Goudsche Courant, maandag 12 augustus 1901

onderwerp en men kwam tot de conclusie dat a van oen onzuiveron mond de zwaarste licbamelgke ziekten het gevolg kunnen zgn b de tandreiniging alleen dan doel treft wanneer zy door middel van een taudborstel en een juist samengesteld antiseptisch mondwater geschiedt en c het tot de moeiiykste zaken behoort een mondwater saamtestellen dat aan alle wetenschappeiyke eischen voldoet De eischen aan een goed mondwater te stellen zgn de volgende 1 mag het de tanden niet aantasten 2 de mondslgmbeid niet aanvreten 9 moet het voldoende antisepti sch rottingwerend werken en 4 moet het een goeden smaak en reuk hebben De meeste chemische antiseptische grondstoffen die tot nog toe geschikt geacht werden voor de samenstelling van mondwaters dienen zooals bedoelde onderzoekingen hebben bewezen zonder meer als ondengdelgk afgekeurd te worden omdat ze of wel zooals de antiseptische zuren sublimaat e d de substantie dor tanden aangrgpen ontkalken of zooals overmangaanzure kali formalin waterstof superoxyde tannin zeep alle tandpasta s bevatten zeep e a de mond De samenstelling van Mondwaters was tot vóór ongeveer 10 jaar bgna uitsluitend in handen van parfumeurs en drogisten De wetenschap bemoeide zich toen ter tgd nog weinig met middelen ter mondreiniging Immers men hoorde toen dikwgls beweren dat het voor de verzorging der tanden genoeg was wanneer men wat tandzeep een paar druppels Eau do Cologne of een ander odeur in het spoelwater mengde Inmiddels werden gronlige studiën gemaakt en nauwkeurige onderzoekingen gedaan over dit F Geukes en H Boerma OVERLEDEN 7 Aug C 12 j 8 S A Nicuwveld Pngk 79 j A Mesritz Visser hnisvr van A van J H van de Werken Lagerenberg 8 w J M ONDERTROUWD 9 Aug en M C Kinwcl W C on A M van den Heuvel Dam en J den Riet A de Hoog C Hoogerwaard J van Leeuwen en M G Belangrijke prijsvermindering A VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Telephoou to tl toestand nog eenige maanden kan dnren Professor Baccelli die weliswaar hem gednrende zjjn tegenwoordige ziekte niet beeft bezocht is daarentegen van oordeel dat Crispi ondanks de benanwdheden voortkomende uit zijn hartkwaal nog wel v t of zes jaar kan leven Vermoedelijk zullen de eerstvolgende dagen over den loop van de ziekte beslissen Verspreide Berichten Frahkeue Het staat er met do opbrengst der indirecte belastingen nog maar immer niet rooskleurig bö Over de maand Juli is er alweer negen millioen minder geïnd dan begroot was en twintig millioen minder dan in dezelfde maand van 1200 zoodat do eerste zeven maand van dit jaar reeds 5ü millioen minder hebbon opgebracht dan begroot was en 87 millioen minder dan dezelfde maanden van 1900 De Dnitsche kruiser Helena is eergistermorgen om acht uur tor reode van Brest aangekomen waar in verband met de oefeningen van het Fransche noordereskader juist niet één enkel oorlogsschip ligt Decommandant verklaarde dat men op heteskader nog niets wist van den dood vankeizerin Frederik de kustwacht van SintVincent is er niet in geslaagd van het overIgden der vorstin kennis te geven aanprins Heinrich In verband met deze mededeeling is de Hela reeds om één uur inden namiddag weer vertrokken nadat de gebruikelijke beleefdheidsbezoeken wai on gewisseld met de plaatseiyke autoriteiten Onverwijld zette het schip koers naar het eskader om den prins kennis te geven van het overlüden en hem mede te deelen dat een extratrein onder stoom gereed stond Misschien heeft de prins ondertusschen reeds kennis er van gekregen door de kustwacht te Onessant in verband met de opdracht van den maritimen prefect De familie van den onderofficier Percheron die