Goudsche Courant, vrijdag 9 augustus 1901

Vrijdag O Augustus 1901 408te Jaargang No 8575 60ÜM1HE mmm q Meuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TelerooB la 8S De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zón en Feestdagen Qfi rij8 per di ie maanden is 1 25 franco perpost 1 70 Alzon4erlijke Nomroers VIJF CENTEN TeleüMt R ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 6 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van kdvertentiën tot I Uur des midd tf aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaart oidt d t boekje franco per post toegewsden door BLOKPOEL S Boekb Zfiltbommel U N Gouda D lik van A BBfNKMA Zin ADVERTENTIEN Heden overleed in den oaderdom van 88 jaren lerr Wed Dr Rimeijn Syendrajer öonDA 6 Angaatni 1901 Gouda Dh BAKKER HIEMEIJER G B LDLIÜS VAK GOOE MAA 8LUI8 m b luLIÜStah goor 8 Haoi Wed J L LEIJDS LuUUa VAN OOOB Gebroeders STEEHSMA Bloemisten Turfsingel TELEPH No lU Sleden aan om thans te planten prachtige Variteiten van CACTUS DABLIA S welke den geheelen Zomer met prachtig gevormde Bloemen prijken en doorbloeien tot de vorst intreedt VERDER HET BEKENDE IlSfCCTEIV CIDER dat door bijvoeging van 40 deelen water alle insecten doodt en voor planten bloemen im vrnchten onschadelijk is V Lller rü 5 Liter f 0 80 Lller f 150 TE KOOP ot TE HUUR Twee Heerenhiiizen ie 06 aan de Oost en Westhaven beiden van Gas en Waterleiding voorzien Te bevragen H IZAAK OATS p apier Lange Tiendeweg D 29 Gouda Echt Zeeuwsch Tarwebrood gaeentdeK a A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 FHMSCHE STOOliYEBVEBIJ eheiiilsehe Wisscherij TA H OPPEmHEIMËB 19 KruUkade BotterAam OebreTeteord door 1 M den Konmii der Balgen Boofddeptt voor GOUDA de Heer H G TKIJSBUUG Korte Tiendéweg D 7 dpeoiiiliteit Toor het itoomen en Terren vau alle Ueeranen Dameigarderoben alsook alle EindergOj eren Speciale inrichting oor het itoomm van plncWmantela veeren bont eni Gordijnen tafelkloeden ene woiden naar de nieuwite en laatete methode gaTeiid Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor de leTering van DEJEUNERS DINERS SOUPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook alzonderlgke schotels en alles wat tot het koksvak behoort desvorlangd met bijlevering van servies zilver talellinnen enz enz Aanbevelend Gerard Pinksen Cuisinier Westhaven 128 Q cW aa Tooral damw ta KbidanclUMnwark U dl Ap rtlultr Tan CM Mlllltr 4 Ca S $ Barlla Baalh Slr 14 Mm UHt joei WU op naam an fabrltkamark frtryiauF It MT IiUrt hl HluMu u a Hal keitt oiudia4alrkati n a 1 itakfcelykalepaalaiiiUdalTOOcHtwM Geen Kinkhoest Geen Influenzal i J ONMKLUKt eTAbf Om Kinkhoest Influenza Borst en Keelaandoeningf binnen den kortst mogelijken tgd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior DniivenBorst honig Extract M E L I A N T H E uit de Koninklijke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK Z DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et bij Firma WOLFF Co WesthaveE 198 Oouda D MIBBIES Kleiweg E 100 Gouda B H VaN MILÜ Veeratal B 126 te Gouda A BOÜMAN Moordreckt PINK8E Nimwerherkad IJul A N TA ZESSEN ScAoohAomti J Th TORKEN Biwiwp B T WIJK Oudnmfr B ROLLMAN Bodegravm A SCBËEfl HaaHreeht P W t EDE Oudeaater K tax dsk BEU DEN te Remuijk f r o BPISK MoenapelU O T D STAR Waddingmen Wed t HOLST WaMmqnetn i T DeLFTSGHE SLAOLtE f I Anligepllsebe Taodpoeder en Anilseptlsch JMoiidtlncluur van E ASSVTO Tandart te t Oravenhage OVERA I V£RERlJOBA AR Agent voor Nederland G IJSSEIjSTIJN Blauwstraat Gouda Mim wm t OeiM iMah l K i w ii Minbcvoicn PRAEPARATEN VAN é Q III flfl Lflrncfl Ê 1 wchtije er Tenterkendt KINA W JN tegen twakte ïtxJ cl 1 J Uindercn aU volwuscnen