Goudsche Courant, vrijdag 2 augustus 1901

Openbare Verkooping No 8569 Vrydag 2 Augustus 1001 40s e Jaargang liOlMM mwM IMeuwS en Advertentieblad v oor Gouda en Omstreken tdefM N Ue uitgave dezer Courant geschiedt dagelgka met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CE1STE Tilrroan tin M ADVERT NT1EN worden geplaatst Van 1 5 reg ls è 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur de midd TE GOUUA flufllk aSOSSm op DONDEHDAO 28 AUGUSTUS 1901 des middags te It uren in bet HoUl t K ZALM aan de lUrltt aldaar ten OTerstaan Tan den te HaaMrecbt gcTestigden Notarii T aCOETV CA TST Ito l E D goed onderbonden wïk H Noa 46 en 47 metSC HUUB groote MOESTUIN waarin vele Vrncbtboomen ËBVEN en OBONO staande en liggende aan den Plattenweg in de gemeente BBBÜWIJK groot 23 Aren 63 Centiaren Te aantaarden 1 November 1901 En No 2 Een perceel best WElLAiND liggende in den Middel Willtni te OOUDJ op den Kadaatralen legger dier gemeente voorkomend in Sectie K Nos 646 647 en 1879 groot 72 Aren 61 Centiaren Verbnurd tot 1 November 1904 aan Tniiis Burokb te Reeuwijk voor t 70 per jaar De perceelen i jn dageiyki te bezicbti jen Nadere inlicbtingen geelt Notaris KOEMAN voornoemd örimsiliËil TE REEUWIJK De NotarU H OKOENENDAAL te Goud b voornemens op tVoenudag 7 Aagu tu 1901 des Toormiddags It unr in na te melden Kolfiebnis Hit Wapin vin Keeuwuk tan bet Kampje btj de Reenwykscbe llrng wjk E no 52 te Ukkuwuk in hot openbaar in eene zifting te veilen on verkoopen No 1 Een becbt sterk en onlang nieaw gebouwd waarin een naar eiscben des t ds iogericbt KOFFIEHUIS fiET VEp JüNNINO tot verkoop van sterke dranken in bet klein genaamd Hit Wipik vak Ricuwijk benevens Kmidefiierswinkel met daarby behoorende groeten Tnin dienende tot Speeltain strekkende voor van den weg tot achter aan de Groote Reeuwyksche Plas aan het Kampje naby de Reonwykscbe Brug in do kom van de gemeente wyk E no 52 te Keenwyk kadaster Sectie nos 1004 gebeel en 863 gedeelteiyk looals op het terrein ia aangednld td zamon groot ongeveer 386 M In de gemeente Reenwyk is het maximnm der vergunningen nog niet overschreden Jo 2 met daarachter staand Scbnnrtje en open grond naast perceel no 1 aan bet Kampje wyk E no 51 te Eïiowhk kadaster Sectie C no 863 gedeolteiyk en wel daarvan bet resteerende gedeelte groot ongeveer HOM met recht van voetpad over net bestaande pad begrepen in bet kadastrale perceel Sectie E no 869 naar de Groote Reeuwyksche Plas Verbnurd tot 1 Januari 1902 voor 170 per jaar Betaaldag en aanvaarding 19 September 1901 of voeger Dageiyks te bezichtigen Op het Atelier van B SAM © kunnen tpgen flink salaris gedurende heteele jaar voor vast Costuiiierokkenwerksters geplaattt worden Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van genoemden Notaris GROENENDAAl te Gouda GEooTsuccis HE RMiS GOÏÏD A seoot succes Be Beignetkraam van Gouda Aan myn geachte medeburgers van GOUDA maak ik bekend dat ik albier bengearriveerd mét een gebeel nieuwe ISBlCHTIX f na r de laatste eiachen do tyds ingerichte i Salon Beignets jYerverscMiigs Etablissemeiit lUBde op de Hirkl legeDOier Arli l gi en den Heer SAMSOH waarin een Geseelscbap Arti len van den eerslen rangr zullen optreden o a de heer JEAN 8CHBEUKS pianist jongleur equilibrist eicntrice De beer CHABLES bariton zanger der Ned Opera te Amsterdam Mejuffrouw JOHANNA Holl en Doitsche liederzangeres de Heer MULI ER Holl humorist Het vertroui en hetwelk wy reeds 19 jaar bier ter stede