Goudsche Courant, woensdag 31 juli 1901

4l Woensdag 31 JtU 1901 o 8567 40ste Jaargang Verkiezing in het District Gouda voorde Tweede Kamer der Slaten Generaal ne Vrijzinnige Klesvereenlglni en In genoemd DIsirlei hebben eenparig en In overeenslemming mei een groot aantal andere lilezers lot Candidaat voor de Hamer gesteld en bevelen met allen aandrang lot TROUWE OPHOMiSt ter slembus op 30 Juli a s aan den Heer f H PH DEK4mR te T3 TZXJ 1 j 1 UI y I I ym iiaMp m i r u g i mimm mmm JSieuwS en Advertentieblad vèor Gouda en Omstreken Telefona Vo At A D V E R T E N T I E N worden geplaatst van 1 5 re gels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen ïroote lett rs worden berekend naai plaatsruimte Inzending van Advertentiën tM 1 uur des midd Tclefaoa o M De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 tranco per post 1 70 Afzonderlijke Nowmers VIJF CENTEN Het Bestuur der Centr Lib Kiegvereenigfing in het District J M NOOTHOVEN VAN GOOR Voorzitter D BUYTER Secretaris Levend ÖOtJDA JULI 1901 De VRIJZINNIG DEMO RATI8 JHEKIE8VEEEKNIGING Afd GoüDA heeft op hare vergadering besloten de Candidatuur van Mr H Ph de KANTER te uteunen Kiest daarom op a s Dinsdag Hr E Pb DE EANTER C VAN AEDENNE 1 BOJAWAL Wt ROEPERS P M VAN WAAS H J VAN WEELDEN 90 ARTI8TEN 25 gedresseerde paarden Standplaats Markt over Hotel Db Zalm D DIRECTIE heelt de eer het geachte pnbllok van GOUDA en Omstreken te verwittigen dat zQ dit jaar voor bet eerst deze Kern s zullen bezoeken mot hun teelingtrteMe Clromê zoomede een stal van 9S gêéreêêMriie Paurdém terwijl JO Jrdslen van den eersten rang zullen optreden sfiooTE wimi m mi mmsim WOENSDAG 31 JULI des avonds 8 uur PRIJZEN DER PLAATSEN lOO r SO en 30 cent Plaatsen zjn dagelijks aan het Bureau te bespreken van 10 8 uur k MO cent per plaats TOT SLOT DER VOORSTELLING Groot Rallet Pantotninae getiteld OOM P A UL of de helden van Transvaal IEDERE MIDDAO Creole Kinder en Famllle Voorstelling Kinderen betalen op alle rangen hall geld De Directie i f RUDOLPH JACQUES William Böhmes Panopticum Standplaats Markt tegenover den Heer Busch y or de eerste maal op de Kermis alhier met zjjne prachtige vermimeUng van Kunstwerken levensgroote V assenlDoelcLen 180 verschillende groepen w o PrtMidentKKUUEK Generaal UK WKTmi De Oorlog in Traniivaal eb allo hedendaagsche gebeurtenissen Itevend Mejuffrouw ALIDA de kleinste Danie der Wereld aa jaar oud j Pracht Panorania 5 Cent WILLIAM BtfHlIE Md Drok van A BRINKIUN zó Entree 10 cent a Aaatiovelend Gebroeders STEEITSM A Bloemiaten Turfsing el TKLEPH No lU Bieden aan om tbaiu te planten prachtige Variteiten van CACTUS DAHLIA S wellie den geheelen Zomer met prachtig gevormde Bloemen prgken en doorbloeien tot de vorst intreedt VERDEK HET BEKENDE lÜISECTeiV CIDER dat door bijvoeging rao 40 deelen water alle insecten doodt en voor planten bloemen on vrachten onschadelijk is Liter f tótl V Liler r0 80 i LKer f 1 50 Melkbehoud bewaart Melk en Room lells in de warmste tijden vele dagen voor znnr worden Volkomen ontchadetyk kleurloos renkloos en smakeloos Scheiknndig onderzocht Op aanvraag worden gratis proeflesschen toegezonden Wederverkoopers gevraagd Alleen verkrijgbaar bij h H C MuLLER Apotheker en Scheikundige Broawersgracht Amsterdam Oe Afd Gouda van het ALG NED WERKL VERBOND heeft op hare laatst gehouden vergadering besloten de andidatuur van Hr ILPIi DEKANTI R te steunen Niemand blyve thans thuis opdat hij slage W ROEPERS Voorz 3 N DE GROOT Secr C VAN ARDENNE Penn M HOOGENSTEGER C J VAN DER WANT L REPARON SCO oomcarrousel Eleclriek Standplaats tegenover Cafe de Haemosik Deze als laatste nieuw gemonteerde naar de eiscben des tijds ingerichte STOOMCARROüSEL SALON met buitengewone