Goudsche Courant, vrijdag 2 augustus 1901

Zaterdag 3 Augustus 1901 40ste Jaargfin Vo 8570 CHE COIRANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken I TelefoAii So M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd TMefooB o I De Jitg ave dezei Courantgeschiod dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs p r drie maanden is 1 3S franco perj post ƒ 70 Afcüonderlijke Nommers VI IP CENTEN Groot Succes K EEIIS GOÏÏDA Groot Succes De Beignetkraam van Gouda Aan mijn geachte medeburgers van GOUDA maak ik bekend dat ik alhier ben gearriveerd met een geheel nieuwe ISBICHTING naar de laatste eischen des tijds ingerichte SALON hot BEIGNETS en VERVERSCHINGS ETABLISSEMENT sdwnde op de Markl tegenover Arti Legi en den Heer SAMSOM waarin een j Geaselschap Ariisten van den eersten rang Zullen optreden o a de heer JEAN SCHREURS pianist jonglenr equilibrist exentrice De heer CHARLES bariton zanger der Ned Opera te Amsterdam Mejnflronw JOHANNA HoU en Duitsche liederzangeres de Heer MULLER Holl humorist Het vertrouwen hetwelk wjj reeds 19 jaar hier ter stede hebben genoten doet ons hopen dat wjj de eer znllen genieten door onze geachte stadgenooten met een drnk bezoek vereerd te worden en bevelen wjj ons minzaam in UEds gunst aan UEds Dw Dr P TBGBLAAR ZOON Kerinls Goud a 1001 SCHOUWBURGLOaE standplaats GHOOTE MARKT NEDERLAISCHE TOONKELVEKEËNIGIl goedgek bjj Kon Besluit van 2i Mei 1895 VRIJDAG AVGV8TVS HISTORISCH KASTEEL Ch tean Historiqne Snccesblijspel in 3 bedrijven vanA BISSON en J BERK DE TURIQUE Aani ang S uur Voor prijzen der plaatsen enz zie groote en kleine biljetten Gsdurende de Kermis ELKBN AVOND la ZATERDAG en ZONDAG 3 0 1 1 XL é e WESTHAVEN 102 GERARD PINKSEN Qel roedersSTEEITSMA Bloemisten Turfsingel TELEPH No 114 Bieden aan om thans te planten prachtige Variteiten van GACTl $ DADLIA S welke den geheolen Zomer met prachtig gevormde Bloemen prjken en doorbloeien tot de vorst intreedt VERDER HET BEKENDE IN iE€TE l CIDER dat door bijvoeging van 40 deelen water alle insecten doodt en voor planten bloemen on vrachten onschadelijk is V Liter f 0 50 Liter f 0 80 i Liter f 150 TE KOOP ot TE HUUR Twee Heerenhuizen aan de Oost en Westhaven beiden van Gas en Waterleiding voorzien Te bevragen by IZAAK CATS papier Lange Tiendeweg D 29 Goüda Echt Zeeiiwsch Tarwebrood M eent de K O A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 Hotel dePauw lEDEREN AVOND mmmmt HEJ CESARINE HIHESTER Concertzangeres den Heer J H WOLFF Violipt den Heer BUZ1 U Pianist MATIiliï van 3 5 uur Wtr MNTBÉE ritlj FRANSCES STOOMVEEVEEIJ X i eheinisolie W sscheriJ TA H OPPEMHEIMEK 19 Kruiskade Botterdam QebreTetoord door ZJ M deu Eouiufil der Bel n Hoofddepöt roor QOUDA de Heer H G TKIJSBUIIG Korte Tiendeweg D 7 dpeoialiteit roor het fltoomen en Tsrven vau alle Ueeren en Dameigarderoben alaook alle Kindergoederen Speciale inrichting root h t stoom n van pluche mantels veeren bont enz Qord nen tafelkteeden enz wordeq uaar Au aieuwsISe en laatste methode tfeverfd Tlütny B Wondtrbalsem in do goheele wereld bekend on geroomd Onovertroffen middel tegen alle liOrst Lour Lever ttaai zlekteii enx Inwendig ftzoowel nis ook uitwendig in bijna alle ziektegevallen met goed t erolg aiin te wenden PrUs per flMüll t 1 per post 1 1 15 Thionj s Wo d9 lf bezit een alsnog ongekende geneeskracht en lieilzame werking Mankt meestal elke pijnlijke en gevaarvolle operatie gebeol overbodig Met deze zalf werd een lijaaroudvoorongeneeslijk rehouden beeng ezwel en onlangs een bijna SS aar kankerlÜdeu Kf HC en Brengt genezing en verzachting der pijnen bij wonden ontstekingen ens van allerlei aai Frijs por pot f 160 per post f 1 60 Centraal Depot voor Nederland A potUokfr HENKl S4KI ERN Bokin 8 Amsterdam Watr geea depot is bestolie men direct bbq dieSoliutieaipatliekfl doB A TÏIIKRRY m Pre da bel Rohitscli Oeiterreioh GelieTD prospectu