Goudsche Courant, zaterdag 3 augustus 1901

t H l oud 6 10 6 81 7 88 7 60 8 16 07 8 Uude 6 86 6 48 8 48 UtnKht 6 08 7 04 8 11 8 18 8 61 8 6 18 6 81 7 47 1 18 10 10 04 10 4 Woarüeu 8 07 6 44 8 0 8 87 10 17 Oude QOldA 6 11 6 41 6 68 7 08 7 M 8 17 8 80 06 86 10 48 11 1 Directe SpeorwegverModlngeD met GOUDA Zomerdleast 1901 AangevaDgen 1 lUel lyd vao Greenwicb 1 ff f L 80UD4 ROTTÏRDAII U nm B 4 8 61 7 11 7 86 8 11 8 88 08 84 8 88 67 10 86 10 68 11 16 18 1 11 88 18 68 1 17 1 18 8 80 S ll 8 68 4 39 4 64 6 1 6 14 S 18 7 08 M8 7 44 8 14 8 17 8 88 1 14 10 11 18 48 ll ll louda Mooidreoht door 7 18 8 40 Miauveilierk 7 18 8 60 C pelU 7 88 8 67 itotterdui H 16 7 44 C6 9 1 46 KotterdamD i 8 64 tin Botteidua B I 8 a 08 1 AUtn UmU Uhu Iitn ktjlMlalta f Of imt tnlnn lijii Zmdm HMid 8 14 J 10 1 r t i 10 80 r 8 41 10 87 7 47 8 07 8 60 8 6 83 10 46 11 08 U 47 7 ï 8 41 Il 7 48 11 48 11 01 i o6 J 11 18 f 1 14 1 11 80 1 81 10 18 10 66 11 1 11 80 18 84 11 44 1 80 11 1 r f 1 68 10 08 11 16 1 06 Oiudv a ü t r t niwt r 1 U wkriifl l p i U nJayj B Hrila dMt S L r Um l tawiik 1 m DIm8m EOTTIEDiK SOtTDA Am 1 48 f 1 17 i 1 64 t tut 6 41 M7 r i 1 86 8 14 1 4S 3 46 4 08 4 46 6 81 6 04 1 7 06 7 88 8 1 L 48 f f 4 68 r f 8 8 K u a 1 68 V r ir f 48 t w 1 01 p r 6 10 8 16 7 46 18 47 10 18 ll 8 11 46 11 04 t 10 14 t 10 88 10 48 8 oi 8 84 Too 87 10 08 o i 10 49 11 61 liloS 11 88 l OO S oO 1 16 Ó 4 Ö 4 14 4 6 6 1 6 48 8 84 7 01 7 M 8 10 8 4 l 47 ÏO ÓO lo lt ll TmlUtiii or 4u laop bi lUt enkal ndta U Bdlialnkt ipKir L Eitn iippUiin t wli m i C i t id dg Wtp LIU eOUDA DEN HAAOfiM WM LO O0 10 1 10 68 11 18 11 16 11 16 11 61 1 16 l l 1 11 1 46 4 1 4 60 6 18 6 4 8 11 7 1 11 16 1 07 I t 11 18 1 18 I i 11 80 1 81 f 1Ó 18 10 48 11 86 11 48 18 46 18 61 1 87 1 44 1 10 1 48 4 16 4 46 6 88 6 48 8 16 4 7fc67 1 18 10 41 nXé 10 48 11 16 11 17 ZTZ X 7 16 8 6 6 03 4 10 1111 6 11 8 1 0 1 80 1 0 7 4 00 4a6 4 87 MJ 7 1 7 7 6 8 8 40 10 6 Voorburg 6 18 u Z lo 8 1 60 4 88 6 43 10 0 ZiMmm Z g 6 61 £ 10 48 1 01 6 10 4 64 10 14 Z ienl Mo 6 08 T g lo n 10 64 11 66 11 08 11 18 1 18 8 0 8 84 4 7 4 48 6 11 6 48 7 06 7 81 6 0 8 88 8 46 10 86 10 64 Goud 1 t l A Ji H Uidk l UI l I U J a i 6ili t 1 U l t 6 ü m rWilUtief p den l op k g u w ora mi 10 14 10 6 11 00 11 81 1 16 8 19 4 11 1 4 6 10 11 16 1 81 11 14 1 40 S J 8 07 1 4 11 47 11 81 1 06 8 08 8 4i 6 04 8 14 7 00 e o D U A A USTtRpAU T taru ioudk 6 S6 8 11 8 8S 9 18 10 10 10 6 11 08 1 10 1JI6 1 16 4 07 4 43 6 1 6 16 6 48 i ll l0 i 10S0 10 17 11 06 Am t W 8 01 8 68 9 19 10 10 11 04 18 41 11 67 1 67 IJ 4 11 4 67 6 80 6 46 6 44 9 86 IO 81 11 08 11 47 11 6 Aout a 8 19 9 13 9 11 10 16 11 1 1 08 UI 1 11 1 40 UI 6 13 6 46 6 01 9 6110 6011 16 11 01 18 14 V tt O 6 H 7 16 8 10 8 18 9 81 11 1111 17 11 6 i ll 1 10 8 84 4 41 8 08 6 11 7 09 8 10 ll 11 la W 6 84 6 47 7 80 8 1 I 4S 9 80 9 46 11 80 11 411 01 1 4U 8 18 8 4t 6 0e 6 11 8 86 7 16 8 16 9 40 10 01 l ad 7 08 7 81 8 18 t 10 1810 14 11 61 1 18 I 8 18 4 18 4 84 6 47 7 07 7 64 8 0 1 11 10 17 ll ll tot Minister van Marine den gepensionneerden vicoadmiraal G Kmys ond Minister van Marine tot Minister van Financiën Mr J J I Harte van Tecklenbnrg lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal tot Minister van Oorlog den gepensionneerden luitenantgeneraal 3 W Bergansins adjudant in buitengewone dienst van Hare Majesteit de Koningin ond Minister van Oorlog j tot Minister van Waterstaat Handel en Ngverheid Mr J C de Marez Oyens administratenr aan het Departement van Waterstaat Handel en Növerheid tot Minister van Kolonién