Goudsche Courant, woensdag 7 augustus 1901

o 8574 Donderdag 8 Augustus 1901 40ste Jaargang miwm mium ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken l elefuon Ao M De üitg ave dezer Courantg eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco perpost 70 Afzonderlijke Nommers VLÏF CENTEN Telefoon Ko M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Gi oote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Tan zegen het tooneeltpel Tan Heyermans De antidynastieke partfj tracht gedaan te krtjgen dat het stak wordt gespeeld tervgl de regeeringsparty de opvoering beschouwt als een bespotting van de dynastie en van de koningin Koning Alexander die in litteraire zaken nu juist niet bpter thuis is heelt zich telegrafisch om raad gewend aan zijn vriend te St Petersburg den peet van den voor later bewaarden kroonprins En naar ij uit goede bron vernemen is in het palies te Belgrado toen het volgende antwoord ontvangen Bij mij staat 0p hoop van zegen nog altj d op het repertoire Nikolaas Een jongmensch op een rijwiel den Gortmolen in Den Haag afkomende en in de richting van de Boekhorststraat rijdende lloeg ter hoogte van de Brood en MeeUabriek op het Groene Wegje met zijn machine tegen een boom met het ongelukkig gevolg dat de rijder in het water stortte Blijkbaar kon hy niet zwemmen want hy zonk onmiddeliyk Na een ha unr dreggens werd het lyk van den verongelukte opgehaald ADVËRTEINTIEIN Heden overleed in den ouderdom van 88 jaren ïm Wed Dr A Rimeijn teMrajer Gouda 5 Augustus 1901 Gouda Dr BAKKER NIEMEIJER 6 B LÜIilüS VA GOOH MaaJsldis Ijj g LULIÜS tak GOOR sHaob Wed J L LEIJDS LUUÜS TAK GOOE nankbetnising De ondergeteekenden betuigen by dezen hunnen hartelijken dank voor het bezoek dat zg gedurende de Kermis in hun opnieuw gerestaureerde Salon hebben ontvangen Tevens berichten zij dat zö D0NDESDA3 a 8 weder de KINDER KERMIS in Oks Gbkokqkh zullen bezoeken Achtend en onder aanbeveling lUEd Dr P TEGELAAB ZOON Kermis Gouda 1001 SCBOUWBURQLOQE standplaats GROOTE MARKT IDERLANBSCHE TOOSIEELVEIIEENIGING goedgek by Kon Besluit van 24 Mei 1895 WOtiyaDAG 7 AUGVaXUS Afsclioids Voorstelling GËNKAti SOLDAAT Succes blgspel in 3 bedrgven naar het Duitsch van HIRSOHBEEGER en KRAATZ m Bnorm laehtucaef Ijpl Vooral Wie wan Tweeën L em 4 fedeau van E VESCONSIN Aanvang 8 uur Voor prijzen der plaatsen enz zie groote en kleine biljetten ïariétó Tkealer Wilhelmina standplaats ACHTER DE WAAG Morgen WOENSDAG 7 AUGUSTUS 1901 des namiddags te 2 uur Kinder Voorstelling en des avonds te 8 nur Afsclieids Voorstelling In beide Voorstellingen optreden van den beroemde Leeuwentemmer Mr CHARLES met zQn 6 Reuzen Leeuwen en verder optreden van CHAMBLY en KARDEO ALBERTI Clown TRED enz enz Gouda Druk van A BRINKMAN Zn Hollaiidsche Cemenlsleeiifabriek D VELDHUIS ISTie uL sxrerD gerlc a d IJsel HEEFT EN HOUDT STEEDS IN VOORRAAD Ei en Cirkelvormige Buizen waterdiclite Putten ALLE SOORTEN TEGELS KOEDRINKeOTENENZ rSAAOT fBUaOPGArS Geen Kinkhoest Geen Influenza Om Kinkhoest Influenza Borsten Keelaandoening binnen den kortst mogeiyken tyd te doen genezen neemt onmiddeliyk de toevlucht tot de van onds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior DmivenBorst lionig Extract Ml L I A N T H E uit de Koninkiyke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK C DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et b j Het gi oote aantal zenuwkwalen ▼ u zeni boofdpiiD af tot d Tosrafnud keatMk i q vmi p plwl btrHnbWMrU toa trotMen HOK itaeds tilt m1dd lon door d nMtHQo wotouclup uniewnid Kont mui das nieiiwSii tUd kont da eer toa d t li door hot gabmlk nakan tui dan oBvonalntaii wag lutiialtjk Unga da haTd aaao pfayalolflfflacba ontdakUni ladaas bBan iJi n hondarda mfoamaiiiiiwsn thMU ovar de Ketatielowerald verbreid u en tarwtjl iita watenaehuipelljka Ivlaf aa oa hooiate oaluicfltaUliiK wekt tavan eeut weldaad blijkt te tijD Toor da md MnnwkwilanJlldaDdo maiuönliaid Daie gf neeivijia li DltgevoDden door uen Kflwa D OCQclar tu Oaidadbajt Ut Bqouui Walnmaiiii t VlUhofen en bertiit ou d li I OU de TV tn dl du o Ke Ui Uoof waMPhtac T n hot hsofd MMnitl lUan In aaaa GO du pruftyR l r lR wnrileii lHi rtaBK a l lki it lr 4io rdon ldttiiwldd llMkK in hotacnii it iit l utt di Kvdtield Uat den ganaoawUla WOrdaü wflTKaiyk aobittoranda raoBltAtan rarkragMi an Rit maakte aoovtel opcanc dat va aan door dan tütrlnaar Maahnyan warkja OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE iir veorkomtHp an Bngiln tihinan korM tffd reedt da Vla dmli ve GlianeD Itt Dit boekje borat tdat aUeoa vor bat noota nab lek verettuinbare verklaringen ontreatnhet ireirn ilur nieiiware tliarapM II wHtilioplH gevflilen V rrkregenultverU lg nf hiiiiil h tK nïïiti Hii illaeli blndvH aia 1idezi daarmede Kalfi ill wHtilioplH gevflilen vvrkregen ultverUpg niMtr ook Viidt men daarin watanaehapüalijke v li lhtK nititf Hifillaelic blndvH aiaji 1idezn geneeHWlJxe KavUdijjn oomede aficbriftv uil f etni Hchi jften van hooggepUatata genaeHkuudIgqu ouder welke P Manlira mti dr profaiier vaa Firma WOLFF Jb Co Westhaven 198 Gouda D MIEBlBa Kleiweg E 100 Gouda E H VAN MILU Veerital B 12 te Gouda A BOUMAN Moordreeht PINKSE NimMTkerka d IJul A N vab ZESSEN ScAeoniomrn J Tu TOBKBN Bcwiiop B T WIJK Oudiaoirr H BOLIiMAiJ Bodegratm A SCHEER Baatredit P W t EDE Oudemater K ïA DSï HEIJDEN U Remmjk P v d SPBK MoereapelU D T D STAR Waddingivan Wed v HOLST Waddinqmem polyklieJik t Pon rua RouflaiMat 10 sTatairDLqr mod dr praktUaartnd ginarihanr aan het kraak itrnivGTi raitlcht d Charentan SanlUtirath Dp Caun te Sleltin Oroiirneen mad dr rrond arU te JUhUnaaa üf P Firredlar geneoih er dlr ecleur va hat hoipltaal tu Agjn atholMrnth Dr Seherlni ka t il Qutanrala Dad Enii Darsna mea dr oanaaitiear dlri feur der gilVjao HiarapautlaahB Inrlchtleo voor iinuwlildtn U PaHJa rnu St Hanoré 334 Canaul von Atohaebiol mad dr ts Corfu Dr Buakach arroad arli de Zirkniti Ohar c K rtt Juchl med dr ta Waennn Dr C soagaval tt L Farri a £ ura Hd vae daa Coniall Central d hygièMi 1 da Saai Ie Fraekr k n vi le andetea Aao allen wiwr K nuw e 4lcl Mrermr minde mtniK Ammn la f mii aingonsHmrto a i iimit lil1 clt ld lljtlen waarvaif dekentatkenan tijnie tro i oli hoanrtln laHralaa lohalf haafdpijn moadandrang aroota prikkelbaarheid gtjaagdhe J alapeleaahaM llflhamalijka adraat ab anl ehageH ta t attairf verder Btia ileken dia door beroerte getroffen