Goudsche Courant, vrijdag 9 augustus 1901

Zaterdag 10 Augustus 1901 40ste Jaargang Nó 85T6 m wm mRAivT JSieuwS en Advertentieblad l oor Gouda en Omstreken Telefoon Slo ADVERTEISTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Gwote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 urn des midd Iele ooa o St Dfe Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met nitwïndeiing van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 2 5 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VT IF CENTEN BuitenlaDdsch OVferzlcht 1 Keizerin Friedrich is tot het laatste 1 toe in liaar hart Engelsche gebleven en I dit verklaart dan ook wel de ware bedevaart 1 door haar vroegere landgenooten naar Cron1 berg ondernomen om het atoffelijk overschot I der vorstin nog eens te zien H M had echter bg testament vastgesteld dat zalks slechts 1 den leden van de koninklijke familie zon verI gnnd agn en de talryke Kngelschen zallen 1 alzoo hun verlangen niet verwezenl kt zien I Öelnkkiger znllen misschien in dat opzicht u nkele Engelsche hoogwaardigheidsbekleeders 1 zün die han regeering bfj de aanstaande I plechtigheden komen vertegenwoordigen I Mag men den Petit Blen gelooven dan zou I men in Engeland het grenzeloos tactlooze plan I hebben voor deze zending uit te kiezen lord 1 Lonsdale Brodrick en earl Roberts I van de nog voorhanden Mantels Costumes en JTAPONfilTOFPEN tegen veel verminderde prezen D SAM80M VERSCHEIDENHEID AmerikaanBche eieren Het volgende Wrikbaar waarachtig verhaal komt uit Chicago Tijdens de groote hitte werd van daar een kist met dertig dozijn als versch gewaarborgde eieren verzonden Bij aankomst bleek de kist 269 eieren en 91 pas nitgekropen knikens te bevatten Het onuitroeibare bggelool Een oude vrouw wonende in het Hongaarsche dorp Kevilo die in de moening der bevolking het booze oog had en het vee behekste is door twee boeren vermoord die daarop haar hut io brand staken De beide boeren hebben zich rustig lat n gevangennemen Wü hebben een heks verbrand zeggen z en dus een goed werk verricht Waarschijnlijk door het in brand geraken vau een vat gasoline heeft te Philadelphia een hevige ontplofSng plaats gehad waardoor vjjt hulzen geheel vernield werden 10 Personen zijn gedood en 40 gewond Tal van huizen zijn beschadigd De toestand der meeste gewonden is hopeloos De vrachtrijder E V te Broek Fr had bij t zwaaien van zijn kar bespannen met trie honden het ongeluk dat de kar waarOp zijne vrouw ook zat kantelde met het gevolg dat de vrouw voorover opdestraatsteenen tuimelde Ze werd in bewusteloozen toestand opgenomen en op order van een geneesheer die spoedig tegenwoordig was naar de wachtkamer van t gemeentehuis vervoerd In de vorige week werden bij eeno behoeltige weduwe te Wjjckel hond schaap en varken gelijktijdig ongesteld zelfs z66 dat de hond dood ging By onderzoek bleek dat al de dieren gegeten hadden van voedsel vermengd met een verfstof Men denkt aan boos opzet Santos Dumont de Braziliaansche lucht ichipperj zon eergistermorgen vroeg nog eens een poging doen om met zijn bestnnrbaren ballon den prijs der Aèro Club te winnen Toen hii zon opstijgen vielen er eenige regendroppels en flsks borg de Inchtvaarder ziJn schip weer op tot gunstiger gelegenheid Inmiddels heeft een andere luchtschipper zich laten inschrijven voor den prns der Aëro Clob Het is een professor uitViteuce die binnenkort met een ballon van B3 meter met een motor van 3 paardekracht te Parijs komt Burgerlijke Stand GEBOREN 3 Aug Helena ouders B C Stolwijk en H van der Horst Levina ouders L van der Wal ea A Mulder Joannes Wilhelmns Dominicus ouders J C Verwej on A M P Tholens Jacoba ouders P Baks en 