Goudsche Courant, vrijdag 9 augustus 1901

é B aoTTItDall SOIIBi fiaa nrat jr i Bottvdu Bmn 41 1 40 1I M 1 US IT f I U lOJI RotUidua D F 1 11 t 1 41 11 11 1 14 r i 4I 17 t 4 lOJl Kottwdui H 4 1 i lO 1 04 T U 7 11 7 41 l lt t ll 1 47 10 11 11 1111 4111 04 l i 1 14 i 4S l 4i 4 01 4 41 i li 04 Ml t 0 7 IIM1 S Oipolto 4 11 i 4l d l 4 11 I la r n t 4 lO ai l il i 4 l il j 10 41 l OI 1 10 14 It OI I Ot 1 14 t M 1 17 10 01 10 11 10 4t U ll 11 04 11 11 l OI l Ot l l 0 4 0 tJ4 4 it i l 1 41 14 7 01 7 H 1 101 41 t 47 lO Ot 10 14 f NUavirkwk 1 01 l il Itsordnekt i U 04 Soidt I IT 1 10 II 7 11 7 41 ll 4 t iUaa li a la klaaaa aitla tatalaa hadtatU ar la laqp kia iM larabori waria B Bdla laaka apoar I Mra SODDA OEN H410 riaa ram vil Goidi T ll I IT 1 41 t ll IJl M OO ll lk Inuk HM T ll l il 11 11 r 1 07 l OI l lt 10 01 T ai t Ol U ll 1 18 l il 1 14 U 10 17 Vowkug T II 1 14 II IO l il I IT 11 E E 10 11 Haifc T ll t Ol t lt t ll 1 41 10 11 10 41 U li 11 41 11 41 ll ii 1 17 1 44 1 10 1 41 4 11 4 4i l il i 4l 11 4 7 S7 1 41 l il 9 4 10 11 10 14 10 4 U lt 11 17 ÏSEOra Ai lvCB ms Jgebr nnlj t Birecte 8p orwegverMDdlngen m GOUDA Zomerdienst 1901 Aaii evaDgeD 1 Mei T jd vai Greeowich 1 i aODOt aOTTIIDlHTla tam g 4 Ooida t tt T ll 1M 1 11 l l t Ot 1 14 tM ll I0 i Sl rdTMkl daor T ll 40 UM IM t IM 1 14 j flnwRkirli T l I IO U ll 1 14 4 11 i li i ll 10 10 Oapelle T ll I IT af U iO I li 4 U i li 41 Jl 10 17 tatttldui U Il T 44 t ei t ll t 4i 10 11 lO it RattwduaD F i l4 U ll l il lË 10 f 7 7 i 4i U SI Rottardui B f l OI 1 01 10 01 U ll 0 S I IO 7 t 11 41 4 lllaai la a la khaa Ihfca H iat la Of 4aaa Iwlaa ai IaUa lUiiaf aa Olialaf aaa aaka ratoarUljaUaa nar la la U nrkr i kaar ta aa ad aUa naalitirtii B B lhOaaka Spaar L Eilra npplaiaa iawüai 1 illaai Diialaf i Hue i li 1 01 7 01 7 11 7 J5 I li I li I Ot t 44 10 1 UJi llJi 11 00 I IO 1 40 1 17 4 00 4 11 4J7 l lt II 1 01 7 41 7 11 I U 1 40 10 11 Voorbuil i li ► J 10 17 l il 4 41 t ll t 4 Z Mt tm Zair l il S lOJI 1 10 4 11 l 3 lo oi Ztmk llo Ot P 10 41 1 01 i n 1 14 10 14 Snsda 4 14 Il 7 11 7 41 l OI OS I U 110 lO U 10 14 11 1 ll lll lijl l il 1 011 14 4 17 4 41 S ll i 4 7 01 7 11 l OI l lt 1 41 10 11 10 14 raa ll tia ap la ta p kaa M arak l vortaa fi BxtBoaiblraii allaa la ai la Hiaaa arte MalaL Ir Bakalra aa U jal la kl aa aqplaaial Ww ia S O D D 4 1 MSTIIDm riaa rara touiU t 3 I U l tl It 10 10 4 If II 1 80 1 48 8 44 1 81 lOJ 1 0S U 4T U ll AmikC 1 1 t lt 1 11 lOJI ll f lOlU ll ll 1 40 4JT I IJ 1 41 01 I i8 10 SO U l ll OI 11 14 a 1 11 a 10 7 10 7 3 I li 07 7 tt 1 14 7 00 7 14 l OI Ol Ot UraauaTtlaa rara 10 11 11 00 11 11 l il l tl 4 11 1 41 U ll I Sl 11 14 1 40 l lt 10 14 10 41 11 47 l l SI 1 0 l lll X4S Uosdib I IO 11 7 11 T IO l lt Oadiv l tl Wo il 1 41 4t t ll Ut kl M 7 i 4 S 11 I II I II tl J J j MlHkl 1 11 1 t tl I IO 10 04 10 41 U t 1141 11 01 1 41 1 01 8 11 4 l 4 41 Mi t 11 7 0 7 1e 1 41 I li 10 01 10 4t WmrIm I OT t 4 l OI l tT 10 17 U li 1101 11 17 4 H V 7 14 a 10 S 11 07 Oud I il t lt I IT 10 11 1 li 4 81 l il Qatdl 1 41 T Ol 1M 1 10 I Ot I li 10 41 U lt 11 11 IIJl 11 11 l lt M 1 14 4 41 t ll l lt TJ4 T 4I UI IJl 10 II 10 41 IIJI V t C tjl 7 11 8 10 l ft 4 11 IJl U ll 1IJ7 11 10 1 11 1 10 IJl 4 4i I Ot t ll 7 011 10 I li l 4t Lmê W 1 14 47 7 10 I li I 4 IJO 41 11 10 11 41 l OI 1 40 8 11 8 49 LOU 1 11 t ll T li I li 40 11 01 Uud T OS T ll t lt I II t ll 10 18 lO lt 11 11 Ut M IJl 4 114 J4 l 4T 7 07 T I4 t Ol t tl lOJT 11 11 is een soort vu kenniojfeTine dat de beambten van de National Steel Company te Newcastle reeds bevel liebben tekregenden arbeid te staken en daarmede onvorwijld znllen beginnen BINNENLAND In het distriet Lochem zijn