Goudsche Courant, woensdag 31 juli 1901

t INo 8668 Donderdag 1 Augustus lOOl 408te Jaargang m m Êtmfmmg mm mmm mmm JSiewwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken lelefara t Kt Dfi L itg ave dezer CourantgreschiedJ dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen D prijs pèr drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alzonderlijke Nommprs VÏJF CENTEN TelefMi Ro At ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 6 regels 4 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend na r plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur de midd Praelrt Panorama 5 Cpnt WILLIAM BtfHME 1 i Kermis Conda 1001 SCHOUWBÏÏRGLOQE Btandplaatb i li O I ï K MARKT EDERLtVOm TOONEËLVEBrmil gocdgek bü Kon Bcslolt van 24 Mei i vfOBsaojLO at jvu 145 te op oeanfi rii GHETTO in bcdryvcn T n HERMAN HEI IKKMANH Ik Schr ver van Het Zevende Gebod en 0p Hoop van Zegen aV Uoor geheel Nederland met den grootBten b val opgevoerd Aanvang H uur Voor prijzen der jlaatson enz zie grootc en kleine biljetten ïariélé Tbeatof Wilhelmina Morgen lfOf JVS iö des namiddags te S nnr ilMSim G Optreden van dO Koning der leenwonti mmer Ivü Cla arles met zgn 6 Reuzen Leeuwen Vorder optreden van Prof JHAMHLY Clown s WllKAL mot hun gedresseerde EZRL enz enz Pr jzcn der plaatsen lo Bang f O SO üa Eaug f 0 ï o Rang f 0 10 Des avonds to S uur GBOOTE GAT AVOOBSTEIiUNQ 0r Zie de groote aanplakbiljetten DK DIEECTIK TE KOOP ot TE HUUR Twee Heerenliuizen aan de Oost en Westhaven beidon van Gas en Waterloiding voorzien l o bc Arogen b8 IZAXK CATS p apier Lange Tiendeweg D 29 Gouui Ot het Atelier van SABHSOM kunnen togon flink salaris gedurende hot goheele jaar voor vast Costumei ükkenwerkslcr geplaatst worden aëiroêiërssiiiiiMA Bloemisten Turfsiiig el ÏELEPH No lU Bieden aan om thans te plante prachtige CACTUS DAB Varitoiten van welke don gehoolen Zomer met prachtig ge vormde Bloemen prykon on doorbloeion tot do vorst intreedt VERDEH HET BEKENDE iiisEcreii ciDEii dat door bijvoeging vali 40 deelen water alle insecten doodt en voor planten bloemen on vrnchten onschadeTgk is Liter f0 5ü Liter f O SO Wter n 50 Melkbehoud bewaart Melk en R om zelfs in de warmste tijden vele dagen voor znnr worden Volkome omchaOeHi klenrloos reukloos en smakeloos Scheikundig ondermcht Öp aanvraag worden gratis pro fles8chen t ogez ndon Wodorvsrkoopers gevraagd AUaon verkrijgbaar by 1 H C MuUiEE Aijothoker en Scheikundige Brouwerograeht Annterdam GEOOT SUCCES KE RMIS GOÏÏD A seoot succes De Beignetkraam van Gouda Aan mijn geachte medeburgers van GOCDA maak ik bekend dat ik alhier ben gearriveerd met een geheel uteBwe ÏKBlCU1 lSO naar de laatste eiaeheii de tÖd ingerichte Salon Beièiiets Yerverscliitigs Etal lisseiiieiit slMndf op de Marki tegeiio fr Ti tg fd dm lieer SAMSOM waarin een 4ii elsctiap rüsten van den eerslen rangf zollcn optreden o a de heer JEAN SCHEURS pilnist jongleur equilibrist exentrice De heer CHAHLES bariton zanger der Ned Opera te Amsterdam Mejuffrouw JOHANNA HoU en Duitscho liederzangeres de Heer MULliEp Holl humorist Het vertrouwen hetwelk wö reeds 19 jaar hiei ter stede hebben genoten hoop ik de eer te genieten door mgn geachte stadgenoo n met een druk bezoek vereerd te zullen worden beveel ik miJ minzaam in UEds gunst aan I UEds Dw Dr P TEGfELAAR ZOON Stoomcarrousel Eleclriek Standplaats tiïgfnovpr Caf © nfc Habmonik Deze ahl laatste nieuw gemonteerde naar de elschen des tijds ingerichte SfTOOM JARROtlSEL SALON met öiiitenyeavne yroote eUctrUche verlichtitig zoowel binnen als bditon waarbij worden gepresenteerd