Goudsche Courant, donderdag 15 augustus 1901

Vrijdag 16 Augustus 1901 40ste Jaargan So 8581 fiOüDSCHE eOlRAMT MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Talefcon H ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaaïsruinrte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd tclefoM o at De Uitgave dez Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De rijs per drie maanden is 1 25 franco per post 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN stonn zoeken moest bvj de Triplo Alliantie En de minister Carp heeft nog onlangs doon uitkomen dat de waarJ org voor het behoud van den status quo aan den Beneden Donau oor het Drievoudig Verbond gegeven tevens een waarborg is voor de integriteit van Roemenië Een verdere waarborg daarvoor zou hetkunnen vinden door de toetreding tot donieuwe TripleAlliantie die op bot Balkanschiereiland wordt voorbereid De onderhandelingen door prins Manrocordatos aangeknoopt hebben de mogoiykhoid daarvan doenzien wanneer bet waar is dat die onderhandelingen niet zljn afgebroken doch slechtsgeschorst dan is de waarschijnlijkheid vanhet tot stand komen daarvan nog niet geheel uitgesloten i Nu er niet meer te vochten valt slaat Waldersoo aan bet speechen en met allo waardering voor de wijze waarop hjj in China de moeilijke leiding gevoerd beeft dient men toch te erkennen dat zijn redevoeringen niet mank gaan aan overmaat van bescheidenheid De mharscbalk schettert zelfs op zulk een wflze dat bot over het algemeen niet van zekere kern van waorheid onthlooto Bescheidenheid ist eine Kier doch welter koramt man ohll ihr op hem volstrekt niet mat r van to9t sihg is Bü hom toch zon zwjjgen zjjn reputatie meer ten goede komen I Do maarschalk is Maandagavond te Berlijn aangekomen na een kort bezoek aan zijn huis te Hannover waar hij door civiele on militaire autoriteiten werd ontvangen Hjj beeft doze gelegenheid aangegrepen om twee redevoeringen te honden en heeft daarbij den toon aangeslagen dien hjj vóór zjjn vertrek bezigde Na de houding der jonge manschappen van de bereden artillerie geprezen te hebbon gaf bij zich zelf de noodige eer door te vertellen van de raani r waarop hij verkenningen liet doen en zeido dat dit alles overtroffen had wat er op dit gobied in 1870 gedaan was Wij kunnen er zeker van zjjn voegde hjj er bij dat onze vrienden geleerd hebben ons meer te respocteeren dan ooit doch ook onze vijanden weten ons nu te schatten naar hetgeen we zjjn We hebben hnn ongetwijfeld den dlepstcn eerbied ingeboezemd Den president van het gewest Hannover beantwoordend heeft hij gezegd Ik ben overtuigd dat de Duitsche ondernemingen zich in China zullen blijven ontwikkelen met steeds wassende energie en dat de Duitsche naam weldra een geheel nieuwe reputatie zal verwerven Andere landen ht bben hun luister verloren doch de Duitsche naam is zeer in aanzien gestegen juiste weg voor ons ook ik had hem gevonden zeide Richard En daarop In een arfort overmoed hief hij het glas op met den eenvoudigen wijn dien Louise hem pUcht voor te zetten Nu leve Seitun stoot aan Louise dat ons toch eigenlijk ten slotte heelt saamgebrachtl Gonda Prok van A BRINKMAN Zn ADVERTI I TIÉ N Eeoe van de eerste Kaaslabrieken van den BenedenBUn DoiUcbUod ZOliUCt SPOKDIÖ een EEBSTEN SAAmm teyen hoog l on Deze moet de Kaaslabrikatie door en door verstaan goede getoigschrllten van de eerste Melkinrichtingen bezitten lijj moet de energie en de bekwaamheid hebben eene iabriek