Goudsche Courant, dinsdag 13 augustus 1901

t S Itoadk 8 80 8 81 M8 7 10 8 18 07 l Uud w 4 84 m Woerd l 4 48 aii 8 18 Utnelit B M 7 4 8 11 8 18 8 88 8 10 14 Zomerdienst 1901 AanKevangeD 1 Nel Tyd van Greenwlcb Directe SpoorwegverktndtngeD net GOUDA 4 SOnOi ROTTIXDAIIilaa raraa ff 11 18 11 18 1 B 1 17 1 18 8 80 8 41 8 88 4 88 4 44 8 11 1 84 1 18 7 08 I 1 0 f f 4 01 1 14 f 4 11 8 11 I f 1 81 4 18 I 4 18 11 84 11 44 1 80 9 8 8 11 4 08 g 4 11 48 1 8 f 1 11 I si lO 7 7 8 5 t t 88 t7 10 88 10 88 11 15 I 11 08 11 H f 11 80 10 18 10 4 11 1 11 80 U K 10 01 11 11 10 1 10 80 10 87 f 10 44 11 08 11 47 11 51 r a r f a 11 48 4 AUaaa la aK la klMaa Iitoa katela ƒ Op 4aM traiaaB liJi tcmèt UMtaiH Oinadag 4 adaapalla ntattrUljaMatt vaar 4a la kl TCTkriigbaar tagan aakalaa naahtpiija ff HoUluidjalu Spaar L Bitra iiplaoiaMt Wwya 1 AUaa DU 4 0B 7 90U0i viaa ran 18 80 IM8 11 81 11 41 ll 4 1 88 1 48 r 1 44 10 18 11 81 11 41 ll 4 a 1 88 1 14 44 S 48 4 08 4 44 8 81 04 8 1 7 08 7 818JL S 10 10 It a t8 r i 4 48 8 8 4 lO St 1 48 8 a 8 44 BS 10 48 r 1 08 p 8 10 a 89 10 08 t 10 4 11 18 11 01 11 18 1 0 1 0 MS 0 4 0 4 84 4 l l 4 48 14 7 08 7 88 8 80 8 48 47 10 0 lO U 11 04 aar4aa a Hall al la ak a apoar I Izin aipplaaaaatkaw Ja aB 4a OaapagaU 4ar Wa M Llta t ll r f 1 41 87 4 44 8 81 04 8 1 7 08 7 BI8JL 8 08 1 84 00 87 10 08 10 11 IkadMM ap la laop ka ilal farakail SODDA DBN B14Sriaa vara ll t ll 10 00 10 1 10 48 11 18 ll lB ll l 18 84 1 14 1 48 IJl 8 U 4 1 4 10 4 18 a lit 1 0 Ml a 11 18 1 18 Ê I 1 a ll iO 1 81 a 8 17 88 4 10 18 18 41 11 88 11 48 18 44 18 41 1 S7 1 44 1 10 i 41 4 11 4 48 8 88 4 48 4 8 81 7 8 14 4 7 47 8 48 8 b a 4l 10 1 10 84 10 48 11 18 11 47 u 01 7 08 7 1 7 81 MS B 8B a OJ 41 10 1111 88 11 88 18 00 l BO 1 40 1 17 4 00 4 11 4 17 4 1 8 81 7 01 7 41 7 18 8 18 1 40 10 18 Hin 10 17 1 88 4 48 8 88 4 L Vt ZZ I i I0 i l BO 4 88 8 4J 10 01 6 0 U II 4 1 MHTtaOAM flaa aaraa ioaila 8 S8 8 11 8 8t I8 10 80 10 8 18 08 1 10 8 88 8 88 t 07 4 48 I I 18 8 48 81 lO i 10 SO 10 87 11 08 AautW 8 01 8 18 ll 10 10 11 04 18 48 11 87 1 87 8JI 4 11 4 47 4 80 l 4 S 44 3110 8 11 08 11 47 11 1 Kmtia 8 1 a lB 8I 10 84 11 1 1081 10 1 18 8 40 4 IT I 11 4I 8 01 M 1 40 ll U 18 01 18 14 Zo t lm Zeg l ak M l r 7 0 0 B 1 80 10 11 10 S4 11 4 11 11 11 l U 8 08 8 84 4 17 4 41 4 11 4 48 7 08 7 81 8 0 8 88 8 44 10 18 10 84 ai L l l ilat arab 4 worfa J Har aJtaOal aUaai la a la Baaa a kajalat I BaUra aa Uljat la U aa a ppla ai W ja 4 11 44 lO U eu l 6l U r atu II r ilaavaraa 18 00 18 88 8 18 S ll 4 81 1 88 8 40 8 1 07 11 88 1 08 8 118 8 4i 1 04 8 84 7 00 J J j 1 4 Vaat C 8 11 7 14 1 10 1 18 9 18 8l 11 11 ISJ7 11 4 1 11 a 10 8 84 4 41 8 08 8 81 7 0 1 10 ll 1 48 kmn W 8 84 8 4 7 80 8 14 8 41 0 80 a 4l 11 80 11 411 01 8 to 8 IS 8 4 1 IM 8 81 IS 7 88 8 14 40 10 01 lourfa 0i 7 81 8 18 O ll l 111 18 10 8 11 11 1 18 I B 8 88 4 18 4 841 47 7 7 1 44 8 0 li 10J7 11 81 11 t 18 7 47 8 88 M 10 04 10 41 I l U 11 48 18 08 1 48 S OI 8 1 4 il 4 41 1 48 7 00 8 4 8S 1O 08 19 48 W ïï 4 O 7 10 87 3 11 4I MM 1 JJ Z Z 1 Z Z l l 0 Ml MB Ï M M 1 gexiod Oateide en Spa eii erle vergoeding te geven voor de eventneele opheffing van het peel privileje téch be loteir aan den Senaat voor te dragen de erleening van een snbsidie van vijf milliocn aan Ostende en van drie millioen aan Spa In dit geval zon de Henaat zich wel willen laten vinden voor het beilnit der Kamer DUITSCHLIXD Twee stokers van de tweede en derde compagnie der eerste wefdivisie hebben terechtgestaan te Kiel voor den krijgsraad wegens het zingen van sociaal democratische liedjes en insubordinatie tegenover een snperieor Een der zanglnstigeu kreeg vöt maanden gevangenisstraf de ander 16 dagen streng arVest Te Baarden hadden zjj met nog