jhr Mr T A J van Asch van Wijck burgemeester van Amersfoort lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal Naar Het Hbld van zeer goed ingelichte zyde verneemt hebben de nieuw benoemde ministers die tevens lid z jn van de Tweede Kamer eenparig besloten geen mandaat als Kamerlid te aanvaarden Nienwe leden moeten das worden gekozen te s Hertogenbosch in de plaats van Mr Harte te Sliedrecht in de plaats van dr Kuyper te Eist in de plaats van den heer Bergansius te Amersioort in de plaats van den heer Van Asch Tan Wijck De Tijd tracht te doen uitkomen dat het nienwe Kabinet der rechterzijde onder veel gunstiger omstandigheden optreedt dan het Kabinet Mackay in 1888 In de eerste plaats om den leider die als vanzelf door zijn medeleden als de primus inter pares als de aangewezen premier van rechts en natunrwege zal worden beschouwd dr Knyper Verder omdat er mannen in zitting nemen als de heeren Van Asch van Wijck en Bergansius doch bovenal zegt het blad door de veranderde samenstelling der Provinciale Staten kiescolleges voor de Eerste Kamer Ëen hoofdreden van zwakheid van het kablnetMackay moest ongetwijfeld hierin gezocht Worden dat het zich veroordeeld zag te regeeren met Staten Generaal van welke weliswaar de Tweede Kamer een kleine antiliberale meerderheid bezat van welke echter de Eerste Kamer overwegend liberaal was Slag op slag kon de Eerste Kamer door haar votnm ongedaan maken wat de Tweede Kamer in den geest der Regeering en met deze gezamenlijk had tot stand gebracht Dat de Eerste Kamer in wjjze bezadigdheid feitelijk van die macht slechts een enkele maal gebruik maakte nam niet weg dat de Rereering zich door dien stand van zaken voortdnrend in haar plannen gehinderd en belemmerd zag Niet dat wiJ verwachten zegt het Katholieke orgaan verder dat de nieuwe Regeering bij haar optreden terstond tot een ontbinding der Eerste Kamer zal overgaan Volstrekt niet Van het standpnnt van formeel recht zou het geoorloofde van dergelijken maatregel niet kunnen bestreden worden KotterdMB Beim i l rdZV 4 4 tfM4 7 ii Oipelle Hiüuwwtek 6 01 8 61 ï r 10 7 18 87 7 8 41 11 1 7 18 8 61 7 9 01 t 7 68 14 f 7 68 08 1 88 41 Ooudft Zeranli S ni Soatanngai Ztg Voorburg Itag Doch waarheid is 66k dat de geest onzer Grondwet welke de Provinciale Staten onontbindbaar verklaart en den leden der Eerste Kamer door dezen een negenjarig mandaat doet toekennen een ontbinding der Eerste Kamer doet beschouwen als uitersten maatregel Tenzij dus de Eerste Kamer wat wij op grond barer antecedenten moeielgk knnnen aannemen zou trachten aan het nieuwe Ministerie het regeeren in haren geest onmogelijk te maken en op die wijze schuldig zou worden aan obstrnctionisme gelooven wij niet dat ontbinding der Eerste Kamer van het Kabinet der lechterzijde te verwachten is ook niet dat zjj eenige aanbeveling zou verdienen Het kan evenwel iet ander of de stellige wetenschap èn bg de ministers èn bij de leden der Tweede èn bij die der Eerste Kamer dat een altijd mogelijke en geoorloofde ontbinding der Eerste Kamer ook dfitir een anti liberale meerderheid de plaats der tegenwoordige liberale meerderheid zou doen innemen moet aan de nieuwe Regeeriag en aan de Rechterzijde in de Tweede Kamer een kracht en een zelfvertrouwen schenken welke hare voorgangsters van 1888 1891 noodzakelijk moesten missen Gemeng de Berichten Slimme burgemeester Bij de jongste raadsverkiezing in een gemeente op Znid Beveland moest de burgemeester aftreden Een invloedrijk persoon die met het hoofd der gemeente