zeliHtandig te be stnren Ongetroswden genieten de voorkenr Aanbiedingen lietst met portret onder letter B D aan het Bnrean van deze Courant QebroeiiersSTEENSMA Bloemisten Tui fsing el TELEPH N 114 Bieden aan om thans te planten prachtige Varitoiten van CACTUS tt tllLIA S welke den gcheelen Zomer met prachtig gevormde Bloemen prpen en doorbloeien tot de vorst intreedt VERDER HET BEKENDE lüi ECTilIV CIDER dat door bijvoeging van 40 doelen water alle insecten doodt en voor planten bloemen on vrachten onschadelijk Is Liter f 0 51 Lller f 0 80 Vi Liter f 150 TË KOOP of TE HUUU Twee Heeienliiiizen aan de Oost en Westliavfn beiden van Gas un Waterleiding voorzien Tij be vragen bil IZAAK CATS papier Lange Tiendeweg D 29 Gouda Écht Zeeiiwsch Tarwebrood M emu de K 0 A SLEÏGT SIEUWE HAVEN 27 FRANSCEE STOOMVEEVEEIJ eheinisohx WassclierIJ TAK H OPPKIVHEimKIt 19 Kruiskade Hotlerdnm Qtbnvetaerd door Z M den Kouiu dei Belgen HooUdspAt Toor GOUUA de Heer II G TKIJSIIlJItC Korte Tiendeweg D 7 dpeoialiteit voor bet itoomeu en rerren vau lUe Hoerenen Dameigarderobea alucolr alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het iloom a io ploone maoteli eeren bont ent Qordgnen tafetkteedeu enz worden tiaar d nieuwBte en laatitte méthoile tfevertd Thiarry a Woadarbaliim I in do gyhoeltf vrartM belcüml en Rtirwmul OnovertrulfoQ middel teKen alli II O r 11 Lang Lever Haaczlekten ent IimuaiU BKOowel n t ook iiUwemlig iii bijna tillt zioktefi ovnllün inet jfoüd nevolg L liiurn Ie wenilefl l rUs per flacon U t 1 per post I lit TUin a Weadintlf beiit eennlsuog onttekende geneeikracbt eu hellume werking Meekt meesUl elke pünlüke o geTaarvolJe operntie ftohoet Oferbodiu Met dine uir nml eoii u Jaar oud voor ongeueeslilk rehouden lieenvezwet en onUnite een bjjiiH mt Jaar kaukeriydea genezen hrenat genezing en emiPhting Hor pijnen bij wouden ontetekingen enz Tan allerlei aanl PrU por pot f 1 50 por post f 1 80 Centraal Depot voor Nederland Apotbekrr IIE KI SIIMIEKS Hakin H Amatentam Waar nn étfH ii boulli a dimt un lii kut n tkaka dn t Tffimilï in Pmarad I l ltoHt k I1 urt ick 0 l if T prosaMtui t oathla bij het Ccatrial ltapAt Saader RakiaS aalttlaa Geen Kinkhoest Geen Influenza Om Kinkhoest Influenza Borst en Keelaandoening binnen den kortst mogelijken tgd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van onds beltjende bekroonde en wereldberoemde Superior DruivenBorst hoDig Extract M E L I A M T H E Bit de Koninklijke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK C DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et bij Firma WOLFf ë Cw Weathaven 198 Ooada D MIKBIBS Kleiweg E 100 Gouda E H VAN MILU Veerstal B 120 te ou la A BOUMAN Moordrecht PINKSE NieuaerkerkadlJeel A N van ZESSEN ScAoon i n 1 Th TORKEN flo t p B V WIJK Oudeiiairr ü BOLLMAN Bodegraven A SCHEER Ilaaetrecht P W EDE Oudeuater K ya dbe HEMDEN te Ueeuwijk P r o SPEK Moercapelle D r D STAR Waddingmen Wed HOLST Waddmqeveen I iiullseptliclie Tandpoeder en itnlisepliscli lloiidlincliiiir van E AS8VTO Tandarts te t Oranenluige OVERAL VERKRIJGBAAR Agent voor Nederland G IJSSELSTIJN Blanwstraat Gonda DELr fSCHE SlatOlie Het groote aantal zenuwkwalen Tan ran rhoofdpUn af t t de ToarafKkaaila ka taakaiienTa apoplaxla fcaraanbaroarte toe trotB r i noK ateAda alia mlddalen doot da meAiaaba vatMiacbap aanfawand Karat aan dan nlnawen Kja komt deaftr too dataljdoorbet abrulkm ken van dan aanvoiidliïatan weg naaielljk UugH da biJd ana pliyaloloKlactia