hebben genoten hoop ik de eer te genieten door myn geachte stadgenooten met een druk bezoek vereerd te zullen werden beveel ik my minzaam in UEds gunst aan V UEds Dw Dr P TEGELAAR ZOON Stoomcarrousel Electriek StamlplaatH tegonover Cafu de Hahmonik Deze als laatste nieuw gemonteerde naar de eiscben des tyds ingerichte STOOMCARROUSEL SALON met buitengewone groote electrUehe Kerlichting zoowel binnen als bulten waarbg worden gepresenteerd prarhtvoUe gondel Gondeljacht KONINGIN WILHELMINA Oondeljacht van SEC UAH Gondeljacht VKNETIK TBAKH1 NER HENGSTEN en ARABISCHE PAARDEN AnOSIfEUlSSTBOEKJMS inhoudende lH ritten 40 eenl beliulvo de entree Minzaam aanbevelende AINÏOOIN Bi iN ER SvomÉ TEJ Delfts che SLAQLr Geen Kinkhoest veen Indnenza Om lïinkhocsl Influenza Borst ftn lieelaandoeniiig binnen den kortst mogeiyicen tyd te doen genezen neemt onmiddeliyk do toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Pniiven Borst honig Extract m E L I A N T II E uit de Koninkiyke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK r DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et bij Firma WOLVF Jt Co Westhaven 198 Gouda D MÏKBISS K iiwcg E 100 a mda B H VAN MILD Veerstal 1 126 te ffou ia A BOUMAN Idoordruht PINKSE ffitumrtertad jJni A N Ti ZES8KN ScAoonAoüM J Th TOBKBN Bo iw B T WIJK Oudewirr H BOLLMAN Bo Ugra m A SCHEER Haailrecht P W t EDE hidivattr t TM D K HEMDEN te lUmigijk P t d 8P CK MomaptlU O T D STAR Waddingnten Wed T HOLST Waddmqmem 4nll§epllsehe Tandpoeder en Aiillsepilicli Mondllncluur mn E A8SCTO Tandarts te t Gravenhage OVERAL VEéKRUaBAAR Agent voo r Nederland G IJSSELSTIJN Blijnwstraat Gouda Ilollandselie Ceinentsleeiirahriek D VELDHUIS hEE T en HOUDT STEEDS IN VOORRAAD Ei en Ciïl élYormige Buizen saterMclit Tiitteii ALLE SOORTIN TEGELS KOEliluSKfiOTEHERL ricAAOx fRjjrsoPGArs Kermis Conda 1001 SCHOUWBURGLOQE standplaats GKOOTE MARKT 1DEIIU B HE T00 EELVE8miGI G goedgek by Kon Besluit van 24 Mei 1895 UOXDBBDAG 1 AVGVSIVS oprouMc ra OP HOOP AH ZEGEN Spel van de Zee in 4 bedryven van HERMAN HEIJERMANS Jr schryver van GlieUo en Hel Zamdt OtM Door geheel Nederland met enormen byval opgevoerd Aanvang 8 ttur Voor prezen der plaatsen enz zie groote en kleine biljetten Variété Tbeater Vl ilhelmina standplaats ACHTER DE WAAG Morgen DONDERDAG 1 AUGUSTUS 1901 gedurende den geheelen dag van al des morgens iO uur r fe Varieerenie VOORSTELLINGEN In iedere Voorstelling optreden van den Koning der Lecnwentemmers 3N £r C a xles met zyn 6 Reuzen Leeuwen En verdere Artisten Zie de groote aanplakbiljetten Hötel dePauw lEDEBEN AVOND mMmm HEJ CESARINË HIHESTER oncertzangeres den Heer J H WOLFF Vioütt den lieer BUZiit Pianist MATIilÉE van 3 5 unr i EN BÉE VBIJ Eeht Zeenwsch Tarwebrood A tM eent de K Q by IS SLEGT NIEUWE HAVEN 27 GolsioedersSTEEirS A Bloemisten Tüurl singel TELEPH No 114 Bieden aan om thans te planten prachtige Variteiten van CACTUS DAHLIA S welke den geheelen Zomer met prachtig gevormde Bloeme prgken en doorbloeien tot de vorst intreedt VERDER HET b eKENDE IlSECTEN CIDER dat door bgvoeging van 40 deelen water alle insecten doodt en voor planten bloemen en vruchten onschadeiyk is V Liter f OJO Uier f 0 80 Liter f 150 Gouda Druk van A BRINKMAN Zn KE i8GËVi G BURGEMEESTER en WETHpUDERS v i Goud Ivengen ter openbare kcnnU dat aftchrift van het proces verlmal betrefTende de stemming ter verkiezing van een Lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal is aangeplakt in