Goudsche Courant, dinsdag 13 augustus 1901

g s Woensdag 14 Augustus 1901 40ste Jaargang lo 8579 Paiii Expeller D ti iu dlilitimd dlt mtt TtniMMMl IQCOM dak fickty o uii Pull SI fiOUDSCHE eOlRMT JSieuwS en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken a Telefoon n fft ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot ï uur des midd lelefonn A o M De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks tnet uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 Iranco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers V1 IF CENTEÏf Qeliroeclers STEEÏÏSM A Bloemisten Turfsingel TELEPH No 114 Bieden aan om thans te planten prachtige Variteiten van CACTUS uaim welke den geheelen Zomer met prachtig gevormde Bloemeh prgken en doorblooien tot de vorBt intreedt VERDER HET BEKENDE INISEGTEN € II CR dat door bijvoeging van 40 deelen water alle insecten doodt en voor planten bloemen on vrnchten onschadeiyk is V Liler f 0 50 V Lller f 0 80 Liler f I 50 TE KOOP of TE HUUR Twee Heerenhiiizen aan de Oost en Westhaven beiden van Gas en Waterleiding voorzien Te be vragen b j IZAAK OATS p apier Lange Tiendeweg D 29 Oouda Nlenw onorertrolten A Prof Dr Lieber welbekend B ai1 W SBACBT lI IX n AUBeo hl met F briek ni rk jyjlr tot Toortdorende radicale cd tekere genezing ran alle zelfi de meed hardnekkige xeniiw itlekte if Toorai ontstaan door aldwatingen op jeugdigen leeltijd ToCale tfenezÏDg van elke zwakte Blee zucht Benauwdheid Hoofdpijn IMigratne Bartkloppiog Maagpgn lalechte spgifcrtering Onvermogen Inipotenz PoUutione enz Uitkoerige proipectaisen l rij ipcr feuh 11 I i I 3 dubkalü lle i n 6 OenlranlDepöl Matth d Vogte Zsllborarael DcpAtii M Otóban Co Rotterdam V Happel s Orafenhttgo 1 Hatmmani de Jon J Oia RottordatD Wolff k o Oouila en W alle drogisten Wie aeker zyn wii da Ectatp Elkel Cacao t outrang n leumcn C ld en Da vele pr etuemingen in den ei gekomen onde dei naam dea aitvindem Dr Miohaella vomaidigd p de beat machines In het wereldberosmde étabbliaaement van Qebl £ Btollverok te Keulen Itcht J rT121e 2aeIls Cikel Cacao In vierkanten bnraen Deze Kikul Cacoo met melk gekookt eene aaiii uuauie gezonde drank voor dogeiykwh gebruik een t 2 theelepdi van t ptuter voor een kop rhoooUta Alt S euee raobHgo dronk tiij geval van lurrbee tlwiitB met water t gebruiken Terkrijgbaar by de vournoaoile B 1 Apotbokara eno Vi Ko K prmftuiijea 130 o 0 90 a ÏÏ35 Pril Oonsraolvwlegenwoordigw voor Nedur and Julius Mattenklodt Amnterdam Kalvc Htr al 103 TUirry i WoBdirbaliim in do geheetu wereld bekend en geroemd OnovertrofTün middel tegen allo ttOr a t Lont Lever Haagilekten eni Inwendig K00wel rIb ook uitwendig in bijna alle ziektegefaJlen met goed evolg aan te wenden PrU per flacon t 1 per pou t l lt TUirry a Wosdtnalf bezit eenalinog ongekende geneeikrnoht n heilzame werking Miiakt moestal elke pünlijke en geTaarvoUe operatie geheol overbodig Met deze zaïr werd een H Jaar ud Voor angene 8ll k retaoldeu becngeiwel en anlau s een b jna lts laar kankerlUden geneieu Brengt genezing en Terzaohting der pynen bij wondon ontstokingen enz van allerlei aanl Prtjs par pot f 180 par post f 1 60 Oentraat Depdt voor Nederland ApolbekiT HEKHI ÜIKUEKÜ Rokin 8 AmstenUm Hl naodtptt Wl lla nul dinotaiQ di S luU a iothik de i THIKKKV in Pniruli UI ttukilnb Oatorreicli Ikllni pKXnntai tooalblolu Ml kat C Dtnsl ki l Saader iai Ar Geen Kinkhoest Geen Influenza Om Kinkhoest Influenza Borst en Keelaandoening binnen den kortst mogelgken tp te doen genezea neemt onmiddellijk de toevlacht tot de van onds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borst