Goudsche Courant, vrijdag 16 augustus 1901

a l 17 f f f 10 11 i 41 17 ar f 9 4 lOJI 4 4i i ll 04 19 7 01 7 818 11 Z I K ff ff 4 iS 1 89 r 4 ff ff 1 il ff ff i lO a il 10 01 ff ff wagen rerbrgield en 20 beschadigd werden Persoonlijke ongelukken hadden niet plaatl XSECLaZi uCB Directe SpeorwegverModlngeD mts tiUlJÜi Zomerdleist 19U1 AanKevangeD 1 Nel Tyd vai dreeowlcli 1 p II SODnt aOTfIRDlIlTiaa aam B i i ll f 11 7 1 11 l M I Oa 1 14 9 17 10 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 51 1 17 l ll 8 10 S 41 8 18 4 19 4 14 i ti 1 14 1 18 7 08 7 K 7 44 1 14 1 17 l li 1 14 lO li 11 41 U h 3JI 11 01 U U 11 10 in ll 10 K 11 19 11 10 U U 10 01 11 11 Ml 1 14 J i 10 19 i ll l t 10 80 1 18 41 X 10 87 1 17 i li t 4i I S 7 47 l 7 8 S0 1 11 9 SS 10 41 U Ol 11 17 10 7 7 1 41 11 11 f 10 i 7 4 a f 11 4 L Kitra npplaiaaal kawgii 1 lUaa Di ria l f 4 11 4 11 l ll S il 08 B l ll Il 0 t i 4 lUaai la a la klaw fctoa H kal lak p Op ina kal a ag Iaa4a Haaadif aa Dia U taataal rataartiliatt a aa 4a la H aarkrintoir ta a aa a araaUpcija B Hallaaaaal Spaar loniRDlH SODta Tha aaraa ff 1 41 ff ff UI 1 14 ff ff M 1 14 1 41 S 41 01 ff ff t ff ff ff ff a ff l ll a ff ff ff ff l OI i Ot l ïsi Ó 4 n 14 t U i ig i 41 14 7 01 7 1 1 101 41 1 47 10 0 10 11 11 M X Ittn aapplaaaaalkawga aai 4a Caaqafaia lai Wafau Ula 7 11 119 d t U 9 00 11 11 11 41 11 04 lllaaa la aa la Uaaaa ailn kataM ftaiHaMaü ip aa la ap ka ilal tMta ii aaji fl HaUa ia a apaat flOtOi DlNBaaOaiaa taiaa 9 11 1 11 10 00 10 19 10 11 11 11 11 1 U l 11 11 1 U 1 11 M 1 41 4 19 4 10 1 18 11 i ff 1 07 ff ff ff 8 01 ff lil 1 1 ff t ff ff i a 11 10 1 11 p ff ff I ff III 9 4 10 11 10 1111 8 11 41 ll l 11 11 1 87 1 44 1 10 1 41 4 Xi 4 44 i 1 41 i l i 41 a ll 7 19 l Ol 8 11 9 17 9 11 l ll 10 18 10 4 lljt ff I 1 18 10 01 Ê t 8 14 10 17 1 88 p O 10 19 l ll 10 14 10 4 11 1 11 17 il 7 17 t i 4 10 1 i ll 1 7 01 7 1 7 1 Mi Ol 44 ICU U li ll li 11 00 I IO l 0 1 17 4 00 4 11 4 17 IJ II 7 1 7 1 7 11 Ml 1 40 lO lIj si Z IthtS 1 50 4 18 3 S o o D i a llaTIIDall tlaa aan jld a 3 l ll t lS 9 11 10 10 lO i 11 011 10 Ut 1 11 07 4 48 i l S II Ml 9 11 10 19 10 10 10 17 11 0 ViutW 01 a ll l 10 10 11 04 11 41 11 17 1 17 Mi 4 11 t l7 1 80 B tt 44 9 81 10 8 11 08 11 47 U il AlMkO 1 1 9 11 JT lO li 11 1 1011 101 11 1 40 4 17 i U i 4i t 0l M 1 i ILlt 11 01 11 14 1 11 i l 14 10 14 a iV 1 1 M ns OS I II o 10 11 in 4 l s ll l 11 11 a ll l 0 l H 17 41 11 4 7 0i 7 81 1 0 l ll 1 41 10 18 lO iii J Ui 4 L lal l L t S W iJar Ilaa l a klaa a a W a I akaln aa M a kl aa aapplaaMSl kai a il U U Da ü f a au a l tiaaaara B 10 14 10 1 11 00 11 11 l li l ll 4 11 1 4 MO iui I Ti 11 14 1 40 8 9 11 10 14 10 4 11 47 10 S H1 a 4 i 04 14 7 00 IvatO 11 7 11 l ll I U 9 11 tin li 11 17 1M l n 1 10 1 14 4 41 0 1 7 0 1 10 l li 4 Lmn W 1 14 4 7 10 l li I 4 I 80 4111 10 11 41 IM l l H tS 1 41 i 01 11 7 1 l li 9 40 10 01 klavd 7 01 7 81 8 18 1 1 l Srï tjï i ï i n i z Berlijn aan het PoUdammer iUttaD uokwam werd de veldmaarschalk door vele dnixenden alweer bejnbeld Ala hg na maar bigft Tertellen dat alle roem en eer eigenlijk den keizer zyn meester toekomt andrra zon Wilhelm II de dmkte voor zgn legeraanvoerder wel eens te groot kannen gaan oordeelen Het koninklijk echtpaar van Kngeland beeft Berlijn alweer verlaten De koningin gaat naar Hambnrg om zich aldaar met bestemming naartKopcnhag aan boord van bet admiraaUjacht Albert in te schepen BINNENLAND De minister van binnenland scbe zaken overwegende dat blökcns bericht van den bnrgemeebter