gebrek aan tctluat ileebte apymrterlng nuwhoofdpijn ter versterking na eiekte of kraambed koorta en bare gevolgeit QUINA LAROCHE PERRUGINEUX m bet bijzonder tegen Bloedfcbrck BletknicBt kwalen Tan Krltiaohen leeftijd ent VerkrijKbatr m fitcom t f 1 90 co L f7 f Al a or voedzaam veraterkend aangenaam vannnaKk voordKselijktdtge1 ulk 7 kinderen xwakken n klieracbUge geatellcn teer aan te bo velen Als geneeilumchtlge drank bij stoomlsBen der spijsvertcrlngeorganen en diarrhea ook voor inigelingen en kleine kinderen Prijs p er b usA Kt T 1 7 0 4 J4 Kgr O OO 4 H Kgr 0 50 M Kgr 0 60 Ji Kgr 0 36 Melksuiker t ïf T KgT o oo AQ htnSI lofÜfAÜAn Het cookeneenerholTc cigarette ia voldooide ter b trii 1 f V y ding yao de htTlgele ainvaUen ao Aitbma etc li dowjci i ƒ O BO en ƒ 0 00 j Tamarinde Bonbons miuit purqatiep tegen vtfitoppinc Aam E r i Ul L bBlen Migraine ConEeitlesetc vooralookalilaxane voor kinderen bewijien de Tanilrlb fionVou van KRAEPELIEN HOLM belangrijke dienitcn Almlsilf l aG ént e algemeen erkend all het BESTE huismiddel J Verkoudheid en Keelpyn bet U een aiymoploMena en verzobhTënd middel bij uitnemendheid uitsluitend in □ flesdijes verkrijgbaar prijs 0 30 per flcschje 2X J nuparaUH fan KRAEPELIXN HOLH U Zeist m h t ll m rMTMimm tan tliymtilaM waarop Ot naam mi kaïtdlMJtmtimff m f rknlffftaar hij Ot mm ApttMêltêrt M Vri iêltH 1 KRAEPELIEN II HOUA Hofleveranciers ZEIST t Jaet ▼ oorai op d jaet roodm y verkrijgbaar Maataehappij tot XkeploUaHe van de Fi ib Ha Br daar de vorm voor h kind begeeriyk en de smwk aanggp I nj P r dooije 0 90 en O BO Et wordt gevraagd een Dagmeisje MARKT A TUenj s Woadttbalttm in do geheelö wereld bekend on geroemd Onovertroffen middel te u alle Borst Loiiir LererllaaK l ktea ent Inirendie küoowel als ook uitirendig in bihiA uUa xiektegaTallea met goed erols laan te wenden Prjjs pcrfla4H S 1 1 per post 1 l is Thltrty s Woadsnalf beat eenalanog onRekendo ge neeakraoh t on heilzame werking Maakt meeital elke pijnlijke en geraaryolle operatie geheel orerbodig Met deze zalf werd een u jaar oud Voor nfvneesUtk rehoaden beengezwel en onlays een b in gg jaar kankerlUden genezen Brengt geneaing ea lenachting der pijnen hij wonden ontatokingen eni Tan allerlei aard Prijs por pot f 1 60 per port f l eo Centraal Dep3t voor Nederland Apotheker HEKItl StNUEUÜ Kokin S Amsterdam Vau gMn dmót il beat llg men dirwt MD die bcliatmiBpoÜl ka de A THIEBBÏ in Premd hel Rabitich OejlerrSioh Hel lere proipeetnt te ontbieden by bet Ceotreal Depöt Sander Rotin B Ametödam Ie eker zy wu dTiëütêl KlKel taCao te outringon lesamengesteld eo aa vel pnefiieminjen in deu handel gekomen ondei de naam des altvindeni Dr Miohaelia TOTMmUgd f de beate machines m het wereldl riBmde étabblissement van Oetno Stöllwarok te Keulen eliche Bikcl Cacao n Tierkanton bnascB Deze £ ik J C cso is met melk gekookteene aangename gezonile drank voor dagelijkscli gebruik een i 2 Iheelepds Ttn t poeder Toor een kop Chocolate Al geneeskrachtige drank bij g nl ran diarrhee sledits met water t gebruiken 1 Verkrijgbaar bij ee Toonuamate R 1 Apotbeksm enx Prii Vi Ka g prcDfb nsje 1 JO a 0 90 a3B QenenalTgrtogenwoordigCT too Nederland Julius Mattenklodt Amoterdam Kalverstraat 103 IN HET Verliclitings Maga ij n De Avoudster DUBBELE BUURT zÖn heden ontvangen een prachtige collectie IVIeuwe € a6l allon § ruime sorteering ÖASOBNA nlsmede MENTEN GASKOOKPLATEN en GAS FOBKÜIZEN tegen concurreerende pfjienGoedkoopste adres voor Winkel Etalages met succes geplaatst bg H H Winkeliers bier ter stede Denkt aan het groote gendt van een BADINRICHTING compleet yan attSO en hooger Minzaam aanbevelend M M VAN LOON TELEP 117 Gasfl er