den Korten CiFoenendaaU alsmede dat getijk atschrift op de Secretarte der Gemeente voor een ieder ter intage ia nedergelegd alwaar daarvan miage kan worden genomen op tederen werkdag van dett morgens lo tot des namiddags i uur G mda den 31 Juli 1901 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTEI S De Secretaris BRUÜWEtt BulteBlapdsch OverzIchU Vooralsnog is het niet mogeiyk zich een voorstelliiig te vormen omtrent het gebeurde te Nqntu in Natal Nqutn is een fortje gelegen tnsschen de Bnllalp rivier en de grens van het Transvaalsche district Vrgheid dat de Boeren bet gewaagd hebben met een tameiyk sterk commando een Engelsche aldeeling die met kanonnen gewapend was aan te vallen duidt op een vrg energieke beweging van de zyde der repnblikeinen Wellicht is een aanvang gemaakt niet de lang voorepelde invasie van Natal om welke te voorkomen de Britscbe overheid onlangs nog bevel gal tot algeheele ontruiming van de streek gelegen tnsecben de Tngela en de Zondagsrivier Hoewel niet geheel geslaagd de Engelscben hebben biykbaar weten te ontkomen is de aanval der Boeren toch niet afgeslagen geiyk eerst gemeld werd Wy lezen toch in bet gisternacht ontvangen Reuter telegram dat de Engelschen drie mglen ver met bun kanon waren weggegalopeerd hetgeen uit het oorlogsjargon in het Nederlandscb overgebracht heet dat de Engelschen hnn heil hebben moeten zoeken in een overhaaste vlocht Het is vreemd dat de Engelschen die nu en dan wel eens wat vertellen omtrent de gebeurtenissen in de Kaapkolonie steeds zoo orgvuldig het zwygen bewaren over al hetgeen in Natal voorvalt Dikwyis reeds hebben de Boeren razzia s of invallen in Natal gedaan en slechts zelden kregen wy er direct betzg door Kitchener zeil hetzg door Reuter oi Lallan bericht van Altyd waren het particiUacB brieven ol mededeelingen uit T atiUB lir bladen die er ons na langen tyd op de hoogte van bielpen Zoo staat het nu ook wel weder te voor FEVILLEIOX Eindelijk Saamgebracht 9a £ r Khijat mij niets unders overig te blijvea Druk me asjeblieft niet plat Kurt Ik zeg het u open hoewel ik den dwaien smaak io u heb dtt het eenige zwakke pu t in mij schiJBt te zijn zoo neem ik u toch sights 4ftute de mieux Dat hindert niet mompelde hij Hoor Rita ir bet wat geven waaneer ik er uw woord op Traag Hoe bedoeh ge dat Na uw belofte met handslag dat ge mi niet Sreer van idee zult veranderen Ik weet of meen te weten dat w mij da mee niet zult bedriegen Een armen duivel die niets goed § in bet tewn lu lt en kent dan u het ware ook te wreed Maar g e wilt u ifiet binden bg wendde zich moedelooi af k dacht het aan stooda Nu lachte zij Hoe wij malkaar kennen Kurt Wanneer ik u na mijn woord geel zoo verlaat S j u daan zoo ongeveer naar het ervaringsfeit U er ook onder dieren en boeven een zekere erlijkheid moet bestaan die namelijk welke ze oaiet elkaar in praktijk brengen Zoo komt dit mij voor Nu dutr hebt ga o jn hand Ut zien dat het gebeurde in Natal verder in een sluier zal gehuld biyven tenzg de Boeren doortassend optredend de overheid dwingen mogen om dien te verscheuren Is het gebeurde in Natal voor do Engejfchen verre van aangenaam daar het wyst op een herhaling in bet ousteï van hetgeen in het westen Znid Alrika voorviel eenige troost wordt hnn gegeven door het bericht van enkele kleine voordeelen door hnn bevelhebbers op ver nitelkander liggende plantsen van het oorlogsterrein behaald In het westen van Transvaal en Vrjjstaat zyn bö Wolmaransstad