Goudsche Courant, donderdag 1 augustus 1901

i 2 § 0 bc a § S B ja ü t § g STBMDISTEICTEN s a Gouda I H60 692 3 ifi 348 8 11 54 4 i5 105 266 4 in 705 54 1 211 m 9 Boskoop l 4 5 iO 181 336 3 Moercnpelle 78 71 19 m Waddinxveen 507 m IIH 256 6 Moordrecht 250 215 105 109 1 Nicnwcrkerk a d IJssel 250 153 67 76 10 Ouderkerk a d IJssel 413 298 83 184 31 Krimpen a d IJssel 247 173 77 76 20 Krimpen a d Lek j i 8 322 142 175 B Gouderak 204 lli5 2 71 a l ekkerkork 547 470 332 140 4 l appullo a d IJssel 4üii 302 1 50 146 6 Totaal 6078 4715 2048 2558 1U9 i A 8 10 8 11 1 11 1 80 8 11 1 M Ouds 5 86 6 48 8 48 8 11 Uinekt 6 08 7 i 4 8 11 8 88 8 11 9 88 10 14 uitslag der verkiezing voor een lid der Tweede Kamer der Staten Generaal in het Hoofdkiesdisirict Gouda Directe SpoorwegverMndlngen met tiülDA ZoraerdleDSt 1901 AaaKevaogen I iMel Työ vao ttreenwlcli OdUn 0TTZKD M 1 vsrl H d 18 18 li l8 11 88 1 87 8 18 3 80 3 48 8 88 4 89 4 84 8 1 8 84 11 18 7 03 88 7 44 8 14 8 17 3 88 S U 10 12 18 48 U li 1 t t I t 8 88 7 11 7 S8 8 11 8 88 8 08 8 84 8 88 8 67 10 88 10 88 U U 8 J4 8 81 8 41 Jl 7 47 8 07 8 80 8 88 i 7 7 8 48 7 t8 S 40 8 80 j 8 87 Z 9 C8 DM 8 48 1 68 Ë 5 1010 08 U 88 08 i 5 80 J llUu 1 n 8 khM ïlt kliklfch f Of Man tH fa talri DiuJa MiWHl rrt irWli n t iU Id ncto gkur tegni 1A I 11 t B H0U 1 JM Sfrir I Z lr ii lamut l wgi 1 iUeeg Mtütf 18 88 n si n 4t u o k 17 8 41 f 87 4 45 6 88 8 04 SB 7 08 4 58 3S I 8 4 8 10 51 1 48 1 84 88 8 14 1 45 1 45 08 4 1 58 8 08 t 1 09 8 09 8 31 n 4 1 8 i 84 4 5 l 5 48 8 34 7 03 7 3 8 80 8 48 8 47 10 09 lO U ll e4 Z Eiln inpplemeatbw fu de Oampagni iw Wegoi Lit 1 58 IJ OS 18 88 800 Dl UB 11 41 10 00 10 18 10 81 11 11 11 18 11 88 l OT 11 18 1 1S ll 0 I II 8 49 U M 10 48 11 18 11 41 11 41 18 88 1 87 1 44 M 5 48 8 31 IJ 10 18 10 48 11 1 4 7 57 10 4S ll ie 11 57 8 1 5 48 6 01 S 10 U U 11 01 18 14 ut UA t r a fcc n r iMnn 19 00 18 88 8 15 8 18 4 M 8 40 S l K S8 108 S tS U 5 04 iM 7 00 y 1 48 S0 3 1 4 J 4 41 5 4 J 7 01 5r 8 4 35 l 8 10 48 4 7 84 9 8 10 JJ 07 4 S5 9 i 8 18 8 40 S 8t 4 48 4 11 18 7 14 1 49 4 8 S 10 07 10 48 l 14 8 07 84 t m 0 8 7 15 8 10 9 1S8 S1 1 18 1 81 18 8 8 S IO 8 34 4 4i s 6 81 7 09 10 9 38 9 48 inu W 6 84 47 7 S0 8 85845980 4811 8018 481 0 8 10 8 81 S 4i 6 0 8 81 88 7 85 8 86 9 4010 01 iMrf 7 0 7 818 18 9 1 10 1810 84 18 61 1 88 5 S 88 4 18 4 84 8 411 07 1 64 8 09 9 1 10 81 11 98 mr kt n ♦ w rl 8 07 8 44 8 0 8 87 10 87 Sï r 7 T4 i J 8 8 r Ai uii Gemengde Berichten Omtrent den dielstal van gouden voorWerpen ten nadcole v n een taim gelogeerd in het Hotel des Walorien to iravenh p Ternccmt liet V d nog de Tolgcndo hjzonderhedon In den avond van den 21en deier werd door een knmermeld van het hotel oen heer opgemerkt die op zyn konsen de kamer der dame verliet HS sprak de dienstbode aan ea verzocht deze aan de damo bg haar thuiskomst te zotïgen dat haar nftcl haar gezocht bad in haar appartementen om alschoid te notnon hlJ moest onverwachts den volgenden morgen vertrekken Oe meid kweet zich van de opgedragen taak de dame was zich echter niet bewnst onder de logAs van het hotel een neef te hebben De ziogenaamde neel had des avonds zjjn rekening gevraagd en betaald en vertrok den volgenden morgen zeer vroeg met zgn bnit Groot was do verbazing en ontsteltenis van do dame toen zy iets nit haar koffer KOU nemen Met een mes was het slot er vierkant uitgesneden en daarna op