Goudsche Courant, donderdag 15 augustus 1901

Geen Kinkhoest Geen Influenza Donderdag 15 Angustus i90J 40sle Jaargang o 8580 mÊÊÊm mmÊ m m fiOMCHE mmm jMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefooa No M ADVERT E NTIEN worden geplaatst van 1 6 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters wordtsn berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd ïelefiMin M De Jitg ave dezer Courantg eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 iranco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ÏTMHASIÜUJ ML CURATOREN maken bekend dat op S en 4 SEPTKMBKR a 8 toelatings ezamen zal worden afgenomen Aanmelding v66r 26 AXJOUSTUS e k bg den Rector Or A VAV IJSByDIJK QetroedeTsSTEENSMA Bloemisten Turi singe TELEPH No lU Bieden aan om thans te planten prachtige Varitelten van CACTUS BAHLIA S welke den geheelen Zoiper met prachtig gevormde Bloemen prijken en doorbloeien tot de vorst intreedt VERDER HEÏ BEKENDE iKSiecTEi cineit dat door bgvoeging van iO deelen water alle insecten doodt en voor planten bloempn on vrnohten onschadelijk is Uier ro O Uier f 0 80 Vi U m fl 50 TE KOOP t TE HUUR Twee Heerenliuizen aan de Oost en Westhaven beiden van öas on Waterleiding voorzien Te bevragen by IZAAK CATS p apier Lange Tiendeweg D 29 öouda FEANSCHE STOOMYERVEEIJ cheniisob Wasscherlj vm H OPPENHEIMËK 1 Kruiskade Botlerdam öebreveUHird dooi M d n Koninu der Belgen Boofddepftt voor GOUDA de Heer H G TUMSBUlUi Korte Tiendeweg ü 7 ijpeoialiteit oor het toornen en verven vao alle Ueeren en ü meig rderot on alsook alle Eiudergoederen Speciale inrichting voor het toom n va pInchemanteU veeren bont eni Oordflnen talelkleeden eni worden uaor d nienwite en laatite methode gevertd Wie zeker sgn wu d EclitP EJUkel Cacao te antvugsn lesamengesteld en oa vele prutfnemlngen in den nandal gekomen onde den num des dtvinden Or Hloboalll vervaardigd p de best machines in het wereldberoemde étabblissement vu Oebr Stoll rok ta Keulen lioha Bikel Cacao n vlerkanten buuaec Deze Eikul Cacau a met melk gekookt eone wngcname gezonf e drank voor da geiykadi gebruik een 4 2 theelepels van t pooder voor een kop Chocolate Als goneeskrarbiige drank bi geval van diarrhee alouöts met water t gebruiken Verkrygbaar bij de voomianat H Apotheksrs ena V Ko Vt £ praftuije xrya 5 = f IM o O G nor alï rt genwoordig voor K 4 r and Julius Mattenklodt Ainuterdam Kalvcrstraat 103 I ONINKLUKE Om Kinkhoest Influenza Borst en Keelaandoening binnen den kortst mogelgken tgd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlncht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior DmiveE Borst honigExtract ilf E L I A N T H E nit de Koninklijke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK C Cme DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et bij m WOLFP Jb Co Westhaven 198 Oouda D MIEBIBS Kleiweg E 100 rlr F H vf MILÜ VeewTa B 126 ie GouHa A BOUMAN Moordrecht PINKSB ZtJ rhdIJut srTzKSim Schoonhoven J T TÜBKKN Boet op B TutS nt B VllVaN Bod A SCHEBK = P W v KOK aid üater K va nsa HEIJDEN te Reeuwijh P d SPtK MoercapelU D I D STAR Waddingneen Wed r HOLST Waddmaevitn Voor Maaglijders A AN allen die zich door het vatten van konde of overlading van de maag door het gebruik van slechte moeielijk te verteeron te warme of te konde spijzen of door onregelmatige levenswgze een maaglijden als Uangkatarrh Maagkramp Maiigpiinen moelelijke