honigExtract N E L I A 1 T H E nit de Koninklijke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK t DEN HAAG Hofleveranciers Flacons i 1 70 ets 40 et bij Firma WOLVV Co Westhaven 198 Gouda D MIKBIE8 Kleiweg E 100 Gouda E H VAN MILD Veerstal B 128 te Gouda A BOÜMAN A oordrecA PINESE NieuaerkerkadlJeel A N van ZESSEN Sdioonhoven 1 Th TORKEN Bo k op B V WIJK OudeuiairT H KOLLMAN Bodegraven A SCHEEB Haattredu P W v EDE Oudewalef K vas n a HEUDEN te Reeuwijk P v o SPKK MoereapelU D V B STAR Waddingiveen Wed v HOLST WaddiMeveen w mv n w nn m IWW ltf H fl W B Door GciiM h Igcmcen Mnbevolt M t EereÜlploma bn Ooud BtUrooudt PRAEPARATEN VAN OllSnO I arr r Vl de moe t krachtige en ventMkendt kina wijn tegeniwtkte ygUllig U giUWII joo el t j kln ler i ih voUa scnen gebrek aar eetlmt slechle pUflTerterlnc zenuwhoofdpijn ter versterking na tiekte of kraambed koorta en hare gevolgea QUINA LAROCHE PERRUGINEUX in iec bijiondcr tegen Bloedgebrek Bleekwcbt kwalen van Kritiichen Iceftyd ent Verkri biiar m flacum a 1 90 en 1 pi If pKf O 0 Ck TOïdzaam ver terkend aangenaam an imatk voordogelijkichgeb uik E IIVCI V nw jjjj I r kinderen wakken en klierachtlge geitellen er aan te bevelen aIs genecikmcbtlge drank bi atoornlasen kr spljaverterlngaorganen en dlarrhée ooic vtxir luigelmKon en kleine kinderen I ni er bui a j K 1 70 4 Kyr O ÖO A Kgr 0 60 Ctiemiich ïulvere 0 50 Kgr O ai AséhmSI C lifart a n Hetrooken eener halve Cigarette U voldoende Ier beatrij f ding van de hevigatt aanvaUen van Aathma etc Indoosjes a ƒ O BO en 0 60 Tamarinde Bonbons i Ruït purgatief tegen veratopping Aam IIIUC ÖUIIUUIia belen Mlgratne Congeatleactc voorttlookaUlaiana voor kinderen b cwijien i Tamarinde Bonbons vr n KRAKl I LIEN St HOLM belangrijke diensten daar de vorm voor het kinil begeeri yk en de maak aangenaam is I riji per doosje 0 90 en 0 60 Salmiak Pastilles Kcm en erkend ab het BESTE hulmiddcl J Verkoudheid en Keelp n het ii l een siymopïoisend n v rsactitend middel bij uitnemendheid uiuluitend in HJR D flcKhjei verkrijgbaar Vnji ƒ 0 20 per ileacl ijc i raaparaUH fan KRAEFELICN ft HOLM te U i ijn aiUn voofnién nm tliqwItM aarop de naam m handttUmimg m ptrkrifghaar mm HpolMtJktrt mt DrogUttH KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST Melksuiker P voor JCiDdervoedlng Jn bussen i Kgr O ÖO Ilollaiul ehe Ceiiieiilsleeiifabriek D VELDHUIS HEEFT EN HOUDT STEEDS IN VOOEEAAD Ei en Cirkelvormige Buizen waterdichte Puttan ALLE SOORTEN TE6ELS KOEDRINKeOTENENZ TBAAGT PBIJSOPOAVE I Het groote aantal zenuwkwalen eni f hoofdpUn af tot de Toarafnwnde kaataekenenvaa apoplazia hanNBbanMTta to trotnarM l tÜ f il ïï i w ï 5v T P f od K t aan dan alanwan tïld kont n lijdende mauèbhaid Daas gaseaiirijaa la nltcflvoa d a door dan Kawesoa OffleUr vbb OMOiidbelt Dr Boman WaiaamaDo f TlOhofea en baraarop da on dorvlndtng opKedaan la aaM lOJariga praktijk l o r wuaetalac vkb bat hMM eaniMü prrilHB vrordcndNartAateaclilkMaUvcKdaMdahMidAnaaUdallUkMnhataeBnw i tel mBd aed ld Hat daH lanawTlJaa waidan verkelijk aoUttaraBda raaattataa Taahngaa n BlJ maaku aooveal opiaiif dat van aan door dao Bltvtoder raaehMrait varkJ OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hart vDortoiafai an laMiJaB blnnan kor aa tfd rMda da Vla dmk varaobanen ia Dit boakja bevat nlat aHaaa vor bat fHato pnV li k vnraUanbart verklarlnKitn omtrent hal weaan dar nJeawera tliarapta n da daarwSda aalfa In wanhopiKf gevallen varkregaa nltwerklng maar ook vindt men daarin wetanaebappelljka var baKdelluKon uTtde iHndlaahvliliideHdUaandeae tanaeawljso sawUd