Goudsche Courant, maandag 12 augustus 1901

Geen Kinkhoest Geen Influenza Maandag IS Aiigusftus lOÓl No 8577 40s e Jaargang fiOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Teleraen No ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels il 50 Centen iedere reg el meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd lelerooo As S De uitgave dezer Courantg eschiedt dagelijks met uitóondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VTJF CE NTE aekoodersSTEEITSMA Bloemisten Turl singfe TELEPH No 114 Bieden aan om thans te planten prachtige Variteiten van CACTUS DAHLIA S welke den geheelen Zomer met prachtig gevormde Bloemen prijken en doorbloeien tot de vorst intreedt VEBDER HET BEKENDE INISeCTEiV CIDER dat door bijvoeging vag 10 doelen water alle insecten doodt en voor planten bloemen on vruchten onschadelijk is Liler f 0 50 Liler f 0 80 Liter f 150 Gonda Drnk van A BRINKMAN Zn Zal worden behandeld b j punt i der agenda ü Een adres Tan Mej H J Kotster dankbetnigende Yoor het aan baar verleende verlol Aangenomen voor kennisgeving 9 Een voorstel van de hh van de Velde van Iterson van Galen Vingerling Donker en Straater indienende een ontwerpveror dening op de controle op het door de ge meente gasfabriek geleverde gas In handen van B en W om advies Punt 6 der agenda wordt daarop uitgesteld Aan de orde 1 De benoeming van a een lid der Commissie van bjjstand in het beheer der gemeente gasfabriek De heer Donker stelde voor deze benoeming nit te stellen totdat de nienwe raad zal zü samengesteld Daartoe wordt besloten Aan de orde De benoeming van b een hooldonderwgzeres aan de Ie openbare bewaarschool Ing St No 58 De heer van Galen Hier in de gemeente is toch een opleidingsschool voor btwaarscboolhonderessen en nn gelooide ik Ijt er daarvan een benoemd zou kunnen wofden dit Is de vorige keer niet gebeurd en nn op de voordracht komt er ook geen van voor en zon ik dns moeten gelooven dat die school niet voldoet en daarom zou ik er voor ztjo daarvoor geen geld meer nit te geven De heer Noothoven van Goor deelde daaropmede dat geen der dames van die school hadden gesolliciteerd dus het was niet mogelijk een van die opleidingsschool daarop te plaatsen Benoemd wordt Mej 1 MALTHA te Rotterdam met 7 St Mej van öendt verkreeg 2 St en 2 in blanco Aan de orde De benoeming van c eene onderwijzeres aan de Ie Burgerschool voor meisjes Ing St No 59 Benoemd wordt Mej M J HUBEB met 10 St 1 biljet in blanco Aan de orde 2 De rekeningen over 1900 van de gesubsidieerde instellingen van weldadigheid Worden goedgekeurd Aan de orde 3 Het voorstel tot wijziging der gemeentebegrooting voor 1901 Ing St No 57 Wordt goedgekeurd Aan de orde 4 Het voorstel tot het doen ajvisschcn van de wateren der gemeente ten behoeve vanhet burgerlijk armbestuur Ing St No Cl De hh van Galen de Baadt en Straater voerden hierover het woord In stemming gebracht wordt het voorstel verworpen met 8 tegen 3 st Voor steraden de hh Dessing van Goor en do Baadt Tegen de hh Straater de Lang van de Velde Donker Vingerling Krook Jabpers en van Galen Aan de orde 5 Het voorstel tot het verhoogen der subsidie aan de afdeeling Gonda Van den Nat Bond van Handels en Kantoorbediendenin Nederland ten behoeve van haren handelscursus Ing St No C2 Wordt zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd Niets meer aan de orde zijnde wordt de Vergadering gesloten Belang rijke prijsvermindfiring VAN A VAN t S z Md Tailleur Kleiweg E 78 GOUDA felci dkoen II Burgerlijke Stand MoordreoUt GEBOREN Christiaan ouders J G Peverelli en ï P van Bensichem JohannaLouisa