Goudsche Courant, vrijdag 2 augustus 1901

Directe Spoorwegverbindingen roet GOl ÜA Zomerdlenst 1901 Aangevangen 1 Mei TUd va Greenwicb GODD4 aoTTÏEDiM i Mm B 9 14 9 88 9 57 10 81 10 66 11 16 11 18 11 88 11 68 1 17 1 18 3 80 3 41 8 68 4 39 4 64 5 15 5 14 6 18 7 08 7 16 7 4t 8 14 8 17 8 85 9 14 10 11 10 48 U K 6 01 8 14 J 111 19 5 11 8 81 10 80 6 18 8 41 X 1 5 17 5 S6 6 46 6 89 7 47 8 07 8 60 8 59 9 85 10 44 11 06 11 47 6 10 7 7 8 45 11 81 6 10 7 6 11 48 11 01 1 06 11 18 i 1 14 11 10 1 81 10 18 10 56 ll i 11 80 11 84 18 44 1 80 f 0 1 dan tnioan lija Zondig Uundat ai Oiiudag iidu iha ntaorUliattan roor di Sa U Tarbtjslnar tagai aikalai melitprüi Halluidaalia Spoar L Bitrt nnitaiiaat kairga 1 Allna nUidaf 90VBA Tiaa Tan 11 80 U 8 11 81 11 41 0 1 48 1 54 1 6 1 14 i 45 3 45 4 08 f f f a a46 ff ar 1 68 I 1 08 11 61 U OS 11 16 1 09 1 09 1 96 1 06 4 06 4 14 4 6 1 16 6 43 6 14 7 01 7 16 8 10 8 41 9 47 10 09 lO tt 11 04 R Holliadialia ipoor L Eitn lopplamiilbawiji in da Oompagala der Wi ou IdU 7 68 6 17 6 41 6 J7 4 46 5 M 6 04 6 1 7 06 7 59 8 11 f 8 81 4 63 6 89 M 5 6 46 f 9 68 5 10 6 68 10 08 9 47 10 16 10 16 10 88 10 48 8 06 8 84 9 00 9 87 10 08 10 19 10 49 rKiiIt tia op dia loop ku niat gailknd oldan OODDA DBM HAA8 ilao lam 11 16 11 16 11 56 1 16 1 58 1 81 8 46 4 1 1 07 1 18 a f r a 1 18 t 1 87 1 44 1 80 1 48 4 16 4 45 9 11 11 10 00 10 19 10 58 11 18 Ul a 11 80 a 9 41 10 18 10 4 11J6 11 48 11 45 11 65 6 49 6 11 7 i9 6 15 6 49 7 57 00 4 16 4 87 6 19 6 13 7 01 1 41 7 65 8 18 9 40 10 86 4 48 6 88 9 46 4 8 6 J 10 01 J IO 8 54 10 14 n 4 41 6 11 6 46 7 05 7 81 0 8 13 8 46 10 86 VtM If BakalTe eaa biljet la kl Ma Bapplimaat 5awijl SS 6 01 7 01 7 19 7 86 8 85 8 559 03 9 44 10 11 11 16 11 86 11 00 1 80 1 40 1 67 4 88 10 17 1 88 58 j 10 81 1 60 08 ¥ 10 48 1 01 14 6 18 7 16 7 46 8 08 9 08 9 18 9 80 10 11 in 4 1 1 6 11 08 U IJ 1 11 op dao laop bo liet tarakaid woidaa i HnnoaibMla illaan la ia la Uiaaa O O D U A A M HTIRDAH laa aarta toula 6 36 8 11 8 88 9 88 10 80 10 69 18 08 1 10 1 86 8 15 4 07 4 48 S l 6 86 8 48 9 51 IO i lG e 10 87 11 06 AmatW 8 01 8 68 tl 10 10 11 04 18 48 U 57 1 7 8 88 41 4 i 5 30 6 46 6 44 85 10 8 11 0 11 47 ll t A mat 0 8 1 9 18 Ki7 10 85 11 1 1 U0 1 18 8 40 4 87 IJ 6 45 6 0rï t 18 6011 16 1 U 11 14 i M e O i O a u r oud 6 10 6 81 7 88 7 60 8 16 9 07 9 88 10 14 10 6 11 00 11 81 Oude 8 86 11 16 Woerd 6 48 6 48 8 J8 U 14 Utreoht 6 08 7 04 8 11 8 88 8 51 9 10 14 10 49 11 47 H 81 1 06 1 4 81 t 49 6 80 7 10 7 36 8 16 10 80 11 06 7 86 10 46 M7 7 88 8 48 10 54 6 04 6 84 7 00 7 64 8 08 5 11 11 ll S Vnat O 6 8 7 1t 8 10 8 16 9 18 8 8111 1118 87 18 50 1 11 8 10 8 84 4 4S 8 06 6 81 7 0 8 10 9 85 9 48 A mai W 84 6 47 7 80 1 86 8 46 80 9 46 11 80 18 48 1 01 1 4 1S 8 49 6 0 6 81 6 86 7 85 8 85 9 40 10 01 Ijiidi 7 03 7 818 18 189 S9 10 1910 8418 61 1 861 8 88 4 18 4 84 47 7 07 7 4 8 09 9 11 10 87 11 98 g ff ï 8 1 4 111 4 41 5 41 tM 7 00 7 56 8 48 8 36 10 08 10 46 i f 7 14 9 8 10 16 11 07 1 88 9 36 8 61 4 46 6 18 6 16 7 14 7 41 1 19 9 8 10 07 10 48 U 6 18 6 68 7 47 8 88 9 80 10 04 10 41 11 83 11 48 18 01 1 48 8 08 6 44 8 0 9 87 10 87 11 55 18 06 11 87 6 68 8 17 10 86 1 86 7 08 7 84 8 80 9 0 9 5 10 48 11 18 11 1 18 11 11 61 1 16 S 40 tebestunr Tan Lyon gebeurd Een hooge functionaris is op reis gegaan een groüte som geld uit de stedelijke schatkist tteenemend Het duel tussehen Gérault Eichard en Léon Daudet is eergisteren in liet velodrome van bet Park des Princes geleverd Léon Daudet kreeg een prik maar niet erg en aan de eer was alweer voldaan Kdslahd Een expeditie groot 20 man