Goudsche Courant, dinsdag 6 augustus 1901

Woensdag 7 Augustus 1001 40ste Jaargang Geen Kinkhoest Geen Influenza No 8573 m mm mmm Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No S ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 6 regels a 50 Centen iedere regel meer lO Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd ielerooa i 8t De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nomroers VTJF CENTEN aanbevolen Na ontvangst van adres per brirfkaart wordt d t boekje franco per post toegezonden door Bt OKPOEL 8 Boekh ZaUboumel Gouda J rak van A BHtMKMAN SiZn licrml § Gond a 1001 SCHOUWBURQLOGE standplaats GROOTE MARKT NEDERIANBSCHE TOOlElïEKEENli goedgek b Kon Besluit van 24 Mei 1896 DISSOAO 6 AVOVSTVS 140 OPVOERINO VAN GHETTO in 3 bedrijven van Uebmak Hsuebhaks Jk Schr ver van Het Zevende Gebod en 0p Hoop van Zegen J0 Door geheel Nederland met oitbondig sncces opgevoerd tHI Aanvang 8 uur Voor pryzen der plaatsen enz zie groote en kleine biljetten Theater MTIDÏI AAL DlNSDAGAVOyi ten t uitr Afscheids Voorstelling met een schitterend pngramma Optreden v n ile grootste Specialiteiten Opvoering van twee Tooneelstnkken getiteld DE Uim LORD en tot slot het melodrama in 5 bedrijven De Twee Weezen Ie Rang 7K cent 2e rang BO 3e rang 30 Kinderen op de Ie rang BO cent Variété Thealcr k WiUieltnina standplaats ACHTER DE WAAG 1 Morgen DINSDAG 6 AUGUSTU 1901 GROOTE MIDDAG en AVOMl VOORSTELLING Des namiddags te H des avonds te 8 uur In beide Voorstellingen optreden van den beroemde Leeuwentemmer Wr CHARLES met zijn 6 Reuzen Leeuwen en verder optreden van CHAMBLY en KARDEC ALBERTI Clown TRED enz enz WOBSSDAG 7 AVOVSTVS iifsclieids Voorstelling Op het Atelier van S IMSOM knnnen tegen ttnk salaris gedurende het geheele jaar voor vast CostunieritkkeiiwcrkstKi s geplaatst worden Gebroeders STEENSMA Bloemisten TurfsingeJ TEIiEPH No 114 Bieden aan om thans te planten prachtige Variteiten van CACTUS DAHLIA S welke den geheelen Zomer met prachtig gevormde Bloemen prflken en doorbloeien tot de vorst intreedt VERDER HET BEKENDE IWSECIi i CIWEB dat door bgvoeging van 40 deelen water alle insecten doodt en voor planten bloemen un vruchten onschadelijk is Uier ni 5l V Liter f 0 80 it ilerr 150 H l lurte oinch il lyk t en I B m tt lyl pctsmlddel voot H r O Br Btrlli B lh 8lr KöNINKLUKE Om Kinkhoest Influenza Borst en Keelaandoening binnen den kortst mogelüken tp te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Dmiven Borst honigExtract M E LIJL N T H E uit de Koninklöke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK r ism Mile DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et bij Firma WOLFF Jb Co Westhaven 198 Oouda D MIEBIMS Kleiweg E 100 Gouda E H VAN MILD Veerrtal B 126 te Gouda A BOUMAN Moordrecht FINC8B Nieuu erkerkad IJul A N vAS ZESdEN Sdioonkoven J Ta TORKEN Boskap B v WIJK 0 d w v ü BOLLMAN Bodegraven A 8CBEEK BaaUreck P W v EDE Otldewater K tas düb HEHDEN te lieeuwijk P v d SPEK MoercapelU D V D star Waddim iveeti Wed v HOLST Waddim Bveen fin w iyr i i p f uW Ti w Dooi Gerteenh ftlgen een nbevolen Met tfre DIplon en Ooua Btkrouiiu PRAEPARATEN VAN r llftiQ I arrtr llA de meeitkracMlgB en venterkende KINA WIJN tCKMiiwakle UIIia L ai UI IIC Q x lij Umderen aU volwassenen gebrek aar eettuBt slechte apmvertering zenuwhoofdpijn ter versterking na nekte of kraambed koorts en hare gevqlgen OUINALAROCHE FERRUGINEUX in het bijronder tetjc Bloedgebrek Bleeknicht kwalen van Kritischen leeftijd ent Verkri t baar m flacons n 1 90 en l p 3 pi1 rtpQf voedzaam versterkend aangenaam van imaakiVoordngelijUscligeb uik IIVV i V 1 V 1V y oral vonr kinderen zv akken en kllerachtlge gestellen leer aan te beveieii Als geneeikrachtige drank bi stoornissen der spijsverteringsorganen