een geschil had maar overigens met hem eens van denkwijs was vfist eenige kiezers over te halen een tegencandidaat te stellen Op den verkiezingsdag ging iemand naar den burgemeester om de lijst in te leveren Het hoofd der gemeente dat vrij wel op de hoogte was ontving den man op hoffelijke wijze Er werd over koetjes en kalfjes gepraat totdat het i uren geslagen was Eindelijk wilde de bezoeker de Ijst inleveren Zoo zoo zeide de burgervader moest gij nog een candidaten lijst inleveren f Nu dan moet giJ daarmede wachten tot een volgende gelegenheid want vandaag kan het niet meer t Is nu te laat I Men meldt uit Leiden De vermoorde politieagent G de Vries is gisteren onder ontzaggelijke belangstelling begraven De stoet werd gevolgd door bijna de geheele politiemacht Vier kransen lagen op de bi ar van de politie van do bragwachters van de vereeniging Door eendracht Saamgebracht en van de weduwe Het woord werd gevoerd door het waarnemende hoofd van politie door een politieagent als voorzitter van bovengemelde vereeniging door een brugwachter en door ds Herwaarden die de flinkheid als politieman van den verslagene op zijn vriendschappelijk en hnmaan karakter en hem schetsten ais een voorbeeldigen vader Allen brachten hem hun laatsten groet en troostten de weduwe terwijl ds Herwaarden een beroep deed niet alleen op de poliiie maar op de geheele burgerij om te zorgen voor de achterblijvende weduwe met haar kinderen en het kind dat nog geboren moest worden 40 48 7 88 8 1 Een vriend van den overledene dankte namens de familie voor de groote belangstelling De nachtmaHboot Queensborough Vlissiugen kwam gisterenmorgen met zooveel vertraging te VUssingen aan dat de Noord en Znidexpres niet op gewonen tgd konden vertrekken De trein naar Zuid Duitschland vertrok te 6 uur 10 die voor Noord Duitichland te 8 uur i de trein naar Holland liep niet Beide Duitsche treinen misten alle aanslniting De oorzaak van de vertraging is dat da boot een groote Amerikaansche post aan boord had en vele reizigers Verzending van prentkaarten per post Aangezien dagelijks tal van prehtkaarten verzonden worden die niet aan de gestelde bepalingen Voldoen en daarom met porto belast moeten worden wordt de aandacht van het publiek op het navolgende gevestigd Prentbtktkaarten moeten naar het binnenland met 2i en naar het buitenland met 5 et gefrankeerd worden Op deze briefkaarten nl aan dé achterzyde mogen evenals op gewone allerlei schrifteiyke raededeelingen geplaatst worden Prentkaarten als drukwerk te verzenden moeten naar het binnenland met 1 cent en naar het buitenland met 2Vi gefrankeerd worden Die welke zonder omslag verzonden worden mogen niet kleiner dan 6 ba 9 c M en niet grooter dan 13 bj 18 c M zijn Op de drnkwerk prentkaarten mag geen enkele schriftelpe bijvoeging voorkomen dan alleen de naam het beroep en de woonplaats van den afzender alsmede de datum van afzending Alle andere bijvoegingen als gegroet m h g pf pc en dergelijke z n verboden Ten slotte mogen noch op prentbriefkaarten noch op drnkwerk prentkaarten plaat jes of andere voorwerpen worden vastgehecht I Gevlogen I Gisteren zon de pontonnier 2de klas H G Den H te Dordrecht naar de klasse van discipline vervoerd worden Bij het openen der strafcel in de kazerne bleek echter de gevangene niet meer aanwezig te zijn Vermoedelijk met de hulp van anderen is hij s nachts ontvlucht en heeft daarbij zijn militaire kleeding tegen burgerkleederen verwisseld welke eerste hjj in de cel had achtergelaten Pogingen om den vluchteling