te Niort zelfmoord heeft gepleegd heeft lich tot den minister van oorlog gewend met hot verzoek dat er eenonderzoek zal worden ingesteld naar de aanleiding tot zijn noodlottig besluit in verband met de schriftelijke beschuldiging vaneea kapitein door den overledene zelven Itiuk Wel heeft Crispi eergisteren een rustigen nacht gehad doch de hartzwakte neemt toch ateeds toe Te Sterzing in Tyrol is zestig jaaroud overleden leneraal Baratiere die hetbevel voerde over het Italiaansche leger inAbessinië toen het vóór een vijftal jaren een geweldige nederlaag leed bü Abba Carima of Adona In verband daarmee moestde generaal voor den krijgsraad verschijnenwelke hem vrijsprak den twaalfden Juni 189B zoodat hiJ zich genoopt gevoelde zijn ontslag te nemen uit den dienst In 1894 en 1895 had Baratieri zich onderscheiden zoodat keizer Wilhelm hem huldigde met eenorde BINNENLAND Bli den burgemeester van Groningen is gisteren enkel ingeleverd een door 00 kiezers geteekende candidateifiyst voor mr H L Drucker zoodat de heer Drncker zonder Stemming is benoemd tot lid der Tweede Samer Over het korte verblijf van het Koninklijke Echtpaar in de residentie schrijft men ons nog Toen het Vorstelgk Echtpaar met het rijtuig uit do Rijnstraat van het StaatsspoorStation kwam aanrijden openden zich de groote deuren der vestibule van de ïeekenacademie alwaar zich onder do genoodigden nog bevonden de eereleden der Maatschappij tot Bev dering van Fabrieks en Handwerksnijvorheid mr van Tienhoven commissari der Koningin in Noord Holland en Mr 0 Fock oud commissaris der Koningin in ZuidHolland Onder hoera s dor menigte aan de overzijde langs den Koekamp geschaard trad H M die gekleed was in een kleed van wit gebrocheerd satijn naast den Prins den voorhal binnen De Prins droeg de kleins tenue van generaal Met aandacht luisterden H M en Z K H naar het welkomstwoord van den president rar Fokker H M antwoordde hierop het volgende Mijnheer dB Voorzitter Waar ik met gfoote Ingasomeuheid en belangstelling heb kennis genomen van het plan nwer commissie bij gelegenheid der Tiering van het 50 jarig bestaan der Veraeniging tot bevordering van Fabrieks en Handwerksnijverhoid in Nederland eone tentflonstelling van het ambachtsonderricht te hoadeo is het voor mtj aane aangename taak gevolg te geven aan uwe nitnoodiging deze tentoonstelling te openen Door het aanvaarden van het beschermvrouwschap over de tentoonstelling en mjjne tegenwoordigheid alhier heb ik een bewi s willen geven van mijne oprechte belangstelling in dezen tak van onderwijs welke zich ten doel stelt hen die een ambacht willen leeren te bekwamen voor hun beroep Ik koester de hoop dat dit doel steeds meer bereikt zal worden en dat het beeld dat hier gegeven wordt van hetgeen op dit gebied in ons vaderland gewrocht is zal bijdragen tot den bloei van het ambachtsonderwijs Met dezen wensch open ik de tentoonstelling Bij den terugkeer in de vestibule na den rondgang in de hoofdzaal verzocht H H den heer Fokker de heeren aldaar aanwezig voor te stellen De Koningin sprak toen o a aan dr Knysch en verschillende indnstrieelen Alle localen werden bezocht en aan de Vorstelijke personen werden desgevraagd door in de zaal aanwezige vertegenwoordigers der inzendende vereenigingen of directeuren v in ambacht scholen de noodige inlichtingen gegeven In de afdeeling Kook en Huishoudschool maakte H M aan een der dames een complimentje over het strijkgoed De Koninklijke Beschermvrouw bleef tot kwart voor vier uur in het gebouw en betuigde voor Haar vertrek Haar bijzondere ingenomenheid aan den beer Fokker daarbü den wensch uitende dat de tentoonstelling nut moge stichten en