en dtarrhée ook voor luigehngen en kleine kinderen Prus per m a Kp 1 70 ft Ji Kgr O OO ft Kgr 0 50 Chemisch MallrcillL iaf Speciaal voor Kindervoeding in bu n ft H Kgr ƒ 0 00 zuivere iYICIKaUIKCr Kgr 0 50 Ktjr J 0 25 r halve Ciij nrette is voldoende ter bwtrij i de htvlgsts aanvallen van Asthma etc In S P dooijes i 0 80 en O SU i Asthma Cigaretten TamarinHi RAnKrinc fruit purqatiep teren verstopping Aam I amannUC DOnOOnS beien Mlgralne Congest e etc v oralïïk l 1alans voor kinderen bcvij daar de vorm voor het kind begeerlijk Tamarinde Bonbons vin KRAEPFLIEN IIOLM l elan ri ke diensten nwint aangenaam i rii perdoo e 0 90en O ÖO altnSalr PaC tilloC nlcemeen erkend al het BESTE huismiddel ajUIIIC J Hoeat Verkoudheló en Keelpijn het li een slljmopiossend en Verzachtend middel bij uitnemendheid uitsluitend in HJ Q llesclijcs verkrij gbaar f rijs ƒ 0 20 per lleich e e Trmpnyaten mn KRAi FEUEN HOtM te ZeUt tV v mf inH van eiigtietlrit traari fi Oe mititit n Jifiuitleeitniiiff en yet Iri gbaor bij de leieeele Ttbllakamnk iipollitle i et Vt stelen KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST Singer B aatmaeMneê zfln voorbeeldig in constructie en alwerking Singer Xaatmachlnet zïin onmisbaar voor huishondel k gebruik en nijverheid Singer XaaimacMne zijn in alle takken van industrie de meest gezochte Siug r Kaatmachtnes zijn ongeëvenaard in werkvermogen en danrzaamheid Singer MaaimacHiuet zijn voor bet moderne borduren de meest geschikte Onderricht gratis ook ia liet nioderoe borduren WmM Tnto aMIU ParUs 1900 Grand Prix SIlTGEIl MAATSCHAPPIJ handteelceniasf met rood leUera Let vooral op de rOIIDA Lange Tiendewejr 27 Maatsehappy tot XiepMtaHe mn de Fietoria Bnm Kant wr toor NedertanO Boompjes éO Botterdam KwmWTMm alle Couranten worden aangenomen door het Advertentie Bureau van A BHIMkNAN 4 ZOON TE KOOP of TE HUDR Twee Heerenhiiizen aan de Oost en Westhaven beiden van Gas en Waterleiding voorzien Te bevragen bij IZAAK CATS p apier Lange Tiendeweg D 29 Gouda Wl Zbköï ZIJD wil la EfchtP EükelUu£au w tufnuijüa tesMHi ngestoU en nu vüle pi ijtifnenjiLgon in dyii baadel gükomwn oiulw duj n im dos aitvindera Dr MioAti iiu vt rvawdigd jp de bestu i ii limea ut üt wereldbefosmil fttabUisiietueiit van Gijöia StoUwerck te JCeuiun aische J p n2icl2aell $ Bikcl Cacao in vierkanten bussen Deze Eitel Ou b ajet melk gekookt eene njuij omn j jp onile dr ok voor da jMjl£ ü gobruik een i theelepels van t poüdt r voor een kop OlKioolate Al penöestrHi bhgo drank bij g val van diariUïö Sitjiiita met tvatui te gebruiken Vökrgjibaar bij ue Tuornnasiite H Ti Apotheksro onx y I Ca g pra fbtiqe t T O c 0 90 s0 36 Qenoraalvertegtmtfoordigor voor H der and Julius Mattenklodt Atanterdam Kalveistraat 103 Thunj s Wonderb lt m in do gebeele wereld bekend en geroemd Unovertrotfen middel tegen alle II o r s t Ij O n g LeverMaagziekten enz Intyendig £ 00tvei ais ook uittvendig in btjna alle ziektegevallen met goed gevolg aan te wenden Pr S per flftCOn 1 1 per post 1 115 TUsnj B Wendtnalf bezit een alsnog oQ fokeude goneeskrRoUt en heüzame werking M alct meeatal elke pünljjke fln gevaarvolle operatie geheel overbodig Me doze zalf werd oen 14 jaar oud vuor on reno sli k Tehouden keeimrezwel en onlangs een bijna 2Q jaar kaukeriydeil tceiiezen Urenirt genezing en verzachting der pijnen bij wonden ontstekingen Anx van allerlei aard Prijs per pot f 1 50 per post f 1 60 Centraal Depot voor Nederland Apothek IIEIV IU S4NÜEHS RokinSAniBterdam Wur geea ittabi u VeiteDe men direct un die bchutuiiapotheke des A THir RRY ïn Preatad bel HohiUch ÜBêterrmch Gelief o prospectus te onthieiten b j het Oentrakl DeyAt Sander Rokin 8 AmBtrertbni FEANSGEE STOOMVWEEIJ ohe niscbe Wassclierii VAK 11 OPPEmilElMËK 19 KruUltade Rotterdam Qebravetei