groote eleetriêche verliehttng zoowel binnen als buiten waarbS worden gepresenteerd pracfttnoJtc gondel Gondeljacht KONINGIN WILHELMINA Gondeljacht van SEQUAH Gondeljacht VENETIË TRAKHENER HENGSTEN en ARABISOHE PAARDEN ABOSUBMEDTBOEKJEa inhoudende 13 ritten A 0 evntr MttOve de entree BEl NER Miniaam aanbevelende ANTOON GeBARD WOLFS Grootste Hippodrome is thans weder op de QOU SCHE EERMIS geplaatst goede RIJPAARDEN stuq wederom ten dienste van het publiek Vooral gemakkelijke paarden voor Dames enjKinderen Ook betind zich in het Hippodrome een Siberisclie Kameel m m AMkaansclie Zebra gedrenaeerd bertfdbtutr En Toor heele kleine kinderen zfn er Extra kleine Paardjes tan het eiland Celebes deze paardjes wurden geleid de kinderen vastgehouden Tevens wordt het publiek opmerkzaam gemaakt op het groote geheele nieuwe COSCEBTq HO h El met nm lkale Ctownn nooit alhier te Gouda gezien Goedkoop rijden van t Jaar Entree 10 Cent Kinderen 6 eent Kinderen betalen aan het bureau slechtt 10 cents rBtoer met inbegrip van entree Volwassenen betalen 10 cents rijtoer behalve DONDERDAG ZATERDAG en ZONDAGAVOND dan zal 15 cents moettn betaald worden Couponboekjes te koop tegen verminderd tariel Zich aanbevelende GEKARD WOLFfik ABYEETMTIffl in alle Couranten worden aangenomen door het i dvertenlIe Bureau vai A BHINKNAN ZOON mmmmmmmmmmmÊmÊÊmÊmmnmmmmmmm BuUeDiaDdscb Overzicbl De volgende berichten zgn ontleend aan met de jongste mail uit Zuid Atr in Engeland ontvangen particuliere brieven van 27 Juni De Engelschen hebben aangevangen met het wegnemen van het wapen der Z A K en de woorden Eendragt maakt magt van de openbare gebouwen enz Van alle kanten komen berichten in omtrent zware gevechten en verliezen van Engelsche zgde Generaal Blood die liet werk van French verbeteren zon en oostelijk Transvaal schoonvegen keerde reeds na acht dagen overhaast terug Het eigenaardige bü de gevechten in de laatste weken is dat de Boeren geregeld de aanvallers zgn en de algemeens indruk is alsof zy langzaam maar zeker rondom naar Pretoria voortdringen Een paar vrijwilligerskorpsen waaronder Kitchener s Scouts hebben reeds geweigerd langer te vechten zells tegen dubbele betaling Van Brabant s Horse zün een lUO tal overgeloopen naar de Boeren en veronderstellende dat deze geen genoegzaam kost voor hen zonden hebben namen zü een duizend schapen mede waarover zij de wacht hadden Van het door kapitein Morley van de Sunny side politie ongerichte jrriiwilligerkorps de Morloy sconts sterk êmtrent 70 man waren na 24 nren in t veld te jün geweest nog een half dozgn over de rest was met paarden en wapenen naar de Boeren overgegaan De Temps maakte in een der laatste nummers melding van oen conflict dat uitgebroken is tnsschen l Académie francaise en den minister van onderwijs Leygnes De regeering had nameiyk aan de Académie verzocht vjjl barer leden te willen aanwijzen die als president zouden lungeeren bü de prijsnitdeelingen aan verschillende lycèes Znlks geschiedde dan ooK en een vijltal werd opgemaakt Do minister heelt echter twee namen van de lijst geschrapt waaronder dien van den heer Faquet kanselier van de Académie Dat de heeren van genoemd lichaam daarover ten zeerste ontstemd waren spreekt van zelf en het gevolg was dan ook dat in een der eerstvolgende zittingen van de Académie de volgende motie werd aangenomen De vergadering verbaasd dat een barer leden verhinderd werd te presideeren bjj de prijsnitdeeling aan een Pargsch lycée verklaart dit te betreuren Wat tot de be FEVILLETOJX Bindelijk Sa mgebracht i 90 Dat was Rita de handen om de knie gevouwen en ondanks de onverschillig klinkende woorden met een zonderling venitecnde uitdrukking in het gelaat voor zich uit