waidan nog tijden an de govolgen dMrvon Eooali vaHapmlnaaa eavarnoieN tot aprakan nare tongval noelaDlk tlikkaa atljniald dar gewrlelrlan nat vaortdurcnde pi n plaitaalljie iwakta variwakktng VM gakaaiaik ouk 0 dU raada oadar ganeeakondlgo behiindellng gaweeat zlja naar door da bekoade niadelen nla ntboniliugaen kondwatorknnr wniveü alertrlaeeren atoomlool of geobdden geen ganaaing of loalglug bnnntr kwaal gavondaahebbtn en ten alotta alj li vreoa gev ol i T ar bcra rt OBuaitoo rodoa hebban wogana varaobUiuolen ala ilak aaahoudaod angitlg vaalaa vtrdaaHini la bot kaofi haiifdil a mat duliallgbtld fllkkarlaBan tn deakar woriaa veer da oogaa drakkaad rlja oadar het vaarhoaH aolalag Lu da aoroa bat voa aa vaa krlabillap la aa het alapaa vaa haadaa aa voafaa aan at doio drio eatoforiSn Tan a a wl jd ra ook an geaondo lalfa aan Joaga aïa ook aan Jaaia nalalaa lljdanda aaa klaakiMlit en kraaMalaaahald tarienea die vaal nat bal haard workaa en gaaatelljka reactie wtllon Toorkoman wordt dringend aanB Tormelde warkje aan t aehaflkn hetwelk op aanrrago kaalalooa aa fraaeo T0 RolttOI WMi u M i r VCroaht L OURY PORTOX Ondagraobt blJ daOaardbnig f U Op da longata hrglanniaoh medklnala tantoonatallingla do Dr Welsaaisan aaha OaMa M r d Hodlaoba JwU M t da MUraraa Madafll bakrwad öebr Stoll werck s Chocolade en Cacao DiB m hg otw de nieuwste uitvindingen op martiineal gebied verbrterd l 4eatie m lütahatend gobtuik van fijne m fijnste gnindstuffon g r ndeeret lel nrbriiiker van Stollworck s Chocolade ec Cacao Ml aanbevoicnswuMdig fahriltaat lauwkenrig beantvroordonde a p vien inhoud der resp Btilotten Dt inua behaalde 87 Brevets als HofleTeraacler 44 Eere Dlploma s go uden enz Medalllei oen bnwgs an uitmuntend n febriloBit Itetda 1874 cbreef de Accadomie national de Paris Moua TOua d aamana una HMcaia reml re ciMae en oonatdèrattoo a Tot axoeUenw tabrloaUon d Oliooolat bonbon varlM to ete ftaOwirek e brilcaat is Te kr baar bü U H Confiseon Banketbaklceri eni kiix HBBBMlTSrtegemfoordiger foor Kedertaad Jdiai Ibtteimlodt Anaterdam Ealreratraat lOt icne laDopoeaer en ADtlseptlselk Moiidtineluiir on JB CAaaVTO Tandarts te Oravenhage OVEBAt VESKRUOBAAR Agent voor Nederland ö IJ88ELSTIJN Blanwstraat öonda Antlseptlsche Tandpoeder en Gebroeders STEEUSMA Bloemisten Turfsingel TELEPH No 114 Bieden aan om tbans te planten prachtige Variteiten van CACTUS DAHLIA S welke den geheelen Zomer met prachtig gevormde Bloemen prgken en doorbloeien tot de Torst intreedt VERDER HET BEKENDE iraSECTEIV CIDER dat door bijvoeging van 40 deelen water alle insecten doodt en voor planten bloemen on vruchten onschadelijk is Liter f 0 50 LUer f 0 80 Littf f 150 TE KOOP oi TE HUÜ Twee Heerenhuizen van be aan de Opst en Westhaven beiden Gas en Waterleiding voorzien Te vragen bg IZAAK CATS papier Lange Tiendeweg D 29 Gooda i Nlouw oaorertroften Trof Dr Liebörs welbekend XBSVW XRACBT ILIZi Alteen echt met Pabrïekamwli tot voortd oreade radicale eli Kkere geoezing van alle zelfs de meeat hardnekkige zenuw Hekten vooral ontstaan door afdwalingen op jeugdigen leef tg d Toeale eneEing van elke iwakte Bleeiücht Benanvrdheid Hoofdpgn Migraine Hartklopping Maagpgn slechte apgsvertering