onder bevel van kapitein KozloH is nabö Thibet door 2000 inboorlingen aangevallen Tien man werden in stukken gehakt de anderen werden gevangen gemaakt BINN LANP Mee meldt uit den Haag Door bijzondere omstandigheden van formeelen aard kan de openbaarmaking der reeds gedane nieuwe ministerieele benoemingen nog niet plaats hebben Dr K de Josselin de Jong de eerste secretaris van de Vereeniging voor de Volkssanatoria heelt als haar afgevaardigde op het Congres te Londen medegedeeld wat hier te lande in den strjjd tegen de tuberculose werd gedaan Hy schilderde de pogingen door den nestor en voorzitter der vereeniging dr Homoet prof Kooyker dr Wijnholl en anderen in het werk gesteld om te trachten belangstelling voor de stichting van een sanatorium te wekken door het betoog o a dat dan de overgang tot het gewone leven na het verblgf zooveel minder bezwaarlijk zon zijn en het goede rusultaat door hen verkregen door de oprichting der vereeniging en de daaruit voortrloeiendo totstandkoming van het eerste sanatorium te Hellendoorn Een zee sanatorium zou naar men hoopte later kunnen volgen hoewel het vinden van een geschikte plaats op onze aan koude winden blootgestelde kust niet gemakkelijk is Eigen proeven hadden hem doen zien dat zelfs zeer resistente bacteriSn na enkele dagen in zand te gronde gaan en de zuivere zandbodem waarop het Sanatorium te Hellendoorn gebouwd is moest dus als bijzonder geschikt voor het doel worden aangemerkt Vooiloopig zou er slechts voor 51 patiënten plaats ziJn later hoopte men tot 106 beddeo te kunnen komen Groot gewicht werd door hem gehecht aan den indirecten paedagogischen invloed van de sanatoria maar voor de volledige bereiking van het doel ook de zorg voor de achterblijvende familieleden en voor de verbetering der volkswoningen noodzakelijk geacht Aan de keuze der op te nemen patiënten zon zorgvuldige aandacht worden gewijd i Met dankbaarheid maakte spreker gewag van wat H M de Koningin Moeder deed door de stichting van Oranje Nassauoord en met een enkel woord werd ook het particuliere Sanatorium te Putten en dat hetwelk Amstertlam zal stichten bij de kust van de Zuiderzee herdacht Gemengde Betichten 1 f r ouda 5 51 7 11 7 85 8 11 8 S8 9 1 Moordreoht dooi 7 18 8 40 riett erl aIk 7 18 8 50 O pella 7 i 51 ftoltordun H 6 15 7 44 C8 9 19 9 45 aottordlmD i 8 64 i 8 09 08 i t UiMi Kitn bglwtil Rolterdam B a Allem la Rotterdm Beur f t Rott8rd m D P f f Eolterdam M 4 41 6 80 6 04 7 11 7 11 O pali 4 61 5 41 Ni inreikark 8 01 6 51 Moordieolit 5 11 6 04 Boud l i AUaai la ai Sa Uiaaa aitn baUlu 7 45 7 16 8 87 8 41 7 88 8 8 7 88 9 01 7 68 9 14 7 68 9 08 9 19 9 88 Gouda ZeTeDh Moero 8oetermoerZeg Voorborg Utnecht Woorlea S or Oud 6 88 Goida i 48 Ee sterenmiddag is naar het N v d D meldt op de Heerengracht te Amsterdam eon klein straatgevecht geleverd waarbij de bekende tegenzin in alle nieuwigheden zich weder sterk deed gelden Men herinnert zich den tijd toen het ryden op een rijwiel wel eens levensgevaarlijk kon zijn thans openbaart zich een groote antipathie tegen de automobiel Met een kalm gangetje van 5 tot 6 KM schoof een auto waarin vier personen zaten over de Heerengracht Even voorbjj de Hartenstraat gebeurde toen het accident dat oorzaak was van de heele historie Een Setsrijder die langs den waterkant reed stak plotseling de straat over naar den buizenkant De chauffeur blpkbaar door deze beweging verrast kon niet zoo tijdig stoppen of de auto raakte het achterwiel van de flets waardoor de rper kwam te vallen en zich eenigermate bezeerde terwijl