Goudsche Courant, maandag 29 juli 1901

a ï o o T E HALFJAARUJKSCHE UITVERKOOP in DE ROODE LAARS en DE GÖEDROOPE WINKEL Aanbevelend Verikiezingin hel District Gouda voorde Tweede Rame r der Staten Ge neraal De Vrijzinnige liiesvereenlgingen in genoemd Distriet hebben eenparig en In overeenstemming met een groot aantal andere iilezers tot Candldaat voor de Hamer gesteld en bevelen met allen aandrang tot TKOUWC Oi H01IST ter slembus op 30 Juli a s aan den Heer lll B PH DERimi Het Bestuur der Centr Lib Kiesvereeniging in het District J M NOOTHOVEN VAN GOOR Voorzitter D RÜYTER Secreiarü Levend Entree 10 cent Aanberelend GOUDA JULI 1901 De Afd Gouda van het ALG NED WERKL VERBOND heeft op hare laatst gehouden vergadering besloten de andidatuur van r EPiLDEKAIiTEH te steunen Niemand blijve thans thuis opdat hij slage W E0EPEB8 Voorz J N DE GKOOT Secr C VAN ARDENNE Penn M HOOGENSTEGER C J VAN DER WANT L REPAKON De VRIJZINNIG DEMOCRATISOHE KIE8VEREENIGING Afd GoüDA heeft op hare vergadering besloten de Candidatuur van Mb H Ph de KANTER te steunen Kiest daarom op a s Dinsdag Ir E FL DE UNTER 0 VAN ARDENNE J BOJAWAL W ROEPERS P X VAN WAAS H J VAN WEELDEN Ooedkoopite en soUadst adrei voor Vervoer van inboedel Boowetbiunan ali bniten de tUd mei gesloten wageni bji A GRAVE3STEIJN Unge Tiendeweg 39 AlUf wondt Uget Xran p t ehade u waek t rd Het Etablissement üiterwijk Eenijr in Nederland Zonder Concurrentie Men leest de Nieuwsbladen b weder dit i r geplaatst Groote Markt Jront over de Heeren WEENING en BEUUNEL geheel aienw gemoderniseerd SpeciaUteit ia Beignats Wafelen en Poffertjes TvM rü versierd Halon lot plaatêint van veertig pmnenan Bestellingen stipt op tijd Aanbevdend Holleverancier a VA ZONCNKVELD QobroedersSTEEirSMA Bloemisten Turfsingel TELEPH No 114 Bieden mui om thans te planten prttchtige Variteiten Tan CACTUS AHUA S elke deo gebeelen Zomer met prachtig geTormde Bloemen preken en doorbloeien tot de vorst intreedt VEBDER HET BEKENDE IllSCCTEIl CIDER dat door bijvoeging van 40 deelen water alle inBecten doodt en voor planten bloemen i n vrachten onschadel k is UliT r 11 5 1 I Lilür rO SI i uier f I 50 11 Wie werkelijk prys stelt een SIF CEI IJIH te hebben laat zich lotografeeren in de Votografimhe UuuêUmrtehHmg ST CTHDIO m P V B WArlklL f Fl SINGEL 661 Kiesveree niging BURGE RPLICHT op MAA lDilG 30 JriJLI 1001 des avuods 8 uur In de Suclete r 0 N GFA H GK te Goada SPREKER DE HEER OudAM der Tweede Kamer ï Vr je toegang voor Kiezers Gelegenheid tot dfbat 4 Nammt het Bulvur l RUYTEH Secretaris Williams Böhmes Panopticum Standplaats Markt tegenover den Heer BuscH Voor de eerste maal op de Kermis alhier met z jne praehttge venanMling tu Kunstwerken levensgroote Wassenbeelden 160 verschillende groepen w o Preaident KBVOMB Oeneraal Dfi JfBTvBt De Oorlog in Tranevaal en alle hedendaagsche gebeurtenissen Levend Mejuffrouw ALIDA de kleinste Dame der Wereld Ui jaar oud Pracbt Panorama 5 Cent WILLIAM BtfHME Stoomcarrousel EiectrieL Standplaats tegenover Cafe db HABHOHrK Dete als laatste nienw gemonteerde naar de eischen dea tijds ingerichte STOOUCARRODSEL SALON met iuUengemme groote electrUche verliehMng zoowel binnen als bniten waarbij worden gepresenteerd vioA i oU gendéie Gondeljacht KONINGIN WILHELMINA Gondeliacbt ran SEQUAH GondeljaAt VENETIË TRAKHENBK HENGSTEN en ARABISCHE PAARDEN ABONSBUBSTBOBSJSa inhoudende 19 rUten i 40 m t MkaJ w de entree Minzaao aanbevelende ANTOON BElNiNËR mm mm TWEEDE BLAD Uemengde Berichten Een