Goudsche Courant, woensdag 14 augustus 1901

Directe SpoorwegverUndlngeD net GOUDA ZomerdieBSt 1901 AaD evangeD 1 lUel TUd v i Greenvicb L SOnOA SOTTlEDAUrl nna B i Ml t7 lO SI lO tt 11 16 li lt HM ll t8 1 17 1 18 MO S li S 68 4 39 4 U t l6 5 14 1 18 7 08 7 16 7 41 1 14 1 17 1 911 14 10 12 10 4t ll ll ii oa l Ot 11 11 1 14 11 80 l Jl 10 18 10 10 11 11 11 80 1S 4 11 44 1 80 ll l f 10 08 11 18 Ml 8 14 10 1 11 8 Sk 10 S0 f MS 8 41 J 10 87 t i 8 S6 S 48 MD 7 47 8 07 8 10 8 SS 10 4t 11 08 11 47 10 7 7 1 41 11 81 O 7 11 48 4 11 4 18 t 89 S il 4 08 g 1 i B 08 i i AUw IrUlll Kltn kgWtolM Op 4im tnüun ig Zomdaf Miuid Diudag iugMk nt aTkiljrttaB mor d 8 kl Tukrügbur tog eikeU nMhtprg ff HotluidHii SpMr l Bitr ippUia t k wijt I AUm Diifd K0TTIED1 M 90UB1 Ti 1M 11 80 18 88 ll Sl 11 48 18 04 8 17 41 s ir 4 4S 11 8 04 t 7 0 7 11 8J1 j O ll 4 8 t H 0 48 8 8 48 f 0 8 10 8 10 01 0 47 10 18 10 18 IA 8S t 10 48 l 0 8 84 0 0 8 10 08 10 10 10 FM lt U p 4u Iwp fan aM gÊnkuA j 4i n U t t OS ll l 1 00 1 00 I IS 1 08 4 08 t S4 4 80 18 t 48 8 84 7 01 7 18 8 10 8 41 0 47 10 00 lO lf 11 04 ff B nH8M M ipowr Z Xltn iBppl a 4Ww vi 4 OMap s i dw W iu Llti OODOA UBNB AOTiM rni 7 18 8 7 t 41 9 11 O il 10 00 10 18 10 i 11 18 11 18 11 18 11 8 1 18 l l 1 11 S 4 4 19 4 0 8 18 7 81 8 S ll M 1 07 08 7 89 9 0 ll K 1 18 18 t 7 8 9 14 11 80 l M 87 7 19 019 1 9 18 9 4 10 8 10 41 ll St 11 48 11 48 1S 1 87 1 44 1 10 1 48 4 18 4 81 48 t l 40 8 81 7 S 8 01 8 11 9 17 9 81 9 8 10 18 10 41 11J 8 18 10 08 8 14 i 10 17 8 88 p E 10 19 7 7 8 48 1 9 i 4l 10 1 10 14 10 48 11 18 11 87 UI l lUan 8 81 8 01 7 01 7 1 7 9 03 44 10 11 11 96 11 86 It OO 1 90 8 40 1 7 4 00 4 U 4 17 1 8 1 7 01 7 41 7 1 18 40 10 8 ToorEarg M T i 8 4 48 8 18 9 48 Zo l n l 5 l O 4 88 10 01 Zaranh MT 8 08 P 10 48 1 01 5 11 8 4 10 14 Oiiud 8 14 8 18 7 8 7 4 OS 9 08 9 1 9 80 10 11 10 84 U 5 18 118 ll U I U 9 09 9 14 4 17 4 41 11 8 48 7 08 7 81 8 0 8 18 8 48 10 88 10 4 Fm IiM p lim l ip k W mk 4 wordM I HstaiiilMnt iU 1 m 8 kha otn tMdn S Bitol Mljat 1 U ppl it Ww i e O D D A 1 II8TIIDAII ti rou tand 88 8 11 8 9 l J9 10 10 10 0 11 08 1 10 1 98 9 16 4 07 4 49 6 IS 18 8 48 0 61 0 19 10 80 10 97 11 08 AmiLW 1 01 8 8 9 81 10 10 11 04 19 48 18 7 1 7 8 1 4 II 4 57 9 80 6 48 8 44 9 38 10 9 11 08 11 47 11 9 AwkC 91 11 19 9 97 10 11 ll l 1091 1111 11 8 404 17 1 4 8 01 9 S9 10 SO 11 18 ll nl 11 14 i U UI DA U race u r i nr 9 07 10 14 10 59 11 00 11 91 t K S li 4 91 11 18 1 31 11J4 1 40 S S 1 1 90 10 14 10 49 11 47 11 91 1 01 8 09 3 4S 04 1 4 9 07 84 Vi t C 9i 7 15 8 10 8 t 9 18 9 81 ll U 11 17 11 50 1 11 10 9 914 41 1 08 8 11 7 09 8 10 1 48 jui W 84 4 7 80 8 1i 4S 90 46 11 80 11 411 06 1 4C 9 18 8 4 6 0 8 11 8 88 7 16 8 16 9 40 10 01 lowU 7 0t 7 91 8 18 l 9 1 10 18 10 4 18 61 l M f i9 4 19 4 94 6 47 7 07 744 9 0 Il 10J7 11 1 lltrukl 18 7 47 M 9 90 10 04 10 41 11 81 11 4 11 01 1 48 9 0S 8 1 4 11 4 41 1 41 J i 7 00 8 9 4 S3 10 0 10 48 Woar la 6 0 8 44 9 0 9 97 10 1 11 6 11 0 H 17 4 H 7 14 10 8 1 11 07 0 T r 8 9 8 17 10 1 96 4 39 9 18 Uoud 1 4 7 09 7 4 J0 9 0 10 4 11 19 ll U Itjl 11 1 l l 8 40 9 4 4 49 5 18 8 1 7 14 7 41 8 1 9 10 07 10 4 llj Verspreide Berichten Feaskbuk Outeren was bet twee jaar geleden dat Paol Dèroalède de grootmoedige en longensterke patriottenbaas te Croissy in becbtenis werd genomen in verband met de complotzaali en te dezer gelegeobeid is er een maniiestatie gebonden te Croissy Hoewel er een honderdtal belangstellende o op eei schandaaltje loerende nationalisten geTolg gaven aan de oproeping van bet speciale comité en er ook nogal wat sociaal democraten naar Croissy waren getrokken werd de orde toch niet ernstig verstoord Het BtoBelök overschot van prins Henri van Orleans zal den 29ett Angnstns Saigon