Goudsche Courant, maandag 5 augustus 1901

GeïroedersSTEEÏTSMA Gedurende de Kermis ELKEN AVOND Maandag 5 Augustus 1901 40ste Jaargang o 8571 Turfsinge No lU m mm mmm DiieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken eia Bieden aan om thans te planten prachtige Variteiten van CACTUS DiUUA S welke den geheelen Zomer met prachtig gevormde Bloemen prijken en doorbloeien tot de vorst intreedt VERDER HET BEKENDE INJ ECTEN CIDEB dat door bijvoeging van 40 deelen water alle insecten doodt en voor planten bloemen on vruchten onschadelijk is V Liter fOiO LUer t0 80 Liter ft SO Zenuw en UlaagfUjders wordt nit overtniging als een werkelgke halp in den nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adrea per briefkaart ordt d t boekje franco per post toegeionden door BtOKPOELS Boekh Zaltbommel ZATERDAG n ZONDAG IL £ SL1 1 x é e WESTHAVEN 102 GERARD PINKSEN Echt Zeeuwsch Tarwebrood S eem d K a A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 Telefoon l Hti ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van dvertentiën tot 1 uur des midd l rltrown t S pe Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De piijs per drie maanden is 1 36 tranco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VTJF CENTEN m TE KOOP of TE HUUR Twee Heerenhiiizen aj n de Oost en Westhaven iheiden van Oas en Waterleiding voorzira Te bevragen bS IZAAK CATS p ayier Lange Tiandeweg D 29 Gouda oP Variété Theater Wilhelmina standplaats A CHTER D E WAAG Morgen ZATERDAG 3 AUGUSTUS 1901 van al namiddags uur Creole rarietireuae V00RSTELLII4GEN Optreden van den Koning der Leeuwentemmers Mr CHARLES met ziJn 6 Reuzen Leeuwen Verder optreden van de beroemde Illusionisten CBAMBLY en KABDEC CUmm FBED Brothers WBEAZ Qebr ALBESTI enz enz PRIJZEN Voor de Middagvoorstelling 1 0 60 10 40 en l 0 20 Voor de AvondvoOrsteUingen 11 00 1 0 60 en l 0 30 l tiMi t Tgh Mm li Jlii i f Gouda Druk va A BRINKMAN Zn Bloemisten TELEPH Geen Kinkhoest Geen Influenza Om Kinkhoest Influenza Borst en Keelaandoening binnen den kortst raogelijken tjjd te doen genezen neemt onmiddellgk de toevlncht tot de van oïds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Dmiven Borst lionigExtract ME LI A NTH E nit de Koninkljke Stoomlabriek DB HONINGBLOEM I van fij H N VAN SCHAIK C DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et bij Firma WOLFF Co Westhaven 198 Gouda D MIBBIBS Kleiweg E 100 Gouda E H VAN MILD Veerstal B 126 t Gouda A B0UM4N Jfoonirec if PIN K8E NieuuurkerkadlJtel A N viN ZESSEN K onAoB n J Th TOKKEN SMiwp B V WIJK Oudewai T H KOLLMAN Bodegraven A SCHEER Haattrecht P W r EDE OÜdewater K tas dbe HEIJDEN te Reeuwijk P v d SPEK MoercapelU D V D STAR Waddtngsveen Wed v HOLST Waddmqsveen l EGEi TIEr DE GRATIS VER LOTL G i VAM I I ii i iP A BLUYSSEN ZONEN 1 voor de klanten uitsluitend in de provincie Zuid Holland H Voor deze verloting bestemden wij 2S0 prachtige kostbare echte Japansche Vuurschernlien ter waarde van XVLXXn IDT7IZ B3iTID G TJZpiX 1 Met de nitgilte van aandeelen in deze verloting beginnen wfl MOBGKm fMTÊCHUSti 3 MVtitlSTVH De trekkingslöaten van onze achttiende verloting die WOENSDAGAVOND 31 TÜLI eindigde zijn binnen enkele dagen in onze winkels verkrijgbaar i Aandoelen worden Cadeau gegeven bg NATUURBOTEB jaÉLANGE MABGABINE KAAS EIMBMS KOFFIE en TBEE Niet binnen een maand gereclameerde prjzen worden bg een volgende verloting gevoegd en dus opnieum verloot 1 gf Daar van elke verloting prijzen overblijven verzoeken WQ de loten vooral goed te bewaren en de nummers na de trekking goed na te gaan H Voortdurend ontvangen wij voor de lioHder § van onze groene Iions nieuwe iiulsiioudell ke en Jiixe rtlkelen liixe artikelen