Goudsche Courant, maandag 29 juli 1901

ADVEIVTRINTIKIN I Kermis Coiida lÓOl deeg d ir rijzen Zekere spleetiwamMn die in de darmen leven schgnen voor de spijsvertering zoo noodig te zijn dat V zonder hun werking de mensch niet kan leven En zoo zou men nog vele voorbeelden kannen aanhalen Doch we will ons niet ophouden bj de nuttige zwammen doch de schadelijke wat nauwkeuriger gaan bekgken j Spirillen Zooal de afbeeldingen aantoonen zijn de spleetzwammen zeer verschillend gevormd Naar die vormen ziJn ze ook wetenschappelijk gedoopt Al is het voor den leek niet noodig van alle de namen en soorten te kennen toch zal menige weetgierige gaarne wenschen tenminste een algemeene korte omschrijving te boeren Spleetzwammen in den vorra van korte plompe staafjes heeten Bacteriin 1 Langere draadvormige staafjes noemt men Bacillen 2 Cocoan zijn kegelvormige Vibrionen en Spirillen 8 spiraalvdrmig gewon dene Spirochaeten 4 langgewondene knr ketrekkervormige spleetzwammen Geesels 5 noemt men de lange dunne draden die bij de beweeglijke zwammen als roeisiauen 4 dienen De vermeerdering der spleetz amaen geschiedt dermate dat zij zich wanneer ze een zekere grootte bereikt hebben in twee helften splijten Deze worden 6t vriJ 6f wel ze blijven in een vaste orde naast elkander liggen zoodat gemeenschappen verbanden of groepen ontstaan Bij de Coccen onderscheidt men trosvormige groepen de Staphylocoecen 6 voorts kettingrijen de Streptococccn 7 dan groepen j A y ieder van twee coccen Diplococcon 8 en 4 V pakkctvormige groepen Sarcinen 9 Uit den vorm der spleeitzwammen is nuvolstrekt niet uit te makèh of ze goed of boosaardig zijn ja zelfs kan een en dezelfdesoort onschuldig en gevaarlijk zi n te gelijk 7 Stieptococcen j j jg omstandigheden waarin ziJ opgroeit Juist zooals bij de menschen iemand van huls uitmet slechten aanleg kan bij zorgvnhiige opvoeding eu in Adres Naamlooze Vennootschap Nationaal Grondl ezit Ie a OKAFMNHAOR De DIRECTIE bericht dat de Coupon der 4 Obligatièn vervallende I Auguntuii 1901 betaalbaar zjjn te s Gravenhage ten Kantore der Vennootschap de HoUandsche Bank De Vos en Vroede en de Firma P J Landry b d HH Praetorius en Zoon b d HH Montijn en Dortland Amsterdam Gonda GROOTE SORTSERING HEEEM DASSEN Strikken en Zelfstrikkers ONTrASOBir in DE NIEUWE WIEEL Alarkl A 66 RUIME KEUZE Boorden Fronts en Mancbetten OVERHEMDEN Sporthemden en Truien LAGE PRIJZEN UITSLUITEND A CONTANT Aanbevelend C A S Eantzingsr Ondertrouwd JOHAN BEENARD JOSEF KORTE S en WILHELMINA JOHANNA ft STIGTEK X Gouda 24 Jnli 1901 X Receptie Gonwe O 162 Tan 24 nnr X ZOO SPOEDIG MOGELIJK ÖEVRAAUl een net fatHocnliJk boven 16 aar Aanmelding Maandag 2 4 uur Markt 54 LOOPUlËlSJi GEVRAAGD niet beneden 13 jaar tevens geschikt eenige huishoudel jks bezigheden te verrichten Aanbieding in persoon Gouwe C 162 IK1H44KKKI II Ë Mierikwortel WOLPF Sl Co WESTHAVEN lOH Melkbehoud bewaart Melk en Koom zelfs in de warmste tyden vele dagen voor znur worden Volhamen ontcltadeH lc kleurloos reukloos en smakeloos Sclieikundig onderzocht Op aanvraag worden gratis proeflesschen toegezonden Wederverkoopers gevraagd Alleen verkrijgbaar bij L H O MuLLEE Apotfceker en Scheikundige