Onrermc en iTmpotenz Pollatione enz UitToerige prospectassen iiijapcr Jeaoh fl 1 fl i fl 3 dubbele flewli n cv GeDtTaiM epdt i Mstth v d Veftte Zoltbommel ÜLp ti M Clébaa k Co Uotterdam F Hsppel s 6ravenhage I i alnitDADi de Jong J Cta Rotterdam Wolff fc Co aoudi on bü alle drogiatoD nüarry a WondnIialiiB In do geheelo irereUl beleend aa l roemd Oaovertzoffen middel tegen alle B O r t Il O n t Leve rMa 2lekteii ent Inwei zoowel alt ook uitveedig in bijna alle ziektegerallen met goed itOTolj aaa te wenden Prijs per IIU t 1 per post I l Ift TUarty i Woaianalf bezit eenalanog oDfcdkende geiteealcrach t ep heilKame werkiog Maakt meeatal elke pijnig en gevaarroUe operatie geheel orerbodig Net deze ulf werd een 14 jfwr oud voor onffeneesUUt rehonden beeilfCZWel en oalantta een bjjna JN ur kAnkerl d genezen Brengt geoeBiog e renachting der pijnen bij wonden ontstekingen eon ran allerlei aard PiljH per pot f 1 50 per post f 1 60 Centraal Depot voor Nederlaod Apotheker HENRI S41IDEBN Bokin 8 Anuterdam Waar eq depAt ii beitelU men direct ud die Selutaaaapotkaks del k THIERRT ia Premdi bel Rahituh OHtarreJeh 0 1 tere protpeetoi te ontbiaJen bfj het Centrial DqiAt Stadw BokisS AautmaOL Echt Zeeuwsch Tarwebrood tit eent ie K 6 b A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 FEANSCm ST00U7IIB7EBU chemische WasseherIJ TAS a OPPENHEIMEK 10 X ruUkaAe otterd€im a bi Tetei rd dooi Z H dan Koning dw Balgen HooMdepit voor 0011 DA de Heer H G TKIJSBCJBG Korte Tiendeweg O 7 dpeeiaiitait voor het itooman en Terven van alle Heeira en D ineagardeirobea lioalt die Eindergoederen Specule inriehting voor het iioom n van plnene inantela veeren bont ani Ooidgnen tafelUaeden en worden naar i nienmta m laatite mfthöde geverid Bultenlandsch Overzicht Keiierin Friedrich van Dnitschland is eergisteren op haar slot Friedrichshol bg Cronberg in den Taonns overleden Viotoria Adelheid Maria Ijonise was de oudste dochter van wijlen koningin Victoria van Engeland en dus de oudere zuster van den tegenwoordigen koning Edward VIL ZS aanschouwde den 21en November 1840 op Buckingham Palace het l venslicbt en trad den 25en Januari 1858 in het hnwelgk met den toenmaligen kroonprins van ünitschlaud den lateren keizer Ifriedrich UI Al spoedig wist de schoono en lieftallige Engelsche prinses zich de Uelde van haar nieuw volk te verwerven die in den loop der jaren aangroeide tot een eerbiedige vereering voor de vorstin met haar groote gaven van hoofd en hart die niet alleen den Keizer een teeder lielbebbende echtgenoote was maar in ruimen kring onder het Duitsche volk zegen en geluk wist te verspreiden Zg schonk haar doorluchten echtgenoot vier zonen en evenveel dochters aan Dnitschland zijn tegenwoordigen Keizer Wilhelm II die een jaar na het huwelijk geboren werd en prins Hainrich geboren 1862 die thans een der hoogste posities bg de Duitsche vloot bekleedt de verpersoonlükte gepantserde vuist die Duitschlands gezag is gaan hoog houden in China De beide andere zonen Sigismund 1864 en Walemar 1868 bleven slechts kort in het leven de eerste stierf op tweejarigen leeftijd de laatste werd elf jaar oud De vier dochters van het keizerlijk echtpaar zgu allen gehuwd de