ouders N Kastelijn en M M vande Werken OVERLEDEN A de Kwaadsteniet 14 m A F Dullemeijer 11 m GEHUWD F Vink en J van Vlaardingen OE I3 Crilv£i tTGI van de nog voorhanden Mantels Costumes en JilPOÜI TOPFEW tegen veel verminderde prijzen 11 SAMSOiV Beurs van Amsterdam Slotkra 80 981 91 Vfhr 80V 99 911 821 811 Ï4 h 971 971 8 AUG 81 il IDI LAND Urt Ned W 8 i Vi dito dt o dllc 8 dito dito dito SMoxail Obl Goudl 18S1 4 iTALtx IatohryviDgl86t 8l 5 OolTBlIB Obl in papier 1868 t dito in iilferia PoKTUBAL Obl mot coupoD 8 dito tielcBt S 71 88 104 80 90 881 678 416 194 10 ly 101 106 118 S18V 1041 181 loof Z 816 1407 40 l 41 1081 107 I z 86 871 1041 ailu Ain Obl Buui il 18114 4 dito OecoDi 1880 4 dito bij Botfal 1889 4 dito bü Uop 1889 90 4 dito io goad teen 1888 0 dito dito dito 1884 S 8f AM B Perpet icbuld 1881 4 TVBKIIJ Qepr Conr leen 1890 4 Gec leening ierie D Gec leeDin lerie C ZoiDAriiEp I oblg I89Ï SMiiioo Ob itSch 1890 Tkmkzdila Obl onbep 1881 4 JlwiTliiDAM Obligitien 18B 8 KomiDAll Steit leeu 1894 8 ÜID N Afr Hmdelsv umi AreBd b Tab Hü CertifioAtea DeliMafttKhappü dito Arn Hypotheekb pandbr 4V Cult Mij derVorltenl aand Gr Hypotheekb pandbr 4V NederlandBche baak aand Ned Handelmaataob dito N W k Pao Hyp b pandbr 8 Bott Hypotheekb pandbr 4 Utr Hypotheekb dito 4V OonsNB Ooat Hong bank aand Buil Hypotheekbank paudb Amikika Ëqut hy poth pandb 4 Haiw L a Pr Lien eert 6 NlD HoU IJ Spoor w My aand Hg tot Sipl r 8t Spw aand Ned Ind Spoorweg m aand Ned Znid Afr Spm aand H dito dito dito 1891 duo 4l talii Spoorvtl 1887 89A Eobl 8 Zaid Ital Spwmij A H obl 8 PoLFN Waraehau Weenen aand Bl L Gr RuiB Sp r H jd obl 4 Baltisobe Hito aand Faatowa dito aand 8 IwaDg Dombr dito aand 5 ünrai Ch Azow Sp kap obl 4 dito dito obliB Ambuka Cent Pao Sp My obl 5 Chic k North W pr C aand dito dito Win 8t Peter obl 7 Denver k Rio Gr Spm eert r a Illinois Central obl ia goud 4 Louiar k Nanhrilli Cor aand Mexico N Spw Mi Ie byp a A Mias Kantaa v 4pCt pref aand N YorkOutaiiokWe aand Penn dto Ohio obhg 4 Oregon Calif Ie hyp in goud S m Paul Mimi k Manit obl ün Pao Hoof lijn ob ig 8 69 64 99 101 lOS 1011 1081 119V 1171 109 dito dito Lino Col Ie hyp O Canada Can South Ghert T aand Tbk C Ballw k Na lo h d c O Amstprd Omnibui Mjj aand Eotterd Tramwe MaalB aand NlD Stad Amaterdaip aand I Stad Botterilain aand 8 Bbloie Stad Antwerpen 1887 2 S nd Bruaael 1888 i l llnvr ïlim Ri Bullr Gaaelaoh 4 O HTRNH itiHiHleeiiiu IH f ü K K Omi B Cr isijii 3 I ShakjiSlail Madrid l m Nlli Vi r 11 z Avii luo il mirt AOVËRTKINTlEi Heden werd ons eene Dochter geboren A DE GOEDEREN J J BE GOEDEREN IJSBELSTIJll Gouda 8 Augustus 1901 Heden overleed ten mijnen hoize in don onderdom van 79 jaren onze geliefde Vader Behuwd en Grootvader CORNEUS HARINUS PUIJK Dit aller naam H VAN WIJNGAARDEN Gouda 8 Augustus 1901 TE KOOP of TE HUUR Twee Heerenhuizen Ha t M ouebadalrkaH au ga makkdykatapoatanilddtl TOK Haam an vooral damea an Klnilaracliouwok CJIK i Berlla Beuth SIr 14 Mtn Mla osd a Jü op naam en fabrieksmerk VwarVNaar l Nmmi tlf ImIiiHw IniCMawtrt ulMtwtaa a wyw Ml aM eaMrwt Dapat hy w avMiaua tünUm m aan de Oost en Westhaven beiden van Gas en Waterleiding voorzien Te bevragen b8 IZAXK cats p apier Lange Tiendeweg D 29 Gouda I OMNKLUKi Om Kinkhoest Influenza Borst en Reelaandoeningr binnen den kortst mogelgken tgd te doen geneitg neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van onds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Dmiven Borst tionig Extract Al E L I A N T H E uit de Koninklijke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAiK C mm iAA6 DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et bij mwf JI Ceneeah algemeen i nb vol n l MWMf niH IIHMi PRAEPARATEN VAN Firma WOLFF Co Westhaven 198 Gouda D 1UIEBIE8 Kleiweg E lOO Gouda E B VAN MILD Veerstal B 126 te Gouda A BOÜMAN Moordrecht WNK8E Nieuwerhrkad JJeel A N y is ZEiSSES Schoonhoven J Th TOKKEN floaiiop B T WIJt Oudtaairr H BOLLMAN Bodegraven A SCHEER Haattrecht P W t EDE ttdewater K tas dbï HEIJDEN te Beeumijk P t d SPEK Moercapelle D t d STAR Waddingtveen Wed t HOLST Waddinqeveen Olffim SirACllP de meeitlcracMlge en versterkende kina wijn tegen iwakte Z Mtm I zoowel bi kinderen uK volwassenen gebrek aar eetluet ilecbte ptjBverterlng zenuwhoofd pijn ter versterking na ziekte of kraambed koorti en hare gevolgen QUINALAROCHE FERRUGINEUX m bet bijiondei tegen Blgedgebrek Bleekracht kwalen van Kritlacben leeftUd ent Verkrijgbaar iii llacona a 1 90 eo 1 ¥ 71 If fkl mir Si C Si € voedzaam versterkend aangenaam van Gmank voordagelijkichgeb nik V ClC € vooral vofjr kinderen itwakkcn en klierachtige gestellen reer tan te bevelen Ah geneeikrachtlge drank bij stoornissen der spijsvertenngaorganen en diarrhée ook voortuigelingMienkleinckinderen rnisperbmA Kgr 1 70 ft Kgr ƒ 0 90 i Kgr 0 60 busaen Kgr 0 90 Chemlach ratvere Melksuiker tf wT f ï l i w Acfhnifl f icfat P ÜPfl Het rookcneencrhalre cigarette is voldoend tet beatrij V lggi 11 11 din an de hevigste aanvallen van Atthma etc In ioosjes a 0 80 en 0 60 4 Tamarinde Bonhnns fruit purgatief tegen verstopping Aam beien Migraine Congesties etc vooralookaMaxans voor kinderen bewijten de Tamarinde Bonbons van KRAEPELIEN ilOLM lielangnjke diensten f daardevormvQor het kind begeerl ijk en de iroaak aangenaam n Prijs per doosjc 0 00 en 0 60 QoltniaL DaciniAG slt emecn erkend aU het BESTE huismiddel iJdlllllalV raamica j Hoest verkoudheid en Keelp n het ii een slljmoplossendl en verzachtend middel blJ uitnemendheid uiuluitend in □ fleschjes verkrijgbaar Prijs 0 20 per fleschjc 1h f ratparaUn tam KKAEPELIEN ft HOLH te Zeist mOh atl H foorwien rtut ttiqutllen netarofi d naam en hattdletkaniMg m irarkrvgbaar bij dt mtetl 3ipoikêk r § N IDrogitten liandteék mninif met rood letteraé Macdaehappti tot ExpUMaUe van de fietorta Bro Kaninor voor Nederland Boompje éO Botterdam jyAlil KRAEPELIEN HOLM Hoflevei anciers ZEIST Iiljyij TUiny i Wo dnbalifB ia de geheele wereld bekend en geroemd Onovertroffen middel tegen allo llorst Long LeverHaagzlekten enz Inwendig zoowel als ook uitwendig in bijna idle ziektegeTalten met goed ajevolg aan te wenden l r 8 per flacon t 1 per post t lis TUnry i Woadinalf bezit een alsnoz ongekende ge eeskraoht en heilzame werking Maakt meestal elke pynlijke en gevaarvolle operatie geheel overbodig Het dezo zalf werd een U jaar oud voor on enef8ll k rebonden beeD9 ezwei es oalaags een bjjna 2S laar kankerlüden fpenezen Brengt genezing en verzachting der p nen bij wonden ontatekingen ens van allerlei aard Piijs per pot f L50 per post f 1 60 Centraal Dej 6t voor Nederland Apotheker HEKRI SlNDfiRS Bokin 8 Amsterdam Waar geen depAt is bestallc men direct san die Schntsenapotheke des A THIERRY in Pie s bel Kohitseh Oasterreieh Gelieve prospeetai teoatbieden b tiet Oeatnal Depftt Sander RoUaB Austardain Bultenlandscb Overzicht Een parlementair stuk is gepubliceerd inhoudende den tekst van de proclamatie welke den 7eB tfe er door lord Kitchener werd nitgevaardigd Deze geeft te kennen dat ingevolge de instructies door de rijksregeering in overeenstemming met de zienswijze van regeeringen der Kaapkolonie en van Natal gegeven ftUe commandanten veldkornetten