te ontbieden by bet Centrul DepAt Sander Rolcin 8 Amsterdim C A V D LOO A HTS voor Zenuw en Zielsziekten Goudsche Singel 31 BOITBBDAM SPKEEKUREN 8 9 18 INRICHTING VOOR PSYCHOTHERAPIE Variété Theater WILHELMINA Standpla ats ACHTER DE WAAG VRIJDAG 2 AUGUSTUS 1901 des avonds 8 aiir Groote i Bfillante Voorslelikig ÜPTEEÖEN VAN DEN KONING DER LEEüWENTEMMERS ffl M CHARLBS must m fn mI Het volmaaktste wat ooit op het gebied van Roofdleren DresBaur geziBji jia Een rit v n den Domptevir op een als paard QEZADELDE LEEUW Nog door geen Iieeawentemmer ter wereld ooit vertoond Verder optreden van de beroemde Illusionisten Chambly en Kardec Brothsis WBIAL Sabteidns ALBIBTI Clown TBIBT na eni PLAATSEN Ie Rang t l OO 2e Rang f 60 3e Rang O SO Des namiddags te 2 uur Groote kindervoorstelling waarin Mr CHABLES met Leeuwen als ook do verdere artisten zullen optreden PLAATSEN Ie Rang 1 O ftO 2e Rang t 0 t 3e Rang i O tO Jl p Zie verder de groote geïllustreerde aanplakbiljetten I I I Het Etablissement Uiterwijk Is weder dit jaar geplaatst Groote Markt over de Heeren WERNING en BRÜIJNEL geheel nienw gemoderniseerd Specialiteit in Beignets Wafelen en Poffertjes Tuiee rtjk versierde Salonê tot plaatsing vun veertig p raonet Bestellingen stipt op tijd j Aanbevelend Holleverancier Stoomcarrousel Electriek Standplaats tegenover Cafe de Habmoiïhj Deze als laatste nienw gemonteerde naar de eischen des tjjds ingeriéhte STOOM CARROUSEL SALON met buitengewone groote électriêehe verlichting zoowe binnen als buiten waarbij worden gepresenteerd prachtvolle gondels Gondeljacht KONINGIN WILHELMINA Gondeljacht Tan SEQTTAH Gondeljaóhl VENETIË TRAKHENER HENGSTEN en ARABISCHE PAARDEN ABONNMU BNTBOSSJBS inhoudende 12 ritten ü 0 cent behalve de entree Minzaam aanbevelende ANTOOiN BENNER oada Druk vaa A BRINKMAN Z è BilUenlandsch Overzicbt Uit Ht nUvoerige jerslag in de Times flover de beslissing de VergoedingscommisB e fijin zake de Z A S M blgkt dat het cardii Viale punt nl ol de beambten verantwoordelyk konden worden gesteld voor hetgeen z j leden in opdracht van de directie onaange oerdjiis geblenu De commissie oordeelde xoifdev ze principieele uaestie aan te roeren dat lop grond van de luiten de ambtenaren jder Z A S M konden worden gesoht izich i Ite hebben gedragen als oorlOgvoerendeUB Nu j erk e de Comntaissie wel is waar dat hit een Jjlregel van internationaal recht was dat een j onde dasn vaa en onzijdige mogei dheid onl ordt geacht totdat het bewijs is geI dat hij vijandige handelingen heelt en maar dat bew s achtte de Commissie dt groote massa d r ambtenaren gel iEn d a m vond de commissie zich Itoer htigd Ami den regel ivan den bewijslast Lloin te keai tdi en te zegg n Hebben echter Venkelen bij tnitzondering wezenlijke stappen gedi n om hun neutraliteit te handhaven dan moeten ziJ dat hier komim bewjzen De commissie merkte nog op dat vele Z A 8 M ambtena en hebben verklaardi i di t zü eerst a n hnn respe ieve consuls hebb i gevraagd ol zjj in dienst van de maatschappv konden blijven zonder hun onzpigheid te zenden waarop de consuls toestemmend antwoordden Maar de commis e was ervan overtuigd dat die consuls de door de maatschappij uitgevaardigde dienstorders niet hadden gekend onze Londepsche correspondent heelt onlangs de voornaamste vermeld want dat zij anders niet zoo zonden hebben geoordeeld En de commissie geloofde dap ook dat wanneer die dienstorders werden voorgelegd aan de betrokken mogendheden deze wel zouden inzien dat zij een vergissing begingen toen zij opkwamen voor de Z A S U apbtenaren Wü zullen zien Mr Boosegaarde Bisschop heelt zeker wel om overleg te plegen met onze regeering uitstel gevraagd en verkregen tot Dinsdag Graal Waldersee is met veel eerbewijzen door de Fransche lutoriteiten te Algiers ontvangen BÖ heelt herhaaldelijk tochtjes gemaakt dpor de stad en daarbij o a ter vervanging van ziJn rozet