Goudsche Courant, woensdag 31 juli 1901

Directe SlHtorwegverbkDütngen met UUUÜA Zoinerdleost 1901 isngevaogeo 1 Mel m van Greeowlch 1 L SOUD i SOTTÏK Dia Tiaa aana S i n d lit T n 7 81 l ll S 88 K QS 9 14 9 88 9 1 10 81 10 1 11 16 ll li 11 88 11 18 1 17 9 18 8 80 S ta 3 18 4 39 4 54 5 11 1 14 it tS 7 08 a 1 44 8 14 J 17 i St 9 1t 10 11 10 45 ll tt Moordnoht door 7 18 O V ir 11 01 1 08 a t w n 5 01 a a a f a a A d 10 19 a a KUaworkerk 7 18 S IO d 11 18 1 1 14 a 4 11 l U a a a a 8 8 f 10 30 a a OkpelU 1 SI a iT u ao f l ll a a 4 1S a 8 18 a a a a 8 41 10 87 a a t6 7 44 t 9 4 10 8 lO IS 11 19 WM IM4 11 4 1 1 80 9 89 8 11 4 U8 ra 1 17 M 6 41 a 89 a 7 47 S 07 8 S0 t9 0 8 10 45 11 00 11 47 ll K 1 51 a 5 n t t a 7 7 a a a a a a u ai a Eoltcrdatn B 8 09 9 08 10 08 V 11 11 e V a M a Ï 5 S 10 H K K t 7 t i a a a a a a 11 48 a AUIm Um UlM HiK l 0 ta M kliifliWiaiiaii akaUn anaktpltja U Halbualaaba Span 1 ï u i aiiylatneBt bawjjt 1 AUtau plaadif ê A H V BOTTXKUAH 90VD4 riaa TunL I M 7 18 8 to a a a a 11 81 1 48 t 4 JS a f r 8 17 9 1S ia a Rottordam D P Kutterdam M 9 41 j a a 11 81 a 1 84 a a a a 1 41 17 a a r 9 48 10 8 i 4t I IO a o T ll 7 IS 7 41 8 89 I 1S 41 10 U 11 81 11 41 11 04 a 88 S l l i 4S 48 4 08 4 4S 6 18 8 04 8 19 7 05 7 19 8 S1 r 9 8 a r Jtpallfl t t 1 41 I si 9 a a a a a a 4 Sf a a 8 a a E a l Ot l ll r I mM a I M a a a a 6 a 8 49 a a 9 18 a a UoordriMht Qoada 1 11 8 04 f f 10 48 a 1 a os a r a a 8 1 H a a lo oa a a 1 17 1 10 Ml 7 81 7 43 l 0 a4 9 06 9 87 10 08 10 19 11 49 ii ss i9 as la ii 1 09 I OI S5 oa 4 na 4 S4 4 59 5 1 5 41 i l4 7 01 7 18 8 S0 8 48 9 47 10 09 lO ls 11 04 t 4I1 1 aa la Uiaa In bauln rmlutiit 0 1 Imp ku A Hiülandaalia oor I Eztrt iippIemeBtfaawiJa tu 4 OuBpagüa dv Wagmi Lilt Qonila 7 1 1 87 a 4t l lt 41 10 00 lOdt 10 18 11 18 la ie II IS 00 ï 11 11 i 11 S K l U 1 S8 i ai 0 iaa aana 8 41 4 11 4 10 5 18 49 8 91 7 19 i t 8 01 S SI 9 17 8 1 9 58 10 18 10 48 llji 7 1 1 18 1 9 11 01 a 7 1 07 a a a I OI a a a 8 18 10 08 SoetermMt Zllg Voorburg llag 7 8 oi 7 la 9 14 7 18 9 08 9 19 8 4 1 10 88 10 41 U ia ll tO u n a IMS tM IMI 1 18 LSI l 7 a a 1 44 1 10 S 4I a a 4 18 8 18 a 6 7 4 4i LSI H 9 K 6 48 16 49 a 7 7 8 94 S 88 E 8 48 a i y4 111 19 10 17 10 99 10 84 lO ll 11 18 lT I7 dit aanbod ernst is en bet niet wordt gedaan om het pabliek zand in de oogen te strooien Dewjl commissarissen den Sed lournaii tenkring het aangewezen Uchaam achten om een dergeljke commissie te vormen ligt bet op bun weg de zaak bjj dien kring aanbaigig te maken Wy verklaren ons bij voorbaat bereol ons aan de uitspraak dier commissie te allen oadenrerpen De gevangenis a Hoqoette te Parijs waar ter dood veroordeelden bewaard werden is sedert eenigcn ttjd afgebroken Het terrein zal nu verkocht worden en twee elkaar kruisende straten zuib n er worden aangelegd Die straten znllen elkaar sngdeii jnist op bet punt vóór de gevangenis waar steeds het schavot werd opgeslagen rustende op vijl steenen vier in een vierhoek de vgfde in het midden Die steenen ztjn er nog en men zal ook iiA at het niveau van de straat verhoogd zal zgn ze weer op dezelfde ifla its aanbrengen opdat de geschiedenis later wete waar precies bet schavot heeft gestaan op het eiud der 19de eeuw Do Brooklyn brug die plotseling zalk een ernstig mankement beeft vertoond ook dit wordt toegeschreven aan dn warmte der laatste dagen al is een nstitieel onderzoek geopend is de grootste hangbrug Ier wereld Kr loopcn twee spoorljnon over twee rijwegen en een verhoogde voelweg in bet midden In 1H7I begon men met den boaw die in IHH voltooid was de kohteii bcilroegen 15 millioen