mffst A BLUYSSEIM ZOi EI Natuurboter en Margarine Fabrikanten Eigen StoomkoiRebrandQrijen 138 Eigen Verkoophuizen HET WAPEN VAN ASTEN in Nederland België en Eng eland waarvan 1 te GOUDA Wiidstraat ISO Stoomcarrousel Electriek Standplaats tegenover Cafe db Harmonie j Deze als laatste nieuw gemonteerde naar de eischen des tgds ingerichte STOOMCARROUSEL SALON met buitengewone groote electrUehe veHicHUng zoowel binnen als bniten waarbij worden gepresenteerd praebtvolle gondels Gondeljacht KONINGIN WILHELMINA Gondeljacht van SEQUAH Qondeljacht VENETIË TRAKHENER HENGSTEN en ARABISCHE PAARDEN ABOSNBMBDTBOEKJES InhvuOende 12 ritten A 40 Aiemt behaive de entree el Minzaam aanbevelende is II ANTOON BEJNNER Antlsepllsche Tandpoeder en Antlieptlseh JMoudtlnctuur van E CA88VTO XanAarta te Oravenhage OVERAL V£RKR1JQBA AR Agent voor Nederland G IJSSELSTIJN Blauw straat Gouda KEi I ISG VI G Inrichtingen welke gevaar schade of HINDER KimNEN VftBOORZAKEN BURGEMEESTER eB WETHOUDERS van Gouda Gelet op de arte 6 en 7 der HINDERWET Brengen ter algemeene kennis dat op de Secretarie ter visie is gelegd een verzoek met bijlagen van A van Erk te Waddioxveen om vergunning tot oprichting eener houtdraaierij gedreven door een petroleummotör m een gebouw achter het perceel gelegen aan de Vest wijk O No 611 Kadastraal bekend Sectie D No 1821 Dat op Vrijdag den 16 Augustus 1901 des namiddags ten 2 ure pp het Raadhuis gelegenheid IS om bezwaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen v óór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen GoMda den 2 Augustus 1901 s t Purgemeester en Wethouders voornoemdi R L MARTENS De Secretaris BK OUWER Bultenlaüdsoh Overzicht De oppositie in het Engelsche Lagerhuis tegen het schenken van de p st 100 000 aan lord Roberts heeft door baar qualiteit zoozeer vergoed wat haar aan qnantiteit ontbrak dat de Regeeringsmeerderheid ten slotte met een brutale motie van sluiting tussohenbeiden moest komen om te verhinderen dat de reputatie van den groeten brandstichter totaal kaal werd gepinkt Na Balfonrs bombarstige opvijzelipg van lord Roberts verdiensten werd een stroom van oppositie geopend j lecllts enkelen van de 281 leden die later voorstemden voerden het woord ter verdedi gmg van deze schandelijke beiooiing Onder die verdedigers was ook weer de schipperaa Campbell Baunei man die wel vond dat het voorstel wat optgdig was omdat de oorlog nog voortduurde maar toch al was da oorlog nog met over Lord Robers aandeel in dien oorlog was vooraij hjj had zeer groote verdiensten jegens het Rp enz Dat kwamen de Ieren eens anders vertellen Vooral Dillon was op dreef Hfl begon met verbazing oit te spreken over het leit dat Ballour een Igst van beroemde Engelsche veldheeren bad oj euoemd die door de natie in contanten waren bewonderd en toen gei zegd had Aan die lijst willen wij nieuwen luister geven door den naam van lord Roberts er op te plaateen De geachte spreker die met die li st had opgehouden bij den naan van Wellington had die woorden toch zeker FEViLLElOJM Eindelijk Saamgebraclit 94 == Nu eerst zag ze hem oplettender aan en hoe roerden hem de oude trouwe nu roodgeweende oogen die hij sinds den dood zijns vaders niet zoo gezien had En ge maakt heel niet ded nadruk mijn zoon alsof ge u ongelukkig voelt ieide ze eensklaps tGod zij dank althana daarvoor Ge waart ten slotte ook reeds tot hei inzicht gekomen dat ge een verkeerden stap hadt gedaan i Zoo met eerder dan is heden grondig voo dit inzicht gezorgd zeide hij ontwijkend Ei dat helpt mij voorloopig over het het pijn Ujke dor zaak heen Hij had het martelijke willen zeggen maar hij bracht het onwaï woor4 niet over de tippen Bij de oude dame