behendige wijze weder ingezet Alle voorworpen van gond ter waarde van tiOO k 8 K1 gulden waren verdwenen De dief die in een aangrenzende kamer b i een andere dame eveneens het slot van een koffer uitsneed vond daar weinig van zijn gading want dd koffer bevatte enkel linnengoed Men sehrytt nit Haarlem De stakende opperlieden en metsolaarH hielden eergistcrenavond oen vergadering Kr werd oen motie aangenomen waarby besloten werd de staking voort te zetten totdat alle eischen zullen zgn ingewilligd Pio eischen zyn nn een loon van f 0 2 1 en betaling van do schade door do slaking geleden Ook 12 grondwerkers hebben den arbeid neergelegd omdat zg geen steenen willen sjouwen De grootste grief dor stakers is wol dat zji te hard moesten werken voor do metselaars die stukwerk hebbende hen afjakkerden In cene openbare vergadering nitgosohrevon door de S 1 A 1 aid Utrecht werd eorgisteravond oen gezelschap van eon dertigtal dames en hoeren partggenooten hartelgk begroot Een viertal hoereu van dit gezelschap traden ais sprekers op De eorsto spreker mr John Edwards vertegenwoordiger van do onafhankeiyko arbeiderspartij wees op het groot aantal mannen en vrouwen in Kngoland dat hun stem verhief tegen don oorlog in Z Atrika waarvan de lasten voor do arbeiders on de vruchten voor do kapitalisten zijn Al er echter eonsgozinühcid heerschte onder de arbeiders van alle landen zou do oorlog onmogelgk ziJn Ooadl Uootdrsohl door 7 18 isuir rk k f 7 88 ü plll f 1 R lleTdUl H 8 88 7 44 Roltwd mU P KolUirdsm II 4 48 8 80 8 04 T U 7 M 4 88 8 41 I 8 01 8 51 I U 4 04 6 8 10 16 7 88 7 48 Rotterdui Beun Rotterdam D P Kollerdam U OapalU Hiiuwnkark tloordreokt Souda AllM 1 8 Umt M UU 1 18 8 81 8 41 7 88 8 68 7 B 9 08 7 88 14 1 11 Si l noudt KeTenh Moere o tiiniMf Zeg Veaibutg Htglk M Het optreden der kerk iui Engeland tenopzichte van don oorlog wordt door i pr gegispt terwijl hulde werd gebracht aanmiss llobhouse voor haar optreden tegenden oorlog Bpr eindigde met te zeggen datzijn vaderland do ganscbo wereld was enzijn geloof bestaat in goed te doen aaniedereen De heer Goodman die daarna het woord kreeg wei S er op dat alleen de socialistische paitg naar de oorzaken vao dezen oorlog had gezocht welke voornamelgk plaats vond om voor Engeland een grooter afzetmarkt voor zjn producten te viuden Kn nn de minder beschaafde landen tot kolonies ziJn gemaakt slaat men bét oog op aohtarljke volkon al zgn dit ook blanken zooals in de Transvaal en den Vrgstaat Hpreker laakte het imperialisme en zei dat van mannen als Cbamberlam en Asquith noch in dezen oorlog noch voor de zaak der arbeiders iels was te wachten Spreker hoopte echter dat althans deze vergadering het hare wil bydragen tot internationale verbroedering van den arbeider Daarna trad op een vertegenwoordiger van de Fabian Socity die er op wees hoe zeer hel den waren Kngelschraan deed dat het grootc Kngeland thans twee kleine naties verdrukt Het Dreytusschandaal aanstippende wees spr op den balk en don splinter waar Engeland toen do houding dor Fransche regeoring zou afkeurde Ten slotte wees spreker op het groote aantal sterren aan den literairen hemel die tegen den oorlog waren en vroeg hg tiet oordeel over Engeland niet te vormen naar de slechtsteu der natie maar naar de besten van het Engelsche volk Een kras middel om dieven en stroopers af te schrikken werd sinds eenigen tgd