1 Holthuysen Gerrit ouders 3 C Sibbee en 3 F de Jong i Hendrica Theodora ouders A Hofman es H T de Vos Aart Antonius ouders C Zwanenburg en J E van Klaveren 5 Margaretha Johanna Elizabeth ouders A L Gestel en E van Leeuwen Karel Frederik ouders K F Hammer en A Kooi 6 Hendrika Harmina ouders H K Brouwer en H P Alvonaar 1 Teuntje Pieternella onders A C Hogendoom en C L Ooms 8 Antonius onders C Houdijk en L de Veen Hendrika Foulina Berendina ouders A Hazenbroek en A Blauw OVERLEDEN 2 Aug K Tuinenburg 3 j 11 m 3 H G van der Klis 7 j 11 m D H Hortensius 2 m 4 H Snel 18 m 5 M Breedjk huisvr van B Schenkel 77 j 5 F Slnijter 60 j 6 M E Stoelendrajer wed A Bomeijn 88 j J C Tuinenburg 2 j 11 m 6 J van der Laan 14 m 6 P Kranendonk 4 m 7 A Eindhoven 4 m GEHUWD 7 Aug C J van do Putte en J G van der Laar T A van Eijk en 6 Hunik C van Bochove en H Teepe P de Vries en M J de Morrée B M de Moor en L van der Kleijn BseuwUk GEBOREN AUda Engelina ouders B J van Dijk en A Verbree Hendrikus onders A Schoonderwoerd en H M Burger GEEtUWD A de Jong en A van Harskamp AÜVERTENTIEIV TE KOOP ol TE HUÜB Twee Heerenhuizen 1 aan de Oost en Westhaven beiden van Gas en Waterleiding voorzien Te be vragen biJ IZAAK CATS p apier Lange Tiendeweg D 29 Gouda Gebroeders STEEUSMA Bloemisten Turfsingel TELEPH No 114 Bieden aan om thans te planten prachtige Variteiten van CACTUS DAHLIA S welke den geheelen Zomer met prachtig gevormde Bloemen prfken en doorbloeien tot de vorst intreedt VERDER HET BEKENDE IW8ECTEN CIDER dat door bijvoeging van 40 deelen Water alle insecten doodt en voor planten bloemen un vruchten onschadelijk is U Liter f O ü Uier f 0 80 i Uier f 150 FBAUSCEB ST00M7ERVEBIJ tv ckeiiiische WassclierlJ Tm H OPPENHEIMËIl 10 KruUltadé Rottertlam OebnveCMtit dnor Z M den Koniiif der Belgen HoofdüepAl voor GOUDA de Beer H G TKIJSUUBG Korte Tiendeweg D 7 Specialiteit voor het atoomen en verven tan alle Hoerenen Dameagarderoben alaool alle Kindergoederen Speciale inrichting Toor het at t la Oan plucWmantela veeren bont enz Oordüaen talelkleeden eni worden uaar da nienwste en laatste methode evartd i Ji TUury i Wo dubtlMa M HHM i gebeele wereld bekend on I H geroemd Onovertroffen middel teg en MU m alle yorst Loar LeVer1 I Maftrxl kt B ene Inwendig I WM Wzoowel als ook uitwendig in bijna I H I uU ziektegevallen met goed gevolg I J I liaan te wenden l rUK per ftacon U u t 1 per post f lift TUmj i WondifiaU bezit eenalint ongekende geneeEikraoht en beiliame werking Maakt meestal elke pijnlijke en gevaarvolle operatie gebeel overbodig Mei deze ebK werd een Ujur oad Voor ongeneesU k Vehonden beenrecwel en onlangs een bijaa ÜS jftar kankeriyden irenezen Brenut gensKing en Terraoliting dor pynen bij wonden ootatekingen ens van allerlei aard FrUs per pot f 1 50 per post 1 1 6a Centraal Depot voor Nederland Apotheker HGNRI S4NDERM Rokin S AuBterdan Wstr gMO deptt il beiUlle meii direct un diu SchotHnaMttielu dfi A THIRRRY in Pregnda bel UohiUeh Oatèr eiok Oei icTB prMpectiu te ontbieden b het Ceutrul OcpOt Snitr Rokin 8 Anuterdim Echt Zeeiiwsch Tarwebrood t etnt de K O bii A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 PaiM Exptllcr DN i jaaiw i illtmi l al tui mi aaiMd laona ak rtiaWllaalt im JTia aaaiiwi tan Bknua Dtt W lad BtaataifOtlukaa Ta AMtoriaat wTdolk CUbaa va t H yi U t l tln wi 60UDSCHE MELK INRICHTING gevestigd TURFSINGEL Van af O AL CUSTDS uoleeren wIJ i i nadere aankondiging voor gepasteuriseerde Roóiiiboter 1 40 per Kilo Keiikeiiboter belegen Roomboter ƒ 1 30 per Kilo Hollaiidsche Cementsteeiifabriek D VELDHUIS HEEFT EN HOUDT 8ÏEEDS IN VOORRAAD Ei en Cirkelvormige Buizen waterdiclite Putten ALLE SOORTEN