olficieel candldaat gesteld voor de Tweede Kamer de heeren W P ö Helsdingen mr H F Hesselink Tan Snchtelen en J P Vemer R K en notaris te Oroenlo De liberale kiesvereeniging Araersloort stelde in de gisteren gebonden algemeene Torgaderiag mr W H de Beanlort ondminister van bnitenlandsche zaketi candidaat Toor de rerkieiing Toor de Tweede Kamer ter vervanging van jhr mr T van Asch van W jck minister van koloniën Het een woord tot opwekking om stenn en een overzicht van hetgeen de Nederlaodsche Opera in vorige jaren heelt gedaan opent de heer Van der Linden het programma Toor het a s seizoen Wij Dntleenen daarun het volgende Als raad van toezicht treden op de heeren J K ikysinga Robert Heidsieck en fierbrand Olie Directie en Begie C van der Linden directonr Karl Dibbem waarn directenr Jacq Coini regisseurs A Overgauw booldin pici6nt A J van Alkemade koorinspi oUnt j Barnch Co Berlgn cost leverefn ciér A C Soipmer I Poutsma en Frans Bakker décoratieschilders Administratie P Hommes administraUnr A Kampmeljer bibliothecaris en secreUris Orkest directenrs repetitenrs enz Desider U rcns Ie kapelmeester K Ph M6nch C Dopper C Dokknm solo repetitenrs J F Stoetz aolo en koor repetiteni S Benavente koorrepetitenr en dirig op het tooneel De heer Jos Tgssen heeft zich welwillend belast met de regeling en het toezicht op de oio lessen Heinrich Hollmann le concertmeester S Otto Ileij 2e concertmeester Solisten dames Charlotte Oronegg eerste dram zangeres Fannie Coini Francisca coloratnnr en jengdig dram zangeres A Tijssen Bremerkamp jengdig dram zangeres en Ie dagazon Irma Lozin Ie dram mezzo opr Wilma FUrtWjengdig dram sopraan n sonbrette Jnlia Linden jeugdige sopraan Christine van Westerhoven sopraan A Langerak 2e meizo sopraan M AdammoU co ryphée Joh Ëkeler en Cor v d Bnrg Ueine partijen d I OT Solisten heeren Désiré Panwels en Jos Tjjssen eerste tenoren Jac Canveren lyrische en tenor léger Jnles ScbUrmano lyrische en tenor léger Jacq Coini trial F J Reynen Se tenor J M Th Orelio Ie helden baryton Lonis de Backer Ie baryton A van den Hoeck baryton S Poons bary ton OperaComiqne i B v Helvoirt Pel baryton en baryton bas C M Schmidt lyrische baryton A Hille Se baryton bas F H van Doinen Ie bas Theo van der Tliet 2e bas P Koster 2e bas L Kaarman 2e bas A J v Alkemade S Kapper A Hoerings F Tottrd en H Benling kleine partijen Ballet en figuratie Hartha Lonise Benscher balletmeesteres en solo danseres De directie stelt zich voor naast de reeds opgevoerde opera s nieuwe in studie te nemen Het boekje dat we gaame ter lezing aanbevalen ia bil de directie te verkrijgen Het Museum voor liand en Volkenkunde n b t Maritiem Museum Prins Etendrik aan de Willemskade te Rotterdam s n bljjkens de nieuwe verordening thans lederen dag behalve des Maandags geopend van 10 tot 1 nor de toegangsprijs bedraagt vjjl cents en voor schoolkinderen onder geleide van hunne onderwijzers één cent per persoon Kinderen beneden 16 jaar worden zonder geleide niet toegelaten Door de firma Thomas Bonaldson t Co gevestigd te Londen Antwerpen Oent Rotterdam en Amsterdam is eene brochure in bet licht gegeven waarin belangrijke bijzonderheden betri Kende bovengenoemde havens en over Zaandam worden behandeld Vele fraaie platen en kaarten geven af beeldingen van de voornaamste handelsinrichtingen en dokken Voor belanghebbenden b handel en scheepvaart bevat de keurig uitgevoerde brochure veel wetenswaardigs Naar wiJ vernemen is een nieuwe uitgave van den Liederenbundel voor Janmaat en Soldaat in bewerking Van dit boekje werden reeds 80 000 exemplaren verkoch De verzamelaar luitenant Clockener Broosson te Breda zal het boekje