dollar De Duitsche ingenieur John A Kóbling ontwierp het plan en na zijn dood voerde zgn zoon het meesterwerk uit Do brug is 1M2 5 meter lang en de afstand tttsschen de peilers bedraagt 487 M terwijl de middelste spanwijdte il8 M is De breedte is daarbij 26 M en de hoogte boven het water 41 11 De peilers verheffen zich H2 M boven het wateroppervlak De brug is geheel van staal terwijl do staaldraden in metselwerk van 26000 knh M i n geankerd laariyks gaan 40 millioen incnschen over deze wonderbrug In IH96 Is men den bouw begonnen 2 i kilometer vorder van een tweede brug over do East River hiervan wordt de grootste spanwijdte 480 M Men schrijft uit Vlisaingon Met do dngmailboot Willem Prins van Oranje kwamen Zondagavondalhiof aan cn 30 tal anli oorlogsgezinde Engelschen onder leiding van den lieer J K v d Veer 0 1 vorschiUcndc plaatsen in ons land zullen enkelen dezer touristen als spreker optreden waurbij de heer Van der Voer als tolk zal lungecren Uet gezelschap trekt met don cerslvoigoiideii sneltrein naar Utrecht waar bet eerst zal worden gesproken l e Middplbnrg zal de vergadering n 8en Augustus worden gehouden in do groote 8chottershofzaal De Krach in Duitschland gaat voort nog bijn dagelijks slachtoffers te maken Zoo bgvoorbeold de geldman Uerbard rerlinden wiens iiuam sinds eeuige dagen plotseling a01 f oa 71 118 a at 1 81 l os 44 lu u li si w ti la iko 1 191 40 8 17 4 014 u 4 17 5 19 at 7 01 4i 7 H s la a ia io 5 aa a a wa a wa t j ii a i a o fcw w u iv a o o u i A M s I K R u A M fNa aeraa r d ï 1 M J i w a 8 11 8 81V S8 10 90 10 5918 08 1 109 888 1 3 4 wiL l ti 1 i in7 4S6 9i99 8 4 9 5 0 l9 10 80 10 87 11 0 n 19 80 0 11 ll f 4 I l S li oa tPS 19 8 09 8 4 n 4 48 6 81 4 7 05 7 SI S 09 8 18 8 46 1 0 18 10 641 1 I fe 5 80 4 44 9 S6 10 S 1 OS 11 47 11 19 HanMrito Urifc lOm 1 Jl tUaaafc tt 6MI1 I til bUja la U p l M t 6 a I Am t C 8 JAw lS 9 81 U 96 U L 1 08 1 1 l l 8 404 87 81 5 41 V Sla 0 ll l Ll S 19 14 ii I B l I a m 10 59 1I 00 U SS 8 11 U ia i 8 i 11 14 8 40 11 47 i 88 1 08 a IS M 949 a ia 4 SI t 4t 7 10 7 88 15 7 S8 IM 8 08 ff d 1 5 41 S 7 00 6 8 49 7 14 9 a i 8 4 18 7 84 7 41 1 19 9 89 Vt 1 10 14 s ia 3 41 8 07 5 04 a SI 7 00 V u 8i 7 16 8 111 8 e 9 18 1 81 11 11 IS S7 11 68 I ai S IO 8 84 4 4 S OO 81 7 09 1 10 9 91 9 48 U u W 1 84 47 7 80 8 16 8 419 8 11 41 11 80 ft 4S 1 01 St 11 is 8 4 1 01 8 S1 88 7 S8 8 SI 9 40 10 01 i 7 04 7 S1 8 18 9 19 9 19 111 18 10 S4 19 11 1 S8 l 8 18 4 11 4 84 1 47 7 07 7 64 8 09 9 11 10 97 ll SS 10 14 10 49 i 09 4 18 aas 7 47 8 88 9 10 lO M lO tl 1 3 U 48 11 09 1 48 S O 09 9 87 10 17 1 61 18 05 11 97 lirankl Wowioa 8 07 8 44 i n Mi oa tji aiao oa t 10 48 n is a u iwi la ii la m m 4 1 81 4fna engde Genii Berichtcm Men schrgit nit Haarlem Me de kalmte bg d staking aan den licbtlftbriekenljottw wa tiul isteroelitejid voor een poosje gedaan De metselaars die zooals men weet geen hooger loon eiscUen doch i e niet werken knnnen omdat er geen opperlieden z u waren te 7 i nnr op ket werk büeen omdat er gelegd was dat r voor op riieden zou gezorgd worden Om dezelfde reden waren de takende opperlieden aan tiet station waar werkelijk de lieer Van HliOn arriveerde mot een dertigtal Hnizer ingezetenen die aU opperlieden zonden lungeeren De takers liegonncn een praatje met de Hniiem met bet gevolg dat op bet station reed twee daarvan weigerden aan den arbeid te gian en onderweg naar bet terrein volgden nog negen dat voorbeeld Zjj werden betaald door de takers Van de anderen trok er een wien de overreding wat te liandtasteiyk werd zjjn mes en dreigde daarmede te steken en zoo ging