rd door Z M dea Koning der Belgen Hoofddepöt voor GOUDA de Hoer II G TKIJSBLBG Korte Tiendeweg D 7 Specmiiteit voor hel stoomen en varven van alle lleereijen Oamesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het itoom n vu pluchemantels veeren bont en Zenuw en Maaglijders ordt it overtoifpng als een werkdSke hnl hnlp wordt in den nood het boek ISa ca g eTrex Oordgnen tafelkleeden eni vrordan nau da nieuwste en laatste methode severfd Butteolaodscb Overzicht De strenge aisloiting in den laatsten tijd van het paleis te Cronberg geschiedde op persoonlijk verlangen van keizerin Friedrich die lichamelijk hard achternitgegaan weemoedig had opgemerkt de bnitenwereld beboelt niet te Zien hoe zeer ik lijd Ik wil in mijn ongelnk niet beklaagd worden In de laatste dagen verloor de zieke a en toe haar bewnstzgn maar kwam telkens weer tot volle bewnstz jn terug Toen gisteren morgen vroeg de Keizer uit Homburg troepen ontbood en de absolute afzetting van het paleis beval terwgl de Ëngelsche ge 8tel ke Comeron Waller in vliegende haast Baar het paleis werd opontboden om de stervende een laatste troostwoord toe te spreken wist ook daardoor de bnitenwereld dat het einde van het vreeselgk Igden voor de zieke was gekomen Om 10 minuten voor hali zeven gisterenavond verloste de dood de Keizerin uit haar lijden dat nit deieUde kwaal moet zi n voortgekomen als vroeger haar overleden gemaal heelt gehad V Chamberlain schijnt zich t het uitsprekenvan zijn laatste rede heal Kwaad te hekken gemaakt Kn in dien toestand heeft ifk zichbiakbaar opgewonden tot hij er toe kwammlke mooie dingen te vertellen at ihij Vrijdag heelt ten beste gegeven i Maar iio vrienden laten hem niet in den Bteek Hoor de Times Wj hebben de lankmoedigheid zeer ver gedreven verder dan zij ooit is gedreven in de geschiedenis der oorlogen en het is tijd aan de toekomst te denken op een practische manier enufetop de sentimenteele manier van de oppositie met brutaliteit komt men bet verst denkt de Times Ën het blad geelt tegelijk een prachtig bewga van de zachtheid waarmee de oorlog gevoerd is door er op te wijzen dat de Ëngelschen zonder eenige overeenkomst te verbreken zich ieder oogenblik een groot aantal goede bondgenooten uit de Inboorlingen hadden knnnen versohalleu maar dit alleen hebben nagelaten nit consideratie voor de toekomst van de twee blanke rassen De Uoming Leader zet te dien aanzien eventjes de puntjes op de i Chamberlain heelt een vreeselijk leven gemaakt over het dreigement van Kritzinger om zwarten die de Ëngelschen hielpen zonder pardon dood te schieten Maar de Uorning Leader wijst er op dat de nieuwe wreedheden die Chamberlain aankondigt voor zgn derde phase van den oorlog niets met dien maatregel van de Boeren te maken hebben Lord FEVILLETOX Eindelijk Saamgebracht 9 Vioeger had LouiK als verstandig mei e deze niet slecht onvruchtbare maar lelis schadelijke ongeoorloofde gedachten en droomerijen steeds met alle kracht teruggedrongen Nu hier zoo atgêsloten van de geheele vereld nu terv l te den stroom des tijds als het ware op een drijvend eiland langs voer geheel alleen met haar vader door siygische nevelen omgeven en verborgen voor de blikken van hen die aan de oevers leelden en zich bewogen nu vond ze bet overbodig ook nog verstandig te zijn Een toekomst bestond er voor haar knagend verlangen niet daarom wendde ze zich daarmee in bet verleden terug Het voedsel van haar gedachten voor zoover die haar vader niet betroffen waren nu eenig en alleen elk woord en elke blik die Richard te eeniger tijd tot haar gericht had En een klein zonnig paradijme hield dit verleden in ch besbten den namiddag in Tegel Zij stond nu nog versteld van bet gehlk dat haar toenmaals was te beurt gevallen En ze begreep zich zelve