starend Kuft zat vóór haar ze waren alteen in de Uechtritz sche woning Mevrouw van Uechtritz was met de jongste dochter Tüly naar een lexing die de door zijn leerlingen aangebeden directeur van de meisjes school van het district hield Nu zag Rita in het rond Het haar blikken langzaam zeer langzaam door het vertrek met de versleten slecht onderhouden m tubelen dwalen baronesse Suzstte was eiUt e n twit netjei geweest tenzij dan tot op zekere gte op haar eigen toeomaals nog ks persoon in haar jeugd met de droevï r gordijnen de stilstaande pendule op de secretaire n het verkteurde bekleedsel van eenmaal recht smaakvol meubelkatoen op canapé en stoelen En nu knikte ze ironisch Hier dus weer valt tusschen dezen rommel verdwenen in nevelen opgegaan als een fiita morgana het vooruitzicht op de prachtige vertrekken in het huig aan het iSchiflferkanal op die stoelen daar die ellendiepe breede stoelen waarin men wegzonk alt in de behaaglijkhcid zelve en sich oli een hed ftoder menach voor handeling van minister Leygnes aanleiding heeft gegeven is niet bekend terwijl de mogelgke gevolgen die deze eigenaardige daad natuurlijk moet hebben nog niet te overzien zijn De Vossische Zeitnng beweert dat in Frankrijk een gedeeltelijke ministercrisis dreigt of althans niet onmogelijk is Sommigen beweren dat do beoron Monia Do Lanessan en Decrais znllen uittreden uit het ministerie Anderen gelooven niet aan znik een stoornis in de parlementaire vacuntie maar voorzien oen stormachtige herlstzitting De correspondent zegt dat er verschillende kleine toekenen zijn waaruit op te maken is dat Waldeck Riiussean wat moer nit het railicale vaarwater en in dat der concentratic politick zo willen komen Wol is waar kan hij met Mélino niets beginnen maar de Mélinisten hebben een iinkervlengöl waartoe Poincaré Barthou am bchooren En dien vleugel zon Waldeck Roasscan willen aanwerven in plaat i van de socialislische hulptroepen wien by wel graag den bons zou willen geven M ihili waar de boer German Riesco de voorstander van de moer actieve politiek tegenover Argentinië nu definitief tot president is gekozen neerat o n eigenaardige bonding aan tegenover het in October te Mexico te bonden Pan Amerikaansch congres Veertien dagen geleden werd uit Washington aan sommige bladen een officiens bericht gezonden dat meldde dat alle Zuid Amerikaanscho Republieken het congres zouden bywonen Men was hierover wel wat verbaasd omdat Chili altyd had geweigord opbet congres de vraag te laten behandelen ofhet de twee provincies aan Peru zal teruggeven die het sedert den laatsten oorlogheeft behouden En vier dagen na dat bericbt kreeg de minister Hay dan ook de mededeeling van den Chileenscben gezant dat Chili b t congres niet zon bywonen tenzg het voldoende waarborgen kreeg dat geen onaangename qnaesties ter behandeling zonden worden toegelaten Arbitrage waarvan sprake was wil Chili wel aanvaarden maar zonder terugwerkende kracht dus alleen voor toekomstige gevallen Dit démenti schyiit te Washington nogal kwaad bloed te hebbeu gezet De NewYork Tribnne die vaak voor officieus doorgaat noemt de nota van Chili een bom en laakt den dreigenden en aanmatigenden kwam I Waarlijk wanneer ik iets betreur dan zijn het deze stoelen en deze het atleVmeest Kurt zat er bij en kauiyde aan zijn Iraaï kneveltje Hij zag ej gepijnigd onzeker en somber uit Waarachttg Rita ik zou mij in stukken kunnen scheuren wanneer uc moest denken dat ik er de schuld van was dat ik u van uw geluk beroofd had Mijn geluk herhaalde zij op een toon die niet weeV te geven is Nu dan het bereiken van het doel dat ge u gesteld hadt Ik ben altijd een ezel geweest maar ik was in dit geval verbazend onzelfzuchtig dat moet ge