der gemeente Miedrecht bg de verkiezing op 13 dezer van een lid van de Tweede Kamer der Staten Oeneraal in het kiesdistrict Hliedrecht ter vervnlling van de plaats tusschentyda opengevallen doordat de heer dr A Kayper het lidmaatschap dier Kamer ingevolge art U6 der tJrondwet van rechtswege had verloren niemand op de lijst der candidaten ii gebracht en dientengevolge niemand benoemd ia verklaard gelet op de artt 13U i il 13B 1B4 en 140 der Kieswet heelt goedgevonden dat do nieaw verkiezing zal plaats bobben op Maandag 2li Su i r do stemming zoo noodig op Dinsdag i Sl tember d a v en de herstemming zoo noodig op Dinsdag 10 September d a v Stct De Zatph Conr chrjit Indien ooit bewezen U hoe ver eon min derheid het bij de stembus kan brengen dior ijverige propaganda dan ia dit het geval bij de verkiezing te Lochem Op U Jani bracht de S D A P er81 i stemmen uit op 18 Angaataa niet minder dan 1650 d i meer dan het dnbbelo en daar de liberalen tegeiykert jd op allertrenrigste wyze han plicht verznimden terwyi bovendien nog 122 stemmen op den heer Vemer die bedankt had erden verspild hebben de sociaaldemocraten het fortuintje han candidaat in herstemming te brengen aangezien de heer Hesseiink van Suchtelen met zyn 1771 stemmen juist 1 stem ten achter bleef bij do gozameniyke stemmen van den socialiatiscbcn en den K K candidaat Onze geestverwanten vervullen in dezen wat yver betreft weer de droevige rol Op 14 Juni brachten zg 2922 stemmen ott op 18 Aogustaa slechts 1771 Een ieder van de tehnis geblevenen onder de liberalen mag zich persooniyk schuldig gevoelen aan hot gevolg dat zyn tehuis biyven hoeft gehad een nieawe herstemming met al do betwistbare genengten daarvan gelukkig staan de kansen voor een herstemming lang niet ongunstig Maar men ziet dat onze waarschnwing om trouw ter stembus te komen waarlgk niet overbodig was en voorts valt geroakkeiyk in te zien dat als er by de herstemming niet heel wat yver wordt tentoongvspreid het vaste liberale district Lochem een verloren district is nmla MooidfMkl door 7 11 40 t Tliaitrkark 7 11 l IO t OapeUa 7 11 f t R lt d M II 7 44 O 9 1 U RotUrdaml 4 RotUrdam B 8 0 9 01 M 4 41 1 10 04 7 U 7 11 1 41 11 1 41 I 1 01 i ll f i ll 04 a 1 17 10 li 7 11 7 41 1 0 BettardutBwn RolUidui D F SotWnUa M OtpalU HUawwkark Heordiwkl Snda 7 UI I7 41 l li l lt 7 9 01 ï i 9 14 7 18 9 01 10 Oonda ttTnk Moera SettniUH Zag Teorimig iHatk Uan ToarWg t il Zoatnm lH i il Zevank Mo 08 7 i fO 11 7 11 7 10 1 1 Uoadau 0 w 1 1 Woard i 41 41 UHeekt 7 4 8 11 t lt 1 11 l ll Door een commissie werd gisteren ten paleizo Hot I oo hot geschenk van de Koderlnndscho sportveroenigiugcn by gele genheid van Hr Ms buwelgk aangeboden Het cadeau bestaat uit een baste van Prins Hendrik op voetstuk De buste is geboetseerd door Pier Pander en in nurmer gebeiteld Het voetatuk ia van ebbenhost met inscriptie Gemengde Berichten In de Meermansatraat te Hotterdam ia aangebonden en vervolgens naar het parket van den ofücier van justitie overgebracht H v B te C apelle a d IJsel woonachtig tegen wien den 15 December 1898 door de rechtbank te Rotterdam rechtsingang met bevel tot gevangenneming is verleend wegen wederapannlgheid te Uaaatrecht gepleegd Ook was hg in het Algemeen Politieblad gesignaleerJ als moetende eenige dagen hechtenis ondergaan Het N X d D meldt uit Amaterdam De inbrekers gaan ongestoord voort met hitn werk en kiezen bg voorkeur tgdelgk onbewoonde buizen voor hun operatieveld Thans ia weer ingebroken in de