aanvoerders van gewapende benden die burgers van de gewezen republieken agn en zich betzij in de Oranjerivier Kolonie in Transvaal of in eenig ander deel van de Znid Afrikaansche bezittingen van Z M tegen de Britscbe troepen verzetten voor goed nit Zuid Afrika verbannen worden tenzij zij zich vóór den 15 September a s mochten onderwerpen De kosten van onderhond van de gezinnen der burgers die zich niet v66r den 16en September a s overgegeven mochten hebben zullen ten laste kunnen gebracht worden van die bnrgers en op hun roerende en onroerende bezittingen in beide koloniën ingevorderd worden De vooraf gevoerde correspondentie bewijst dat de proclamatie grootendeels gebaseerd is op opperingen door den gouverneur van Natal nit naam van bat Natalsch ministerie den 24en Juli gedaan De datum 15 September is door Uilner aanbevolen Een definitief oordeel er over te vellen zou voorbarig liJn want het telegram geeft slechts een zeer beperkt uittreksel Het valt echter dadelijk in het oog dat pogingen zijn gedaan om gematigd te schijnen tevens ruimte latende om met willekeurige gestrengheid op te treden Tegen alle tfoorscbriftcn van het volkenrecht in worden de aanvoerders van de republikeinsche troepen met verbanning bedreigd wanneer zj zich niet voor den 15en September overgeven Gelukkig kunnen de Engelschen gemakkeIjker op het papier dan in werkelijkheid over hen beschikken De maatregel om do burgers die nog in het veld zijn met hun bezittingen aansprakelijk te stellen voor het onderhoud der gezinnen welke de Engelschen gevangen houden heelt een verraderlijk redeiyk tintje is echter op de keper beschouwd alleronrecbtvaardigst aangezietP die gezinnen met geweld door de Britscbe overheid vastgehouden en daarenboven nog ergerlijk mishandeld worden Het is opbeurend voor een Boeren vriend de beschouwingen te lezen van den militairen medewerker van de Westminster Gazette die FEVILLETOX Eindelijk Saamgebracbt loo U meent dat zulks den mannen crediet geeft zeide hij spottend Ett u vondt dat Greta Walch de kleine wijsneus weHketijk aan degelijkheid niets te wenschen ovtrffet 0 dat ware later gekomen I zeide ze Zie haar moeder maar nan Ja mama Walch weegt du ongeveer eens zooveel als haar dochter dat ia voor Greta zeker een hoopvol vooruitzicht Zoo schertsten ze als gelukkige tevreden menschen En toch had de Com merzienra thin van haar standpunt uit niet zoo geheel ongeluk gehad walmeer ze een kleine innertijke vervreemding too niet tegenzin tegen Louise behouden had en men kan niet weten of dit niet toch het geval was I He natuur jaagt zonder verschooning haar eigen doeleinden na en ze ontrukt der moeder haar zoon wien ze een vrotiw geelt die zijn hart geheel voldoet Eerst de kleinkinderen plegen de ontstane breuk te heelen en alles weer in he dan natuurlijk geworden spoor te brengen Uit de onvoldane moeder is dan een berustende grootmoeder geworden De korte verlovin stijd van Richard Seemann en Louise die overigens heel niet publiek werd gemaakt eent het voltrokken buweljjk werd den toestand blijkbaar minder hoopvol vindt voor de Engelschen altijd dan een jaar geleden Er zijn heel wat minder Boeren te bevechten maar dat is ook zoowat do eeritge winst Want verder zietbijonder de Boerenso daten een survival of the fittest hj acht het een voordeel dat de Boeren bun artillerie kwijt zijn die ze minder bewegelijk maakte hij ziet met schrik de beweging veld winnen in de Kaapkolonie hij acht het een voordeel voor de Boeren dat zij niet meer voor hun vrouwen en kinderen hebben te zorgen nu Engeland de zorg f voor deze heeft overgenomen en het verbranden der hoeven is een halve maatregel geweest want de Engelschen hebben de Kaffers vrijgelaten dezo moeten in hun kraals natuurlijk hoopcn levensmiddelen hebben en do Boeren zonden van hen kunnen krijgen wat zij zelf te kort mochten schieten Vandaar dan ook het bericht dat er over gedacht wordt om ook de Kaffers in kampen te vereenigen Verschillende bladen wijzen er op welk een hopeloos werk dat zijn zou honderdduizenden Kaffers btjeelir te brengen te voeden te verzorgen te bewaken met de zekerheitl dat dit zou moeten leiden tot allerlei ziekten En het slot van de beschouwing vtin dezen militair is dat vermindering van het aantal troepen in Zuid Afrika een groote gekheid zou ziJn dat integendeel aan de gnerilla door een overweldigende overmacht don kop moet worden ingedrukt Het is niet onaardig de Engelschen t zien sokkelen met at de verschillende adviezen die hun worden geboden en die zij zoowat alle te gelijk volgen van de strengheidatheorie in de Kaapkolonie tot die door verreding die lord Kitchener nu in practijk brengt De Morning Leader verneemt uit Afrika dat de verbittering in de Kaapkolonie over de executie s die door de bevolking moesten worden bijgewoond zoo groot is dat deze herhalingen van Slachtersnek niet zullen worden vergeten zoolang er een Marais en oen Ooetzee over zijn om er het verhaal van te doen Maar nog nltp wil men van de politiek van verzoening van aanbidding van gunstige voorwaarden door sir Henry Campbell Bannermann eergisteren in een rede weer bepleit niets weten Keizer Wilhelm heeft er bepaald op gestaan zelf de regeling op te maken van alles wat betrekking heeft op de Ijjkplechtigheden voor zijn moeder keizerin Friedrich In een Woensdagmiddag op Friedrlchshof gehouden familieraad heeft hij zijn plannen ontvouwd Ook baron Von Reischach grootmeester van het hof der afgestorven Kei geannonceerd deze verb vingstijd dus werd ook verder niet gestoord door de afgebroken betrekkingen tot Rita en wat daarop eigenlijk had moettn volgen Tot een duel tusschen mijnheer Seemann en Kurt van UechtritB kwam het niet Als was vopr de zon smolten de moeilijkbeden van het punt van eer voor de welsprekendheid die de hootdredacteur der Freie Zeitung doctor Perl bij zijn bezoek aan den chef der firma Seemann ontwikkelde Dat wil zeggen van het punt van eer van den kant van Kurt wien deze heer representeerde Met een man die bij het gïschil in kwestie niets verloren doch slechts gewonnen heett ib over het geheel makkelijk te onderhandelen En het laat zich begrijpen dat Richard met zgn innerlijk gevoel van geluk geen bezwaren maakte Kwam men hem een heel eind tegemoet zoo deed hij hetzelfde Hij had toch ook in stilte het gevoel dat hij niet de eenigc was die hier te vergeven had Kurt en Rita van Uechtritz scheepten zich overigens in alle stilte nog vóór het andere paar ter gemeenzame echtelijke levensvaart in op een zee die voor hen zijn heel bizondere kUppen nog gevaarlijker ondiepten en uitgestrekte zand banken had Nu geheel schipbreuk hebben ze althans niet geleden Ze hielden zich boven water dat wil hier zeggen ze leefden steeds op goeden voet hoe ze het bestreden dat was hun zaak en ze Jileven bij elkaar De ZeitungaUech tritz met de mooie vrouw heette het van Kurt om bem van verschiUende bloedverwanten van rin wa daarbij tegenwoordig Het volgende programma werd door keizer Wilhelm Daarom zou de keizerljke familie deelnemen aan een lykdienst die op hot slot zou worden goliouden onder leiding van den pledikant Von Ripon wiens overkomst een dor laatste wenschen van de overleden vorstin