ook zijn wiel was beschadigd De auto was na de aanraking onmiddeügk tot staan gebracht De passagiers spraken met den fietser en constateerden dat het ongeval gelukkig niet ernstig was Toeji zjj hun weg wilden vervolgen ontstond er een groote beweging in het publiek dat teekenen van verontwaardiging gal Op eens drongen eenige glazenwasschers door de omstanders heen en gewapend met dikke stokken sloegen zij naar de heeren in de automobiel Tegen een dergelpen aanval waren de automobilisten niet bestand zi verdedigden zich zo goed mogelijk hetgeen niet verhinderde dat zij zware stokslagen opliepen Slechts met groote moeite konden zj vrjj komen maar een oogenblik zag het er hachelijk uit toen hen met behulp van bandkarren en wagens den weg werd versperd met de duidelijke bedoeling om de machine met de passagiers in de gracht te doen verzeilen Met den steun van de politie bereikten de heeren echter daarna hunne bestemming en hielden stil voor het perceel geerengracht 380 waar de ingenieursflrma Frans Anderheggen Jr kantoor houdt Een der heeren Anderheggen had door de stokslagen zware kneuzingen zoodat hg zelfs in huis moest worden gedragen Zjn broeder die hem had willen beschermen had eveneens kwetsuren opgedaan De heeren Anderheggen nemen maatregelen om de hardhandige glazenwasschers tot ander gedachten te brengen Te Ischl is in den ouderdom van 80 jaar overleden dr Von Widerhofer een der voornaamste kinderartsen van Oostenrijk In 1863 werd hij hoogleeraar voor kinderziekte aan de universiteit te Weenen en directeur van het Jfaole kinderziakenhuis aldaar In 1870 werd hö door keizer Franz Jozef tot lijfarts benoemd en heeft sedert tot voor weinige jaren den keizer en vooral de keizerin Elisabeth op hun reizen vergezeld De keizerin schonk hem haar volle vertrouwen en raadpleegde hem telkens bij de opvoeding barer kinderen Niemand wist zooveel van de keizerlijke familie als dr Von Widerhofer die ook de meeste aartshertogen en aartshertoginnen met geneeskundigen raad bijstond en natuurlijk ook een groot deel der hofhouding bediende ROTTÏBDAM 40 48 8 8 9 18 3J 8 09 8 14 4 eltn betllaa R I u r 1 15 8 18 1 81 1 40 8 03 S S9 3 45 Wij vinden in de Parijsche bladen thans nog een mededeeling over de uitreiking der bekroningen aan inzenders ter Parijsche tentoonstelling van het vorige jaar He commis sarisgeneraal heeft daaromtrent de volgende bepalingen vastgesteld De inzenders wien door de internationale jury een eerste prijs of een gouden zilveren of bronzen medaille is toegekend zullen behalve het diploma dat den aard van dien prijs vermeldt kosteloos allen dezelfde bronzen medaille met hun naam ontvangen volgens het ontwerp van den graveur Chaplain Die een eervolle vermelding hebben behaald ontvangen enkel het diploma Bij een gezamenlijke inzending vermeldt hetzelfde diploma alle namen De inzenders buiten mededinging ontvangen een diploma waarin dit wordt vermeldt benevens de bronzen medaille met hun naam Medewerkers ontvangen hetzelfde diploma en dezelfde medaille als de inzenders Rechthebbenden op een eersten prijs of een gouden of zilveren medaille kunnen na machtiging door den commissaris generaal op eigen kosten een gouden of vergulde of zilveren medaille van 63 millimeter middellijn laten slaan aan de Munt te Pargs en betalen daarvoor i goud 900 gtam gewicht en 0 916 fijn ongeveer 710 francs in zilver 130 gram en 0 950 fljn 22 francs De vergulde medaille zal ongeveer 27 francs kosten De gewone medailles en de diploma s worden den inzenders kosteloos en zonder eenige