drie anderen de marseillaise Aof Socialisten MhlicBZt die Reiben aangeheven BINNENLAND De atdeeling Baarn van den Cbr Hist Kiezerabond besloot op verzoek van het districtbestaur de candidatonr van mr W H de Beaufort voor do Tweede Kamer te steunen Mr J A A Bosch raadsheer in het gerechtshof te a Hertogenbosch heeft de candidatanr voor het lidmaatschap der Tweede Kamer hem door de Voorultatrefende Kiesvereeniging adaar aangeboden aanvaard Blijkens het pas verschenen verslag der Rotterdarasche Kamer v Kooph heeft het boofdbestnnr de posterijen het oordeel der Kamer ingewonnen over de vraag lo of de tweede postbestelling op Zondag welke tn plaatsen van 15 000 of meer zielen geschiedt zonder overwegend bezwaar voor den handel kan worden opgeheven 2 eventoeel of die opheffing mede bezwaar zon ontmoeten indien de eenige bestelling dan later werd gesteld in dier voege dat düarin behalve de posten welke thans met de eerste bestelling worden besteld ook werden opgenomen de meest belangrijke posten met de eerste treinen nit de hoofdsteden aangebracht Op de eerste vraag antwoordo de Kamer dat zij meende dat die tweede bestelling gevoemlük kon vervallen ter wille der gewenschte Zondagsrust mits tnsschen 11 i en 12 aan de postkantoren gelegenheid wordt gegeven aangekomen brieven al te halen Blijft er toch slechts èèn bestelling op Zondag zoo die niet zooals de tweede vraag bedoeld later gesteld worden maar dan behoort deze in de vroegte te geschieden Hen seint uit Vlissingcn Het nieuwe koninklijke jacht Victoria en Albert aan boord hebbende den Koningen de Koningin van Engeland benevens prinses Victoria en den tiriekschen kroonprins Nikolaas kwam te 5 30 uur in de haven en meerde aan den znideiyken ponton De krnisera Hyacinth en Minerva die het lohip escorteerden bleven op do roede Qotida 7 11 7 81 l M 0 MooidfMkt dooi 7 18 t 40 Sl uw rlt rk f 7 18 8 p OapalU f J RotltldmB M 1 7 44 O l 44 RotterdtmD P t ♦ at KotUrdm B 0 Mi a a a 4 41 4 80 8 04 7 11 7 1 4 11 4 41 1 01 1 81 1 11 t 04 a 1 17 10 IB 7 88 7 48 Botterduk Beun RotUrdun D P Bottndui U OtfMê HUswarkuk ICoordneht da é lUaa la a la Uaaaa aitn kabba Boudt £ aT Dh Uoflro 8MlanH l Z g Tootbnrg Hf K a riadWW ap 4a lagp km ilat larata i Vanwege onze Koningin was alhier aangekomen graaf Dn Moncean chef van het militaire huis van H M de Koningin in nnifonn met hem was aangekomen 8ir fl Howard Engelsch gezant te s Gravenhage die zich aan boord begaven om Hare UiieBteiten te begroeten De Britwhe vice conul de heer F L de Bniijne met den commdt van het wachtschip Bnlgia den luit ter zee Ie kl W van Voss begaven zich mede aan boord Zeer strenge veiligheidsmaatregelen zijn genomen waarvoor behalve de stedelijke politie een 40tal rijksveldwacbters met karabijnen gewapend worden gebezigd Bovendien verricht een stoombootje de Zeeland van den Rgkswaterstaat in de buitendienst aan boord bevonden zich 2 rijksveldwachters benevens de hnlpslnismecster De koninklgke familie zal zich hedenavond te ongeveer tien nnr naar den gereedstaanden trein begeven waarin een salonrijtnig van Koning Kdward om naar Homburg te vertrekken ten einde Zondag den lykdlenst op Cronberg biJ te wonen De trein wordt begeleid door den heer Walraven inspecteur van tractie Vanwege den rijkswaterstaat zal alleen een looper gelegd worden üemengfile Berichten Raland de man die verschillende oplichterijen pleegde te Arnhem Wageningen enz is naar wü vernemen eergisteren te Hoorn gearresteerd waar hg eveneens verteringen maakte en pogingen tot oplichtingen en is gisterenmorgen naar Arnhem getransporteerd In het Berliner Tageblatt stelt do regeering van Nieuw Zuid Wales de inschrijving open voor de levering van 100 000 tons 2 1 