oudste prinses Charlotte met den ertprins van SaksenMei ningen prinses Victoria de twee ie met prins Adolf van Schaumburg Lippe prinses Sophie n et kroonprins Konstantyn van Griekenland en de jongste dochter Marghareta met prins Friederich Karl van Hessen De Vorstin heeft slechts 99 dagen op den Dnitschen troon gezeten als Keizerin Haar echtgenoot die den 9en Maart 1888 tot de regeering werd geroepen stierf reeds even drie maanden lattr aan de keelziekte die zich het vorig jaar biJ hem had geopenbaard Sedert trok de Keizerin zich op haar slot Friedrichshof terug en vertoonde zich niet meer in het openbaar leven Haar laatste levensjaren werden verduisterd door een ongeneeslijk Igden dat haar leven gedurig in gevaar bracht Nog onlang kort na zgn troonsbestijging reisde koning Edward VII naar Friedrichshof om zgn zuster te bezoeken wier toestand toen zeer ernstig heette Zij nam tijdelijk weer In beterschap toe maar dezer dagen nam de FEVILLETOX Eindelijk Saamgebraclit 97 Ze waren beiden gaan zitten op geringen afstand van elkaar Hij voelde gelukkige dat hij slechts de waarheid behoefide te teggen om elke verdeoking van een venuim zijnerzijds die zij mocht gelÉoesterd hebben van zich te weren en loo kon hiL van den aanblik der gestalte genieten waaraan eUce lijn hem Onuitsprekelijk bekoorde en ook werkelijk nu terwjjl Louise niets dan haar griJKe hui a n aan had van de fijnste gratie was terwijl hij sprak Zk heb het een kwartier geleden heel toevallig gehoord van dokter I4ndler zelven Gij hebt het mij met opzet niet laten weten niet waar Louise Ge dacht zeker dat ik geen tijd voor u had f Ja zoo ongeveer was het zeide Louise als droomend rik had u reeds moeite bezorgd met die andere aangelegenheid Ik was overtuigd dat ge u die toudt aantrekken ge hadt het mij belooid En daar kreeg ik zooeven dezen brief Ze overhandigde hem en hij rloog hem verachtelijk door Mijnheer Lissow zal spoedig ervaren dat op zjjn brief wel degelijk acht door mij ii geslagen zeïde hij ioiweg de geheele zaak is reeds in handen der justitie Hij zag den brief nog eens even in En toen gmgt ge aan mij wanhopeou Aniw Louiiel I ziekte weder snel de overhand en thans is vi bezweken De Times correspondent te Middelburg heeft al op 2 Juli een brief geschreven opgenomen in de Times van gisteren waarin hg beweerde dat de Boeren voor hun uitmuntenden verkenningsdienst zooveel verschuldigd ziJn aan de Kaffers en dat de Engelschen ook van de diensten der Kaffers gebruik moesten maken De correspondent voegde er bg dat de Kaffers in den beginne erg bang waren voor de Boeren die telkens terug kwamen terwijl een Engelsche colonne wanneer zü eenmaal voorbij was getrokken vooreerst zich niet meer liet zien Daarom was het dus in hot voordeel van de inboorlingen den Boeren zooveel mogelijk trouw te blijven Maar nu zien de Kaffers in dat de Boeren het gaan verliezen en nu willen zg de Engelschen wel helpen Deze brief is natuurlijk in de eerste plaats een aansporing aan de Engelschen om van de diensten der Kaffers gebruik te maken ten tweede een excuus als zij bet doen door de bewering dat de Boeren het steeds gedaan hebben Dit laatste is rtatuorlijk niet juist De Boeren mogen wel eens