formaliteit verstrekt naar de volgorde der klassen Uit Gendringen meldt men aan de Zntph Ct Werd onlangs betreffende de laatste verkiezing vermeld dat die nog een staartje zou hebben zoo blijkt thans nog een andere staart in zicht namelgk het gekozen raadslid Goring te Etten is gebleken oen DuitscUpr te zijn en daardoor niet voor raadslid benoembaar De kiezers kunnen zich derhalve op een nienwe verkiezing voorbereiden Omtrent de ontploffing der kruifabriek bij Wetteren schrijft het Handelsblad van Antwerpen de volgende bgzonderheden De ontploffing beeft plaats gegrepen in den graineermolen werktuig waarin het kruit tot bolletjes gevormd wordt Er zijn geen gekwetsten Het vernield werkhuis telde slechts vijf werklieden voorbeeldige mannen De Ijken vormen slechts een verzameling van verkoolde en vormlooze overblijfsels De Wilde heeft uug kunnen vluchten tot aan de machinekamer meer dan 100 meter van de plaats der ontploffing Hjj heeft nog vóór zjjn dood kunnen verklaren dat hij zich eensklaps door vlammen omringd zag en toen tegen den grond geslagen werd Braeckman liep tot aan den rand van een vijver waar hij neerviel De onderbestuorder Libbrecht zoon vond De Smet naast den graineermolen met brandende kleeren en gebroken beenen Hij moet in de hoogte geworpen en toen weer op den grond gevallen zijn Van al de slachtoffers werden de kleeren verbraid of van het lichaam gerukt Drie hunner zijn geheel zwart Men denkt dat het onheil ontstaan is biJ het in gang zetten van een molen 4 11 4 18 1 39 8 51 4 08 g Ef ff rilyi a 4 18 4 50 6 18 5 01 5 18 r 5 7 6 81 5 48 V Ook denkt men dat bj het knischen der machine een vonk in bet krait terecht is gekomen Men gelooft insgelijks dat de ontploffing kan veroorzaakt zijn door het vallen van eei stuk gereedschap Kortom men veronderstelt van alles doch weet ciets met zekerheid Er hadden in deze kruitfabriek reeds meermalen ontploffingen plaats Vóór 21 jaren sprongen 25 000 ilo 8 kruit Toen werden 11 werklieden gedood In 1894 ontploften er 8000 kilo s zonder slachtoffers te laten De molen bevat gewoonlijk 1200 kilo s kruit dat het gebouw alle Zaterdagen geledigd wordt is oorzaak dat er zich nu slechts 500 kilo s in bevonden Allen zijn gehuwd en laten vgf weduwen met te zamen 31 weezen achter De omtrek der ramp is vreeseljjk gehavend nochtans zal de stoffelijke schade enkel een paar duizend gulden beloopen De Engelsche schouwburgdirecteur Manners loofde verleden jaar een aanzienlijke priji uit voor een opera Dit alle beschaafde landen zonden mededingers daarop in Nu deed zich alzoo de moeilgkheid voor een internationale jury te vinden Deze heeft zich thans geconstitueerd als volgt Frankrgk en België Colonne Italië Mancinelli Duitschland Lohse Engeland sir Alexandre Mackenzie Joseph Bennett en prof Prout De werklieden in de kruitfabriek en bet arsenaal te Woolwich hebben een protestvergadering belegd naar aanleiding van de weigering der regeering om hun loon van 12 tot 15 gulden per week te verhoogen De rector van Woolwich een der parlementsleden kolonel Hughes en Frank Smith voerden het woord en braken een regeering af die £ 100 000 ten geschenke gaf aan den rijken lord Roberts voor twijfelachtige overwinningen en milliarden voor een bloedigen oorlog en haar eigen werklieden het hun toekomende weigerde te betalen In de sportwereld te Parijs is een schandaal ontdekt Het moet gebleken zjjn dat er een bende bestaat die zich toelegt op het exploiteeren van de renbanen door knoeierijen bewerkte dat onlangs een paard waarvan niemand t verwachtte den