aptjnvertering of vergltjming op den hals gehaald hebben z hiermede een goed huismiddel aanbevolen waarvan de voortreffelijke werkingen reeds sedert vele jaren bewezen zijn Het is t uBert llrio i so ie iXruièanaijn 1H Deze Kruidenwijn is nit voortreffelijke geneeskrachtig bevondene kruiden met goeden wtjn gemaakt en versterkt de spijsverteerings organen van den mensch zonder een laxeermiddel te zfln Kruidenwijn geneest storingen in de bloedvaten zuivert het j bloed van bedorven ziekte veroorzakende stoffen en werkt be vorderend op de vormuig van gezond bloed 1 Door het op jnisten tijd gebruiken van Kruidenwijn worden maagkwalen meest reeds in t begin onderdrukt Men moet dus niet talmen er eene proef medeto doen Symptomen alsjioofdpiin oprispen zuur in de maag opzetting missolnkheid met braken die bö chronische maagziekten des te heviger optreden worden dikwijls na benige malen drinken genezen r ni en de onaangename gevolgen daarvan als V erSXOpptUC benauwdheid koliekpijnen hartkloppingen slapeloosheid aambeien worden door KRUIDENWIJN dikwijls snel genezen 1 KRUIDENWIJN heft verstopping op bevordert de spgsvertering en ver wpert door een zachten stoelgang onbruikbare stoffen mt maag en darmen Scliraaibleek uitzien bloedarmoede verval van kracaten zijn meestal de gevolgen van een slechte vertering onvoldoende bloedvorming en een ziekelijke toestand van de lever Bij gebrek aan eetlust evenals herhaalde hoofdpijnen slapelooze nachten treedt een voordurend ziekelijke toestand in KRUIDENWIJN wekt do verzwakte levenskrachten op KRUIDENWIJN verhoogt den eetlust bevordert do spasvertering prikkelt de stofwisseling bespoedigt de bloedvorming brengt de geprikkelde I zenuwen tot rust en schenkt den zieke nieuwen levenslust Talrijkeatteiaen en dankbetuigingen beumxen dit I KRUIDENWIJN is te verkrijgen in flesschen 4 Fl 1 50 en 2 I in de Apotheken van Gouda Oudewater Schoonhoven Bodegraven Woerden Alfen Aarlanderveen Voorburg Leiden Rotterdam s Gravenhage enz alsook in alle groote en kleine plaatsen van de provincie NoordHolland en geheel Nederland in de Apotheken Ook verzendt de Firma WOLFF Co drogisten Westhaven Gouda 3 en meer flesschen Kruidenwijn tegen origineele prijzen naar alle plaatsen van Nederland Voor namMk wordt gewaarschuwd Hen verbjie uiisluiiend IV llubcri Ullrich scbe KruldeiiwUn I Mijn kruidenwKn is geen geheimmiddel zijn bestanddeelen zijn Malagawün 450 0 Wnngeest 100 0 Glycerine 100 0 Roede w n 240 0 AUasbessen i sap 150 0 Kersensap 320 0 Manna 30 0 venkel anns alantswortel Anienk j krachtwortel gentiaanwortel kalmoeswortel 10 0 Deze bestanddeelen worden vermengd flollandsehe Cenientsleenfabriek D VELDHUIS 3STl© U T crer3rexls a d IJsel HEEFT EN HOUDT STEEDS IN VOORRAAD Ei en Cirkelvormige Buizoii wa terüchte Putten ALLE SOORTEN TE6fiLS KOEDRINKèOTEN ENL VRAAGT PRUaOPOAVB ADVERTENTIM in alle Couranten worden aangenomen door het Adverteutle Bureau van K BHimMAN ZOüIM Echt Zeeiiwsch Tarwebrood 1Z cent de K Q bü A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 ThMR7 i WoBdnbkUim ia de geheele wereld bekend n geroemd Güovertroffen middel tegen alle Horst L o n g L e y e rHaagzlekten eni Inwendig i zoowel als ook uitwendig in bijna ille ziektegevallen met goed i evolgi I aan te wenden Prijl perflacml UJ t 1 per poM I 1 1 TUaiTT B Wondui lf bezit een alsnog ongekeade geneeikracli en heÜEsme werking