Goudsche Courant, maandag 29 juli 1901

40ste Jaaraana Dinsdag 30 Juli 1901 o 8566 mimm wmm I ieuwS en Advertentieblad mor Gouda en Qmstreken Telefoon Na A DVERTENTIEN wortlen geplaatst van 1 5 r els è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd TeleToaa Mt M De Uitgave dezer Courantg eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CE TE On Pao Hoof lijn obig 8 dito dito Line Ooi Ie bjrp O I OuiaDa Oao Soutb Oben T aand Vnt O Rallw kNa leh d e 0 Amiterd Omnibua Mj aand j Sud Rotterdam aand 8 Baie Stad Antwerpen 1887 8 Btad Bmiael 1886 8 Holte TkeiH Regulli Oeaelieb 4 OoiTin ataauleenig 1880 6 K K Oo6t B Cr l880 8 Spu 1 8I 1 Madrid 8 18 8 NtD Ver Bti Arb Spoel eert van de nog voorhanden ManteUj Costumes JAPOtlifilT FFEN tegen veel verminderde pryzea U SAM80M 1 GowU Druk van A BRINKMAN Zn OUteren ila gde te s Orarenliage yoor 1 het Notarieel StaaUexamen tweede gedeelte de heer P H Koogman alhier Heden werd door den architect H J Nederhorst Jr alhier namens den heer H J Bik ondertaandsch aanbesteed het verbonwen Tan perceel 34 Haven hoek Molenwerl tot Tinkelhais met magazynen en bovenwoniag IngeschreTen werd door C A Groenendaal alhier Toor J 7790 J E V DoDgen Bolding alhier voor 7150 J Slegt Btolwijkerslnis voor 7126 Door de Rechtbank te GotterdA is het faillissement nitgesproken van Cornells den Hertog landbouwer te Moercapelle Rechtercommissaris mr K W Brevet curator Mi A A M Jaeger advocaat en procureur alhier Bedankt voor het beroep bij de Nederl Herv Kerk te Hoogeveen door ds J W H Kalkman te Woerden WAnpuiosvKM B l het korte doch hevige onweder dat Donderdagmorgen alhier woedde sloeg de bliksem in een der privaten van school D Het glazen dak werd vernield en met eenig houtwerk sloegen de ruiten rammelend naar beneden tielnkkig werd niemand gedeerd en kwamen kinderen en personeel met den schrik vrjj Hautkicbt Dinsdagmiddag waren eenige jongens aan het Vischgat aan het spelen Een der jongens zag een mat driJveU hy vertolde zyn makkers dat dit de deken was waaronder een voornaam persoon dien nacht geslapen had Spoedig wilde hy het voorwerp grypen greep mis en schoot voorover in den IJsel Gelukkig hadden de andere knapen hoewel vreeseiyk verschrikt de tegenwoordigheid van geest hem aan de beesen te grijpen en zoo op den oever te brengen HuumoaF Voor de vacante betrekking voor onderwgzer aan de op lag school alhier hebbeu zich 10 sollicanteu aangemeld Stolwuk Qisteren morgen omstreeks balt twaall is de byna eO jarige huisvrouw van den landbouwer I v d H wonende in de buurtschap KortSchonauwen alhier op een treurige wyze om het leven gekomen Zy had zich nl kort te voren naar de waterstoep achter de woning begeven om daar eenige kaasvaten schoon te maken Ten gevolgen eeuer benauwdheid scbynt zy toen bewusteloos in het water gevallen te zyn en even later vond de dienstmeid haar verdronken De knecht dia ongeveer een twintig M van den stoep aan bet werk was had niets van het ongeluk bespeurd Alle pogingen om het leven weer op te wekken waren vruchteloos de geneesheer die zich spoedig tor plaatse bevond kon dan ook slechts den dood constateeren MooRDRicHT De Heer Idenburg candidaat der Tweede Kamer hield gisteravond alhier eene politieke rede en besprak voornameiyk de punten Onderwys arbeiderspensioeneering en tarieven Aan het debat namen een paar personen deel waarvan de Heer Zooitra biykbaar geen bevredigend antwoord van den Heer I ontving Naar men zei was het de Heer Mr Slob uit Oouda die het voorzitterschap in deze Verg waarnam In zyn slotwoord waarin hy zyne medestanders opwekte tot trouwe opkomst wekte hjj de verontwaardiging