iets van Kaffers gehoord hebben of iets door ben hebben laten doen hun verkenningsdienst hebben zij zelf gedaan dat spreekt vanzelf zg kennen daarvoor de Kaffers te goed weten hoe zg liegen bijna onbewust liegen en dat op hnn inlichtingen dus heelemaal niet te vertrouwen is Als de Engelschen de Kaffers alleen voor informaties gebruiken dan is het nog zoo erg niet Maar wij hebben reeds medegedeeld welke andere diensten de Engelschen van hen vragen En zij schijnen er niet afkeerig van te zgn hen nn ook te laten meevechten Dat is natnnrlgk veel ernstiger En de Times begint maar vast met de Boeren te beschuldigen van wat de Engelschen nu zelf gaan doen Dat is de ware manier Te Marseille kwamen nog enkela treurige bijzonderheden aan het licht die verband honden met de jongste stakingen der bootwerkers aldaar Er waren bij het parket een groot aantal klachten ingekomen tegen de beheerders der weerstandskasseu en van andere fondsen die ten bate der stakers waren bgeengebracht De jnstitie heeft huiszoekingen laten doen o a bil de heeren Bartolomei president en Morazani secretaris van de commissie die bedoelde fondsen beheerde Een uitgebreide I wAan u wanhopen herhaalde ztj ala vragend Ik g etdbf geheel aan u te moeten wanhopen had ik keel niet overleefd Richard s gelaat van innerlyken glans stralende en zeldzaam bewogen zooals de meesten zijner goede bekenden en bijvoorbeeld ook juffrouw Rita van Uechtritz het nimmer hadden gezien had zich naar haar toe gewend lAch Louise Of ze zijn gevaarlijke aandoening aiet bemerkte i Ze Het haar oogeo in de zijne zmken die er nu waarlijk niet koid uitzagen zooals anders en geheel donker scheoen Ën nu i Het zeldzame meiqe Tranen beelden er in haar stem en toch glimlachte ze toen ze nu als in een soort overmoedig zichzetve vergeten en zichzelve niet achten zeide Wat komti het er op aan ik was tevoren zoo grenzenloos ongelukkig en nu dat ge toch gekomen zijt dat ik tot u spreken kan het geluk is zoo groot weten zult ge het tenminste t Ik was eenmaal zoo hard tegen u ik meende d t ik het recht had verontwaardigd te zijn Wat komt het op mij aan wanneer ge m nu kussen wUt verlootd als ge zijt met een andere nu nog éénmaal eer het nooit nooit weer gebeuren mag ik heb er niets tegen Niet ieder had zoo mogen spreken Eigenlijk diegene alleen die er daarbij zoo uitzag als zij bevalUg en toch blinkende van innerlijken adel het vdmaakte model voor den kunstenaar die den zichzetven opofferenden deemoed had willen weergeven De uitwerking barer woordea wat verraMend oorrespondentie en natuurlijk ook de hoeken werden in beslag genomen maar het zal waarschijnlijk nog wel enkele dagen duren voordft de experts den financioelen stand van zaken hebben kunnen vaststellen j dat er evenwel verduistering en vervalsching van boeken moet hebben plaats gevonden staat i rijwel vast Van de kinderen van keizerin Friedrich heeft een aan het sterfbed ontbroken Prins Heittrich de tweede zoon der vorstin bevond zich met het Duitsche eskader te Cadii toen hem de verontrustende berichten over den toestand van zgn moeder bereikten De prins heeft uit dien hoofde het groote stierengevecht op Zondag niet bijgewoond en heeft tegen den