toegepast op liji buiicnplaalh Cromvliet te ftgswijk Dit buiten wordt nog al eens bezocht door stroepers van bloemen en varens en dit bracht do daar wonende dames er toe om op verschillende punten kleine kanonnetjos te doen plaatsen die door middel van een draad die onzichtbaar tasschen het groen ligt worden nfgevnurd wanneer er tegen geloopen of getrapt wordt In den nacht van den 20 Mei jl waren weer een miar jongens ovor het hok op de buitenpla Bjokoinen met het doel om seringen to l a l lotseling klonk een schot door de nachtoIgke stilte de stroopcrs gingen er van door maar liepen do sarveiileerendo politie in de armen Heide knapen hadden zich gisteren voor de Haagsche rechtbank te verantwoorden Zj bekenden het voornemen te hebben gehad seringen te stolen en dachten dat de veldwachter op hen ge schoten had Van een draad of kanonnetjei hadden zg niets gemerkt züodat zg erg geschrokken waren toon plotseling vlak m hunne nubghéid een schot viel Het O M vorderde vour ieder neg 7 dagen of ichoon rekening houdende mot het gevaar waai aan de knapen wareu blootgesteld geweest Niettegenstaande er in Friesland al verscheiden vonnissen gewezen zgn wegens overtreding van de Ijeerplichtwot moeten de twee schoolhoofden in de vconkolunie Appelscha wekelijks toch nog 00 il 70 vorzuiinon aan den schoolopziener opgeven Hot is oen vriJ algemeen verbreide meening dat boomen bü eon huis en in t bijzonder popniieren als bliksemafleiders dienst doen 1 08 1 14 1 81 l S 11 08 11 18 11 80 0 88 U 8 11 80 U l lLa8 18 84 18 44 10 18 10 59 11 18 11 84 11 47 10 14 10 49 1 1148 I II 08 1 8I 1 85 11 8 11 55 Ken Duitflcher hoeft hieromtrent een onderzoek ingeirteld on do uitkomsten daarvan openbaar gemaakt Daaruit blijkt dat de invloed van boo men op het inslaan van den bliksem geenszins altgd beschermend is Hij heeft waargenomen dat bij een gesloten kring van populieren een lichaam binnen dien kring volstrekt niet veilig was voor den bliksem Voss heeft gemeend dat enkele boomen goede geleiders der elektriciteit naar de aarde zgn omdat hnn wortels dieper gaan en dus in de vochtige aardlagen doordringen Helman die statistiscli het inslaan van den bliksem in Dnitschland onderzocht meende dat de standplaats van enkele boomsoorten van overwegenden invloed was en vond dat het gevaar voor het inslaan van den bliksem op kalkgronden tot dat op leemgronden staat als 1 tot 20 Jenesco vond dat het levende hout van volhoudende boomsoorten een btechte dat van zetmcclhondeniie boomsoorten zooals de populier en oliehondende boomen die in den zomer arm aan vetten zijn zooals de pijnboom een goede geleider i s De populier na staat als typische zetmeelboom bgzonder bloot aan liet inslaan van don bliksem en de populieren zijn daarom dikwg ls gevaarlijk voor woningen in hun nabgheid omdal de bliksem niet zelden van den boom overspringt op het huis Wil men van den populier een bliksematlcider maken dan is noodig dien aüeider oen goede onafgebroken verbinding mot een watoKnassa te geven en daar dit slechts met enkele boonieii kan geschieden is het plaatsen van populieren bij huizon dus niet aan te bevelen Uit Moeara Tambisi schrijft men aan het Bat Xbl dd 15 Juni In den nacht van den lln op den 12n werd wederom een poging gedaan om de lantarens aan do overzgde der rivier te stelen De lantarens brandden echter zoodat de dieven werden opgemerkt door