Pain Expeller a Dartif jaw waittt dit nüddal Mtt VttmaéiMl nooea all püaatiUnda faurtüTÜg ungewawl tma Rhaawk ÜAt Jioht Variondh wl j in dan pwWd duntdaa dati Tartroawen op liat lalnateBaiA Aakat in d meeeta apotj eken Te baa Tan fufU ea Saaderft t y Wft CAh IKttti iim 5i 1 Zenuw en Maagflijder ing als een werkelgke hal halp wordt nit overtaiKing in den nood het boeK ZSa a d T x del Tarook la m latte BuHeDlaodscb Overzicht De Dnitsche bladen zeggen er niet veel ever maar de Kngelschen verzwijgen niet dat het leven van keizerin Frederik over het algemeen niet gelukkig is geweest Wel haar huwelvjksleven dat was zoo gelukkig als hnveiyken van hen die op een troon gebaren worden maar hoogst zelden zgn Hoe zg haar man lielhad en naar zgn nabijheid verlangde bewijst de te Berlgn eens in hofkringen met een ietsje van medelijden vertelde anecdote dat ziJ haaryoet verstuit had toen ziJ haar Frits bij ziju thuis komst al te haastig te p emo t was gesneld ƒ Haar keizerin Frederik heelt zich toen z kroonprittses was niet ver weten te houden van de politiek De Yoss Ztg zegt het in een heel net voorzichtig zinnetje Zjj was doordrongeu van de overtuiging dat een vorst slechts iets bereikt wanneeer by zich de moeite geeft uit ts vinden in welke richting de stroom van den tjjd zich beweegt en dezen stroom volgt De Voss Ztg laat er op volgen dat ziJ deze overtuiging niet pnder stoelen ot banken heelt gestoken zonder dat zg daarom feitelijk in de politiek ingreep Dit laatste is vermoedelijk niet heelemaal juist Keizerin Frederik was opgevoed door haar vader prins Albert die liberale denkbeelden had Zg kwam in Duitschland in een tgd toen liberale denkbeelden er niet veel opgang deden ïlii haar man da ht in bijna ieder opzicht als zg De Times zegt en wfj laten dit voor rekening van het Engelsche blad dat zg in gedachten ei sjvpatbieën één was met haar man en dat z j algemeen gehouden werd voor de verstandelijk het meest entwikkelde de actiefste en de meest doorzettende van hun beiden Als dit waar is en de kroonprinses dus wel degelgk haar invloed aanwendde dan wordt de hevige vjjandBchap begrgpelSk die Bismarck jegens haar koesterde Nog toen zg Keizerin was geworden in diep korten tgd toen het duidelijk was dat haar invloed op den troop zelven n aar van heel korten duur zou zgi zeide Bismarck dat zg een Engelsche wad eea kanaal waardoor Engelsche invloeden binnen kwamen if Duitschland een werktuig Toot de UavWdetibgvatiEngelsohebelangeni Hij heeft dan ook wel gezorgd dat de erfprins vroeg genoeg bij hem in de leer kwam om een andere politiek toegedaan te worden dan die zgns vaders En dat heeft keizer Wilhelm van zgn moeder vervreemd Moeten wij de Engelsche bladen gelooveu dan heeft keizerin Frederik zich voornamelijk verzet tegen Bismarck s politiek van bloed en yver Zoo was zij tegen de annexatie van Sleeswgk Holstein zoo heeft z j getracht het FEUILLETON Eindelijk Saamgebraclit 9 === Zc gingen samen naar de kamer waar haar ritder lag Samen 1 Louise ug in het rond oni zich in herinnering to brengen hoe ellendig hoe verlaten xe voorheen hier geweest was Blag ik u vader zien had Richai gevraagd Maar Louise wilde het niet toestaan Ja een blik op hem werpen maar door de slechts even geopende deur zood de kranke niets merittc Louiae ging ondertuaschen zacht het vertrek gdieel binnen en an het bed Zoo gaarne had se haar vader nog een lieldedtenst bewezen nu met dit overstroomende hart p aar er was heden niets weet voor hem te doen Zijn lichten zorg vuldig door haar bereiden avondkost had hij reeds lang genuttigd Sedert had hij geslapen nu scheen hij te ontwuen Htj zag er vredig uit keek haar pet heldere maar noede