vruchten dragen De Prins complimenteerde mede den president en bedankte den heer van Malsen voor zjjn geleide onder verzekering dat de tentoonstelling hem zeer geïnteresseerd had Onder de hoera s der buiten wachtende menigte reed het Vorstelijk Echtpaar in het daumont rijtuig naar het Paleis Langs den geheelen we van de Academie voor Beeldende Kunsten naar het Koninklijk Paleis bevond zich eene dichte menschenmassa het voorbijrijdend Vorstelijk paar toejuichend Voor het Paleis bevond zich een niet minder groote menigte Ten vier ure kwam H M en de Prins ten Paleize aan waar onmiddellijk de standaardvlag geheschen werd De Koningin vertoonde zich na het Paleis te zijn binnengetreden met Haar Gemaal nog aan een der vensters door duizende toejuichingen begroet Ten half vijt ure verlieten de Koningenen Haar Gemaal weder het Paleis om zichlangs een andere weg naar het Station vanhet Staatsspoor te begeven De standaardvlag werd na het vertrek van het Vorstelgk Echtpaar ingenomen terwijl de overtalrijke menigte opnieuw met luide hoera sbegroette D Ct Gemengde Berichten De jonge man die Zondag jl in de BaamBtraat te s Gravenhage van een vrouw een slag met een bierglas op het linkeroog kreeg en die thans daar ter stede in het oogljjdersgesticht woidt verpleegd zal voorgoed het gebruik van het verwonde oog missen Zoodat do man wiens rechteroog een kunstoog was tengevolge van de verwonding volslagen blind is Omtrent de misdaad in den nacht van Dinsdag op Woensdag in de Nieuwe Molstraat te s Gravenhage gepleegd wordt nog het volgende vernomen Eenige personen zijn bij de politie komen verklaren dat zjj s nachts in genoemde straat een vechtpartij hadden gezien en dat zij den verslagene J de W plotseling hadden zien vallen De beide personen die met het lijk van de W door de politie in bet Rozenhofje aan den Zuid Buitensingel zijn aangetroffen hebben eerst getracht den verslagene dien zg volgens hun bewering beschonken waanden bij een kennis in de Loogerstraat onder dak te brengen Toen dit niet gelukte hebben beide personen do W op een wagen naar het Rozenhofje gebracht B $ de lijkschouwing is gebleken dat het voorwerp waarmede de steekwonde in de borst is toegebracht is doordrongen tot in het hart zoodat aangenomen kan worden dat de dood onmiddellgk na de verwonding is ingetreden De aangehouden schoenmaker Sp die als verdachte is aangehoudeh blijft ontkennen Een huzaar te Deventer in garnizoen bekwam gistermorgen een ernstige hoofdwonde die bewusteloosheid ten gevolge had doordien zjjn paard dat van de stoomtram schrikte kwam te vallen en hij er onder geraakte Hg werd spoedig ter plaatse door militaire geneeskundigen verbonden en ter verdere verpleging in het hospitaal opgenomen Eergisteren heeft in de zitting der Onge wenschtencommissie te Londen de vertegeuwoordigar der Dnitsche regeariag dr Sieve king meegedeeld dat de eischers wel naar Engeland zouden willen komen om getuigenis af te leggen maar dat de kosten van de reis en het verblgf en de bedreiging van hun tegenwoordige werkgevers om ben te ontslaan hen daarvan terughouden De president verklaarde dat hg bereid is alle eischen te hoeren en edelmoedig te zullen wezen wanneer ze gegrond zgn maar hg beklaagde zich over de talrijke verdagingen door dr Sieveking en mr Boozegaarde Bisschop gevraagd die toch niet leidden tot het verkrijgen van getuigenverklaringen en wees het verzoek van dr Sieveking om een verdaging voor zes maanden van de hand In zgn antwoord aan den Amerikaanschen vertegenwoordiger zei de president der commissie echter heden dat na een voorloopig onderzoek van de eischen de zittingen twee mannden zullen worden verdaagd De