jeugdig Amerikaan de beer Jan van H werkzaam in een groote bankinstelling te NewYork heeft de vacantie willen benutten om kennis te maken met bloedverwanten en met het land zqner vaderen NatsnrMjk was bg ook niterst verlangend de Koningin te zien En zoo maakte hg dan vandaag in zgn eentje een nitstapje naar Soestdijk Hg zag het paleis hg zag de schoone bosscben hg zag er alles wat te zien is maar H M had hü nog niet gezien Zoo waagde hg het aan een man in uniform bg den ingang van het park te vragen of H U reeds was uitgereden Even later daar kwam het rgtuig Diep groette de Hollander in zgn hart zich voelende zoon der groote republiek de Draagster van den naam Oranje Daarna uitte hg zgn voldoening in bet spoedig gedaan volpennen van een aanzicht kaart aan z ne ouders En toen was daar plots een hoer die hem aansprak heel beleefd maar onze Amerikaan is nu eenmaal niet zoo aansprekerig Doch de heer toonde een medaille een voorkomend ambtenaar op het postkantoor bevestigde do echtheid van de medaille en 100 moeat onze Jan v H wel mee heelemaal van Soestdgk naar den burgemeester te Baarn enke omdat hg tegenover de medaille van den heer wel brieven en visitekaartjes maar geen buitenlandsche pas had kunnen toonen No naar Baan had hij toch willen gaan en de detective wal zeer minzaam wees hem alle boitwplaatsea Maat de wandeling was lang De burgemeester was niet op de secretarie Van de secretarie naar des burgemeesters buis Toen ja t bléëk all right Maar toch heeft onit wel zé r gverige detective den beer Jan v H die praktisch Amerikamsch zeHs geen paraplnie bü zich had nit hekel aas bagage uitgeleide gedaan totdat de tr in den verdachte weder meenam Verkiezingsgver I Bg de jongste Kamerverkiezing moet naar verteld wordt onder Koeten het volgende jn aigespseld Een lauwe kiezer ontvangt bezoek van een socialist Hg is echter onverschillig en niet van plan te gaan stemmen bet werk roept hem Maar als gü na den tgd vergoed krjigt veel kan ik je niet geven maar hier is 50 centf ga dan Pieter Jolles stemmen aMoB overrwdt d loraalist De kiezer neemt het aan en gaat Op weg naar bet stemburean ontmoet hem een ander verkiezingsagent Ga je stemmen i Ocb t kan mg niet schelen hoor Wel ja man hier heb je f 2 60 daghunr als je Talma stemt wil je f Een rgksdaalder ja aangenomen en met drie gulden in zgn zak vervult de kiezer zgn taak Later gevraagd hoe hjj dat nu gedaan bad zegt hg volkomen eerlek te zgn geweest hy had Talma en Troelstra beiden gestemd en twee witte puntjes zwart gemaakt De Times beweert en niet voor t eerst dat ar b j ons te lande op Engelsche reizigers in de Vlissingsche mailtreinen geschoten wordt De vader van een reiiigster klaagt in een brief dat Zondagavond op xiin dochter geschoten is vlak bg Utrecht de kogel ging het eene portierraam in het andere uit zonder haar te raken De medereizigers lieten den conducteur een gat zien dat de kogel in het raampje gemaakt had maar de eonducteur haalde de schouders op eir zweeg DU itn diikt ons zonderlinge inbeeldingen Vooreerst is de stemming hier te lande niet z66 dat een Engelschman er niet veilig ou z jn maar bovendien wie zal ala 14 top een bepaald persoon voorziea hiei dl ttm in een r danden trein probeeren te raken P Een allerbrstaalste knoeierij met de stembus is te Boqnemaure in Frankrijk ontdekt Bfj het openen der stembus kwamen enkele aanwezigen er achter dat de bus een dubbelen boden had en geplaatst was op een tatol met een valluikje dat uitkwam in een onderliggende