Goudsche Courant, zaterdag 17 augustus 1901

Zaterdag 17 Augustus 1901 No 858S 40sle Jaargang ftOMCHE COIMNT I ieuw8 en Advertentieblad moor Gouda en Omstreken TelefoM X ADVEUTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen üroote letters worden berekend jnaar plaatsruimte luïending van Advertentiën tot 1 uur dea midd telerwi A 9 De Uitgave dezer Courantg eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdaggen De prijs per drie maanden is 1 2 5 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VTJF JEHTEN ABVÜgTMTlM in aUe Couranten worden aang enomen door het i AdvcrlenUe Bui au vaa A BUINRMAN ZOON Gouda Drnk van A BBIMKUAN Zn Gebroeders STEEÏÏSM A Bloemisten ïuifsingel TKLEPH No 114 Btsden aan om ttaaiui te planten prachtige Variteiten an CACTUS UAHLU S welke den gebeden Zomer met prachtig gevormde Bloemen prgken en doorbloelen tot de vorat intreedt VERDEK HET BEKENDE lülSECTElV CIDER dat door bijvoeging van 40 deelen water alle insecten doodt en voor planten bloemen on vruchten onscbadelük is V Liler f 0 50 7 Liter f Ü 80 Limr f I TE KOOP o TE HUUK Twee lleerenhiiizen aan de Uost en Weutbaven beiden van öa en Waterleiding voorzien Te bevragen by IZAAK cats papier Lange Tiendeweg D 29 Oouoa IN HET Verliclitiiigs Magazijn De AvoiMister dubbelb buukt jtjn heden ontvangen een prachtige collectie jlleiiirc Ga§l alloiiM alsmede een ruime eorteeriiig iASOKNAMKNTEN MSKOOKPLATEN en UA FORNUIZEN togen concurreerende pr jzenQoedkoopste adre voor Winkel Etalages met succes geplaatst b j U H Winkeliers bier ter slede Denkt aan hot groote genot van een BADINRICHTING compleet van al 180 n hooger Miniaam aanbevelend N M VAN LOON TELEF 117 Gasitter NIenw onovertronea I I Trof Dr Liober4 v l okeiid lllIIWXRAOST I IZia AIImu eoht tnel Fabrielumerk tot Toortdureode rtulicale en I lekere euexing van alle tells de meest hardnekkign itenuw I Miektetif vooral ootataao door afdwalingen op jeugdigen leeftijd ToCale ifeneziog tui elke xwakte UJee tjoht Üeiiauwdheid Hooldpüo I Migraine Hartklopping Maagp n I atechte ipyaTertering Onvernaogen I Iropoteni Potlatione onx UitI Toerige ph ap ctuRS D IrrijipctfjMofa fl 1 fl i fl 3V dabbeUAdM li I i cVi I Ontnuil DepÖt M Uh v d Vojtto XoUboramal D pdta M CUlian k Co Rotterdmn V llappfll ïrarenhHgR T lUlnimiiDa de Juug J Cen Rotterdmn Wolff fc Co Gouda CD bH alle drogistdu £ 0 IKB ODDK ♦ MCHIRDAIVWIÜt GENEVEE Merk t NIGHTOAF V rkri gtMuir bjj i M PEETER8 Jz H H AU Wwgt van eohthi id t eachflt en kurk itwMla voor i 0Q vu itoD naam dtir Kirin vu il HO CHIEDAM P P HOPPR Echt ZetMiwsch Tarwebrood t eent de K Q bS lA SLEGT NIEUWE HAVEN 27 Ilollaiulsehe Ceiiieiilsleeiifabriek D VELDHUIS IbTle u xT erlcerls a d ITsel HEKrr EN HOUDT 8TEED S IN VOORRAAD Ei en Cirkelvormige Buizen waterdiclite Putten ALLE SOORTEN TEGELS KOEDRIHKGOTEN ENL VBAAQT PBUaOPOAVE Voor Maaglijders A AN aüeo die zich door het vatten van konde ol overlading van de maagifdoor het gebmik van slechte mocielijk te verteeren te warme of te konde spijzen ol door onregelmatige levenswijze een maaglijden als Uangkatarrh JUaagkramp MangpIJnen moeielïjke ëpijaverterlng ol veraHjming op den hal gehaald hebben zij hiermede een goed huismiddel aanbevolen waarvan de voortreöelijke werkingen reeds sedert vele jaren bewezen zijn Het is i uSert HrieffacRs ruièznwijn Kl Deze Kruidenwijn is nit voortreffelijke geneeskrachtig bevondene kruiden met goeden wijn gemaakt en versterkt de spijsverteerings organen van den menscb zonder