Oostenrijksche eischen zouden het eerst behandeld worden De heer Lousada de vertegenwoordiger van Oostenrijk vroeg uitstel De president weigerde dit en sprak de hoop uit dat de vertegenwoordigers bjj het voorloopig onderzoek zouden tegenwoordig zjjn Maar indien zg dit niet waren zonden de behandelde gevallen niet tegen hen kunnen worden aangevoerd want in dat geval zonden geen getuigenissen noch vóór noch tegen worden gehoord Bij het zwemmen verdronken Aan het strand te Ostende is gisteren een drama afgespeeld dat eindigde met den dood van een 24 jarigen man Onder de talrijke baders bevonden zich in den namiddag 4 Engelschen 2 heeren en 2 dames broeders en zusters die de aandacht trokken door hun durven In weerwil van de signalen der wachters waagden zij zich zear ver in zee en speelden met de gevaren Plotseling werden zg door den stroom meegesleurd Beddingsbooten kwamen hun te hulp De beide dames en een heer werden tijdig gered de vierde verdronk ZJn lijk werd later op het strand gevonden Volle acht dagen zullen de Dnitsche schouwburgen nit rouw over het overlijden der keizerin moeder gesloten bigven Eerst Woensdag 14 dezer mogen tooneelvoorstellingen en concerten weer beginnen Dientengevolge jammerkreten uit alle hoeken des rijks Het nieuwe Breslaner zomertheater telegrafeert o a Als de kabinetsorder doorgaat moet ik mijn zomertheater sluiten Twee en zestig personen worden daardoor broodeloos En zoo meer Men schrijft uit IJzendgke aan de M Ct In de jongste raadszitting was aan de orde het vaststellen der gemeenterekening over 1900 met het onderzoek waarvan belast gewoest waren de heeren Leenhouts en Heudrikse Die commissie bracht by monde van laatstgenoemden baar rapport uit waaruit een keer te meer bleek hoe ellendig de gemeenteadministratie is gevoerd geworden Zoo werden b v vgf kwartalen abonnement van de Staatscourant in rekening gebracht Den gemeentesecretaris en den gemeenteontvanger werden voorschotten in rekening geleden die niet door bewijzen waren gestaafd De secretaris door den voorzitter naar zeker door hem in rekening gebracht postje gevraagd wist daarvan geen verantwoording te geven Het in rekening brengen van vgf Sesschen inkt niettegenstaande de f 100 bureaubehoeften werd een abuisje genoemd Aan uniformpetten en aan schoenlapperg voor den gemeenteveldwachter achtte de commissie te veel uitgegeven kortom geen enkel hoofdstuk kon ongehavend uit de revue te voorschgn komen De slotsom was dat de commissie den burgemeester de rapporteur nog een vreemdeling in Jeruzalem noemde aanbeval een nauwlettend oog op de administratie te houden hij voor zich zou gaarne medewerken om de boel op orde te krggen en hij twijfelde er niet aan of zgne medeleden zouden den nieuwen voorzitter die grondig met gemeenteadministratie bekend is en op wiens rekening deze fouten niet gesield mogen worden daarin ook behulpzaam willen wezen Wjjl men voor een fait accompli stond stelde de commissie voor de rekening met korting der f 6 voor het vjjfde kwartaal Staatscourant goed te keuren De commissie belast met het nazien der rekening van de feestcommissie ter gelegenheid der installatie van den nieuwen bnrgemeester bracht rapport uit en adviseerde tot betaling hoewel zij overtuigd was dat de feestcommissie er te hard in gebeten had en verscheidene rekeningen overdreven waren een gebruik zeide spreker dat zich altgd bg festiviteiten voordoet Dienovereenkomstig werd besloten Uit de nieuwe verordening op den hoofdelgken omslag werd op voorstel van den heer Hendrikse eigen aangifte gelicht omdat hg zich overtuigd hield dat minstens 2 3 der belastingschuldigen zich in een lagare klasse zollan