verlaten om den 24 September te Marseille aan te komen Feitelgk is de jonge prins een slacbtoüer geworden van de wetenschap de beete dagen en de koade vochtige nachten gepaard met uitwasemingen van verderfeiyken aard hebben het pleit beslecht Het moet Esterhazy nn uiterst voor den wind gaan hy heeft zich aangesloten by een groep goodmynspocnlanten die zeker niet bgster kieskeurig zyn en de ondmajoor bezoekt nn te Londen de Ignste restaurants en rgdt rond als een vorst DUITSCHLAND De stoet die bet lyk van keizerin Friedrich zon overbrengen van het kasteel Friedrichshol naar de kerk vertrok Zaterdagavond om halftien van het slot Friedrichshof onder het geini der klokken Voor en terzyde van den stoet marcheerden soldaten en fakkeldragers De kist werd gedragen door 12 onderofficieren Achter het lyk ging de keizer alleen gevolgd door de overige ronwdragcnden Te kwart over tienen kwam de stoet voor de kerk aan waar een cere compagnie met vaandel en muziek was opgesteld Nadat de kist in de kerk was nedergezet traden de keizer de keizeriyke prinsen de vorsteiyke personen en de rykskanselier graaf Von BUlow binnen De keizer plaatste zich voor de kist waarop predikant Dryander het lyk zegende Toen knielde de keizer om te bidden De aanwezigen volgde zyn voorbeeld De keizer legde een krans op do kist en verliet de kerk om naar Homburg terug te keeren BINNENLAND De Sliedrechtsche Riesvereeniging heeft in hare gisteravond gehouden vergadering tot definitief candidaat gesteld voor de op heden te honden verkiezing van een lid der Tweede Kamer den heer B H Heldt lid der tegenwoordige Tweede Kamer Op het grostal voor een lid der Staten werden gebracht de beeren dr P Langeveld te Sliedrecht en J Kloek te Peursum üeniengde Berichten Uit Koewacht scbryft men nog aan de Midd Ct in verband met den dood van den smokkelaar N londi I M 7 11 7 11 l il Ot 1 14 lloordrooht door 7 1t s 40 Mlenwarkark f T ll I0 Oapall T M I i IT i tottanluil U IS T 44 0 0 19 4i B U rdamD F 4 RottardiB B OS 1 1 Ml 4 41 I IO 8 04 f U 7JI 4 81 8 41 8 01 81 8 11 8 04 17 8 10 8 i 7 11 T 4S Bottardun Baun RotUidam D F Bottardui U Oapall Hioawerkark Hoordradit Soada 7 41 i lUm 1 Um Irtil Oouda ZaTeah Hoaro SoatamaafZeg Voorburg aUag 8 18 Houd 8 10 91 I I8 7 0 Oudetr Woerd 4 8 4 8 9 Utrackt 8 0 7 l 4 8 11 Door het verplaatsen van den brigadier T d T der douanen te Uoerbeke die by een smokkelparty den veesmokSelaar J N door een geweerschot doodelgk trof zgn de gemoederen aldaar de woonplaats van den getroffene wat tot rust gekomen T d V zelf zal ook volstrekt geen spgt gevoeld hebben toen hy Woensdag die gemeente verlaten kon Elk mensch was over den gepleegden moord verontwaardigd de smokkelaars gewoon niet veel praatjes over iets te maken maar direct hun slag te slaan hadden iets voor hem in petto Reeds in bet begin der vorige Week stapten eenlgen hunner doodbedaard in Vb woning en zonden hem natunriyk onmiddellgk rekenschap hebben gevraagd over zgn gepleegde daad Oelukkig was V d V niet tehuis anders was hem ongetwöfeld een zware lichamelgke tuchtiging toegediend Zy ne vrouw liet men ongemoeid de verbittering tegen haar echtgenoot moet wel groot zgn daar geen enkel voerman in de gemeente zich met zyn verhnisboedel belasten wilde Als zgn nieuwe woonplaats is hem aangewezen Oudeman by Watervliet Dit is Toor v d V alles behalve een bevordering zelfs geen gewone verplaatsing maar te beschouwen als een straf En het scbynt dat hg een bestraffing wel degelgk verdiend heeft De smokkelaar N was op twee plaatsen door een kogel getroffen een was in het achterhoofd gedrongen en verliet door de hersenen aan de voorzgde het hoofd de tweede was in de rechterzgde geschoten en in de longen