verdeelen in Vaderlandsche liederen Qeschiedzangen Matrozenliederen en Soldatenliederen In t geheel zullen ongeveer 120 liederen worden opgenomen Door de Kamer van Arbeid voor de Bouwbedrijven te Nijmegen is aan de verschillende vakvereenigingen en verdere werkliedenvereenigingen aldaar een schreven gericht waarin naar aanleiding van de thans heerschende werkloosheid in overweging wordt gegeven den arbeidsduur te beperken waardoor aan meer handen werk zal worden verschaft Zjj heeft daarom gemeend de vakvereenigingen te moeten verzoeken haar in te lichten hoe zij over deze zaak denken Zij stelt voor den werktijd te bepalen des zomers op een maximum van 66 das winters op een maximum van 58 uren per week en daarbg tevens den schafttijd vast te regelen Verder is de Kamer van gevoelen datZondagsarbeid geheel dient te worden geweerd Zondag en Maandag a s worden op de Rijksscbietbanen achter Het Vosje de wedstrijden gehouden ter gelegenheid van het 60 jarige bestaan van de Kon Weerbaarheidsvereeniging Claudias Civilis 10 14 Als antwoord op een nitnoodiging van het Bestnur heelt Prins Hendrik kennis gegeven dat hij Maandag daaraan hoopt gevolg te geven De Prins Qemaal zal vermoedelijk om 10 uur aankomen Gemengde Berichten Uit s OraTenbaga schrp men Aan het politiebureau op de Groennurkt is giaternaeht een bewoner van het Bozenholje aan den Zuid Buitensingel komen mededaelen dat er in het hotje een aan lag die door twee personen vaa een handkar daar was neergeworpen B j de komst der politie vond zg dan bewusten man dood liggen en trol zQ tevens aan de bedoelde twee personen met h bandwagon Dezen verklaarden dat meenden dat de thans overledene J de W wonende Hoelkade door dronkenschap in de Nieuwe Molstraat op den grond was gevallen Zjj hadden hem daarom naar het hofje vervoerd om hem in een leeg huis te brengen In het commissariaat op de Groenmarkt bleek later dat de doode een steekwood in de borst had welke hem volgens latere verklaringen van de genoemde twee personen zou zijn toegebracht in de Nieuwe Molstraat door een man met wien hjj twist had gebad Als verdachte is omstreeks half vjjl in den morgen naar bet commissariaat gebracht een schoenmaker wonende in de Nieuwe Molstraat Deze ontkent echter de wond te hebben toegebracht De justitie is met de zaak in kennis gesteld 6 $ nader onderzoek bleek de N C nog het volgende omtrent de misdaad in de Nieuwe Molstraat te s Qravenhage gepleegd De verslagene een 21 jarig meubelmaker van flinke rozige getalte was eergisteravond uitgeweest en had verschillende herbergen bezocht In bet koffiehuis hoek Nieuwe Molstraat en Paviljoensgracht ontmoette h den vermoedelgken dader Deze staat in de buurt zijner woning naar we vernemen niet ongunstig bekend Gezameniyk gebruikte men vervolgens tegen twaalf uur nog een glas bier voor het koffiehuis van den heer Zoons in de Nieuwe Molstraat daar deze die op het punt stond te sluiten en bezig was zijn kas op te maken de lieden niet wilde binnenlaten Onmiddellijk daarop en bijna voor de deur van dit koffiehuis moet toen na een korte woordenwisseling over werkzaamheden het feit hebben plaats gevonden Naar een der lieden die zich in het gezelschap bevond ons mededeelde zag men J de W vallen doch schreef men het feit toe aan dronkenschap In de Looierstraat zag men een bandwagon staan en nam deze mede om hem te vervoeren Naar deze zegsman beweert wilde men hem naar een kennis brengen daar ze wisten dat de vador hem na 12 uur niet meer binnenliet Ze zouden toen van plan zijn veranderd en hadden hem in het leege huis neergelegd om hem daar zjjn roes te doen uitslapen Circa kwart voor één moet de misdaad hebben