een laxeermiddel te zjin Kruidenwgn geneest storingen jn de bloedvaten znivert het bloed van bedorven ziekte veroorzakende stoffen en werkt be vorderend op de vorming van gezond bloed Door het op jnistcn tijd gebruiken van Kruidenwijn worden maagkwalen meest reeds in t begin onderdrukt Men moet dus niet talmen er eene proef 1 mcdete doen Sjmptoraen als hoofdpijn oprispen zuur in de maag opzetting misselijkheid met braken die biJ chronische maagziekten des te heviger optreden worden dikwijls na eenigo malen drinken genezen ara onninir onaangename gevolgen daarvan als o vw j mA benauwdheid koUekpijnen hartkloppingen slapeloosheid aambeien worden door KHUIDENjrlJN dikwijls snel genezen KRUIDENWIJN heft verstopping op bevorde de spijsvertering en ver wpert door een zachten stoelgang onbruikbare stoffen uit maag en darmen I Schraal bleek uitzien bloedaimoede verbal van krachten I ziJn moestal de gevolgen van een slechte vertering onvoldoende bloed vorming en een ziekelijke toestand van de lever BiJ gebrek aan eetlust evenals herhaalde hoofdpijnen slapeiooze nachten treedt een voordurend ziekelpo toestand in KRUIDENWIJN wekt do verzwakte levenskrachten op KRUIDENWIJN verhoogt den eetlust bevordert de spijsvertering prikkelt de stofwisseling bespoedigt de bloedvorming brengt de geprikkelde zenuwen tot rnst en schenkt den zieke nieuwen levenslust Talrljkeatte ten en dankbetuigingen bewijxen dit KRUIDENWIJN is te verkrijgen in tlesschen iFI l Süen in de Apotheken van Gouda Ondéwater Schoonhoven Bodegraven Woerden Allen Aarlandorveon Voorburg Leiden Rotterdam s Gravenhage enz alsook in alle grooto en kleine plaatsen van de provincie NoordHolland en geheel Nederland in de Apotheken Ook verzendt de Firma WOLFF Co drogisten Westhaven Gouda t on meer flesschen Kruidenwijn tegen origineele prijzen naar alle plaatsen van Nederland Voor nama ak wfrdt gewaarBcbuwd I len ïerlanje iiiisiuiiitnd UT Hubert lllrich schc Kruidenwijn Mijn Kruidenwijn is geen geheimmiddel zijn bcstanddeelen zijn Malagawijn 450 0 Wijngeest 1 0 0 Glycerine 1 X Ü Roode wijn 240 0 Atlas bessensap 150 0 Kersensap 320 0 Manmi 30 0 venkel anjjs alanlswortel Amerik krachtwortel gentiaanwortel kalmoeswortel 10 0 Deze bcstanddeelen worden vermengd Dour Oen cali Isenwcn a tnb vulcn V Mcl C rc l ptoina en Goud Bekroonde PRAEPARATEN VAN W l fi l 1 li m lf W Ouitlfl L JlrOCflP de m l krachtige en TertterkcndeKINA WtJNtegen twaktt C WV 1IV 1 ii 1 iwa ncn lebrekaar eetlust alechti éS v u wajwDen gebrek aan eetlust slechte QUINA LAROCHE kwalen van Kritlschen leenijd eni Vcrknjgbj pUBYerterlng eenuwhoofdpljn ter versterking na xlckta of kraambed koorts en h re Bevolken FERRUGINEUX m ha biiHintIct teeen Btoodgebrek Bleekiuchl i llacon 0 1 00 en L FlIfPUlJnpaO foediaam versterkend aangenaamYanimaak voordsEelijk chgeb nik f kinderen iwakken en kllerachtige gestellen ïeer aan te bevelen Al leneaaktmcIlUge drank bij stoornissen kr spijsverteringsorganen en dlanh ook luigellifgen en kleine kinderen rrM v nn i v v voor Chemisch l nii per bus 1 Ki r H IO i i Kgt O SÖ a H Kgr Ö OO ilfiTiÜ Melksuiker SpeolaaUoor Kindervoeding sulvere ITlCIKaUIIVCr Kgr O SO h Kp 7 in busecn t KcT 0 80 36 Asthma Cigaretten fom Het rooken eener hah e Cigarette Is voldoende ter bsstrijding van de hevigst aanvallen vso Asthma stc In Ö 6Ö f z Tamarinde Bonbons purgatief tecen ventoppmg Aam II beien Mlgralne Congestlese c TOotalool l laxans voor kinderen bewijien de lamannne Bonbons in KKAH l1 lEN St