niet hoe ze toen zoo hard met den geliefden man had kunnen richten Nu was het haar straf zich dorstig met schier verterend verlangen die kussen weer voor den geot te locpan ie in de herinnering weer en Onslow Chamberlain s onmiddellijke ondergeschikte heelt deze voorspeld lang vóór lord Kitchener seinde over Kritzinger s bedreiging Kn nu het antwoord op deze bedreiging dat doodgeschoten zal worden wie zich aan deze wreedheid schuldig heelt gemaakt Kritzinger beklaagt zich dat de Kngelschen kalfers gebruiken gewapend en ongewapend en dreigt beiden te zullen doodschieten maar het antwoord dat de Ëngelschen de zwarten niet gebrniken als combattanten is minstens genomen dubbelzinnig De Ëngelschen vergeten dat wat zij doen de Boeren ook kunnen doen en dat ook zij bun rangen zonden kunnen versterken door kaffers aan te werven En de Westminijter Gazette wijst er te recht op dat een ZnidAlrika waar de zwarten zich mogen mengen in de twisten der blanken onhoudbaar zou worden Aan het onderhond dat door president Kruger werd verleend aan den vertegenwoordiger van den Firago Henri des Houx en waarover de laatste in z n blad een artikel Bchreel waaruit Reuter reeds het belangrijkste geseind heelt ontleenen wij nog het volgende Henri des Houx Is het waar dat onlangs pogingen zjjn gedaan om een bemiddeling te verkregen President Krnger heftig Miet door mijl Zeker ik verlang vurig naar bemiddeling en indien zj mogelgk ware zou ik haar steunen met al mgn krachten Maar ik gelool dat de gruwelen die daarginds gepleegd worden het voortdurend met voeten treden van het volkenrecht meer zullen uitwerken om de mogendheden te bewegen dan de stem van een grijsaard De leiten zgn welsprekender dan ik zou kunnen zjjn Zoo men naar hen niet luistert wat zou ik dan vermogen Henri des Houx Men beweert ook dat D het initiatief zult nemen tot eeq vredesvoorstel en daarbij gesteund zult worden door drie der mogendheden President Kruger Reeds eenmaal heb ik den Ëngelschen vrede rechtstreeks aangeboden op eervolle grondslagen Dat aanbod is nog van kracht Uaar ik zal het niet hernieuwen Ik wacht hier verhiel de President zich van zgn zetel Ik behoel geen vrede meer aan te bieden Wjj zjjn de aanvallers niet geweest Het is niet onze wensch dat de oorlog voortduurt Wjj verdedigen onze onafhankelijkheid Zoodra die ons wordt gewaarborgd zullen wiJ de wapenen neerleggen maar niet vóórdien tjd Wanneer de vaders gestorven zullen zijn zullen de zonen voortgaan met te weer te smaken wat echter een zeer onvolkomen behelpsel was Ze zou nu met volle b wuBtztjn en met duizend vreugden een geheel jaar levens voor nog slechts één kus gegeven hebben En wanneer ze zich in stilte over iets verblijdde zoo was het daarover dat ze bet toenmaals tot die drie kussen drie waren het er geweest ze wist het goed want ze teerde sedert op hun bezit tot die drie kussen althans had laten komen Louise behoefde haar wakende droomerijen niet voor een onrecht te houden dat ze haar vader aandeed Hij leed daaronder geen schade ze was de zorgvuldigste rerpleegster Nog altijd had hij weinig behoeften en lag meest half sluimerend voor zich heen Maar de dokter was met het verloop der zaak tevreden En het kwam de dochter haast voor alsof de oude man zich behaaglijk voelde in dezen toestand van hulpeloosheid die als het ware een rustpauze was in zijn sedert jaren door de luriïn zijner hartstochtelijke projecten daaarheen gezweept leven Aan Rita van Uechtritz dacht Louise ook wel Maar die ontroofde zij toch waarlijk niets van haar overstelpend bruidsgeluk door deze hare stil smartelijke gedachten Daar bracht op zekeren dag s avonds om negen uur de laatste post nog een brief Een dun grauwgroen couvert en het adres daarop van een gewone koopmanshand aan haar niet