van velen door van zgne tegenstanders te spreken als van de ongeloovige party Luide werd door een aantal aanwezigen protest aangeteekend tegen deze en andere uitdrukkingen waarmede zy zich niet konden vereenigen Do Verg waar den gebeelen avond een zeer kalmen geest gehoerscht had eindigde alzoo wat rumoerig I W O BZO N ü E M U dt Bsdaelmrl Op de gisteravond gehouden lezing van Mr de Kanter aanwezig geweest zgnde moe m ieU van het hart hetwelk ik ieder wel ou wUlen vertellen en dit daarom gaarne in de Courant zon zien opgenomen Nadat Mr de Kanter zgn rede had geëindigd kwamen er een viertal heeren in debat dat was te verwachten maar de houding van een dezer was min zeer min elis De nieuw gekozen vertegenwoordiger de 1ste uit Duymaer van Twist sprak me alleen hy schreeuwde bgna en oSfield zich niet ♦ in te schelden op anders denkenden nl de Uberale party Wanneer hy zoo in de 2e Kamer a hét razen en tieren is zal menteen denken dat hg vergunning Seêlt Tom de heer de Kanter repliceerde stond hS op en was zoo over zich zelven Waan dal ieder der aanwezigen kon zien dïTy een pret had vanbelang D tnuwas wat mg het mwisto hinderde Èen man de 1 man van eer het iwaard draagt moest zich beter kannen inhonden en het zon mg niet verwonderen dat men na vier jaar oi misschien eerder wel genoeg van hem zal hebben Een zyner partygenooten heeh hem dezer dagen in een gesprek genoemd een geestelgke kwartjesvinder Wat hiervan ztj moet by zelt weten Evenwel viel het mg op dat verschillende ja bgna de meeste aanwezige militairen telkens het hardst applaudisseerden als de heer de Kanter hem zyn onbeschaamd optreden onder het oog bracht ea wel op zeer nette wyze toch geen bewgs dat men zyn superieur hoogacht Van den heer de Kanter kan hg zeer veel goeds leeren dat hem te pas zal komen Met dank voor de plaatsruimte EEN BEZADIGD KIEZER Belangrijke prijsvermindering JUU laiiJK Ui Kleiweg E 73 GOUDA Telephoon fko 31 Beurs van Anislerdaiii 16 JULI I Vrkn iSlotkn WsBaaiiHD 0 ri N l W 8 J 7 i 7 i dito di o dltc I SV es dilo dito dito 3 98 OI Vil Uolisis Obl Ooudl l881 8 4 8 dito il iiWerUti t 81V 8l ii PoamoAL Obl nut ooupoo 8 t dito ticket 8 U l auiL4l D Obl Biananl 18 4 4 80 dilo Oeooni 1880 4 98 dito bii Bothl 1889 4 6 dito bg Hop 188S 0 4 8 dito ia gouil leen 1888 8 dito dito dito 1884 i 1 BpaXJI Ferpet icbuld 1881 4 tfj Toiiau Qapr Coiiv leeii ISSO 4 8 i Gop leeoing letie D i Oec iemin MrieO 86 Zoiu Ark ap T obig 18SI 101 Msiloo üb lit Sob 1880 Vwiltmi Obl ooiiop 1881 4 88 AviTlaoiH Obligitien 18 8 O SoniauAlc Sted leeu 1814 8 88 NlD N Afr Hindeti und Ar n lib Tab Mi Cerliiic teii H Deli Ha t bippü dito 484 t Arn HTpotheekb pwdbr 4 Cult Mij der Vonlonl tand Or Hypolbookb pandbr 4 Nederlaodiche baak aand Ned HandalmaatHib aito N W fc Pao Hjp b paadbr 81 Rott Hrpotbeekb paodbr 4i üti Uipothookb dito 4 101 OoniHl Ooat Hoag bank aan 1 li4 RoiL Hypotbeekbank pandb sl Anuia Kqut bjpotli pandb 41 Msiw L O Pt Lion rt 8 7S NlD Hon U SpooT w Hij aad US Hy tot Expl r at 8pw aand 1U Nad Ind Spoorweg m aaad I 8 8 Ked Zuid Afr Spm aand dito dito dito 1881 duo 4V iTaUl Spoor 1887 81 A Eob 8 88 110 Znid Ilal 8pwmy A Ö obl 8 PoLKM Waraohau Weenen aand RoaL Or Rma Spw Myd obl 4 Balliaohe liito aand Faalowa dito aand 8 Iwang Dombr dito aand S tVU t r kCh Aio 8p kap obl 4 100 dito dito oblig 4 l Vu AxnnA Cent Pao Sp Mij obl 5 Okio k Noitb W pt O v aand 814 dito dito Win St Peter obl 140 Denrer k Eio Or Spm eert T a l Va IllinoU Central obl in goud 4 I 108 LouuT k Na kf illl Oer r aand 107 Ueiie N 8pir U i lobTp a 8 101 Mia KanHUf 4pCt pref aand N ïorkOutaaiokWett aand M i 87 Penn