Maakt meestal elke pijaligk en gevaarvolle operatie geheel overbodig H t deze zalf werd een ti dar ouil voor onfeneeslt k rehondea beenrezwel en onlanss een bijna iBB jitar kniikeriyden renezen Brenitt genezing en verzachting der pijnen bij wonden ontstekingen eiu van allerlei aard Prijs per pot f 1 50 per post f 1 60 Centraal Dopdt voor Nederland Apothekrr IIENKI 9 INRERM Bokin H Amsterdam Wur geendep tt i beatellc en direct un dieSchuUenapotluke dol A THIKRRV in PM rado bel llahiUch OMtBrrmeli Oeliev prcMpeetui te ootbiedaa bg bet ÜBotnal ltopOt Saadn RokinS AnutardAm Nieuw onoTertroflen Prof Dr Liebers welbekend IIKUW SSACBT BLIZH AllMD Mht met FabriekiiaCTk Totftle acht tot voortdarende radicale en lekere genezing van alle celll de meest bardnekkigu xenwe xlektenf vooral ontstaan door afdwalingen op jeogdigcn Mtgd eneziug van elke zwakte Bhti Benanwdbeid Hoofdpp Migraine Hartkloppiug MaagpjJD slechte paavertering Onvermogen Inipotenz Pollutione enz üilIvoerige proBpectassen Itijipcr leech 1 B J S dubbele SeKli II riltii I Depêt Matth v d VeRte Zsltbooiniel 1 pól M Gléban fe Co Rotterdam Happel Gravenhage I rnlramans ite Jong J Om Roiterdan Wolff fc Co Oouda OU bii alle drogisten IN HET yieiliclitings Magaziin De Avoudster DUBBELE BUURT 1 zijn heden ontvangen een prachtige coUecti lüleuwe Ga§lialloii § alsmede een mime sorteering GASORNAvi MENTEN GASKOOKPLATEN en GA PORNIIIZEN tegen concurreerende pnJMï d Goedkoopste adres voor W inkel Etalages met sncces geplaatst bjj H H WinkeUen hier ter stede Denkt aan bet jfroote genot van eefl BADINRICHTING compleet van aft 80 en hooger Minzaam aanbevelend M M VAN LOON TELEF 117 Gasfitter PaiH Expeller SS g si si II Datk jaar waadt dit ni IM MJ vanaaaa laooa ato füiiW iawiJlviH tl hMi t Tat wdh M uaa TtmwiwvB m m 1 Vkat laMakaMckJilW Ad l a6 T6o iW dfJ toö maertaafoUiata ta AmtarlaiB W Tnea baa VIM Ta u m laadan Hl il tg lH ll Zenuw en Maaglijders wordt it overtuiging ala een werkêtijke bwp f in den nood het boek ISaa fLgreTrex aanbevolen Na ontvangat van adreaper briefl i rt 0 üt d t boekje franeo per poat toegeionden doof BLOKPOEL S Boek li Zaltbommel Gouda Dmk van A BRINKMAN SSl Bultealandscil Overzlcbt W j hebben reeds uit de aanhalingen van hetgeen door Kngelsche liberale bladen gezegd wordt over de proclamatie van Kitchener gesien dat die bedreiging zeUs in Engeland lang niet algemeene instemming vindt In Lloyds Journal protesteert thans ook de markies van Qneensberry tegen die proclamatie in de volgende bewoordingen Optredende naar ik overtuigd ben als tolk van een groot aantal personen zoowel in Schotland en Engeland als in de koloniën wensch ik al den ufschqw nit te spreken die bjj ons gewekt is doof het jongste ultimatum van lord Kitchener aan du Boeren Ik acht die proclamatie in strjjd met alle denkbeelden over recht en billgkhoid en uitermate geschikt om Groot Brilannié door de andere mogendheden te doen beschouwen in een nog slechter daglicht dan thans reeds het geval is en dat alles zonder dat de proclamatie het doet zal bereiken dat men zich er van voorstelt Bovendien is do pruclamutie van dien aard dat zy ons de sympathie zal doen verliezen van duizenden onzer kolonisten die vf 6r alles hechten aan rechtvaardigheid on aan billijkheid in al onze handelingen De Frankf Ztg bevat een onderhoud met een booggeplaatst Engelsch staatsman die op dit oogenblik ter