prnehtvoUe gonilel ondeljacht KONINGIN WILHELMINA Gondeljacht van SEiiUAH Gondeljacht VENETIË TRAKHK NEH HENGSTEN en ARAlilHC HE PAARDEN AhOyjlBia EUTBOBKJ ES inlumdend lil ritten A 40 cent behnlee de entree Minzaam aanbevelende Gerard Wolfs Grootste Hippodrome is thans veder op de QOUDSCSB KERMIS geplaatst goode RIJPAARDEN staan wederom ten dienste van het publiek Vooral gemakk lpe paarden voor Dames en Kinderen Ook bevind zich in liet Hippodrome een Siberi clie Kameel eea cute Afrikaansctie Zebra qedre eerd vn be iJAbaar En voor heolo kloino kindoren zyn er Exlra kleine l aardjcs van het eiland Celebes deze paardjcn worden geleid de kinderen vastgehouden Tevens wordt hot publiek opmerkzaam genfaakt op het groolo geheole nieuwe COyC lSKTo KG L met muxtkale Clowns nooit alhier te Gouda gezien Goedkooi rijden vaii t Jaar Entree 10 Vent Kit deren S cetitH Kinderen betalen aan het bureau slechts 10 1 cents rijtoer met inbegrip van on rfe Volwassenen betalen 10 cents rijtocri bolJalve DONDERDAG ZATERDAG on J NDAGAVOND dnn zul 15 cents moeten betaald worden Couponboekjes te l oop tegen verminderd tarief Zich aanbevelende GEK AH D WOLFIS William Böhmes Panopticurti 8tan ¥plaat8 Markt tegenover den Heer Busch Voor de eerste maal op de Kermis alhier met züno prachtige verxamelingl van I unstwerken levensgroote Wassenleeldeni KiO verschillende groepen w o Preuldent KHUOEB Generaal DE IfBJffenz Ue Oorlog in Tranavaal en alle hedendaagsche gebeurtenissen Levend Levend Mejuffrouw ALIDA de kleinste Dame der Wereld as jaar oud Entree 10 cent Aanbevelend Aollseptlselie Tandpoeder en Anilsepfiscli lioiidlliicluur van E A8SVTO Tandarte te Orarenhage OVERAL VERKRIJGBAAR Agent voor Nederland G IJSSELSTIJN Blau wstri at Gonda De Notari J J A IHOVTIJJI t Oouda is voornemens om op DONDERDAG 1 AUGUSTUS 1901 v m II Hur in het Café HET SCHAAKBORD aar den Kleiweg te Gouda In éène zitting publiek te reilea en verknopen DE EOÜWXANSWONI rS met KOE STALLING ZOMERHUIS SCHUUR HOOIBERG en diverse perceslen uitmuntend Wei en iloolliind BOSCH BOOMGAARD TEELLAND WEG en WATER te zameu gröbt 17 88 0 11 een en ander zeer gunstig staande en gelegen aan den Broekerdük in den polder ZuidDlemerbroek onder de gemeente Papekop de woning geteekend No 26 te veilen in twee perceelen en combinatie De perceelen ziin in eigen gebruik en dagelijks te bezichtigen Aanvaarding 1 November 1901 Betaling der kooppenningen 15 October 1901 Inlichtingen ten kantore van voornoemden Notaris MONTIJN aan den Kleiweg te Gouda en van Notaris Mr G H FUHRI8NETHLAGE te Woerden Breeder biJ biljetten Palii ExpciUr O a ö Dvrtig jau wordt dit midd l met vemBswid bqcovb rÜ pyiutill nd mUTijTUig uogswand twen KheumAtMtk Jich t VwtcQudh Bid pgn in d d n T rtrou pn np het fobneksinark Ankar Ad l tó 75e ii50cdefi in d mMit thüken Te Amiterdutt bg Uloth Qh ban T D Tnyli o Sandpr l3 ii llÉtft Cn gumnbQm Wie k€r dyu wii il lichw fdk l CUCUO te autron n teuaUK ngetitoid en aa vol pru eniinKeti m den baadöi gekuuit o udUoi iai itKam tud aitviiiderj Dr Michdolitf vbiTB rfljgü 3p de büKte uioohmo m iiüt W6reidb rcQmde 6tttbbhüdemetit van QeXiJ SloUverck te Keulen eUcho Bikcl Cacao In vlerkanten bussoc Deze Ëikel Cicaa a met melk gokcokt ie aangename gezoni drank voor dogelijkacli gebruik een i 2 theelepels van t pa der voor een kop Cbocclatej Ala geneeakrvcbtige drank bij geval tan diariheo sieents met water te gebruiken YerliTijjjbaM bij de voornaaoats B rL Apotbsksrs eua Prü t Ka V4 Ko prc a ftusjes f liÖT U 90 0 3S jtenonalïortegca voordiger Tuct Kederland luüus Mattenklsdt