TEGELS KOEDRINKCOTENENZ FBAAGT PBJJSOPOAVB Gebri Stoll werck s Chocolade en Cacao DoMmfttifce door de nieuwote uitrindingea op mw hiaul gebiod rerMerde flilMrleatle I lütdhatend gttbruik van n en fijnstetérfindatoSen randocret iet verbruiker van Stollworck s Chocolade ec Cacao een aanbaveaenswaiirdig fabrikaat D UTrkearig beantwoordonda a i vien InhouA d reap BükiitMn Dl iniu beiuuild 87 Brevet tls HofleTeriincler 44 Ëcro l lplom 8 gouden enz Medalllri een bewya aa uitmu iténd n Nous Toua d oamoua utfe H 4 il 4l r yrAmlèr clmm an ooiuddarftUaai a TOtr xoellenca fabrication 4 Ohooolat boabon vui to tti ttfUwtrok l fabrikaat ia Terkrtjgbaar bij H H Cun eora Banketbakkaia ni s HtéaMlnttageawoordiger toot KederUul Jvliu Mnttenlodt JUpeterduB Mr ir tn t 0 Het groote aantal zenuwkwalen VU Eflnu rhoofdpijD f tot de Toerafcft nd keiUehenan vu popltsla han b ro rt t e trotMerei noK iteeda alle middelen door da raedkuhe weteoictwp HnnvonC lont dan nlanven tUd ko t da eer toe dateij door het f ebrnik maken rut dan eeiToadlciten wef nkaieUJk laufi de linld aona phyalolofiaolie outüakklnr fodAan beeft die n bondarcla protfBemlDSen thana over de cobaele wereld rofbreldlB ao terwijl tlf Ib wetenaobappellike kringen i boonte baUncsUWw kt Uvoma eaut veldaad blijkt t tgu voof da aan laanwkwalan lijdande neoaohbail Daie reneeawljH la altcovonden lgor aeu gt wMen urAaier vu Ooxondliall Dr Btman Welumu U VUahófen n berBat op da on dervlndia oi f eiliuu IA oese N Jarice praktijk Ilwvr waiuirkjMr T n h t b 4 nmiMtl per ilna m rilcn aliiNriaa raclilkt tairon 4 r 4 liaild nMM4elllJk n hat nemiwlEf MiPl lurdi i iilofiti Mat dece pBaaawtlxa warden werkailjk aohlttaraade raoKlUtwi TCAragéa en U mMfeM looveel opKang dat van e n dqor den Itvtodar naelmran warUa OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE kart Meerk MlR ta H a af ti nnen kertan tlfd n edi de e drvk vencbanen In I lt boekje beyat niet aHaai Tor bat Kraata pnV liek vimtBaubarr vrrkUrinr n OBüent bot w kpu dor nittnwere tHerapto en da daannada t n til iinlio iige KevHlIfin vnrkrcgeu uitweiking utaar ook vtndt men da rin wetonaehappelijka varhitiidHli i n nit le Hifillsche blnflrNdieaaadeie iccn eitwl 2e gewild ziju aoomede anohrlft Tal tul VMii ee ul achrifteu vau booggaillaatate gan e ikiiudie n oiid r welke P Héeiéri awd ér profattar 1 l DD ykl nJsk t Piir t raa ttonSeniailt 10 Stemgrei er mecf ir riikllietrped gaiiateliaar aee btt kraak lieiiBin uiticlit t Charsnlon la ltlt ratk Ib Co m te BUtnn reiimann mt ir arroni arte taHliUii éB Dr P Fnrgdler geneetb er l eelaur va hat hoipltael t Agdn Qthdairath Df Ssherlni Utteal aotaared lad Emt ODrtti mt ir featetbaar irrtefevr aar aalvaae therapeallMlia Inriebtlag voer laauwlllden ta Pari raa SI hanori 334 Conaul van Aiihaebaob med dr la CorfH Dr uMaeb arraad aria da llrkalli Dkér Mltwxit Ijchl mod dr la WHnaa Dr C Bongaval la La Farrlirt Eur lid aa daa Caatall Caatral d hygtead Il da taati la Frankri k en vele niideren Aitn allPii wier K nnwKf t l MPor nf aMiMd r iikn Imhi Is f mm t t nfk mtA B iiuwn lttlxlirld IIJ l ii waarvau de kanttekenen itjo enranHdha beafdplja mi ralaedaheU haaf dpil kloadaadrani groelaBrtkkeloaarheid MlaagdNa d ilaReloatliald liohamil ka aaraat en aaliahaaalijka teaitand verder alle zi4 ken dio daor beroerU gettoffan veidan aanog lijden aan da gavolcen daarrftl o oalH verlammiMBaa aavarMagaa laf aprakaa rwaraloagval aalall k illkkaa allirhttd dar gewiiontea atat veertdarende vWn plaitieHtiia iwakto variwnkklag vaa hMiiMiS b h kU 1 reeda oodar geilaeaknwdlga behandeling j aweeat sün maar door da bekaivda mUdaleB kla Mtthoudlugaan aa kondwatarknor vaa kriaSedag la aa het