een schildwacht die vnnr gaf De kommandant van de wacht marcheerde tot aan den rivieroever en loste eenige salvos welke er voorloopig den schrik in brachten Den volgenden morgen v66r dag en danw werd een hinderlaag gelegd ap de plaats waar de Tambesi en de Balang Hari samenvloeien Het is toch reeds vaak voorgekomen dat prauwen welke van de Tambesi de Ila ing Hari op moeten eenvoudig weigeren aan Iiot raket aan te leggen om onderzocht te worden De hinderlaag trof doel Ben prauw welke bij de bonteng aangeroepen daaraan geen gevolg gaf werd door de in liiiiderlaag gelegde soldaten onder vuur gonoiuen de eenige opvarende sprong te water on verdween in de rimboe en de pranw werd natuurlijk opgevangen Bij geruchte vernamen wg gister morgen dttt onze vestiging te Moeara Saba aan de Djarabirivier door Djambineezon verbrand zou z n het is waarscbgnlgk een der vele ongegronde geruchten zooals zelfs naar dit afgelegen oord overwaafon Onder den datum van den 18u vervolgt dczoKdo schrijver 8 01 8 11 8 18 8 87 8 88 8 45 8 8 4 11 4 18 8 8 8 81 4 08 1 4 81 K u A a nm 1 11 J 4S 4 1 4 10 5 18 8 08 8 18 5 S 4iv5 48 1 41 4 18 4 46 tl S 81 1 10 ije 5 MS 7 54 8 88 11 08 S3 10 80 10 4 10 64 I1 88 48 5 ll 8 W ij zgn er hier niet zoo gerust op als mon te Batavia schijnt te zjjn dat door een gewapend optredeji slechts hier en daar de ordo en rust in Jiet Djambische rijk gehandliaafd zal kunnen worden De vgandigo houding der bevolking neemt steeds toe Zoo werd in den morgen van U dezer een praaw met vier gewapende inlander gezien aan de monding van de Ajei Dingin een klein riviertje dat ongeveer vgftig meters boven do benteng in de Tambesi valt Op het gezicht van eenige soldaten die naar het raket liepen om te baden gingen de vier verkenners op den loop hnn pranw achterlatende waarin eenige artikelen van huishondelgken aard en twee lansscheeden werden aangetroffen Den 12n werd bericht ontvangen van sultan Taha dat onze beating nog deze maand zou worden aangevallen door een duizend man sterke tiende de aanval zou geschieden uit de Brftang Lima een zijrivier Tevens werd in dat bericht vermeldt dat een bende uit Batang Asei reeds een inval had gedaan in 8oeroeiangoen Bawas de bevolking trachtte dit te beletten en aan beide zijden zouden veel dooden gevallen zjjn Verschillende prauwvoerders berichten dat tnsschen Ladang I andjang en Soeroelangoen door de bevolking verscheidene beatings zgn opgeworpen men spreekt van meer dan twintig Dan nog bereikte ons het bericht dat een bende onder raden Mat Yoesoep en raden Leinan van Moeara Kompeh aan de beneden Batang Hari den lln naar boven zgn gevaren tot Kantau Kapas Toea Vandaar gingen ziJ over land naar den rechteroever der Batang Hari boven de beuling in een der kampongs een paar pranwen weghalend om de rivier over te steken i angeran hadji Oemar die hen ontmoette verbood hna verder te gaan waaraan zjj gehoorzaamden Al deze berichten duiden er nu juist niet op dat de bevolking rustig blgft en daar komt nog bg dat overal waar onze patrouilles komen de bevolking met ontbloote lans loopt of de kampongs geen levend wezen te zien geven Morgen gaat een patronille van 75 bajonetten onder bevel van den le lnitonant H A üusdorf naar Toengkal De kapitein van den generalen staf A Kisjes en de militaire opnemer van der Sluys maken den tocht mede Met de Sini Hoog Bie verlaten ons terzelfder