IIOI M l elai ri lic diensten daar de vorm voor het k nd begeerl ljlt en de maal aangenaam u rrijs per d Ki e 0 90 en 0 60 Salmiak Pastilles algemeen erkend al het BESTE huiimiddel 1 Hoest Verkoudheid en Ke lp n het is eep slljmopiossena en vcrsaehtend middel by uitnemendheid uitalnitead in D fle chjes verkrijgbaar frijs 0 20 per fleschjc t t Fmnmrmln nm UAIPCUIH HOLK Ie ZUst te ntntm ra Apctètttrr N ih tfülm KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST FEAISHEE STOOMTSETEEI ckemiscle Wuscherij TAK H OPPEHHEIMKlt 1 Krutnl iile Itotterilnm U br i 1 il r Z M l n Konine J r Belgfla MoofdiiepOt voor GOUDA de Hm H G TKIJSBUBG Korte Tiendeweg D 7 Specialiteit voor het stoomen en verren vss alle Be ren en OaroeagarderobeQ alsook at Kindffgot eren Speciale inrichting voor het itoom n v plache mantela veeren bont ens Gonlgnen tafelkleeden enz worden uaar nieawste en laatste methode geverfd W aeker zijn wu d Eehte 1 £ IK 1 Cacao te ontvingen leaunen gesteld en u vele roetnemingen ia den handel gekomen oodei dei naaoi dea oitYinder Dr Michaelig vervaardigd op d beste machines in het irereldbe rosmde etabbliaaemeot v n Qebi Stollwarck te Keulen licht J rT121cfeacIlV Eikcl eacao in vierkanten busaen Deze Eikel Owaw s met melk gekookt een ungename gezonde drank voor dagelijkach gebruik een i 2 tfaeelqidi van t poeder voor een top Chocolate Al geneeskrachtige drank bij gcvol van dlarrhee ahxèts met water te gebruikea Verkrijgbaar bü de voomaaniil B 1 Apotheksn enz Ko K pnribmjw Pr f 1 80 c 0 90 a a36 Qneraalvart genwoordiger voor Hedir I land I Julius Mattenklodt Amniterdam KalvcTstraat 103 TUtny B Wond rbaIi m I 1 irel l bekend en S geroemd Onovcrtruffen middol togen f l W alle Horst I o Hg L ere r Maagziekten enz Inwendis oowol als ook uitwendig in bijna ilie ziektegevallen met goed irevolg luin Ie wenden l rUs per flacon 1 1 per post 1 1 15 Thiwry B Woadirialf bezit eenaUnog onRekende geneeskracht on heilzame werking Mankt meestal elke pijnlijke en gevaarvolle operatie geheel overbodig Met deze Kalf werd een 14 JaAr oad Voor onfeneeslHk rehondeil beeiir ZWCl on onlanRS een byna 88 laar kankerlUdcn reaezcn Brenitt geneting ea verzftühtmg der pgnen by wonden ontstekingen enx van allerlei aard PrtJa per pot f 160 per post f 1 60 Centraal Depot voor Nederland Apoihekrr HRiHKI StNDKR S Rokin 9 Amsterdam Waar geen depot is iM stello men direct aan die SchaUenapolk les A IHVKItllY iü Pregraas bel HuliiUcii OeatemÜi Oelieve proipectuiteoQtbitHienb hetCentrul DepdtSuidBr Rokin 8 Amitórdbm GEEN BETER adres voor alle soorten SCnoBN WEltK als bet Noonlbrakntsch Sckoen cd Laarzeoiiiagazijii Kleiweg E 30itegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend Q SMITS Alle reparatiin en aangemeten werk Pain Expeilcre ian T rtroBw iL Ap h t fobritkiBurk Ankir Ad ƒ 1 35 7 o 50adefl in d mM t th m Tc Amiterdam hn Ülsth C3ébao Ttn Tnyü o SauderB y tmnftCf pttirbam i V H t beitt awcb d l rk an maklceljrkatEpottanUdclnar Hmtm UI vooral daoMa eo IQnd nelioeBW rfc todcApprttuarranCH MllHrfcC StrlM Btdtk Str 14 Mm lattt pMd fdUix op naam n fahrtekamtffc rfcrntavky llMrw hAfl mki MMMwk alMtarlM D t j tt irovdt dit middtl M nmMiod niooei la pjianUlMda iBvrjjTijii mapmmid lM a BheiuB tUk Jïoh t Tgkoadh wd pqa in dm Il i i siLSnsamM i iLiuj nj i L t pimnpsw i Bultenlandscfe Overzicbt De oorlog in Znid Airika zal nu toch den 16 September nit moeten zijn Chamberlain heelt het bevolen Kitchener heeft in zijn proclamatie aan de Boeren