woning van den heer Jos Th J Cuypers in de Vondelstraat die met zyne familie te Roermond vertoeft I De inbrekers schgnen aan de zyde van het Vondelpark door den tuin in de keulTen binnengekomen en op deze wgie weer verdwenen te zyn Dit wordt opgemaakt nit het feit dat iemand die gisterenmorgen namens de familie het huis wilde binnengaan bevond dat de knippen op de deur waren gedaan By onderzoek bleek dat alle bergplaatsen en kasten ook die welke waren afgesloten op de gebmikeiyke dit is zeer ruwe wgze waren doorsnuffeld De inhoud was ovgr de vloeren verspreid Er kon nit den aard der zaak zonder de aanwezigheid van de familie niet worden opgegeven wat vermist wordt Volgens opgaaf van een der hnisgenooten van de familie Cuypers in wier hals in de Vondelatraat is ingebroken die gisteren in de stad is gekomen is er voor een aanzlenlgk bedrag aan gouden en zilveren voorwerpen en aan Inweelen gestolen N v di D Hen meldt uit Almelo Voor oenigen tyd hebben de timmerlieden metselaars en schildersgezellen een loonbeweging begonnen In een eergistoravond gebonden vcrgadoriüg werd medegedeeld dat de timmerlieden en metsulaarspatroons op het verzoek der gezellen zyn ingegaan en het loon mot ingang van 1 Januari 1902 zallen verhoogen met 2 cent per aur voor de timmerliedenen metseianragezellen en met 3 cent vour de opperlieden De acbilderapatroona evenwel hebben gewsigerd aan het verzoek tot loonsverbooging te voldoen of liever zy hebben in het geheel geen antwoord aan het comité gezonden Besloten werd den eisch tot loonaverhooging te handhaven doch tot 1 Januari een afwachtende houding aan te nemen en wanneer dan de loonen niet verhoogd worden te bepalen wat er verder gedaan zal worden l 0 1 14 1 11 1 10 0 9 41 U 7 10 14 10 11 lO M 10 48 10 49 11 11 It OS B 9 17 10 01 10 19 l i ll 1 4 l SO Tevens werd echter besloten tot oprichting van een weerstandskas waartoe ieder ambachtsman minstens per week 5 cent zal bgdragen Hocht het tot eene werkstaking komen dan zullen verder indien dit noodig blgkt de andere ambachtslieden de 2 cent verhooging afstaan tot atean voor de schildersgezeUen Bg een oefening van de dd Schutterij te Middelburg passeerde een rytaig met eenige dames die blgkbaar inidruchtig voor haar pleizier uit waren Een der achutter trad alt het gelid en verzocht mede te mogen rgden toen dit werd toegestaan wierp hg zgn wapen in het rgtaig en stapte daarop zelf in tot verbazing van zyn medeschuttera waarvan één het heengaan van zgn vriend zich zoodanig aantfok dat ook hy uit het gelid trad en wegliep Men beweert dat beide achutters niet geheel drankvrg zgn Toen Maandagavond te Winschoten een buitenman de tram van 9 uur had gemist en den tgd die hem nog restte om met de laatste tram naar Pekela te vertrekken niet in de herberg wilde doorbrengen dacht hg deze in het wandelbosch te passeeren Na eenigen tyd onder hot groene geboomte gemgmerd te hebben maakte de slaap zich van hem meester In zgn niet vasten slaap bemerkte hg beweging in zyn zakken en al heel spoedig werd onze buitenman goed wakker en zag hg eenige dames bezig zyn buntsen te inspecteeron door flink van zich af te slaan met een by zich hebbend haaraplt wist hy de dames van zich at te houden en door zijn geroep kwam ai spoedig halp opdagen waarop de zakkenrolsters aftrokken De politie werd met het geval in kennis gesteld Een vreeselgk apoorwegongeink heeft plaata gehad nabg Anjon waar een trein die van Noyon kwam een karretje heeft aangereden waarin vyf meiajea