zUd loonada aftohrlft van lal van Betai Mchriftan van hoogtciplaaute faneOHkn dlgtB ondar walka ataièra aiad dr proraaaar aai M poiykiinitili t Carlfi ru RaummBnl 10 Sl ift tr bBr m il ir prahlliaarand laaeciliaar aaa Mt kraak Innigan Bitlclil du Charanten Sanllatiralh Dr Conn ta SItltIn droiamann mad dr arread arta laJShUaaaa f Fap ttl r paniaibcer dlraoitur va hal tioapilnal la Afan flaholairatb Dr Boharlaf kaataal QHtaRfalt haerdlrt tawr ar talvoae Diora Butlaoha inrtchHng voer i R i tt dari ta Parlja 1 AiMtanbaeh r a Carfu Dr Butlaeh arreatf aria Zlrfcnlti Obae Dr C aongtval taLa Farrtira Euro lid vaa tfaa OaaiallCanlral d liygièaa lad Emi Dariai mad dr gan aihaer dlrt tawr ar talvoae Diora Butlaoha InrtchHng Voer lanuwrttjdari t a Parljai tlia tt laoh mail dr t Wai tl dB lantt In franknlk i n velfl andarsn Aan all wieravnnwcolAi ncernr mlnd vft n da n Is r mt anranamMdaxirt iii i wroniick oofda a ltralna ioha afwof dpllf blaedandraxB arnela prIkkalDaarhtld alaagdlia d alapalfaihald llehaaMtlJka oaratt aa aab liagiH ka la ata d vardar alia areken dia daor beroerte gatroffan watdan an nog HJden aan de gavoleen daarvan looala varlaMminian OnvarMna tot tfrakan rwara toflfval naaiaHlk lUkkan atlJfkald dar tawrlontan mal vaart vaa kritlillM la aa kot alapaa vaa kaUta aa vaataa aan al daaa dria aatantllit vaa wlU ar alB ook aan oap aialaiaa lljdaado aaa hrtakiiwkt aa kraaMatoaabaM aöE u caaMda aaira aan Pirieaan dia ml mt ba hoofd wark a d iteaatelijka raaetia wUIaa voorkoaaK wordt drinnsd aaagoradan ilob het bovas vamalda warUo aan ta aohaffw katwalk m aaavtaga kaatalaaa aalHMa var iondaa wordt door Am erditH oor M I KBAV dl Co Belligawaff O RottttTdMBi H r K TM AirraxkOLfr AMthakirK rtoH otBtOHL Vtr ellt LOBRT rOHTOW Oiidocraoh bU de OMTdbraf rf Op da jonnta hv annlaoh modittlaal tafttoonaUllliutKii da r W lMMMM aeha vllaa dtoor da Ho lia Jartl m t mlvwr w idiini fcofcr md ADYEETMTIM in aUe Couranten worden aang enomen door het Adverleutie Bureau vae A BUIi KNAN ZOON t7 a = 1 Mm I Zi a I ook U Un T rtTDav D mm l tu wlielt lóanutk l t t in d DMlto uothakML Te lo t dua SiXMi OèbAn Tan T117D m Bnndera tii W h tt i ra Echt Zeeiiwsch Tarwebrood M cent de K G L SLEGT NIEUWE HAVEN 27 FEANSCEE STOOMVEEVEEIJ N eheiiiisclie Wasscberij H OPPENHEIMËK 1 KrnUknde Rotterdam Gefarereturi door Z M den Eoninft der Belgen Hoofddepftt voor GOUDA de Heer II ii TUIJSBlIltO Korte Tiendeweg D 7 dpeoialiteit voor het stoomeo nn TeiTeUTan alle Heeren en Uameagarderoben alsook le Kindergoederen Speciale inrichting voor het ato m B raa plncne mantela veeren bont enz Oordgnen tafelkleedea enz orden nau da uienwBta en laatste methode geverfd Ondergeteekende beveelt lich beleefd 4aa i voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOIPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook afzonderlgke Bcbotels n alles wat tot het koksvak behoort desvorlanid met bijleverlng van serviea zilver talMlinsett enz enz Aanbevelend I lerard Pinksea Cuisinier Westhaven 128 EEM1EF0T7ANTEEE M a worilt Tcriocbt p t nKRK te lettel on B T MuiliSUIl TAV M HAVENSWAAYZOINEN OORINCHfn Deze THEEËN worden afgelererd in TBnegelde pakjes T n nj twee en em half en een Ned on Imet Termeldlng an Nommer efi Pr s voorzien van nerenstuniilMerk rolgeni de Wet gedeponeerd Zich tot de aitToeriaK t d ge eerde ordera auibetelende J C BIJL Toorheen J BBEEBAABT L J nukluljrkaliromnldMTOocIlMrM KSl ananldamMnKlndtrKluwnclii HL UibAppiMnrTaaC aailKrae VK a rlU lmtli Str M M iteiiifM t op na i n fcbrWwnwtl nft fa M IIW l gl n t g lg Gouda Druk yan A BEINKMAN U