plaatsen dan xy na staan I Ook werd de commissie tot inontvangstname I der reclames geschrapt an het dagelgktch i bestuur daarvoor aangewezen De heer Hendrikse zou er voor passen lid dier commissie te zgn Nn reeds in weerwil de behandrting van den hoofdelgken omslag geheim is wordt hy soms aangesproken door belastingscimldigeit alsof hy alléén de schnldigo is at zon zoo n commissie dan niet hebben te verduren 1 Intusschen ligt hg op den loer om te weten wie de verklikker nit de geheime vergadering is teneinde dezen te doen kennis maken met da justitie wegens eedscheunis Namens een persoon die by de jongste Kamerverkiezingen uitschotten gedaan had in het belang van de candidatnnr Van Hall is mr F A van Hall gedagvaard voor hot 2e kantongerecht te Amsterdam tegen a s Maandagmiddag 2 uur om hem te doen veroordeelen tot vergoeding van de gemaakte kosten Men schrgft uit Zandvoort aan het Hbd Eergistermiddag kwam alhier een gezelschap uit Sloten om aan onze badplaats een bezoek te brengen Te ongeveer vier uur vermiste men een meisje van ruim 5 jaren Overal werd gezocht de politie gewaarschuwd en ten overvloede werd het door den dorpsomroeper bg bekkenslag bekend gemaakt doch niets moch baten Terstond ging een man te paard die richting nit en vond 14 palen van hier een paal is ongeveer 10 minuten gaans op een bank in zee het kind dat zeker van vermoeidheid aldaar lag te slapen Was het daar nog eenige uren gebleven dan was het zeker verdronken daar dan de vloed was opgekomen Te 9 uur kwam het kind zittende op het paard van den vinder binnenryden omstuwd door oudere familieleden en nieuwsgierigen In een beschrijving in het Hl ld van een pleiziertochtje van Amsterdam naar Urk gemaakt wordt medegedeeld dat de onderwyzers aldaar vóór de invoering van den leerplicht een eigenaardig middel toepasten om het schoolverzuim tegen te gaan Bleef een kind zonder wettige reden thuis d w z werd hy door de ouders genoopt mede te werken op het schip dan stuurden we zoo verhaalde een der onderwgzers eenvoudig al de overige leerlingen uit hetzelfde gezin naar huis en vader en moeder kozen de wgste party door den weggebleven jongen met de zusjes en broertjes school te doen komen Want hoe noode zg zgn hulp misten de last om op de anderen het oog te honden was veel tgdroovender Verder verklaarde deze onderwgzer hoe het kwam dat niettegenstaande alle bewoners van het eiland orthodox Protestant zyn men er toch tevreden is met de eenige openbare school die dan ook een groote is met 10 lokalen By de benoeming van onderwgzers zoo werd gezegd geeft men de voorkeur aan hen die er niet tegen opzien de kinderen de Bgbelsche gesclii idenis te leeren en zoo beerscht er dank zy dezen maatregel pais en vree en hebben de Gereformeerden en Hervormden die ieder een eigen kerkgebouw bezitten er geen bezwaar tegan hnn kinderen naar de openbare school te zenden STADSNIEUWS GOUDA 10 Augustus 1901 De datum van den zwemwedstryd in de stedelgke zweminrichting te honden is thans ofücieel vastgesteld op 25 Augustus a s Binnen kort hopen wg het geheele programma te kunnen mededeelen Bebo Ahbacht Door het bestuur van den polder alhier is gisteren bg inschrgving aanbesteed het vernieuwen van de sluisdeuren slagbalk en puntstukken aan de sluis in den IJseldyk te Haastrecht 7 biljetten waren ingekomen Het laagst werd ingeschreven door J Vermy te Vlist voor f 479 aan wien het werk is gegund Zevenhuizen Een heldenstnk is Maanj dag alhier verricht door de wed C Haak I Toen zg met haar groentenwagen in het Zuideinde was werd zg er op attent geI maakt dat een kind van een jaar of zeven I midden n bet kamuil lag Het lag achterover on dreef