dto Okio oblig 6 1 Oiegon CaliL Ie hrp In goud t 104 64 V löïv loiL losv ii7 101 41 St Paul Uinn kManiL obl Burgerlijke Stand GEBOREN 19 Juli Gerrit ouders G Rietveld en B Vermeer Marie Antonia ouders H van Waas en M A van Well Cornells Josephns ouders B W van de Pavoordt en H van der WoH Anna Geertruida en Henricus Leonardos ouders M van Vliet en C E Frie Zoetje ouders W van Mels en Z Taat Dientje ouders A van Dam en 8 Koppendraaier Willem ouders W Lemmers en J M Dekker Helena Machtelina ouders M C longeneel en E Verschot Catharink ouders J de Jong en S Nuvelstgn Maartje ouders G de Hertog en M de Jong Maria Cornelia ouders J Hpieringshoek en W Bakker Jasper Hendrik onders J H van de Werken en W A Hoogenbeets Nicolaas onders H Planken en A Burghoorn OVERLEDEN 19 Juli C van Veen wed J Vergeer 67 j P J Bik 17 m A Spee 58 j C Broekhuizen 40 j H Noordegraat 7 j G Nobel 36 j J D Hooimeger 4 j C de Brnyn 1 j 11 m J Hageman 67 j M C de Rotte 2 j H H Hooimeger 3 j ONDERTROUWD B M de Moor te Rotterdam en L van der Kteyn J H van Elk en C de Jong te Katwyk P de Vries te utrecht en M J de Morree C J van de Putte en J G van der Laar T A van Eyk en G Hnnik 0 vanBochove en H Teepe J B J Korte enW J Stigter AÖVERTKNTIEN 1 Nieuwe AALBESSEN JENEVER Aanbevelend J n F BËUDËKËR Booge Gouwe C HSS De ondergeteekende heeft de eer hare geachte Stadgenooten bekend te maken dat zg met haar Poffertjes en Wafelkraam is geplaatst op de Markt by de Korte Tien zy bevoelt zich beleeld bg hare Stadgenooten aan Alles wordt met zuivere natnurboter gebakken De Wed J C Sibbes Bestellingen worden spoedig aan huis bezorgd ülagrazijn Oe Toekomst DE RUIMSTE 80KTEERIN6 IN Fantasie Keuken Dienstbode en Kinderseliorten NIEUWE KEUZE Strikjes Dassen n t mmar Plastons Zelfstrikkers in Zwart en gekleurd Matfazijn Ue Toekomst HOOGSTRAAT A lU J B J KORTE TE KOOP ot TE HUUR Twee Heeienhuizen aan de Oost en Westhaven beiden van Gas en Waterleiding voorzien fe be vragen by IZAAK CATS papier Lange Tiendeweg D 29 Goüda il Pain ExpelUr s j TartlOttwen V bel hbriataaark Iniai 14 811 160 f 50 o 4t in i meeita apelkakni Te AmatiNaim b7 tnolb CUban T a TnyÜ m Baadere t i twtt l imii Diitig jiK wenk dit middtf Bat Terraeaiod inooea all püaaüllonde mrTtTini aaagewaad taian Bbemaati Jtea t Verimndb aid pi tad P ZILVER bericht aan zyn geSerde begunstigers dat bg even als vorige jaren weder geplaatst is op do Markt tegenover den heer C C Krok bakt zooals bekend is beste WAFELKN gemerkt P S zal door een nette en prompte bediening de gunst en het vertrouwen hem reeds 38 jaar ruimschoots geschonken ook thans zich weder waardig trachten te maken De walelen worden zonder prgsverhooging aan huis bezorgd Men gelieve geen bestellingen af te geven aan personen die op mgn naam hun waren aanbieden Hoogachtend ÜEd Dy Dien P ZILVER Groote Brusselsche Wafels its eent per gtuk Op het Atelier van U 8AMSOM knnnen tegen flink salaris gednrende het geheele jaar voor vast € ostuiii rukkeiiWRrksler8 geplaatst worden C A V D LOO AHTS voor Zenuw en Zielsziekteh Goudsche 8in el 51 KOTTBBUAM SPREEKUREN 8 9 l t I NRICHTING VOOB PSYCHOTHERAPIE DJ HET Verliclitiiigs Magazija Ue 4 vondster DUBBELE BÜÜRT zyn heden ontvangen een prachtige collectie ilieiiwe Gasbiillons alsmede een ruime sorteering GASORNAMENTEN GASKOOKPLATEN en GASFORNUIZEN tegen concurreerende pryzea Goedkoopste adres voor Winkel Etalages met succes geplaatst by H H WinkelieM hier ter stede Denkt aan het groote enott van BADINRICHTING compleet van alJStf en hooger Minzaam aanbevelend M M VAN LOON TELEF 117 Gasfitter FRANSCEE STOOMVEÈVEEIJ iir 4 oheittisoh WuwkwiJ Ti H OPPENHEIMEK 19 KruUkads BoUerOami Debreteteord door Z H dan Koning der BdÉ n EloofddepSt voor OOUDA d Heer H G TRIJSBUBG Korte Tiendeweg D 7 rtpeoialiteit voor het atoamm en verven van alle Hemesen Oameigarderoban alwok alle Kisdergoadertn Bpeci e inrichtïBg voor het itoomes van ploeWmantels veeren bont enz Qoi nen tafelkleedan ens wordn navr de Diaawsta en laatate mAhodt gererid Met aandrang bevelen wij voor de stemming op a s Dinsdag aan den Heer Mr H Ph de Kanter Bultenlandsch Ovurzicbt Kolonel Benson die in bet district Lydenbnrg werkzaam is is voortdurend in gevecht met de Boeren onder Viljoen biykens een Renter s special uit Pretoria Er badden twee tamelgk ernstige gevechten plaats waarin de Scottish Horse en de bereden ioianterie zioh onderscheidden en den vgand met verlies terugdreven Dit telegram is duidelgk in al zyn vaagheid Er behoort werkeiyk geen buitengewone scherpzinnigheid toe om den censor die dit bericht onder handen gehad heelt te doorzien Tameiyk ernstige gevechten zonder opgave van Engelsche verliezen ondanks de ferme houding der Scottish Horse en de bereden inlanterie terwyi bet resultaat enkel is dat de vgand met verlies werd teruggedreven dat alles maakt het niet waarscbyulgk dat Viljoen aan t kortste eind getrokken heelt Uit de Kaapkolonie nog steeds berichten van gevechten waarin niet de Engelschen maar de Boeren aanvallers zyn ondanks Kitchener s h rhaaldeverzekering dat French den vyand geleidelgk noordwaarts drglt een verklaring die Scheepers en Kritzinger nog geen week geleden loo prachtig geparodieerd hebben by Beaulort West en Cradock Nu ia het Fouché die een 100 tal Connangbt Ranger tnsschen Jamestown en Lady Grey heeft aangevallen Eerst toen er verkenners uit Aliwalnoord te hulp kwamen trokken de Boeren af Natuurlgk leden zy eerst zware verliezen Behalve dit nieuwe staaltje van toenemende stoutmoedigheid der republikeinen in de middenKaapkolonie zendt Laffan er ons ëen uit het westen uit Kimberley Tweehonderd rebellen onder van Zgl hebben verleden Vrydag Setlagoli aangevallen maar werden teruggeslagen Setlagoli ligt tusschen Vrgburg en Mafeking vlak by Kraaipan waar de Boeren 12 October 1899 den eersten gepantserden trein vernielden en het beet dat de la Rey er bg tegenwoordig was wat wel mtfgeiyk is want Oom Koos is erg goed bekend in deze wereld die aan zgn district Licbtenburg grenst Het terngslaan der Boeren had zulk een succes dat zy in hun verbystering eerst den spoorweg poogden te FEVILLETOX Eindelijk Saamgebracht 9 Het karakter dat oo c onderlinge relaties hebben aangenomen staat een ook maar eenigszins kalme bespreking van eenig onderwerp te seer in den weg ook al ware de aanleiding een minder dfoevim dan die welke mij heden hierheen gevoerd heeft Vergun mij dus Hij wilde zich naar de deur wenden maar nu seide Kurt somber Ik kan u zoo niet laten gaan mgnheer Seemann Ik moet in het belang der dame waarroor ik mij ais tamilielid interesseer mijn cousine jufltouw van Uechöjti een Traag tot u richten Zijn de verklaringen die juffrouw ran Uechtritz en daarna ik u zooeven omtrent het bezoek van Rila hier gegeven hebben u voldoende Of IC mi voldoende zijn I herhaalde hierop de tabrikant langzaam als woog hij zyn woorden bedachtelijk Moet dat beteekenen of ik ze van dien aard vind dat tengevolge daarvan mijn relatie tot juffrouw van Uechtritz zooats die tot hiertoe was en het plan mijnerzijds weldra met haar te trouwen kunnen voortbestaan Neen mijnheer van Uechtriu daarvoor zijn lelb deze verklaringen mij niet voldoende lU gekwtt dus niet aan mjjn verzekering der volkoiBen ooKhnld onzer