ilapaa vaa haadaa aa vaataa tu ai dan dri ektacorfla nn MaBwlUdara ala ook aao i a Mtia aa lljdaade aaa bUaktMtl aa kraaMataaabald ÖE u gasendoialfk aaa Jaaga aaa dtt e l rial bat Mtfd arkta gaaatalljka raaoMe wlUaa VMtkoma wordt rtannd a MniUin ilcta Het boToa Temalde werkje mb U abkaflta hetwelk puamfTiiMlalgd eïftuM vat HikdaB wordt oor i a JKBA C Heillfaweg 41 ▼ M HAITTBH kOL P iMthakdr Kut BdoflitMC 1 wmaai MVBMx m rwiB iu a unaegTMOt DU ae X Op da toagatê livglenBlaoh madlolnaLa teotoonatalling la de r Wetoai Hh tMt da Madlaob JuiJ aaAt d ailver MsABflle hokMwad IRT POIBTOn OndagTMbt bIJ da eawdbrug t m viïiEi EixrTZBnsr Ooedkoopite en loUedit adrei TOor Vervoer van Inboedel aowal binnen ala bniten de aUd mat gMloten wagana A GRA VESTEIJN Lang Tiendeweg 39 AUe irordf t gm TrcfUêporUttlutd erMfem ABYMTENTIÜÏf in aUe Couranteii worden aangenomen door het Adverlentle Bureaa vaa A BKINKMAW A ZOOM Oondï Druk van A BBINKMAN Zi Naar verlaidt zal het afsterven van keizerin Friedrieh van groote beteekenis zp voor de steeds beter wordende Fransch Duitscbe betrekkingen Prins Heinrich broeder des Daitschen keizers is op het oogenblik belast met het opperbevel van het Dnitsche eskader dat nog enkele dagen geleden op de reede ïan Jadix geankerd lag Hü zal waarschijnlijk op nitnoodiging der Fransche regeering dooi Fninkrgk reizen tmeinde nog tgdig voor den lykdienst en de bijzetting van de vorstelijke doode te Cronberg en te Postdam te kunnen aankomen In de tt genwoordige omstandigheden beteekent het oversteken van het Fransche grondgebied door dezen broeder des keizers reeds zeer veel vijf jaren geleden zon het nog onmogelök zjn geweest V Nn weten wiJ heti De Times heelt bet uitgevonden de Times heeft gesproken I Wilt ge weten waarom de Boeren den oorlog zoo hardnekkig volhouden f Luistert naar de Times Veel is er gesproken over de oorzaken van de hardnekkigheid van het verzet der Boeren Maar wat zeker een der hoofdoorzaken is is te veel over het hoofd gezien Dit is dat alles waaraan de Boer in het leven waarde hecht afhangt van de feitelijke slavernij van de inboorlingen en dat hiJ weet dat deze slavernij zal eindigen met de vestiging v n de Engelsche opperheerschappij Diirin zit het dus dat de Boeren hun onafhanklBkheid niet willen verliezen dat kan de red n niet zijn van hun koppigheid zij vechten om de Kaffers als slaven te kunnen houden FEVilLETOX Eindelijk Saamgebracht 99 1 0 lief eenig wezen mompelde hïj nu slechts met gedempte stem maar hield zich overigens in f Ja wat tal ik u dan geven i Een briefcouvert ne n hij schoof den brieftaach weer terug Ringen droeg hij niet aan lijn mooie gespierde hand die hij du wegens dit gebrek spijtig bekeek Maar daar hij maakte den eenvoudtgen gouden knoop Tan zijn manchette los en reikte hem haar Ja dat is goed Wacht daarvoor haal ik er u een van die van vader Ze kregen het beiden wanii toen ze hem nu te hulp kwam en bij haar poging om den wit hoornen knoop in het knoopsgat Kt hard gesteven manchette te schuiven zooals bekend een der moeilijkste verrichtingen voor een mensch met haar vingers herhaaldelijk roet zijn naakten arm in aanraking kwam En M ïag hem heet en toch smeekend aan toen hij tich nu gereed maakte omstandig alscheid van haar te nemen Ja ja ik ga al maar eerst kuste hij haar en zoo dat ze beefde Dezen knoop hij keek teeder naar het waardeloote ding van geelgeworden witte stof laat ik in goud vatten En g hebt volkomeh gelijk wel I n ik meest moe als een hond wanneer in naar b l ga en slaap dadelijk in maar vannacht lil ik il Bïet xoo q oedig in slaap raken en dan Engeland zou dus den oorlog dadelgk kunnen doen eindigen door den Boeren