ontdekklBC fadaaa ba dla w hondatda proafoaminKan tbanaovar de Keheelewereld YBibraldla en terwijl ƒ wrianaobappalljka kringen da boogate belangatellhig wakt teven i euo weldaad blijkt te tljo voor un xancarkwAian UJdaDde matiaohbaid Ueie gsmteawijaa la nligevonden door den gaweiun Oflloler Tan Gatondhelt Dr Eoman weiaamaDD t Vllthofan en liei uai op dn on derrindlug opgedaan la eena lO Juige prakWJk 0 r wHMrhInv T n h t h ord eennifanl pf r il AC wordeu dH rtea gAashlkf tolTaii d r d bnld enMtdd ligk nn ta t enu w tel tDcdesfdarld Uat daie ganeeawijia werden warkeiyk achitterende rawtll tan Tarkragn en illmuktaiooTael outang dat Tan aan door dan uitvinder geaebravan warUa OVER ZENUWLIJDEN EN BEROERTE hars voarkomlag en gtneiing t lana kariaa tlfd raeda de Ule drsk vrarbeuen la pit bitebja brTat niet alleaa vor bat graaU pnbllak Terataanbare verklaringen oaitraat het weifu dflr nioiiwere tiierapie on de daarmede alfa 1 1 wanhopige gevallao verkrageu iiitweiking uiügr nuk vindt nifn dHitrin wetenHchAmieliJka vor il uidnlingen uTt de inedlaekublmlpn dleBBud in cnecKwij p itewUd eIJii zooniade afaobrift van Irti van getBi aoh riftan van hoogRo plaat ate feneeulnnidig u under welke P M ni6ra mad dr profoasor ai il pDlyktiii ek ti Panji rat Rouijsmutit 10 teingroi er muif ir prakiliearead ganeeihaar aaa hat krank tinnlgen cbiIIoIiI de Charenton Sanitïtiralh Dr Oo in la Stoliln Qraiimann mad dr arrend aria laJahUn ea Or P rorailUr Binaailtser dlroolBuf va hst hoipili al to Aijsr a n inirath Dr 8oh r n kaaUel aulenfela lad Emt Dariii ni d dr ganaeihoBr dircalaur dsr Balvano therapeullache Iwlehtlag voor laauwlinBra ta Parilt raa SI Kanort 334 Coniul von Aiaaahanh Md dr ti Corfu Or Suabnoti arroad arU da Zlrlinltz OUriiaaairit Jaohl med dr ta Waoflan Dr C Qaiigavel ta La Farrltrs Eura lidvaa daa Caaaall Central d targliaa It da taatt In Frankrijk en vale underan Aan allfn wlerBennwveatcl mrerof mhtdar HanvcdsMn I ofAian nnrenAmMd R nHW ta l h ld lijden waarvan dekauteekeneu lija aniomiotia heofdpl n Mti raI e tohBle hoafIpllal tloadaadraai aroal erlkkalbBaraaM Da aaadha d alapelaoihald llokametijka onrutl en onbehB all ke leaBland T rder Ua ifaken dia door beroerU atioffau weiden ea nog igden aan de gevolgen daarran laoala veriaaMalanB eavarmaiaa lot apraken iwaro tongval moolalljk illkkBn attjnicid dBr gKwriolilun mat voortlarenda alia plaatiaKh iwakte ven ra kt Ing vaa laheugen ena ai dia raeda onder geneeakandlga bebandellng gawecat zijn maar door da beke da middelen ala ontboiidiagaen au koudwatarknor wrltven eleetrlaeeren atootnlüoi of laabadea tt a geneaing of lanlKlug banner kwaal gevonden bebben en ten alotta aij die vrrva vDvoalen ▼ beroerte an daartoe redes babbaa wegana veraobUnaalen ala iloh aankoudtad aagalig vaalaa vardooolng la bat hoofd hoofdalja mdt dulieltgbald aikkarlaaaa en dankar wordon voor de oogie drukkunde p n ender hat vaarheofd aulilng In 4ê ooraa hBl vaa a vaa hrlahllng n an liet dspan van handen an voeten aan al deze drie oatagorlflu van Kaiinwlljd ra all O0k aan Jongfl nielijei lltdinde aan bUekiaoht en kraohtelaoaheld ook an gesoDde lelfa aan Jonga paraoaaa dia vaal mal hit hoofd werkf n en jjceeatelijke reaotie willen voorkomen wordt dliogand aangandaBfilcta het bovaa vermelde werkje aan te Bcbaffen hotweik opaaurzaga koilateoa enfraaaOTar iondas wordt door AHBatardaw doar H IaRHA dl V ileillgeweg Rvtf rdMa r K v ii HA TKV HOI rF Apotheker ïorto Hoofateeg L