terechtgekomen hoogstwaarsehgniyk zal de eerste kogel den onmiddellgken dood hebben veroorzaakt In elk geval is door bet geneeskundig onderzoek uitgemaakt dat de twee kogels de acbterzyde van U s lichaam zyn binnengedrongen dus terwgl hg op de vlucht was Vandaar de niet gewone verplaatsing van V d V Voor deze zaak moet hy zich ook nog voor de rechtbank verantwoorden waarschynlgk loopt dit evenwel ouder gewoonte met een sissir af Tgdens de kindervoorstelling in den circus Schumann te Scheveningen geraakte vermnedeiyk door het defect geraken van een gloeilampje eenig decoratief in brand dat spoedig door politie en brandweer werd gebluscht Bamum s paarden en dierenspel dat in de volgende maand ook te s Hage eenige dagen voorstellingen komt geven wordt voorafgegaan door een reiswagen voor de reclame een bureau op wielen dat aan een trein aangehaakt van plaats tot plaats voor uit gaat De wagen is ongeveer 16 meters lang 2 breed en 2i hoog en bevat buiten bet magazyn van aanplakbiljetten slaapplaatsen voor 20 plakkers en een keurig ingericht bureau voor don chef ongeveer 3 meters lang 0 S 48 8 a Om 6 uur s morgens staan de menschen op en maken de noodige hoeveelheid plaksel klaar Om 6 uur gaan ze naar een logement om te ontbyten Een half uur later ryden wagens uit met de plakkers terwyi anderen met den trein in verschillende richtingen gaan om allerlei stations tot 40 mylen in den omtrek van affiches te voorzien Is men hiermede klaar dan wordt precies aan een daarmede belasten agent opgegeven het getal affiches zoomede da plaats waar ze opgeplakt zgn en deze noteert dit alles in een speciaal daarvoor aangelegd boek Zondag in den namiddag is in de St Nizierkerk te Troyes nabg bet altaar een bom ontploft Buiten braken stoelen banken de preekstoel en de biechtstoel werden omvergeworpen De ontploffing had plaats terwgl de pastoor leering hield met een 15 tal kinderen Niemand werd gekwetst Een Spanjaard die van den aanslag verdacht wordt is gearresteerd De schade is aanzieniyk o a is een kerkraam uit de 13de eeuw verbrgzeld Een korporaal der infanterie te Bredasprong Zaterdag met het hoofd omlaag inhet ondiepe bassin der ihilitaire zwemkom en kwam met zooveel kracht op den zandigen bodem dat hy er met het hoofd in bleef zitten Zgn gevaarlgke toestand was gelukkig spoedig bemerkt en men verloste hem maar hy was inwendig in den hals gekneusd en de officier van gezondheid deed hemnaar bet Idspitaal vervoeren u Sinds ruim 14 dagen woedt het vuur in den veenbodem in de nabgheid der Hongerige Wolf gemeente Ambt Ommen grenzende aan het zuiden van Avereest d i dus in Ambt Ommen ten noorden der Vecht Op sommige plaatsen is het vnnr reeds meer dan een meter diep in den grond ingedrongen en dat het snelle vorderingen maakt ondervond o a de heer B Scholte vervener te Dedemsvaart van wien reeds tnsschen 23 i 24 dagwerk te velde staande sponturf verteerd is Zaterdagavond trokken de heeren Scholte en Van Haeringen die eveneens een gedeolte van het veld verveent met man en macht uit om het vuur te smoren Gedeeltelgk slaagde men althans voorloopig Zondagmornen steeg op verschillende plaatsen nog rook uit den veenbodem Ook uit Ambt Ommen uit tracht men het vnnr te blnsschen De burgemeester dier gemeente was Zaterdag met een talryk korps werklieden ter plaatse aanwezig Kegen veel regen droppels die doordringen tot de diepte kunnen het vuur blnsschen ook de slooten op t vaste zand gegraven stuiten bet Ook de heeren Minke moeten aan het Stieltjeskanaal een dergelgken brand in hetveen hebben Zw Ct Over een aanvaring van de Oceanic van de White Star Line met het stoomschip Kincora bestemd voor Liverpool worden de volgende byzonderheden medegedeeld rydens