gelegenheid van de begralenis van de keizerin wednwe Friedricb te Homburg vertoelt Onder de verschillende punten waarover dat onderhond liep vinden wjj de volgende mededeelingen over de ZuidAfrikaansche quaestie Gaarne zou men in vele staatkundige kringen van Engeland grooter tegemoetkoming toonen tegenover de Boeren wanneer men niet vreesde dat door het tot stand brengen van een overeenkomst in den geest der in 1684 gesloten conventie toestanden in het leven werden geroepen die opnieuw als een voortdurende bedreiging van de Engelsche anprematie in Znid Alrika zonden beschouwd kunnen worden Men vreest dat de Boeren ook thans nog in een groote tegemoetkoming van Engelsche zj de niet een bewjjs van grootmoedigheid van den sterke en van den overwinnaar maar een bl k van zwakheid zonden zien en in verband daarmede in de toekomst hun houding tegenover Engeland zouden behalen De stemming der Boeren bljjkt duij gk uit de brieven en proclamaties van Steyn en andere Boen nieiders De redacteur van de Frankl Ztg die FEVILLEJOX Eindelijk Saamgebracht 103 Voorshands was daarmee het naaste doel bereikt de concessie was voor tien jaar verkregen Richard verklaarde dat dit de vorm was waaronder de Turkschc regeering tuliw verdragen sluit We zijn daarmee feitelijk bezitters der bergwerken voor alle tijden voorzoover men deze uitdrukking bij ondermaansche zaken kan bezigen De kwestie is slechts dat we over tien jaar het bakschisch aan de versciiülende beambten het aanmoedigend geschenk in geld zonder hetwelk men ge n zaken met hen kao doen vernieuwen Het schrijven dat hij nu weet te voorschijn kreeg was van het ministerie van buitenlandsche zaken Men deelde hem van daaruit zeer hoffelijk mede dat de verdragen aan de bureaux der Turksche ambassade ter onderteekening voor de heeren g © reed lagen Richard wierp even een blik naar l uise om te zien of haar bij den meervoudsvorm der laatste woorden niets opviel Ze had er blijkbaar geen erg io Nu boog h echter zelf voorover en wendde haar gezicht naar zich omhoog Het lieve gebult Khhtei e rLouise ge ziet er nog veel gelukkinr uit dan onlangs toen ik u vroeg zeide hfi haU verwijtend £ n zy 7 te bekende leïfi tj Richud ik door den Engelschen staatsman ontvangen werd merkte op dat men aan proclamaties van oorlogvoerende partjjen niet al te veel waarde mocht hechten doch die steeds cum grano sails meest opvatten en verder dat thans nu het geheele land verwoest een groot deel van bet Hoerenvolk in gevangenschap en gedeporteerd is en de rest rusteloos moet omdolen toch wel iedereen de macht on het overwicht van Engeland zou erkennen Hierop antwoordde de Staatsman dat dit wel is waar juist is maar toch meende hjj dat men thant elke toegevendheid van Engeland voor zwakheid zon bonden Daarom moet de volkomen onderwerping der Boeren tot het eind worden doorgezet te meer daar men door vroegere regeoringsverklaringen daartoe wel gebonden is Het is zeer te betreuren dat de Zuidalrikaausche quaestie nog langen tyd oUers aan geld en bloed van Engeland zal vergen eu op de sympathieën voor Engeland een slechten invloed zal oelenen Maar het is noodzakelijk in Znid Afrika duurzaam rust en vrede te doen ontstaan Omtrent de onderhandelingen in Peking wordt nog gemeld De jongste bgeonkomst dor gezanten kenmerkte zich door een verzoenenden geest De gezanten hopen binnen enkele dagen nadat zg de telegrapbisch