het nu naar bet werk waarop alleen de Unizers werden toegelaten zoo ook een bestnurslid van den Amsterdamscboti bond die de leiding der staking in banden beeft De stakers werden door de politie geweerd aan de brug bg den Harmcnjanhweg Het dnnrdn niet lang of de metselaars Wamen vau uet terrein terug 4 konden ot wilden met die nieuwe opperlieden niet arbeiden boewei er velen onder ben zjjn die gaarne weder aan den gang zouden gaan doch die dit niet aandurven vanwege de solidariteit die beloofd is en de gevolgen als die niet gebtiaden wordt De badmeester en hot badpersoneel van het Zeebad Hcbevoningen hebben eergisteren oen jongman uit Den Haag op diefstal in badkoetsen betrapt waarna bjj aan de politie is overgelevei d Voor enkele weken werd nlt een badkoets een bankbiljet van f K gestolen en reeds toen viel de verdenking op dezen man Do dader een zekere S die eergisteren eonigo voorwerpen uil een badkoets stal beeft nu ook bekou bot bankbiljet to hebben ontvreemd Direetie en commissarissen van het Volksdagblud sehrijvcn in dat blad D ior de Middelb l t is in den lieginno het voorstel gedaan deze zaak met den heer Schwarz arbitraal uit te maken Do redactie heeft sich dawovor niet uitgelaten directie en eommissarisscn tot dusver ovenmin i en toch zouden W ons gaarne daaraan onderwerpen in de overtuiging dat deze zaak het best in kleinen kring kan worden duidelÜk gemaakt Naar onze meening zal de Journalistenkring die zich in doïon zonder vourbeJioud party heeft gesteld met beide handen do gelogonheid aangrijpen deze zaak voor een op baar lees zijn initial ief gevormde ooinmissie te brengen De beer Hchwart zegt van dit vooistid Moet oen commissie nu uitmaken wie in dezen juist ziet dan kan vooraf wel mirden voorspeld welke partg in het gelijk zal worden gestold iHior Vitorburg 6 88 SoeUtni lrg 6 61 £ ÜBVSoh Mo 8 08 öomla I4 a 7 l 7 4 08 1 a Kaattltotiaf op dan laap kaa a garolwnd 9 07 oud 1 10 8 81 7 88 7 60 8 18 Oud w 6 SI T U Ï m i 8 U M S li 9 S9 Oadew Ustda Nochtans nu commissarissen on directie voorstelloo de zaak tocb nog voor een commissie te brengen zullen wg daartegen geen bezwaar maken mits liet de tegoniiartg met bekend ia geworden Wat den val van dezen financier noir te meer pijnljjk maakt is hetbrevet van groote braafheid en deugdzaamheid dat bij zicbzeli had uitgereikt Ditkwam bijvoorbeeld helder uit io het motto dat hij in den voorgevel van zjjn huis badlaten aanbrengen Khrlich im Handel hristlicb in Wandel Ook een der vorige slachtoffers van den Krach de financier Sanders was een zeer gverig verdediger van de christelijke beginselen en daarbij een fel anti semiet De allerlaatste geruchtmakende gebeurtenis die in verband staat met den Kr cb is de inhechtenisneming van den beer Schlegel lid van den raad van beheer der Trebertrocknang Zaterdagavond werd de 35 jarige W van Dijk sigarenmaker te Kampen voor zjjne woftiog staande onverhoeds aangevallen door een paar personen die een ouden wrok tegen hem hadden Ze brachten v Dgk holangrgke verwondingen toe aan rug borst en hoofd zoodat men voor levensbehoud vreest De Tcïmoedeljjke daders gftbroeders 8 een paar sigarenmakers zjjn dien avond nog door de politie gearresteerd Wg maakten voor een paar dagen melding van liet feit dat een iliamaiitmakelaar K S met een jiartg dl luiant vuoitvliichtig was Zondagavond in nu door Mr M Popper s advocaat te Amsterdam met toestemming der rechtbank beslag gelegd op een partg diamant van den beer Ditwer alhier Deie party was onder beheer gesteld van den voortvlnchtigen VI S en was nu aan do Amsterdamsche Voorschotbank op een