aan haar vader Niets goeds vermoedend opende Louise den omslag en kreeg bet papier er uit Het kwam cooals se gevreesd had van den heerLissow Hij deelde haar kort en niet zeer hoSélijk mede dat strijden voor de onafhankelijkheid en na hen de kleinzoon Want een ras kan men niet uitroeien en een krachtig ras zal de vrijheid nimmer prijsgeven De Ëngelschen machten naar vrede zoo goed als wjj Zij zullen hem sluiten wanneer zj het wenschen maar zg weten op welke voorwaarden dat zal moeten zjjn Ik behoel hen dat niet meer te herhalen ons besluit is onwrikbaar Ik hoop dat zij het moede zullen worden zich te rulneeren om oAs te verdrukken Maar wS zullen het nooit moede worden ons te verzetten tegen hun dwangjuk Zij vechten om te veroveren wij voor de vrijheid Onze zaak is nobeler dan de hnnhe zg is hooger ollars waard Hei ri des Honx De menschelgke kracht heelt grenzen Sommigen nwer vrienden vreezen dat gg nog slechts enkele maanden zult kunnen standhouden President Kruger De Ëngelschen hadden gez gd dat de oorlog met Kerstmis 1899 zou ijn afgeloopen Een jaar geleden verklaar de Roberts dat de oorlog gedaan was Men heelt beweerd dat deze wintercampagne de beslissing zou brengen Maar nog honden wij stand Itolgens telegrammen in de Engelsohe bladen is generaal Elliot den 25en Juli te Klecksdorp aangekomen Hij had vier colonnes onder zgn bevelen die van generaal Broadwood van kolonel Delisle van kolonel Lowe en van kolonel Bethune Den 22en verlieten de colonnes Kroonstad en rukten op Senekal aan daar vandaan ging het naar Bethlehem toen naar Wilgerivier naar Eeitz en eindelijk naar Franklort De twee eerstgenoemde steden waren verlaten en lagen bijna geheel in puin Nu ging het naar Heilbron en op weg daarheen passeerde men boerenplaatsen waar op het land werd gearbeid Behalve 60 gevangenen werden duizenden paarden en groote kudden vee door de colonnes meegevoerd Ten noorden van Heilbron werd de spoorweg overgestoken en saar het oosten gemarcheerd Behalve sporadisch hier en daar een enkele lamilie was het geheele doorkruiste gebied totaal ontvolkt maar wonder boven wonder de colonnes werden gedurende den geheelen tocht door Boeren scherpschatters onder vuur genomen Een strijd op leven en dood tot een van de twee strijders door algeheene uitputting wel moet toegeven een strjjd die natuurlijk wel minder verlies aan menschenlevens en geld zal veroorzaken dan de oorlog in Zuid wijï een schrijven van hem aan den door haar sangedutden heer mijnheer Richard Seemann firma Stilltried Seemann en Zoon geen gevolg had gehad en daarop geen acht was geslagen hij nu tot de haar reeds bekende dwangmaatregelen tegen den heer Heidloft zou overgaan De brutale toon van den brief vond wat Louise niet kon weteUj zijn oorsprong in de ergernis van den heer Ferdinand Lissow dkirover dat hij de gestepen man zich hier toch nog eens door het pochen van het bedelvolk op zoogenaamd rijke vrienden die ze zouden hebben had laten om den tuin te leiden Toch had een restje geloof aan haar hem dan toch nog aanleiding gegeven tot het postcriptum dat niets haar hinderde zoo ze zich nog persoonlijk tot haar vriend wilde wenden Nu en nu eerst had Louise het slimste oogenblik haars levens De smaad die haar heimelijke Heide werd aangedaan en wei door hem wien ze gold was te groot Hij verloochende haar Het was alsof de bodem onder haar week Ze had in het woonvertrek waar ze den brief had gelezen opdat haar vader er niets van zou merken een tijdlang als geslagen voor zich heen gezeten Daar werd buiten nog eens gescheld Zoo laat op den avond ï moest er nog een jobstijding komen Neen voor heden was dat niet meer mogelijk wat mijnheer Lissow met die dwangmaatregelen bedoeld had zou zich heden wel bezwaarlijk meer komen aanmelden Toch ging