Brouwersgracht Amsterdam Telepliooniiet Gouda Aang esloten Onder Tel No 34 HOOGENDUK L F vertegenwoordiger van de Firma A DK JoKu ZoiEN Gonwe C 162 limokadisiroop Aanbevelend SLOTËMAREK A Co P P SOOS TIENDEWEÖ 69 Ontvangen ia VEBZILVERD BRITTAN U lETAAL Voor afoedbJijven wordt GEGARAWDEERD AALEESSEN JENE7EL Aanbevelend Firma C LOIKRVS TELEPHOON No tS Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOUPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook afzonderlijke schotels en alles wat tot het koksvak behoort dosTorlangd met bijlevering van servies zilver tafellinnen eni enz Aanbevelend Gerard Pinksen üuiainier Westhaven 182 per V fl Citroen Limonade Siroop 40 Ct Frambozen 45 Sinaasappel 45 tij D MIEBIES KLEIWEG E 100 SCHOUWBURaiOSE standplaats GHOOTE MARKT ei EIIL4üe$£IIE MEKLVIKEEXIGIl goedgek bü Kon Besluit vau 24 Mei 1895 van AMSTERDAM HlJfaPAO HO JVLI 118 Openingsvoorstelling OPVOEBIXti VAK OP HOOP VAN ZEGEN spel viui de Zf in 4 brdryvcn van HERMAN HKIJERMANS Jr schrijver van Ghetto on Het Zevende lïebod r Door geheel Ned erla nd met uitbundig succes opgevoerd Aanvang 8 iinr Voor prijzen der plaatsen enz zie groote en kleine biljetten Opeiil are Yerkooping TE ISI UIPWIJHL enieente REEUWIJK op MAANDAG 29 lULI 1901 des morgens te elf uren in het KofSehnis van K HOOGENBOEZKM op het Dorp I Mi overstaan van den te Goi oa re uleerendeii Notaris Ö C FORXriJN DROOGLEEVKR van oniga peireelen Wei entlooilamI in den polder BHOEKVELD en VETTENBROEK onder de gemeenten Zwammerdam en Reeuwijk te zamen groot 11 Hectaren 20 Aren 45 Centiaren Te aanvaarden vrü van huur 1 December 1901 Te veilen in drie perceelen De perceelen zijn dagelijks te beziQhtigcn Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORÏUIJN DRÜOÖLEEVER te Gonda Openbare Verpachting te ÖLUIPWIJK Hemeente UEEIJWUK op MAANDAG 29 JULI 1901 onmiddellijk na afloop dor op dien dag aangekondigde veiling van Landerijen in liet Koffiehuis van K HOOGENBOEZEM op het Dorp ton overstaan van den te Gouda resideerenden Notaris G C FORTUIJN DROOGLEEVER van 29 Hectaren 71 Aren 36 Centiaren WATER als Visscherö RIET en RUIGTLAND BOSCHHAKHOUT WEG enz op Ravensberg en s Gravonbroek in den Zoutmanspolder te BBEVWIJK Voor den tyd van 5 jaren In twee perceelen Dagelijks te bezichtigen Nadere inlicfatingen geeft voornoemde Notaris FORÏUIJN DROOGLEEVER te Gouda OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING te Krimpen aan de Lek De Notaris J HE tHOOIJI te Lekkerkerk zal on WOENSDAGEN 31 JULI en 7 AUGUSTUS 1901 telkens des namiddags ten uur in het Societeitsgebouw te Krimpen aan de Lek in het openbaar veilen en verkoopen iHiTA uiiniir7inM ni IJnuuiu u üU u iuiuuiui zijnde de vier Woningen ü 8 9 10 en 11 Open Grond en Rietgors te zamen groot 0 12 10 Hektare en de Bouwmanswoning met SCHUREN C 2 3 en 4 en diverse perceelen Wel en lloèllaiKl te urnen groot 4 55 96 Hektaren te Krimpen aan de Lek Te aanvaarden 1 November 1901 Perceelsbeschrijviogen en nadere inlichtingen zgn to bekomen ten Kantore van den Notaris DE MOOU bovengenoemd Hoofdprijs frs 600 00a Op 1 AUGUSTUS trekken de TURKSCHE LOTEN met hooidprijzen van fr8 600 000 60 000 10 000 6000 en honderden