de aanvaring was er een zeer zware mist Beide schepen stoomden zeer langzaam en deden voortdurend mistsignalen hooren Eensklaps zag kapitein Power van de Kincora den rensachtigen boeg van de Oceanic uit den mist opdoemen en vóór hy tyd had om uit te wgken had die boeg zyn schip halt in tweeën gespleten 1 4 1 4 1 14 M 48 l SS 08 11 08 1 18 7 10 7 9 15 7 99 7 54 8 0 10 80 10 48 8 48 10 54 11 11 11 48 8 9 7 00 De zee stroomde onmiddellgk door de reusachtige opening naar binnen De kapitein van de Oceanic liet direct sloepen stryken en liet van bet 50 voet hooge voorschip einden touw werpen op de zinkende Kincora Van de mensciien aan boord van de Kincora konden 14 cieh op iie wgz redden doch 7 anderen gingen terwjl zg nog naar middelen om zich ts redden uitzagen met bet plotseling kantelende en zinkende schip naar de diepte Eenige sloepen kruisten nog een uur op de pUats van het onheil rond zonder echter iets of iemand te vinden Op de Oceanic werd onder de 1000 passagiers die aan boord waren een collecte voor de weduwen en weezen der verdronkenen gehouden die f 2000 opbracht Het eenige spoor dat van de aanvaring op de Oceanic gevonden werd was dat eenige huidplaten een weinig ingebogen waren Posteryen eo Telegrapbtc Bevorderd 16 Aug Tot klerk der postergen en telegraphic late klasse de klerk 2de klasse E Ier Brugge te Meppel Verplaatst 1 Aug De klerk der postergen en telegraphie 2de klasse H G Hoogenkamp van Amsterdam telegraafkantoor naar Waspik 16 Aug De commiezen der postergen 2de klasse J H de Laat de Kanter van Amsterdam naar Eotterdam en C H Windt van Rotterdam naar Amsterdam j de klerk der postery en telegraphic 2de klasse mej A van Diermen van Meppel naar Zwolle postkantoor 16 Sept De klerk der posteryen en tele graphie 1ste klasse J Gutterswgk van Scheveningen naar s Gravenhage postkantoor de klerk der postergen en telegraphic 2de klasse A van der Walle van Rotterdam telegraafkantoor naar Scheveningen Eervol ontslagen onder dankbetuiging voor de vele en goede diensten door hem aan den lande bewezen 1 Oct De directeur van het telegraafkantoor te s Gravenhage J H Mooren Eervol ontslagen 1 Aug De brievengaarster te Meerloo P H J Kellenaers op verzoek de brievengaarster te Varseveld mej J C H Huiteing gehuwd met Ter Heegen genaamd Siccama wegens opheffing van het hulp Ontslagen 17 Juli De adsistent J P Teerlink tenspoorwegpostkantore No 2 te Antwerpen Overleden Juli De commies der postergen 2de klasse J 1 Bgsterus Heemskerk te Amsterdam Juli De brievengaarder te Bentbuizen G van der Bgl STADSNIEUWS V GOUDA 13 Augustus laOl L 0 1 10 I 4 lOJ In een gisterenavond gehouden vergadering belegd door het bestuur der Goudsche Vereenlging voor Genees Heel en Verloskundige Hulp werd door de besturen van een 13tal vereenigingen van gedachten ge wisseld over de mogeiykheid tot oprichting van een ondsrling begrafenisfonds hier ter stede Door allen werd de wenschelgkheid hiervan betoogd en behoudens n enkele uitzondering zaidea allon aanwezigen hunnen steun in dezen toe Staande de vergadering werd eene commissie van voorbereiding benoemd van vgf leden bestaande uit de beeren Mulder Triezenberg Grevenstnk Zegers en van Dantzig welke zal trachten statuten en reglementen samen te stellen en alsdan weder in overleg zal treden met de ter vergadering aanwezige vereenigingsbestnren waarna op een openbare vergadering een en ander in behandeling zal worden genomen en alsdan een onderling begrafenisfonds te constitueereu Men meldt uit Boskoop Zondag bad alhier eene vooraf aangakondigde groote openlucht meeting plaats Drie sprekers nl F Luitjes W Appel en L I Samson zouden optreden ter bespreking van eene algemeene werkstaking De bgeenkomst zon