dat bevel van den minister van koloniën medegedeeld de Benrs te Londen jnichte er over en de prg s der consols steeg Dat alles acht de Engelsche regeering voldoende haar wil is wet de oorlog is das den 15 September geëindigd en alle maatregelen worden genomen om voor den toestand van vrede die dan zal Intreden gereed tezjjn Kitchener zal naar de Daily Mall meldt zoodra de proclamatie van kracht zal zjjd geworden naar Europa terngkeeren üerst heelt lords Scherts zijn zegevierenden intocht gedaan in Engeland de oorlog was nit de Boeren waren zoo goed als onderworpen Kitchener kon het toen verder wel alleen af Maanden zijn sedert verloopen De oorlog is niet nit gebleken Kitchener heeft de handen vol gehad en is er niet in geslaagd om de onderwerping te voltooien die Roberts begonnen was En nu gaat men hetzelfde spelletje nog eensherhalen De onderwerping die feitelp niettot stand kwam wordt alweder juist als inde dagen van Eoberts bij proclamatie geeiseht En wanneer het daarin genoemde tijdstip is aangebroken dan zal lord Kitchener naar Europa vertrekken om zijn zegevierenden intocht te houden om naast den Kgyptischen titel dien hij heeft nog een Alrikaanachen te ontvangen den Kousenband te krijgen In Afrika zal hg worden opgevolgd door generaal Lyttelton Zal dat alles verandering brengen in den toestandY President Kniger antwoordde op die vraag dezer dagen gniweg Neen De man die het best het land endemenschen kent in Zuid Afrika is naar aan de Times wordt gemeld nog steeds vast overtuigd van de eindelijke zegepraal van het recht en de vrijheid in Zuid Afrika En menig Boerenvriend deelt nog in zgn vertrouwen en in ziJn hoop Zelfs de Standard correspondent ts Pretoria seint aan z B blad dat men daar in goed onderrichte kringen volstrekt geen verwachtingen heeft over de resultaten van Kitchener s proclamatie Niemand zal om de bedreigingen die daarin worden gedaan de wapens neerleggen Slechts wanneer Schalk Burger en Steyn het voorbeeld geven maar wiJ kennen Steyn s onwrikbaar vertrouwen te goed uit zjjn jongste brieven om niet te weten dat hü de laat FEVILLEIOIM m BE B£E0SBI EERSTE HOOFDSTUK Het had den geheelen nacht gestormd Eerst met het aanbreken van den dag werd het iets kalmer in de hicht en op de zee De stoomboot die een moeilijken strijd had gevoerd tegen wind en golven was zooeven de veilige bocht binnen geloopen en aan het einde daarvan vertoondezich het doel van den tocht een schilderachtig gelegen havenstac dat geheel werd bcheeracht door een sterk kasteel op een rotsachtige hoogte Op het voordek van het schip stond een jong officier in de unitorm van een Oostenrijksch Keizerlijk jager die met den verrekijker in de hand dm omtrek opnam De lichte veldmuts waaronder het dichte lichtbruine haar te voorsch n kwam overschaduwde een gelaat dat volkonen paste bij de echt mannelijke verschijning ledere trek daarin getuigde van diepen ernst en vastheid van ka rakter en daarmede waren de lichtbruine óo en in ToUuanen overeenstemming Men had misschien wat meer vuur daarin kunnen verlangen want de ernstige hartitochtige kalmte werkte bepaald vorveleoa in dit nog jeugdige gelaat Op de trap deir ki uit liet xkh een sinre tnd ste liJn aal om de wapenen neer te leggen En zooals Steyn is zoo zijn ook Bnrger en Botha en Viljoen en De la Rey Kannen zj echter den strjd tegen deEngelschen nog lang volhouden Hun moed is ontembaar hun volharding dwingt bewondering af hnu verdediging wekt eerbied maar zullen zij nog mannen