het üerliner Tageblatt uit Konstantinopel verneemt over het bezoek van gruütvorst Alexander In Konstantinopel was men niet voor het bezoek aan Boelgargo en hoopte in ieder geval dat do Grootvorst eerst don snzerein en daarna den vazal zou opzoeken Tuen dit evenwel niet uitkwam verzocht men den Grootvorst toch ouk maar naar Konstantinopel te komen De Grootvorst telegraphcerde om te Petersburg verlof te vragen en kreeg dit De Macedonische quaestie moet ter sprake lün gekomen en de Grootvorst toonde zelf veel belang te stellen in vorst Alexander DaaAiit zou dan het gerucht van Alexander s vwRfflng tot Koning zijn voortgekomen Ook moet men gesproken hebben over de openstelling vau do zeeSngten voor vreemde vloten die Rnsland Duitscbland en Frankrgk wel weer eens op het tapjjt willen brengen Aldus de correspondent van bet Tageblatt Het klinkt nogal onwaarschijnlijk dat de Grootvorst iets van belang zon hebben behandeld op Yildiz Klosk wanneer niet eens van te voren vaststond dat hj naar Konstantnopel zon gaan De Neue Ereie Presse maakt het nog mooier volgens een bericht nit Konstantinopel aan dit blad zoa grootvorst Alexander den Sultan de noodzakelijkheid hebben betoogd Bulgarije onafhankelijk te verklaren en Kreta binnen niet te langen tjjd met Griekenland te vereenigen Verspj eide Berichten Enohlaüd Op een leestdiner dat prof Smith eergisteren ter eere van prof Koch aanrichtte overhandigde Smith zjjn gast de Harben medaille met het eerediploma van bet instituut Koning Edward beeft de leden van het congres ontvangen in Marl borough paleis Kjj hoopte dat de be grond van een toevallige aanleiding weer te laten vallen waarbij de dappere verontwaardiging waar mee men tulüs doet ismand bij Iwt publiek natuurlijk te pas zal komen I Kurt van Ucchtritz was reeds bezig zich in deze verontwaardiging in te werken Tien tegen een dat ze er zich bij neerleggen 1 riep hij nu le endig met een verachtelijken lach Ik ken den rommel Eén artikel tegen heA in onze krant en ze zullen niet alleen niets vertangen er voor betalen zullen ze uw vereerden vriend hij moet overigens niet xeer slim zijn geweest de oude heer dat hij maar zwggt Laat u mij maar begaan Mogelijk dat ge gelijk hebt zeide Richard Seemann nu met de kilheid der diepste mnerlijke verontwaardiging In dit cene geval zal mijn in grijpen in de zaak in het belang van mijn bekende misschien óók reeds eenige werking doen Uaar dat is slechts één geval Hoe staat het met de overige Zeer de vraag of het artikel waarop u uitzicht geeft de tegwhanger dus van dat daar nog ter rechter tijd zal komen om te verhinderen dat de eigenlijke opzetters der zaak hun buit in veiligheid brengen Ik weet niet of e u duidelijk voorstelt hoeveel onheil ge waarschijnlijk met uw aanbeveling der onderneming hebt aangericht Ge haalt de schouders op ge meent deze ttedachte lichtvaardig vin u te kunnen schudden Wat Ik niet weet maakt mij niet hoet denkt ge misschien Nu één ding althans zutt se weten bij de onzalige specuUtie van den ouden man van wien ik sprak heeft dit hier weer eens het verwenschte stuk krant dcn doorslag gegeven Ja ja Gfl kunt u vleien dat uw meesterwerk raadslagingen ten bate van de geheel menschheid tonden komen Inmiddels is in de geleerde wereld een heftig protest tegen prol Koch s bewering dat ongekookte melk on rnndvleesch geon tering overbrengen in het leven geroepen Men kan gerustelgk beweren dat Koch mot zjjn meening alleen staat Aan de i armen van Londen is dooreen ondernemer Van stadstransporten 24 millloen galden nagelaten Lord Salisbury gaat in het begin vanSeptember oen paar weken uitrusten te Manster in den Elaas Aan de ivoorkust is een sterke goudmassa in den grond ontdekt Deskundigenvan Engeland uit gaan r onverw ld teen Beloii Ecu typisch parlementaire vergadering is die van den provincialen raad van Luik geweest Er werd door socialisten contra cloricalen geweldig getwist over de ouderwgsvraag men schold elkaar alt en ten slotte riep een socialist divt men den heelen rommel maar in de lucht moest laten springen Toon werden vuisten opgestoken doch de wijze voorzitter na het kabaal te hebben gestild stelde een motie voor waarbg elk lid lie uitgesproken beleedigingen terugnam En do raad nam deze motie aan I Bg de onthulling van het standbeeldvoor Leopold I te Oitende zal do koninklijke familie aanwezig zjjn de koning komtzelfs met een galatrein Er zullen grootefeesten worden gehouden DuiTSOHLAIf Wijl geen overeenstemming i verkregen tnsschen de glasarbeiders van Duitscbland en de werkgevers begint heden een algameene werkstaking waaraan minstens 8000 man deelnemen De enorme bibliotheek van iHflWiMax Muller is naar Tokio gegaan De universiteit aldaar laat een gebonw zetten alleen voor de 13 000 boekdeelan en de 81 manuscripten die eigendom wareu van dengroeten geleerde OoBTImtUK De prinses Van Hohenherg getrouwd met troonsopvolger aartshertog Frans Ferdinand beeft een dochter gekregen Men weet dat de prinses noch haar kinderen rechten kunnen doen gelden op den troon omdat zij niet van vorstelijke geboorte is der reclame gewerkt heelt Ue dochter van onmi ouden vriend keek mijnheer van Uechtritz hem bf deze Itatste woorden inderdaad scherper aan of kwam het z jn op dit punt gevoelig bcwustïijn maar zoo voor hij mocht echter toch hopen er te hebben uitgezien gelijk tevoren toen hij dus Voortging i ide dochter van tien ouden heer vertelde mij dat h toen hij zich ondanks rajjn uiMrukkeHjke waarschuwing met de zaak inliet daarbij voornamelijk gesteund had op de enthousiaste aanbeveling waarmee de Freie Zeitung die onderneming meende te moeten inleiden Hém hpbt ge dus op uw geweten Ik kan slechts herhalen ik betreur de zaak zoo sterk mogelijk zeide Kurt die zich hier met den acht afwercnden van uit een zekere hoogte komenden cavalieritoon altijd nog het iipst wist te redden Ën ik herhaal m n aanbod Van zoo straks voor zoover mün verraogen reikt ben ik bereid tot schadevergoeding Meer zal men van mij wel niet kunnen verlangen En ik zou ook werkelijk niet weten wat ik verder nog zou kunnen doen Stel u genist wij zullen dit niet eens fan u accepteeren reide Richard Secisann En toen mijnheer van Uechtritz wilde opvliegen voer hij voort wijl hij merkte dat ook hem rijn kalmte al meer begon te verlaten iHet sal het beste zyn dat we kort afbreken mijnheer van Uechtritz fJTordt vervolgd