betrekkingen f Uy vernielen en toen op Transvaalsch grondgebied trokken waar de goede Mothuen die nu al byna twee jaar in westelgk ZnidAirika rondzwerft en het land wel zoo langzamerhand van buiten zal kennen de verspreide bwden in de buurt gverig uitput Men nto erkelgk sympathie koesteren voor zulk een gver die by menig ander groot talent onder geiyke omstandigheden al lang gedoofd zonde zgn Dit alles wyst er oogenschyniyk niet op dat de oorlog weldra uit zal zyn Toch is het schyn want Laffan brengt ons de schokkende tgding dat het te Kimberley de meening van alle klassen der bevolking met inbegrip der militaire sic is dat de oorlog in enkele maanden zal wegsterven Het is overbekend dat in Kimberley lang geen domme menschen wonen a Een Reuter telegram uit Peking in De N Ct opgenomen zegt dat de moeilijkheden die den voortgang der onderhandelingen tot staan hadden gebracht uit den weg zgn geruimd Hiermede wordt ongetwgleld bedoeld dat Rusland het voorstel van Engeland aangaande de onderhandelingen over de aanwgzing der hulpbronnen waaruit de gelden voor de schadeloosstelling zonden geput worden heeft aangenomen en het eigen voorstel tot verdubbeling der invoerrechten heelt ingetrokken Deze onderstelling wordt waarschyniyk gemaakt door een bericht door don Petersburger correspondent der NewYork Herald overgoseind en luidende dat Rusland genegen was bedoeld voorstel aan te nemen hetgeen het belangrgkste nieuws sedert het uitbreken van den oorlog wordt genoemd Het bericht beteekent toch altgd volgens den correspondent dat men tot een overeenstemming is gekomen die de mogendheden in staat stelt neen dwingt om in opvolging van hunne beloften hnnne troepen onmiddellgk terug te trekken En hiermede zou het voornaamste beletsel voor den terugkeer van het hof naar Peking weggeruimd zyn Nu zal ook bet op nieuw uitbreken van ernstige onlusten in China hetgeen men ongetwgfeld zou hebben zien gebeuren bleven de vreemde troepen langer in de Ohineesche hoofdstad vermeden kunnen worden Men kan thans veilig zeggen dat de verwikkelingen in China zyn opgelost Volgens een Havas bericht loepen er te Peking allerhande geruchten omtrent gevechten tusschen rebellen en Chineesche troepen deze geruchten zyn voor een groot deel over raakte in de war hij had nog niets van dien aard verzekerd Ge houdt mij dus voor een leugenaar Voor zulk een handelwijze mijnheer Seemann heeft een latsoenlijk man s lechts én antwoord en dat wordt met het wapen in de hand gegeven Wüt ge tnij daartoe niet in de gelegenheid stellen soo zou ik u tot mijn spijt voor een lalaard moeten verklaren Zoo werkelijk Hoe ver ook van het levenspad van dezen koopman in grooten stijl steeds de studentikoze gelijk elke andere dtielleerrage gelegen had bij zijn ernstige en gewichtige werkzaamheden ware hem zoo iets slechts als kinderspel voorgekomen zoo ongeveer als den roet gruis bedekten mijnwerker die dagelijks beneden zijft leven op het spel zet de meest geanimeerde cricketpartij van witgellanelde Engelschen nu weid er toch iets in hem wakker dat hem de armen deed kruisen en den ander daar roet opflikkerenden blik üxeeren liet Iets dat hem weer in den schooljongenstijd terug verplaatste toen hij bij menige kloppartij het mocht dan voor een rechtvaardige of onrechtvaardige zaak zijn geweest toch ook zijn man gestaan had Zoo werkelijk I en wanneer ik u nu antwoordde dat het mij verbazend onverschillig is waarvoor ge mij belieft te houden en te verklaren i En dit is inderdaad het geval I Ën toch voor mijn part ik neem uw uitdaging aan want zoo iets was dat toch zeker zoo even Ik gevoel levendig dat heel uw