gsweest is Behalve de keizerlijke familie zon tot den dienst niemand woiden toegelaten Hedenavond wordt de baar overgebracht njfir do Prote stantscho kerk van Ironberg Hét zal een plechtige fakkeloptocht zijn en de keizerlijke familie zal te voet onmiddellijk achter de lijkbaar volgen Zondagmiddag ten 4 ure wordt wederom een plechtige lijkdicnst gehouden Ook zullen natuurlijk de leden der vorstelijke familie niet afwezig bljjvon maar ditmaal worden de leden van het Huis van wijlen keizerin Friodricli en een klein getal invites tot de plechtigheid toegelaten Hierop vertrekken de leden dor keizerlijke familie naar Postdam waarheen ook het stoffelijk overschot van keizerin Friedrich wordt getransporteerd 13 Augustus vglgt wederom een plechtige Hikdienst ditmaal in het mausoleum van de Friedrichskirche te Postdam Naar den uitdrnkkelijken wil der overledene zal de plechtigheid zeer eenvoudig gehouden worden Alle loden van het Huis des Keizers en de vertegenwoordigers van Duilscffê en buitenlandsche vorstelijke families zullen er ditmaal niet eens aan deelnemen Dan wordt ten slotte het stoffelijk overschot van de afgestorvene vorstin in het maus leum bijgezet naast do rustplaats van keizer Friedrich Het is toch niet alles in den haak tnsscben Italië en Oosteuryk ten aanzien van de houding die deze twee mogendhenen aannemen op het Balkan schiereiland De Nene Freie Presse meldt dat twee Oostonrpsche oorlogsschepen zijn uitgezonden om te kruisen in de Albanoesche wateren en dat de aanleiding tot deze uitzonding was de aanwezigheid van twee Italiaanscbo oorlogsschepen do Dandolo en do Morosiiie in deAlbaneosche haven Dnrazzo waar zy kracht moesten bijzetten aan den eisch van een Italiaanschen onderdaan te Brevesa Op 23 Mei is de agent van de Italiaanscbo scheepvaartmaatschappij te Brevesa door de Turken gevangen genomen die daarop ook do Italiaanscbo post in bezit namen en weigerden de door den Italiaanschen gezant te gnStantinopel gevorderde schadevergoeding te geven Die vergoeding schijnt nu te zijn zijn naam in de hoofdstad te onderbcheiden Door Rita liep een ader van getrouwheid ze hield zich bij dezen man wijl ze geen anderen had kunnen krijgen en al moest ook naar den aard der zaak de levenslange wrijving tusschen een meer hard en een meer week karakter het laatste meer dan het eerste pijn doen er kwamen toch altijd weer tyden dat hij het haar dank wist Maar nu loopen wij vooruit Nog zijn norh Kurt en Rita noch juffrouw Heidloff en Richard Seemann getrouwd Dat het njet die veel besproken verloving van juffrouw van Uechtritz met den rijken grootinduhtrieel uit is dat v iét de wereld maar méér weet zij wat Richard betreft nog niet Hoe zou ze ook wijl juffrouw Heidloff tot hiertoe voor haar niet heeft bestaaan Daar komt op zekere dag de blonde mama van Greta de knappe oude dame Walch thuih elegant knetterend en krakend in zijde kant arpiljanden als altijd en Iaat zich met haar volle gewicht in een stoel vallen Greta Greta komt uit het zijvertrek en ziet reeds onder de Bwarc portiere haar mama verwonderd aan wijl er iets vreemds iets hysterisch in den roep geklonken heeft Haar moeder aiet haar ook werkelijk met zulk een vreemd gezicht tegemoet Wat ia er gebeurd mama vraagt het dochtertje onbehaaglijk en reeds daarom wat korzelig 0 niets wat ons betreft Weet ce al met wie Richard Seemann nu gaat trouwen Met haar dus in elk geval niet Hij heeft de verloving niet om harentwil verbroken zooals Greta in stilte geloofd had De skg aan haar gegeven en de Italiaansche schepen gaan weer naar huis Maar de Oostenrijkers waren