genoeg hebben om op deze wijze den guerilla nog eeuigen tjjd vol te houden In het Lagerhuis werd gisteren de tweede lezing van de ppropriation bill voortgezet De minister Chamberlain deelde mede dat het bericht dat Kitchener don 15 September zal terugkeeron volkomen ongegrond is De minister ontkende vorder dat Kitchener s proclamatie de Boeren van hun recht als oorlogvoerenden beroofde Hij verklaarde dat Engeland s handelingen volkomen binnen de grenzen van zjjn rechten vallen P is echter een grenslijn tusschen oorlogvoerenden en banditti wanneer de lioeron met tweeën en drieün tusschen de liritscbo posten doorsluipen om dadon van geweld ui moord te begaan kan men niet zeggen dat die grensliin niet is overschreden De staatkunde door de Amcrikaaniicho regeering aangenomen op de Philippijueii zooals die is neergelegd in de proclamatie van generaal Mac Arthur zal gewis ook do ataatknnde der Britschc Hegeeriug zijn indien de oorlog ontaard in een strijd van banditti Toejuichingen De Boeren leiders honden hunne menschen in het veld in de hoop op vreemde inmenging of op een wijziging van de openbare meening in Engeland Wy weten hoe gering de hoop daarop is De proclamatie van lord Kitchener zal of den oorlog tot een einde brengen of de kolonies verlossen van menschen die zich onverzoenlijk hebben getoond en ilie zoo ziJ in de kolonies zonden blijven een voortdurende bron van gevaar zonden vormen De heer Henry Meyers Hyndman een der stichters der socialistische partij in Engeland en voorzitter van de Social Democratic Federation heeft z n beslnit te kennen gegeven om uit het bestnur dier federatie en nit het politieke worstelpsrk te traden Aan den heer Lee secretaris der party heeft hij een brief geschreven waarin hij de redenen niteenzet welke hem daartoe nopen Ten eerste acht hij het noodig na 20 jaar in het bestuur te hebben gezeten de dingen eens van buitenaf te bekijken Verder klaagt bij er over dat men niet by de Engelsche werklieden dien klassengeest en vernemen en dadelijk daarop verscheen een ander jong soldaat die dezellde uniform droeg Hij had bij de nog altijd schommelende beweging van het schip moeite om over het dek den officier te bereiken dte nu den verrekijker liet zakken en zidh omwendde Nu Jtirg wat doen de manschappen f lloestaat t daar beneden Treurig luitenant antwoordde de soldaat U en ik tijn de eenigen die vrij van de zeeziektegebleven zijn Eo daar ben je zeker wel trotsch op zeide luitenant met een vluchtigen glimlach Dat zou ik denken hernaqï Jörg Als menzoo zijn heele leven lang niets anders gezien heeftdan bergoQj dan is het geen kleinigheid drie dagen en drie nachten jnet atorm op zee te zwalken Dat CattaTp Ai isijna aan het eind van de wereld Jörg was eeg ijik gebouwde jongen naar het vóorl men een vobnaakt Tyroler met zwart krö s haar en een ffrsqh door de zon gebruind gelaat waaruit een paar donkere schitterende oogen vroolyk in de wereld staarden Maar hij had op dit oogenblik den blik niet afgewend van het einddoel der reis AaX zij steeds nader kwamen De open zee onttrok zich reeds aan hun blikken en de reusachtige rotsgevaarten vertoonden zich Üians duidelijker naarmate de dag aan een hemel kwam Zg schenen van alle zijden uit het water op te rgien om de stoohiboot den weg te versperren Nu opetide zich tusschen de rotsen een smalle zeeengte a U een lomb re poort waanuuw het tchlp ko rs dat klassenantagonismus aantreft zonder weUe niets belangrüks kan tot stand worden gebMcht Vooral de