prijs won en door afdreigingen verscheiden rijke jongelieden geld afhandig maakte Een lid dier bende waartoe verscheidene bekende personen behooren moet reeds in hechtenis zijn genomen Voorts is volgens de Brnsselsehe Petit Blen een bevel tot in hechtenisneming uitgevaardigd tegen iemand die thans met een jacht op de Hollandsche kust kruist Het Heldersche Kamerlid Staalman vertelt in ziJn blad Extra Tijding hoe hij doen zal tegenover het nieuwe ministerie Redacteur Staalman kiest voor zulke meedeelingen den vorm van samenspraken tussehen Jaap en Tgs Deze nu luidt L 9 1S f 10 1 8 46 10 81 t L 8 01 8 81 9 17 68 9 66 8 1 10 08 8 84 i 10 17 88 P 10 19 8 48 1 69 6 44 10 19 10 84 10 18 10 48 WXi 10 46 11 16 11 17 Reken er op zegt Tijs dat Staalman het Christelijk ministerie zeker niet sparen zal omdat het een Christelijk ministerie is Neen dat ministerie draagt een veeli Teel grooter Terantwoordelijkheid Heb je wel eens met hem over die dingen gesproken vraagt Jaap dan Ja zeker heb ik antwoordt Tgs Kort geleden nog Ik had m n verwachtingen pogal hoog gespannen dat wil ik wel weten en daar liet ik ook van blgken maar ze werden al heel ving gekortwiekt Je spreekt ouwe man zei Staalman naar dat je de zaken kent en dat isjenietkwaIjjk te nemen er ijn er duizenden méér zoo in t land Maar als je de zaken en de personen waarvan je spreekt z66 beoordeelt dan zal je erg bedrogen uitkomen vrees ik Jg doet nou net of die heeren waaruit dan nu de techterzijde in de Kamer is samengesteld dat zgn zij die behooren tot de Christelijke partgen allemaal blaken van liefde voor den kleinen man Maar Tgsje zoo vervolgde hij daarin vergis je je deerlijk Er zijn er bij die heel wat onbarmhartiger oordeelen over de kleine lui dan liberalen en socialen Ik heb zei Staalman van een Christelijk Kamerlid oris een uitdrukking gehoord die me van dien man door m n hart en m n ziel ging t Was bg gelegenheid dat ik hij den minister van Marine aandrong op de verbetering der Snancieele positie van enkele minderen Minister Roeil zat er blijkbaar tussehen Hij schoof wat heen en weer en wist niet te best hoe hg dat hongerloontje zou goedpraten Het Christelijk Kamerlid een persoonlijk vriend min of meer van den minister was hem graag ter hulp gekomen maar omdat hg begreep er niet malsch van langs j te zullen krggen wanneer hg mij in t openbaar daarover aanviel zei hg zoo tot eenigen van zijn vrienden Röell is er nog goed achter hg moest dien Staalman eris een keer of wat ten eten vragen Jaap Dat snap ik niet Wat wilde hg daarmee zeggen P Tgs Voel je dat niet P Hjj wou zeggen de minister moet dien Staalman verwerken Hij moet hem in de hoogfe steken door hem aan z n tafel te nooden dan wordt hg wel z6ó lekker dat ie de belangen van die mindere menschen wel wat uit z n hoofd zal zetten De vriendschap van Zgn Excellentie zal hem wel meer waard zgn dan de vriendschap van die mindere militairen waarover hg taltgd zoo druk heeft en waarmee hg t den minister zoo lastig maakt Jaap O zoo I Dus die Christelijke volksvertegenwoordiger kende zijn Pappenheimers maar Staalman kende hg toch niet Tgs Neen daar heb je geljjk in De minister van Marine kende hem eventjes beter Die snapte terg goed wanneer hg Staalman een nitnoodiging zou sturen om eris bij hem te komen eten dat hg heel beleefd een briefje terug zou krijgen dat de afgevaardigde van den Helder vriendelijk voor de eer bedankte precies zooals z n collegas dergelijke invitaties beantwoord zagen Jaap Dus jg denkt dat Staalman zoo éók zal optraden tegenover een minister