al veider van den kant In het water springen en het reeds ten tweeden male gezonken kind te grgpen was het werk van een oogenblik Inmiddels waren er aen tal vrouwen aangakomen waarvan een de kloeke redster een stok toestak en I haar zoo behulpzaam was by de redding I De moeder en de andere vrouwen waren I zoo verschrikt dat ze geen besef hadden om zelf het reddingswerk aan te vangen ZonI der hulp van deze menschlievende vrouw was het kind zeker verdronken t Is te hopen dat de Maatschappij tot redding van drenkelingen van deze nota neemt 8 Ct OnDEKKEiK a d IJsEL In de Maandagavond gehouden raadsvergadering die door alle leden werd bygewoond werd de in de vorige vergadering vastgestelde verordening op de beffing van een hoofdelgken omslag overeenkomstig voorstel van Gedep Staten in dien zin gewgzigd dat de aftrek voor noodzakelijk levensonderhond bepaald werd op f 400 in plaats van op f 500 in verband met deze verlaging werd thans echter besloten een aftrek voor kinderen in te voeren nameiyk voor één kind beneden 16 jaar f 50 aftrek voor elk kind meer vin denzelfden leeftgd f 25 De rekening der gemeente over het dienstjaar 1900 werd hierna onderzocht en met algemeene stemmen voorloopig vastgesteld in ontvangst op f 16460 64 in uitgaaf op 1 14893 98 en alzoo met een batig saldo van f 1566 65 De begrooting van hot burg armbestuur voor 1902 werd goedgekeurd in ontvangst en uitgaaf op f 1407 50 met eene subsidie post van f 1250 Ten slotte werd een crediet verleend om op den a s Koninginnedag wederom alle schoolkinderen te onthalen die in aen jaar tyds minder dan 10 maal de school willekenrig verzuimden welk cgfer nog steeds toeneemt en aldus een verbiydend teeken is van het geringe schoolverzuim in deze gemeente De leerlingen uit de hoogste af deeling van de hoogste klassen der drie scholen zullen waarschgnigk op Maandag 2 Sept a s een uitstap maken naar Den Haag en Scheveningen Dat ook deze instelling aan baar doel beantwoordt biykt wel uit de geleidelgke toeneming van het getal scholieren dat zorg draagt voor dezen zoo genotvollen dag in aanmerking te komen Naar men verneemt heeft de directie van de stoomboot reedery De IJssel te Gouda zich wederom bereid verklaard de schoolkinderen met hun geleiders op 2 September a 8 gratis te vervoeren naar Rotterdam en terng eene welwillendheid die door de ingezetenen wel wat meer op waarde mag worden geschat Rechtszaken Voor de arrondissements rechtbank te Rotterdam stond gisteren o a terecht G v d G 22 joar bouwknecht te Bergambacht dia zich op Pinksterenmaandag bevond in gezelschap van A van Wgngaarden die door hem werd mishandeld v W zou toen bg die gelegenheid door den beklaagde met een mes tegen het hoofd geslagen of gesneden zgn Beklaagde ontkende dit erkennende echter een mes in de hand te hebben ehad waarmede hy had gezwaaid om eenige personen die op hem afkwamen van zich at te houden Na het verhoor der getuigen achtte het Openbaar Ministerie bewezen het ten laste gelegde en vorderde een maand gevangenisstraf De verdediger mr J J de Heer vroeg vrgspraak daar z i niet bewezen is het ten laste gelegde althans niet dat het opzet bestaan heeft om te verwonden daar hy tot Alfverdediging zou gehandeld hebben Snbsidiar verzocht pleiter de oplegging van eene geringe geldboete Niet aanwezig was T v 8 20 jaar broodbakker te Capelle a d IJel Op 9 Juni zou een zoontje van de wed A Goedhart aldaar beklaagde geplaagd en met tabak geworpen hebben waarna hy bg zgn moeder in huis was geloopen Beklaagde had hem achtervolgd doch was daarop door zgn moeder bnitenshnis gedrongen waarop hy de vrouw aen slag had gegeven Eisch f 10 boete subs 5 dagen