tgd een sergeant en 20 man der genietroepen De kommandant dele luitenant L C H Derx zal op zoodanig tijdstip met de rest volgen dat het geheele detachement mot do eerstvolgende boot van de Koninklijke Paketvaartmaatschappij van Djambi naar Java kan terugkeeren De zoon van een sigarenwinkelier in de Damstraat te Amsterdam is dezer dagen ten gevolge van bloedvergiftiging overleden De jongen had een klein onbeteekcuend wondje aan het voorhoofd overigens was hü gezond en lastig Zaterdag werd de knaap ernstig ongesteld en de ter huliie geroepen artsen verklaarden dal de jongen ziek was tengevolge van bloedvergiftiging vermoedelijk veroorzaakt door den binnenband van zgn stroohoed die gekleurd is met een schadelijke stof Drie personen onder den invloed van sterkendrank verkeerende trokken Zondagmiddag naar het Leidsche Dgbl meldt te ongeveer kwartier voor drieën met harmonicamuziek over de Oude Heerengracht te Leidon 10 19 10 80 10 37 10 48 11 08 11 41 11 81 11 48 l 8 18 10 18 4 10 81 7 618 81 S 9 4 9 63 10 08 4 01 8 38 9 17 5S 9 S 18 10 08 8 84 4 10 17 8 88 E E lo jj 8 48 8 V9 i M 111 19 10 84 Do agent van politie ti do Vries kwam hen tegemoet en verbood den harmonieaspeler daarmede voort te gaan doch deze gaf hieraan geen gevolg Na enkele waarschuwingen pakte genoemde agent den man bg den sehonder en wilde zgn naam opnemen toen een ander van het drietal on mes nit den zak haalde en dit open maakte waarom de agent den harmoninaspeler losliet en den messentrekker aanmaande dat voorwerp op te bergen Een ander poUtie agent zgn collega bezig ziende kwam ter assistentie juist op het oogenblik dat bedoelde man door den agent d V werd aangevat om hem het mes afhandig te maken De agenten trokken de sabel en op hetzelfde oogenblik kreeg genoemde agent d V een steek met het mes in de zgde waarop de dader vlnchtte Hg werd echter achterhaald en in arrest gesteld De getroffen agent werd door den onmiddellijk ontboden geneesheer onderzocht en diens overbrenging per politie brancard naar heU academisch ziekenhuis werd noodzakelijk geacht daar de wonde zich zeer ernstig liet aanzien De dader A W 21 jaar machinebankwerker werkzaam te Haarlem had in zgn vlucht het mes weggeworpen waarnaar de politie onderzoek doet Hü is na in liet politieposl huis tol ontnuchtering te zgn geraakt Zondagavond om 10 uren geboeid naar het bureel aan de Breestraat overgebracht teneinde gehoord T worden voor hot op te maken proces verbaal Eergistermiddag kwam het bericht dat deagent d V te ongeveer twaalf aar ia overleden De Amsteidamscbe correspondent van bet U D schrijft De politie heeft bier onlangs een zonderlinge ondervinding opgedaan Er is hier namelgk in den laatsten Igd weer schrikbarend veel valsch geld in omloop kwartjes guldens rijksdaalders zelfs gouden tientjes De politie zocht en zocht en meende eindelijk het spoor te hebbeu gevonden Zij deed een inval in een hnis waar zjj hel valsche muntmatedaal meende Ie vinden maar vond niets AUSÜn lag er wat oude rommel oude buizen enz van compositie De commissaris die met de zaak was belast is blgkbaar niet precies op de hoogte geweest van de geheimen van de valsch munterij tenminste hg liet het composiliezoodje liggen Dit rapporteerde hü mede aan den officier van jnstitie die er allesbehalve over gesticht was en hem gelastte onraiddellgk terag te gaan en do compositit malerialen in