van Marine in dit Christelijk Kabinet P Tijs O daar is geen kwestie van 1 Wanneer de door de Koningin te benoemen Ma rineminister om eris een voorbeeld te noemen Christelgk is zooals de kapitein Fanoy van Hilversum die onlangs een stukje schreef over de hospitaal kwestie Christen is dan beloof ik je wel Jaap dat je nog menig kras stukje In de Kamer zult zien afspelen door den Helderschen afgevaardigde STADSNIEUWS GOUDA 1 Augustus WOl Gisteren namiddag werd ten raadhuize dezer gemeente aanbesteed het uitvoeren van eenige voorloopige grondwerken ten behoeve van het Van Bergen IJzendoorn Wandelpark Ingeschreven werd door H de Jong Pz en A T i Straaten te Rotterdam voor 1 26600 en C Zanen Hzn te Ammer stol voor f 23950 Curatoren van het gymnasium te Dordrecht hebben de voordracht ter benoeming van een reetor bij den gemeenteraad ingediend Daarop zün geplaatst dr H J Kiewiet de Jonge leeraar aan het gymnasium aldaar en dr A van IJsendijk rector van het gymnasian te Glonda BH Kon Besl is benoemd tot notaris binnen het arrondissement Utrecht ter standplaats de gemeente Utrecht mi J G Brouwer Nühoö candidaat notarlB aMaar De Nederl Tooneelvereeniging voerde gisterenavond op Ghetto in 3 bedrijven van Herman HeSermans Jr Dit stuk dat voor velen onzer nog onbdtend was werd uitstekend opgevoerd Het verplaatste ons in een Joodsch gezin waarin de handel steeds op den voorgrond Had waar men ïioh niet bekommerde of men altgd eerlgk was als hetgeen men verkocht maar winst afwierp waardoor men zijn schatten kon vermeerderen zelfs het huwelijk van een zoon of dochter Boest geld aanbrengen ook dit werd meer als koopwaar beschouwd van liefde behoefde geen sprake te zgn De auteur heeft in Ghetto de werkelijkheid duidelijk weergegeven Dp dames en heeren die in dit stuk de hoofdrollen vervulden waren zoo een met hun rol dat men geen enkele aanmerking zon kunnen maken op hun spel Hun spel was schoon en het applaus na ieder bedrijf was wel verdiend Het doet ons genoegen te kunnen constateeren dat de Nederlandsche Tooneelvereeniging de ingezetenen zeer heeft verplicht met de opvoering van deze twee stukken van den heer Herman Heijermans Jr Blijkens achterstaande advertentie is de ververscbingssalon van den heer D uiterwgk opnieuw gemoderniseerd zg ziet er prachtvol uit en groote gezelschappen kunnen geheel hg elkander plaats nemen wat by andere dergeig ke gelegenheden niet het geval is daar er twee salons zgn waar in elk 40 personen kunnen plaats nemen Een druk bezoek zal ook dit jaar zgn deel zijn Blijkens achterstaande advertfentie is het lokaal van de R K Leesverejmiging alhier gedurende de kermis weer v r ieder toegankelijk gesteld De heer pinksen heeft zijn best gedaan te zorgen dat daar ook voor velen weer wat wils is en hij is hierin goed geslaagd Niet te gewaagd is het dan ook te voorspellen dat ieder die zich er heen begeeft voor matinee of soiree genieten zal en met ons zal zeggen Met iemand als de heer Frantefort kan en mag men biJ zulke gelegenheden gerust voor den dag komen Dit was ten minste heden morgen onzen indruk En wat de consumptie betreft deze is als altgd uitstekend Onze stadgenoot de heer P Tegelaar bg vele Gottdsche families welbekend is evenals vorige jaren op de kermis geplaatst Wie zich de vorige kraam nog herinnert zal verbaasd staan over de verandering en vergrooting die zij heeft ondergaan Het salon is smaakvol en modern ingericht prachtige palmen en planten geven alles een fraai aanzien Het gebak is van ouds gunstig bekend terwijl een gezelschap artisten elk te