anderen naam dan die des heeren Litwcr ter bewaring gesteld Gisterochtend had een officier der j igers te Katwijk het gelnk een kind van een boerenwagen te redden waarvan het paard aan het hollen was geslagen Met zijn peloton wielrjjders langs den weg gezeten en het hulpelooze Inid schroouwendc kind ziende sprong by met een zgnor manschappen op zgn rijwiel rende den wagen na en zgn kans schoon ziende lichte hiJ het kind uit de kar en bracht het per Bels op zijn arm aan do moeder Il i ji iiird werd even voorbij Katwgk Binnen t it staan gebracht Donderdagavond te ongeveer 9 uur kwam een automobiel mei groote vaart langs de Donkere Laan bg Haarlem aangereden Op don scherpen hoek biJ bet hok van de buitenplaats Wildhoef kwam zu in botsing met een rijtuig dat een patiënte van het Zander Instituut vervoerde Do schok was zeer hevig De ruiten vau hot rijtuig worden verbrgzeld en ook andere schade wi rd aan dit voertnig veroorzaakt Het voorste deel der automobiel werd ernstig beschadigd Do machine was niet ineec in beweging te brengen en werd binnengesleept bjj don stalhouder Mulder Gelukkig werd niemand verwond a so 6 sS De Volgende mededeelingeii aangaande de leden van hel minibterie n vper welks be noeming waarscfagniyk reeds hedenavond in de Staatscourant wordt medegedeeld znllen onzen lezers zeker welkom zijn Aangaande den kahinetsformeerder zelf behoeven wg zeker wel niemand nader in e lichten De minister van Bnitenlandsche Zaken mr MeWil baron van Lynden i sedert 1 Mei 1887 rechter in de rechtbank te Utrecl t Hg behoort tot de rechterzijde der antirevolutionairen Mr 1 A Loelf Katholiek is een nog betrekkelgk jong advocaat in 1887 te s Bosch ingeschreven en daar onder zjjn confrères zeer gezien zoodat hg door hen tot lid van den Kaad van Toezicht en discipline is benoemd Eerst sedert 1896 is hg lid der Tweede Kamet voor het district s Bosch en h eft daar bgna uitslnitend aan rcchtsgeloerdo debatten deelgenomen Daarom is hem de portefeuille van justitie tcu deel gevallen Generaal Bergansios Katholiek is van 1888 1891 reeds in het vorig keriïelgk kabinet minister van oorlog geweest beeft toeneen Icgerorganisatie met afschaffing vanplaatvorvanging voorgesteld welker afdoening by echter wegons zgn aftroden na de verkiezingen vau 1891 niet heeft mogen teneinde brengen De vorige maand is hg totKamerlid voor Eist gekozen Ue gepens vice admiraal G Kruys die als minister van Marine zal optreden heeft dat ambt reeds een paar maanden van Maart tot Aug 1891 vervuld als opvolger van den heer Dyserinek in het KabinetMac kajf dat na de verkiezingen van dat jaar zgn ontslag nam De beer mr J 1 Harte van Tecklcnburg deze twee laatste woorden heeft bij eerst sinds eenige jaren bg zijn familienaam gevoegd is sedert 1888 lid der Tweede Kamer voor het katholieke district Grave Hg is een bekwaam jurist maar heeft ook op economisch gebied zich bewogen en 11 jaar geleden een vlugschrift geschreven waarin hg een soort van protectionisme heaft aanbevolen De beer mr J k de Marez Oyens is sedert 1885 met deh titel van Administrateur hoofd van de afdeeliiig Handel en Ngverheid bj hel departement vanWatorstaat enz waarvan hem nu de geheelo leiding is opgedragen Hg behoort mede tot de antirevolutionairen en is een mau van veelzijdige kennis De nieuwe minister van Koloniën jbr r T A J van Asch van Wyck is vroeger lid der Tweede Kamer geweest voor Amersfoort en werd in 1890 als gouverneur naar Surinam gezonden Na ziju terugkeer kozen de Stilten van Zeeland hem in 1896 tot lid der Eerste Kamer Hg is sedert een jaar bur gemeoster van Amersfoort maar