kamer van het stadhuis die Toor het publiek afgesloten wa Hen chrgft uit Haarlem SHoewel volgens het ochtendblad van iel Handelsblad hier van een staking aan den liditlabriekeabouw eigenlijk geen sprake kan xbl bestaat toeh hot feit dat ongeveer 130 iMtsalun en opperlieden er het bgltje bjj hdbaa ne t legd de laatsten omdat zg Mis gemeld f 0 23 per uur willen gaan vwÉeaen da eersten omdat zg niet kunnen of aiet willen werken In ieder geval staat d tfMd wM metselen betreft itil n aaimeniec na b t aMielwerk de heer IMWiii l 4M w w Mi to togsTsn omdat hg dit eenvoudig niet kan doen hg toch is slechts onderaannemer van den heer Van Rhijn die den geheelen bouw aannam en waar h j nu reeds f 0 02 voor een opperman en f 0 05 voor een metselaar ging boven het door de gemeente gestelde minimum loon oordeelt by volkomen gerechtigd te zgn om te weigeren nog meer te geven Hg heeft zgn maatregelen reeds getroffen en Maandag zal waarschgnlgk met ander volk de arbeid worden voortgezet De terreinen van de baan zijn groot genoeg om er voor logies een paar tenten op te slaan Van de stakers was gisteren niet veel te zien De metselaars vertoonen zich in het geheel niet en de opperlieden bezetten eenvoudig de beide genoemde posten Slechts twee agenten staan er bg de terreinen voor eventneele voorvallen China de pantomime en ballet waarin men den opstand der Boksers en de overwinning der Europeesche troepen te zien krggt werd Donderdagavond voor teerst in het circus Schumann opgevoerd De geheele mise en acène maakt een geweldigen indruk Hoeveel personen er in optreden f Weweten t niet we kunnen alleen zeggen masses die niet te tellen waren En alles is daarbij één geschitter van costumes vananitormen en van gloeilampjes t Ballet dat ter eere van de komst der Chineescbe keizerin in de villa van prins Toean gegeven wordt ia door den beer Fratesi prachtig gearrangeerd een kolossaal damescorps met elegante prima ballerina dat door slingers van gloeilampjes omgeven arena vervult met een rgkdom van kleedij De sierlgkp aardig Chineescbe dans wordt als t ware overweldigd door den totaal indruk Hoe frisch zgn de costumes hoe aardig ziJn de zwart Chineesche pruiken versierd met haarnaalden en coquette bloemen De vlucht uit tin brand geschoten dorp is heel leuk Men ziet orgineele wagentjes en karren muilezels ossenwagens menschenmassas varkens en andere huisdieren en zelfs een geémancipeerde Cbineesche dame per üets allen dravende sommigen nog wat meevoerende nit de verbrande woning Dan komt een keurig transportwagentje van de flrma Michels en Có een heel aardige reclame beladen met doezen en twee dames en een reiziger er op die waarschijnlijk Cbineesche z den stoften beben ingekocht De Boksers volgen ben op de hielen en vallen den wagen aan maar juist op t moment dat de dames ontvoerd znllen worden valt teerste schot en de Doitscbe voorposten verlossen onze geachte flrma alt de banden der wreede opstandelingen Nu krjgt men t algemeene gevecht rennen draven schieten galoppeeren er zit vuur in de medespelers t gaat met kracht en dat vuur deelt zich ook aan t publiek mee dat enthousiast toejuicht na de bestorming van den i mansboogen muur waar een 20 soldaten met officier lallen overheen klanteren eerst door een levende t yramide op de schouders te vormen waarlangs zich dan de laatsten met geweren handen en voeten opwerken Na die stormachtige scène verscheen de heer Schumann zelf in de arena om te danken voor t niet ophoudende applans Na den