genieten geeft Wij hopen dat de heer Tegelaar met een druk bezoek vereerd moge worden OuBBWATER Dc commlssie tot wering van schoolverzuim alhier heeft eeri adres onderteekend door alle leden aan den gemeenteraad verbonden In de Raadsvergadering van 29 dezer is besloten van dit schrijven afschrift te zenden aan den Commissaris der Koningin in Zuid Holland en aan den inspecteur van het L O De commissie geeft daarin te kennen dat door de respectieve hoofden van scholen in de gemeente wekelijks de staten model D werden verzonden aan den arr schoolopziener te Gouda dat op die staten voortdurend ongeoorloofde verzuimen in toenemende mate werden opgenomen dat de schoolopziener tot heden in gebreke bleef de waarschnwingen bedoeld in art 21 § 1 der Leerplichtwet aan de nalatige ouders en verzorgers toe te zenden dat zg zich om bovengenoemde reden beschouwen als dragers eener sinecure redenen waarom zij aan den gemeenteraad te kennen geven dat zg binnen korten tgd hun ontslagaanvragen zullen indienen wanneer de arr schoolopziener binnen twee maanden geen bewijzen geeft dat hiJ de wet ten opzichte der bestrijding van het ongeoorloofde schoolverzuim in toepassing wil brengen Rechtszaken Voor de Rechtbank te Haarlem stond eergisteren terecht G J B Bontje hoofd der bgzondere school te Oade Wetering beschuldigd een leerling zoodanig te hebben gekastgd dat de dood er het gevolg van is ge Bij de behandeling der zaak bleek het volgende Een jongen F Cardol genaamd het zijn onderwijzer zoo lastig dat deze de hulp van het hoofd inriep Het hoofd ontzegde den jongen de school doch moest dien weder toelaten zoodat er andere middelen moesten worden toegepast waarom Bontje van de moeder toestemming vroeg en kreeg om den knaap te slaan als hij stout was De jongen moest er onder had de moeder gezegd Toen nu in Juni 1900 de knaap weder onhandelbaar was en Bontje er bg werd geroepen had hij Cardol bij den arm gepakt en de bank nitgeslenrd en hem daarna met een klomp of een ander hard voorwerp zoo geslagen dat hg er mank van liep De president mr T Hooft meende dat zulk optreden niet te pas kwam doch beklaagde die het feit erkende zei dat in onderwijskringen over die zaken heel anders wordt gedocht Wat nu de zaak betreft van de mishandeling met doodelijken aSoop die had in Februari van dit jaar plaats Toen had B den jeugdigen J Mars eerst tegen het hoofd geslagen en daarop tegen een muur gegooid Do jongen had thuis komende uit den neus gebloed was eenige dagen daarna bleek geworden en tegen Pinkster bedlegerig en volgens den geneesheer die eerst aan typhus had gedacht was het hoofd beleedigd en vooral aan den linkerslaap waar een blanwe striem te zien was De jongen was gestorven Ook die slaanpartij erkende beklaagde en hij zei naar den vader te zgn gegaan om excuQs te vragen nadat hg begreep te ver te zg n gegaan Het bleek dat Mars zgn andere kinderen tot na den dood van zijn zoontje op de school had gelaten omdat hy niet wel anders kon Een arm mensch moest wel zij hg De otJcier het ten laste gelegde bewezen achtende reqnireerde een gevangenisstraf van 16 maanden N R Ct Op het laatste internationaal congres van Tandheelkunde gehouden te Parijs ter gelegenheid der Tentoonstelling van Parijs van 1900 werd Odol genoemd het beste van de mondwaters die tot nog toe in den handel gebracht zgn Prys par beola Iliicon F 1 halve flacon 60 cent JIA RH TBËBICHTEN Gouda I Augustus iQor Granen onveranderd Volgende week wordt eenige aanvoer van het nieuwe gewas gewacht TOjrwre Zeeuwsche ƒ 7 50 ö f 7 90 Mindere f 7 