ia voor zoover wg weten nooit in Ned Indi6 geweest Er zuilen wanneer hel nieuwe Kabinet aldus wordt samengesteld nieuwe Kamerleden moeten worden gekozen in do Eerste voor Utrecht en Zeeland in de Tweede voor Hliedreclit s Bosch KIst en Grave En daar bij rgst dan de vraag of een of meer der nieuwe Ministers tevens weder tot Kamerleden wenschen te worden benoemd O U I i s T B 0 i alaa 1 In P lUu in Zwitserland luidden godu reode een onweer een aantal kinderen de torenklok wjjl dit naar het volksgeloof den bliksem afweert Desniettemin slwg de bliksem in en doodde vier kinderen op slag terwijl vijf anderen zwaar gekwetst werden De instructie inzake den vgfdubbelen moord te Corancez vordert niet veel Men rekent dat de instructie in het begin van September geëindigd zal zijn en dat de zaak in November zal voorkomen voor het Hof van Assises van Eure et Loire Briére de vader der vermoorde kinderen die van de misdaad verdacht wirdt moet nog met een 30tal getuigen geconfronteerd worden De Landdag van Neder Oosterijk heeft een wet aangenomen waarbij bet uitrukken of uitsteken van edelweiss met de wortels wordt verboden eveneens het deze plant met de wortels te koop aanbieden en vcrkoipen op straffe van boete of vervangende bjichtenis Uitgezonderd is het verzamelen voor wetenschappelijke doeleinden waarvoor echter vergunning der politie wordt vorei scht Het verbod vindt natnurlgk ook geen toepassing op particuliere tuinen Wie zotke planten in zijn bezit heeft kan worden verplicht omtrent de herkomst een verklaring over te leggen van het bostoor der gemeente waar dergelijke cnltnnr gedreven wordt Het Duitsche blad Vorwarts dat in relatie staat met de geheime organisaties der Russische revolutionnairen verzekert dat onlangs politieke gevangeuen die te Kieff opgesloten waren bnn toevlucht genomen hebben tot de werkstaking van honger De goviuigenen badden besloten hun toevlucht to nemen tot dit uiterste middel omdat do recbterlgke autoriteiten hardnekkig weigeden bnn proces aan de orde te stellen Zy hebben toen geweigerd voedsel tol zich te nemen en na verloop van drie dagen moesten er 3 van de UO naar het hospitaal gebracht worden Het hoofd der politie generaal Vowitzky heeft door vrees bevangen twaalf dor gevangenen losgelaten en aan de anderen toegezegd dat hun recht zou geschieden Deze laatsten hebben zioh toen laten overhalen om voedsel tot zich te nemen waarna hun proces in behandeling werd genomen Uit Bninea is naar de gevangenis te Assen overgebracht de 16 jarigo dienstbode f s Albertje K die bekend heeft brand te hebben gesticht ten huize van den landbouwer Tissingb tengevolge waarvan diens woning in vlammen is opgegaan Tegenzin in don dienst en de omstandigheid dat zjj geen tehuis had waar men haar wilde dulden hebbeu daartoe aanleiding gegeven Een dame die te Rotterdam in een trein naar liCiden plaats nam kwam tot de ontontdekking dat baar beurs met gold benevens baar spoorkaarljo hetwelk zg nog kor te voren aan de eontróle vertoouj iiad baar ontrold was ïe Haarlem loepen thans mannen langs den trein om te waarschuwen tegen zakkeenrollers die bgna alle stations onveilig maken Te Cadzand is gisteren tijdens eon hevig onweer zekere de B die met oen drietal andere personen gezeten was in een voertuig door den bliksem gedood Do anderen bleven ongedeerd terwgl het paard viel maar geen letsel bekwam t Nieuwste op het gebied der vervaischingen zgn waarschgulijk vervalscbte vlinders De verzamelaars van coleopteren in Duitschland zagen sedert eonigen tijd met verbazing de zeldzaamste gekleurde exemplaren op de markt verschijnen