anderen van ir 3000 en minder niin ste prijs l rs 400 De winner van de hoofdprijs kan inplaats van geld ook krngen de XüaA WILHELMÜSHOF aan de Scheveningsche Weg lAet fraaien TUIN een LAND ÜWER met 2 PAARtlEN en 25 per week levenslang Zoolang de voorraad strekt zijn vot r deze trekking verkrijgbaar heelt aindeelen voor f 2 00 halve aandeden voor f 1 00 bj J VAN OUE Kleiweg No 2 Oï da DELFTSiHB Sla Qlie Holhiiidsche Ceiiienlsleeiifabriiek D VELDHUIS 3isrie a wrerls er r a d Ijs © HEEFT EN HOUDT STEEDS IN VOORRAAD Ei en Cirkelvormige Buizen waterdichte Puttin ALLE SOORTEN TEGELS KOEDRINKGOTEN ENZ fc VBAAOT PBIJSOPOAVB Vanille IJs Plombières is crcKCTEasTiTs Sorbets Bombes IJstaarten isn Alleen Concurrentie in Qualiteit C0NFI8EUR Koloniale Werving HandiceM ƒ o bjj het aangaan van eene vrijwillige verbintenis voor ZES jaren i Aanbreasgcld TWIKTIG GULDEI Men melde zich aan f r icl l er en ntllttepUehUgeu met enbepaalé veriot bu den Commandant van het Koloniaal Werdepot te Harderwijk of bij een der plaatselgke of Oarnizoens Commundanten lUtUUepUcMigeu ouder 4e wapemem bij hun onmiddellijken chef Van de uitbetaalde Handgelden werden in het vorige jaar door bemiddeling der Administratie van het Koloniaal Werfdepöt en MET OOBOVIUDBN der aangenomenen gezonden aan hunne PAMILIËN f lOtO aan hunne CREDITEUREN f 19 Totaal f aeao Auilsepti§che Tandpoeder en Anll§epll8eli Mondlinctuur van JS ASSCIO Tandarta te Gravenhag i OVERAL VERKEUQBAAR Agent voor Nederland G IJSSELSTUN Blauwstraat Gonda BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gonda zullen DINSDAG ilen 13 AUOOSTUS 1901 des namiddags t n twee ure in het Rubhdis aldaar bü enkele Iniehrffetng in afzonderlijke of bijeen gevoegde perceelen TrEÏSK OOE BiT 1 Eene vertlkale dlreot werkendb Stoommacbins Uooge druklcinK van tien paardenkraoht waarbij eene Stoomketel Oornwaü sfsteem bebbaade eene verwarmde oppervlakte van olrca 1 60 S per paardekraobt 2 Eene plaatijaeren Sohoorstaan lang 1 14 00 Meter met gegoteo thieren grondplaat en fundatiebooten 3e De toestellen van de BeukerU met bakken drijtas en verder toebe hooren Een en ander staande en liggende in r of biJ den Beukmolen op het Oude Veental te GoüDA De inschrSvingsbiljetten moeten da 12 AUGUSTUS 1901 voor des middags 5 nre in de bns op het Gemeente Secretarie gestoken zgn Inlichtingen worden gegeven door den GemeenteBouwmeester Wat ï JB bacteriën Wat is antiseptisch N ff Bacieriin Hieromtrent heerschen bij het publiek de dolste begrippen eaigea meeles dat in de lucht der steden milliarden ziektekiemen rondvliegen en alleen wachten tot de mensch mond en nens openmaakt om als een delicatesse verorberd te worden Voor anderen weder bestaat deze moderne wetenschappelijke uitvinding heelemaal niet en ze denken er niet aan ook maar de eenvoudigste hygiënische maatregelen in acht te nemen De waarheid ligt zooals meestal in bet Hidden Boven allen twijfel verheven is het dat een groot aantal mensohelijke ziekten en jnist de allergevaarlijkste Tering Typhn Cholera Pest Diphtheritis enz door deze kleine levende wezens ontstaan Daarom ia het voor hen ie niet v66r hun tp willen sterven nnttig en noodig dat ze trachten te