llecbtenis Atjeh De resident van Kediri deelt mede dat in het district Panggoel afd Tranggalek tengevolge van havigen bandjir in den nacht van 2i6 Juni 9 personen zgn omgekomen en nog 2 kinderen vermist worden die vermoedeiyk ook zyn verdronken de tweede gewassen tabak enz op de sawahs en langs da rivieroevers zgn voor het grootste gedeelte als verloren te beschouwen In het onderdistrict Wonotjojo werden 158 woonhoizan vamiald an verdronken 3 karboawen In de afd Toeloengagoeng is een groot gedeelte van het nog te velde staande padigewas overstroomd en de reeds beplante tweede gewassen zgn in do districten Kalangbret Ngoenoet en Toeloengagoeng grootendeels mislukt Ook in de afd Blitar hebben op 21 en 26 Juni overstrooraingen plaats gehad waardoor op Ngoesri nog al schade werd aangericht Eene g oede Voorzorg maatreg el Het is voor het onderhoud der gezondheidvan het grootste gewicht de storingen hoegering zg ook mogen zgn die zich in hetOrganisme voordoen de grootste aandachtte schenken Vroeger waart gg krachtig levenslnstig en thans na de geringste inspanning zyt gg vermoeid Bg t trappenklimmen moet gg dikwgls ophouden verblindingen doen zich in t gezicht voor en valt gg eindelgkin een toestand van zwakte dat alle arbeidü hindert met een woord gg zgt bloedarmoedig i Mej TER WOLDE volgens portret Deze verschillende verschynselen doen zich niet te gelgk voor maar langzamerhand en op eens zyt gy niet meer in staat aan het kwaad weerstand te bieden Zulks was ook het geval met Juffrouw ter Wolde ie spoorbrug te Enschede ook zg was langen tgd Igdcnde aan ruggepyn duizeligheid gebrek aan eetlust enz kortom allo ongeriefelgkheden die uit de bloedarmoede voortspruiten en thans na t gebruik van slechts eenige doozen is zy nog nooit zoo gezond geweest Maakt mgn attest bekend in de hoop dat zniks ook de gewenschte uitwerking voor andere moge hebben De Pink Pillen zgn den onovertreffelgken spierversterker zg bergeven kracht aan de zwakken en zgn voor de delicaatste personen onschadelgk Zeer werkdadig tegen bloedarmoede rheumotiek zenuwpgn Zg geven schoone kleuren aan de bleeke gelaatskleuren handelen in al de tgrtperken der verzwakking bg de vrouw en veroorzaken bg den man eene werkdadige werking tegen al de ziekten veroorzaakt door lichameiyke en geesteiyke overspanning en door buitensporigheden Prgs f 1 75 de doos f 9 per 6 doozen Verkrggbaar bg Snabilié Steiger 27 Rotterdam hoofddepothonder voor Nederland en Apotheken Franco toezending tegen postwissel Ook echt verkrggbaar voor Gouda en omstreken bg Wolff Co Westhaven 198 van de nog voorhanden MantelSj Costumes eh tegen veel verminderde prgzen D SAMSOM Burgerlijke Stand GEBOREN 7 Aug Johannes Ignatius ouders T J I Dökman en C J Zandgk P Elizabeth Adriana ouders A de Goederen en J J IJsselstgn Geertmida ouders slgmbeid belangryk beschadigen En dit laatste is nog veal nadeeliger dan dat de tanden zelf beschadigd worden Geen enkel in den handel zynd mondwater behalve Odol heeft deze strenge toets doorstaan Volgens het algemeen oordeel van geleerden van naam zyn in Odol de drie genoemde vereischten het best voorhanden en wordt dit daarom met recht het absoluut beste van alle tegenwoordig bskenSe mondwaters genoemd l iefflt rottden wg die onderzoakingen in hun ffohoel optubaar emaakt Kobben We vrfflsden eveawel dat e den meesteu lez ps een ReaoeRflji zoadeu lioeii mot fU droge opsonmitni vaa tabellen eii cijfers Ue dorre stof iii ren algemeen verstaatibaron i retti en atijl te behandelen waa abaoluut onmogeiijk Ünarein lii teu wg iiittrdkaels van de intereasanllte onderzoekingen drnkken die wij aan ieder die er om Trna t gaarne frauoo toez