beslag te nemen Maar wat te verwachten was deed zich voor Bg dat tweede bezoek was er geen spoor meer te vinden van de oude compositie Doch de commissaris merkte dat de vronw des huizes de man was uit j iels haastig wegpakte en in een zekere gelegenheid wegwierp HiJ had er op kunnen zweren 4at het een rüksdaalder was Onmiddellgk werd een werkman gerequireerd die dergelgke onfrissche zaken moer bg de hand had gehad en hem werd opgedragen naar den rüksdaalder te gaan zoeken en wel aan het ondereinde van de zekere gelegenheid waar volgens de wetten der zwaartekracht de rgksdaalder te voor schijn moest komen De commissaris spaarde zgn tgd en zgn neus en ging Zoolang maar weg Teruggekomen ondervroeg hg den werkman die genoegigk rustte van zgn verdien stelüken arbeid Niets gevonden De commissaris stond versteld Hg had toch zelf met eigen oogen gezien dat do vronw den rijksdaalder in de omineusê opening had geworpen En nu zat hij er leelgk mee in Want hü was zóó zeker geweest van zgn zaak dal bg man en vrouw maar vast achter slot had gezet Nti moest hg hen wel weer loslaten en kreeg een tweede standje van den officier wegens zgn lichtvaardigbeid Toch werd het raadsel weinig dagen later opgelost al was het toen ook te Iaat De bewuste werkman bleek een oude bekende var de politie te zgn een bi schermeling van de vereeniging tot zedelüke verbetering van ontjlagen gevangenen die het eenigen tijd heel goed had gemaakt maar wien de verleiding in deze omgeving van kennissen te sterk was geworden en die den politie commissaris die dan toch ook geen fijnen neus had al was zgn nens niet bestand tegen de geuren van het onderzoek Ü den nens had gehad ï STADSNIEUWS GOinJA 31 Juli llTOl De van de inf bg den pr r staf overgeplaatste hoofdofficieren krijgen de volgendestandplaatsen luit kol F B A van Steenhardt Carré Middelburg maj J W van deVelde 80ravenhage en maj J gK Boi88e vain Groningen I Zoodat gekozen is de Het panopticum van William Böhme betwelk op de kermis alhier geplaatst is zul voorzeker een druk bezoek licbbeii er is voor ieder iet te genieten de verschillende beelden laten niets te wenschen over en bet levende beeld de kleine dame is zeer interessant De stoom carmissel van Adrtoon Benner kan wat pracht aangaat mot allo soorlgeIgke concurreeren de eleclrische verlichting door een machine van 60 paardonkrachten voorlgebraebt voldoet uitstekend er het i niet te verwonderen dal een druk bezoek zgn deel zal zgn De kindcr voorstclling in hel Theatre Wilhelmina slaaglle heden uitmuntend De kinderen amuseerden icli uitstekend er viel veel voor hen te genieten de dressuur der leeuwen is buitengewoon en het komt ons voor dat het een groote inspanning is geweest de koning der wouden tot oifderwerpmg te brengen en dat is volkomen gelii vt 1 temmer is zoo gerust in do nabijheid van diej leeuwen dal wg dit ten zeerste hebben bewonderd BIgkens achterstaande advertentie treden in het hotel de Faauw op gedurende de Kermis de bh Wolff en Buziau die vroeger bg de heoren Barendse en Verhagen in den schouwburg het orcbest uitmaakten Bü die gelegenheden waren velen onzer in de gelegenheid de gaven van genoemde hh Wolff en Ilnziau te bewonderen als derde treedt op Mcj Ceaarine Minicster illode geen onbekende Wg genoten toen wg genoemde dame hoorden zg is zeer vooruitgegaan de klank is voller en daardoor melodieuser Met znlk