ongelooflijk lichtzinnige en gewetenlooze houding een tuchtiging verdient En dan bood het op elkaar schieten heel zgn verachting van de duelspart legde d dreven in werkoiykheid beeft men hier te doen met strooptoéhten in Noord China Inderdaad bestaat er geenerlei effectief bestuur in de streken welke de strafexpedities der geallieerdéh hebben doorkruist en benden deserteurs van de verbonden legers gewèion Chineesche soldaten en Boxers zwerven door hst land rond De keizeriyke troepen hebben toen zg voor Peking terugkeerden zestien steden ten zuiden van PaoTing Foo in de asch gelegd en toen de troepen vertrokken waren heeft do bevolking zicb op de ambtenaren gewroken de mandarijnen mishandeld en httn huizen vernield De benoeming van den heer Von KOUer tot bsstuurder ovor de Kgnlanden in plaats van den afgetreden heer Von Puttkamer vestigt weei ens de aandacht opSleeswgkHolstein dat under het bestuur van den heer Von Kiiller heeft gestaan sedert hy door den kanselier van Hohenlohe als minister van biiincntandscbo zaken werd ontslagen omdat hy uitzonderingsmaatregelen togon de socialisten nam Te meer wordt die aandacht gevraagd daar juist twee verslagen van Deenschgezinde vereenigingen zgn verschonen waaruit blgkt hoezeer de ringeloorpolitiek des hebren Von KöUer zyn doel h en gemist Vroeger v66r 1888 hoorschte in do scholen van Sloeswyk Holstein vryheid van taal Er kon zoowel in t Deensch als in t Duitschworden onderwezen Maar in 1888 word detaaldwang ingevoerd het aantal lesuren inhet Deensch werd zelfs in uitsluitend Deensche districten zóó beperkt dat bet leerenvan die taal in eenigszins draagigke mateleiteiyk onmogeigk werd En wat heeft men daarmee bereikt Dat do ouder hun kinderen naar üeensche scholen zonden over de grens in Jutland Wel verre van dus den Deenschen geest Ie bestryden werd doze juist aangewakkerd door de maatregelen van Pruisen De Deenschgezinde bevolking deed nog meer zg stichtte oen taalvoreeniging en een kiesvereeniging die onderscheidenlgk moesten werken tot verspreiding van de Deensche taal en tot bevordoring der verkiezing van Deensche afgevaardigden En boezeer die beide vereenigingen in bloei zyn toegenomen onder het regiment van den heer Von Kiiller den man die een paar jaar geleden door zgn verbanningen zulk oen opgewondenheid in Denemarken veroorzaakte Wykt nit de bovenbedoelde jaarverslagen Vooral de taalvoreeniging hoeft groote vorderingen gemaakt Haar ledental is in het koopman in dit woord toch altijd de raogcIBkheid dat u die uit mijn hand ten deel viel O neen stel u gerust toen Kurt iets bcheen tfr willen zeggen ik weet ongeveer hoe een pistool wordt afgedrukt ik heb er nu en dan een in de hand gehad Hij ging nu wezenlijk en Kort van ITechtritz begeleidde hem zelfs en opende hem een paar deuren opdat hij niet weder het groote redactievertrek zou behoeven te passeeren Kurt had ïerder niets meer weten in te brengen dan de woorden ik zal dus het verdere bezorgen En hy was te moede als had niet hij bg dit onder houd zijn laatsten troef uitgespeeld Richard Seemann van zijp kant de chef der firma Stillfried Seemann en Zoon ging de vele trappen van het huis af geheel met het bewustzijn var iemand die zich daar juist nog eens een verlaatten jpngensstreck heett veroorloofd Hij met lijn Voorname ja geweldige positie in de grootindustrie der wereld hij zich blootstellen aan de laffe kansen van een bij de haren er bijgesleept ongerijmd duet om het verbleekte eergevoel van een onttroond edelman weer op te trisschen dien niet hij eerst maar di hem onbeschaamd had beleedigd Ja Richard verheelde het zich niet elf3 