en een kind zaten Een der meiajes werd gegrepen door de locomotief en meer dan 20 meter meegesleept De trein ging haar toen over het lichaam sneed baar armen en boenen af en verpletterd haar den schedel De dood volgdo onmiddeliyk Het kind werd aan het hoofd getroffen en bezweek eveneens Een ander meisje werd op den tender geslingerd vanwaar zy met gespleten hersenpan weer op den grond terechtkwam Haar toestand is zorgiyk De andere meisjes zgn ernstig gekwetst 10 01 7 10 8 l lt 10 10 li lll 4 7 M 1 41 10 14 1 14 1 01 l ll 11 11 11 0 ll t Volgens een blad van Neutchatpl zgn onlangs alle juffrouwen on meisjes van een ZwHsersche kostschool vlak aan de Italiaansche grens aangehouden Enken avond bg mooi weer gingen do meisjes natuurlgk onder ge leide twee aan twee een wandeling maken over de grenzen en terug Op een avond werd het gehcele gezelschap door de Italiaansche ambtenaren omsingeld Een oud leerling had namelgk verklikt dat de meisjes sigaren en sigaretten binnen smokkelden Inderdaad vond men by onderzoek alle aakken met de zwaar belaste waar gevuld De meisjes werden vrggelaten maar een paar der oijderwgzeressen moesten blgven om zich te verantwoorden wegens deze smokkelarg die reeds geraimen tyd schgnt gedreven te zyn Althans indien niet het geheele verhaal een Mmerbladvulling is wat waar het zakken met eigaren gevuld betreft beat mogelgk ia De veehouders om Berlijn vonden dat de slgters hun tegenwoordig een te lagen prgs voor de melk betaalden en sloten zich toen alle vertoogen daartegen niets wilden uitwerken aaneen tot een coöperatieve vereeniging voor het slgten van melk rechtstreeks aan de klanten De groote slgten te Berlgn namen toen dadeiyk maatregelen om de noodige melk van heinde en ver te ontbieden en werkeiyk konden zy aan den boycot met goed gevolg het hoofd bieden Om het pleit niet te veriiezen heeft de coöperatieve vereeniging van veehouders de Milch Centrale door middel van een circulaire een beroep gedaan op haar beroepsgenooten dieper in Pruisen om geen melk aan de Berlgnsche slgters te leveren Daarin verklaren zg dat den landbouwer het recht toekomt den prgs van zgn product te bepalen De Beriyners noemen dezen trijd de melkoorlog Zeven Qroningache harddfavers en bon geleiders zyn Maandag in groot gevaar geweest My Love Nora Si rida Skwaska Linska II Electricity II en Chilo Zy keerden dien morgen per trein van de harddravergen te Hengeloo terng toen de vier wagens waarin zg zich bevonden bg Almelo ontspoorden Enkele wagens werden erg beschadigd Maar evenmin als de geleiders kreeg een der paarden eenig letsel Te Pittebnrg Ver Staten is de algemeene werkstaking in Sè staalfabrieken Zoodagavond afgekondigd Men schat het getal stakers op 86 000 De secretaris van den gemengdeo hcaid voorspelt dat 150 000 man het werk ziUea neerleggen De Staal Trnst doet pogingen On tasminste sommige takken van het bedrff aan den gang t houdem Een telegram van Dinsdag nit New Y fk meldt dat de leiders dezer staking teleurgesteld zgn daar zy algemeene medewerking hadden verwacht ook van de arbeiders in de westeiyke staten Toeh hebben een 60 000 man t y eti neergelegd Van de 82 cilndid aten die deelnamen aan het eindexamen der H B scholen in Gelderland is het beste examen afgelegd door den toon vad een politiQ agent nit Nijmegen de Jongh genaamd Hy behaalde in alle afieelingen uitgezonderd één het hoogste getal punten zoodat hg no 1 werd Het onderwys aan de H B S is bekostigd door enkele particulieren en de leeraren