Amiitcirdiim Kalveistraat 103 FEMSCHE STOOMVEEVEEIJ IK elieuiiscbe Wasscbertj IL OPl ElVilEIIliEU 19 Kruisltaile Botterdam iebrevataerd door Z M den Koning der Belgen Booiade t vpor GOUDA de Beer IL G TUIJSBIJBG feorte Tiendeweg D 7 peuiahteit voor bet Bloomeu en verven van Ue ileerén en Üameegafderoben alsook alle Kiadergoedereai f Speciale inrichting roor het itooaeD Via pindiemanteli v Sren bont ene Gordjjnen tafelkleeden eni worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Gouda Druk van A BBINKKAM Zn BulleolHDdscli Overzicbt Dat het vooruitzicht om 450 000 000 taels te moeten betalen door iemand met buitengewone strijkages en glimlachjes rordt ontvangen zal waarschunlijk niet vaak voorkomen Toch is dat het geval geweest volgens den heer Pichon den voormaligen Éranschen gezant in China die nn te Parijs is met de Chineesche gevolmachtigden Dezen hadden zich al voorbereid op een rekening van 700 000 000 tales en warA in de wolken van pleizier toen het bleek dat het drornAielscb totaal slechts 450 millioen beliep IntusBchen zal bet te betalen bedrag feiteIp nog hooger ziJn dan 700 millioen De ganscbe som kapitaal en rente die China zal hebben te voldoen zal loopen tot ëèn milliard taels Dat is volgens den tegenwoordigen koers bjjna twee duizend millioen gulden of meer dan vgf gulden per hoofd der bevolking In 1940 zal China als alles goed gaat zijn schuld hebben afgedaan Vrödag jl is ook de quaestie van de bestraffing der schuldigen afgehandeld De gezanten hebben zich nn maar tevreden gesteld met geen op dat stuk is gedaan ofschoon vele degradatie eigcnluk niet meer zjn dan overplaatsingen in gelgken rang Ook de benoemingen in bet nien we ministerie van buitenlandsche zaken dat in de plaats van het Tsoeng li Yamen komt zjjn met bevrediging ontvangen Prins Tsjing heeft aan het hoofd van het departement twee ministers geplaatst nl den vroegeren onder koning van Tsjili Wang Wen Tsjao en Tsjoe HoengHi Twee ministers voor é n departement Het is misschien wat veel I De De Beers maatschappij had bij de regeering een rekening ingediend van 300 000 pond sterling 3 600 000 gulden wegens uitgaven gedurende het beleg vïn Kimbefley ten bate van den lande gedaan Later toen de Britsche regeering protesteerde werd die som tot ongeveer een zesde van het oorspronkelijk bedrag ternggebraCht De allerbespottelijkste eischen waren eerst in de rekening opgenomen enkele waarvan dezer dagen door den Ier Mac Neill voor het Lagerhuis werden gebracht en door den minister van oorlog moesten bevestigd Worden Zoo vroeg de maatschappij de rijkste ter wereld een schadevergoeding van 19 pond 10 shillings voor het nederleggen van een krans op het graf van een stafofficier 1 Verder eischte zij nog 70 pond voor rijtuighnur FEViLLElOX Eindelijk Saamgebracht 90 Het was een reclame Toor een vuile schiedenis dat is koo bekende hij nu wijl zijil juist instinct hemvuigaf zich bij Riu althans niet beter fx willen voorfk en dan hij was Dat zijn dingen die bij het métier luxiren Nu eer we daarmee begonnen dwong ik hem althans mijn eerewoofd er op te nemen dat het de eerste keer was dat gij daar waart Werkelijk 1 u liep de gloed der schaamte haar dan toch tot o cr den nek En hij vroeg zeker niet waar wc elkaar elders nog hadden ontmoet ï a ï t is het juist mompelde hij zijn hand ballend itde schijn was te leer tegen On Nu in het begin Hcp hij soo van uif de hoogte oter de Htak heen ik had hem wel kunnen worgen 1 En nadat we over die andere zaak malkaar nog tnjna in ée haren waren gevlogen Het hjj het eet we scheidden aan mij OTcr nog eens op de