0 000 centenaars stalen spoorstaven Onder de voorwaarden waaraan de inschrij versleveranciers te voldoen bobben komt o a ook deze voor dat de werklieden der betrokken flrma 8 minstens 7 schillings loon f 4 20 per dag moeten uitbetaald krijgen en een werktijd van 8 nnr per dag gewaarborgd moet z n Naar gemeld wordt zijn deze voorwaarden van dien aard dat slechts weinig ondernemingen van die inschrflving gebrnik knnnen maken omdat bijna alle onder veel slechtere arbeidsvoorwaarden werken lOTTIlDm 40 48 8 8 IB 1 47 10 48 8 01 10 14 18 S9 11 18 11 84 11 47 10 4 Zaterdag namiddag is mr A C Crena de longb te Dordrecht aan een ernstig ongeluk ontsnapt Hij reed met een jong paard voor een twoewielig rgtuigje den weg af die den Reewcg met den Dnbbeldamschenweg verbindt toen plotseling eenige eenden die aan den slootkant lagen met luid vlengolgeklep zich te water begaven Het paard schrikte en vloog op zgde tot het aiin den rand van den weg voor een sloot stond Het dier trachtte toen onmiddelijk met alles wat het achter zich had die sloot over te springen De koetsier viel van het rijtuig op den kant en mr C d I die de teugels hield sloeg in de sloot over het paard heen dat met den wagen achter zich hangend den sprong over het water miste en ook in de sloot terecht kwam Hoewel hot paard bij zQn pogingen om op den wal te komen rakelings langs hem trapte en hem dan ook een paar malen raakte gelukte het mr C d I nit den modderpoel te klimmen Eerst bij het ontkleeden in een nabnri e hofstede voelde hil eenige pfjn in het linkerbeen dat opzwolPer rgtnig naar zgn woning vervoerd constateerde de geneeaheer een brenk io hetkoitbeen De koetsier bleef geheel ongedeerd het rgtnig was betrekkelgk weinigbeschadigd D Ct Men schrijft nit Utrecht aan de N B Ct Wü zgn hier de Boksers toch al eenige eenwen in beschaving vooruit geweest Wat zg ikkr nn in China beginnen datzelfde ongeveer deden wjj hier al in 1535 op de Neude Den 18n Uei van dat jaar werd een zekere heer Henrick Buijs die een transportbrief vervalscht en er een ander stadszegel aan gehecht had iu een ketel kokende olie gestoofd ter uitroering van het vonnis dat men hem in een ketel zal sleden ter dood toe als een valscher anderen ten exempel Ruim 160 jaren eerder den 30n Sept 1892 werd Jacob van Gulik een monnik die zich voor bisschop had uitgegeven eveneens tot dien ketel verwezen Maar even v66r hij die straf onderging werd van zijn ongewgde vingers door middel van een stnk glas vel en vleesch afgekrabd Eenmaal in het warme bad gestopt maakte van Gulik zich aaa zulk een ontzettend gekerm schuldig dat bisschop Floris door medelgden bewogen bevel gaf een einde aan s mans lijden te maken door hem te onthoofden In een plaatsje van Baden wordt de wet op de Zondagsrust z66 streng toegepast dat de polilie eenige vrouwen die na kerktijd aldaar voor haar woning zaten te breien gelijk er gebruikelijk ia liet aanzeggen dat zjj met dien arbeid op den openbaren weg moesten ophouden De prefect van politie te Pargs heeft binden zgn gebied het honden van wedstrijden met fietsen en automobielen op den openbaren weg verboden Het bestuur van den Franachen wielrijdersbond is tegen dat verbod in verzet gekomen en zal trachten de intrekking te verkrgfén Aan het Qarda meer in Noord Italië heeft men de vorige week een verschijnsel waargenomen dat nu en dan voorkomt maar toch zeer zelden nl een schommeling iu den waterstand Ook op het meer van ienève komt dit verschijnsel nu en dan voor het heet daar Seiches in Italifi sessa Op 31 Juli steeg plotseling het water aan den noordelijken oever van het Uarda meer 30 cM aan het znidelgk niteinde viel bet 20 cM Na 40 minuten was het andersom in het noorden 30 