Vtrcvht I OUKV dt l OKTOV Uadegraclit bij de Qaardbrng F IDL On de Jonrate brgiaBnlach meditimalB tentoouatnlllng tl da l r WrlMmaaD acha Oaaaa Um t T da Badlaoha Jnrij mei d Kliv r n MndaMlf b kr And l ii ifi iii r ii ww w pinnvni Duor Gt iieeali filgemaen nrnbevolen Kat tere Diploma en Ooud Bekroond Oult1cl L3 rOCll6 c e C ï WUN tegen wiJtte lugwtl bij kinticréii uls volwaascnen gebrek aar fctlutt ilechte are gevolgen Bleeluucht py vcr4crlng MnuwhoordpHn ter vtrtterklng na xlekte of kraambed koorta en hare gevolt cn OUINALAROCHE FÉRRUOINEUX in het Uj onder tegen Bloedgebrek P kwiiên Tan Kritlachen Irtfiyd ent Verknit baar in llacoit s a 1 90 en 1 Pllf a TO dxaatn vertterkend aangenaam vmiimnak vcmrrlacelijVschgeb uiV fc llV l taKMf p j o r kinderen iwakkcn en kllerachtlgc gestellen leer aan te bevele KL genecklcracliüge drank hi toomiasen der spijiverteringaorganen en dlarrhéc ook voor i g lingen en kleine kinderen Pms ji cr iw i It ST f 1 10 a J JCgr y 0 90 4 Ü Kffc 0 60 Melksuiker T Kfr o o iken eener halve Cij arelte b voldoend ter baatrij UI de bevigatt aanvallen van Aithma alc In PRAEPARATEN VAN Asthma Cigaretten Jo ayö Söe ï 8ö Tamarinde Bonbons J M r cI fr r rMïf i voor kinderen bewijicn de tamaHnde Bonboni van KK M PI 1 11 N V HO M l elant ri ke diensten daar de vorm voor hel kind begeer Ujk en de naak aangenaam i Triji jwr dt oi e 0 90 en 0 60 Salmiak PsiCfllll Q ali meen erkend ah hel BESTE huismiddel JttUn KtRT abXl 11 CS b Hoett Verkoudheid en Keelp n b ia en aiymoplouend en verxeicïitend middel by uitnemendheid uitsluitend in □ fleachjcf verkrijgbaar Prijs O SOperflei lije 0 f rmmm mt0M mm KRAEPELIEN ft HOLM U ZeUt üm alfn r er im r m KRAEPELIEN HOI M Hoaeveranciers ZEIST EENISBEFDTTAITTn eu wordt verzocht op t HeRK teleU niT BIT MaOUUS TAV l IIAVKNS VAAYZÜ E OOBINCHËIU Deze THEEËN worden afrerd iti verzegelde pakjea van iwee en een half en een Ned I met Termelding van Nommer Pry voorzien van novene Merk volgens de Wet ged □ eerd Zich tot de uitvoering van eerde orders aanbevelende J C BML voorheen J BKEEBAAET la Ondergeteekende beveelt zich beleefd i voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOrPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook afzonderiyke schotels en alles wat tot het küksvak behoort desvjrlangd met bylevering van servies zilver tafelliiinen enz euz Aanbevelend Grerard Pinksen Cuisinier Westhaven 128 Wie zeker zyn ii d Ecbtp bikel vUCao te ontvangen legamengesteld en na vele pruifuemingen in den handel gekomen ondes dei naam des uitvinders Dr Miohaelis vervaardigd ip de beste miichines m hot wereldberoemde tabblissement ven Gebr StoU werck te Keulen eliche J r n21cfeacn $ Cikel Cacao n vierkanten bussen Deze Eikel Cacao s met melk gekookt eene aangename gezonde drank voor dagelijksch gebruik een t 2 theelepds vaa t poeder voor een kop Chooolate Al juiieoakraobtige drank bij geval van diarrhee uleuiita met water t gebruiken Verkrügbaar b de voomaamito H 1 Apothaksn ent t M c 0 90 a 0 35 Oeneraalvertegenwoordigw voar Hedar 1 land Julius MattenUtdt Amnterdam Knlveistraat 103 81 Wie werkelijk pr js stelt een ItEGKLMH te hebben laat zich fotograleeren in de Votogratltehe UnutUnricIMmg STTJIDIO m P V D WAÜ fii Paiii £xpeller TMeüt jlK anlt dit middal Bat mralaaad noees ilf püaaüllaada iainüviai uiiawaad laias Itteiuo liat Jkkt VRt dIiaM püa O dr£ Ei=£J ook iadan TarföïwSnii latla apkat tabriakasatk latai Uf lX nt mU i itt liid iftaaalaaMtkakaL