gevraagde goedkenring hunner egeoringen hebbon ontvangen liet protocol der onderhandelingen te onderteekonen Het douanetarief zal twee maanden na de ondertoekening in werking treden Men kwam overeen dat de ladingen die binnen tien dagen na de ondertoekening van het protocol onder zeil gaan niet door bet nieuwe tarief zullen getroffen worden ongeacht den datum van aankomst De nieuwe rechten zullen met enkele uitzonderingen bedragen 5 pCt der waarde daar de ingevoerde artikelen meerendeels voedingsmiddelen zooals meel en maïs zt n De quaestie van de verhooging der invoerrechten tot 10 pCt en van de afschaffing der likin rechten tal nog het onderwerp vormen van nieuwe beraadslagingen De diplomatieke betrekkingen tusschen Venezuela en Columbia zijn afgebroken President Castro heeft eindelijk na langdurige overwegingen den gezant van Colombia te Caracas zijn paspoort toegezonden en Maandag heeft die gezant Venezuela verlaten na de behartiging der belangen van Colnmbia te hebben overgedragen aan den gezant der Vereenigde Staten ben ook nog gelukkiger Onlangs was ik als verdoofd Het was zooals ik gelezen heb wanneer aan ongelukkige gevangenen zware ketenen eindelijk worden afgenomen dan zijn hun leden nog stijf en ze moeten ze leeren bewegen Nu is het andera dank zij u Ik geloot dat raen eerst gelukkig moet zij em gelukkig te worden En dan dit alleen ontbrak mij nog Ik had zoo onuitsprekelijk te doen met myn vader in zijn gedrukte berusting Nu is heel zijn jarenlang streve gerechtvaardigd Ëen man als gij vat zijn tot hiertoe bespotte ideeën op Nu zult ge zten hoe hij zal Opleven I Ze was opgesprongen ilk mag hel hera toch zeggen Voorzichtig natuurlijk I De blijdschap zou hem dunkt mij bijna kunnen dooden Hij liet haar vooruitijlen naar den ouden heer hoewel hjj haar nog lang niet alles had gezegd Toen hij eenige minuten later ook binnentrad zat daar geen mat ingezonken grijsaard meer maar een oude in wiens mager vatkengeiicht elke spier in spanning was en wiens oogen uit hun diepe kassen als edeUteenen te voorschijn blonken Hg wilde opstaan hij stak den jongen man die sterk aangedaan toesnelde om dit te verhinderen van verre zijn beide handen toe In zijn overmaat vao aandoening drukte hij Richard s handen igmen ook deze vermocht niet te spreken soo was hij onder den indruk van het oogenblik heel de korte sprakelooze scine had iets overwddigends Hfct was dus niet het idee van een halven g itunelde Heidloff eindel k Ik moest het nu dit alles zon men kunnen afleiden dat de invallen op het grondgebied van Veneznela gedaan toch door Columbianen waren georgu éiseerd en uitgevoerd of ten minste dat de regeering van Columbia er de hand in heeft gehad Uit New York wordt nu nog gemeld dat volgens een mededeeling van den consnlgeneraal van Venezuela de 2de Colnmbische inral in Veneznela volkomen teruggeslagen is en dat de Veneznelaansche Regeering een leger v3n 22 000 man op de been heeft gebracht dat belast is met het beschermen van de grenzen van het rijk Zal nu de oorlogstoestand tusschen Veneznela en Columbia intreden Ontvangen nu de 22 000 man troepen last om het ColumbiKhe gebied binnen te vallen f Of acht de regeering te Caracas het voldoende zoo haar landpalen behuorlgk beschermd blüven en de indringers buiten de deur gezet zijn 1 Van dit alles is uit de ontvangen berichten niets op te maken Het lyk van keizerin Friedricb