en by Dassieslontein twee laagers verrast by welke gelegenheden de Boeren een 50tnl manschappon verloren terwijl aan het commando van Viljoen dat steeds op de hielen schgnt gezeten te worden een pompom is ontnomen Dergeiyke tegenspoeden kunnen belaas wanneer zy zich al te dikwyis herhalen een slechten invloed op het morSel der Boeren onlenen Een troost ligt echter in do overwegin dat hoewel hnn klein leger reeds sedert anderhalfjaar telkens door grootere M kleinere slagen geteisterd wordt het desondanks niet merkbaar unn moed of ondornemingskracbt verloren heeft en dus vurnioedeiyk ook wel deze tegenspoeden zal kunnen verdragon Hoe de zaken in de Kaapkoloniu J aan mogen wy biykbanr niet vernemen Het vermoeden ligt dus voor de han i dat generaal French een nienw plan tot verdryving der invallers voorbereidt of misschien reeds begint uit te voeren Enkel bevatten Engelsche bladen een telegram uit Middelburg waarin eenige weinig belangryke details worden gegeven omtrent het niet zeer merkwaardige doch hoog opgevüzelde gevecht van Lttkin tegen Lategan De correspondent eindigt zgn bericht met deze woorden die ons aan de verbalen van Zondagsjagers ojntrent aangeschoten wild doen denken Bloed aan de rotsen op het slagveld bewees dat vele Boeren gewond waren geworden Men zag verscheidene van hen pyniyk wèghinken Wat do motie van Mc Neill eigeniyk beteekent die gisteravond in het Lagerhuis is aangenomen zullen wg pas kunnen beoordeelen wanneer wy de Engelsche bladen ontvangen Indien inderdaad de motie is aangenomen met de bedoeling van te constateeren d it de heer Brodric onwaarheid heeft gesproken dan is dat ernstig genoeg voor den minister van oorlog In elk geval echter zal de minister wel gemerkt hebben dat de dictatoriale bokke denk woord te houden en met een lichten zucht bij de herinnering aan wat voorby was het zal mij wel niet al te zwaar worden gemaakt Maar één voorwaarde Gij schiet niet met hem 0 voor den duivel neen zcide hij ongeduldig in den jubel zijn harten waarin hij rirh niet gaarAe U storen Hoe onbelangrijk kwam hem die andere aangelegenheid nu voor Ik zal Perl naar hem toesturen dat was een der andere redacteuren der Freie Zeitung zal wel een uitweg op te vindep rijn Wanneer er ietnind was Wet rien Richard Seemann in den bop der eerste uren nadat dte wending in zijn leven was ingetreden bepaald te doen had dan was het zijn moeder Zulke voorvallen die algemeen besproken zouden worden het verbreken eener zeer nabij gedaChte verbinding in verband met hMr familie dat was niets voor de voornaam burgeriijke strikte oude dame HjJ kende ha ze zou dat moeilijk overkomen Hij wai er bepaald bang voor haar de zaak me te deelen Het behoeft ook Juist vandaag niet te gebeuren dacht hij tegelijk met een geringe innerlijke verlichting Niorgen m den loop van den dag wilde hij een goede gelegenheid waarnemen en met haar spreken Daar liet zij hem juist toen hij zijn kamer bereikt had roepen voor een paar minnten en toen h ia ju woonkamer trad Tond hij haar in veri sprongen die hg zich heeft veroorloofd niet bevorderlijk zgn voor Jn prestige Door vriend en vgand wordt zgn optreden vry eenstemmig afgekeurd Ook wg die do Daily Mail een van do minst bewonderenswaardige persorganen achten die wg kennen kunnen niet anders dan hot middel afkeuren dat do minister tegenover het blad heolt gebruikt of getracht heeft te gobruiken Maar het zgn de wapenen die do Daily Mail zelve heeft gesmeed diu zich