hun slaven te laten X Dan is het dns eigenlijk een oorlog ten behoeve van de zwartjes dien Engeland voert Hoe nobel En dat zegt het nn pas nn eerst wil het de eer hebbeu van deze mooie rol die het zoo mooi heelt gespeeld Dubbel nobel Maar nn komt iets leelyks zal de slaver 5 van de Kallets onder Engelsch bestuut werkelp worden afgeschaft y Gistermorgen by het zien van het telegram over Chamberlain s rede over de vestiging van het civiel bestuur in de nieuwe kolonies hebben wg gemeesmuUd over dezen zin De regeering is voornemens een rechtvaardige en menschlievende behandeling van de Kaffers te verzekeren maar wij moeten met alle middelen in onze macht den Kaffers leeren vlijtig te zijn Dat laatste zinnetje De Kaffers moeten leeren viytig te zijn En als de Kaffer daar nn eens geen zin in hebben als zij nn eens luie schepsels willen blijven die zoodra zj een beetje geld bij elkaar hebben gewerkt heengaan zich een vrouw koopen en een armoedig leventje in een kraal verkiezen boven het werken in raynen waar blanke arbeiders in den regel ook geen zin in hebben Ja dan zullen de Engelschen ze moeten dwingen met alle middelen Ook met geeseling f vroog een dor laden toen de heer Chamberlaiu dit had gezegd en het antwoord was dat Chamberlain hoopte niet met lichaamsstraffen maar dit wordt aan do prudentie van den rechter overgelaten IntusBchen mag de Kaffer niet naar een andere myn gaan wanneer hg daar meer geld zal kunnen verdienen en niet ophouden met werken dan wordt hy beboet of in de gevangenis gezet Nog voegde Chamberlain er by dat hy overtuigd was dat het toezicht op de nakoming der contracten door do myneigenaars niet veel moeite zal geven het is het belang van de ondernemera de Kaffers goed te behandelen Aangaande de ministerieele cirsis in Italië wordt nog gemeld dat de portefeuille van Snanciën die voorloopig ad interim was waargenomen door den minister van de schatkist nu ten slotte aanvaard is door den heer Carcano Deze heeft zich echter over de door hem te volgen politieke gedragsiyn nog niet definitief uitgesproken en zich alle vryheid van handelen voorbehouden Het biyft een open vraag of het ministerie zich zal neerleggen by de financieele politiek van den nienwbenoemden minister of wel deze laatste zich zal voegen naar de plannen van de meerderheid van het kabinet Men dient wel is het werkelijk goed wanneer men wakker ligt zoo iets tastbaars in de nabijheid te hebben Nu was hij weg en Louise stond en zag rond zag er haar vertrekken ernstig en bijna ongeloovig op aan of het werkelijk nog dezelfde waren £ n dat alles stond reeds op haar te wachten voorheen toen re hier zoo onuitsprekelijk ellendig was geweest Ze begreep het nauwelijks acYu Den volgenden morgen werd Richard per draad naar Hannover geroepen waar juist een belangrijke machine van hem werd opgesteld Er had zich een moeilijkheid voorgedaan de onmiddellijke overkomst van den chet werd dringend begeerd en hij moest met den eerstvolgenden trein vertrekken Louise kreeg een telegraph sche boodschap en de daarin aangekondiffde brief bereikte haar den tweeden morgen Een zeer lieve brief Richard had hem s nachts geschreven en verhaalde hoe zij hij en zijn werkbazen en de koopers der machine uren lang in het zweet huns aanschijns daarmee waren doende geweest om een onbegrijpelijke Vleine onregelmatigheid in haar gang op het spoor te komen wat dan eindelijk ook gelukt was ffHet was een heet werk lichaams en ook hoofdwerk want wij moesten daarbij telkens weer onze berekeningen nagaan of d Ar misschien de fojt school Ik tastte ondertusschen telkens maar weer eens in mijn vestzakje naar mijn knoopje het manschetknoopje van u Komiek