weten komen hoe het eiganlijk met deze erfvjanden van het menachelijk lichaam gesteld is én hoe men zich daartegen verdedigen kan en moet Daartoe op te wekken is het doel dezer regelen Bacillen De gebruikelijke benaming bacteriën is eigenlijk onjuist De algemeene naam voor deze microorganismen is spleetzwam Er zgn goedaardige en gevaarlgke spleetzwammen Tont comme chez nous De goedaardige doen is de natuur een massa nuttigen arbeid Splaetzwammen zgn het die de mest in vruchtbaren teelgroud veranderen die de stikstof uit de Incht nemen om die in talrgke voedzame kruiden te verzamelen waaruit alcohol w n bier azija worden getrokken en die het brood Variété Theater WILHELMINA s StaudBlaate GROOTE MARKT aehter de Waaf MAANÜAO 29 JULI dtl vorder gedurende de kermis dageljjks Terschillende Voorstellingen Des avonds ten 8 nar HOOTE GAL VOOK lTELLING i fi A M I 1 By iedere voorstelling optreden van Leenwentemmers met zijn Mr caABLB de Koning der G E e cLzeaa X ioe o w © in Het volmaaktste wat ooit op het gebied van Roofdieren Dressan gezien is o a NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW een rit ran den Dompteur op een als paard GfEZADELDE LEEUW Nog door geen Leenwentemmer ter wereld ooit vertoont t 1 Voor deze kermis extra geëngageerd de wereldberoemde lUutionisten Chambly en Kardec Koninklijke Noderlandsche Hofkunstenaars welke niet alleen optraden voor de grootste Vorsten in Europa en daarbuiten maar ook de hooge eer genoten op tLoo Toorstellingen te geren voor onze geliefde en eerbiedigde oniaginWillieliiiiiiaeiideKoiiiiigiiiloeder CHAMBLY en KARDEC zijn onovertroffen in hun grootache Sensationeele Myeterieuse Demonstrati6n en geven bij Jederen voorstelling een nien programma Bijzonder wordt de aandacht gevestigd op enkele nummers van bet programma als HET GEHEIMZINNIGE QEESTENKABINET uit te voeren door Madame Marnerite Chambly Kardee HET TAIZA WONDER OF HET SIRMASCHE ORAKEL ai DK KYSTEBIEUSE SAHCOPHAGE ORIENTAALSCHE WONDERBLOEMEN HET ORAKEL VAN MEMPHIS EEN DUISTER GEHEIM IN HET RIJK DER ILLUSLcN enz enz nz Verder optreden van BROTHERS WHEAL met hun Komisch gedresseerde Ezel en Honden Het meest geestige wat wel ooit p dit gebied Tbrtoond is TA RA RA BOMDlE de Levende Automaat voor te stellen door August de De nie CLOWN FREDT als fotograaf GEBR ALBERTI Dood en levend en de reis naar China Hoogst komische Intermezzo s lederen avond geheel nieuwe PANTOMIMES De penzen worden afgewisseld door Komische Intermezzo s der Clowns ALBERTI FREDT JACK en TOMMY F jno der jfeatsen voer de Middagvooratellingen Ie Bang tOfiO 2e Bang f 0 iO Se Bang t 0 20 Voor de Groote Avond Voorstellingen lo Bang f 1 00 2e Rang f 0 0 3e Rang f 0 30 Plaatsen zjjn te bespreken aan het Bureau f 0 10 extra van af 10 nar s morgens ledere Woensdag middag te 3 aur Groote Kinder Voorstelling Plaatsen Iste Ran f OJiO 2de Rang f 0 it5 3de Rang f 0 10 JIMr a i y DE DIRECTIE 5 Geesels zwam op andere menschen overgedr on zoo veroorzaakt zii misschien don dood De cholerakiem brengt in enkele Kunstige omstandigheden toch nog een nuttig lid in de Uaatschappij worden en omgekeerd kan een ander met goede inborst bij slechten omgang en verwaarloosde