Zg konden r geen hoogte van krggen want nergens nog had men vlinders gezien met zulke prachtige en fantastische kleuren Een onderzoek bracht aan bot licht dat het zeer gewone vlinders waren wier vleugels met een dun laagje gom bestreken ea daarna met fljn gewreven pastelkleuren opgeschilderd waren De Uchtgeloovigo ton aldus en voor niet al te veel geld een weergalooze verzameling van de mooiste vlinders bezitten Toen gisterenmorgen trein 290 S S vanUtrecht naar Leiden den Gondschen rijwegonder Alten genaderd was kwam een koedoor een openstaand hek op do baan betbeest werd overreden en de machine kreeghierdoor aanmerkelijke schade Na dezezooveel mogelijk hersteld te hebben kon dereia vervolgd worflen doch de trein kwamruim een uur te laat te Leiden De aansluitingen werden gemist Hb STADSNIEUWS GOUDA 30 Juli laOI Gisteren slaagde te s Gravenhage voor het Examen Ëngelsciie taal l o den heerü J de Bnwe alhier T eX genoegen hebben Wg gisteravond de TOorateWiig bijgewoond van het Tarüté 1 theater Wilbe mina directeur Emil Detlefs k Co De heer Cbamblv i een amniant gooche1 laar en illusionist Üp aangename wijze weet hü zgn toeren in te kleeden en voor te dragen De mysterieuse persoonsverwisseling in de kist en de geestenkamer schoon niet nienw pakken als altijd het publiek wegens de onbegrijpelijkheid der vertooning Wat de heer Charles op het gebied van leenwendroBsnur te zien geeft is inderdaad eenig Wjj zagen nog nooit ecu leeuw zadelen en bergden als een paard met ï andere leeuwen er om heen gegroepeerd De gebroeders Wheal en de Albcrti s amuseerden daar tusschen in het publiek met hun komische voorstellingen Met gerustheid bevelen wjj dit theater bü bet Goudscbe publiek aan Men zal zjn avond aangenaam doorbrengen Te Woerden zal de afdeeliug der Hollandscho Maatschajipij van Landbouw 4 September een tentoonstelling honden van paarden rundvee schapen varkens en zuivelproducten Des namiddags zullen twee schoonrijdergen gehouden worden namelijk voor paarden toobehoorcndo aan landbouwers aangespannen voor twoewielige rgtuigen en voor paarden tocbeboorendo aan handelaars stalbnudors of particulieren aangespannen voor tweeof vierwielige rgtuigen Bg deze wcdstrgden zijn hengsten uitgesloten Daarna wordt een ringrijderg voor puren gebonden Uit Waddingsveen wordt gemeld dat Zondagavond ti gen zeven nnr een geweldige brand uitbrak op hel boerenerf van de gchrs Alblas in den Zuidplaspoldor De brandontstond door broeien van het hooi Tweespuiter waren krachtig werkzaam om denvoortgang van het vuur te stuiten Bij hetafzenden van dit bericht woede de brand nog 5 hevig voort N R Cl Vergaderingvan Burgerpliclit Do heer Mr Levy uit Ainsterdam kwam Maandag om nog eenmaal den heor Mr de Kantor aan te bevelen Gaarne voldeed spreker aan de nitnoodiging in t kort wilde hü nog eens nagaan wat de reden was dat de liberalen alle krachten moesten inspannen ten eimlc Mr de Kantor den zetel te doen geworden waaroji hij recht heeft In alle opzichten Js de kandidatuur in deze een gelukkige keuze Van niemand anders dan Van den eniinenten leider der A K is de verdachtmaking uitgeuaan waaraan do liberale paittj in den laatstcm tijd heeft blootgektaan I io verdachtmaking ih al begonnen op de deputatcnvergadering in tJlrecht waar Dr Kuyp r als in eigen kring vrg spreken bad Het volk beeft later Dr Kuypcife woorden in eigen taal omgezet Telkens wteer stond de liboralo party bloot voor aanvallen te Sliedreeht later in de prov Friesche Courant liior zelfs door een oven bekwamen pis rechtschapen woordvoerder dor A K party huiveringwekkend genoemd Dat