overval en de overwinning der Europeesche troepen krggt men begeleid door een orkest gezeten op kam len een quadrille te paard waarbij de verschillende natiën elk door een vaandeldrager met twee damea in uniform vertegenwoordigd zijn een quadrille van 24 dames en heeren metschitterende uniformen t Publiek had meegeleefd met den strijd en toen nu die vertegenwoordigers der beschaving één voor één binnenkwamen hoorde men voortdurend applans maar bg Engelands komst geünit De pantomime eindigt met een apotheose waarbl de arena een enorm oorlogsschip bevat elektrisch verlicht de mannen in t want en om de arena heen de figuranten de geallieerde troepen zingende op de maat van de muziek En de Boeren hebben t overwonnen Heer dan voldaan ging daArna het overtairijke publiek huiswaarts Woensdag is te Berljju plotseling een wolkbreuk ovar het westen van de stad losgekomsn Het water dat niet loo spoedig kon vegstroomen ala het neerviel stond weldra zóó hoog in de straten dat het tramvorkeer moest worden gestaakt omdat het water in de wagens liep Vele kelders liepen geheel vol en in een tuin van een koffiehuis dreven de tafels en stoelen als in een meertje rond De brandweer had tot laat in i t nacht werk om de ondergeloopen localitv n leeg te pompen Mr H Ph de K i ter in Kvmstteiitj Na een korte inleidjufloor MnWoorzitter van Burgerplicht trft g teravond de heer Ur de Santw de kudidMt dar veneUUead liberale fracties op voor zgn kiezers teneinde zjju standpunt uiteen te zetten opdat men zou weten wat men aan hem had zoo hjj eventueel mocht gekozenworden Hoogst aangenaam was hem deze taak vele malen bij verschillende gelegenheden was hjj in deze zaak opgetreden steeds voor een talrgk aandachtig luisterend gehoor en goed deed het hem ook weer dezen avond een gevulde zaal te zien Hg kon maar niet begrijpen wat de korkelgke partg het recht gaf zich bjj uitnemendheid het christeliik deel der natie te noemen wie deze partg veroorloofde alle andere als niet christeHjfc te beschouwen Als onder voorzitter van de Liberalp Unie achtte spreker zich genoegzaam geteokend toch meende hjj omtrent ziJn houding nog eens de puntjes op de i s te moeten zetten en verzocht hg hierop wel de aandacht te willen vestigen De taak ts gemakkelgk de meerderheid is er maar nu komt bet er op aan de minderheid zoo sterk mogulgk te maken ten einde te verhoeden dat er maatregelen genomen worden die in s trgd zouden zijn met de waarachtige belangen des lands Behandeling van het liberale program achtte spreker onnoodig alleen de hoofdpunten meende hy te moeten bespreken in de eerste plaats het kiesrecht Diep blgft het te betreuren dat Nederland op t oogenblik ouder de fingeerende kieswet leeft Deze toch is de meest onrechtvaardige wet die ooit tot stand kwam Een Ign getrokken met aan den oenen kant de kiezers aan den Underen de niet kiezers geeft een beeld waarby de grootste onrechtvaardigheid dadelyk in t oog valt gaan we slechts het gehalte der kiezers na in de stad en op het platte land de kenteekenen van geschiktheid in deze wet opgenomen stempelen haar tot een goddeloos werk waarin verandering moot komen al ia van geen urgentie sprake Wat het liberalisme betreft die wordt door de schuld der kerkelgke partyen van iie laatste jaren geheel verkeerd gekwalificeerd Volgens de pers is alles wat voor de openbare school ia en anti klerikaal liberaal terwgl men in deze party niets anders moest zien dan een hervormingspartg zooaU zg zich getoond heelt van baar wording