plaats gevonden De dader vader van een groot aantal kinderen had dien avond nogal gebruik gemaakt van sterken drank Hij is Delitenaar van geboorte en werd als huzaar in Den Haag in garnizoen liggend ontslagen wegens wangedrag Op de plaats der misdaad waren giiterau nog bloedsporen zichtbaar I U 10 10 11 01 10 4 a 4l 10 14 n it li ll Il t De Belgische veesmokkelaars zijn door het treurig ongeval Zaterdag één hunner over komen niet afgesehr t e Mten hnr gevaarljjk bedrjjl voort Dinsdagmorgen trokken weer H amokkelaars van de Nederlandscha geweente Koewacht over de grenzen om eea viertal schoont melkkoeien IrandDlea in Belgii te voeren £ en hall uur van de grens ontnoette di troep een viertal ambtenaren die bun totriepen de koeien los te laten Toen hieraaa niet Werd voldaan ontstond eeg gevecht aarbü de ambteoaren van hlntta revolvers ebruik maakten De smokkelaars koien nu hazenpad de koeien met zich meevoe et parket ♦ an Dendermonde is te Eiaerde geweest om een onderzoek in te stellen omtrent het doodschieten van den veesmokkelaar J N De beambten beweren dat de smokkelaars zich hevig verwoerd hebben é dat zg toen pas van hanne vuurwapenen gebruik gemaakt hebben Het hoold van den verslagene is door drie geneesheeren onderzocht om te zien op welke wijze de kogel is binnengedrongen Onder veel toeloop van volk is het Ijjk Dinsdag te Moerbeke ter aarde besteld Dat het onbevoegd uitoefenen der geneeskunde geen sleuht beroep is bewijst het feit dat de bekende uroscoop Pieter van Bijsterveld te Rotterdam in de plaatselijke directe belasting naar het inkomen is aanslagen in de 23ste klasse a jnde een inkomen van 1 7500 tot beneden 18300 waarvan betaald moet worden 1232 50 In verband met het bericht dat te Arnhem brutale oplichterijen hebben plaats gehad waarb de hotelhouder van de Zon en vele winkeliers schade hebben geleden deelt de Wag Ct mede dat Zaterdag en Zondag j l aan het Oranje Hotel te Wageningen vertoelde dezellde persoon die onder den naam van baron v LJnden van s Gravenhage zich in het logè register inschreel Hjj wendde voor dat zjjn huisbediende met de kolfers aan de Pruisische grenzen nog waren dat hü momeutlijk zonder Hollandsch geld maar wel in t bezit was van bnitenlandsch papierengeld dat htj wel zon willen wisselen indien het geen Zondag was De hotelhouder wien h § vroeg f 100 te willen leenen in alwachting van de komst der koffers bood hem aan het papier te wisselen maar toen bleek hij dat niet te bezitten De argwaan was opgewekt en de hotelhouder eischte op grond dat de vreemdeling zonder bagage reisde directe betaling van het versehnldigde logies en de consumptie Hieraan voldeed hy door als onderpand een gouden broche met diamanten aan t bieden dat werd geaccepteerd daarna vertrok hij in de richting van Rhenen De hotelhouder gaf van dit zonderling geval aangifte bjj den brigade commandant der marechaussee die onmiddellijk een onderzoek instelde en voorzien met de bewuste broche tot de ontdekking kwam dat de persoon in het Oranje Hotel vertoefd hebbende en die te Arnhem oplichting pleegde een en dezelfde was Nu worden alom pogingen in t werk gesteld om hem in handen te krjjgen Hy is genaamd G A F Raland ontslagen zeeofficier Bij een verder ingesteld onderzoek op de kamer waar hy verbiyf hield vond men nog een brief geadresseerd aan den commandant dkr mariie instellingon te Willemaoord en een doos net icherpc patronen waarvan eniga niet aanwezig zgn Onder de opgelichte voorwerpen te Amhem behoort ook een revolver terwgl de heer M goudsmid aldaar 8 broehes mist een van f 148 de andere van 1 115 waarde beide aan dien persoon algegeven De broche elke de hoUlhonier