iidon Dreêdener Chemtsch Laboratorium Linger Dresden E M van Hees 1 j 0 M 71 j 9 N Es 52 j 9 m 2 w H A IJpelaar 15 m A M Dekker van der Hulst P A J van de Wgs en R en J van Vliet Ketel AÖVEllTEfMlKlN Onzen hartciykon dank voor de vele blgken van belangstelling gedurende de ziekte en na het overlgdcn van onzen Broeder en Bohuwdbroeder den Heer G P van oer GARDEN te Enschede ondervonden Gmda A O K VAN BEU GABDEN W E VA am 6AEDEN Breda C ns SruBiln G J DROSSAERS VAN VAN l KR GaEDEN C L DROSSAERS A J VAN UEK GABDEN Paramaribo L W C G van der GARDEN M G VAN DER GARDENBoDTt 10 Augustus 1901 Voor Maaglijders AAN allen die zich door het vatten van koude of overlading van de 1 maag door het gebruik van slechte moeieiyk te verteeren te warme of te koude spgzen of door onregelmatige levenswgzo een muaglgden als Maiighautrrh Maaifkrantp Maiigttfjiten tnoeieHJke tt tfjsn rlerlny of I emlljmlng op den hals gebaald hebbon zg hiermcdi epn goed huismiddel aanbevolen waarvan de voortreffclgke werkingen reeds sedert vele jaren bewezen zgn Het is uSert HrloffzoHa ruiósnwijn B Üczc Krnidcnwgn is nit voorlrcffelgke gonoeskraclitig bevondene kruiden met goeden wgn gemaakt en versterkt de spgs verteeringsorganen vhn don racnsch zonder een laxeermiddel te zgn Kruidenwgn geneest storingen in de bloedvaten zuivert het bloed van bedorven ziekte veroorzakende stoffen en werkt be vorderend op de vorming van gezond bloed Door bet op juisten tgd gebruiken van Kruidenwyn worden mangkwalen meest reeds in t begin onderdrukt Men moet dus niut tolmen er eene proef medete doen Symptomen als hoofdpgn oprispen zuur in de maag opzetting misselgkheid met braken die bg chronische moagziekton des te heviger optreden worden dikwyis na eenige malen drinken genezen VTf naffmMinir onaangename gevolgen daarvan als w OW J MU benauwdheid koliekpynen hartkloppingen slapeloosheid aambeien worden door KRUIDENWIJN dikwgls snel genezen KRUIDENWIJN beft verstopping op bevordert do spgsvertering on verwijdert door een zachten stoelgang onbruikbare stoffen nit maag en darmen i Schraal bleek uitzien bloedarmoede verval vaa krachten zgn meestal do gevolgen van een slechte vertering onvoldoende bloedvonning en een ziekeiyke toestand van de lever Bg gebrek aan eetlust evenals herhaalde hoofdpgnen slapelooze nachten treedt een voordurend ziekelgke toestand in KRUIDENWIJN wekt de verzwakte levenskrachten 1 op KRUIDENWIJN verhoogt den eetlust bevordert de spgsvertering prikkelt de stofwisseling bespoedigt de bloedvorming brengt de geprikkelde zenuwen tot rnst en schenkt den zieke nieuwen levenslust Talrijkeattesten en dankbetuigingen bew iien dit I m KRUIDENWIJN is te verkrggen in flesschen A Fl 1 50 en 2 in de Apotheken van Gouda Oadewater Schoonhoven Bodegraven Woerden Alfen Aarlanderveen Voorburg Leiden Rotterdam s Gravenhage enz alsook in alle gfooto en kleine plaatsen van de provincie NoordHolland en geheel Nedetland in do Apotheken Ook verzendt de Firma WOLFF Co drogisten Westhaven Gouda 3 en meer flesschen Kruidenwgn tegen origineele prgzen naar alle plaatsen van Nederland Voor namaak wordt gewaarschuwd Hen ïerlange uiisluiiend VÊT Hubert lllrlch sclie Rruiilfinwijn Mgn Kmidenwyn is geen geheimmiddel zgn bestanddeelen zgn MalagaI wgn 460 O Wgngeest 100 0 Glycerine 100 0 Roode wgn 240 0 Atlas besseni sap 150 0 Kersensap 320 0 Manna 30 0 venkel angs alantswortel Amerik krachtwortel gentiaanwortel kalmooswortel 10 0 Deze bestanddeelen worden vermengd tooedkoopste en solledst adrea voor Vervoer van Inboedel Zoowel binnon als buiten de t d et gesloten wagena S A GRAVESTEIJN Lange Tiendeweg 39 AUtê wordt tegen Xranspert êehade veree kerd