i 7 30 Afwijkende ƒ 5 75 i ƒ 6 ft5 Spélder 6 i 6 60 Rogge ZeeuwschÉ 25 i 5 75 Polder 4 90 i 5 20 BuiteWa ysche per 70 kilo o i f o GeiiV Vinter ƒ i Zomer d ƒ Chevallier 5 25 h f 5 75 Haver per heet 3 25 4 3 6o per 100 Kilo 7 40 i I 7 85 Hennepzaad Inlandsche ƒ 10 A 10 50 BuitenÜandsche 7 4 7 50 Kanariezaad 7 i 8 Koolzaad a rwten Kookerwten a Niet kookende i Buitenlandsche voererwten per 80 Kilo 6 10 a 6 30 Boonen Braineboonen i ƒ r Witte boonen i Paardeboonen i f Duiveboonen ii Mais per 100 Kilo Bonte Amerikaansche ƒ 6 2 0 i 6 35 Foxanian 6 25 i 6 50 Cinquantine 6 75 4 7 Veemarkt Melkvee aanvoer handel en prijzen vlug Vette varkens redel aanvoer handel gewoon 20 i 23 ct per half KG Biggen voor Engeland red aanvoer handel traag 17 a 8 ct per half K G Magere Biggen redel aanvoer handel stug 0 90 4 1 30 per week Vette Schapen red aanvoer handel traag 16 i 20 Zmglaraiïieren red aanvoer handel vrijwel ƒ a ƒ Nuchtere Kalveren redel aanvoer handel traag ƒ 6 i 8 Graskalveren eemge aanvoer zeer min soort Fokkalveren 8 i 14 Kaas aangevoerd 62 partijen handel gewoon ie kwal 24 i 25 50 2de kwal f 20 i 23 Zwaardere Boter weinig aanvoer handel vlug Goeboter 1 30 4 1 40 Weiboter i to i ƒ i 20 Afloop der Openbare Verkooping van Onroerende Goederen gehouden op 1 Augustus 1901 door den Notaris J J A Montgn alhier Bonwmanswoning c a te Papekop Diemerbroek ten overstaan van Notaris Montgn op heden geveild heeft opgebracht als volgt Perceel 1 Kooper de Heer Hendrikus Wiltenburg Bouwman te Haastrecht voor f 11700 Perceel 2 Kooper de Heer Aart van Wijngaarden Bouwman te Papekop voor f 8950 Te zamen f 20650 te Belangrijke prijsvermindering VAN A VAK OS 4z Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Telephoon Ito 31 Burgerlijke Staud GEBOREN 26 Juli Jacob Amoldns ouders A Hulscher en M J Morie Johan Leo Gijsbert ouders J Tersteeg en E Keus 27 Gijsbertus ouders G Zandgk en W Eabonw Catharina ouders P G Overeijnder en C Qnast 28 Hillegonda ouders C Beerthugzen en T A van Dijk Adrianus ouders J A L Stringa en C M Sabée Maria Magdalena ouders J F van derKind en D E van Duuren Janna Cornelia ouders N van Egk en A Snoek Johannes Simon ouders J S van Waas enN E van der Veer 30 Gecrtruida ouders A van Leeuwen en P Luipen 31 Eijnardus Hendrikus ouders A Boer enJ Bouwer Wilhelmina ouders J J Stolken A Bloos OVERLEDEN 26 C A Furrer 1 j 9 m 27 A J Nienwenhuizen 2 m C A Hofstede 19 d J van der Heiden 9 m 28 W G KoningB 13 j F Vonk 4 m 29 J van Hesse 15 m E den Ouden wed A Mighout 68 j 30 G van derZaan 11 m GEHUWD 30 M Monasch en S van Dantzig 31 E van Dantzig en S J van Eijk G J Droste on A Bonte OX ïs criivri ïTa f j van de nog voorbanden mantelsj Costumes en jTAPONSiTorrEii tegen veel verminderde prezen U S4MSOM A üi ÈiSTir i TI m m Op bet Atelier van I S IMSOM kunnen tegen flink salaris gedurende het geheele jaar voor vast MiKiierokkciiwcrksters geplaatst worden Paln ExpelUr O Dartig jaa i wordt dit middel met Teiiasawid snooes Il pgaatillenda lawnivmi luiKewend tegen BliemiaUek Jich t Verkondh eid pgn Haiinud dera Tertronwen e 8 II OBlietfabnekunerk Ank i A l 1 26 76o en60o de ia d meeeta apotheken Te Aauterdam ba Clotli Oe haa van TnyU ea Sanders ia lilitn tt ttnlimi stelt een g Wie werkelgk p r ij s IKCIEMJIK te hebhen laat zich fotografeeron in de FotografiBcke HuntUnriehUng STTJIDIO van P V o 1¥A 4LI§1 Fl SINGEL 661 PÖIKBOUDr SCHlKDAMMKIi QEÏTEVEE Merkt NlGHTCAl Verkrügbfiar bij t M PEETER S 1 N B A la bewiJB van eoluheul u oachet en kurk ateefia voor xieo van dan aaam dnr Kirraa P HOPHK