van t Legioen van Eer dat bö 4en brand te Peking verloren was geraakt in een winkel een ander ten geschenke gekregen daar de winkelier v lBtrekt geen betaling ervoor wilde hebben Hij verklaarde aan een medewerker van het FEUILLEIOX Eindelijk Saamgebradit 93 == == En zoo geschiedde het dw eindelijk dat mijnheer f WtUer opstond en afscheid nam met de bemerking dat hij hoopte dat men gelijk bij vroegere gelegenheden zoo ook ditmaal tevreden met hem zou zijn Zoodia de deur üah achter hem gesloten had ceide mevrouw Seemann Nu Richard f Ge waart zoo vreemd Hebt ge elders ergernis gehad Och Heer dat komt VMT vam bij je vader ook voor Neen moeder Maar dit diner fGe wilt het Walter toch niet afnemen riep ze nu met schrik Misschien dacht ze dat de yoorstellen van den man die vromer slechts in voTstenhuiaen en niet bij bankiers gediend had hem niet kranig niet kostbaar genoeg waren geweest £ n nu met groote beslistheid Neen Richvd dat gaat werkelijk niet Nu firUckelde haar eigenzinnige naïveteit hem toch BUSAChi n zoodat h seide 0 tegen Walter heb ik niets Het diner mag hij leveren tenminste als er heelemaal bcuÜoft wordt gehouden Aanstonds had hij echter bitter berouw dat hij zidi zoover had laten meeslepen Het frissche gelicht s ner moeder werd aschvaal bevend liet ze Journal dat hij znlk etn aangenamen indrak had ontvangen dat hiJ waarschijnlp den volgenden winter zon terugkomen Misschien onder den indruk van die hartelijkheid duikt nogmaals het bericht op dat prins Heinrich toch inderdaid met zijn eskader te Brest zal binnenloopen Het Berltaer Tageblatt zegt dat omtrenthet al ol niet juiste van dat gericht geen zekerjieid ia te krijgen De Parijsche correspondent Van het blad seint dat slechts twee zaken vait ttaan Ie dat noch het Fransche ministerief van bnitenlandsche zaken noch de Duitsche gezant noch de bevelvoerende admiraal te Brest Sets afweten yan het bezoek maar 2e dat aan het postkdntoor van Brest reeds 120 brieven voor Duitsche matrozen I van het eskader gereed liggen Doch dit laatate is nietjgaheel Ijeslissend daar het mogelijk is dat die brieven b v door een torpedoboot wordon afgehaald terwgl het eskader zün gewonen koers biyit honden Het bericht omtrent den Boereninval op Portngeesch gebied is voorloopig nog zeer duister Waarschünlijk heelt het betrekking op het commando dat reeds enkele dagen geleden volgens Portugeesche bladen op Portngeesch gebied zou zijn gekomen b de samenvloeiing van de Parlnri en de Limpopo Dit geelt althans eenige aanwijzing van plaats want Guanetz kunnen wiJ op geen van onze kaarten vinden Het samenvloeien van de twee genoemde rivieren echter geschiedt in het uiterste noordoosten van Zoutpansberg op het punt waar de grenzen van Rhodesië Tran vaal en Portngeesch Oost Alrika bijeenkomen Aan een gedwongen grensoverschrijding van de Boeren op dat punt waar geen enkele Engelschman is valt niet te denken Maar wat dan f Er waren volgens de Portugeesche berichten vronwen en kinderen bij Een trek P Doch het telegram van heden spreekt van twee kanonnen Een inval Maar om wat voor redenen P Wjj znllen voorloopig moeten hopen en wachten op toelichting uit Lourengo Marques De Italiaansche minister van financiën Wollemhorg moet geen stenn bij zp collega s vinden wat zijn belastinghervormingen betreft Waarschijnlijk zal diente igevolge Zanardelli in het kabinet hem door een nieuwen titularis doen vervangen terwijl tegelijkertijd ook de vacature aan het departement van landbouw dan vervuld zal worden Ook Gimartino onderstaatssecretaris voor bnitenlandsche zaken zon van plan zijn af te treden zich op de sota vallen en zeide met veranclerde stam fMaak geen flauwe grappen met mij RichardDt begrijp zulke dingen verkeerd en heb den schrik dan beet Ge vreest dat Rita den vierentwmtigsten niet klaar zal kunnen zijn Nu nog kunnen we den dag verschuiven Alleen zullen we het Walter