Te baa TBD Tufil ao l g l lttg ll Fl SINGEL 661 Buitenlaoilscli Overzichi Omtrent het laatste zoo hoopvolle bnlletin van Kitchener merkt de Westmiaster Gazette op dat indien men daarop afging en eenvondig de grondregels der rekenkande toepaste men zonder twgfel tot de conclasie moest komen dat het verzet der Boeren binnen zeer korten tjjd tot hot verleden moest gaan behooren Maar bet blad kan bet zich niet ontveinzen dat de ondervinding reeds meermalen geleerd heeft dat er tal van onbekende factoren zgn die deze conclasies onwaarschynljk maken De Gazette noemt verschillende omstandigheden op welke hot verzet der Boeren ondanks de groote slijtage kunnen doen voortduren onder anderen het winnen van aanhangers in de Kaapkolonie de mogelijkheid van het losbreken uit de concentratiekampen dan heeft men nog de mogelijkheid dat er verwarring ontstaan is in de opgaven omtrent gevangen krijgers en andere personen eo fouten geslopen zijn in de opgaven omtrent gesneuvelde Boeren De opmerking wordt gemaakt dat in het laatste bulletin 39 Boeren als gedood en 20 als gewond opgegeven worden DU zegt de Gazette is een zeer ongewone verhouding en kan slechts twee dingen beteekenen 1 dat er meer gewonden zijn geweest dan de Engelpchen vermoedden tii dat men lieden gedurende het gevecht heeft zien vallen die men al dooden heeft aangemerkt terwijl zjj enkel gewond waren Daily News publiceert een vredosmani fest door 200 non conformist predikanten onderteekend Zij verklaren zeer tegen de laatste fasen van den oorlog op te zien en tegen de wreede en harde maatregelen welke thans schijnen te zullen worden toegepast ZiJ gelooven dat al die ellende vermeden zou kunnen worden door een vrede voor te stellen die gebaseerd was op een amnestie op autonomie en schadevergoeding De Westminster Gazette zegt het geheel met de predikanten eens te ztjn Enkel gelooft zij niet dat het aanbieden van zulke voor waarden den vrede zon verzekeren De Boereuaanvoerders beweren dat zg niet met dergelijke voorwaarden genoegen willen nemen Misschien is dit slechts bluf maar de geest welke de Boeren bezielt en hen in het veld houdt is er juist zulk een die het bezwaarlijk maakt een vergelijk te treffen Het is vindt het blad dwaas en vnlgair opi zoo iets schurkery te noemen maar do moeilijkheid om tot een vergelijk te komen blijft desniettemin bestaan FEVILLEIOIM Eindelijk Saamgebracht o4 Ze zeide heel niets ze zat geheel stil alleenlijk zag ze den edetmoedigen man die daar juist gesproken had vol aan maar haar oogen spraken deze oogen waarvan zich langzaam groote tranen losmaakten en over de van aandoening bleeke wangen rolden Ook bij haar vader baande de ontroering zich eindelijk dezen uitweg Ook hem ontvloeiden een paar der spaarzame tranen ran den ouderdom Hij trachtte zijn aandoening te verbergen terwijl hij zeide iDat doen niet velen u na Richard Maar goed dat het toch slechts een vorm is Dat verhoede God zeide R ichard nu ernstig U zult uit de onderneming een rente trekken die de eerste jaren zeker nog niet noemenswaard aal zijn maar in elk geval snel zat aangroeien een rente waarop ge het volste recht hebt En Louise nu glimlachte hij Louise zal waarschijnlijk eenmaal rijk zijn ja ja een koopman heeft een fijnen reuk in dergelijke dingen Ef zullen nog menschen zijn spottend dicht aan baar oor die mij voor seer verstandig zuUep houden dat ik mij de goede partij niet heb laten ontgaan Richard Ueef dien avond en wonderlijk was bet