voorafgegaan worden door een optocht met muziek en vaandels waarvoor de burgemeester vergunning yerleend had De optocht zou den volgenden weg nemen door LaagBoskoop langs den Zgdeweg en Reyerskoop naar het terrein van P van der Pol en J Groeneveld waar de meeting zou plaats hebben Na afioop zon men in optocht door de Biezen gaan naar de boot om naar Amsterdam te vertrekken Precies te 12 uur arriveerde de stoomboot Ceres van Amsteidam volgepropt met socialisten en in en by bet Leege Slop had de opstelling van den stoet plaats Toen nam de optocht een aanvang Reeds te 10 uur zag men uit andere gemeenten veel volk in het dorp komen dat gedurig toenam Had de stoet gedurende den optocht reeds met eenige tegeudemonstratien te doen bg den terugtocht die te half vgf begon zon bet anders prordeu Vaandels werden afgenomen stuk gebroken en in het water gegooid de stoet werd steeds gevolgd door eene groote menigte die het Weg met de socialen zong en toen de partggenooten de boot opgingen moest de politie van sabel en stok gebrnik maken Bg de aanlegplaats der boot lagqn een 300 groote bloempotten waarmede men naar de passagiers gooide de boot bombardeerdo zoodat er van de ruiten der boot geen een heel bleef Er werd menigeen door de potscherven gekwetst Nadat het gelukt was de touwen der boot los te krggen en deze weg kon stoomen werden er nog meer potten gegooid De burgemeester die met de politie tegenwoordig was werd nu door een groote menigte folk onder het zingen van Oranje boven door de Biezen en de Voorkade naar het dorp teruggevoerd waar hg in het gemeentehuis een toevlucht nam Een groote massa volk bleef daar in den omtrek en toen de burgemeester eindelgk het gemeentehuis verliet werd hg door de volksmenigte naar huis gebracht Voorzgne woning bielden vier agenten de wacht Nu de vreemdelUngen vertrokken zyn zal alles verder rustig blgven In het Bouwkundig Weekblad schryft de bekende architect de heer C T J Louis Rieber het volgende Wanneer men de prachtige Groote of St Janskerk te Gouda binnentreedt geraakt men aanstonds onder den indruk van het geweldige effect der terecht beroemde gebrandschilderde glazen Men wordt getroffen door rgkheid en machtig kleurenspel en door den brillanten glans die van de grootsche scheppingen in het gebouw doordringt Een nader nauwkeurig onderzoek met behulp van het kykglas ontsluit wonderen van compositie en teekenkunst maar tevens al de ongerechtigheden die in den loop der tyden aan deze glazen zyn geschied Want telkens wanneer ongevallen of soms misdadige vemielzncbt gedeelten van de broze materie der vooratellingen hebben vernietigd zgn de gapingen wel aangevuld maar nimmer op eene wszo waarop het werk der beroemde makers dat van Dirk en Wouter Crabeth was volgens Rnbens met geen goud te betalen ten volle aanspraak had Met hun dood op niet juist bekende data in het einde der 16o eeuw was het groote tgdperk der glasschilderkunst afgesloten en zy die achtereenvolgens waren geroepen om de noodzakeiyk geworden herstellingen uit te voeren waren niet bg machte ook maar oven het oorspronkeiyke kunstwerk naby te komen Zoo zyn vele der ramen langzamerhand in deerniswaardigen toestand geraakt wat daarin van het oon pronkelgke nog over is kan spoedig wordeu aangewezen door de kwaliteiten ën van de teekening èn van de kleur Gelukkig bestaat er thans meer dan voorheen heilige en ernstige liefde voir de kunst en hebben om bg de glasschilderkunst te blgven ondernemende mannen zich de kunst en kunstvaardigheid van oude beroemde meesters weder weten eigen te maken en als gevolg van hun geslaagde pogingen worden wederom menschen gevonden die van htm r kdem ieti willen abonderen t bate dier kunst en van zoovele duizenden