toegeven ik had u het vele geld gegund Zulk een vervloekt ongeluk echter ook dat hij dien dag juist dien eenen namiddag op de redactie moest komen NoodIot Kurt noodlot Ze sprak voortdurend volkomen kalm en zonder accent Ik ben altijd fatalistisch gestemd geveest Tegen ons fatum kunnen we niet aan Belachelijk onwaarschijnlük heeft het mij in kalme oogenblikken steeds toegeschenen dat een dochter mijns vaders in zekere soliede positie zou komen Het paste zoo heel niet bij de familie Dan nog eerder een nog Khitterender huwelijk met een buitenlandsch cavalier bijvoorbeeld die dan toch getprongen ware En ik verwonderde mij ook tijd eenigszins dat hij hij hier mij wilde nemen Want zooals ik je reeds zeide eigenlijk verheid was hij heel niet op me althans reeiis lang niet meer Hij moet zich van zijn burgerlijk koopmanslandpunt voor ngageerd hebben gehouden En nu heeft hij met bniu handen deze gelegenheid aad toon Telgens den Times correspondent te Wash ingten echter is de nota volstrekt niet in di toon gestold maar spreekt er alleen de onalhankeiykheid uit waarop Chili recht heeft an die het niet door Amcrikaansche bedilincht wil laton kortwieken Ver sijroide Berichten FUANKRIJK Ex keizerin Eugenie ligt te Londen ernstig ziek Zy spreekt zéér moefsiyk en lydt hevige pyneu Men herinnert zich dat verleden jurat op IH Angnstns een overgang op hm tentoonstellingsterrein is ingestort oh enkele blachtoUers maakte Thans heeft hel daarvoor aangesteld schoidsgerccbt de tentooiiMellingsadministratio veroordoeld tot Iwtaling van scliailuloos itelling mot interent variecrerid van 1 X 0 tot lO O X francs en van pensioenen van 2fK tot 50 10 francs Do tunnol voor ion metropolitain vande place d Ktoile tut de place de la Nation te l iirjjs is voltooid De lengte er ven bedraagt H K M en mtn heeft er K maandenaan gewerkt Het ministerie van hnltonlandsche z Kon spreekt het bericht van do veclitpartn tnsschen Franschen en Marokkanen te Fignig dat wy hebhen ipedegedeeld legen Kr is niet gevochten Pnnl Déronlède die t noodig vonddat er weer eens van hem gespreken wordt is door twee onbekende boosdoenurs te HanHobustiau met loeiyke bedoelingen aangevallen Do bevriende bladon sdirijvon er kolommen van vol De politiO Commissaris Dresch die indertyd Havachol arresteerde is oergisterengansch vergeten te Montreuil gestorven Hen herinnert zich dat hy tallooze anoniemedreigbrieven kroeg dadoiyk na Havachol dood en dat hy onder een aangenomen naamPerys verliet DUITSCHUIID De flnancieele schandalen dnren voort Op verzoek van de Dnitsche justie is eergisteren te Parya een bankier nit Leipzig gearresteerd en gisteren is te assel een geldman Schlegel genaamd gevangengenomen Te Hannover hebben Zatterdug duizenden menschen meerendeels landbouwers een spaarbank bestormd om hun geld terug te vragen Gesteund door voorname ban ge repen om los te komei knikte ze hem toe over de T Ja ja zoo is t inke armenen handen heen die ze nog steeds om de knie geslagen hield En daarop in nadenken waarlijk nieuwsgieng ben ik of hij ondertusschen al wat anders op touw heeft gezet waarmee hij nu nu hij mij kwijt is voor den dag komt Tenminste als hil er den moed loe heeft Hij is eigenlijk een dier menschen die soms naar het schijnt ge heel ongetrouwd blijven omdat ze zich in ctfit soort intieme relatie met een perwon hebl n ingelaten die ze niet kunnen laten kijken K urt had bij de laatste bemerktiigon zijner verstandige nicht niet meer eoo recht toegehoord Deze waren ook meer een overluid denken dan tot hém gericht geweest Mem lag nu ond rtui t hen iets anders in den zin Rita moest toch eigenlijk weten wat er vanmiddag tusschen hem en Seemann nog had plaats gevonden Ze was opgestaan innerlijk