in ondtrpand kreeg was die van 1 118 Aan een schrgven van pater Jos van Kerkhoven die op de plaatsen zelve inlichtingen heelt ingewonnen ontleent de Gelderlander omtrent den gruwzamen dood van onzen landgenoot Mgr Huner het volgende 0p zgn standplaats te Eultschen seo ts ing ti werd reeds bjj den aanval de band van Z D Hoogw met een kogel doorschoten Den 20n Juli heeft Mgr dia plaats verlaten en is den 22n te Toeo tscheng aangekomen Mgr zat op een groote kar geknield op hot ijzer eener lans on de punt van een sabel kwan van achter tegen zyn hals zoodat hg niet de minste beweging maken kon In dien staat is h de heele stad doorgevoerd beschimpt en vorwenscht door de menigte Dtenzelfden dag nog 22 Juli heeft men M gr naar het gerechtshof geleid waar hg vgf dagen bleef en zoo men zegt tamelgk goed behandeld werd Den 26n zgn de Boksers het gerechtshof binnengedrongen an bobben Z H daar uitgesleept Zg hebben Mgr bgna gansch uitgekleed hem een tOuw om den hals gedaan sleepten hem er mee langs alle kanten en rukten heel zyn baard uit Daarna hebben ïfl Z D Hoogw omwonden met watten die met olie waren doortrokken en hebben die in brand geleken Mgr heeft rechtstaande debarbaarsehe pijniging moeten doorstaan het vuur as aan de voatin aangelegd Toen het vuur idt was viel Mgr maar hg leefde nog en men boorde eenige zuchten uit zgn borst mtstggen Vervolgens hebben de Boksers an handen en voeten afgekapt en bet IKhaam naar de begraalplaats overgebracht ar hebben zy Mgr onthoold en gedul nde den ganschen dag het hoofd op de Ifint van een lans ten toon gesteld zooals l ien soms groote booswichten doet Met dit llllei was de helsche razerny der Boksers t0g niet verzadigd Zg fioesten den doode ÜDg onteeren Zy hebben het Hchaam van ion eerbiedwaardigen martelaar geopend aen Bokser van 8 jaren nam er het hart j t dat door een bedelaar werd opgegeten Twee heldenen hebbeu het verminkte Ifehaam van Z D Hoogw begraven Te Helder is eene afdeeling opgericht van 4en Volksbond ter bestryding van drankmisteaiki aanvaokelgk met 85 leden Gomez een der medeplichtige van Orsini in den aanslag op Keizer Napoleon III den llen Januari 1868 bedreven is te Napels aangekomen na 43 jaren in ballingschap te hebben geleefd op de Hes du Saint van welke het Dnivelseiland een zoo droevige vermaardheid heeft verkregen Na da ontplolfing van de bom werd öomoi in een restaurant gevangen genomen en noemde hy de namen der samenzweerders Orsini en Pieri werden den lOen Uaart 1858 geguillottineerd aan Rndio en Gomez werd aan den voet van het eehavot aangezegd dat voor hen de doodstral was veranderd in deportatie Rndio stierl kort daarop Gomez bood tot groote verbazing van alle eilandbewoners met goed gevolg weerstand aan het moordend klimaat van zyn verbanningsoord en is thans ih de bewoonde wereld weergekeerd Te Leitrim in Ierland zgn by een brand die kort na middernacht nithcak in hot huis van een koopman de bewoner zgn 3 kinderen en een klnddrjnlfrouw in de vlammen omgekomen Toen Dinsdagmorgen een dame te Leiden uit den trein komende van Pargs stapte en baar kaartje aan de controle wilde toegeven kwam zy tot de ontdekking dat dit met haar beurs gerold was In weerwil van de talryke waarschuwingen blgkt het reizend pubfiek nog niet doordrongen van de noodzakeiykheid aan beurs en portefeuille een Teillge plaats te geven De jarige nasporingen der Duitscile politie hebben aan het lioht gebracht dat een niet gunstig bekend staand journalist te Berlyn dr Hamburger de man is dié het tariefontwerp verkocht aan een Londenach finantieblad Er ia gebleken dat deze heer al jaren lang beambten dei ministerie omkocht hem gekeimo documenten