af De tgd zal komen dat de namen kienkaal en anti klerikaal verdwgnen znllen en dat men zat spreken vap hervormingspartij of tegen hervorming Het eenige punt waarover de klerikale scbakeeringen het eens zgn is de stryd tegen de openbare school De verhoogde snbsidieering is niet voldoende de vrge school is hun streven en waar de grondwet zegt dat de openbare school regel de bgzondere uitzondering moet zgn znllen de klerikale dit artikel zoodanig verwringi n dat geen aalmoes maar de volle geldlade hun toegestoken wordt tot bereiking van hun doel Overigens bestaat bg hen slechts verdeeldheid want wat nog terecht gekomen is na de schoolwet van 89 is gedaan met behulp van de liberalen die altyd klaar zyn hnn stem te leenen in zaken die in het belang des lands zgn In geen geval bestaat er gev ar voor een stelselmatige oppositie van de zyde der liberalen wel znllen zy alles doen wat in hnn vermogen ie om hnn kostbaar kleinood de openbare school te bewaren De homogeniteit in het ministerie Mackay bleek vooral toen men Keuchenius liet gaan nadat zgn begrooting was afgestemd de legerwet van Bergansius is van de baan geschoven men heeft gepraat tot het tyd was om heen te gaan maar eens had men het hierover ook nooit geworden Zonder de duwkracht der liberalen komt niets tot stand en deze zullen zorgen op de bres te staan all het weer tot ruzie komt Zal deze komen r Spreker beZat niet de gaaf der voorzegging maar hg moest wyzon op het gevaar en met verontwaardiging protesteerde hg waar men zich het recht aanmatigt al wat niet tot de klerikale party behoort als ongodsdienstig te beschouwen en dat de broederen van de godsdienst al een zonderling idee hebbea bewees het gebeurde U Wilnia Wegens verdeeldheid kan er niet veel goeds tot stand komen Een politiek program bestaat er nog niet zoover spreker weet de katholieken hebben bg de laatste verkiezing een groote rol gespeeld en znllen zich by iedere gelegenheid laten gevoelen Of dê missie bg den paus ter sprake zal komen hangt af van het ministerie dat zal optreden de protectie die de katholieken willen vooral met het oog op de tot stand te brengen pensioenregeling voor werklieden wordt door de A S niet aanvaard Wat minister Pierson in deze gedaan heeft is een verkeerde stap dat dit is ingezien blgkt voldoende want nog nooit is er sprake van gtwaest om diens voorstellen in behandeling te nemen zelfs niet in de atdeelingen Ik vermaan n zoo eindigde spreker wel toe te zien opdat een krachtige minderheid in staat gestsld worde ten allo tyde op te tredeij waar het vaderland in gevaar mocht komen Aan h t debat werd deelgsoomen in de eerste plaats door het kamerlid voorSteenwjk den heer Dnymaer van Twist die na den voorzitter bedankt te hebben voor het verlof om t woord te mogen voeren er den spreker een grief van maakte dat deze had staan schelden op de beginselen der A R Hy begreep niet hoe spreker een eere saluut had kunnen brengen aan den graaf van Bylandt daar deze toch bad meegewerkt tot het tot standkomen van de kieswet die door spreker goddeloos was genoemd Wi t de werkzaamheid van het ministerie Mackay betreft deze w is hoog geroemd door niemand minder dan prof Buy en eerst toen de schoolkwestie afgehandeld was had men er aan kunnen denken de sociale hervormingen ter hand te nemen Wat het verschil der christelgke partgen betreft bet was de batter vergund geweest een kykje te nemen in het aanstaand program en men kon gerust zgn er bestaat volkomen eensgezindheid Dat in de