cM onder den gewonen stand en in het zuiden 20 cM er boven Deze schommelingen bielden regelmatig om de 40 tot 50 minuten twee dagen aan werden allengs zwakker en hielden eindelijk op Er heerschte volkomen windstilte maar in UiddenItalié kwamen te gelgk aardschnddingen voor S 80 4i M a 8 10 11 08 7 10 7 88 1 18 7 14 7 88 8 48 7 44 8 08 I 10 80 10 48 10 44 11 81 11 48 Te Newbaven werd onlangs een schitterend concert gegeven Juist zong een beroemde kunstenares toen een vreeselgk gegil de aanwezigen met ontzetting vervulde Ken dame klom snel op ingx stoel Toen de overige driei vierhonderd dames dit zagen deden zü in het vlugste tempo hetzelfde onder het verschrikkelijk gegil dat het moedigste hart deed stilstaan Door een paniek bevangen snelde de menigte naar de uitgangen men drong om naar holten te koaei en de vreeselijkste tooneelen stonden te wachten toen een zanger boven alles uitschreeuwend de oorzaak bekend maakte een mnis was nit den vloer te voorschijn gekropen Nn volgde een wilde jacht waaraan alle boeren deelnomen Doch eerst nadat men plechtig het gedoode ondier op het tooneel had tentoongesteld en alle dames zich overtoigd hadden dat het werkelijk goed dood was waagden zjj het weer haar plaatsen in te nemen Heel Brussel is in opschudding over een inbraak die onder bnitengewone brutale omstandighiden is gepleegd in een groot magazgn van horloges en bijouterieën van den heer Grottendieck in de Bne de la Madeleine Vrgdagmorgen om 7 uur by het ontwaken bemerkte de dochter van den heer GrotteU dieck dat dieven een bezoek hadden gebracht aan het magazijn en nit de linkervitrine een groote hoeveelheid voorwerpen van waarde waren verdwenen Der justitie werd kennis gegeven van het geval en deze begon onmiddeliyk een onderzoek Het bleek dat geen enkel slot geforceerd geen deur geopend geen ruit ingedrnkt was De dieven waren binnengekomen langs de eerste verdieping tot waar zjj waren opgeklommen langs de gaabuis van een munrlantaarn tegen het huis De vensters op de eerste verdieping stonden wegens de warmte open maar de jalonsieen waren neergelaten Eén en ander is den dieven gunstig geweest die geen ruit hebben behoeven in drnkken Eenmaal in het huis zyn zg langs een kleine wenteltrap in den winkel gekomen waar zg slechts badden te kiezen onder de vele voorwerpen van waarde in glazen kastjes besloten De linkervitrine bevatte de kostbaarste en gemakkelgkst vervoerbare dingen Zjj is door de inbrekers geplunderd Een ruit werd netjes uitgenomen en voor de toonbank gezet alles gebeurde in volkomen stilte Niemand van het gezin van den heer Qrottendieck heeft ook maar eenig gerpcht gehoord Uit voorzorg kadden de dieven de geleiddraden der electriscbe schellen doorgesneden Zy namen 174 gouden en zilveren horlogee 9 horlogekettingen 52 gouden kettingen enz mee tot en totale waarde van 80 000 francs en hebben alles tot een pak gemaakt waaromheen zy de embrases van een winkeldraperie hebben gebonden Langs denzelfden weg dien ze gekomen zyn zgn zg weer vertrokken op de toonbank achterlatend een waarde van byonterieën van 30 000 frs Op een tafel in het achtermagazyn is een 30 cM lange dolk gevonden met breed lemmet De inbrekers waren dus voornemena zich van dat wapen te bedienen ingeval zjj zonden worden ontdekt 7 18 1 44 a l4 1 17 8 8 1 14 10 11 0 r p 8 41 J r 7 47 8 07 r 8 41 8 4 3 1 41 a at X lf ig ss 8 48 10 81 4 i 8 01 8 81 1 17 48 4I 10 18 10 48 11 1V 8 18 10 08 8 14 t 10 17 lO i 1 88 Naar alle groote steden ia aan de politie over dezen diefstal geseind Van de daders is nog niets ontdekt Alleen is een poelier aan de Brusaelsche politie komen mededeelen dat hy in den nacht van den inbraak tegen 4 aar twee netgekleede mannen