die genieten kunnen van hare uitingen Van beide categorien zgn thans in de Groote Kerk te Gouda de vertegenwoordigers te vinden Het is na lange studie sa doortastend streven en zoeken den heer J L Schouten te Delft gelukt om in zgn ateliers glasschilderwerk uit te voeren zoo goed als het beste van do beroemd geworden glnsschilders uit de 16e eeuw Het voldiogende bewgs daarvan wordt geleverd door het restauratiewerk van twee groote ramen dat aan die ateliers was opgedragen en waarvan het resultaat in het einde der vorige week voor t eerst was te zien Het zgn de heeren J H Van Eeghen te Amsterdam en Dr A Bredius te s Gravenhage die het kerkbestuur in staat stelden dit restauratiewerk aan zoo kundige behartiging toe te vertronweu Nn kan de kenner met zgn kgkglas gewapend gerust deze beide gerestaureerde ramen beschouwen het zal hem niet gelukken aan te geven wat van het oude glas behouden bleef of wat vernieuwd is geworden Geen contrasten als van nieuwe lappen in een oud kleed geen rararaeloud effect geen misteekenende figuren gelaatstrekken of architecturen mishagen meer of doen glimlachen maar meesterlijke teekening fijne klenrschakëering reind brille en groote eenheid treffen Hier is geen nieuw werk geleverd maar met consciëntieus behoud van alle nog aanwezige origineele stokken glas is het oude weer m eere hersteld geheel in de oorspronkeiyke bedoeling Het eene glas No 11 is door Lambertus van Noord van Amersfoort ontworpen en geteekend en door den glasschilder Dirk vim Zgl in het jaar Wl geschilderd Het itelt voor de geboorte van Johannes den Dooper Het andere ongetwgfold het mooiste van de twee stelt de geboorte van Christus te Bethlehem voor en is in 1564 ontworpen en geschilderd door Wouter Crabeth do beroemde broeder van den nog beroemder Dirk Beide kunstenaars hebben op voor hen eigen wgze gestreefd wat tot verschil van dlekten leidde zooals duidolgk in hunne werken opïalt Hun werk is nn ook in de gerestaureerendo stnkken hun eigen werk gebleven Er waren ook in deze glazen gedeelten die zoo geleden hadden dat er eer van verBiouwing Van die brokken sprake was dan van herstelling Vooral vele koppen waaronder portretten van schenkers waren meerendeels ergerlgk misteekende paroditn van vroegere restani ateurs Het zon dan ook den beer Schouten onmogelgk zgn geweest serieus werk fc leveren zooals hg deed indien hem niet de cartons op ware grootte ter beschikking hadden gestaan die gediend hebben voor het maken der oorspronkeiyke ramen en zooals men weet met zorg on eerbied voor dien schat door het Kerkbestuur worden bewaard daardoor heeft hg werk kunnen leveren dat niet ernstiger had kunnen zgn wat de teekening betreft Maar men denke hier niet aan copie alléén Het treffen van de goede kleur in den juisten toonaard van het geheel hier ook in volle aansluiting aan de nog bestaande en mede tot richtsnoer strekkende gedeelten is immers een gevoelszaak die slechts tot een goed einde is te brengen door een fijn gevoelend en daarbg ernstig kunstenaar die de strengste beoordeelaar voor eigen werk is Wel bestaan er ook nog saai maarnanwkeurig geteokende en bovendien gekleurde teekeningeu van alle ramen door Arend Lepelaer en J C Boëtius in t laatste vierde der 17e eenw op last van heeren Kerkmeesters uitgevoerd maar hg het raadplegen van deze documenten mag omzichtigheid niet achterwege blgven Ten einde toch dat de beide teekenaars hun werk verrichtten was alreeds veel aan de toen ruim een eeuw oud zgnde glazen met minderwaardig materiaal en zonder sentiment gerepareerd soms zelfs in andere kleuren omdat men de oorspronkeiyken niet meer maken kon D voorlichting ook van deze teekeningen moge niet zgn weg te cyferen het resultaat