eerste plaats zal aangedrongen worden op meerdere subsidie is volkomen waar In 97 was de leuze duur brood gelukt maar thans kan hy de verzekering geven dat geen protectie op t program staat en wat de heterogeniteit van het ministerie aangaat dien bal wierp hij naar den spreker terug daar men ook Min Eland alleen had laten heengaan De heer van der Laan kwam thans aan t woord niet de liberalen als menschon werden als onchristenen beschonwd maar wel hun optreden waar ze overal in het publiek den godsdienst verdreven Ook uit de openbare school was deze verwyderd Dat er veel liberalen gevonden worden die met don geopenbaarden God badden afgehandeld was niet te ontkennen toch waren onder de openbare onderwgzers zeer vele achtenswaardige mannen die evenwel door hot bannen van God uit de school geen mannen van karakter kunnen kweeken Wg klerikalen vragen geiykheid voor de wet om onze kinderen naar die school te kunnen sturen welke wy willen on daarom hopen wg dan ook dat de scherpe doornen zullen worden weggenomen die An in het vleesch dringen Hierop volgde Ds Sap die spreker buide bracht omdat hy getoond had een man uit een stuk te zgn Debatter neemt de schuld van da kerkeiyke partyen niet aan dat de liberalen verdeeld zyn en ook gelooft bg niet dat de namen klerikaal of anti klerikaal verdwynen zullen Men heeft ingezien dat het niet goed gaat zooals het ging want waar de mensch zich zelf als zedemeester opwerpt daar moet de moraliteit vernietigd worden De godsdienst moet niot in de binnenkamer blgven zooals de biberalen dat willen maar moet optreden in maatscbappy en staat en dat spreker de zaak Wilnia be sproken heeft kwam in deze vergadering niet te pas De heer Donker als vierde debatter meende dat er nog al wat al te dingen viel op de rechtvaardigheid der liberalen daar er nog altgd maar geen antwoord ontvangen was op de motie Vingerling indertijd aan Gedeputeerden opgezonden De laatste debatter werd door den Voorzitter der Kiesvereeniging beantwoord die hem opmerkte dat bet besluit genomen door de meerderheid in den gemeenteraad in stryd was met de gemeentewet en meende dat het antwoord in de tegenwoordige omstandiglieden niet zon uitbiyven Hierop nam de heer de Kenter bet woord om de overige debattera te repliceeren deze vond dit nogal gemakkelgk daar alle drie min of meer op hetzelfde aanbeeld gehamerd hadden Een grief had hy tegen den heer Dnymaer van Twist daar deze wel wat ruim van wal was gestoken het zware geschut eerst had laten werken wat diens conclusies betreft aangaande de uitspraak van prof Bnys vond hy wel wat naïef en de aanmerking op het eere sainnt aan graal van Bylandt die zooveel jaren gestreden had voor t welzyn van den staat geen verwgt een krygsman waardig Dat Ds Sap hem verweet dat de liberalen den godsdienst in de binnenkamer willen houden deed hem goed want hieruit bleek toch dat zy wel degeiyk den godsdienst wilden Spreker herinnerde Ds Sap nog even aan de geiykenis van den Farizeeër en den Tollenaar Dat overigens de stryd tegen de openbare school slecht een geldkwestie was is altgd dnldelgk geweest hoewel volgens de uitspraak van een groot man dan het mooie van de schoolkwestie af zou zyn Spreker drong er nogmaals op aan te zorgen voor een krachtige minderheid waarna de Voorzitter met dank aan spreker en boordere de vergadering loot STADSNIEUWS GOUDA 21 Juli 11 1 Gisteren is te s Oravenhage geslaagd voor het examen Hoogdnitsche taal 1 o mej C E de Wolfl heden mej M J Huber beiden alhier