nnjegen haar keepen Dit blad hoeft met zgn kornuiten zoo lang en zoo wild gezwaaid met zgn rooden Jingodoek dat John Buil or woest van is geworden Als er altgd miinr Oorlog oorlog I wordt geroepen is het dan wonder dat een niinbtter van oorlog zich gaat gecjragen nis een Britsch proconsul in Zuid frika f Dit in aanmerking nemend kan men de Daily Mail toevoegen It sertes you right 1 Mmuidag hebbon de directeure der voornaamste Eugelscho nieuwsaguntschippen welke de f ruote bladen bedienen oen bgeonkomst te Londen gehouden en een nota aan den minister vun oorlog gezonden waarin in beleefde termen gezegd wordt dat het onmogelijk is de Daily Mail te beletten olfli ieelo nieuwsberichten te verkrggen Indesdaud pnbMuiert het blad dan ook al iol er niets gebeurd was geregeld Lot of9cie le nio iwg dat do andere groote goiyktydig verscbyne de Maden bevatten Bijna alle bladen bespreken deze quaestie die dan ook niets minder dan een zeer ongewenscbte pressie van hooger hand betoekcnt in uitvoerige artikelen De Daily Mail zelf ontkcnl beslist dat de officieole stnkkcn di het eenige malen als primeur mededeelde uit het War Office gestolen zyn en het blad zegt zelfs dat liet den beer Brodrick om schadevergoeding zou laten vervolgeil als hg buiten de onschendbaarheid van het parlement zgn bewering durfde herhalen De zoon van den bekenden vroegeren mi nisterpresident van Oostenryk Taaffe had het voornemen opgevat de mémoires van zyn vader in drnk te geven en te pobli ceeren De overleden staatsman die een ntieme vriend geweest is van keizer Frans Jozef en die gedarende meer dan dertien jaren in Oostenryk het bewind in handen had heeft een zeer uitgebreide en hoogst interessante collectie brieven en aanteekeningen achtergelalen Maar de regeering is tusschenbeide gekomen en heeft de uitgave door de gesprek met een net gekleed welvarend heer dien hij er goed kende en die bij zijn verschijnen hoffelijk van zijn stoet oprees Het was mgnheer de hofleverancier Walter volgens zijn uitvoengen titel eigenaar van een oudgerenommeerde deli catessenzaak verbonden met een wynlokaal en tevens vertrouwde raadsman van mevrouw Seemann bij de letdzame gelegenheden dat de gastvrijheid van het huis een plechtig en grootsch aanzien verlangde Het jubileums tner der firma bijvoorbeeld en de maaltijd bij gelegenheid der zitveitn bruilolt Van Richard s ouders had mijnheer Walter geleverd Zulk een maaltijd met zijn strenge votgorde der gerechten had in geheel zijn opzet misschien iets óuderwetsch Maar omtrent de cJnovertrefTelijke degdijl cid van het geheel kon slechts één item bestaan Hebt ge teen kwartiertje tijdvoor ons Ricfcyd begwi de oude dame behaaglijk Blijf tiyhiitten be té Walter Ziet ge ik wilde mij tijdig van Waller s adsistentie verzekeren men kan niet weten wat hij buitendien nog voor engagementen heeft We blijven toch bcpaaUl bij d n vierentwintigaten der volgende maand niet waar Rita vond dien da óók goed Hebt ge den datum genoteerd mijnheer Walter 0 hij zou hem niet vergeten verzekerde de hofleverancier genoeglijk Hij had echter zijn lijvig notitiet oek voor d n dag gch tald Hij wa in zijn jonge jaren kok in buitenlandsche voritcnhuitcn geweest en wijdde aan de kunst die hij grondig verstond bij gelegenheden als deze zijn volle persoonlijke opmerkzaamheid Hij zat dus nu met het potlood n de hand gereedf bet menu met de censuur doen beletten Men vorderde nameiyk van graat Henri Taaffe dat hg coupures Jn zgn