dat wij het met een knoopje doen lzoobIi anderen met een ring fa het oog te houden dat de nieuwe titulary reeds vroeger minister van financiën wa ej wel in het kabinet Pelloux Destyds moest ii aftreden om de oppositie die zgn finan Seele voorstellen ondervonden vooral van dl yde van den toenmaligen afgevaardigde Qfiolitti die op het oogenblik een der toongevende leden van den ministerraad is Naar aanleiding daarvan wordt een onderhoud van Carcano met öiolitti verwacht dftt echter nog wel wat zal uitgetseld moeten worden daar minister Giolitti op het oogenblik te Piemont by zgn familie de zomervacantie doorbrengt In een telegram over den uitslag vnn do verkiezingen in ServiiS hoeft men gezien dat daar gekozen waron radicalen van de regceringsparty en radicalen die niet tot de party dor regeering bohooren Een verklaring van het bestaan dezer twee radicale partyen is misschien niet overbodig zy ia deze een deel van de Servische radicalen kan zich nog niet vereenigen met het denkbeeld dat het land niet meer zooals vroeger in radicale tyden geregeerd zal worden door een pariydub voor wier wcnschon do ministors zich hadden te buigen maar dat de ministers nu behalve de leiding der regeeringszaken ook die van de party voeren üo minister Voe istj wiens party zeer versterkt is door do verlilezingen zal zich door de afgescheiden radicalen misschioti gaarne laten voortschuiveö al ziJn zy geen regeeringsparty De scheiding is tot stand gekomen omdat de gauche van de radicalen niet ingenomen was met het radicaal liberale compromis waaraan de tegenwoordige regeering haar bestaan dankt Maar do verbinding van liberalen en radicalen is niet zeer innig zooals reeds daaruit biykt dat de liberaien op de Igst der officieele candidaten maar vier namen hadden Er is dus wel kans dat de radicale groepen zich weer vereenigon De liberalen zullen zelfs by de herstemmingen voor de onafhankeiyke radicalen stemmen Ditmaal zyn de verkiezingen heel rustig afgeloopen geen opstandjes geen bloedige gevechten zooals anders alleen te Nisch heelt men geklaagd dat de regeering invloed heelt willen uitoefenen op het stemmen zoodat daar misschien een nieuwe verkiezing zou moeten plaats hebben In den roes van de verkiezingen heeft do ronwmis voor koning Milaan die den vorigen dag in alle kerken werd gevierd heel weinig aandacht getrokken Meer de herdenking van Alexander s huweiyksfeest den dag na do verkiezingen Wat dit huweiyk Servié nog zal brengen is niet te zeggen In ieder ge of ander kostbaar kleinood Maar ge kunt niet gelooven hoe het voelen van het kleine ding tusschen de vingers mij telkens gesterkt heeft Er atond in den brief echter noa iets dat Louise s hart deed kloppen Terwijl ik vandaag steeds op mijn post moest zijn hadden we ondertusschen meerdere pauzen waarin we gedwongen waren werkeloos te blijven In een daarvan heb ik aan mijn moeder gcbchreven en haar onze verloving medegedeeld Nu kan re eer ik komen dat zal hopen we op zen laatst overmorgen zijn eesst wat op haar verhaal komen Richard Seemann kon zich aan dien termijn houden en behoefde zijn bruid niet te lat n wachten Wie echter nog voor hem tot Louise kwam dat was de oude dame Op de grenzenlooze verbazing waarmee zeden briet van haar zoon gelezen had was bij de oude dame een niet te stillen onrust gevolgd een soort dringende nieuwsgierigheid nu in het licht dezer ongehoorde aankondiging het mei e te beschouwen dal ze tot hiertoe meest zoo oprecht over het hoofd had gezien En ze mocht veronderstellen dat dit tegemoetkomen haar bij haar positie zeer hoog zou worden aangerekend Ze kwam dus in haar coupé aanrollen in al de innemende deftigheid van haar grijze