leden der federatie laten te lezen opzichte veel te wenschen over De neerderheid van d Engelsche socialisten schi at van lederen polltieken aanleg ontbloot te n In het begin hebben zy aan den stenilJnsstryd medegodaau maar de maatregelon welke aan do party een biyvend sucoes moesten waarborgen ter vergoeding vad al wat zü aan tyd aan moeite on aan geld had gespandeord werden niet genomen Het gedurig werken om stemmen to winnen oen eerste voorwaarde om succes to bereiken is steeds erwaarlo osd De brief einitigt aldus Ik meen wat den practischen arbeid betreft alles gedaan te hebben wat in een organisatie al deze is past Indien de arbeiders over het algemeen en deleden der iéderatie in het büzonder weder tot inkeer moc ten komen zy lust mochten tuonen al wfw deze ook nog zoo gering om te stryden en do govaren te bestryilon welke ons poringen dau zal ik bigde jyii gemeeue aauH met bon te maken ti n einde ons land door een ouergioke actie van het bedorven régime hetwelk het bolioerscht lo bovrüden en pe al mijn krachten met hen samen te werken tot den opbouw eencr socialisUscho gemeenschap Hels program voor het vlootvcrtoon in do Oostzee en de daarmede gepaard gaande feesteiykheden in het oosten van de monarchie is thans vastgesteld De Keizer zal te Dantzig vertoeven nan boord van de Hobeuzollern en te Marienburg in het oude kasteel van de ridders van de orde van St Jan dat geheel gerestaureerd is In de groote zaal van het kasteel zal Wilhelm een plechtig kapittel honden waarop al de Duitsche en Oostenryksebe ridders genoodigd zyn Den lOdon September scheept de Keizer zich te Piliau de haven van Koningsbergen in naar Dantzig waar een indrukwekkend Duitseh eskader hem opwacht Denzellden dag komt de Tsaar aan boord van de Poolster ter reede van Dantzig De beide vorsten ontmoeten elkander aan boord van de Hohenzollern en daarna is er een galadiiier Den Uden September znl de Tsaar getuige zijn van de vlootschouw Hjj blyit in Duitsche wateren tot 13 September maar stapt niet aan wal Keizer Wilhelm biyft tot 30 September in Dantiig v In Dinemarken duren de uitbundige uitingen van vreugde over het besluit van Christiaan om niet langer een zette De schuimende stormende zee was vóór die poort gentuit en daar bmnen was het water kalm beschut door de rotsen welke den inham meteen beschcrmenden krans omgaven Reeds kampte de zoo met de grijze onweerswolken eenige gouden stralen droiigen er doorheen en dt nrten op de zee breede lichtstrepen trekkend over de zacht deinende gotven Maar de sud zelve lag nog in een nevelachtig duister en het kasteel op de rots wftsnauwlijkszicbtbaar in de wolkenmassa welke het met een dikken mist omgaf Wat een heerhjk gezicht mI de jonge olficier halfluid en meer tot zicluelven da i wel tot zijn ondergeschikte Deze echter nam een teer minachtende houding aan terwijl hij opmerkte J Nu maar t zijn toch met onze Tiroler bergenl Geen bosch geen waterval geen menschelijkc woning is daar boven te vinden Werkelijk hier begint de wildernis en als wij er in komen dan zal het ons de huid kosten Hij zuchte daarbij aSó diei dat de jonge luitenant het voorhoofd fronste en hem met een tcleurgestetden blik aankeek Wat moet dat beteckenen jürg Je bent toch niet bang hoop ik i Thuis was je toch ook zoo vredelievend niet Als er ergens wat te kloppenviel dan was George Moosbacher er al jd bij ja dat was hij vestigde Jörg op een toonvan zelfvoldoening ïrtaar dal ging spelenderwijs En ah het tegen eerlijke Christenmonschen