hoe de oude maa gedurende deie u n ver De gezanten te Peking schenen na een beetje geven en nemen thans zoover gekomen te zijn dat de onderteekening van het protocol a der onderhandelingen zal kunnen plaats he i ben Engeland B bezwaren tegen enkele punten door sir Edmund Katow ter elfder ure tor sprake gebracht zijn voor een deel als juist erkend en de bepalingen van het protocol zijn in overeenstemming daarmede nog gewijzigd bij eenige andere pnnten daarentegen hebben de gezanten met groote vasthoudendheid de eenmaal vastgestelde voorwaarden tegen Engelands critiek verdedigd Sir Edmund schijnt met het verkregen resultaat genoegen te nemen en daarmede zullen dan eindelijk de onderhandelingen als geëindigd kunnen beschoawd worden Inmiddels hebben de Chineesche gevolmachtigden aan het Hof kennis gegeven dat de vreemde troepen Peking hebben verlaten met achterlating van een kleine wacht voor de bescherming der legaties Het antwoord op deze raededeeling van de gevolmachtigden zal bon zeker niet erg aanstaan Volgens een Times bericht worden zij daarin door den Keizer beschuldigd van het slecht voeren der onderhandelingen waardoor nog veel te veel vreemde troepen te Peking zijn gebleven Als gevolg daarvan kan het Hof nu natuurlijk hoewel de terugkeer naar Peking reeds bepaald is niet naar de hoofdstad gaan maar op z n verst naar Kai feng foe waar de ministers wenschen den hoogen feestdag van de geboorte der keizerin weduwe die op 20 Novembof valt te vieren Het schrijven aan de onderhandelaars deelt dan verder mede dat er waarschijnlijk van den terugkeer naar Peking dit jaar niets komen kan Wanneer men nu nagaat zooals een Timescorrespondent te Weenen meldt dat Rusland gebruik makende van de moeilijkheden in het verre Oosten bezig is het Balkan schiereiland te overstroomen met Pan Slavistische agenten die in de hoofdsteden van Servië Montenegro en Bulgarije werken voor het Saviiche ideaal wanneer men nagaat dat er voortdurend melding wordt gemaakt van militaire overeenkomsten tusschen deze staten en Rusland en wanneer men ziet hoe volgens de Pester Lloyd de Porte bezig is met het versterken van de kusten van Albanië en van Epirus dan begrijpt men dat de Porte gaarne steun tegen dien wassenden Slaviscben stroom zal aangrijpen van welke zijde die ook komen zou Roemenië heeft roods jaren lang gezien dat het tegen Ruslands machtigen invloed anderde zichtbaar weer de oude werd Eenmaal in den loop van het gesprek dat bijna uitsluitend over de mijnen van Seitun li p zeide Richard AUe eer aan uw scherpte van blik waarmee ge op de waarschijnlijk zeer groote productiviteit dier minerale schatten gekomen zijt papa Maar of u ook aan de voornaamste moeilijkheid hebt gedacht die een loonende exploitatie kon in den weg staan Ik heb er aanstonds aan gedacht en ik heb mij daaromtrent eerst hten inlichten Of ge u ook reeds hebt afgevraagd hoe Daar nam de oude man hem triomteerend het woord uit den mond Hoe we onze meulen zouden transporteeren I Zeker heb ik dat Hier hij stond op weer voor het eerst na zijn instorting op dien dag door het bezoelc van mijnheer Ferdinand Lissow stond hij aUeen op en ging naar de boekenkast en haalde een stapel landkaarten te voorschijn eer I ouise nog kon bijspringen IJler hot was een kaart van KleinAzie die hg met bevende vingtren maar vasten blik atzonderde hier twee uur van ons af van Seitun moest dat heeten en langs een rijweg van uit de bergwerken te bereiken het kleine