van het voltooide werk blgfl ondergeschikt aan den fijnen en beschaafden smaak en aan de wetenschap van den restaureerenden kunstenaar hier den heer J L Schouten Deze heeft bovendien zeer terecht begrepen dat voor eene deugdelgke en afdoende herstelling in de eerste plaats noodig was het bezit van de goede grondstoffen het goede materiaal bet zoo karakteristieke glaspalet der 16e eeuw In verband met den zich voortdurend wyzigende smaak heeft elke eeuw haar eigen kleuren geleverd en zoomede onze laatste maar al moge dat negentiende eeuwsche glas in menig opzicht nog zoo fraai zgn het verschil van dit met het glos uit de eenw van Crabeth is z66 groot dat daarmede geen zestiende eenwsche glazen te herstellen zjn Het is den heer Schouten echter gelukt die zestiende eeuwsche kleuren weer te krygen Een der grootste Fransche glasfabrikanten zelf een artist en schrgver van een belangrt k werk over de verschillende glaaaoortw in de lich opvolgende tydperken j der glssschildarkunst hoeft zich na laBge conferenties en herhaalde aanzoeken beifeid verklaard te willen medewerken in t belhng der oude kunst en na vele proefnemingen is bet gelukt het oude fabricaat zoo n bg mogolgk te komen Oude origineele fragmenten van gias werden van verf eni de daarop als vastgegroeide stoflaag ontdaan en hebben als kleureumonsters dienst gedaan Met dit nieuw oude glas worden de restauraties van den heer J L Schouten nu uitgevoerd Diens enthousiaste liefde voor zgn kunst heeft te Gouda geweldig mooilgk werk geleverd van zoo hooge kwaliteiten dat zooals reeds gezegd is het niet van het oorspronkelgke is te ondera heiden dat de hhrmonie tnsschen thans en voorheen glansrijk de heerigkheid van de herieefde glasschilderkunst in haar schoonste uiting verkondigt Zon het voorbeeld door de heeren J H van Eeghen en Dr A Bredius beiden aan Gouda vreemd in Gouda zelf geen navolging vinden Belan rij je pi ijsverniiii iering VAN A VA OS z Md Tailleur Kleiweg E 78 GOUDA Telephoou f $ i t Beurs van Aisislenlau Vrkr iotkn 80 SO i V l l s n u 8i it H V v mm 1 eïï I 8S 28 104V SO 0 8 i 675 3 415 J 18 AUG Nkdïrlanu Cort Ned W S Vidito dt o dllc 8 dito dito dito SHaNajiB Obl Goudl 18SUilS4lTjU is Iti8cihrijTini 166881 6 OosTïNfcOb m p pier 18Ö8 ftdilo iu Eilver 18A8 6 PuETUttu O l iput coupon 8 duo ticket 8 KuM AMU Obl Biutioul L8 4 4 dilo Gpcoii 1880 4 dito bij RothB 188 4 dito bg Hup 1889 90 4 dtto lu KDud leeD 1888 fldito duo ditü 1884 t la4 01 8SVl 106 Ui isv tlPAMJB Pvpet chuia 1881 4 TuHKRU Oo ir Couv lofla 1890 4 Oo loeuing Borie D lac leonin seneO iïtnu iFR Kp V oblf 189 5 Mkxico OIi it ikt i 1890 6 VbufrOila Old onïj p 1S81 4 AwaTKaDAH Oblif atitiu 1898 8 KottkrdaM Stert leoil 1894 8 NsD N Afr Htndetsv aand Arendsli Tab My Certificaten I eh Maatar haopij dito Aru Hyptiiheekb paudbr 4V C ult My fur Vortteul aand t Or Hypothuekb pnodbr 4 Ned orlaud ache jauk aaod Ned HBQdetmaataob dito N W k Pao Hyp b pandbr 8 Rott Hypotlieokb paadür 4 Utr Uypotheekb dito 4V lOi t OoariNR O t HuBK baak aapd HusL Hypotbeekbauk paudb Ambuka Kqnt hy poth pandb 4 Htxw L G l r Litia oert 6 NiD Hotl IJ 3poor w My aand ii tot Ëxpl V St Spw aind Nm lud Spoorweg m aand Nfld Zuid Afr 8pm aand 8 dito dito dito 1891 dito 4V IfAUiSpoorwl 1887 8 ABobU 18 7lf Zaid Iul Spamij A ll obl S I j 1041 1 Po rN WBrwhsu WeeneQ uad v 100 116 1407 O 10 1 107 lOi 86 104 Buil dr Huu apw Mgrl oU 4 Ballisoho tito utid Ftolowa dito utad 5 Iw Dg l oillbT dito luil 5 CnnE Ch AB v 8p kap obl dito dito obliff 4 l Ahiuia Cent Pao Sp M j obl 5 OllJiJ k North W pr Ö v land dito dito Win St Petar ol l 7 Denver Ie Rio Gr Spm eert lUinoia Centrtil obl ia oud 4 Looi k Na livillt Oer r Med ICesieo N Spv H j Ie hrp 6 Hiia K