kregel ondertusschen de onverkwikkelijke voorsteUingea weer de overhand Ja over cenigen tijd zullen wc wel eerder blijde zijn dan iets anders dat alles zoo geloopen is zeide ze bedrukt Maar voor het oogenblik Wat voor een gezicht moei men zetten wanneer men onder de menschea komt 1 En dan onder de bekenden zoo oud ik ben dat is mij nog nooit overkotnen dat i tnij behoefde te schamen de menschen onder d oogen te treden Van syn ontzenuwen dezer opvatting wilde hij ironisch bedoeld P De hertog van Marlborongb wierp de grootste militaire mogendheid van het vasteland ter aarde toen zijn eigen land nog weinig beduidde Lord Nelson vestigde honderd jaren geleden de Britbche oppermacht ter zee Wellington versloeg met een kleine macht het grootste militaire genie dit ooit heeft geleefd Moeten wj nu gelooven zoo vroeg Dillon dat iemand die met 250 000 man geoefende Britsche troepen 15 000 veehouders verslaat in dat gezelschap thuis hoort P De Pester Lloyd bevat het versldg van een vraaggesprek met een politiek persoon te Berlijn die wel niet rechtstreeks heeft meegewerkt aan de voorbereiding van het tariefontwerp maar zich toch in zulk een posi tie bevindt dat hij in alle stadiën van deze zaak de meening en de motieven van Graaf Bttlow kon leoren kennen Vooreerst vertelde dan die zegsman in overeenstemming met wat reeds elders is gemeld dat de publicatie van het tarief niet is geschied ten gevolge van de onbescheidenheid te Stnttgart maar omdat men wist dat een Londensch financie orgaan het tarief bezat en het ging pnbliceeren met de toelichting er bij Voorts zei de politicus dat graaf Bülow een verhooging van graanrechten steeds noodig heeft geacht omdat de landbouw wegens zjn belangrjke plaats in het openbare leven van Duitschland en vooral met het oog op de legerbelangen geen oogenblik mag worden verwaarloosd Graaf Bülow is het niet eens met de uiterste agrariërs maar hij moet ook al wil hvj handelsverdragen sluiten en dat wil hy allereerst rekening houden met den Rijksdag waarin zeker een meerderheid is die verhooging vau graanrechten wenscht P Natuurijk was bj het ontwerp uitsluitend rekening gehouden met Dnitscfae belangen Dat de buitenlandsche pers geen stuk van het ontwerp heel laat maakt op graaf Bttlow geen indruk P daar Bülow niet de man is om zich bang te laten maken Als de binnenen buitenlandsche pers tot bezinning komt zal zi het Wtwerp beter leeren waardeeren De door den Franschen minister van koophandel enz Millerand bij regeeringsbeslnit ingestelde Kamers van arbeid waarin zoowel werkgevers als arbeiders vertegenwoordigd zp ondervonden reeds van af den beginne groote tegenkanting van de zjde der werkgevers In den Senaat betoogde de heer Bérenger dat dergelijke zaken by de Wet behoorden geregeld te worden en dat de niets booten Leer mij toch de menschen niet kennen 1 Het is voor de meesten koren op hun molen Heeft uw verloving een zeker opzien gebaard zoo zal het afraken daarvan dat eerst recht doen En getriomfeerd wordt er dan toch een weinig over ons dat het met het hoogadellijke huwelijk niets geworden is o laten ze maar triomfeeren zeide Richard met een gerust hart Ondertusschen was zijn moeder op een nieuwe gedachte gekomen Zeer nieuwsgierig ben ik zeide ze nadenkend hoe de Walch s zich zullen houden Charlotte dat was mevrouw Walch is een verstandige vrouw en daarenboven zoo phlegmatiek mij dunkt bij haar waart ge nu even welkom als voorheen En bij Gustaaf haar man ook Alleen bij de kleine zelve Greta hebt ge het vrees ik verkorven Het 13 een verwend dingetje Maar mettertijd ware ze toch wel tot inzicht te brengen Om godswil moeder riep Richard nu ongeduldig uit zwijg u toch van die dingen I En