weer te pakken hadden tot nog toe geen resultaat en Den H s signalement is aan de politie ter hand gesteld 6 01 6 11 6 18 6 17 6 86 6 46 8 8 4 11 4 18 8 81 4 08 g Is 6 10 6 80 11 80 11 SS 7 10 7 86 l 6 10 80 11 06 16 10 48 7 88 8 48 10 64 7 64 8 08 ii 6a 11 11 11 48 Het gedenkteeken voor Koningin Victoria zal nn uitgevoerd worden volgeus plannen ran Aston Webb die de architectuur en van Thomas Broek die het beeldhouwkundige deel van het groote werk op zich heeft genomen Het zal komen te staan tegenover Buckingham Palace het beeld van de koningin met het gezicht naar de Mali de laan aan de noordzpe van St James Park Naar het paleis gekeerd komt het beeld der moederlgkheid naast de koningin do waarheid en de gerechtigheid boven haar zal een Victoria zweven aan haar voeten rusten moed en bestendigheid Deze beelden komen op een massief zandsteenen voetstuk dat zich in een cirkelvormige ruimte zal bevinden Op een lagen muur van die ruimte staan figuren die leger en vloot verbeelden Wa terbassins omsluiten geds ettèlijk he b ele gedenkteeken Alle flgnren zullen van brons worden de steen zal Fortlandsche steen z n Het gedenkteeken wordt 68 voet hoog Tot nn toe is ongeveer anderhalt millioen gulden bijeengebracht De heer L H Koolhoven vertefenwoordiger der Guyana Goud Eiploitatie Mjj Mindrineti is van Paramaribo hier aangekomen ter bespreking vhn verschillende zaken Hjj geeft omtrent den toestand op het placer het volgende verslag B mgn vertrek uit Suriname stonden de werkzaamheden als volgt Alle machinedeelen voor de groote 120 tons stamptabriek bestemd waren tot op het placer gebracht en werden van de aanlegplaats per Décauville spoor naar het fabrieksemplacement vervoerd De monteurs die de fabriek zullen opzetten waren op reis naar Suriname en kunnen een dezer dagen arriveeren Alle nitgravingen en fundaties zijn gemaakt zoodat direct met het monteeren kan worden aangevangen Door immigratie van arbeiders uit Curasao en nabilgelegen eilanden zal de arbeidersmacht spoedig op 300 koppen gebracht zp en zullen wij in staat zijn de vier voornaamste riffen met drie ploegen dag en nacht te bewerken Deze riffen ter gezamenlijke lengte van ongeveer 600 M zjjn gelegen in de onmiddellijke nabgheid van den groeten stampmolen en door tunnels en inclines voor stooping gereed Onder leiding van den raijnexpert Hoskins wordt de exploitatie met twee ploegen voortgezet en zal in begin Augustus hieraan nog een ploeg met een opzichter toegevoegd worden Provisiên voor 300 man gedurende negen maanden bevinden zich in de magazijnen op het placer zoodat de te wachten droge tijd geen beletsel voor ons zal zjjn om alle werkzaamheden krachtig en onafgebroken voort te zetten De kleine fabriek is weder hersteld waardoor het mogelijk zal zijn om na monteering van den groeten molen UO ton kwarts welke in voldoende hoeveelheid aauweaig is per dag te verwerken In den polder Waard en Öroet NoordHolland waar de uitgestrekte graanvelden nog de vorige week bil den uitmuntenden stand van het gewas een prachtigen aanblik opleverden heeft een hoos welke in de richting van Noord naar Zuid over den polder streek groote verwoesting aangericht Tarwe haver gerst paardeboonen blauwmaanzaad zijn tegen den grond geslagen zoodat van rozen geen sprake meer is De bieten van sommige akkers hebben door hagelslag waarvan de hoos vergezeld ging al hun bladeren verloren en staan kaal In minder dan een half uur is een schade aangericht welke den landbouwers duizenden bij duizenden gnldens nadeel berokkent