die nu ook de zorg voor zyn verdere studiën op zich genomen hebben en daarmede al i dadeiyk aanvingen by het siot diner van de J examen commissie waar door de veertien i aanzittendon een belangryk bedrag voor het studiefonds werd gestort Het binnenlandsche verlof aan de Israëlitische militairen der landmacht die hunna eerlang invalleBde godadienatire teestan ten hunnent wenachen te vieren ia bepaald 1 Vrgstelling van den dienst voor hen wier ouders of betrekkingen in hunne gamizoensplaats wonen Voor het Nienwjaaraleeat op 11 en 15 September a a Voor den Groeten Verzoendag op den 22en en den 23n September a s en voor het Loofhnttenfeesien van en met 27 September a a tot en met 6 October d a v 2 Voor de overige militairen een verlof van en met Vrgdag 13 September a a tot en net Maandag 7 October d a v Een en ander ia ook van toespassing op de geèmployeerden by de militaire hospitalen en op de cadetten by de Koninkl Milt Academie en bg de Cadettenschool Voor de renzenpetitie door de sociaal democraten in Dnitschland op het getouw gezet tegen de voorgestelde verhooging der rechten op graan en levensmiddelen zgn meer dan een millioen lysten verspreid over Beriyn en de voorsteden De Igaten iga ter teekening gelegd in cafe s wmkels enz Bovendien gaan mannen en vrouwen buis aan huis rond om onderteekeningen te verzamelen In een Zondag op Malta gehouden meeting die door omstreeks 15 000 personen werd bggewoond werd heftig geprotesteerd tegen de nieuwe belastingen De ontevredenheid neemt groote afmetingen aan In den namiddag hadden vyandelgke demonstraties plaats voor het gi bouw van de Union Club bg welke gelegenheid de vlaggestok met den Britseben Union Jack werd gebroken en de vlag werd verscheurd Hen deelt aan de N Tielsche Ct het volgende mede Door een man uit Lienden werd onlangs bg een ingezetene in Eek en Wiel geinforneerd of deze ook zwarte kippen had en zoo ja of hy hem er dan een verkoopen wilde Toen hy daarop een bevestigend antwoord verkreeg en een geheele zwarte kip had uitgezocht werd hem gevra d waarom hg juist een geheel zwarte kip verlangde Daarop vertelde hg dat zgnvronw sedert geraimen tgd sukkelde en dal hg meende dat zg betooverd was Om er nu achter te komen wie haar betooverd had moest deze kip levend in een pot met water gekookt worden dan zon het ongetwgfeld uitkomen wie de tooverheks was en dan kon men haar dwingen zyn vrouw weer te ontooveren Men meldt uit Rotterdam dat hot c i r c a s B a r n u nv aldaar van 23 tot 28 Semptember zal optreden op het terrein achter Den Henvel waar bet 5 H A in beslag zal nemen De menagerie telt 600 dieren In de Waal te Herwgnen waren gisteren Tier jongens aan het baden De golf van en voorbgvarende stoomboot trok den 11jarigen zoon van P v d M in den stroom waardoor h werd medegevoerd en verdween Zijn lyk is niet meer gezien Te Culenborg is Dinsdagavond de 18 jarige jongeling W de Braaf in de rivier de Lek by bet zwemmen verdronken Zgn Igk is tot heden nog niet opgevischt De tusschenkomst der kamer van arbeid Toor de metaal en houtbewerking te Rotterdam ia ingeroepen door een zager werk saam geweest hg den Rotterdamschen Hontbandel voorheen Van Bork Co naar aanleiding van een door den directeur van dien houthandel den heer C P Schenk aan dien erkman gegeven ontslag op grond dat deze niet zou hebben voldaan aan een hem door genoemden directeur verstrekte opdracht om na een zeer langdurigen werktyd den gasmotor schoon te maken Het onderzoek dat de Kamer vorengenoemd