ect moeten laten weten Zoo was ze de door het geluk verwende rijke vroQw I Hoe ze cich tegen het naderend ongeluk verzette hoewel ze er toch reeda een voorgevoel van had I Slechts aarzelend richtte ze ook nu weer haar blik naar het gelaat van haar zoon En eerst toen ze daar nu zag hoe hij met haar te doen had wist ze dat er iets ernstigs was voorgevallen En nu mpert hij spreken Verschoonende voorbereiding hiplp hier niet veel Men kwam toch zeer spoedig tot de kern der zaak dat het namelijk met de verloving uit was de bruilott dus waarop sinds maanden alle gedachten der oude vrouw uitsluitend gericht waien geweest te vervallen kwam Ddt was ook reeds erg dat al de omstandige en kostbare voorbereidingen tevergeefs zouden geweest zijn Maar dit was nog verreweg het minste I Het opzien het schandaal het wat zullen de menschen er van zeggen P Dat was de hoofdzaak De oivle darae was buiten zichzelve En moest Richard Seemann deze afhankelijkheid zijner moeder van de meening harer bekenden in theorie ook al Jdeinzielig vinden zoo behoefde hg slechts te zien hoe ze werkelijk leed om van ganscher harte met haar te doen te hebben Verspreide Berichten Feankeuk Ken aanslag tegen Emile Zolal Woensdagavond laat vonden politieagenten in do rn de Brnxelles v66r het huis no 20 waar Emile Zola woont een blikken doos Zj namen die mee naar het commissariaal van politie waar onder veel zorg de inhtmd werd onderzocht Die bleek te bestaan uit twintig cartouches met pegels geladen uit de doos stak een nietaange stoken lont Wat de bedoelingen kunnen ziju van dezen aanslag weet men niet maar men vermoedt dat de bedrgvers vóór zij de lont ontsteken konden verrast werden door de politie De wereldreiziger van de Martin Gaston Stiegler heeft zijn reis om de aardevanmorgen om 5 10 geëindigd Van Parijstot Parijs beeft hij het record geslagen De militaire antoriteiten te Chamberyhebben een soldaat gevangengenomen dieuaar Italië kaarten van de batterjen op hetfort van Montmelion had verkocht IlAtlB Bij de viering van koning Humbert s sterfdag heeft de politie over het geheele rijk tal van arrestaties gedaan Onder de gearresteerden behooren professor Gaveli en De Francesco directeur van een socialistisch blad te Messina Voorts zgn aan de grenzen een aantal verdachten aangebonden Niet oneigenaardig is het dat de bestnurder van het district Riva de viering verboden heelt uit vrees voor manifestaties Te Paterson hebben de anarchisten een huldedienst voor den moordenaar Bresci gevierd Zijn portret werd met lauweren versierd DoiTScntiSD Koning Edward van Engeland gaat hall Augustus naar Homburg om er gedurende drie weken water te drinken Hjj zal op 24 Augnstns keizer Wilhelm te Wilhelmshohe bezoeken De keizer heelt alle soldaten die gebolpen hebben bij do verdiging van het gezantschapsgebouw in Peking tot onderoffieier bevorderd OObTENRIJK De oud minister Disider Szilagy is te Pest plotseling gestorven Men sprafc van zelfmoord maar de doctoren hebben uitgemaakt dat slagaderbrenk de doodsoorzaak is Gehéél onverschillig liet de zaak hem op dit punt zeker ook niet Hij wist dat hij een gevoel zou hebben zoo ongeveer aU iemand die zich genoodzaakt ziet iets m hst oog loopends aan zijn lichaam of kteeding te dragen wanneer hij zich weer onder zijn takenden moest begeven Er zou een zekere inspanning noodig zijn een zich stalen tegen de verstolon nieuwsgierige blikken der veeloogige wereld Maar verder ook niets En juist daarom en omdat hij voelde hoe hij er bij de zaak eigenlijk goed alkwara bespaarde hij al zijn medelijden voor zijn moeder Ze wrong de handen de armé vrouw Ware een aanval op dezen pijnlijk geordenden deftig grijzen schedel niet ondenkbaar geweest ze ware zich in de haren gevaren En ze zagereenkwar tier later werkelijk uit alsof alsof ze jarön ouder was geworden Hoe diep de zaak bij haar ging dit zou Richard wanneer hij