eigenlijke affaire terug te komen En toen hij nu ronduit weigerde onie desbetreffende verklaringen de mijne en de uwe te accepteeren v i Dat wil g n mij weer in gpnade aan te penen wierp zij bitter daartusschen g Bleef mU nwu anden over dan hem uit te taftt ten bate van oen met de maatschappij in betrekking staand jonrnalist en 25 pond voor de kosten van het zenden van een particulieren brief van den heer Rhode naar Mafeking enz Hoe de heer Rhodes zijn populariteit verliest bewijst een artikel in de overigens conservatief getinte Spectator Het blad wjjst er op hoe hii het rijk ipet dat demoraliseerende mengsel van speculatief commercialismc en imperialisme zegende hetwelk onder anderen aanleiding gaf tot de misdaden en fouten van de Matabeleland overeenkomst en den Mata belenopstand Wo herhalen het zoo besluit de Spectator zalk een dienaar heeft het land niet noodig En toch is de heer Rhodes opnieuw beeedigd als lid van het Privy Council In Amerika heeft men van het Duitsche ontwerptoltarief mot zeer gemengde gevoelene kennis genomen Men ontveinst zich geenszins dat het ontwerp zooals dat in alle Amerikaansche bladen vrijwel volledig werd medegedeeld een open handelsoorlogsverkluring is aan de Verepnigde Staten OoslonrijkHongarjje en Bnsland Maar juist het overdreveno en opgeschroefde van de gepubliceerde cijfers wekt in breede kringen in Amerika bet vermoeden dat het Von Billow volstrekt geen ernst is geweest De bekwame Duitsche staatsman zou zeer goed weten dat het tarief zooais bet nn bekend is geworden onmogelijk door den Bondsraad of desnoods door d en Rijksdag zon kunnen worden aangenomen Niets anders dan een handige schijnconcessie aan de Agrariërs verder niets zeggen de Amerikaansche bladen Wij voor ons zien nog niet zoo recht in dat de Duitscho Agrariërs zich zelfs door een bi gaatd man als Von BUlow met ectgnconcessies zouden laten afschepen By de behandeling der kanaalwetten hebben zij fiun macht getoond en t ligt volstrekt niet in het nuchtere Duitsche karakter na een behaalde overwinning zonder winste naar huis te gaan En in dat opzicht zijn de Agrariërs Duitschers tot in hart en nieren Zoo gemakkelijk als men zich dat in Amerika schijnt te denken zal de zaak hensch niet afloopen Trouwens de Russische pers die over bet algemeen genomen de zaken in Dnitschland meestal wel met een onvriendelijk oog maar daarom niet zonder scherpte observeert is omtrent don dreigenden tarievenoorlog veel minder hoopvol gestemd De Novoie Vremia vreest dat zoo de regeering er niet in slaagt de eitorbitante eischen der Agrariërs wat in te toornen er moeilgke dagen voor keizer Wilhelm in aantocht zijn vooral wat betreft het bewaren En hij nam het aan V Kurt knikte gemoedelijk i Ja weet ge Rita dat ging nu wel niet anders Nu is het de vraag ot hij niet achterna zal trachten ch uit de zau terug te trekken Eigenlijk om de waarheid te zeggen kree ik dien indruk niet van hem Nu had Rita zic geheel tot haar neef omgewend Haar schoon gezond gekleurd blondinen ezicht was wat bleeker dan anders en de oogen zagen er donker uit en keken hem strak aan Ge meent dat hij met u zal schieten ot vechten of wat weet ik I Het schijnt zoo Man van zaken als hij ia schijnt hij toch wanneer de gelegenheid dat medebrengt ook een paar duivels in het lijf te hebben Ik zcide u onlangs reeds geheel Slecht was uw smaak toch niet Maar men kan nooit weten wat É nader overleg bij zulk een geldzïel teweegbrengt i H zag haar verwonderd aan zooals ze opeens de edelgevormde handen deze handen die hij aanbad in elkaar wrong plotseling door al haar