Zaterdagavond van het slot b riedrichshof naar de kerk te Kronberg overgebracht wordt aldaar bewaakt door officieren en onderofficieren van bet regiment waaarvan de Keizerin chef wa Zondag stroomden de belangstellenden naar do kerk te Krpnberg Niet alleen uit de stad es baar omgeving doch ook van elders kwamen vele duizenden die zoowol met de treinen nit de richting van Frankfurt a Main als van Hamburg werden aangevoerd De vrouwen waren bgua zonder onderscheid in het zwart gekleed en de mannen droegen rouwbanden om arm ei hoed Gedurende de overbrenging naar de kerk Zaterdagavond te half tien Inidden de klokken De huizen waren met ronwdraperieSn behangen 1Be stoet werd voorafgegaan en omgeven door fakkelsdragende soldaten Zelen dertig onderofficieren van bet 80e regiment infanterie fnngeerden als dragers Achter de baar liep eerst de Keizer Op hem volgden de prinsen en eiodeiyk het gevolg De kerk was inwendig hel verlicht en geheel gevuld met den geur der talrüke kransen die daar reeds waren nedergelegd Aan den ingang der kerk stond een compagnie van het 80e regiment met de mnziek en het vaandel De kerk van Kronberg waarin Zondag de lykdienst werd gehouden is niet groot De overleden keizerin had het kerkgebouw waarin zy zoo dikwyis troost had gezocht gedurende de jaren die voor haar een aaneenschakeling van beproevingen zgn geweest doen herstellen en van een nieuw altaar laten varen toen ik ineenzonk roaar het kwam niet in geheel vreerade handen Vreerade wat zeg ik dan gg zijt mij nabijgebracht door het goede wezen tkar gij houdt de zaak voor waard er uw geld in te steken gij rechtvaardigt mij den projectenmaker over wien de menicnea hun schouders ophaalden God luone het u Richard zette zich naast den ouden heer als wilde hü met een lange uiteenzetting beginnen Louise tegenover hen zag bet tweetal met stralende oogen aan Wat waren dat toch voor menschen deze HeidloflTs Geen gedachte bij een hunner aan dien kant der zaak waarop het bij een gewoon mensch alléén ware aangekomen I Om nu eerst eens tot een kalme uiteenzetting te komen begon Richard nu en vertelde den gretig ja gulzig luisterenden ouden heer nog eens de geschiedenis van het document dat hij als het symbool an een hoogst verblijdende gebeurtenis kon rertoonen Hit voor den dag brengen dier schatten uit de diepte was daarmee aan zoo verbasend geschikte en betrouwbare handen toevertrouwd Want wat de firma StiUfried Seeraaon Zoon aanvatte dat gelukte dat was geborgen God zij dank mompelde de oude Heidloff ter wijl hij nu eens als vermoeid in zijn stoet achterover leunde od zij dank En verder 4o altijd niets 0 ja ik geloof dat het idee ftietterttjd zijn millioenen waard zal zijn zeide Richard nu Dat zil het geloot dat vrij seide k oude heer met vuur Kii nu zéker zuchtte hy maar heel zacht terwijl hij er aan toevoegde ff Jammer dat ik oud en op ben en er niets meer van taX beleven Ik ion er n ia verheoipl voorzien Vó6r dat altaar was de Ijjkkist geplaatst op een lage katafalk geheel bedolven onder bloemen en kransen die nitsluitend geschonken waren door hen die Hare Majesteit het allernaast bestonden kinderen kleinkinderen broeders en zusters De overige kransen waren nedergelegd of langs de wanden der kerk ophangen Ter weerszyde van de lykkist brandden twee kaarsen In het rond stonden de vaandels van de regimenten aan het hoofd waarvan de keizerin beeft