do liberalen godloochenaars zooden zgn I Ziet de wet 0 i het lager onderwgs waarin voorgeschreven wordt dat lokalen moeten beschikbaar gesteld worden tot l el geven van godsdienstonderwSs zoo noodig verlicht en verwarmd Hoe groot waren de loftuitingen toen de rdgeering zoo ruimschoots tegemoet kwam door ign subsidiéering van het bgzondcr onderwijs in zake de leerplicht De gelgkstel liugen van kwcakelingeu by het hooger onderwgs aan staats en bgzfmdere instellingen Allemaal zaken die bigk geven dat het laslerlgke aantygingen zgn waar men de liberalen voor godsdienstloos uitmaakt Uw stem van morgen moet een protest zgn tegen die valsche beschuldigingen maar ook tegen het aanvv akkeren van opvlammende hartstochten en godsdienstbaat die moeten voortvloeien uit politiek en religie Onverdiend is het tocb de liberale staatkunde in een v alsch daglicht te stellen waar deze overeenkomt met die der Chr historische partg Hot program van deze is hiervoor het beste hewifs Vervolgens ging spreker nog na het vele goede door de liberalen tot stand gebracht en noemde op do eerste plaats de woningwet die op d kerkolgke partg veroverd waa moeten worden de armenwet waarover een kreet van verontwaardiging was opgegaan omdat daarin do vrgheid der kerk bedreigd werd Op liet program van bet liberale ministerie stoad oog bet arbeiders contrast een ontwerp meesterlgk in elkaar gezet dan de staatsrechterlgke macht der vroutv waarin door de kerkelijke partg geen verandering kan gebracht worden Uet volksonderwys is altijd een kostbaar kleinood der regeering geweest In al deze dingen hcht Mr de Kanter zooals de liberale party dit altgd gedaan bad ieder moest dan ook zgn plicht doen dan zon Mr de Kanter gekozen jvorden wat spreker van harte wenschte Aan het debat iferd deelgenomen door Ds Sap die op een paar punten van sprekers rede aanmerking had zooala dié Terdachtmaking der aabaidle door hem aalmoes genoemd de godsdienstige zin in het liberale re eeringsstelsel Do heer de Vries van Amsterdam die als tweede debatter ojitrad werd al heel spoedig door den Voorzitter tot de orde geroepen en hom werd ten laatste het woord ontnomea waarop een groote menigte onder luid protest de zaal verliet Hierna repliceerde de spreker nog even de woorden van Ds Sap wekte andermaal op dat ieder zgn burgerplichten zoo vervullen waarna de Voorzitter de talrgk bezochte Vergadering sloot Belanjfvijke prijsveriniiidering VA i os 7 Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Telepkoo n iÊ HiMirs van liusterdam 9 JUU Vikrs Slotkrs ViMiUAiiD iion Noil W S i 71 7 V diln di i 11 c S 3 11811 dito dito dito 8 91 93 Vl ilosiu OM iou ll l881 ia4 S 1 tALil luaehr amf 1868 81 9 Idniinu Obl in impier 1888 6 8 V dito in Kilvor 18S 6 IV 81 l OKTuaiL Gul mH coupou 8 ilito tick t 3 81 lt li l Obl llinnenl 894 4 80 duo locoua ISl 0 4 B dito bi Kotlis 18119 4 96 dito hg Hop 1889 90 4 iliUi lil i outl leen 1833 ht ilUo duo 18S4 5 A JI Porpol i linld 18 S 1 4 6 l D KSlJ Oaiir Oüua liMu IBSO 4 ie l miiK 9frio 1 Oep leBitin wrteC i i li Al K i i oblü ll 1 101 Umoo Oli l SoK 1890 RNRÏljRl a Olll OIOHip 1881 4 VM TliDAii Oliliit timi 1896 3 90 Itol rRKUAH 8t i i laeu 1894 3 88 ViD N Alt ll iKlipl i iiii l Artinrfiii rah My OerliticBten 071 UaU Muuciniipli dilo r 84 Am Hypotlil oltli jiitiidOr 41 CuU Mij ilor Voratfliil khiuI t b Ir Hjpoih oklv pandbr 4Vi Nodertaodai lie ii nk und 194 Nod Halide tHAHtloli ni o N W l Phc Hyp 11 pnodlir 8 97 Kolt Hyi otliBolcb pAnill r 4 Utr Hypothoonb dito 4 10ll low NH 0 at HoiiK vi I 1841 Ileal Ilypothinklunlt psuilli S VMialKA Kiinl hy poUi p