Voor velen is de hoop op een flinken oogst nu zoo goed als geheel vervlogen L I1 1M a f6 10 11 88 48 68 t U 08 8 01 8 88 17 ll 6 68 8 18 10 08 8 14 i 10 17 1 88 E P 10 19 1 48 1 6 9 44 Ifl l 10 14 Weer is nu te Almeloo een meisje in levensgevaar g weest door de onvoorzichtigheid om handschoenen met nafta te wasschen in de nabijheid van een theellchtje Op een gegeven oogenhlik geraakte de damp die uit het fleschje kwam in brand het fleschje viel om en de brandende vloeistof liep over haar kleederen zoodat z bijna geheel in brand stond Op haar hulpgeroep snelt de vader uit zijn werkplaats toe grijpt de dochter op en dompelt haar in den regenton waar zjj met behulp van een natte wascU die om hoofd on armen gewikkeld werd spoedig gebluscht werd Gelukkig is ze door deze kloeke daad er met enkele wonden aan armen gelaat en schouders afgekomen Wij lezen in het Hbld Wft Engeland in het jaar 1902 staat te wachten is aan de Daily Expres voorspeld door een ziener die aanspraak maakt op den naam van den echten Old Moore D man heeft zieh doen kennen als een echten ongeluksprofeet Januari zal een slechte maand zijn beweert hij maar Februari zal rtjk zijn in belangrijke hervormingen In Maart zullen de vijanden van Engeland onderworpen zijn maar in April komt de nieuwe maan in conjunctie met Mars den God van den oorlog de man bedoelt natuurlijk de planeet waaruit hij afleidt een oorlog op zee waarin ooglogsschepen lullen worden vernield bjj de verdediging van Bngeland s eer Echter zal de handel zich dan nog uitbreiden en komt een bloeitijd voor de schouwburgen aan In Juni moet een gekroond hoofd gehoorli en aan de groote wet van vergankelijkheid en verval Maar Augustus zal de kroon spannen Bedrog zal allerwege heerscben da monarchie zal aangerand worden zedelijk verval en wanordelijkheden zullen het gevolg zgn van de vrpeid aan het opkomend geslacht gelaten De toestand der Britsche geldmiddelen zal onbevredigend worden de handel verminderen in Indië en China zullen opstanden nitbreken n in de Kaapkolonie moeilijkheden rijzen Dit zijn alle groote gebeurtenissen maar de ziener heeft bovendien over de maanden van het jaar verdeeld een reeks kleinere akeligheden als werkstakingen overstrooraingen samenzweringen schipbreuken rood vonk typhus en pest epldemieën en gebrek aan geld Als tegenhanger geeft hg en schitterend huiolijk In de Nieuwe Kerkstraat te Amsterdam woonde no 62 drie hoog een zekere Lemson een man van omstreeks 10 jaar die samenleefde juet een jonge vrouw die een meisje van omstreeks 2 i jaar te haren latte had Dit kind was blpbaar den man een doom in t oog en de onverlaat ontzag zich niet het arme schaap herhaaldelijk te mishandelen zoo erg dat zelfs de buren zich er mede bemoeiden zegt de Tel De man sloeg het kind erbarmelijk en buren van den overkant moeten zelfs gezien hebben dat de kerel het kindje met het hoofd togen de vensterbank bonkte De moeder die ook wel eens aan mishandeling van Lemson bloot stond liet dit gewillig toe Ook de laatste dagen vertelden de buren werd het kind weer geslagen en toen nn Maandagmiddag de vrouw met het kind op straat kwam bemerkten de buren dat de armpjes van het meisje bont en blauw waren en het lichaam op verscheiden plekken ernstig gewond was Het kind werd in het Israelietiach ziekenhnh ter verpleging opgenomen en de politie met het gebeurde in kennis gesteld wat ten gevolge had dat de man onder een giooten toeloop voorloopig in arrest werd genomen Naar men nog wist te vertellen is Lemson gehuwd en moet