Bulteulaodscb Overzicht Omtrent de nederlaag der Britsche troepen bij Bremersdorp in Swazieland wordt nit Durban het volgende medegedeeld Do benden stroopende Boeren in Swazieland hebben zich onlangs tot een sterk commando vereenigd en zg joegen de inlanders die eerst bereid waren om hun tegenstand te bieden schrik aan Den 2Ben marcheerde het commando op Bremersdorp aan en reed bg het aanbreken van den dag de stad binnen De Boeren vielen een stelling aan de andere zgde der stad en die door een compagnie van Steinackers Horse bezet was aan Een stormloop der aanvallers mislukte dank zg het hevige vuur door de Terdedigers op ben gericht Toen trachtten de Boeren een omtrekkende beweging te maken en om dit te verhinderen trokken do Britten langzaam terug Acht nnr lang werd er nog gevochten maar de Engelschen slaagden er in nit de voeten te komen De Britsche verliezen waren tien dooden en gewonden en dertig vermisten Die der Boeren waren zwaar De Westminster Qazette publiceert een 3chryven van een correspondent in 2oidAlrika waarin deze klaagt over het gehalte der 16 000 man Yeomanry die een jaar geleden nit Engeland naar Zaid Alrika gezonden z ln Volgens zgn beschrgving kan men zich geen onhandiger onbmikbaarder imraoreeler geepnis voorstellen Twee generaals hebben pertinent geweigerd om Yeomenry onder hun bevelen te hebben Het is niet overdreven te zeggen dat van deze bereden infanteristen slechts 15 percent schieten kunnen en 10 percent rgden De autoriteiten hebben blgkbaar eens willen toonen welk een knappe menschen zg waren en dat zg voor geen moeilgkheden stonden zelfs niet voor het verschaffen van 16 000 man troepen in zes weken tgd gereed en al om in het veld te trekken De schrjjver meent dat men te een of ander tgd de wrange vrnchten van de onbekookte handelingen der regeering zal hebben te plukken De correspondent van do Daily News bg generaal PInmer s colonne heeft Zaterdagavond een tweede telegram afgezonden ait Kraalkop waaruit blgkt dat deze colonne rich bevindt in het Noord Westen van den Vrgstaat bg de bekende plaats Boshof en is daarom van belang omdat het ons doet zien dat ook daar een sterke Britsche macht FEViLLElOX Eindelijk Saamgebraclit loa Naarmate Heidloif lichamelijk weer wat krachtiger werd verminderde deze bezorgdheid heden bij haar om dan morgen weer opnieuw versterkt ilechts een anderen vorm aan te nemen Het was twee dagen vóór Louise s bruiloft Daartegen dat hij een woning in het ruime huis der Swmann s zou betrekken had de man die loo zwaar ziek geweest en no tamelijk hulpbehoevend was zich natuurlijk niet luinnen verzetten Over zaken had men overigens nog niet veel met hem gesproken Men nam aan dat Richard Seemano de zaak van Heidloff tegen die zwendelaars ernstig had aangevat en dat die nog hangende was I ar zeide de oude bouwmeester plotwling tot zijn dochter kort voor den tijd waarop Richard Seemann verwacht werd Kind ik lou toch bij gelegenheid gaarne eens juiit weten boe het met die aangelegenheid staat ut xal in het huis van uw man wonen goed dat wil leggen wat van mij nog over ia zal daarheen worden getransporteerd ora daar te vegeteeren Maar het leven al heeft men dan ook kwalijk meer levenskracht dan een vlieg kost nu eenmaal geld En ik ben taai mijn vader is vijlentochtig Jaar geworden Misschien komt het xelli nog Mnr dat ik buiten weer wat kan noodig is om de Boeren in toom te houden Tot dusver wisten wg niet dat ook in deze streek da Boeren weder actief optreden De correspondent geeft ons niet den uitslag van het gevecht bg Boshof dat hg in zgn vorig telegram aankondigde