oogen a n en vroeg f Nu V vriendelijker dan hg in gezonde dagen inda Iftng tot haar gesproken had Ze mocht hem niet storen door hem iets te Uten merken Zoo ging te dan op haar gewone plaats adn het bed zitten boog een weinig voorover tttw ze op i n vragend woord te Ttennen 0 niets papa en kuste slechts terwijl ze haar hoofd nog dieper neerboog zacht en als wist xe utaweliyiu daurvan lijn op het dek uit bombardement van Parijs tegen te houden zoo had zij haar eigen Engelsche meening over de ministerieele verantwoordelijkheid dingen waardoor Bismarck haar natuurlijk ala een tegenstandster moest beschouwen Wel curieus is wat een Engelsch blad opmerkt dat prins Albert in Engeland te Duitsch werd genoemd en dat keizerin Frederik dis zooveel van haar vader had in Duitschland voor een Engelsche werd gehouden Het Berl Tageblatt meldt dat Engeland in den laatsteu tgd bij de mogendheden lang diplomatieken wug stappen heeft gedaan om te zien erkend dat de Boeren niet meer de rechten van een oorlogvoerende partg kunnen genieten nu de hoofdsteden van Transvaal en do Oranje Vrijstaat in Engelsche handen zjjn Engeland zou dus door de mogendheden uitgemaakt willen zien dat de Boeren die nu nog blijven vechten al bandieten moeten worden beschouwd De mogendheden zouden op dit verzoek van Engeland eenstemmig weigerend geantwoord hebben Dat Ëngelschen wier oordeel onverdacht mag beeten het in deM ut hun regeering niet eens zgn blijkt tit den brief dien de v M a rsebatt sir NeviUe Chamberlain die l np vóór lord Roberts Engelsche legers in BriMoh Indië heeft aangevoerd schrgft aan eh Manohelter Sharaten De oad offtckr die zesmaal gewond is geneest iemand die den oorlog zou n beetje kent schrgft dat hö het niet eena ia dat de eorlogi i Zuid rika is gevoerd in overeenstemming met de regels van de moderne oorlogvoering Hji komt op tegen het verbranden en plunderen van hoeven het wegvoeren en vernielen van voedsel voor de gezinnen der oorlogvoerenden het wegvoeren van vee hetvernielen van molens en landbonwwerktnigenen het opsluiten van vrouwen en kinderenin kampen Hg zegt dat de quaestie of deBoeren nog als een oorlogvoerende partgmoeten worden beschouwd dat zij dit zekernog zijn zij zgn nog dappere patriottendie strgdeu voor hun onafhankelijkheid Ea de oude soldaat eindigt met dit citaat vanSir Phflip 8ydBey dat lijn naamgenopt metden voornaam Joseph te denken moet geven Wreedheid in den oorlog keopt overwinpivttegen den dndrsten prijs De KOlnische Zeitung knoopt aan eeh uittreksel van Chamberlain s rede over de Eafferkwestie de volgende beschouwing vast die juist omdat ze door de KSluische gezegd wordt wel de aandacht verdient gestrekte hand Hij drukte als antwot op haar hefkoozJng even haar vingeren en scheen nu weer te willen gaan sluimeren Een krachtige stroom van liefde ook tot hem welde in Louise op Hoevesl had ook hij geleden Word slechts gezond AitïA se innig aan het geluk zult ge u wel wennen £ n nu terug naar hem die haar ondertusschen van uit zijn post met zyn blikken versloadeu had Ku sloeg er een klok de tijd was ora Ge moet weg Richard vermaande Louise en nu in verband met de gedachte aan zijn huis waarheen hij thans terugkeerde Wat zal uw moeder hiervan zeggen Richard vertrok zijn mond even maar met een ghmlach fUijn moeder zoo liei ze mij heeft bevond zich in zake mijne neigingen merkwaardig op een dwaalspoor zeide hij Vandaag Dog heeft ze waarsch nlijk van wege uw ongevaarlijk heid aan u gedadit óm haar te begeleiden op een badrïeis die ze wilde maken om het ge raat over de geschiedenis met Rita te ontloopen Wat u betreft weigerde ze steeds hardnekkig iets te vermoeden 0 dat geloot ik gaarne