gestaan Huzaren der Igtwacht in zwarte attila s met zilveren snoeren officieren van het fnseliersregiment Ven Oersdorf enPasewalker kurasiors hielden by het lijk de eerewacht Overeenkomstig den uitdrnkkel fken wensch van de overleden keizerin droeg de pleohtighoid een zoo eenvoudig mogeiyk karakter Daarom was de hooge regeering des Rijka niet in haar geheel tegenwoordig eu was van het corps diplomatique slechts de Engelsche gezant met de leden zyner legatie aanwezig Van het Pruisische ministerie waren alleen de Rykskanselier de minister van justitie Schönstedt eu de minister van het koninkl Pruische huis Ven Wedei Pieidorf tegenwoordig Voorts bevond zich onder de hoogwahrdigheidbekleeders die de plechtigheid bijwoonden veldmaarschalk graat Waldersee Tegenwoordig waren nok de geneesheeren van H M en het gemeentebestuur van Kronberg Te zamen waren er 300 aanwezigen Tegen vier uur kwam de Vorstelijke Familie in de kerk De keiier trad binnen met den Koning van Engeland laatstgenoemde gekleed in den uniform der Pruisische dragonders De keizerin volgde met koningin Alexandra van Engeland en de dochters der ontslapene met uitzondering van de kroonprinses van Griekenland die op raad van haar geneesheer niet tegenwoordig was Verder kwamen de schoonzoons der Keizerin de Kroonprins van Griekenland prins Adolf van Schaimbarg Lippe en prins Friedricb Kari van Henen Toen de vorstelijke personen hunne letels hadden ingenomen zdng a p koor van 12 mannen en 30 knapen de mototte van Michael Bach leb weiiz dasz meia Erlöser lebt Toen traden de kroonprins en prins Eitel Friedricb met den helm op het hoofd en met getrokken degen op hot hoofdeinde van de lykbaar toe De Prinsen August Wilhelm Oskar en Adalbert laatstgenoemde In den marine uniform met de steek op plaatsten licb aan het andere einde om gedurende den rouwdienst de eerewacht te vervullen Nadat bet Beriynscbe Domkoor de motette hebben Nu schoof Richard dichter naar hem toe in een soort plechtig ingehouden emotie zooals men heel zelden b j hem waarnam en welke de eenigs zins zakelijke toon waarop hij begon slechts bemantelen moest Kén punt hebben wij nog heel niet aangeroerd papa Nog rest ona onze onderlinge verhouding bij de ondememing te regelen de uwe eu de mjjne bedoel ik Want gij hebt te zorgen voor uwe belangen aU geesteijk vader van de geheele zaak ook tegenover mij Gij waart echter door uw ziekte tot hiertoe verhinderd en zoo heb ik gemeend nede voor uw rechten Gï moeten opkomen Het idee behoort onweersprekelijk aan u en naar zijn volle waarde is het moeilijk te taxeeren Wijl echter behalve de nwt onbelangrgke kosten tot verkrijging der concessie voorloopig ook die der exploitatio door mij zullen moeten gedragen worden en het risico van de geheele zaak door mij alleen aanvaard wordt zoo heb ik de bepaling dat de heitt der zuivere winst voor mij als uw deelgenoot zou zijn niet onbillijk geacht In dezen geest zijn de verdragen met de turksche regeerin opgemaakt Ze staan op uw en mijn naam en ik hoop lieve papa dal ge wél genoeg zijt om de onderteekening eigenhandig uit te voeren en wel hoe eer hoe liever Hoewel Louise van mijnexploitatie van verdragen met regeeringen en van zaken over het geheel minder verstand had dan haar vader zoo zal zij het toch wel zijn geweest die de eigenlijke strekking der hier behandelde zaak het eeni begreep en naar waarde wist te schatten