ter bond te stellen Men acht het niet onmogelijk dat ae behandeling der zaak aan het licht zal brengen dat op deze wijze ook bolangryke militaire ItiUcen naar bet biiteidud veedwaaldtn Twee beambten hebben reeds bekend door Haaiiuger t zyn ongekeobt Men leest in De Echo Zooals men weet zjjn op het oogetablik de arbeiders der glasblazergen te Dresden in staking In een bericht daarover ontleent de Vorwitrts aan de S chsische Arbeiter Zeitung een mededeeling die indien zg juist mocht bigken te zyn een eigenaardig licht werpt op de opvatting welke de Nederlandsche consul ti Dretdon van zgn ambt heeft Het Sakusohe aitieiderstdad toch vertelt dat een Hollandsche glasblazer die het land moest verlaten zich om hulp wendde tot den Hollandschon consnl Deze liet den man eerst weten dat hg op dat oogeoblik niet te spreken was en dat hg later nog maar eens terng moest komen Toen de betrokken persoon zich daarop een paar dagen later weder bg den consul aanmeldde liet deze hem door zyn dienstmeisje zeggen dat de consul met den werkman Diets te doen wilde hebben Mogeiyk dat het voorval door den arbeider of het Saksische blad wat al te scheel il voorgesteld zoodat het zaak zal zgn nadere mededeelingen dienaangaande al te wasliten alvorens een oordeel te vellen Mocht t bericht echter geheel overeenkomstig de waarheid bigken dan weet de nieuwe Minister van Buitenlandscfae Zaken alvast wat hem te doen staat den Nederlandschen consul te Dresden namelgk eens duidelgk maken dat Nederlandsche arbeiders 66k Nederlanders zgn Consul van Nederland te Dresden is de heer W C van Ameyden van Dnym De Kaapsche correspondent van de Daily News meldt in zgn jongsten brief uit Kaapstad dat de sweeping operations schoonvegen van den Vrgstaat grootendeels worden verrieht door gekleurde bulptroepeUr aan Wie onder de Britsche vlag volle vrgheid wordt gegeven om hun dierlgk instinct te volgen Een correspondent van de Cape Times beschreef hun optreden als volgt Groote troepen paarden en vee werden binnengebracht en de talrgke schapen konden de kolonnes niet bghouden zoodit de kaffers bevel kregen ze af te maken hetgeen ze ddden door den dieren de keel af te snyden Dit werkje is een bron van vermaak voor een kaffer De lyken van duizenden dieren liggen open en bloot op het veld ten prooi van de gieren De kolonne neemt nu een welverdiende rost Men moet niet uit het oog verliezen toekent de brielschrgver van de Daily News daarbg aan dat het bovenstaande niet is het verhaal van een inval door een bende Hunnen maar het verslag van een militaire operatie op Britsch gebied Onder da Britsche vlag Dinsdagmorgen omstreeks 4 uur brak een lelie brand uit in de suikerwerkfabriek van den heer D Roozendaal aan de öedemptebaansloot te Alkmaar De brandweer trad spoedig en flink op zoodat het vuur spoedig bedwongen word Toch lydt de heer E veel schade daar zyne machines niet verzekerd zyn By een brand in het Belgische gehacht Grande Espinette nabg Brussel waarby twee buizen verwoest zyn zyn twee kinderen van 4 en 6 jaar in de vlammen omgekomen Een derde kind een meisje van li jaar werd met levensgevaar gered door een 16jarig buurmeisje dat door rook en vlammen snelde en de kleine greep Vader en moeder van de kindeeen waren afwezig voor arbeid tooi de brand uitbrak jr STADSNIEUWS GOUDA 8 Augustus 1901 Een koopman uit Gouda die Dinsdag in Rotterdam een kykje kwam nemen en daarby in een bierhuis in de Raamstraat verzeilde is in dat bierhuis nadat hy er eenigen tyd vertoefd had gewoonweg door een paar bezoekers bg de keel gegrepen op den grond geworpen uitgeschud beroofd van zyn portemonanie met ongeveer 1 3 en een spoorkaartje en