zeide Louise Hij had luditig ja railleerend gesproken du werd hij snel ernstige toen hij zag hoe moedeloos rti be schaamd zij op eenmaal dtUrstoud Maar Louise lAch neen laat me zeide zij terwijl i er Oog altijd gedrukt uitzag Arme Richard O ik weet zoo goed hoe uw moeder over mij denkt Het antwoord dat hij gaf ontving ze in zijn annen nog weer eens aan zijn hart gedrukt 0 Dat u ooit met mijn oogèi sal aanzien dat kan ik Chamberlain betwist dus dat de Ëngelschen gewapende Kaffers gebruiken in den oorlog tegen de Boeren h verdedigt slechts theoretisch de opvatting dat Engeland gewapende inboorlingen zou mogen gebruiken in lederen oorlog zelfs tegen een Europeesehe mogendheid Hjj geeft alleen toe dat Kaffers voor materieele diensten en als verkenners gebruikt z jn en tracht dat te rechtvaardigen met een beroep op hetgeen de Boeren zelf gedaan hebben Die vergeliking gaat intusschen niet geheel op want als eigértlgke verkenners hebben de Boeren nooit Kaffers gebruikt en tegen zulk eert gebruik zou ook uit een volkenrechtelijk standpunt gezien wel wat in te brengen zijq 01 die inlandsche verkbnners wapens dragen is voorshands niet uit te maken in Kitchener s telegram van 1 Augustus melding makende van bet doodschieten van twee Kaffers worden deze menschen native scouts genoemd Tegenover OhamberlaiD s bewering staat echter het bericht van Kritzinger aan FrenOh dat hg Kaffers die hg gevangen nam gewapend cl ongewapend zon laten fusilleren Kritzinger moet dus reden gehad hebben om aan te nemen dat ook gewapende Kaffers in zijn handen konden vallen Minister Delcassé is eergistpren naar Parijs WVilKekeerd maar bü heeft den TurkscUen telïluif Moenir bei nog niet ontvangen De Pargsdie correspondent van de Times zegt dat aan do bladen een wenk gegeven is om geen ophef te maken van het geschil tusschen Frankrijk en Turkge het wel ernstig te behandelen maar vooral geen sensatie op te wekken de bladen ook de op positiepers zouden besloten hebben aan die aansporing gevolg te geven De Temps geeft in een officieus artikel te kennen dat er niet één kwestie bestaat maar verscheidene Daar is ook de kwestie van een aan twee Franschen wier rechten niet door de Ottomaansche regeering worden betwist En de Temps zegt dat zoo de heer Coustans het te Koostantinopel zijn plicht geacht heeft de bedreiging te gebruiMn dai hg zich zou laten terugroepen men van den heer Delcassé mag verwachten dat hij tegenover den Turkschen gezant te Parys ren ondubbelzinnige taal lal gebruiken Het schgnt zeker te zyn dat Delcassé ConBtans ten volle steunt en een breuk tusschen Frankrijk en Turkge schgnt onvermgdelifk indien de Porte op haar stukbl it staan wat intttssehen niet waarschtinlyk is weliswaar verwachten noch verlangen zeide hij teeder Wie u overigens veel beter en bijna juist heeft weten te waardeeren dat was mijn rerstandige cxbruid juffrouw van Uechtriti Hoe ik maar zoo heel met boos op haar ben Louise hij viel zichzetven met deze woorden in de de als deed hg nu eerst tot zijn eigen verwondering deze ontdekking Hoe kalm ik aan haar denkl Te zeggen dat ik haar vergeef is nog niet eens juist in werkelijkheid vind ik dat ik haat heet niets te vergeven heb Ik wensch haar zelts alles goeds toe Ik hoop dat zij en de slungel haar neef malkaar kunnen trouwen Wanneer ze elkaar weAelijk lief hebben dan hoop ik het ook van ganscher harte zeide iLouiae En van uit haar vedige plaats voegde ze er aan toe en het klonk bijna als meende ze zich hier toch te moeten verontschuldigen Uw moeder had zeker liefst Greta Walch tot schoondochter gehad i Hoe weet ge dat 0 uit zeer goede bron ze glimlachte bij de gedachte aan den namiddag te Tegel Van