bevaarbare meer Delpiod dat reeds in de oudheid door een kanaal in verbinding stond met de rivier de Gurd en door dit althans zeer gemakkelijk te regelen krachtig kuststroorapje voor ons de verbinding met de MiddeUandsche zee bewerkstelligt I De blikken van Richard en Louise ontmoetten elkaar terwijl ze glir lachend den ouden vurigen kop bewonderden Nu vreesde de dochter niet meer voor haar vader U hebt gelijk de enig Ziedaar een soort welsprekendheid zegt de liidi pendanco die denken doet aan den brnv general Boulanger V De Belgische Uoniteur bevat de wet betreffende de voorschotten gedaan door België aan don Onalhankelijken Congostaat Het eenig artikel dier wet laidt als volgt Willende het hem door den KoningSouvo r geschonken recht behouden tot inlijving vaS den Omfhaiikolijkon Congostant ziet België vooralsnog at van de nitkoering der sommen aan gemelden Staat geleend in uitvoering der overeenkomst van 3 Juli 1890 goedgekeurd door de wet van i Augustus daaropvolgend en krachtens de et van 29 Juni 1895 alsmede van hot berekenen der interdsten op dezelfde sommen De geldeiyko verplichtingen door don Onalhankelpcn Staat uit hoofde van voormelde akten aangegaan zonden eerst dan opnieuw van kracht zjjn ingeval en van t oogeublik dat België zon afzien van bovendedoeld inlijvingsrecht Ver8 rei lc Berichten FSANKRUK Dèroulèie de groote patriottenhoofdman verlangt naar rust of wel hü is tot da overtuiging geraakt dat er voor hem toch niets meer to verwachten is aan een nieuwsgierigen reporter heeft hij verteld dat hij zich gansch on al zal honden buiten den politiukon strjjd van het volgend jaar tenzij de oppositiepartijen haar plannen ganscholijk mocliton willen wijzigen tenzjj La patrie framjaise het plebisciet op haar verlanglptjt mocht plaatsen en de bonapartisten steun verloenen Oan d Republiek Hot bedrag van den invoer in Frankryk heeft over de eerste zoven maanden van dit jaar bedragen 2M47iOö OI 0 tegen 28 52 835 000 fr in 1900 terwül de uitvoer eliep een bedrag van 2409 99 000 togen 2332 005 000 in dezelfde periode van het vorige jaar Te Marseille hebben do schoepssloopors den arbeid gestaakt onder den eischhoogor loon Vorhooging van loon of geen werk ziedaar de bedreiging van de bakkersknecbts te Clermont Ferrand aan bun patroons De palingen aangadndo de uitvoering van do wet op do vereenigingon zulleneerst in toepassing worden gebracht op de aanvragen om toelating inkomende na den oersten October dus a afloopen van den wettelijke vastgestelden termijn van drie maanden De afkondiging van het decreet bevattende de bijzondere voorschriften zal nog in deze week in het Journal Officieel gaschieden Onder de matrozen van het eskader teTonlon is een hevige dysonteriecpidemieuitgebroken ingevolge dep slechten toestandvan het drinkwater en aan boord van 48 Charles Martel zijn meer dan tweehonderdgevallen geconstateerd jDuiTScni im Te Berlijn is generaal veldmaarsehalk Von Waldersee Maandagavond laat ook met groot vertoon ontvangen door de menigte toen hij per rijtuig aan het hotel Kaiserhof aankwam Het was een ovatie van geweld waarvan de veldmaarichalk zelf die weten kan wak hjj eigenlijk verricht heeft in het Uiters Oosten en in hoeverre ZBn daden of zju werkeloosheid een dergelijke drukte motiveeren verbouwereerd noet zfln geweest j en bewijs dat zgn gezond verstand hcnAlan toch nog niet in den steek heeft gelatSf Eergistemamiddag toen de veldmaarschalk van de begratema van keizerin Fredsrik te