waaruit men met gerustheid kan afleiden dat het niet geheel in het voordeel der Engelschen is uitgevallen Hg seint slechts dat Plumer s colonne Zaterdag te Kraalkop bgeenkwam nadat zg een week lang hard getrokken had in drie colonnes om den vgand te drgvon oostwaarts van een Ign van de Moddorrivier naar Boshof Generaal Plumer werkte daarbg samen met de kolonels Broadwood Henry en De Lisle onder het opperbevel van generaal Elliot veegde de streek volkomen schoon en dreel de Boeren van kopje tot kopje terug Hun gezinnon werden medegevoerd en hun vee is in beslag genomen De rest van het telegram Igkt erg unbeteekenend en maakt melding van twee Britsche gosnottvelden twee gewonden en drie gevangenen waartegenover staan 45 Boeren gevangen benevens een buit van 22 000 schapen en stuks vee eenige paarden en wa Scherp en zonder er doekjes om te winden veroordeelen de Dnitsche bladen de van haat en onmacht getuigende proclamatie van lord Kitchener die eigenlgk de proclamatie van minister Chamberlain moest heeten Deze nieuwste maatregel der Engelschen zegt de Prankf Ztg is een nieuwe wreedheid en onrechtvaardigheid die zich waardig aansluit bg de vroeger genomen maatregelen en aan de geheele manier waarop zg den oorlog in Zuid Afrika voeren Het blad betoogt dan dat de Engelschen boe zg de zaak ook koeren en wenden niet het recht hebben de Eepublieken als hun eigendom en de oorlogvoerenden als rebellen te behandelen Zg hebben het grondgebied der Eepublieken nog niet bezet het bewgs daarvoor is het feit dat do Boeren hun het bezit van het deel waarin zg workelgk macht hebben nog voortdurend betwisten Dat de Boeren in kleine afdeelingen strgden en niet in gesloten troepen is geen grond om hen niet langer als oorlogvoerenden doch als rebellen te behandelen Zg voeren den oorlog op de wgze die hun het moest geschikt voorkomt juist zooals de Engelschen dat ook doen Het vooruitzicht om verbannen te worden zal de Boeren niet afschrikken zg hebben niets meer te verliezen Bovendien kan men iemand slechts verbannen als men hem rOndkruipen En daarom zou ik toch wel willen weten ot er iets voor mij overblijft of dat ik met een uitdrukking een poging om t lachen die door de ziel sneed of ik mij zelts voor mijn zakgeld tot mijn schoonzoon zal hebben te wenden Louise zeide heel niets daarop ze zou niet hebben kunnen spreken Ze ging naar haar vader toe en drukte haar overstroomende oogen tegen zijn schouder Hij klopts haar vriendelijk en liefkoosde haar ceide echter Ja ja dat hadden wij beiden vroeger niet gedacht Het is mooi van hem d hij u neemt zonder een cent met een gerumeerden vader op den hals Dat is het juist grootmoedigheid en alles alles van zijn kant Ik gelooi menÏK ander dan juist my ware dit toch lichter gevallen Toen Richard dien dag kwam waagde Louise het met overwinning van haar schaamte en pijn den geliefden man in deze zielesmart van haatvader een blik te doen slaan Ze had stamelend gesproken en hem nauwelijks durven aanzien Toen ze eindelijk tot hem opzag was ze verbaasd er lag zoo weinig medegevoel in zijn blilt hij Ta schat dat héb ik Hij was niet bij machte na iakga een warme vreugde te verbergen En heeft En den Boeren die in het land rondtrekken en de Engelschen nu hi r dan daar overvallen kan het onverschillig zgn of men hen verbannen wil of niet De Frankf Ztg protesteert ernstig in naam van menschelgkheid en recht tegen de bedreiging in de proclamatie om na 15 September de kosten van het onderhond der gezinnon van de Boeren die zich nog niet hebben overgegeven te brengen ten laste van die Boeren Dit beteekent