middag met zijn eskader de thuisreis aanvaard Turkije heeft onaangenaamheden met twee van de groote mogendheden mat Engeland en met B ankrgk Maandag daeldan wjj reeds mede wat de Siècle over het coriflict met Engeland uit Londen had vernomen Van de opzienbarende gevolgen die zijn correspondent verwachtte heeft blgkbaar niemand anders gehoord De quaestie chgnt deze te zijn ongeveer 70 K M van Aden het land in had de Sjeik Makboel met hulp van het Tnrksche bestnnr een fort gebouwd dat door Tnrksche soldaten werd bezet De Engelschen eischten het slechten van het fort dat naar zij beweerden gebouwd was op grond die onder hun beschermheerschap staat De Forte deed alsof zij van niets wist en het fort bleef bestaan Daarop zond de Britsch Indlsche regeering ouder welke Aden behoort 500 man die naar het fort togen de Turken en Arabieren aanvielen en verjoegen en het fort slechtten Aan beide zijden waren verliezen Maar nn beweert de Turksche regeering dat de Engelschen by de vervolging van Makboel dorpen hebben bezet op Turksch gebied en vraagt de terugroeping van de troepen Er zal natuurlek een onderzoek volgen De Engelschen beweren dat de Turken op hun grondgebied zjju gekomen de furken dat de Engelschen nog op het hunne zgn Heel sentationeel zullen de gevolgen van dit twistje wel niet zijn Het schijnt vrgwel zeker dat de Belgische kamer van afgevaardigden Vrijdag 9 Augustus zal niteengaan ook al moet ze tot middernacht vergaderen om vervolgens haar arbeid 22 October te hervatten Op eenmaal lag hij naast haar op de knieën mijnheer Richard Seeraann chet der firma Stülfried Seemann en Zoon voor het meisje aan hetwelk zijn moeder haar oude garderobe hati willen schenken Daarbij trok hij haar naar zich toe en stiet onzamenhangende woorden uit de anders zoo kalme man was niet te herkennen Mijn lieveling innig gelielde het geluk is te groot welk offer brengen wij de goden dat ze ons niet vooraf laten sterven Ik aig toch geen raensch kan mij meer verhinderen wanneer gij het niet doet ik ben vrij Vrij wat moet dat beteekenen Nu werd ze eerst rood en toen wit en trachtte zich uil zijn armen te winden Dat moet beteekenen dat het uit is met de verloving Ik betrapte juffrouw van Uechtritz op een vryheid die ze zich waarschijnlijk zoo né als vóór het huwelijk roet mij dacht te veroorloven die mij echter niet aanstond Hij sprak ongaarne van de min fraaie geschiedenis maar Louise moest ze toch weten Ën ze zag hem nog altijd zoo ernstig ja plechtig vragend aan Het betrof een oude midnanj met een neef van haar die ondanks onzen verlovingistaat schijnt te hebben voortgespeeld Maar Louise om godswil wat hebt ge r wijl ze opgestaan was ondanks den zachten dwang waarmee hij dat trachtte te beletten en zich nu zelfs uit zijn armen had loat maakt waarbij ze er echter onzeker en ongelukkig uitzag Mtjn eente gedachte was aan u zoodra ik wist dat tk weer een vrij man was En nu zou het mogelijk zijn wilt gy mij misschien niet trouwen i Ze zal dus tien weken welverdiende rost genieten niet alleen noodig om de leden over hnn vermoeidheid en hnn agitaties heen t helpen maar ook om het land den tp te laten de incidenten te vergeten die niet Juist geschikt waren om de