koele kklmte verlaten Neen Kurt zfide ue nu bijna heesch dat mag niet gebeuren Hij zal iich oefenen htj heeft een vaste hand ik heb hem aan het aanbwld zien staan hij zal bepaalÜ goed schieten hij zal het eerste schot hebben qiet waar Neen Kurt neen ze sprak itfet moeite ze had zijn beide handen gegrepen iz aar ze wendde haar hoöld haar gezicht van hem laf Hij had haar iKX it zoo g tEien heel metf vermoed dat ze zoo zijn kon Nu ze weer sprak verstikte ze een snik met een leltbcheerKhing sooftli dst wear gdteel ieti voor hiuu van de vrionschappelijke betrekkingen van Dnitschland met het buitenland De Novosti zingt een zelfde lied ook zij voorziet internationale wrijvingen van hoogst ernstigen aard De Russische Beursoourant eindelijk verklaart daf in Rusland niemand den tarie venoorlog met Dnitschland wenscht maar zoo die onvcrmudelgk blokt zal zich in Busland de industriecle en handelswereld daartoe vastberaden voorbereiden Veivsijreide Berichten iTtMB na au lationale ronwdemonstratie door het voIM an Italië gisteren op den verjaardag van koning Humberts tragiwhen dood gehouden is zéér aangrijpend geweest In bQna alle steden zijn rouwmissen opgedragen en ronwbetoogingen gehouden Te Monzais in tegenwoordigheid van den hertog der Abrnzzen de eerste steen gelegd van de gedachteniskapel die op de plaats waar de koning viel zal worden gebouwd Het aantal deputaties dat te Rome aankwam is zéér groot en een indrukwekkend monarchale betoijging vcreenigde de deputaties Van hun zgde hebbou de republikeinen gebruik gemaakt van de goedkoope treinen om naar de hoofdstad te gaan en daar een congres te honden Een aantal anarchisten werden gepakt In den namiddag ging een défilé van moer dan 100 000 personen met vaandels en muziekkorpsen onder leiding von leger en marineoficieren langs Humberts graf De ommegang duurde meer dan twee uren Bloomen werden tot een berg vóór hot monument gestapeld Des morgens heeft de koninklijke familie een plechtige mis in het Pantheon opgedragen bijgewoond en later nog één in de kerk van Sudario Fraskrijk Kolonel Freystaetter bekend als getuige ten gunste van Dreyfus in het proces te Ren nesf lid van den eersten krijgsraad heelt den minister zijn pensioen gevraagd tegen 6 Juli 1902 Hij is den 19den Maart 1883 officier geworden Een groote brand heeft te Le Puy een huis vernield Vier p4 sonen kwamen in do vlammen om een vrouw met haar beide kinderen en haar kleinzoon DuiT8Cni iKD De Gera aan boord waarvan Von Waldersee zijn thnisreis maakt is te Algiers aangekomen De opperofflcicr heeft er een was hij zal u meedoogenloos neerschieten en het zou mij te zwaar vallen u óöjt nog te verliezen iRita Juichend riep hij het uit en trok haar met geweld naar zich toe Ge maakt je bezorgd ora mij I Je houdt wcrkclyk van mij el lendigen kerel werkelijk Ze bevrijdde zich echter toch woedt weer en streek hcur haar glad waann hijJterwijl hij haar hoofd aan zijn borst bijna plaulruktc ij vingers gewoeld had Ge moet ecnianderen uitweg vinden zeide nu reeds weer byna koel en overleggend Onmogelijk Rila maar hij iqwak als een dronkene en als dacht hij ondertusschen aan iets anders Het is niet onmogelijk j het aal heel goed gaan Het zou heel iets anders zijn wanneer gfj in een publiek lokaal slaagswaartgeraakt Niemand weet iets van de affaire af Ën al ik daar dan als een schobttejak vóór hem staan Wat moet hij van mij denken f Wat hij van je denkt arme Kurtie wat oo n grootindustrieel van uwsgelijke denkt zeide ze bgna weemoedig at zal daardoor verder geen verandering on icrgaan Of integendeel hij slaat u nog