drietal artisten zal de Paauw voorzeker een groot bezoek hebbon Hadden wij vroeger op do kermis het gezelschap van Lier later de hh Barendse en Verhagen nu treedt de Nedcrlandschc Tooneelvereeniging uit Amsterdam directie de heeren van der Horst en Co in de net en gemakkelgk ingerichte schouwburgtent op Gisteren werd tot opening van de reeks voorstellingen gegeven Op Hoop van Zegen Spel van de zee in 4 bedrgven van Herman ïegermans Jr Meermalen hebben velen de stille hoop gekoesterd dat wg hg een van de alionnementsvoorslellingen toch van een der stukken van den tegenwoordig bekenden auteur zouden kunnen genieten die hoop werd niet vervnld en daarom deed het otis veel genoegen reeds den eersten avond er kenni mede t maken Die kennismaking was beel aangenaam wü hebbefn genoten wg hebben wat bg veel tooneclstukken niet het geval is zonder vreemde stoornis hel verloop der handeling khnnon volgen De schrg ver beoft getoond do ware toëoiand zooals wg die ons denken kunnen aan den eenen kant de stoere zeelieden die voor hup schamel stuk brood weer en wind trotseeien en dikwijls een slachtoffer der zee worden aan den anderen kant de hardvochtige reeder die heel goed weet wat de schuit waard is maar slechts denkt aan geld verdienen en niet aan het leven der zeelieden De schrgver heeft ons een beeld der werirelükheid gegeven dat ons aantrekt en ons boeit vooral ook daar het spel oo uitstekend was Kniertje de visschersweilf we is ocnig zg legt in ieder woord in ieder gebaar dit wat de schrgver bezield heeft zg is geheel het type van dl vrouw door verdriet on zwaar werk vroeg ond maar toch nog kras Vooral trof ons de bernsting in het noodlot toen haar laatste twee zonen een offer der zee werden bg hel vergaan der 0p hoop van Zegen Wat een spel gaf zg ons toen te zien Haar ntcht Jo stond haar waardig ter zg als het vroolgke levenslustige meisje altgd geneigd tot schertsen en lachen en altüd haar tante opbeurend Meoi vooral I was baar spel in haar angst oveT den ge liefde wien zij spoedig zon toobehooren maar wien zg nimmer zou weerzien Clements Boft de reeder m en top een man tegenover zijn 4 i liikten streng on barseh altgd bedacht voflt geldvoilies hoewel hg door het gevlei van zgn vrouw veel gold uitgaf voor liefdadige doeleinden zonder er evenwel eenig hart voor to hebbon Wü zouden te uitgebreid worden wanneer wg ieder afzonderlgk gingen bespreken Hot zg genoeg te vermeWon dal èn stnk èn spel ons nitffiunlefid beviel lieert Barend TriiuH Marlet e ja allen doden hun bost en hebbon het geheel uitstekend doen slagen Wjj danken in do eerste plaats den auteur en dan het gezelschap dal ons zooveel to genieten gaf Ook voor de regie een woord van lof Hopen wü dot de geheele kermiswook volle zalen aan de actenrs zal toonon dat men hun spel op prijs stelt WiiinisdsvEK Tot gemeente architect alhier is benoemd do beer G Alblas en tol onderwüzer aan school B de heer J L Huüzer te Elburg Zevkshdizks 2 5Jnli Heden nacht ontstond er een felloV nd in een Nchuur van een arbeider Nog drie andere selinren onder t zelfde dak stonden in een oogenblik in brand Vrg wat gereedschap van arbeiders is verbrand In een der schuurtjes was turf geborgen Het gereedschap alsmede eenige huishoudolgke artikelen die vorbrund zgn was niet verzekerd de turf wel Op slot van rekening zal het nog een zeer groote schadepost voor do vier gezinnen