eer van het parlement in de publieke opinie hoog te houden En daar de wetgevende arbeid van 19011902 niet v66r den 12den November a s aanvangt den tweeden Dinsdag dier maand zou de Kamer voor de nieuwe zitting slechts drie weken hebben voor oplossing van do militaire quaestie als deze termgn tenminste daarvoor voldoende blijkt Verspreide Berichten Fbahkruk Op last van den Parijschen politie prefect zijn allerwegen in de Fransche hoofdstad oproepingen aangeplakt aan het publiek om niet op den openbaren weg te spuwen door welk doen de tering verspreid wordt Deze oproeping is het uitvloeisel van een gemeenteraadsbesluit van den achtsten Juli 1 1 De toestand van den prins van Orleans te Saigon is onveranderd Tijdens den Igkdienst in het militaire hospitaal heeft op de plaats van het hospitaal do vader van den overleden onderoficier wien de kerkelgke plechtigheidgold een kapitein van het zevende regiment huzaren een oorveeg gegeven De dienstdoende majoor beval den beleedigde zich te verwijderen De gérants van dé Intransigeant an van de Soir zijn elk veroordeeld tot betaling van 1500 fr schadevergoeding aan den administrateur Charpentier van de Verrerie onvrieère te Albi tevens penningmeester van het stakiugscomité te Carmaux die in bedoelde bladen gelasterd en beleedlgd was DürrsoHLiin J e majoor Stietencom die doodkalm op zijn landgoed een Italiaansch arbeider met een geweerschot gedood heeft vóór een maand reeds zal zich voor zgn heldendaad tegenover een armen weerlooze die zich van zijn plicht kweet te verantwoorden heb ben voor den krijgsraad te Straatsburg en zelfs heeft de moordenaar op zi n kasteel reeds een verhoor ondergaan terwijl hjj bovendien door de politlt In het oog wordt gehouden als een doodgewoon wetsovertreder I Dat was te vSel na de geheels hopeloosheid van haar lot tot hiertoe was dat te veel Louise zonk op haar stoel neer en zag zoo bleek dat hij dacht dat ze in onmacht zou vallen maar zij wAs verre daarvan af geen bewusteloosheid hielp haar over het oogenblik heen waarop het groote geluk over haar losbrak en haar onder zijn gewicht bijna verpletterde Ze fluisterde slechts zoo vér van haar anders zoo koele bedaardheid roerend met haar verbleekte Uppen Ach Richard dit is een droom waaruit ik weer zal ontwaken En dan ze beefde jjen dan Zoo zeldzaam had nog bezwaarlijk een man om een vrouw behoeven te Verven Met kussen verwarmde hij nu Louise s yskoude handen Men moet de van koude verstijfden niet te snel aan de warmte blootstellen wijl men ze anders doodt of hen ongeneeslijke schade toebrengt En nu moest hij zijn uit het sgewelf van haar jarenlang eenzaam lijden gestegene geliefde langzamerhand aan de temperatuur van het geluk doen gewennen Maar zij was hoewel innerlijk nog bevreesd toch willig genoeg Juist haar geheime vrees voor de onwerkelijkheid van wat ze toch beleefde dreef haar van dit ééne uUr partij te trekken I Hoe gelukkig ze hem maakte toen ze nu vóór hem tond haar handen op ztjn schouders hem in de oogen zag en zeide Richard ik heb je grenzenloos lief met de stem wier lichte alttoon hem steeds in verrukking had gebracht Hg de rqke man had niet vermoed dat men zóó ge lukkig kon zijn IVitrdt vtrvoigd