daarna op straat gegooid biy dat hy er eigoniyk nog zoo goedkoop afkwam De daders liggen op het kerkhof Wel heeft de man er de politie in de Pauwensteeg mede in kennis gesteld maar daar hy vreemdeling is weet hg niet precies het buis aan te wgzen waar de roof is Oddkusibk a d Usel Gisternacht is alhier afgebrand een dubbelen loods met tori van de steenfabriek der firma van Holst De belendingen zgn gespaard Alles was verzekerd PosterUen eo Telegraphic Benoemd 1 Aug Tot brievengaarder te Haulerwyk P Hoifcei lë Aug Tot adsistent te Rozenda al L Snoeys thans briovongaatder te Helena tot brievengaarder te Hantum S van der Lgn Bevorderd 16 Ang Tot cobmies der postergen 1ste klasse da commies 2de klasse D van der Hoek tan spoorwegpostkantore No 2 te Rotterdam met verplaatsing naar het spoorwegpostkantoor No 3 te Zwolle tot commies der postergen 2de klasse da commiezen Bdo klasse C A Hanegraafl te Rozendaal en H W L Wellan te utrecht met verplaatsing naar het spoorwegpostkantoor No 2 te Rotterdam tot commies der posteryen 3de klasse da commiezen 4de klasse J Rambonnet te Amsterdam en F F F Vries te Haarlem Verplaatst 1 A g De klerken der poatergen en ielegraphie 2de klasse T Kuiper naar Amersfoort J P de Vries naar Vechel beiden van Amsterdam telegraatkantoor F van Esveld van het bgpost en telegraafkantodr öoudsche Singel naar het hoofdte egraafk atoor te Botterdvn tm mej L H Frjlda van het bgpost en telearaafkantoor Balistraat naar het hoofdtelegraafkantoor te s Gravenhage 16 Ang De commies der postergeu en telegraphic 4de klasse A C Hofman tydeljkte Eindhoven postkantoor naar Utrecht posttautiior 5 Werkzaam gesteld Aan het bgpost en telegraafkantoor Gondsche Singel te Rotterdam de op 1 Aug te Rotterdam telegraafkantooi geplaatste klerk der postergen en telegraphie 2e klasse E M Bernsen Eervol ontslagen onder dankbetuiging voor de vele en goede diensten door hem aanden lande bewezen 1 Nov De directeur van het postkantoor te Rotterdam A J M Ledeboer Eervol ontslagen op verzoek 26 Juli De telephoniste mej M Abrahams wis met langdurig verlof 16 Ang De commies der telegraphie 1ste klasse H EIbrink te te Arnhem 16 Aug De adsistent J J de Roos te Helder 1 Oct De adsistent D Snell te Rotterdam ae Staats lotetij 2e Klasse Trekking van Donderdag 8 Aug No 9341 f 400 I 10372 f IOC Prgzen van f 30 146 2908 5146 6688 11519 14390 17325 i 3028 6456 7329 11675 14637 17479 366 3639 6634 32 11730 54 17607 83 36 K 5713 78 11834 15463 17852 615 8S 17 8319 12568 15608 63 1136 4007 61 8709 12653 16897 18045 1276 79 80 9121 56 16928 181 56 1819 4188 6863 9383 13093 16106 95 2300 4423 6180 10081 13215 63 18922 2482 87 6225 10447 13512 16382 19083 2624 4618 6309 49 36 16864 19351 2623 4739 429 81 13624 77 19428 2748 6012 6502 10669 13920 17000 20155 64 17 6646 11267 14159 17113 20479 2e Klasse 3e Lyst staat 2363 m z 23621 13363 m z 13383 en 14146 ontbreekt M ARKTBKRICHT EN Qouda 8 Augustus 1901 Granen dauw onveranderd met uitzondering van Bonte AmeriluianBcbe Mais die tot hoogeren prijs goed gevraagd werd Nieuw Koolzaad werd tot onderstaanden prijs verhandeld Tarive Zeeuwsche 7 50 k 7 90 Min dere dito 7 a 7jo Afwijkende 5 75 i 6 25 Polder 6 i ƒ 6 60 Rogge Zeeuwiche 5 s k 5 75 Polder i Buftenlandsche per 70 kUo ƒ 4 80 4 4 70 Geret Winter ƒ Zoniet k Chevallier ƒ 5 $ k 5 75 Haver per heet 3 25 il 3 6o per 100 Kilo 7 40 i f 7 80 Bennppxaad uilandache 10 10 50 BuitenHutdaehe 7 i 7 50 Kanariezaad 1 7 i S Koolzaad 9 40 4 9 75 Erwten Kookerwten ƒ y 4 Niet koekende ƒ a Bnitenlandsche voererwten per 80 Kilo 6 30 a 6 35 Boonen Bruineboonen 4 Witte buonen 4 Paardeboonen ƒ 4 Duiveboonen f Maïs per loo Kilo Bonte