beeft gezien die als het ware op wacht stonden in de rue de la Madeleine In den namiddag is Vrjdag een verdacht persoon in arrest genomen die in zgn woning een volledig stel inbrekersinstrumenten onder zgn bed verborgen had Uit XJBsabon schrgft men Ja de Koning moet helpen dat dachten vgf zeer bekoorIgke en in nood zittende Spaansche tooneelspeelsters die te Lissabon in het Teatro Trinidade een engagement aangenomen hadden in de Zarznele daarna echter toen de impressario er met de kas vandoor gegaan was zich plotseling broodeloos op straat gezet zagen en niet exis geld hadden om naar buia terug te koeren De Spaansche consul kon of wilde niet helpen miaecbien is reeds te dikwyis in dergelgke aangelegenheden een beroep op hem gedaan wat dus te doen f De vgf meisjes besloten een pelgrimstocht te ondernemen naar het koninkigk zomerverblgf te Cintra en persoonIgk by den Koning haar leed te klagen Dit ging echter niet zoo eenvoudig een audiëntie was niet zoo gemakkeiyk te krygen en een schriftelgk verzoek zou zeker afgewezen zgn De Koning moest dus overrompeld worden Wanneer Don Carlos in het koninkigk park gaat wandelen wordt het publiek meestal door de politie tot op zekeren afstand gebonden De meisjes verscholen zich echter achter een straik en het gelukte haar daar den Koning af te wachten nauweiyks was hy haar op eenige schreden atstands genaderd of de meisjes sprongen uit haar schuilhoek te voorschyn doch bleven daarna verlegen voor den verbaasden Don Carlos staan over wiens gelaat een vroolgk lachje gleed Wat wenschen de dames P En nu biechtten de meisjes onder een stroom van traoen die baar gezichtjes nog slechts liever maken kon haar nood Don Carlos wiens hart tegenover de vrouwen nooit van steen is liet zich gemakkelgk verteederen en praatte langer dan strikt noodzakelgk was met de kleine Spaanschen aan wie hg daarna ten slotte den inhoud zyner portefeuille schonk Tot dank wilden de kleinen hem natunrlgk de hand kussen Don Carlos echter een galant man liet zich dit niet welgevallen en zooals een onbescheiden opmerker beweert knste hy nu zelf Het is te hopen dat Donna Amelia dit niet gezien heeft Aan den Trekvliet bg Zoeterwonde zaten een heer en een jongetje te vis hen toen twee dronken schnitenjagers voorbgkwamen De kerels drongen den heer in het water en beletten hem naar den wal te zwemmen door hem stokslagen te geven als hg den kant naderde zoodat de man genoodzaakt was naar de overzgde te zwemmen Een der dronkaards viel toen een korporaal aan die langs de vaart wandelde maar de mi lltair stond den woestaard en gaf hem een flink pak slaag waarop de andere er van door ging door zgn kreupelen makker in langzamer tempo gevolgd Pe boeven zyn aangehondeB Een vier en twinUgjarigt landbouwer te Fouillon In Frankrgk ging dezer dagen s morgens haar t land om naar zyn koeien te kgken Hy keerde echter niet terug en toen zyn knechts hem gingen zoeken vonden zg zyn vermorzeld Igk in een aloot Een op bet land grazende stier scheen door een of ander in woede ontstoken en had den boer aangevallen voor hg het hek kon bereiken Het woeste dier had met zyn slachtoffer verinoedelgk zoolang gesold tot het bniteu zjjn bereik in de sloot lag De bepalingen door den Dnitschen Keizer gemaakt aangaande den volkrouw by hst overiyden van Keizerin Friedricb hebben veel ontevredenheid gewekt Het gedurende vele dagen verplichte sluiten van publieke vermakeiykheden berokkent velen groote schade en men herinnert zich de mildere bepalingen door Keizer Friedricb gemaakt hg het overiyden van den gryzen Keizer De directie van bet None Sommertheater te Breslau had aan den minister van binnenlandscbe zaken telegrafisch vergnonicg gevraagd om tot den