wat kalmer voegde hij er aan toe Zulk een idee voor de Walch s zelve zou bepaald een beleediging zijn Wel zeide gievrouw Seemann Ja vooreerst 5 nu zou het zeker nog met passen Ze zag er echter niet naar uit alsof ze dacht dat meneer en mevrouw Commerzienrath Walch een aan zoek van haar zoon ooit voor een beleedigmg zouden houden Daar dwong Richard zich tot de woorden die er daarom ook niet zeer vriendelyk uitkwamen Vlei u niet weder met een vaUche hoop lieve belchikkingen van minister Millerand dus ni ig waren Hij diende dan ook daarover eeil wetsontwerp in dat door den Senaat urgent werd verklaard Steunende op deze uitspraak van den Senaat hebben de besture van 9 der 12 werkgeverssyndicaten een schrpven doen toekomen aan den ministerpresident Waldeck Rousseau waarin zj verklaren zich by de aanstaande verkiezingen vo r deze Kamers van arbeid van deelneming te zullen onthouden De Petit Bleu heeft den onlangs uit Zuid Afrika teruggekeerden kanselier van het Belgische Consulaat te Johannesburg den heer Gody geïnterviewd Deze heeft aan het Brojselsch blad een treurig beeld van den in de goudstad heerschenden toestand voorgeschilderd De oorlog aan den voor de Engelscheii gunstigen eindafloop waaraan de heer Gody met durft te twyfele 1 kan nog jaren duren Eenmaal Britsche kolonie geworden is het zeer te bctwijfülen of Transvaal productief zal wezen Het land is geheel en al verwoest de landbouw bestaat niet meer buiten enkele belangryke plaatsen is het een woestjn behalve geheel in het noorden is er geen enkele hoeve meer Geen koren of maïs staat meer te velde Wat de mynen betreft is de arbeid inde meeitfi dezer onmOgelük gewordep zy zijn ten halve overstroomd en de madhinerieen zijn vernield Toen men in den laatsten tyd een poging deed om den arbeid te hervatten kwamen ongelukken voor en een aantal Kaffers werden gedood Die pogingen waarvan veel ophef werd gemaakt zyn jammerlijk mislukt Een aantal nitlanders met met de condities waaronder zij werken moesten tevreden zyn op staanden voet door lord Kitchener naar Kaapstad teruggezonden j Amerikanen wie men eerst een loon van 20 shillings beloofd had weigerden langer te arbeiden toen zy zagen dat men hun niet meer dan ö shillings wilde uitbetalen Toen de heer Gody thans een maand geleden Johannesburg verliet heerschte in de stad om deze reden een woelige stemming De toestand der stedelingen is afschuwelijk zy lyden het grootste gebrek de levensmiddelen zyn vreeseiyk duur Verspreide Berichten FniKKBlJK Gaston Stiegler de wereldreiziger Van de Matin is te Parys na zyn tonrnée van 6Ï5 dagen als een held ontvangen Duizenden stonden aan het station hij werd omarmd moeder Ik zal Greta Walch niet trouwe En het is het beste dat u dit eens voor altijd weet Ze zag dat hlj bitteren ernst sprak En misschien was deze slag met veel minder hard dan die welke tevoren reeds aan haar geheele levi nsopvatting was toegebracht geworden Spreken kon ze hierover met veel Ze nam dus haar toevlucht lot een hernieuwd bejammeren van het eigenlijke ongeluk het schandaal der zoo kort voor het huwelijk afgeraakte verloving Het was het beate dat men de menschen een paar weken uit de oogen bleef zeidc ze eindelijk geheel at Ik kon misschien naar een badplaats gaan En wanneer ik dan terugkwam zou de geschiedenis altlians niets nieuws meer zijn En de menschen wisten dan meteen waar ze met mij aan toe waren dat ik mij met een gebabbel over de zaak met inlaat Richard die wist welk een alkeer zijn moeder van reizen en het verblijf m vreemde huizen had zag haar weer eens medelijdend aan Maar toch zeide hg 1 Het ware misschien werkelijk het beste we zijn nog middenin het reisseizoen u vindt overal