nas v 4pGt pre aand N ïork Ontaro k We t Mod Peno dto Ohio obli 6 69 64 I 101 10 7 lol 103 11 V 117 10 g iKgOD Calif Ie bjrp In goad 5 I PauU Minn k Uanit obl Uo Pao Hoof Ign ob Ig 6 dito dito Liac Col Ie hjp O 6 GjiHAOA Can Bouth Chert r aan ViK 0 Kali k Na lo h d e O Am terd Omnibui Mij aand Rotterd TramwA Maat Aaod NiD Stad Amsterdam nd I 4Ud Uolturlam aand 8 BlMri Stad Anttrerpeo U 7 B ad Bruin 1886 S t Mans TheiH Htfnllt Q telKii 4 Oomaa StaaulneiiiK l iLIC Owt B Or ISiOS Spxiijs Stad Madrid S 1168 Nso Vrr Kr A rb Snoei nart Veemarkt te Rotterdam Dinsdag 14 Augustus igoi Vette Osa n en Koeien goede Mnvoe prijien waren voor ie kwaliteit 34 ie kwal 3 je kwaliteit 38 cent per half Kilo Magere Ossen Melkvee en Vaarkoeieo goed aangevoerd Vette Kalveren goede aanvoer re kwaliteit a8 ide kwaliteit j6 jde kwaliteit jj cent per hall Kl Stieren en graskalveren redelijk langevoerd Handel voor vet vee en vette kalveren prijshoudend mager vee traag piijshoudend van de nog voorhanden MantelSj Costumes en JTAPOllSTOVrEW tegen veel verminderde prgzen il SAHSO Rechtszaken Gisteren diende te Amsterdam voor het kantongerecht de eisch van Hamburger contra mr F A van Hall ter zake van niet betaling eenor vordering groot f 68 60 door mr Van Hall verschuldigd aan den eischer wegens gemaakte onkosten ten gunste d r candi iatunrVan Hall bg de jongste tusschentgdscho kamerverkiezing Mr Van Hall zich zelf verdedigend toonde in een zeer breedvoerige rede aan dat dit kantongerecht niet bevoegd is in deze recht te wijzen daar gedaagde in casu spreker woonachtig is te utrecht voor welk kantongerecht de eisch behoorde behandeld te worden Voorts ontkende gedaagde eenige opdracht aan den eischer te hebben gegeven tot het maken van propaganda ten gunste oencr candidatuur Ten slotte betoogde gedaagde dat in geval do opdracht was verstrekt het totaal bedrag der onkosten veel te hoog zou zgn W F G Hoemer door Hamburger in diens eisch nis borg aangewezen ontkende pertinent als ioodnnig to zgn opgetreden noch eeajge opdracht te hebben gegeven De gemachtigde van eischer vroeg uitstel van behandeling om zijn clifnt te raadplegen omtrent het al dan niet afnemen van den eed aan mr Van Hall Derhalve word de zaak verdaagd tot Donderdag a s IBECZjui Ity CE VERS HElI KMlEll Op het Benrsstation zakte Zaterdagavond een milicien van het 60 regiment infanterie te Breda door een toeval getroffen ineen Per brancard word hjj naar het ZiekenhuW gebracht Tengevolge van d te vroege wegneming van stellingen aan den ingang van een tunnel op den spoorweg b het Fransche stadje Abula hoeft eén grondstorting plaats gehad waardoor 14 arbeiders werden bedolven Tot dusver zgn 4 dooden en 1 ernstig gewonde ontgraven Burgerlijke Stand GEBOREN 10 Aug Cornells ouders O van Vliet en N Kromhout Hendrik Maria ouders G L Hammer en L C G Spee Hendrika Geertruida ouders G H Groenendal on C van dor Wolf Cornelia Sophia ouders B J H Boers en A B de MooO 11 Carel Cornells ouders A H E van der Bergh en J E Hendriks Dirkje ouders 1 van der Woensel en Pi Zantvoort Pleter ouders M van den Berg en M Burger 12 Johanna Petronella ouder P Horst en M van der Hoeven Theodora Hendrica ouders H Vergoed enM M F Prinsenberg 13 Christina ouders T Laurier en C L Braat OVEELEDEN 11 Aug G Smit 87 j 1 de Bruin 22 m H J Schneider 11 w GEHUWD l ï Aug J B J Korte en W J Stigter AüvliRTii vrii f Geboren COENELIA SOPHIA Dochter van B J H BOERS en A B DE MÜOIJ Qoiiti 10 Aug 1091 s H um oueliaddrlnU n fk ji makk ykste poetimlddet voor Hefrcq on rooral damw en Klndericboenwtrk L la de Appr iuar van C M Mijller Ca V Barlia Beiith Str 14 Men Utta oed irsstsxs flU op naam i fabrleltamerk riy Hl itwMWfaiktllara ta Hjjaaawatft