begrafeniadag van keizerin Friedricb tenminste emtóge stukken te mogen opvoeren De minister antwoordde dat h voorloopig geen nitzoadering kon maken Do directie beeft daarop een dringend verzoek aan den Keizer geridK om alle Dnitache schonwbnrgen welker directeuren en leden ernstige veriiezen lyden te veroorloven ernstige tooneelatnkken te geven De Keizer heeft nog geen bealiasing genomen D muren van de afgebrande kark te Monster zjjn onderzocht en het is geoleken dat wi aterk genoeg zgn om er op te bouwen De heibouw zal nn in den oorapronkeiyken vorm plaata hebben STADSNIEUWS GOUDA 12 Augustus 1901 De schietvereeniging Koningin AVIlhelmina te Gouda zal op Zondag 18 Augustus 1901 een Huishoudeiyke Schietwedstryd honden op het schietterrein aan den Rotterdambchen Dgk De wedstryd zal bestaan uit a Personeele Wedstrgd voor h h Ledender schietvereeniging Koningin Wilhelmina b Wedstrgd op Vrye Baan tegen betalingvan 10 25 voor elke serie van 3 schoten c Wedstrgd met Cylinder tegen betaling van f 0 10 voor elke serie van 5 schoten d Wedstryd met Buks tegen betaling vanf 0 10 voOe ett aorie an S a hoten De onlangs opgerichte afdeeling Gouda van den Algem Ned Timmcrliedenbond had voor Zaterdagavond als sprekers uitgenoodigd de heercn Wolfswinkel en Vrooraans Nadat de heer Boot voorzitter der atdeeling met een enkel woord de vergadering had geopend kwam de eerste spreker aan t woord Deze zou niet het eigeniyke onderwerp behandelen maar dit als taak voor den tweeden spreker overlaten De heer Wolfswinkel betreurde het dat hier in Gouda nog zoo weinig idee bestond voor het vereenigingslcven Welke pogingen men vroeger al aangewend had om een afdeeling van bovengenoemden bond te stichten steeds waren die mislukt en de jonge afdeeling telde ook nog veel te weinig leden om krachtig op te treden ook nu scheen de belangstelling weer niet groot en riep hg een harteiyk welkom toe aan hen die gedurfd hadden mede to werken tot de totstandkoming van de afdeeling zelfbehoud is de eerste voorwaarde voor het bestaan van het individu en dit kon niet dan door krachtige samenwerking verkregen worden Geen plaatselgke maar een landelgko organisatie moest bestaan ailen voor elkander Van den arbeider wordt het meest gevergd De aannemers concurroeron en deze concurrentie slaat op den arbeider terug voor de materialen wordt in de bestekken gezorgd waarom de loonen der werklieden beknibbeld moeten worden en dezen zoodoende het recht wordt ontnomen als mensch te kunnen leven een menschwaardig bestaan te hebben De zorg hiervoor is aan de arbeiders zelf Niet tegen maar naast elkander moeten zg staan als broeders strgden vopr hetzelfde doel en de eerste weg daartoe is de weg der vereeniging Dit is meer waard dan de strgd om do regeering in handen te brengen van partgon dit is beter dan op te richten een katholieke een Lntheracho vakvereeniging enz Het stichten van die verschillende vereenigingen is groote dwaasheid en leidt slechts tot twist en tweedracht onder vakgendDten Van den arbeid profiteert niemand minder dan de arbeider zelf de ongevallenwet is aangenomen maar de nitkeeringen laten zich nog wachten en van dit alles is de arbeider zelf de schuld Jarenlang heelt men in Amsterdam moeten hameren om een 10 urigen werkdag te krygen met 25 ct per uur voor den timmerman alleen het vereend zgn heeft dit kunnen bezorgen Langs wottelgken en ordelgken weg moet naar verbetering gestreefd worden en eerst dan als alle middelen uitgeput zgn om vreedzaam tot het doel te komen het niterste redmiddel ter hand genomen de werkstaking maar niet dan na grondig onderzoek mag hiertoe worden overgegaan zoodat biyke dat niet aan ons maar aan den tiranieken dwang de schold