zegt het blad dat dio gezinnon door de Engelschen zullen worden overgeleverd aan armoede en ellende of dat hunne hoeven en bezittingen zullen wordengeconfiskeerd Tegen het een zoowel als tegen het andore verzetten zich onze beschaving en onze opvatting van humaniteit Het jongste bericht in zate het ïarkschB ronsche gesr hil is Si tstcIlend de Porte zou met alle gjiwelillianr wil de bekende kadeconcessie torng te koopen doorzetten zonder met t n der voorwaarden voor den terugkoop door den Franschen gezant gestold genoegen te no nen Sr biyft dus niets anders over dan het FraQsche eskader dat zich reeds eenige dagen te Villefrancho gereed maakt zee te kiezen naar de Tarksche wateren te zonden zegt do Tndfp beige op pottenden toon die juist bew8 dat het blad aan bot ernstige van den toestand nog niet gelooft Deze donkore berichton sphrgft zg dan ook schgnen oi s op zgn allerminst overdreven Men mag aannemen dat het Fransche gouvernement alle middelen van verzoening zal uitpniton alvorens last te geven tot een schependemonstratie in de Turksche wateren Vooreerst moet opgemerkt worden dat de ministerraad waaraan de heer Delcassé de quaestie moest onderwerpen nog niet bgeen is geweest terwgl het toch buiten kgf is dat een zoo ernstige beslissing niet genomen kan worden dan met toestemming van alle leden van do regeering to meer daar de Kamer op reces is en de verantwoordoIJkhcid van het geheele Kabinet er mee gemoeid zou zgn Maar waaraan het geciteerde blad het meest twgfelt is dat de Turksche regeering zou volharden bij haar onverzoenIgko houding on zou doorgaan met het miskennen van de rechten der Kransche maatschappij houdster van de concessie voor de kaden van Constantinopel ook wanneer de zaak een ernstige wending gaat nemen en de heer Oonstans den Sultan zal gesproken hebben Het zou immers de eerste maal z jn dat de Ottomaanscho regeering besloot om met wijl hij zoo goed is voorbereid kunnen wij het hem willen we hopen meedeelen aonder hom daarmee te schaden Louise s adem stokte ze was nog altijd zoo weinig aan geluk gewend Naar uw uitzicht te oordeelen wat goeds was de bemerking die ze nu waagde Verliest papa zgn geld niet aan de firma Laudacher En toen hij glimlachte voer ze ijverig voort Ja voor u raag dat zeer weinig schijnen voor hém ware hel veel oneindig veel 0m van mij geen zakgeld te behoeven aannemen zeide hij Hij kon haar voor den gek houden met wat haar nog zooeven het hart verscheurd had Hij moest iets heel bizonders in petto hebben om ddt weer goed te maken Terwijl haar oog aan zijn handen hing kreeg hij nu uit zijn binnenboratzak een saraengevouwen maar reeds opengebroken blijkbaar officieel schrgven voor den dag Opeens echter veranderde hij van idee hij zeide Neen gij moet de geschiedenis van het begin af aan hooren school het blad weer in zijn jas en tevens zijn rechterhand ora haar taUle en leidde haar naar de oude versleten sofa die in dit voorvertrek stond En wat te nu ervoer was in kort het volgende Toenmaals bij dat bezoek van Louise vóór weken toen ze in haar diepsten nood tot Richard kwam was hem de naam dier turksche bcrgwcrken de mijnen van Seitun aanstonds opgevallen Hij was nog denzelfden dag informaties daarnaar gain nemen En een man ala hij de chet eener wereldbekende firma beschikte over geheel andere middelen om inlichtingen te verkrijgen dan de oude bouwmeester Hmloff Hü behoeldj voor zooveel kracht de eischen van een groote mogendheid te weerstaan en men moot toegeven dat zg dezen keer niet gelukkig zou zgn geweest daar de bedoelde eischen in geen enkel opzicht onbillgk