wanneer de zaak verkaard voor hem afliep zon ze toch nog altijd weid pneer dan een sottise blijven Nu dit was gebeurd en niet meer te veranderen Richard bedacht dat hij zijn pistolen moest laten V u J J I J nazien en reinigen paar die hij vöór reis naar Rusland a had er inderdaad een het aanvaarden eensr focht en dat b j goed vorige jaar gestegen van 2 258 tot 2497 Of de beer Von KlUler nu juist derechte muB is voor Elzas Lotharingen P Verapreitle Berichten 1 Frakkbui De hertog van Orleans die aan dipenterie lydt verkeert thans in tameiyk gunstigen toostaijd de koorts neemt af By een hevig gevocht tusschen Frnnschen en Maroccanen naby Figuig hebben do Franscheu gewontien Maar de verliezen aan beide zgden zgn zwaar Te Dieppe ia Woensdag oen Engelschingenieur Thomas Grosby verdacht vnnspionnage door de politie gegrepen By onderzoek bleek dat hg een opdracht had hotgeheim van de constructie van li t onderzeescho vaartuig Gnstave Zode tot eiken prys te wefon te komen l De Engelsche gezant bemoeido sich net het geval on thans heeft de Fransche regaoring goedgevonden dat Grosby door een Engelsch oorlogsschip zou worden afgehaald en in Kngeland zou worden vervolgd Dit ia Vrydag gebeurd voor zoover het t afhalen betreft Van de vervolging make men zich geen illusie Enoelakd In het Hoogcrhals diende lord Salisbnryeen wetsontwerp in strckkonde dat do koning ter erkenning van Z M s gebied overzee in zyn titel zulke veranderingen zal mogen maken als Zone Majesteit gepast zaloordeolen Lord Salisbury voegde er bg dat de titel door Zgne Majesteit aan te nemen waarschynlgk zal zgn Edward VII by de gratie Gods van bet Vereenigd Koninkryk van Gtoot Brittannie en Ierland en vanjiet Britsche gebied over Zee Koning Verdediger van het Geloof Keizer van Indië DuITSCHIjAKD K eizor Wilhelm heelt weer een nieuwe vriendelgkheid voor Frankryk verzonnen Naby Metz liggen een groot aantal Fransohen begravon aldaar in 1870 gesneuveld en t is noodig de graven te yerplaataeu in het belang van den bouw van nieuwe forten Nu heeft Wilhelm het plan do kisten op te laten graven en in een optocht aan wolks hoofd Z M zich perfooniyk ste Hen zal over te brengen nnar de Fransche grens waar de Fransche iatoriteiten ze in ontvangst knnnen nomen zou doen met zich buiten bijvoorbeeld achter de lange machinelooda zijner gieterij aan het kanaal tvaar hij geheel ongestoord was dagelijks een halfuur lang weer eens in te schieten En daarbij liep hij met zoo lichten tred zoo vlug hij verwonderde lich over Mchzelven toen op eenmaalzijn aandacht er op viel hoever hij de BelleAUiSnce Platz reeds achter zich had Wanneer het niet onbetamelijk ware geweest zou hij ztchzelven t ekend hebben lnt zijn Htem img beter en opgewekter was dan sinds weken Kenmaal betrapte hij r tich zelfs op dat hy zacht voor zich heenneuriede Sa dwong hij zich echter aan zijnmoeder te denken tich den gehcelen stand vanzaken ernstig voor ooRen te atellcn zooals datbetaamde voor iemand dien men binnen kort misschien zou verromken ol overhoop schieten en wtcn dan geen verstandig mennch zou kunnen be klagen Zelt dit wou niet helpen De passende innerlijke gemoedsstemming van zoo iemand wilde geen post vatten Dat kwam A Ar vandaan ze werd overstroomd onweerstaanbaar door een andere gewaarwording een gevoel van grenzenlooze vfrlichting bij de gedachte dat hij Richard sindi een half uur weer ddt was wat h j vóór vier maanden geweest was dat hij geen bruidegom meer maar weer vrij was I XV Laat maar Kurt het geeft niets Te Rikken valt daar niemendal tiat weet ik zelve het best Nu het heeft nu eenmaal niet mogen xijn iVordt vervolgd j