moet geweten worden Niet mopperen maar krachtige aaneensluiting zal ons helpen en daarom moeten alle timmerlieden lid worden der afdeeling Eendracht maakt macht deze leuze beziele allen die met de bouwvakken in betrekking staan het vereenigt u werklieden weerklinke in elks harte en spore n allen aan u aan te alulten hy den Algem Ned Timmerliedenbond De heer Vroomans besprak het onderwerp Minimum loon en Maximale arbeidadnnr Dat in de wankelende groote maatschappy twee klassen waren n l de klasse der kapitalisten en die der arbeiders was de schuld der arbeiders zelf Deze toestand komt geheel voor hun rekening omdat er veel te lang gewerkt wordt Ook ontstond hier door het zwarte spook de werkeloosheid De te lange werkdag soms nog wel met het zoogen zweetstelsel is de hoofdoorzaak van de misstand welks bestaan door niemand ontkend kan worden Hierdoor ook heeft de werkman geen tgd voor de opvoeding zgner kinderen te zorgen Is men nu verplicht lotsverbetering te vragen aan gemeenteraden en rgksbesturen meubels die spreker best meende te kncnen missen dit zal anders worden als allen de handen ineen slaan Daartoe moet men zich vereenigen Allen moeten zich aangorden tot den atryd om een korteren weikdag Dat veresnigen moet niet beataan in bet vormen van een ziekqiotje of een pleizier tochtje maar moet een atrgd zyn om tot betere toestanden te geraken Aan t debat werd deelgenomen door den heer Schoonderwoerd die niet goed nit eersten sprekers rede had kunnen opmaken of hy voor of tegen werkstaking was Volgens debattera oordeel toch was dit de EESioi manier om tot betere toestanden te komen en wat de tweede spreker betrof waar deze de aanvrage aan gemeente en ryk een stap in de goede richting genoemd had meende hg dit te mooten beatrgden daar dan toch een loodgieter maar 15 een timmerman 18 en een opperman 12 cent per uur verdiende Neen zei debattor veel meer dan aanvrage is werkstaking het middel om te propageeren de patroons weten wel wat wg behoeven maar geven het niet en nimmer verschgnen zg op onze vergaderingen De heer Wolfswinkel debatter beantwoordende meende duldeiyk genoeg gezegd te hebben dat hy tegen werkstaking was als langs vreezamen weg een oplossing kon gevonden worden Paarbg waren de geforceerde werkstakingen al verloren voor zvj uitgebroken waren Dat de patroons achterwege bleven was omdat bet bestuur niet vertegenwoordigd werd door alle arbeiders Instemming der aanwezigen En daarom te meer maande hy aan tot aansluiting De heer Vroomans was ook niet voor vragen maar tot nogtoe was dit het eenige middel Zoolang allo werklieden niet aangesloten waren moest dit ter hand genomen worden om tot een beter doel te komen Na eenige woordenwisselingen aloot deVoorzitter de verg dcring Waarna nogenkelen als lid voor de afdeeling zich aanmeldden MooRDitKPHT Zaterdag in den vroegen morgen had een werkman van den heer Nederhorat M Kocmans genaamd en alhier woonachtig te Amsterdam het ongdnk van een Blaapsclmit te vallen met dat gevolg dat hg jammerlgk in hot vuile water ia verdronken Zijn Igk word kort daarna opgehaald en zal heden middag worden overgebracht om alhier te worden begraven Veemarkt te Rotterdam Maandag 13 Augustus 1901 Vette Ossen en Koeien goede aanvoer prijzen warCD voor ie kwaliteit 33 ae kwal 31 3e kwaliteit 28 cent per half Kilo Vette Kalveren goede aanvoer 10 kwaliteit 28 ade kwaliteit 26 3de kwaliteit 32 cent per halt Kl Vette Varkens redela nangevoerd ie kwaliteit 24 ae Itwaliteit 23 3e kwahteit so cent per halfKl Schapen en lammeren veel aangevoerd Handel over t geheel traag Belangrijke prijsvermindenng VAN A VAN OS i Z Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA fetephoan Mo 31 Beurs van