er dadeljk als de kippen b geweest om te zien wilt bun vriendjes daar aan de Albaneesche ki t uitvoeren De zaak schijnt te zjjn dat Italië meer invloed wil krijgen in Albanië misschien eenigszins ten gerieve van het nn nauw met hem verbonden Montenegro Als Oostenrijk op het Balkanschiereiland scholen sticht kerken onJerstcnnt postkantoren opent de scheepvaart op Albanië bevordert doet Italië tegenwoordig dadelijk hetzelfde De Voss Ztg die daarop hoeft gewezen wordt door den correspondent te Éome van de Nene Freie Presse aangevalion mot de opmerking dat or niets dubbelzinnigs is in de Italiaansche jolitiek op het Balkan Schiereiland Italië wil den vrede bewaren onder de Balkanstaten Maar hot is de vraag of het daarvoor zich in de zaken van de Balkanstaten moet mengen De buitengewone levenskracht van Orispi verbaast de genoesheeren die hem nachtwi dag bewaken Verschillende keeren verschenen gedurende de laatste veertien dagen bulletins die te verstaan gaven dat bet intreden van den dood ieder oogonblik kon worden verwacht maar telkens was er slechts het een of ander bolnngrp staatsstuk of oen van vriendschap getuigend telegram van de koninklpe familie noodig om den zieke te doen ontwaken uit de gevoelloosheid waarin hij was vervallen Ben zeer merkwaardig voorval bad Zaterdag plaats toon oen oud vriend van Orispi de heer Morello redacteur van de Ora van Palermo in do ziekenkamer werd toegelaten Gevraagd of hy den bezoeker herkende zeide Orispi na eenig nadenken ja het is de redacteur van de Ora En onmiddellijk voegde hy er bg Wat was dat een opeenstapeling van dombeden En toen gaf Orispi een uitvoerige rectiflcatie van hetgeen onlangs in do Ora wns medegedeeld overgenomen uit oen vroeger verschenen werk over Garibaldi s veldtocht in Sicilië in IHüO Tor verbetering van wat door den bistoricschryver was te boek gesteld disteerde Orispi aan Morello het relaas van verschillende feiten die door hom waren bygowoond Toon viel hg in zün machteloosheid terug waaruit hy tegen don avond ontwaakte Hy vroeg toen om ys De dokters aarzelden hem dit te geven tot hy op bevelenden toon zeide Myn moedor is genezen met ys Ik verlang ys 1 De doktors zeggen dat de tegenwoordige ijdelheid toegebnicht is zóó hevig dat ze tot haar ergernis van kleur verschiet Ik wou dat u mij met dien vervelenden man met rust liet mama ze t ze zeer ontstemd Voor mijn part met een Zoeloe prinses Maar raad dan toch eens Greta wy kennen haar Gy kent haar zeer goed roept mama terwijl ze de geganteerde vingers in elkaar wringt Not it in heel mijn leven ben ik zoo buiten myzelve van nu van verbazing geweest Greta s innerlijke ergernis stijgt Ze heeft heel geen idee wie bedoeld kan zijn eu toont lust haar moeder tusschen de portieres door haar bevalligen TVtg toe te keeren Maar Greta roept mama verwijtend lk zeg u immers dat het me niet interesseert houdt de verwende kleine dame vol terwijl het hart klopt van ergerlijk voorgevoel U dat weet ik toch niet Hij heelt ons allen voor den gek gehouden En dat moet nu werkelijk een huwelijk uit liefde zijn oude liefde en dergelijke Merkt ge dan nog niets een beetje ondeugend Oude liefdffJT Louise Heidloff I Mama u bent gek I had Greta liefst uitgeroepen maar ze doet het niet Ze lacht veeleer na e n oogenblik van ontsteltenis lacht als een dolle zoo natuurlijk als de liefste soubrette en zoo overdadig dat het geen wonder is dat ze er nog lang daarna vuurrood uitziet Wat ze nu zegt daarop komt het verder niet aan Haar mama en tij mtuurlijke bondgcnooien ih al deze dingen maken elkaar toch niets wtjs Wordt vervoigd S Sa