onru itig als ze toch was na deze krakende ineenstorting harer verpachtingen Was dan werkelijk het hart buiten spel gebleven zoo zal toch de stemming van den koopman die het verongelukken zijner hand U i joenen niet meer betwijfelen kan ook wel niet benijden waard zijn En met dezj had de hare nog de meeste aanknoopingspunten ICurt volgde haar naar het raam traardoor zenu naar buiten stond te turen iWcnscht ge danheel niet te hooren hoe het van middag verdertusschen ons geloopen is Rita vroeg hij zacht verschoonend Dat ia waar ook dat moet ge my nog vertillen zeide ze met kalme stem zonder zich om kiers aldaar heeft de bank dadeiyk aan hare verplichtingen kunnen voldoen De rechtbank to Kiiningshorg hoeft een vrouw die by de ziekte van baar man w t dood hootJiad geraapt tot drie maia don gevangenisstraf veroordeeld Do houtvester had verklaard dat do waarde van het hout twee pfenning bedroeg Ituji Crispi is stervende Hot bulletin TM Zondagmorgen luidt Nacht onrustig do krachten nemen af het hurt slaat zwakker de nervonse depressie hiytt voortduren BINNENLAND Men meldt nit den Uaag Hoewol er in de samenstelling van hot inlnisteriü Kuyper zoonls die jl Zaterdag is vermeld geeno verandering gekomen is wn lot gister middag echter nog niet zeker dat do Staatscourant vnn gisteravond het ontslag van het aftredende en de honooraing van het nienwe miniaterie zal mededoelen Men meldt uit den Haag Mei hel oog op do samenstelling van het nieuwe ministerie vernoemt men dat van het aanvaukoiyk lan om de zaken der ioBtpryen on telegraphio van hel departement van waterstaat over te brengen naar een der andere departementen na gohundon overleg tnsHchen den kabinctsformeerder don direotenr generaal dor posloryeu en den heer de Uikrez Üyena is Igeiien By Kon Besl zyn benoemd hy den provincialen staf tot provincialen adjudant resp in Zeeland in Zuid Holland en in Groningen en Drenthe de Initenant koionol F B A van 8teenhardt Carré van hol 5de de majoor P W van de Velde van hot 4de en de majoor J R Boissevain van het de regiment infanterje De wandolpler te Scbeveningen werd Zondag bezocht door 17ft7 i personen Woensdag a s wordt het wandelhoofd geïllumineerd Ter gelegenheid van den geboortedag van H M de Koningin moeder wordt Zaterdag op het Karhans een groot kinderfeeat gegeven De Kurzaal wordt 2 Augutua toepuseiyk versierd te keeren Met u dueUeeren zal hij wel niet voor zoover Ik hem ken Nu het was een pijnlijke verhouding zoowel voor hem als vour mij 2 etfii verondersteld dat er niet tusschen ons was voorgevallen i en wat was er dan ook voor btzohf ers gebeui d 1 schoof hij in met een verlegen halven Iich iioo zyn toch zulke onverwachte ontmoetingen alti d fxjo pijnlijk dat er Sier ten minste al een zeer geschikt tutschenpersoon ware noodig geweest om de zaak weer in cjrde te brengen i lieve Rita in plaats van tot een vreedzame ontknooping althans den weg te banen stormdet trolsch weg Omlat ik wist iat elke po jing tot htmanteien niet zou hefalJen geholpen viel ze in Ik zag het aan zijn koude ooien En ik hadgeen lust mij onnoodi g t vernederen Hij eioirvoort Ik ging a na trot u echtef buiten niet meer zooaU ge weet De man wilde toen ik weer bin nemtwain het inlcrmezM vo jrIoopig laten rusten en aanstonds met de verdomde kwestie beginnen die het doe van zijn komst was dat wastoch onbeachaaind niet r Wat was d a het doel van zijn kom t vroeg 7ij onTcrschillig terwijl ze nog altijd door de ruiten m het duister daarbuiten btikte tOch hij wilde uilvaren tegen de krant van wcge een induttrie artikel zeide Kurtonlwijkend En didrvoor kwam hij bij u vroeg ze eveti verwonderd Ik had het artikel geschreven het droeg mijn onderteekening tr rdt xtrveigd