is heb ik er nieU tegen om ook eens in ernst te hechten Men is dan tenminste onder dlïaar en als men elkander werkelijk doodaUat dap wordt menop Christelijke wfjzc begraven maar by deze struikelblok te zijn voor een liberaal Ministerie voort Men hoopt dat nu het groote tydpork van hervormingen en daarmee van zegeningen is aangebroken Verder wordt uit de Deensche hoofdstad nog bericht dat het nieuwe Miuisterio Denntzer de reeds lang zwevende onderhandelingen met do Vereeuigde Staten over den verkoop van de Deensche Antilllen ten einde heeft gebracht Voor l OOO IKX dollar zullen deze eilanden waarvan Denemarken weinig nut heeft en die in het geval van oorlog toch niet beschermen kan in handen dar Voreenigde Staten overgaan Verspreidi Berichten j n i KKIJIC Prins Henri van Orleans heeft nog netvó6r het uitbreken van zyn zielde tyd engelegenheid kminap vinden voor de voltooiing van nijn boek over hot eerste deelder üxpoditie Zyn oorspronkeiyk planwas Korott te oiploitoeron doch in Annaradeden zich de eerste verschgnselan vanzyn ziekte voor en hy kon niet verder reizen De titel van zyn nagelaten en laatste werk is Byzouderbedcn van een reisvan Kratili naar Nha Trang door de provincie Darlak en het is gedateerd Sam flinng l ifwi1 l l I II1TB0HI 1I D De koning on de koningin van Engeland zgn nn weder te Homburg terng waar ze bnn introk hebben genomen in het Parkhotel do koning voor oen week ol drie ter volging van een kuur de koningin en prinses Victoria slechts voor een paar dagen daar die naar Kopenhagen gaan zooals reeda bericht over Hamburg Prins en prinses Hoinrich van Pruisen vertoeven op hot moment op kasteel Kriedrichshol ïe Beriyn is gearresteerd do bankierMax Opitz van de firma Mai üpitz en Co en wel wegens knooieryen en zwendelarlfeBtot een bedrag van èn roillioen Hot bezoek van den kroonprins aan Engeland waarheen de prins zioh begeeft overVlissingen vergezeld door twee heeren vanzgn gevolg is van intiemen aard naar hetheet en de prins zal Voorloopig zyn intreknemen in een hotel Itai ib De overbrenging van het stofteiyk overschot van Crispi van zyn woning naar het tuighuis te Napels eergistornaraiddag om wilden gsat het heel anders Men heeft me ver teld dat zij iederen vijand den neui afsnijden daarbg de ooien ook nog Oat noem Ik toch een heet leetijke gewocHit Dwaasheid I gij en Je vrienden hebt je allemogelijke sprookjes laten wijsmaken en je zweert daarop of het een evangelie was 1 Maar vrouwe von Steinach wa toch ook in duizend angsten toen het bevel kwam om op tfl ukketi Ze heeU me zelf nog eenmaal op het lo laten roepen en toen moett Ik hanf op hand enwoord beloven dat ik niet van uw zijde zou wijken mijnlirer Gerald ik vraag u om verwhooninit luitenant wilde ik zeggen Zeg maar zooaU je dit gewoon bent zei Gerald met een atwijkend gebaar wc zijn nu nietin dienst De onderdanigheid ah jc luitenant kanheel goed samengaan met de herinneringen uitonze jeugd toen we speelgenooten waren Dusmijn moeder hectt je laten roepen t Ja ze maakt zich alttfd bezorgd over het leven van haar eenigenzoon en ze kan ticb maar niet vereenigen met de gedachte dat aan het beroep van isoldaat ook gevaren verbonden zijn Maar daar hebben we de haven al voor ons Ga nu naar je kame aden e zullen nu wel een béet opknappen want hierin de bocht is de zee volkomen kalm Tot uw lienflt luitenant I antwoordde Jürg terwijl hij zich met militairen groet verwij rde en Gerald den verrekijker wAr voor de oogen bracht Wordt vervolgd