voeding tot misdadiger opgroeien De klejnste veranderingen in den voedingsbodem veranderen onder zekere omstandigheden de eigenschappen van een spleetzwam uitermate Zoo kan b v de Diphtlieriezwam in de mondholte van menigeen woekeren zonder zletttverschijnselon op te wekken Wordt dezelfde spleet gevallen slechts geringe ongesteldheden te weeg soms daarentegen vernietigt zij in enkele uren een menschsnleven Spirochaeten Diplococren Over de levensvoorwftarden der apleotzwammcn in t bijzonder der ziekteverwekkende pathogenen heerscht evenwel geen twijfel alle hebben tot voeding behoefte aan vochtige dierlijke of plantaardige produkten Geen enkele kan er van de lucht leven alweer een opvullende goUkcais met den mensch Sughylorocccn Voor koude zjjn zg zeer gevoelig Reinheid is beu een gruwel Warmte namelgk bloedwarmtc zooals in den mOnd 37 is hun clement In het algemeen is de mond hun meest geliefde verblijfplaats Een ongeroinigde mond waarin zichrottingsstoffen bevinden is een Waar bacteriinnest waar heele geslachten worden uitgebroed en weelderig voorttelen Hier zetten ty zich in het zielm tandvlersch en In bet zieke merg der holle kiezen vast om vandaaruit in de schtdelholte in het binnenste van het oor in de speoksclklieiren in de slgmklieren in iA longen ja zelfa in den bloedsomloop te verhuizen Tot zoover over het uiterlijk der spleetzwammen In een volgend artikel hopen we aan te toonen langs welken weg zij op den mensch overgaan en hoe wiJ ons tegen hun schadelijke invloeden kunnen beveiligen Wordt vtrvotgd mtt verdere aföeeidingeti in het eerstvertch nend ondagsnummerj i I Gerard Wolfs è I l Grootste Hippodrotné is tüans weder op de QOUCSCHE SERllIS geplaatst goede RIJPAARDEN staan wederom ten dienste van het publiok Vooral gemakkslijko paarden voor Dames en Kinderen Ook bevind zich in het Hippodrome een Siberisclie Kameel ee w Afrikaansclie Zebra gedresseerd en berijdbaar En voor heele kleine kinderen zjjn er Extra kleine Paardjes van het eiland Celebes deze paardjes worden geleid de kinderen vastgehouden Tevens wordt het publiek opmerkzaam gemaakt op het groote geheel nieuwe COXCSBToBGfL met muxileafe Cloionn nooit alhier te Gonda gezien Goedkoo i rijdeii van t Jaar Entree 10 Cent Kinderen S cent Kinderen betalen aan het Bureau slecliti 10 cents rijtoer met inbegrip van entree Volwassenen betalen 10 cents rjtoer behalve DONDERDAG ZATERDAG en ZONDAGAVOND dan zal 15 cent moeten betaald worden Couponboekjes te koop tegen verminderd tarief i Zich aanbevelende € ERAIID WOLF GOUDSCHE MELK INRICHTING gevestigd TURFSINGEL TELEFOON No 21 t Van af heden zjjn onze prezen VCttiLE ZOETE MELK f Ct per Liter GEBOOMDE MELK ROOMKARNKMELK ZOETE ROOM f ZURE ROOM vooruit te bestellen SLAGROOM GEPASTEURISEERDE 9 GESTERILISEERDE O f kilo Gepasteuriseerde Roomboter f 130 per kJlo Bekgen Koomboier voor keukeüiebruikl f 1 2 per oloudscbe kaas in diverse kwaliteiten van i 5 40 C4 er K i Leldsche Kaas 25 Ëdammerkaasjes ± 4 pond i i 10 per stok Roomkaasjcs ± 1 Kilo t O NO Tweemaal daags worden alle producten door de wijkknechta aan huis bezorgd fItF Yüor buiten de stad levering in speciale verpakking ter verzMiding als postpakket