heeft ingesteld kpn niet volledig zyn en tot geen resultaat leiden aangezien de meergenoemde directenr op herhaalde uitnoodiging weigerde om met de Kamer of met een commissie uit haar midden te conferterea Naar aanleiding daarvan blgft der Kamer niet anders over dan haar leedwezen te kennen te geven dat de heer C P Schonk directeur van den Rotterdamschen Houthandel voorheen Van Bork Co zgn medewerking aan de ka mer beeft ontzegd om haar I nadere inliehtingen te verschaffen De Kamer besloot hiarvan mededeeling te doen aan de te Rotterdam verachgnende nieuwsbladen Voor den kantonrechter te Bergum was gedagvaard E H te Stirbuisterveenaterheide beschuldigd zyn kind niet ter school te hebben gezonden zonder wettige redenen van verzuim Uit het proces verbaal bleek f dat het niet schoolgaan van het 10 jarig meiije roorviel tydens afwezigheid van den vader dit in Oroningen werkt en ook niet ter tsrwHdtting aaaweiic wu De ambtenaar van het O M deelde mede dat hy wel tegen den vader een gerechtelgke vervolging had ingesteld maar het niet met den schoolopziener eens was Op verlangen van den schoolopziener had hg het gedaan om aldus eene uitspraak vaa 4en rechter uit te lokken Volgens hot O M was niet de vader maar de moeder in dit geval aansprakeiyk eene meening die ook de O v J deelde De Leerplichtwet toch legt de verplichtingop aan de ouders van vader of moederwordt in die wet niet gesproken In casu wasde vader geheel onkundig van het schoolverzuim van zgn kind hy is dus daaraan onschuldig Volgens het B W is bg afwezigheid van den vader de moeder belast met hetouderiyk gezag Een en ander gaf het O M motieven om voor den vader vrgspraak terequireeren N R Ct STADSNIEUWS GOUDA 15 AngBstns 1901 Gisteren slaagde te s Gravenhage voor het examen Engelscho taal m o mej S de Voogs alhier Bg Kon Besl is met het tgdvak van 1 September 1901 tot en met 31 Augustus 1002 benoemd lot leeraar aan de rgks hoogere burgerschool te Alkmaar G K Nugtcren thans tydeiyk leeraar aan de hoogere burgerschool te Gorinchem Het Reglement van den Nationalen Qecostumeerden Zwemwedstryd ter gelegenheid van het 15 jarig bestaan te houden op Zondag 25 Augustus 1901 in de Stedeiyke Baden Zweminrichting aan de Houtmunsgracht alhier is als volgt A f d e e 1 i li g a I Snelzwemmen op de Borst Opengesteldvoor abonne s der inrichting iónedon de 16 jaar Lengte der baan lOSetor 1ste Prys KnnstvoorwerpV 2de II Snelzwemmen op de Borst Jnniuri s Lengte der baan 80 Meter 1 keerpunt 1ste Prys Zilveren Medaille 2de Bronnen III Snelzwemmen op do Borst Vrye deelname Lengte der baan 240 Meter 5 keerpunlen 1ste Prys Verguld Zilveren Eerekruis 2de Zilveren Medaille 3de Bronzen A f d e e 1 i n g b Snelzeminen op den Rag Juniorea Lengteder baan 40 Meter 1ste Prys Zilveren Medaille 2de Bronzen II Snelzwemmen op den Rug om het Kampioenschap van Nederland Lengte dor baan 80 Meter 1 keerpunt 1ste Prys Zilveren Medaille en Diploma Uitgeloofd door den Nedorl Zwembond 2de Zilveren Medaille 3de Bropzen A f d e e 1 i n g c Gekleed Duiken en Zwemmen Diepte 2tM a De mededingers begeven zich te water en moeten de pop die men op oen bepaalde plaats heelt latejp zinken circa 2 Meter diep opduikenennaar een aantewyzei nunt brengen tefwgl de kop boven water gehouden moet worden b Elke mededinger mag driemaal duiken zonder het water te verlaten c De mededingers moeten gekleed zgn met onderkleeding pantalon en vest minstens 2 KG droog 1ste Prys Verguld Zilveren Eerekruis 2de Zilveren