ze vol doffen angst naar buiten Daar was het haar als den tot inkerkenng veroordMkle in wiens reeds geskiten donker graf op Alrika maar die toch ook veel ipen en schade zal berokkenen is in Amerika nitgebroken De staaltrust heeft Verklaard dat hiJ al den tijd en al het geld die noodig zijn er voor over heeft om den werklieden van de Amalgamated dat is de groote Staalwerkersbond van zijn fabrieken te verwgderen Bg de besprekingen van den vertegenwoordiger van den Bond Schaffer met Pierpont Morgan het hoofd van den Staaltrust moet de eerste zich niet ongeneigd hebben getoond op de voorstellen van den laatste in te gaan Hg liet den eisch vallen dat een voor de fabrieken van den Trust bjj overeenkomst vastgestelde loonschaal ook gelden zou voor de arbeiders die buiten den Bond staan Op die wgze stond de Trust niet tegenover één aangesloten arbeidersmassa Daartegenover gal Piermond Morgan toe dat de Bond het eppertoezicht zou mogen houden in die labrieken wier arbeiders tot zgn leden behooren dat er één loontariel zou gelden voor al deze labrieken en dat de niet aangesloten arbeiders zich zouden mogen aansluiten bj den Bond Maar de meerderheid der vertegenwoordigers van de arbeidersvereenigingen was met deze voorwaaiiden niet tevreden en zoo werd de werkatakirtg een lolt De ondernemers hebben zich sW jnt het vergist in bun meening dat er twist zou ontstaan tusschen de aangesloten evide niet aangesloten arbeiders Want de laatsten hebben dadelijk mee het werk neergelegd in de fabriekeu waar de eersten staakten en men verwacht hetzellde in andere labrieken Men verwacht dat deze werkstaking de grootste en bitterste loonstrgd zal worden die ooit in de Vereenigde Staten is gestreden Hoe men in Bulgarije offlcieel staat tegenover de Macedonisohe agitaties wordt wel bewezen door het feit dat op 12 Augustus a i te Sofia het proces begint teged de gewezen leiders van het Macedonisch centraal comité Saralof en zgn vrienden maar dat den vorigen dag het congres plaats heelt van de Mucedonisch Adrianopelsche agitatievereenigingen Men begrijpt dat bij zulk een toestand het proces niet zoo heel veel belangstelling wekt ieder is er zeker van dat de beschuldigden zullen worden vrijgesproken zg het dan ook biJ gebrek aan bewjjs In de vereenigingen is men het niet heelemaal eens over de politiek die men heelt te volgen bij de agitatie in MacedoniS De tegenwoordige voorzitter de phantastiscbe dichter fllosool Michailowski zal wel niet herkozen worden omdat men meent dut hjj zeil eens weer licht valt Richard stond daarbuiten vöör haar Ze moest hem wel vreemd hebben aangezien want ontsteld riep hij uit iLouise hoe ziet ge er uit Is uw vader Heere God hg leeft toch nog V En nu was zij dat dan nog i in hetzelfde vertrek waarin ze zoo pas nog zoo hopeloos ongelukkig was geweest Ze had er zóó uitgezien dat hij heel niets anders wist te doen dan hsar zacht in de armen te nemen zelfs de hartstocht week thans terug voor den angst en het medelijden en haar wangen troostend met zijn hand te omvatten Hij verwonderde zich nog niet een dat ze leed Een korte wi le sloot ze haar oogen en de tranen drongen langzaam van onder de wimpers te voorschijn terwijl ze zacht spiak Ach Richard wanneer ge wist Wat Louise Hoe blijde ik ben dat ge gekomen zijt Nu moest hij zich geweld aandoen haar te kussen waagde hij niet uit vrees dat ze zulks weer als een zware beleediging zou opvatten En een misbruiken van haar overgegeven stemming ware het ook in elk geval geweest Hij had nog nauwelijks gesproken hij was reeds nu zoo rustig geworden als een sinds lang dorstende door den eersten diepen dronk dat hij nu in haar nabijheid mocht zijn Zij was het die begon i Het gaat met papa wat beter Wist ge heel niet dat hü ziek was ITfrJt vervDlfd