hiJ buiten Amsterdam een vrouw en vier kinderen hebbeu Bf het nitdelven eener bevriesschackt der Sdclité dei charbonaages rènnis Laura et Eygelshoven had op een diepte van ongeveer 100 meter een waterdoorbraak van onder plaats De in da schacht aanwezige mijnwerkers konden zich slechts met de grootste moeite redden Het water in de scbkcht heeft reeds een hoogte van 60 M bweikt Als oorzaak word opgegeven het niot diep genoeg brengen der bevriesbuizen De sociaal democratische Arbeiderspartij aid Amsterdam houdt op Zaterdag 3 Augi8tu8 s avx ndB te 8Vi uur een openbare vergadering in Plancius teneinde te protesteeren tegen den oorlog in Zuid Afrika All sprekers zullen optreden John Edwards vertegenwoordiger der Onafhankelijke Arbélderspartj J Goodman vertegenwoordiger der SocDem Federation en een vertegenwoordiger van het vredescomité te Londen Henri FoUtk zal als tolk dienst doen Te GrooB en Montair b St Nazaire heeft zekere Stbillo na ziJn weekloon bijna gehee verdronken te hebben thiiskomend ruzie gemaakt tegen zjjn vrouw en toen deze den dronkaard met een stok sloeg heeft hij haar een mea in den rng gestoken zoodat zü onmiddellijk op de plaats dood bleef De ongelukkige was 12 jaar oud en moeder van zeven kinderen De moordenaar is aangehouden STADSNIEUWS GOUDA 2 Augustus 1901 Ter gelegenheid van den verjaardag van H M de Koliingin Moeder wapperde heden van de gemeente gebouwen en vele particuliere woningen de vaderlandsche vlag In de Nuts Spaarbank alhier werd gedurende de maand Juli ingelegd f 12166 40J terugbetaald 1 13081 41 De kap A L de Blauw van het 5e bat 4e reg inf alhier zal gedurende het kampeeren der veld bat van dat korps van 2 tot 11 September in de legerplaats bg Zeist worden belast met het bevel over een der comp van die bataljons Gisterenavond woonden wij eene voorstelling by in het circus Rudolph en Jacqnei Wij kunnen niet anders dan met veel lof daarover spreken de dressuur is uitstekend het rijden evenzoo en tot afwisseling de clowns vooral de kleine Jeannette die als clown en als kunstrijdster veel sucoes inoogst Wij raden ieder aan een bezoek aan genoemd theater te brengen Het N V d D weet het volgende te melden aangaande den pas gekozen afgevaardigde der Tweede Kamer voor het district Gouda Do kapitein A W F Idenburg van den generalen staf van het leger in Oost Indiè die in het district Gonda is gekozen tob lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal heeft in Indie een niet onbelangrijke militaire loopbaan achter zich Opgeleid aan de Kon Militaire Academie werd hij 5 Juli 1881 benoemd tot 2e luit bg het wapen der genie van genoemd leger Na een jaar detacheering aan de Ie afd van de Krijgsschool te Breda vertrok hij in 1882 naar Indië werd daar geplaatst bg het korps genietroepen te Willem I en 8 Juli 1883 bevorderd tot Ie luitenant Drie jaar later vertrok hg naar Atjeh waar hg aan onderscheidene belangrijke krggsverrichtingen heeft deelgenomen Na zgne benoeming tot kapitein den 23en April 1892 werd hij geplaatst aan het departement van oorlog te Batavia twee jaar later vertrok hü wegens langdnrigen dienst met verlof naar Europa en bracht die twee jaren grootendeels in utrecht door In Indië teruggekeerd werd hij geplaatst bg den generalen staf en was hil achtereenvolgens adjudant van de leger commandanten de luit generaals J A Vetter L Swart en H C P de Bruija De heer Idenburg is Ridder der orde vin den Nedrrlandschen Leenir en drager van het eereteeken voor belangt ke krijgsbedrijven en van het ondersehiidiugsteeken