het overigens niet voldoende gemerkt had uit ééa omstandigheid hebben kunnen opmaken Ze kwam heel niet op het echt vrouwelijke dat heb ik altijd al gedacht I Uit pure ergernis en kommer vergat ze nu den geheimelijken tsgenzin dien ze steeds tegen het huwelijk met Rita van Uechtritz gehad had triomteerend in het veld te brengen Richard liet haar een wijle begaan Toen ze echter opnieuw jammerde iNu nog nu nog een breuk terwijl de trouwJag bepaald i de toiletten om zoo te zeggen reeds gereed zijn 1 Het is zoo hoe zal ik het zeggen het is met recht een schandaal zooals in onze familie nooit is voorgekomen toen zeide hij eindelqk t BINNENLAND De nieuwbenoemde ministers begaven zich gisterenmiddag per Staatsspoor van 12 n 20 m naar Soestdijk ter beeediging waartoe de bewindslieden ten 31 nnr door H M de Koningin werden ontvangen De eedsaflegging geschiedde ten overstaan van den directeur van het kabinet jhr Vegelin van Claerbergen Na aüoop werden de nieuwe ministers door H M de KoninginMoeder ten gehoore ontvangen en aan H M voorgesteld Het heelt Harer Majesteit der Koningin behaagd bjj besluit van 30 Juli 1901 No 41 met ingang van 31 Juli 1901 lo op het daartoe door hem gedaan verzoek den heer mr H Goeman Borgesius eervol ontslag te vorleenen als minister van Binnenlandsche Zaken met dankbetuiging voor de vele en gewichtige diensten door hem aan Hare Majesteit en aan den lande liewezen 2o te benoemen tot Minister van Binnenlandsche Zaken den heer dr A Kuyper hoogleeraar aan de Vrije Universiteit lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal alsmede bjj besluit van 30 Juli 1901 No 42 1 met ingang van 1 Augustus 1901 op het daartoe door hen gedaan verzoek een eervol ontslag te vorleenen aan de heeren Mr W H de Beaufort als Minister van Bnitenlandsche Zaken Mr P W A Cort van der LIndWi als Minister van Justitie Jhr J A Roëll adjudant in buitengewone dienst van Hare Majesteit de Koningin als Minister van Marine Mr N G Pierson als Minister van Financiën luitenant generaal A Kool adjudant in buiteogewonen dienst van Hare Majesteit de Koningin als Minister van Oorlog C Lely als Minister van Waterstaat Handel en Nijverheid J T Cremer als Minister van Koloniën met dankbetuiging voor de vele en gewichtige diensten door hen aan Hare Majesteit en aan den lande bewezen 2o te benoemen met ingang van 1 Ane 1901 tot Minister van Bnitenlandsche Zaken Mr R Melvil baron van Lynden secretarisgeneraal van het Permanente Hof van Arbitrage lid van de Eerste Kamer der StatenGeneraal tot Minister van Justitie Mr J A Loelf lid van de Tweede Kamer der Staten flÜ raal Op u schijnt alleen het schandaal dat ge u voorstelt mdruk te imk n moeder Het ware u das werkelijk liever fgeweest zoo ik blindelings 10 mijn ongeluk geloopen was en Rita mij na het huwelijk gelijk daarvoor ongestoord bedrogen had Nu kwam ze eindelijk tot bezinning Ze het een moeden zucht hooren wischte haar gelaat af en reikte hem met den zakdoek voor de oogen de hand Vergeef mij Richard Van dien kant had ik de zaak nog heel met bezien Neen het IS zoo wel beter Maar hard is het voor ons voor mij Van mij spreekt ge heel niet moedertje Hij kon het niet verhinderen hij glimlachte bijna toen hij het zeide Dat ik een zwaar verlies lijd da ik mij om de schoone bruid het hart zal breken want schoon was en is juffrouw van Uechtritz toch zonder twijfel die mogelijkheid schijnt niet bij u op te komen Och wat zwyg raij van die schoonheid zeide mevrouw Seemann hard Het slechte schepsel Nu mag ze zien wat ze zich voor haar schoonheid kan koopen Ze paste niet voor je Richardgeen oogenblik heb ik daarover anders gedacht Ik wilde het je niet zeggen Maar prettig voelde ik mij nooit bij haar en bj haar slonzige mama nog minder Gij waart verliefd nu ja zij had het er geloof mij ook op aangelegd je in vlam te zetten maar ge zult de zaak te boven komen Wordt vtrvolgd