zgn VERSCHEIDENHEID Te Uenkura is do jongeling W V iiyden waterkoronraoien van de firma Groencield on Sillhoul tnsscht de kamraderon geraakt en zoo verwond dat do dood onmiddellgk volgde Bü een vechtpartij te Osch 1 zekere De R levensgevaariyk gewond door Np die gearresteerd is door de rgkspolltle Zondag vergaderde te s Gravenhage de Bond van klerken werkzaam by de registratie en dodieinen in Nederland yit het verslag bleek dat de Bond in bloeienden toestand verkeert Als plaats voor de volgende algfemeene vergadering te honden op Hemelvaartsdag 1902 werd Xgmegen aangewezen Hol bestuur werd herkozen en de contributie vSstgeslcld op 1 2 De voorzitter sprak den wensch uit dat ook het nieuwe Ministerie den reeds aangevangen arbeid om in de positie der registratieklerken verbetering te brengen zou voortzetten Eenige myicn te noorden van San Fransisco aan de knst van don Stillen Oceaan heeft een rgk Californisch filantroop do heer Adolf Sutro een inrichting geslicht waar vele menschen voor f O tot f 7 50 por maand huisvesting kunnen vinden Deze inrichting bestaat uit 500 bniten dienst gestelde spoorwagens die de hoer Suljmndertüd voor een billijken prüs kocht Ijp is eenvoudig ingericht en geplaatst in een park grenzende aan het bnitenverblgf van don sticnter Een groote ooft en groentcntnin verschaft deü bewoners het noodige vSor dagelgksch gebruik Visch is er in overvloed Geen wonder das dat de aanvragen om daar te wonen zoo talrijk zgn dat de weldoener besloten heeft de stichting nit te bre d Geen eerewün meer Dat gaat De Mot de Argomeester van Brnssol schaffen Hm zal Brnssel veel meer tot eer verstrekken zegt hjj de vreemdelin en een glas Iambic een eiges brouwsel vao d te kwaliteit dan vreemd product champagne van laatste kwaliteit te schenken Of de Brusselaars flor zullen zgn t SECX A CE3 lielaa t yke priJMveriuintlering VAN VAN OS AZ Md Tailleur Kleiweg E 78 OOüDA rel i ftaM8 91 van do nog voorhanden Mantels Costumes en tuffeu voiel vurimudoriio prÜzen II 5 AMSOJl Getrouwd ö J DUOSTK H BS A BONTE die tevens ook namens de wederzijdscha Familie hun donk betuigen voor do ondervonden belangstelling V Getrouwd En VA DANTZIB M S J V EIJK die ook namens Familie hnn dank betuigen voor de bolangslelling bü hun hnwelgk onder Goüiu 31 Jttli 1901 1 w V De Heer en Mevrouw KOOIMA NBBi i iAUT bedanken vo de betoonde belangstelling by de geboorte van hun ZoonJAN AuERsrooKT 31 Jali 01 Melkbehoud bewaart Melk en Koom zelfs in de warmste tydon vele dagen voor zuur worden Volkomen oHndKidellJk kleurloos reukloos eg smakeloos Hcheikundig onderzocht Op aanvraag worden gratis proeflesschen tuegozonden Wedervorkoopcrs gevraagd Alleen vcrkrggbnar bü L H C MuLLKR Apotheker en Scheikundige Brouwersgracht Amsterdam TE KOOP ot TE HUl R rrwee lleerenhiii At n je oe aan de Oost en Westhaven beiden van Gas en Waterleiding voorzionr Te bevragen by EA CATS pngier Lange Tiendeweg D 29 Gouda EAUSCEE ST00MVEE7EEIJ uw fitieiiiisehe Wasseherij II OPPEWIIEIIIKIt ni KrnUliiuU Hotterdnm liebrov ri door Z H den Koning der Belgen HootdlepAt voor GOUDA de Heer 11 G TItMSBUBG Korte Tiendeweg D 7 pwmlitfttt Tuor het Rtootuen en rurTen ran ttile liMreu en Dameigardaroben alHOok al Kin lergOMl ren SpocittlD larichtiuy voor het Ntooru o vtm RucluBmiuitoli 9mr ü bont en foniyuen Ufelkleeden enx worden nagr óm I nieawite ea iwU te methode ffeverld