voor 16 iarigen offlciersdienst Hg is 40 jaren oud Schoonhoven Beroepen bg de Ned Her vormde Kerk te Cats toez de heer G C C Geyskes cand alhier AASLANnEBVEEN GUtor is de hoeve van den heer SchuUer tot Peursum bewoner J W van Dam tot den grond t e afgebrand Gevonden voorwerpen over de maand Juli 1901 Aan het bureau van politie zijn inlichtingen te bekomen omtrent een lap japonstof een groen gordgn een moer van een rutnig éen gutta perehaband van een kinderwagen en een dames parapluie met nickelen knop Voorla z n te bevragen 1 lederen muilkorf bg A van Leeuwen Vlamingstraat 388 1 zUveren oorbel blauw peertje bj van Dprt Groenendaal 14 2 sleutell aan een touwtje bg A Kaptein Kleikade 1 zwartlederen portemonnaie met geld btj L H Lafeber Nienwe Haven 163 1 gzeren passer bg H Donk fluweelensingel 723 1 elastiek bal bü J v Dantzig Wijdstraat 36 1 compas van een horloge bg J TiJbout Wllhelminastraat 214 1 rozenkrans bij B Alfenaar Fluweelensingel 557 1 armbandje met gouden slot bg Gerhards Vest 169 1 griffelkoker bjj J Zwart Bleekerssingel 356 1 portemonnaie met sleutel en een brief bg A J Kind Turfsingel 125 1 teerkwast bg J Kaptein Peperstraat 248a 1 stuk vaa een oorbel bg M v Schalk Speldemakersteeg 57 1 tafellaken bij W Swanink Spoorstraat 21 1 mouw van een japon bij G Kramp Geuzenstraat 241 1 rood koralen halsketting bjj M Goorissen Kleiweg 80 1 nickelen potloodhonder bij H Engelbrecht Bloemendaal 138 1 portemonnaie met geld en sleuteltje b G v Oudshoorn Haam 54 1 zijden dames parapluie bt Leelsma Markt 60 1 lUveren armbandje bjj M Gerards Vest 196 1 k nderparesol bg J Nobel Spieringstraat 1 SWze jas bjj N van den Berg Boomgaardstraat 91 1 koperen potloodhonder bg A A Sprugt Groenendaal 194 1 zilveren broche zeeuwsche knoop bg H v Oudshoorn Raam 54 1 sportkar biJ A van Duin Kleiweg 65 1 hondenhalsband met slot bij Scholten Buurtje 58 1 horlogeketting met compas biJ J de Mol Keizerstraat 122 1 dames parapluie bij Tom N Haven 200 1 nickelen honden halsband bg H van Beuzekom Boelekade 31 1 oorbelletje bjj M den Hertog Drapiersteeg 270 1 huiaslentel bg E Vonk Boomgaardstr 2 1 portemonnaie 1 kluw rood wol bij C Scheffer Gouwe 232 1 koordje met zilveren schnifje bij J de Hoog Flnweelensingel 111 1 dames parapluie bij H Overegnder Peperst 221 1 band van een kinderwagen bjj A Bruut Tiendeweg 35 1 gouden ring bg N van Asch Cappenersteeg 24 1 huissleutel bil T van den Heuvel Raam 191 1 kinderparapluie bg A Clemens St Antoniestraat 143 1 verlakt kinderschoentje bg A van der Haven Moord Verlaat 173 1 duimstok bij H de Jong Raam 414 1 zwart fluweelen zak bg B Klejjn Plattenweg 1 gouden broche gom D K bg A de Zeeuw N Haven 117 1 Jas bg D L Keikerkhof L Dwarst 126 1 hemd bg D Hartman Bleekersk 20 2 linnen boorden bjj D Borst Molenwerf 34 1 duitSchboek tooneelwerk bij C Nieuwenhuizen Tuinstr 278 1 gouden broche met roodsteentje bg J Palm Spieringatr 11 1 koperen moer van een rgtnig bij J V Katwgk Boelekade 146 1 portemonnaie inhoudende eenig geld bij D Nieuwenhuizen Provenierserf 131 Gouda 1 Augustus 1901 De Commissaris van Politie get W N V GARDEREN POSTKANTOOR GOUDA Lijst vau de brieven en briefkaarten aan dit kantoor en de daaronder behoorende kantoren ter post bezorgd weike gedurende de 2e helft der maand Juli 19Ü1 wegens onbekendheid van de geadresseerden niet zijn kunnen worden uitgereikt Brieven N Melkert Amsterdam Rijken Boxmeer Mej Dubbel Haag Mej C J v d Burg Haag Eej M Louwerse Leiden Café Loonopzand Koenraad Rotterdam Mej E Vonk Rotterdam