haar telve VfH i De kleine heks I Zoo slim was ze toch I Dus toch niet heelemaal het kind waarvoor ke haar hebben gehouden Weer speelde het een kwartier iHebt ge uw rijtuig beneden staan Richard i vroeg Louise Neen ik ben met een diDschke gekomen en heb disn laten weggaan Don moogt ge geen oogeablik buiger blijven De buurt hier tusachen den nieuwen aanbouw is nieta voor eenzame voetganger zoo Uat op den V erspreide Berichten Fbjlnkbuh OfScieel is de marine prefect te Brest er mee in kennis gesteld dat alleen de Dnitsche snelvarende kriiser Hela bedenochtend om acht ndr ter reede zal aankomen om de post voor het Dnitsche eskader in ontvangst te nemen en om nieuwen kolenvoorraad op te doen in verband met welke aanzegging door de autoriteiten de noodige maatregelen zyn getroffen Of prins Helnrich in verband met denhem door de kustpost van Kaap Sint Vincent medegedeelden dood van zgn moèider keizerin Frederik te Bre t ahn land zalgaan om van daaruit onverwgld naar Ci onberg te reizen is nog nidt hekend In jkgeval wprdt er een eitta treih on er ütuomgereed gehouden Een tweetal leden der Faifijsclie b iahebben een bond gevorbid bedoelende bh Btrgding van de preventieve hechtenis enschadeloosstelling van gevangengehondenenzonder grondig motief Nader is gebleken dat de kapitein teNiort die VAn den vader van een overledenofdcier hg de begrafenis van dezen laatste een oprveeg heeft gekregen sebriflelijkvfas genoemd ak de persoon verantwoordaiyk voor den dood van zyn ondergeschikte De overleden onderofScier die zelfmoordheeft gepleegd verklaarde in oen brief datde vervolgingen en plagergen van den kapitein h m tot zgn wanhoopsdaad LaifaleDdoen besluiten i A Dditschluii De stafhtssecretaris voor ElzasLotha ringen Von Puttkamer is op verzoek onder verleening van de Orde van den Roeden Adelaar eerste klasse ontslagen en tot zgn opvolger is benoemd de opper presidcnt van Sleeswyk Holstein Von KMler terwgl deze weder wordt opgevolgd door den chef der kanselary Von Wilmowski VEBïKinonii StiTini Kaftér de leider vin Amalgamated Steolworkers Association heeft aan de gzer en staalfabrikanten een door de hoofden der American Labeur Association goedgekeurde circnlaire gezonden waarin de Staalwerkersbond aan de fabrikanten kennis geeft van bet veornemen den ledenvan den bond die thans werkzaam zyn in de fabrieken van de staaltrast te bevelen het werk neer te leggen indien de ataaltrust geen vredesvoorstellen doet De circulaire f Ge maakt u beangst V Zelts dit zoo begrijpelijk en vanzelf prekend als het was scheen hem kostelijk zooals de lieve schoone oogen om zijnentwil op eenmaal geheel onrustig werden vNuy goeden nacht dao tot morgen Maar hoezeer ze ook tot spoed had aangespoord dicht bij de deur hield ze hem nog eenmaal op Richard tWat m n lieveling Toe geet mij iets van u onverschillig wat Al was het maar een briefcouvert met uw naam er op Hij zag haar glimlachend vragend un maar kreeg toch tijn brieftasch reeds te voorschijn Waarom Will ge daarmee een sympathiekuur beginnen iNecDf ik wil het naast het licht voor mijn bed leggen dat ik wanneer ik s nachts ontwaak weet dat ik dit alles niet maar gedroomd heb Hoe onuitsprekelijk het hem roerde da zc hem nu haar gansche versaagdheid aan haar geluk te gektoven en onbewust daarmee ook den oneindig hoogen prijs waarop te zijn liefde stelde zoo openlijk toonde I Waar was het scherpe meisje van voorheen gebleven Hoe volkomen was ze omgekeerd en hoe stond haar deze omkeering l Had ze hem vroeger reeds bevallen zoo had hg nu nu ze zich geheel gaf zooals ze was Uetst aldoor aan haar voeten willen zitten als aan die van een deemoedige en toch hoc heilige Wordt vervolgd