gezelschap ik zou u ook kunnen brengen naar de plaats die wij kiezen De tijd zou nuj echter met toelaten bij u te blijven HiJ ghmlJchte Ik kan nl juist niet weg ik moet ondanks de gezichten der menschen hier op mijn post blijven En u zijt niet gaarne alleen Weet u niemand dien u kondt uitnoodigen om u te begeleiden Daar viel ze op eenmaal ditmaal geheel onverwachts weór in den klaagtoon waarop ze heden wel een bizonder recht meende te hebben Ja belanwerd toegejuicht en in een optocht waaraan zes landauers aansloten naar het bureau van de krant gebracht Een aantal Duitscho monteurs die te NeuvesMaisBons een kalkoven naar nieuw systeem komen bonwen hebbeu in destreekom Nancy veel boosheid en veel vrees gewekt Er werden zelfs complotten gesmeedwaartegen de overheid de Duitschers beschermen moest Toch nam de menigte een zóó dreigende houding aan dat de Duitschersper extratrein naar Metz werden gebrachtom althans hun leven te behouden DOMSOUIASD De ontvangst van Von Waldersee die ponr Ie roi de Prnsse gewerkt heeft wordt wel voorbereid I Op de Elbe zal de scheepvaart gedurende 36 uren gestaakt wirden tuBSchen Hamburg en GIttckstadt ofschoon de scheepvaart krachtige protesten heeftingediend De HohenzoUern met den keiaer en den maarschalk aan boord mag niet gestoord worden 1 Op Bismarck s sterfdag heeft de keizereergisteren een groeten krans met de keizorlyke linten op de tombe van den groetenkanselier laten leggen Er kwam verdernog een massa bloemen In het tuchthuis te Werden is debarbiei Albert Zisthen gestorven die in 1B84wegens moord op zyn vrouw eerst ter dood en toen tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld werd Zietheu had steeds volgehouden dat hy onschuldig was De Voss Ztg zegt in staat te zijn mede te deelen dat de samenkomst van den keizer met den czaar op 10 September plaatszal hebben op de rcede Van Dantzig Er moet een belangrpe dielst l anstaatsdocumenten te Berlyn ontdekt zjn De dieven hebben hun buit in het buitenland in veiligheid gebracht Door Von Bttlow moeten over deze aangelegenheid talrgke depêchesmet den keizer die in Noorwegen is gewisseld zijn EsaiLiiro Lady Brodrick vrouw van den minister van oorlog is eergibterenmorgen gestorven Koning Edward zal in April van hotvolgend jaar Ierland bezoeken Sfihje Ook te Santander is het drama Electra met enorm succes opgevoerd De schrijver Galdos werd levendig toegejuicht Ofschoon de geestelijkheid het bijwonen der voorstelling had verboden was de zaal stampvol dat IS ook zoo n gril van je Richard dèt je het arme meisje Louise Heidloff niet lijden moogt Zoo geheel op dien naam onvoorbereid kon hg het met verhinderen dat het donkere bloed hem in het aangezicht schoot bij dien zonderlingen aanval op hem De Commerzienrathm merkte er trouwens mets van Ik weet niet wat ge eigenlijk tegen baar hebt ging ze voort iVervelend zijn de meiyes van haar leeftijd voor jïlui heeren nu eenmaal maar deze maakt althans geen pretention meer Neem ik iets meer jongs van de bekenden meê zoo verwacht men dat ik voor amusementen zal zorgen Dat viel bij Louise ten minste weg Wel weet ik met hoe ze zich houden zou en of men iets aan haar zou hebben eenig dienstbetoon en zoo Toen ik haar onlangs in huis wilde nemen weder op den verwijtenden klaagtoon toen woudt gij het niet helïben Het kwam mij tenminste niet gepast voor haar hulp in te roepen blj de voorbereidingen tot mijn tot deze bruiloft zeide Richard nu weer geheel koel omdat het hier zijn eenige toevlucht was Ge voelt nu eenmaal geen sympathie voor haar bemerkte de oude dame hierop slechts Het is mg overigens vroeger evenzoo gegaan ik mocht haar ook met lijden Richtórd vroeg niet verder flTcrJI vtrvolgd