geringer aan dan hij zoo reetls geneigd is te doen wanneer hü je nu ook nog voor een vechtersbaas moet panrien Dat ge uw leven op het spel wilt zetten dat imponeert bem niet het minste Hoogstens houdt hij het voor zeer begrijpelyk wanneer zulk een arme duivel aanstonds bereid is iich ais kogetvanger op te stellen Toont ge daartegen dè bexonaewad en h veniand besodk grebraoht aan de Fnuucbe aatoriteiten QistOFfflorgen vertrok de Qera naar GibralUr Ëerfcibteren is ook Arnold Snoipf en Th ScbulzQ te Caasel gevangengenomen zoodat na het geheele bostaar van de Trebertrocknnng achter slot en grondel sit SpjkMJS Prins Heinrich van Dnitschland die met een eskader te Cadix is zal een bezoek brengen aan den koning en de koninginregentes te St debastien in opdracht van den keizer BINNENLAND Amsterdam IV Aantal kiezers 3634 Aantal uitgebrachte geldige stemmen 1731 Gekozen de heer J T CREUKR lib m t 930 stemmen De beer B U Ueldt vrjjz dem kreeg 5 mr H Mendeli loc dem 27 stemmen Men meldt uit Groningen Aangezien Prof Drucker heeft vtniimd binnen den door de wet bepaalden termen aan den burgemeester kennis te geven dat hiJ z n benoeming tot lid der Tweede Kamer aanneemt wordt hü overeenkomstig art 136 der kieswet geacht die benoeming niet aan te nemen Hen heeft getracht Prof Drucker die in Tyrol vertoeft op zijn verzuim attent te maken maar daartoe afgezonden brieven en telegrammen zjjn hom blijkbaar niet tijdig genoeg in banden gekomen De nieuwe verkiezing zal ileh naar alle waarschijnlijkheid niet bepalen tot de officioele candidaatstelling üet is zoo goed als zeker dat een tegencandidaat geiteld zal worden Uit den Helder schrijft nen Vroeger maakten wj Sr reeds melding van dat de belangstelling in het bestaan van de Kamer van Arbeid voor de bouwbedrijven alhier zoo bijzonder gering is vooral bjj de patrocuis Bjj gelegenheid van de verkiezing van é6n lid patroon der Kamer kwam dit heden weder treffend ann het licht Van de 36 stemgerechtigden namen er techts 4 kiezers aan de stemming deel Doch dit niet alleen maar bjj de opening der bus bleek dat de 4 stemmen alle waren uitgebracht op Neeltje Kraan een alhier algemeen bekend type te eenenmale de bevoegdheid missende om lid der Kamer t zjJD Het schijnt dan ook dat men dezen keer met de verkiezing een loopje heeft willen nemen uw leven dan toch wat hooger te chatten loo rcBpccteert hij da onwillekeurig veel meer het li t hem hij liegrtjpt dat Dal lijn aophiimen jeide Kort teeder verliet I en niet geiiteind zirh nu ernitiger met de xaak in te laten waarover hij zich voorloopi g niet erg beiorgd maakte liet begrip van eer blijft nu eenmaal Het betcrip van eer Zijn cotiame zag hem I aan en haar oog sprak hoon Maar tamehjk kalm vroeg re Waa die reclame voor een vuile ooderneuiing waarv a fre cooeren spraakt wel t taanbaar met dit begrip van ttfi Zoo nu geeft ook g j mij te veritaan dat ik gedegradeerd geen maii van eer meer ben Zeide hij terwijl hiJ het hoofd liet hangen ifi een soort tnoedekioze gebrokenheid daartoe hii iteedi licht overhelde Mij dacht over dat wat ik u heden heb te verataan gegeven behoefdit gij u niet te l eklage waa alles wat de ichoone vrouw hierop antwoordde Toen hij w r aprak was het dicht aan haar oor iiteahjk in het golvende haar daarachter waarvan hij zooveel hieid Want hij had haar weer met zijn armen omvangen waartegen zij zicji niet had verzet ilk weet nooit recht waar ik met u aan toe t Ai Rita was Ie maniervan uitdrttkkiog ahedaagflch de toon was bet niét zoudt ge het dan nu doen V Wat KogzachteZf YtogtecdeTder met mijtrotlwtt Wcril vtrvfigd