ïijde en haar grijze lokken en over do eerste verlegenheid hielp haar bemerking heen iGoed dat de koetsier den weg wist ik was hier anders nooit terecht gekomen Louise kon heel niet aSnstonds raden welke bedoeling dit bezoek had Misschien kwam men van haar verlangen om de een ot andere reden val schynt do hand van koningin üraga tegenwoordig wel in de Servische politiek in te grypen Een telegram uit Sofia aan den ïemps maakt melding van oen verschrikkeiyk voorval by een treilen te Kalinovo tussohon Turksche troepen en een kleingroepje gewapende Bulgaren Kalinovo ligt in het district Dojranis De Bulgaren het zgn er acht geweest die van de hoofdmacht waren afgeraakt kwamen in contact met do Turksche troepen van welke laatsten er na een gevecht vau eenige uren verscheidene gedood waren Hierop sommeerden de Turksche bevelhebber de Bulgaren zich over te geven maar dezen weigerden en verschansten zich in een der huizen van het dorp Het huis werd nu door de Turken in brand gestoken en vyi der acht Bulgaren benevens den eigenaar on zyn familie kwamen in de vlammen om Slechts drie der opgeslotenen konden ontkomen Gisterenmiddag kwam graaf Waldersoe in de feesteiyk versierde haven te Hamburg aan Hy werd door duizende menschen met daverend gejuich begroet De vertegenwoordiger van den Keizer generaal Wittich de minister van oorlog Gosslor de chef van den generalen staf Schlieflen en vele genoraals waren by de ontvangst aanwezig Generaal Wittich las twee keizcriyko kabinetsorders voor waarin graaf Waldersoe dank wordt betuigd voor zQn uitstekende diensten en hem de orde pour lo mérite met het eikenloot wordt verleend Graaf Waldersee begaf zich naar het raadhuis waar hg werd begroet door den Senaat en de loden van de Bttrgerschaft In antwoord op do toespraak van den burgemeester betuigde hg zgn dank wgzende op de uitstekende verrichtingen van olflcioren en manschappen die zich de achting hebben verworven van alle naties ook vanhetChineesche volk En dit is van byzondere waarde want Aziö heeft slechts achting voor de grootere kracht Na het ontbjjt begaf graaf aldersee zich naar zyn privaat kwartier Verspreide Berichten FRiHKKIJK Volgens de laatste berichten moet het met prins Henri van Orleans een weinig beter gaan Bg den minister van oorlog wordt aan van haar geluk afstand te doen en stond haar dus nog strijd en lijden te wachten Ja waarschijnlijk want het ware anders veel te groot geweest Zoo kwam ze de oude vrouw dus geenszins zooals deze eigenlijk verwacht had met triomteerenden blik tegen Ze verzocht mevrouw Seemann te gaan zitten en zag haar afwachtend aan met verhoogde kleur en glinsterende oogen maar het was iets als lijdensmoed wat daarin glansde En zoo zeide de in den grond zielsgoede vrouw dan nu ook eindelijk pNu kind ge iet er heel niet zoo gelukkig uit als ik verwacht had De woorden alleen zouden juist nog niet geruststellend zijn geweest misschien was het meer de toon Louise riep daarop uit Magikdan terwijl haar geheele ziel uit de halt angslvoUe vraag sprak en op eenmaal geen van beiden wist hoa het gegaan was hielden de beide vrouwen elkaar in de armen Ze is wezenlijk knap zeide de Commerzienrathin later tot haar zoon die zijn moeder op de handen droeg van dankbaarheid daarvoor dat zij Louise had opgezocht En naïef voegde ze er aan toe Ik had hel haar vroeger heel met aangezien De menschen zullen zeggen dat ze te oud voor u is Maar ze zal er in toilet heel goed uitzien en inderdaad een goed figuur maken Ja nu lacht ge je oude moeder weer uit Rjphard maar geloof mij dat is in onze positie volstrekt niet zoo onverschillig Men verlangt van ons een zekere degelijkheid in het uiterlijke