Medaille 3de Bronzea j Aldeeling d Gecostumeerd Lansentonrnooi Opengesteld voor abonne s der inrichting Pry Kunstvoorwerp Benevens een prijs voor t aardigste costaum A f d e el i n g e Touwtrekken Vrye 4eelname Prgs Kunstvoorwerp A f d e e 1 i n g f Waterpolo Competitiewedstrgd tasschen de Zwemclub de jonge Kampioen en de Rotterdamsche Zwemclub voor den Nederlandachen Zwembond Prysuitdeeling direct na afloop van het Waterpolo Na afloop gemeenschappeiyke maaltyd in Hotel de Zalm De wedstryd begint te één uur precies De deelnemers moeten ten half een op hét terrein aanwezig zyn Inschrgvingen worden ingewacht v66r Donderdag 22 Angustns dea avonda 7 Uur by den Secretaris J Samso i Markt De loting zal plaAts hebben in de Zweminrichting De deelnemers moeten gekleed zijn in costnom voorgeschreven door den Ned Zwem De aededingara begeren lieh o een ge I geven teeken te water en honden zich in de hun aangewezen baan op verbenrto van hun recht op prys Een mededinger verliest zgn recht op prijs wanneer hg niet gereed is zoodra hg ter mededinging wordt opgeroepen een anderen mededinger hindert of van hulpmiddelen gebruik naakt Bg gelgke aanspraak van twee of meer mededingers op prgs moet worden overgezwomnen wie dit niet wil wordt beneden de anderen gesteld zoo geen van beiden wil ovenwemmen beslist het lot De Jury houdt aanteekening van den tyd waarin de baan is afgelegd Tegen haar uitspraak is geen verzet mogelgk Bopalipgen waarin dit reglemejgniet voorziet worden overgelaten aan hdBördeel vanBestiur en Jury ▼ Op dezen wedstrgd hebben HH Leden on I Donateurs op vertoon van hun Diploma toegang met Dames Tejfeus zal de toegang opengesteld worden Voor abonne s der Inrichting beoeden den leeftgd van 18 jaar tegen betaling van 25 cents entree De hengelvereeniging Het Baarsje te Krimpen a d Lek is de vorige week uit hengelen geweest Men hoeft heel watvisch gevangen Bg de terugkomst bracht men op de rivier den burgemeester een serenade voorafgegaan door saluutschoten Voel mcnschen waren er op de been ook lan Bprger de trouwe nachtwaker Hoe het nu eigenIgk kwam weet men niet maar lan heeft onder het schieten een huole tniinoling gemaakt en beeft zgn hoofd ornstig verwond Na verbonden te zyn kon Jan gelukkig zgn gewone dienstwerk weer verrichten De prgswinners van Hot Baarsio waren do heeren H Vermeer T Sclionten Joh van Wynen C Staat en Mak OeniiWATEit De 20 jarige L O alhier kostwinner voor zUn ouders is den afgolnopen nacht tgdpns de kermis na langer dan een uur te hebbon god rcgd en gezocht levenloos alt den IJsel opgehaald n V 11 K T B K K I C H T t Gouda 15 Augustus igoi tranen reer vast gestemd met veel vraag Aanvoer seer gering Tarwe i euwbche 7 60 il ƒ 7 90 Mindere dito 7 10 k 740 Afwijkende 5 75 k 6 a5 rdder 6 50 fi 7 Rogge Zeeuw hi 5 5 5 75 l Mcr a HiD nLandsche per 70 Itilo i Geul Winter k f ZoDier k Chevallier 5 15 k 5 75 Haver per 3i 5 j Oi P 00 K lo 7 4 4 7 8o Hennepzaad Inlandsche 10 i 10 50 Hmtenlandsche 7 k f 7 50 Kanariezaatl 7 k 8 KooUaad 9 50 k o ijo Erwten Kookerwten a Niet kookende k f Uuitcnlandwhe voererwten per 80 Kilo 6 40 a ƒ 6 60 Boooen Bruineboonen k Witte bo lien k Paardeboonen 4 Ouiveboonen k Mais per 100 Kilo Bonte Amcrikaan he 6 60 k 6 75 Foianian k Cinquaotine 7 4 7 5 Veemarkt Melkvee goede aanvoer bande stug prijzen hoog Vette varkens goede aanvoer hamiel vrijwel 21 k 23 ct per balf KG giggen voor Engeland weinig aanvoer handel trwg i8 a 19 ct per half K G Magere Biggen goede aanvoer handel stug i 