ndb 4 Mui L 1 Pr Liin cort 7a w ilo Holl J 8poiir w Mii nd lli Mij li l Kip I St ap und IIM Nüd Iiid So iorwoR m iiaiid 993 Nod Zuid Afr 8prw afoid fl rllto dito dito 1891 duo 41 lr u Spoor 1 1SS7 S9A Bolil 3 f Zuid li l p ini A H bl 8 s I UX N Waraohau Wooiien SAlid 11 1 ItlauOr Run Sp Mljlid l ÖsltiMhü Ito aid Faaiow dito aalid 6 1 Iw iig l ombr dito aan 1 8 ICurak h Aaoff Öp kap obi i 100 J dito dito ui llir Vi VnsaiiA li 111 P o Sp Mg obl 5 tJhio k North W pr U v aaiw 914 ditw dito Win St l Btor obl 7 140 DdDTer St Ulo Gr Spm ooft f SIV 51 lllliioi Central ubi iu load 4 109 Irf uifl k Na hvini Oer v anlid 107 Mmico N 8pw M lehyp a Miaa Kanaaa T 4pCt prof annd 101 N YotkOulaaioiiWmt wod Wl 91 Pima dto Ohio oblig 8 OregOQ Oidif lu iiyp in goud St P nl Minn k Maait obl 104V M Un Fu Hootlijn ob ig dito dito Linc Uol Ie hyp 0 5 Oanaoa aii South Cliurt T nd Vm 0 R ll kNfclof d o 9 M 04 M Amatörd Omuibua Mij und 99 totttird Tr mwQi M ats aiind Ï IU Stad Amatnrd m asnd i 101 Htad B terlani aand 8 10 11 Oi DiLnii Sl d AntKorpea 1187 l Slad Bru l 18881 losV liom Tlimaa RoijUllr 0 iaolaoli 4 119 loaTiNK Staataleenig 1880 5 117 V K K Oott B Ur 18808 09 Si i J aud Madrid S UI IV Kuil V r B A l iw l mrl van de nog voorhandeijx Mantels Costumes en togen veel verminderde pryzen Veemarkt te Rotterdam Dinsdag 30 Juli iqoi VettQ Otsea en Koeien goede aanvoer prijzen waren voor ie kwaliteit 34 a kwal 31 3c kwaliteit iS cent per haJf Kik i AMa erc Ossen Melkvee en VaorkoeleD goed uangevuertl i Veile Kalveren voede aanvoer ie kwaliteit 28 2iie kwaliteit a6 3 ae kwaliteit 33 cent jicr hall KI Siicreti goed aanijevocrd Handel voor üU pnjshoudiend = 4 Faillissement C WaKcniaker Bii beschikking van den Edel Ic dat de indiening der schuldvorderingen aan den curator moet plaats hebben vi ii ir 2 Augustus eJk 2e dut de vériScatio vergadering aal worden gehouden op Zaterdag 14 September a s des voorntiddags te ell uur in het l alois van lustitio te Rotterdam I Do Curator Mr M SCHIM vau dr WKff I Advocaat Procureur Westfcavon 19Ö iutiriA a m I j Spoed Vergunning I Spoed Doou vertrifk naar s Haok is TK KOOP voor 0 OMAen Mhoüü I tMial d4 fillok llrecdcstraat iNo 6 te KoniKBA Zoof notte invontaiia Höte de Pauw lEDEBEN AVOND lEJ CESARINEIIHBSTBR lioncertzangOfM WOLFF i Violist dert picor Itl7 Pianist iTiKËË van 3 5 uur f KXTUEK ritu ThUttj s WondtcbalfiB in do ohettle wtireld beküi d en netoenid OnovertrofFun tniddol tegen alle tterHt l onit trvertliiavzlekteu enx inHtiufiiur V ooh hI nil ook latwoudig in liijiia lUe zioktdgevalluu met oed navolg iiian to wuiiden l rU perllacoB 11 per po t I Uö Thiirrj i Wondtnalf boKU een alitiog oi sekend e goneeakracht m hflilzamo werlcing Mankt uiuottal nlke pijiitijke fln KHtaarvfilia njwratio Rflhewl ototIcmUk Hel kf uilt wm mu 14 faarond vour oux nre8li k rfhauden bei iitc 7 el on ohIuuks oen bijna aar ktinkerlUdeii geneiten Hrenftt gonezing ea Tontanhting dor pijifeti bij wuDden oiiUtektogitu enz vaa ftUerloi aaM Pr s per pot t IBO per poat f 1 60 Uantraal Oopöt v H r Nederland Apotheker IIRKBI SkNIlKKS Hoki x AmHttirdam Wnr geen 4eii6t ia bcateUe men dirert uti i dicAehutunsputheke dei A THIKKRY iu 9nf nAit bel l it eh Mtorreieb flelirve Mpeetiu teoiitbt deKl ijiwtC atrnl ltap ti iul J H t beate onKhadeljrkitt tn g makicelykite poetUmlddel voor Hcereo en vooral dames en Klndvractiocawerk Is do Appretuar van C M Mtill r lu Ctt 0r Br rnn Beulh Str 14 Menl tUgo A fül V op naam o fabrieksmerk Varftryitur k r Mt r Wlnt lv In icbBiRwnrk taulMttii i rhM t u 4 MrêM Dt t kr tvtamiuw Ariikfla itaki ft Anut iim