Anislerdam Vrkra ülotkra 8U 80 i l 96 n 91V mm 82 i l a 81 l 4 n u f Vi M 85 841 se i 80 90 88V 676 416 AUO KEDUui D C t Ned W 8 8 idilo di o dllc 8 dito dito dito SHolieia UU Ooudl IBSl as 4 t ib Insfllirgviiig I86S SI R OosTINm Obl ID papier 1808 i dito ÏD lilver 1888 t POBTueiL 01 1 met ooupon S dito tiolcet 8 loiy 101 8 u 104 IU 118 HeaLAHD Obl Bioiieal 1894 4 dito aeooiu 1880 4 dilabijltotlit 188 4 dito bjj Hop 18SI aO 4 dito in goud leen 1888 S dito dito dito 1884 l dPAMJB Perp t acliuld 1881 4 TtFiKBM Oopr OonT teen 1890 4 Qsc ieeuing aerie D Gee leeaia serie 0 ZoiuAn Bp V oblg lHf i Uliloo Ob It Bek 1890 VlNEEDlLA Obl oahep 1881 4 T DUl Obligelian 189B 3 BonilDAH Stad leeu 1894 8 NlD N Afr Hindelav umd Arendab Teb Irfu CerUfio lea DetiHutaehftppg dito Ata Hypolheekb peodbr 4l üult Hi der Voratent uod e Or Hypotheekb pendbr 4 Nederlstiderhe beuk eend Hed Haadeimaataofa dito N W fc Pao H p b pandbr I Bott Uviiolbeekb pandbr 4 Utr Hjpotheekb dito 4 Oovf BNa Osat HoDg baok aand EUSL Hypotbeekbaotc paodb kKBBIKA Kqut ky polh pftodb 4 Mmw L ö Pr Li n n yao HoU IJ 9p r w M j aAnd Mij Int TCtpI f St 8pw aoiid Ked liid Sp onrag ra naiidNed Zlid Afr ipn aaiul e 5 104 Vl loov Vu 4 116 140 ♦ 0 41 luai 107 I 106 S i J 104 9 4 99 ini 10 I0 1031 11 Vl 117 loa 4IV 1 tlito dito aUo isai Otio 4Va lTiUB3poor l H87 89A SoM lI Zuid Iiftl Spomg AK obl S PoL K WartohKu Wuunen aaod ai St Or Hau Spw Myl obt i Baliisohe ito aand Faaiowa dito aand S IwangaHombr dito uuid SLnrak Cb Azow 8p kap obl t dito dito obÜK 4 Ajf iUKA Uetit Pte Sp Mg obl K Ghio h N oith Wp C v anui dito dito Win St feter obl 7 D Df er h Hio Gr Spu oert T a Illinois Üe trsl ol i iu fioud 4 Louiar fc Na hfilli Oer v nao l Ueiico N Spir M Ie bjp a 6 M 1SB Kita aa v 4pCt pref aaad N Tork Outna o fc West naad Penn dto Ohio ohlii fl QteffOD Oalif lt byp in goud Ht Faid Minn b Manit obi Uu Fae Hoofl n ob ig S dito dito Jjino Col 1 e hyp O 5 CiLM Djk Ga South Cbort r aaoil Vv C EUIlw t Na lo ha d o O Amiiurda Omn bus Mg aand EottordaXram wokf Maar s aand Sti Stad Amsterdam aand t Htad Boitüfdnm aand 8 Bn aii Stad Antwerpen 1887 S i Siad BruBMl 1880 4oNO Thmss KoKutlrOctelsoh 4 OosTBNH StaaUleenig 1880 fi K C UoBt B CV 1880 9t Spi NJR aud Madrid 3 IBflS EfiD Vnr Bex Arb Spool oort van de nog voorhanden MantelSj Costumes en JAI OWSlTOFFf il tögeii voel vermindordc prüzen ü SAMSOM Burgerlijke Btand Haaitreobt Van 1 81 Tnli GEBOREN Dirk Ario ondera P van der Graal en N Verboom Helena oudera C Honkoop on A Spoksnljder Willem ondera W Grilüoen en M van der Fanne Cornelia coders I Steenkamer en C deZeelt Jolian oudere J v d Usael onM W Kootkar Adriana Nannie van J Sirre en Ch C Walpoott Alida Elizabeth ouders li van don Hendel en C Dekker OVERLEDEN A W J Sirre 3 j 5 ra Swanink huisvr van J v d Lee 31 j F Geijsendorpher 64 j ONDERTROUWD 1 G Boaraan te Boakoop en E do Frankrijker Vltat GEBOREN Pouwlus ouders W den Boor en G M Slingerland OVERLEDEN 0 G Nobel 2i j VERSCHEIDENHEID Kort na de terechtatelling van den ongelukkigen Maximiliaan van Oostenrijk die door Napoleon III op don keizerlijken troon van Mexico waa geplaatat en na het uitbreken der krankzinnigheid bij keizerin Charlotte eiscbte het publiek in een der aehonwburgen daar van de zangeres Concha Mendoz eenige coapletten die beleedigend voor den rampzaligen vorst waren Zeer uit de hoogte sprak toen de kanatenares tot de menschen in de zaal Neen ik beleedig geen doeden en ongelnkkigen Frans Jozef zond haar daarvoor later een dankbetuiging Nu de zangeres dezer dagen haar 80n verjaardag vierde kreeg ze van den keizer een prachtig geschenk VAN Blommeste in Inkt is prof fonJer indiilijl de BESTC I 11 70lKt men ONSCHADELIJK