00 i i 35 per week Vette Schapen weinig aanvoer handel trMg i6 k ia Zuiglaramertn red aanroer handel vrijwel il Nuchtere Kalveren redel wnvoer handel traag ƒ 5 i ƒ 8 Graskalveren aanvow van geene beteekenis t okkalveren 8 4 14 Kaas aangevoerd 55 partijen handel vlug ie kwal 25 a 17 ade kwal ai 4 34 Zwaardere 18 Boter weinig aanvoer handel vlug Goeboter 1 30 4 ï 40 Weiboter t io 4 J ao VERSCHEIDENHEID Het nieuwste op het gebied van telegrafie zonder draad schryft de bekende Arocrikaansche electrotcchnicus Tesla aan een vriend te Graz Zyn inrichtingen voor telegrafeeren zonder draad tusachen Amerika en Europa zonden reeds klaar zyn een seiner zon zgn geplaatst te New Jersey een ontvanger in de nabyheid van Lissabon De Noorweegsche stad Tarsud ia voor vier vytden door brand vernield De kerk het posten telegraafkantoor de stcdelgke bank en verscheidene scholen zgn een prooi der vlammen geworden 1200 k 1300 Menschen zyn dakloos Een geweldige brand heeft in de Rnssiiche stad Witebsk meer dan 1000 huizen vernield Meer don ÏOO personen zgn in de vlammen omgekoiften De gevangenis brandde af en een groot aantal personen kwató om het leven Nabg Bochum is een goederentrein op een lodigCB rangeertrein geloopen waardoor 12 Belangrijke prijsverinindpring VAN wy OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA releph 9m Si Beurs vaii liiisterdain rrkn Slottra 80 8 s 4 l 99 9l V il Vx s 80i 1 w a 71 Si 1041 80 90 aap 8 WBW 71 M li U AUO Kuaai i KD Uwi Nad W 8 l i dito lho illtc 8 ilito dllo dilo 8 Holiaa Ubl Oatt ll 1111 114 iTALIl lnanhrj iu LIAI ll 5 OoaTBif Obl m rapier 188S i dito in silmllSI i Po TOaAL OI l mut coupou 8 dito tinkel 8 Ri LAi D llbl HUnaiil Ill duo 0 na lllO 4 lllobuRalhl UI9 4 dito bii Hop 1189 90 4 ditu in irouil letui 1888 lilo lito bto 1814 i HFAHia Par t aokalil I9S1 4 rusKSli Oeiir Cuav laea 1890 4 Ge luening aario D e le nn seruO Zuii Ar Hp T oblg I8 Il Ullioo Uli It Bok 1890 VtsrlDBLi OU oiiiwp 1S81 4 AiilTl nitll OMigaluD 1191 8 Korra uiii Slaii leeu 1894 I N D N air H ndala saaiL Arendab rAb M CertlHoatan Dall Ma taohappij dito Ara Hypullleekb psodbr 4V I iiU Mij deiVorataiil M a Or llypatliiiekb pudbr 4 i Nodorlandacbfl nk aand 9 V 101 ioi Ned Huidalmaataek aito N W k Pao Hyp b pandbr 8l Bolt HyimlhMkb paadbr 4i Ulr HypolhMkb dito 4 Omasa Öijat Honir bank aanii Huil H potheekb nk jiBodb I Aliaaiaa SquI hrpotli ptndb 4 io 111 1181 Muw L O Pr Lie ent SID Holl IJ 8poor w Mij a ud Mij tot Kipl a St Spw und Ifad liid Spoorweg m a iul Nad Zuid Ah Spm aud dito dito dito 1891 duo 41 IlALiaSpoorwl 1187 19 A Kobl sl Sfü 104i Zuid Iul Spwmy A H b 3 toht Warsohau Woonra aaud Eusl Or Run Baltisehe Hito und Faatowa dito aaad 8 V 100 Ill 140 40 11 11 107 i lOi Iwaag liombr dito aaad E tunk üb Aio 8 kap obl dito dito oblw 4 AMBuaA Out Pae Sp Hij obl il Obie k North W pr U v uutl dito jlilo Win St Katar obl 7 41 Denver k Kio Or Spm eert r a Ulioobi Ceotral obl ui goud 4 LouisT k Na hallli Oer r aaD l Melico N Bpw Mii la hvp a 8 Hiia gusaa a 4 pOt pref aaud f N TorkOutaaiokWaat aaud Penn dto Olilo oblls S van de nog voorhanden MantelSj Costumes on jAPOiitiTorrf tegcD veel vcruündcnhj prüzen ü SAMSOiVl i Bia n Burgerlijke Stand ReedwUk OVERLEDEN 1 van Dalken 2 j Ai VKIlTi iMlKl Te Rotterdam TER OVERNAME AA NGKBODEN een ZAiK Id Koloniale Waren met BttUenigerU I omzet f40 11 000 De zaak heeft 30 jaren bestaan en levert een mid bestaan op Eet hnii hierbjj te hnnr of te koop Adres H JIOOGENDAM Linkerrottekade 10