Amerikaansche ƒ 6 50 i 6 75 Foxaman k ƒ Cinquantine 7 7 5 Vkemarki Melk ee goede aanvoer handel en prijzen stug Vette varfcels oede aanvoer handel vrijwel ao 4 23 ct per half KG Biggen voor Engeland red aailvodt handel matig 18 a 19 ct per half K G Magere Biggen goede aanvoer handel stug ƒ l 00 t 1 40 per week Vette Schapen weinig aanvoe handel traag 18 i 23 Zuiglammeren red aanvoer handel vrijwel a ƒ Nuchtere Kalveren redel aanvoer handel vlug 7 4 9 Graskalveren red aanvoer handel triag J tS i 25 Fokkalveren 8 4 14 Kaa aangevoerd 131 partijen handel vlug 16 kwal ƒ 24 i ƒ 25 5e 2de kwal 20 k 23 Zwaardere 28 Boter weinig aanvoer handel matig Goebotcr 1 25 i r jj Weiboter 1 05 i r tj Zeer interessante artikelen in het Journal lUr Zahnheilknnde behandelen de vraag welke eischen men aan een goed mondwater geschikt voor dagelgksch gebruik stellen mag De scbryver komt daarin tot de conclusie dat een mondwater afgezien van verdere onberispelgkheid te beter is naar mate het langer in staat fs in den mond rotting te voorkomen Het ware doel van een antiseptisch mondwater voor dageiyksch gebruik is de zoo mogelgk aanhoudende verhindering van het zich vormen van alle rottingü en gistings processen in den mond die eerste oorzaken van onwelriekenden adem en landziekten De meest aanhoudende inwerking hiertegen bleek na onderzoek met Odol verkregen te worden waarvan de vethoudende antiseptische hestanddeelen zich overal in den mond vasthechten Belangrijke prijsverminderiug VAN Aa VAN os Az Md Tailleur Kleiweg E 78 GOUDA TetephooH Vo If Aiiisterdain Vrkn 801 l Il l 811 tlV I4V OU 17V TV lieiirs van Slotkn 80 7 Aua trinui Aiin Crt Ned W S i dito di 0 dllc 8 dl dilo dito 8 Hom übl Oouill 1811 114 Etalii laBobrijviiiJt 1881 81 i 81 OoaTlva Obl m papier 186S I dito in idvgrlllt I PozTUflAI Olil net coupon 8 dito tiokal 8 BnBl uin OW BInneiil 1814 4 dito Siwou 1880 4 dito Ui Botht 11814 dito bg Hop 1881 10 4 dito ia goud leen 1883 8 dito dito dito 1884 I 8 7 81 80 10 8l 4 878 418 dFAllii Perpol nhuld U 4 TciKlH Oepr Gonv leen 1810 4 0 leening serie D flecleeuln saneC Zoiu An Bp v oblg 1811 i Uliloo Ub itSob 1810 I Vikmuiu Obl om ip 1881 4 AviTluaH Obligatltn 1811 8 Bbniauii Stiia lieu 18U4 8 114 IIV loiv I0 NlD N Afr Hiildeli aaod ArendAb Tsb Mu Gertifloataa DeliMaalschsppij dito Am Hypotbeekb pandbr 41 Ottll MIJ der Vorstenl aand s Qr HjrpotbHekb pandbr 4l NederlaBds4 ha baui aand Ned Handalmaatsnb dito N W k Fac Hyp b pandbr 8 Bott Hjrpollietilib pandtir 4 i Uti Hvpotheekb dito 4V OoMlNB Oi t HoDK binli aaiifl Bdil Hypotheekbank pandb 1 S l 108 lil I18 AuaiKA Kqul ky polii pandb 4 Haiw L G Pr Lien eert 8 N Heil U 8pa r w Mij aaad Hij tot Bxpl V Bt Spw aand KmL Ind Spoorweg m aaad Ned Zuid Afr 8pm aand 8 ilito dito dito 1811 duo 41 1 iMUiSpoorvl 1887 8IA 8ol l 8 8 Zllld liat BpwmiJ A iI tibl l II PoL X Wariohaa Weenen aand 104 lod l Bmi Or Hm apw HÜ l obl 4 Balliseke ito aaid Faaiowa dito aand i Iwang tlombt dito aand R Knrtk Oh Azow Sp kap obl dito dito obllK AHiaiIA üxni Pae Sp Mij obl iCbickNortb Wp 0 v i n l Ill u dlloditoWin Mlea Kansas v 4pCt pret aand N ïork Outalio k West aaod 38 37 Poon dto Ohio oblig 8 Oregon Calif Ie byn in gond IO41 8t Paul Hlnn k Manil obl Un Pao Hoof lyn obl 8 dito dito Liuc Col Ie hyp O i Oailana Uan South Obert v asnd 89 Vm C Ballw fc Na U h d e O 84 Aoisterd Omnibus Mjj aand 1 til Botterd TramweK Haala iiand Nio Stad Amsturdam sand I 101 SUd Boltordan aand 8 10 BlLOiE Stad Antwerpen 1887 1 lOtl S ad Brussel 1888 40SV Hom Tlieiss Bofiullr Oeaelaeh 4 lll u O mTSxa Stutsicenig 1880 i 117 K K Oosi B Cr 18808 108 Srax bud Madrid I lilt 4l Nni Tn Bas Arb Spoel eert