J Huize Rotterdam Bik Waddinxveen K Huizman ütrèht Briefkaarten C van Warmelen Ede C Wontman Gouda Jongejuffr K de Gelder Gouda B Schouten Haag J de Vries Haag P van Leeuwen Rotterdam Mej M van Zanten Rotterdam Uit het buitenland terugontvangen D van WiJk Clarenthal Curt Mag Lübeck H Löckfeld Aprath Geweigerd Bertha Pools 5 stuks Vilvorde N Licht Amsterdam B Wulf Gonda J V t Hoff Haag Mej D Rgshonwer Oudshoorn De waarn Directeur MOLL VERSCHEIDENHEID Op de lijn Dieppe Havre is een trein voor een deel in een ravijn gestort doordat de rem niet meer werkte Vier reizigers en een conducteur werden ernstig gewond 10 personen liepen lichte kwetsuren op Drie Fransche soldaten ziJn bg de manoeuvres in het kamp vnn Coetguidan door den bliksem getroffen Twee werden gedood de andere was geheel verlamd Een soldaat die voor den krijgsraad te Constantino terecht stond wierp een steen dien hg in zgn zak had verstopt naar den voorzitter Hjj werd op staanden voet ter dood veroordeeld Eenige soldaten hebben gisteren in de Seine nabg St Denis het Igk opgevischt van een vrouw geheel naakt en met een zakdoek om den hals gewrongen Dat hier een misdaad gepleegd is kan wel niet worden betwgleld Te St John s Wood Engeland heeft een vader zjn drie kinderen in het water geworpen waarna hij er zelf bijsprong De vader werd gered maar de kindereu verdronken als reden van zgn daad gaf hg op een verschrikkelijke armoede Belangrijke prijsvermindering VAN A VAN OS l Md TaUleur Kleiweg E 73 GOUDA itinsterdam Beurs van Slotkrs 7 i 98 i s Vi frkrs S j S 8 88 ly 84 6011 96 96 6V 81V1 89 JüLI f IMELAKD 0 rt Ned W 3 1 1 dilo di o lltc 8 dito dito dito S IIoHSia OU Gouül 1881 18 4 iTALlB Iasohr riDg 1861 81 6 OoiTISu Obl in pApior 1868 6 dito in silver 1868 6 t oBTUQAL Obt mot coupoQ 8 dilo tiekel 8 7 S8 O 881 676 484 101 1141 112 116 118 66 68 iiov 981 100 l 814 140 61 68 101 7 1 861 37 llD l ANU Obl Binnenl 1894 4 dito Oeooiii 1880 4 ditobiiEolhl 1889 4 dito bij Hop 1889 90 4 1 dito iu goud Isea 1883 6 dito dito dito 1884 6 Spi l Perpet tohuld 1881 4 CiiiiKiu Oepr Coor leeu 1890 4 Gei leeoing serie D I Gec leemn serie 0 iDlDAmKp ï oblg 189 Uliloo Ob It Soh 1880 8 Vbnezüila Ohl ouliup 1881 4 AxsTlBDAll Obhgatien 1896 8 BoTTttDAM Stud leeu 1894 8 N D N Afr H ndol aaud Areudsh Tab Mu Oerli9caten DeliHaslaaliBppij dito Aru Hypotheekb paudbr 4l j Cult Mï dor Vorsten aand s Gr Hvpolkoekb paodbr 4 s Noderlaudsrhe bank saud Ned HRndalmaatsofa nito N W S Pao Hyp b pandbr 3 Rott Hyi otbookb pan tbr 4 Uu Hypotheekb dito 4 OosTBME O st Houg bank aaail RusL Hypotheokbauk pandb Ahekika Ëqul by potb paodb 4 Haiv L G Pi Lien oen 81 Sm Holl U 8pour w My aand j My tot Eïpi V 8t 3pw aand Ned Lid Spoorweg m aand Ked Zuid Afi Spui aaod dito dilo dito 1891 duo 41 1I IwLIsSpoor l 87 8BA B ohl S van de nog voorhanden Mantels Costumes en tegen veelverminderde prijzen D SAMSOM Burgerlijke Stand ReeuwUk OEHUWD ö Zietsma en N Polderman OVERLEDEN J J Plak 1 j AOVËRTEf riEN Heriiiis Goud a 1001 SCHOUWBURQLOaE Standplaats KIlüOTEMARKT NEDERLAKDSCHeT001ELVEIlËËNIÜI G goedgek bij Kon Besluit van 24 Mei 1895 101 ZAXEUDAO 3 AÜOVSTÜS Ie OPVOEKINO VAN HET ZEVENDE GEBOD Tooneelspel in 4 bedrijven van HEEMAN HEIJEEMANS Jr schrijver van öhetto en 0p Hoop van Zegen mF Door geheel Nederland met uitbundig succes opgevoerd O Aanvang 8 uur Voor prfzen der plaatsen enz zie groote en kleine biljetten Op het Atelier van SAMSOM kunnen tegen flink salaris gedurende het geheele jaar voor vast Gostumerukkeiiuerkslers geplaatst worden