boek zou aanbrengen en alles daaruit zou lichten wat een veroordceling bevatte van Bismarcks politiek waarvan graal Taaffe ateed s een heftig tegenstanderwas geweest Ook zyn criiick op de Dnitschu keizers toud geen genade in de oogen der Oostcnrgksche regoering draaf Henri Taaffe wilde daarin echter niet toestemmen en begon met zgn manuscripten en bescheiden terug te vragen De rcgoering antwoordde dat deze niet meer te vinden waren De quocslio hoeft in Weonen veel opzien gebaard en ten gevolge gehad dat de zooB van den Oostenrgkschen diplomaat de regeering in rechten heeft aangesproken II I 1 1 mmm mmmmmf ftfma Vprspreidi Itericliten DiiiTsofn KU Do roden van de publlceerhig dor dooftnetarievon reeds pn wordt verklaard door een hniszoeking eergisteren te Beriyn door de politie gedaan hy een bekend correspondent van oen Engelsch blad Het wai namelyk aan de regooring ter oore gekomen dat een exemplaar van do wetsvoorstellen naar Engeland zou worden verkocht en om te voorkomen dat onjuiste publicatie plaats Iiad Hot do regeering zelf de voorstellen aan de dagbladen geven By een journalist is een correspondentie op de zaak betrekking hebbende en een groote som geld tn beslag genomen De oud directeur van een Aotlönmaatscbappy is tellfiekau in arrest genomen verdacht van mWeplichtigheid aan debonkfraudes Een vergadering van grool lndnslrleelen in Turingon en Saksen te Kisonncb gehouden besloot by de Bondsregeering aante dririfen op maatregelen inzake de toelating van bnitenlandsche werklieden in DUtsche bedryven De Frankfurter Zeitnng Is zeer verontwaardigd over de schending Van een Duitscho vlag in do republiek Ooiumbia Aldaar is op een Hamburger stoomschip Alleghang een oproerling Murillo ofschoon by zich in een Dullsrhe vlag had gewikkelden op Dnitscb territoir stond tegen den wil des kapiteins gearresteerd De Dultsche consul die evenwel zeil een Colnbier is gelastte den kapitein Murillo uit te leveren Fkakkkuk Een nieuw schandaal is in het gemeen oude dame in zijn groote trekken tè ontwerpen en daarbij eenige notitie te maken Noch hij noch mevrouw Seemann hadden In beilag genomen als ze waren door deze belangrijke taak acht gegeven op den bruidegom en welk gezicht deze oigenltjk bij de zaak i ette Men zou hem overigens ook niet veel hebben aangezien Hij scheen wat verstrooid hij was met zgn gedachten waarschijnlijk nog bij zijn zaken wat men een groot induïtrieel steeds vergeeft En toen de beide anderen nu uitvoerig behandelden wat voor wild wat voor gei eltc vanwaar men de zalm zou laten komen of men naar Turijn zou lelegrapheeren om de vruchten of een bestelling in Al ifrü nog tijdig zou zijn uit te voeren en dergelijke toen zat hij zoo verbazend geduldig daarbij en was zoo volkomen met alles te vreden wat er ten laatste alzoo werd voor ala S eu zoo totaal zonder een eigen opinie over wat an ook dat zijn moeder eindelijk toch uit haar bijna onverwoesti are behaagltjkheid opwaakte en hem eens met een zekere verwondering zoo ni t onrustig aanzag Van deze gelegenheid maakte hij gebruik om haar met de oogen een wenk te geven Ko de verstandif e vrouw begreep aanstonds dat het wen chclijk zou zijn de bespreking van het diner af te korten WidRrouwens nu niet heel makkelijk meer ging De spijslijst moest ten einde toe doorloopen worden Maar mevrouw Seemann zeide nu raeernialen Dat laten we geheel aan u over mijnheer Walter Niét waar Richard Dat ia u wel toevertrouwd Ik spreek u ook eerst nog