genoemd kunnen worden en de regeling van de kadenquaestie ook in de veronderstelling dat Turkge alle mogojjjke concessies doet in geenon deole het prestige van do Ottoraaansche regoering zon kiinnen aantasten Zonder twgfel zou de bedreiging met een navalo demonstratie de Porte tot inbinden brongen maar het zou in de hoogste mate te betreuren zgn wanneer de zaak zóó ver moest komen want er zon dan toch na het uit den weg ruimen van het geschil eenzekere spanning blgven in de betrekkingen tusschen Constantinopel en Pargs terwgl het zoowel in het belang van Frankrgk als van Turkge is dat deze betrekkingen zoo hartelgk mogelgk zgn daar do Fransche on Russische invloed alleen in staat is een tegenwicht te vormen tegen de Britsche die in meer dan een opzicht to vreezen zon zgn Het bericht werd al lang verwacht en Is eindelgk ingekomen De venSlarde Italiaansche staatsman Francesco Crispi is uit dit leven gescheiden Crispi werd den 4en October 1819 te Bibera op Sicilië geboren stadeerde te Palermo in de rechten en vestigde zich te Napels als advocaat In 1U4B nam hg aan den opstkiid in Palermo deel vluchtte een jaar laternaar Frankrgk bereidde in 1060 een nieuwen opstand op Sicilië voor en bewoog Garibaldi handelend hierbg op te treden Hg wist te bewerken dat het eiland bg Italiö werd gevoegd en deed in 1H71 in het Italiaansche parlement als lid voor Palermo intrede In 1876 werd hg tot voorzitter der Italiaansche Kamer benoemd on in 1877 tot minister van Binnenlandsche Zaken In 1878 nam hg zgn ontslag maar werd later opnieuw tol de regeering geroepen Velen zagen in hem toen den redder des lands en hadden grooto verwachtingen van hem Maar die zgn niet bevredigd al mag men Crispi zeker wel den lof geven Ijverig te hebben gestreefd naar het goede voor z n land Hg was echter geen Bismarck schoon h j in de groote politiek hora geheel aankleefde en kon ook niet met een Cavour op éen l jn worden gesteld De neêrlaag in Abessyuie was aanleiding tot don val van Crispi Later werd hg nog beschuldigd van onoerlgko practgken maar die beschuldigingen gingen den ouden staatsman over het hoofd heen Zgn laatste levensjaren sleet hg ambteloos loopig slechts eens aan de vertegenwoordigers van zijn huis in Konstantinopel en m Beiroet te laten schrijven Richard Seemann ervaren technicus als hij was bezat tevens den genialen blik die den baanbrekenden ondernemer kenmerkt En deze wonderbau scherpe blik was nu niet tevergeefs op de mijnen van Seitun geleid Rusteloos onder at zijn andere werkzaamheden door hield Richard deze aangelegenheid sedert in gang Rusteloos maar in de diepste stilte Om meer dan een reden was deze geheimzinnigheid noodig Eensdeels had de oude Heidloff heel niet zoo ongelijk gehad door steeds in vrees te leven dat anderen en wel voornamelijk Engeliiclie maatschappijen op de en buit opmerkzaam zouden worden En tegen Louise zoowel eer ze de zijne werd als daarna zweeg hg uit beginsel geheel om hier geen ontijdige verwachtingen te wekken Richard Seemann de ondernemer wist ter rechter tijd te wachten en ter rechter tijd toe te tasten En hier wachtte hij niet Toen hij zich van de gesteldheid der dingen in Seitun zoo goed meende op de hoogte gesteld te hebben als dat op dien afstand mogelijk was deed hij aanstonds stappen om van de Turksche regeering de concessie voor een exploitatie der mijnen te erlangen Diplomatieke invloed geld geschenken aan de Turksche beambten maar ook het prestige van den duitschen naam werden aan het werk gezet en Richard was overtuigd dat al deze moeiten en kosten brioond zouden worden ITtrdt vtrvoigd